Thập Tụng Luật – Quyển 27

Tzed Version
T23n1435_p0194b04║
T23n1435_p0194b05║
T23n1435_p0194b06║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập thất (đệ tứ tụng chi thất )
T23n1435_p0194b07║
T23n1435_p0194b08║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0194b09║   thất pháp trung y pháp đệ thất chi thượng
T23n1435_p0194b10║ phật tại vương xá thành 。ngũ tỉ khâu bạch phật 。ưng trước hà đẳng y 。phật ngôn 。
T23n1435_p0194b11║ ưng trước bàn tẩu y 。
T23n1435_p0194b12║ phật tại vương xá thành 。phật thân lãnh thấp tu phục hạ dược 。phật cáo a nan 。
T23n1435_p0194b13║ ngã thân lãnh thấp 。thị sự nhữ tự tri 。a nan thụ giáo 。vãng kì bà dược
T23n1435_p0194b14║ sư sở 。ngữ kì bà ngôn 。phật thân lãnh thấp tu phục hạ dược 。thị sự nhữ
T23n1435_p0194b15║ tự tri 。kì bà ngôn 。trường lão hoàn khứ ngã tùy hậu vãng 。kì bà tư duy 。
T23n1435_p0194b16║ phật đức tôn trùng 。bất nghi tấn mộc dược khổ dược như dư nhân pháp 。đương thủ
T23n1435_p0194b17║ thanh liên hoa dĩ hạ dược thảo huân chi trì dụng thượng phật 。tức thủ thanh liên
T23n1435_p0194b18║ hoa dĩ hạ dược huân tác dĩ 。trì nghệ phật sở đầu diện lễ túc bạch phật
T23n1435_p0194b19║ ngôn 。thị ưu bát la hoa huân dĩ hạ dược 。khả dĩ trị thân 。nguyện phật thụ
T23n1435_p0194b20║ chi 。thử dược nhất khứu thập hạ 。nhị khứu nhị thập hạ 。tam khứu tam thập hạ 。
T23n1435_p0194b21║ phật thụ dĩ mặc nhiên 。kì bà dục hoàn 。cụ giáo a nan thị bệnh tiết độ
T23n1435_p0194b22║ nhi khứ 。phật nhất khứu kì dược thập hạ 。nhị khứu nhị thập hạ 。tam khứu nhị
T23n1435_p0194b23║ thập cửu hạ 。kì bà minh thức thời số phục lai 。chiêm phật vấn tấn 。thế tôn 。
T23n1435_p0194b24║ bất thẩm hạ bất 。phật ngôn 。hướng khứu nhữ dược nhị thập cửu hạ 。kì bà tri
T23n1435_p0194b25║ phật thân bệnh vị tận 。bạch phật ngôn 。tu ẩm thiểu noãn thuỷ 。ẩm dĩ canh
T23n1435_p0194b26║ nhất hạ 。như thị tùy thuận mãn tam thập hạ 。kì bà hoàn gia biện tùy bệnh
T23n1435_p0194b27║ dược ẩm thực nhuyễn phạn dục canh 。thường già la dược phụng tấn sở tu 。khởi cư
T23n1435_p0194b28║ khinh lợi vô phục hoạn khổ 。phật đắc chiêm lực 。hoàn phục bản sắc 。kì bà
T23n1435_p0194b29║ trì thâm ma căn y giá trực bá thiên dục phụng thượng phật 。đầu diện lễ túc
T23n1435_p0194c01║ nhất diện lập bạch phật ngôn 。ngã trị vương đại thần giai dữ ngã nguyện 。kim nhật
T23n1435_p0194c02║ trị phật 。nguyện thế tôn tứ ngã nhất nguyện 。phật cáo kì bà 。đa đà a già
T23n1435_p0194c03║ độ a la ha tam miệu tam phật đà dĩ quá chư nguyện 。bạch phật ngôn 。khả
T23n1435_p0194c04║ đắc nguyện dữ ngã 。phật cáo kì bà 。nhữ sách hà đẳng nguyện 。kì bà ngôn 。đại
T23n1435_p0194c05║ đức 。thị thâm ma căn y giá trực bá thiên 。nguyện phật thụ trước 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0194c06║ phật mặc nhiên thụ 。tri phật mặc nhiên thụ 。tức dĩ thâm ma căn y giá trực
T23n1435_p0194c07║ bá thiên thượng phật 。đầu diện lễ phật túc nhi khứ 。phật dĩ thị sự tập tăng 。
T23n1435_p0194c08║ tập tăng dĩ cáo chư tỉ khâu 。kim nhật kì bà dữ ngã giá trực bá thiên
T23n1435_p0194c09║ thâm ma căn y 。tùng kim nhật thính nhược hữu thí tỉ khâu như thị y giả
T23n1435_p0194c10║ đắc tùy ý thủ trước 。tùng kim nhật nhược tỉ khâu dục trước bàn tẩu y thính
T23n1435_p0194c11║ trước 。nhược dục trước cư sĩ thí y diệc thính trước 。
T23n1435_p0194c12║ phật tại vương xá thành 。thị thời bình sa vương 。thừa tượng dư thanh đán xuất vương
T23n1435_p0194c13║ xá thành dục kiến phật 。vương tín phật cung kính 。thời hữu ngoại đạo phạm chí 。tùng
T23n1435_p0194c14║ đạo nhi lai 。vương dao kiến vị thị sa môn 。tiện sắc ngữ giả trụ tượng dục
T23n1435_p0194c15║ hạ lễ bái 。đại thần vấn vương 。dục tác hà đẳng 。vương ngôn dục lễ lai tỉ
T23n1435_p0194c16║ khâu 。đại thần ngôn đại vương 。thị phi phật đệ tử 。ngoại đạo phạm chí nhĩ 。vương
T23n1435_p0194c17║ tu quý 。vương vấn ngữ giả 。kim vãng kiến phật 。khứ thử kỉ hứa khả thừa hà
T23n1435_p0194c18║ xứ khả hạ 。ngữ giả cụ đáp 。đáo dĩ đầu diện lễ phật túc nhất diện toạ
T23n1435_p0194c19║ bạch phật ngôn 。thế tôn 。nguyện linh tăng y dữ ngoại đạo y dị 。sứ khả phân
T23n1435_p0194c20║ biệt 。phật cáo đại vương 。hà dĩ cố 。dục linh y dị 。vương dĩ thị sự cụ
T23n1435_p0194c21║ bạch phật 。phật vi vương thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。lễ phật nhi khứ 。thời a
T23n1435_p0194c22║ nan thị phật hậu chấp phiến phiến phật 。phật cố ngữ a nan 。ngã dục nam sơn
T23n1435_p0194c23║ quốc độ du hành 。a nan thụ sắc tầm tùng 。kí đáo nam sơn quốc độ 。thời
T23n1435_p0194c24║ chí khí thực 。thực ngật đáo nhất thụ hạ phu ni sư đàn kế già phu toạ 。
T23n1435_p0194c25║ thị thời cận sơn hữu hảo đạo điền huề bạn tề chỉnh 。phật cáo a nan 。nhữ
T23n1435_p0194c26║ kiến bỉ đạo điền huề bạn tề chỉnh bất 。đáp ngôn kiến 。phật cáo a nan 。thử
T23n1435_p0194c27║ thâm ma căn y năng pháp thử điền tác y bất 。a nan ngôn năng 。tức dĩ
T23n1435_p0194c28║ y dữ a nan 。a nan thụ dĩ tiểu khước 。tức cát tiệt trâm phúng trung
T23n1435_p0194c29║ tích y diệp lưỡng hướng thu bích triển trương hoàn phụng phật 。phật tán thiện tai thiện
T23n1435_p0195a01║ tai 。thử y cát tiệt như thị tác ưng pháp 。phật tùng nam sơn quốc độ trì
T23n1435_p0195a02║ y bát hướng vương xá thành 。đáo dĩ dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ
T23n1435_p0195a03║ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính trước cát tiệt y 。bất trước cát tiệt y
T23n1435_p0195a04║ bất đắc nhập tụ lạc 。nhược nhập đắc đột cát la tội 。phật thính chư tỉ khâu
T23n1435_p0195a05║ trước cư sĩ thí y 。chư cư sĩ bà la môn hữu tín thí giả 。đa thí
T23n1435_p0195a06║ tăng y khâm bà la câu chấp tạp sắc [điệp *mao ]。chư tỉ khâu súc đa y 。phật
T23n1435_p0195a07║ tri chư tỉ khâu súc đa y 。đa y phương hành đạo dục tác tề hạn 。cáo
T23n1435_p0195a08║ a nan ngôn 。ngô dục hướng duy da li quốc du hành 。a nan thụ sắc tầm
T23n1435_p0195a09║ tùng 。kí đáo hội trực đông tiết 。bát dạ hàn phong phá trúc 。phật thời trước
T23n1435_p0195a10║ nhất cát tiệt y 。sơ dạ không địa kinh hành 。sơ dạ quá trung dạ lai 。phật
T23n1435_p0195a11║ thân hàn cáo a nan 。trì đệ nhị cát tiệt y lai 。a nan tức thủ y
T23n1435_p0195a12║ thụ phật 。phật thủ y trước 。trung dạ không địa kinh hành 。trung dạ quá hậu dạ
T23n1435_p0195a13║ lai 。phật thân hàn cáo a nan 。trì đệ tam cát tiệt y lai 。a nan tức
T23n1435_p0195a14║ thụ y 。phật thủ y trước không địa kinh hành 。phật tư duy 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0195a15║ nhĩ sở y túc 。thị dạ quá dĩ 。phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập
T23n1435_p0195a16║ tăng dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim thính tam y 。bất ưng thiểu bất ưng
T23n1435_p0195a17║ đa 。khổ thiểu súc đắc đột cát la tội 。nhược đa súc đắc ni tát kì ba
T23n1435_p0195a18║ dật đề tội 。hữu nhất tỉ khâu hữu phẩn tảo y 。tỉ khâu văn phật kế
T23n1435_p0195a19║ giới 。bất ưng trước bất cát tiệt y nhập tụ lạc 。tư duy 。ngã hữu phẩn tảo
T23n1435_p0195a20║ y phá liệt 。ngã đương bổ thiếp tác câu diệp lan thí duyên 。tức trì châm
T23n1435_p0195a21║ lũ cận kì lâm môn gian bổ thiếp phẩn tảo y 。dụng đương cát tiệt y 。
T23n1435_p0195a22║ phật tương thị giả a nan thực hậu kinh hành 。chí bỉ xứ kiến chi 。phật tri
T23n1435_p0195a23║ cố vấn nhữ dục tác hà đẳng 。đáp ngôn 。thế tôn dữ ngã đẳng kế giới 。bất
T23n1435_p0195a24║ ưng trước bất cát tiệt y nhập tụ lạc 。ngã hữu phẩn tảo y phá liệt 。dục
T23n1435_p0195a25║ bổ thiếp thí duyên đương cát tiệt y 。phật ngôn 。tỉ khâu thiện tai 。phẩn tảo
T23n1435_p0195a26║ y bổ thiếp 。ưng dụng đương cát tiệt y 。tùng kim thính súc phẩn tảo y
T23n1435_p0195a27║ tứ chủng 。hà đẳng tứ chủng 。nhất trủng gian y 。nhị xuất lai y 。tam vô chủ
T23n1435_p0195a28║ y 。tứ độ y 。hà đẳng trủng gian y 。hữu y khoã tử nhân khí trủng gian 。
T23n1435_p0195a29║ thị vi trủng gian y 。hà đẳng xuất lai y 。khoã tử nhân y 。trì lai thí
T23n1435_p0195b01║ tỉ khâu 。thị vi xuất lai y 。hà đẳng vô chủ y 。nhược tụ lạc trung nhược
T23n1435_p0195b02║ không địa y bất thuộc tha 。nhược nam tử nhược nữ nhân nhược hoàng môn nhược nhị
T23n1435_p0195b03║ căn 。thị vi vô chủ y 。hà đẳng vi độ y 。hữu hạng mạch trung nhược trủng
T23n1435_p0195b04║ gian 。nhược phẩn tảo trung hữu khí tế vật 。thị vi độ y 。nhược tỉ
T23n1435_p0195b05║ khâu đắc trủng gian tân y 。ưng lưỡng trùng tác tăng già lê 。nhất trùng uất đa
T23n1435_p0195b06║ la tăng 。nhất trùng an đà hội 。nhị trùng ni sư đàn 。phục thứ dục tác
T23n1435_p0195b07║ tam trùng tăng già lê tam trùng ni sư đàn 。nhược tỉ khâu đắc trủng gian
T23n1435_p0195b08║ cố y 。ưng tứ trùng tác tăng già lê 。nhị trùng uất đa la tăng 。nhị trùng
T23n1435_p0195b09║ an đà hội 。tứ trùng tác ni sư đàn 。xuất lai y vô chủ y diệc như
T23n1435_p0195b10║ thị 。độ y thính tùy ý tác trùng 。
T23n1435_p0195b11║ phật tại xá vệ quốc 。hữu ma già la mẫu 。danh tì xá khư 。nghệ phật sở
T23n1435_p0195b12║ đầu diện lễ túc khước toạ nhất diện 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên thuyết pháp kì
T23n1435_p0195b13║ giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。tri phật thuyết pháp kì giáo lợi hỉ mặc nhiên dĩ 。
T23n1435_p0195b14║ tùng toạ khởi thiên đản trước y hợp chưởng bạch phật ngôn 。thế tôn 。nguyện phật cập
T23n1435_p0195b15║ tăng thụ ngã minh nhật thỉnh 。phật mặc nhiên thụ 。tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。
T23n1435_p0195b16║ đầu diện lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn xá thông dạ biện chủng chủng đa
T23n1435_p0195b17║ mĩ ẩm thực 。phật thị sơ dạ cộng a nan lộ địa kinh hành 。phật khán tinh
T23n1435_p0195b18║ tú tướng ngữ a nan ngôn 。nhược kim hữu nhân vấn tri tú tinh tướng giả 。hà
T23n1435_p0195b19║ thời đương vũ 。bỉ tất ngôn thất tuế đương vũ 。phật ngữ a nan 。sơ dạ quá
T23n1435_p0195b20║ dĩ trung dạ chí 。thị tinh tướng diệt canh hữu dị tinh tướng xuất 。nhược nhĩ thời
T23n1435_p0195b21║ hữu nhân vấn tri tướng giả 。hà thời đương vũ 。bỉ tất ngôn quá thất nguyệt đương
T23n1435_p0195b22║ vũ 。hựu ngữ a nan 。trung dạ quá dĩ chí hậu dạ 。thị tinh tướng diệt canh
T23n1435_p0195b23║ hữu dị tinh tướng xuất 。nhược nhĩ thời vấn tri tướng giả 。hà thời đương vũ 。bỉ
T23n1435_p0195b24║ tất ngôn thất nhật đương vũ 。thị dạ quá địa liễu thời đông phương hữu vân xuất 。
T23n1435_p0195b25║ hình như viên oản biến mãn không trung 。thị vân năng tác đại vũ mãn chư khanh
T23n1435_p0195b26║ khảm 。nhĩ thời phật cáo a nan 。ngữ chư tỉ khâu 。thị oản vân vũ hữu công
T23n1435_p0195b27║ đức 。năng trừ bệnh 。nhược chư tỉ khâu dục tẩy dục giả lộ địa lập tẩy 。a
T23n1435_p0195b28║ nan thụ giáo ngữ chư tỉ khâu 。thị oản vân vũ hữu công đức năng trừ bệnh 。
T23n1435_p0195b29║ chư tỉ khâu dục tẩy dục giả lộ địa lập tẩy 。thời chư tỉ khâu tùy ý
T23n1435_p0195c01║ lộ địa lập tẩy dục 。nhĩ thời tì xá khư lộc tử mẫu 。biện ẩm thực dĩ
T23n1435_p0195c02║ tảo khởi phu toạ xứ 。khiển tì bạch phật thời đáo 。thực cụ dĩ biện phật tự
T23n1435_p0195c03║ tri thời 。tì tức thụ giáo 。vãng nghệ kì lâm thỉnh chư tỉ khâu 。ư
T23n1435_p0195c04║ môn khổng trung khán 。kiến loã hình lộ tẩy 。kiến dĩ tâm bất hỉ 。tác thị niệm 。
T23n1435_p0195c05║ thị trung đô vô tỉ khâu 。tận thị loã hình ngoại đạo vô tàm quý nhân 。tác
T23n1435_p0195c06║ thị niệm dĩ 。tức hoàn ngữ đại gia ngôn 。kì đà lâm trung vô nhất tỉ khâu 。
T23n1435_p0195c07║ tận thị loã hình ngoại đạo 。thị tì xá khư mẫu trí tuệ lợi căn 。tri kim
T23n1435_p0195c08║ nhật vũ đoạ chư tỉ khâu tất đương lộ địa loã hình tẩy dục 。thị tì si
T23n1435_p0195c09║ vô sở tri cố 。tác thị ngôn 。kì lâm trung vô nhất tỉ khâu 。tận thị
T23n1435_p0195c10║ loã hình ngoại đạo 。tức canh hoán dư tì 。vãng nghệ kì lâm đả môn tác
T23n1435_p0195c11║ thanh 。bạch ngôn thời đáo thực cụ dĩ biện 。tức thụ giáo khứ 。vãng nghệ kì
T23n1435_p0195c12║ lâm đả môn tác thanh 。thời đáo thực cụ dĩ biện 。phật tự tri thời 。nhĩ
T23n1435_p0195c13║ thời phật dữ đại chúng trước y trì bát 。chúng tăng vi nhiễu câu nghệ kì xá 。
T23n1435_p0195c14║ phật tại tăng trung toạ 。tì xá khư mẫu tự hành táo thuỷ 。tự thủ dữ đa
T23n1435_p0195c15║ mĩ ẩm thực 。thực ngật hành thuỷ tri nhiếp bát dĩ 。trì tiểu sàng toạ phật tiền 。
T23n1435_p0195c16║ dục thính thuyết pháp 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。thỉnh dữ ngã nguyện 。phật ngôn 。chư
T23n1435_p0195c17║ đa đà a già độ a la ha tam miệu tam phật đà dĩ quá chư nguyện 。
T23n1435_p0195c18║ tì xá khư ngôn 。dữ ngã khả đắc nguyện 。phật ngôn 。dữ nhữ khả đắc nguyện 。
T23n1435_p0195c19║ dục đắc hà nguyện 。tì xá khư ngôn 。dục dữ tỉ khâu tăng vũ dục y 。
T23n1435_p0195c20║ dữ tỉ khâu ni tăng thuỷ dục y 。khách tỉ khâu lai ngã dữ thực 。viễn
T23n1435_p0195c21║ hành tỉ khâu ngã dữ thực 。bệnh tỉ khâu ngã dữ thực 。khán bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0195c22║ ngã dữ thực 。ngã thường dữ tỉ khâu tăng dục 。đa tri thức thiểu tri thức
T23n1435_p0195c23║ tỉ khâu 。ngã dữ bệnh duyên thang dược cập sở tu vật 。phật ngôn 。nhữ
T23n1435_p0195c24║ kiến hà nhân duyên cố 。dục dữ tỉ khâu tăng vũ dục y 。đáp ngôn đại
T23n1435_p0195c25║ đức 。ngã kim nhật tảo khởi phu tòa dĩ 。khiển sứ nghệ kì lâm bạch phật thời
T23n1435_p0195c26║ đáo 。môn gian kiến chư tỉ khâu lộ địa vũ trung loã hình tẩy dục 。tì hoàn
T23n1435_p0195c27║ ngôn 。kì lâm trung vô nhất tỉ khâu đãn chư ngoại đạo 。đại đức 。tỉ khâu
T23n1435_p0195c28║ loã hình tại phật tiền hòa thượng a xà lê nhất thiết thượng tòa tiền 。tắc vi
T23n1435_p0195c29║ vô tu 。thị cố dữ tỉ khâu tăng vũ dục y 。tự tại lộ địa vũ trung
T23n1435_p0196a01║ tẩy dục 。tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。dục dữ tỉ khâu ni tăng
T23n1435_p0196a02║ thuỷ dục y 。đáp ngôn đại đức 。ngã nhất thời dữ chư cư sĩ phụ 。cộng
T23n1435_p0196a03║ chí a kì la hà trung tẩy dục 。thời chư tỉ khâu ni diệc nhập hà trung
T23n1435_p0196a04║ loã hình tẩy dục 。chư cư sĩ phụ kiến tâm bất hỉ 。ha trái ngôn 。thị bối
T23n1435_p0196a05║ bạc phúc đức 。bất cát thô thân đại phúc thùy nhũ 。hà dụng tác tỉ khâu
T23n1435_p0196a06║ ni 。đại đức 。nữ nhân loã hình xú ác 。thị cố ngã dục dữ ni tăng
T23n1435_p0196a07║ thuỷ dục y 。tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。dục dữ khách lai
T23n1435_p0196a08║ tỉ khâu ẩm thực 。đáp ngôn đại đức 。khách lai tỉ khâu bất tri hà xứ khả
T23n1435_p0196a09║ khứ bất khả khứ 。đạo lộ bì cực vị đắc hưu tức 。thị cố ngã dục dữ
T23n1435_p0196a10║ ẩm thực 。hậu tùy tri khả khứ bất khả khứ xứ 。tì xá khư 。nhữ kiến hà
T23n1435_p0196a11║ nhân duyên cố 。dục dữ viễn hành tỉ khâu thực 。đáp ngôn đại đức 。viễn hành tỉ
T23n1435_p0196a12║ khâu nhược đãi tăng thực thời 。nhược hành khí thực tắc bạn xả khứ 。hoặc dạ trung
T23n1435_p0196a13║ nhập hiểm đạo hoặc độc hành khoáng dã 。ngã dữ thực cố 。bất thất bạn bất nhập
T23n1435_p0196a14║ hiểm đạo 。thị cố ngã dữ ẩm thực 。tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。
T23n1435_p0196a15║ dục dữ chư bệnh tỉ khâu ẩm thực 。đáp ngôn đại đức 。bệnh tỉ khâu bất đắc
T23n1435_p0196a16║ tùy bệnh ẩm thực 。tắc bệnh nan sai 。thị cố ngã dữ tùy bệnh ẩm thực 。tắc
T23n1435_p0196a17║ bệnh dị sai 。tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。dục dữ khán bệnh tỉ
T23n1435_p0196a18║ khâu ẩm thực 。đáp ngôn đại đức 。khán bệnh tỉ khâu 。nhược đãi tăng trung thực hậu
T23n1435_p0196a19║ thực 。nhược hành khí thực khứ 。thị bệnh tỉ khâu chiêm dưỡng sự quyết 。nhược chử
T23n1435_p0196a20║ phạn tác dục tác canh chử nhục chử dược thang 。xuất nhập đại tiểu tiện khí nhược
T23n1435_p0196a21║ khí thoá khí 。dĩ thị cố 。ngã dữ khán bệnh tỉ khâu ẩm thực 。chiêm dưỡng bất
T23n1435_p0196a22║ quyết 。tiện đắc chử phạn tác dục tác canh chử nhục cập chử dược 。xuất nhập đại
T23n1435_p0196a23║ tiểu tiện khí khí thoá khí 。tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。dục thường
T23n1435_p0196a24║ dữ tỉ khâu tăng dục 。đáp ngôn đại đức 。nhược tỉ khâu bất thực dục 。hữu cơ
T23n1435_p0196a25║ hạt não hoặc thời phúc nội phong khởi 。ngã thường dữ dục cố 。tắc vô chúng não 。
T23n1435_p0196a26║ tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。dục dữ đa tri thức thiểu tri thức
T23n1435_p0196a27║ tỉ khâu bệnh duyên thang dược cập sở tu vật 。đáp ngôn đại đức 。bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0196a28║ tất dục đắc thang dược sở tu chư vật 。dĩ thị cố ngã dữ 。phục thứ đại
T23n1435_p0196a29║ đức 。ngã nhược văn mỗ tỉ khâu bỉ trụ xứ tử 。phật kí bỉ tỉ khâu tam
T23n1435_p0196b01║ kế đoán đắc tu đà hoàn 。bất đoạ ác đạo tất đắc niết bàn 。cực chí thất
T23n1435_p0196b02║ sinh thiên thượng nhân trung vãng phản đắc tận chúng khổ 。đại đức 。ngã đương vấn 。
T23n1435_p0196b03║ thị trường lão tằng lai xá vệ quốc bất 。nhược văn thị tỉ khâu tằng lai xá
T23n1435_p0196b04║ vệ quốc 。ngã tư duy 。thị trường lão hoặc thụ ngã vũ dục y 。hoặc thụ khách
T23n1435_p0196b05║ tỉ khâu ẩm thực 。hoặc viễn hành tỉ khâu ẩm thực 。hoặc tùy bệnh ẩm thực 。
T23n1435_p0196b06║ hoặc khán bệnh ẩm thực 。hoặc thường dữ dục 。hoặc bệnh tỉ khâu thang dược chư
T23n1435_p0196b07║ vật 。đại đức 。ngã dĩ thị nhân duyên cố giác ý mãn 。đại đức 。ngã nhược văn
T23n1435_p0196b08║ mỗ tỉ khâu bỉ trụ xứ tử 。phật kí bỉ tỉ khâu tam kế tận tam độc
T23n1435_p0196b09║ bạc 。đắc tư đà hàm nhất lai sinh 。thị thế đắc tận khổ tế 。ngã đương
T23n1435_p0196b10║ vấn 。thị trường lão tằng lai xá vệ quốc bất 。nhược ngã văn thị tỉ khâu tằng
T23n1435_p0196b11║ lai xá vệ quốc 。đại đức 。ngã như thị tư duy 。thị trường lão hoặc thụ ngã
T23n1435_p0196b12║ vũ dục y 。hoặc thụ khách tỉ khâu ẩm thực 。hoặc thụ viễn hành ẩm thực 。hoặc
T23n1435_p0196b13║ tùy bệnh ẩm thực 。hoặc khán bệnh ẩm thực 。hoặc thường dữ dục 。hoặc bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0196b14║ thang dược chư vật 。đại đức 。ngã dĩ thị nhân duyên cố giác ý mãn 。đại đức 。
T23n1435_p0196b15║ ngã nhược văn mỗ tỉ khâu bỉ trụ xứ tử 。phật kí bỉ tỉ khâu đắc a
T23n1435_p0196b16║ na hàm ngũ hạ kế tận 。tiện ư thiên thượng ban niết bàn bất hoàn thị gian 。
T23n1435_p0196b17║ đại đức 。ngã đương vấn 。thị trường lão tằng lai xá vệ quốc bất 。nhược ngã văn
T23n1435_p0196b18║ thị tỉ khâu tằng lai 。ngã tư duy 。thị trường lão hoặc thụ ngã vũ dục y 。
T23n1435_p0196b19║ hoặc khách tỉ khâu ẩm thực 。hoặc viễn hành ẩm thực 。tùy bệnh ẩm thực 。hoặc
T23n1435_p0196b20║ khán bệnh ẩm thực 。hoặc thường dữ dục 。hoặc bệnh tỉ khâu thang dược chư vật 。đại
T23n1435_p0196b21║ đức 。ngã dĩ thị nhân duyên cố giác ý mãn 。đại đức 。ngã nhược văn mỗ tỉ
T23n1435_p0196b22║ khâu bỉ trụ xứ tử 。phật kí bỉ tỉ khâu đắc a la hán 。thị sinh dĩ
T23n1435_p0196b23║ tận phạm hành dĩ lập 。sở tác dĩ biện tự tri tác chứng 。ngã đương vấn 。thị
T23n1435_p0196b24║ trường lão tằng lai xá vệ quốc bất 。nhược văn thị tỉ khâu tằng lai 。ngã tư
T23n1435_p0196b25║ duy 。thị trường lão hoặc thụ ngã vũ dục y 。hoặc thụ khách tỉ khâu ẩm thực
T23n1435_p0196b26║ viễn hành ẩm thực 。tùy bệnh ẩm thực khán bệnh ẩm thực 。hoặc thường dữ dục bệnh
T23n1435_p0196b27║ tỉ khâu thang dược chư vật 。ngã dĩ thị nhân duyên cố giác ý mãn 。đại đức 。
T23n1435_p0196b28║ như thị ngã tài phúc đức thành tựu 。dĩ thị nhân duyên nhiếp pháp phúc đức 。
T23n1435_p0196b29║ phật ngôn 。thiện tai thiện tai tì xá khư 。ngã thính nhữ thị chư nguyện 。thính nhữ
T23n1435_p0196c01║ dữ tỉ khâu tăng vũ dục y 。tỉ khâu ni tăng thuỷ dục y 。khách tỉ khâu
T23n1435_p0196c02║ ẩm thực 。viễn hành tỉ khâu ẩm thực 。tùy bệnh tỉ khâu ẩm thực 。khán bệnh tỉ
T23n1435_p0196c03║ khâu ẩm thực 。tỉ khâu tăng thường dữ dục 。đa tri thức thiểu tri thức tỉ khâu
T23n1435_p0196c04║ dữ bệnh duyên thang dược chư vật 。tì xá khư 。thị tài phúc đức thành tựu 。
T23n1435_p0196c05║ dĩ thị nhân duyên nhiếp pháp phúc đức 。phật vi tì xá khư thuyết chủng chủng pháp
T23n1435_p0196c06║ kì giáo lợi hỉ dĩ tùng toạ khởi khứ 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng
T23n1435_p0196c07║ dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính chư tỉ khâu súc vũ dục y tùy
T23n1435_p0196c08║ ý lộ địa dục 。thị chư tỉ khâu tri phật thính súc vũ dục y 。tiện quảng
T23n1435_p0196c09║ trường đại tác súc 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà văn
T23n1435_p0196c10║ thị sự chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。phật thính súc vũ
T23n1435_p0196c11║ dục y 。tiện quảng trường đại tác súc 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng
T23n1435_p0196c12║ thuyết 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。tri nhi cố vấn chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0196c13║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0196c14║ ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tri ngã thính súc vũ dục y 。tiện quảng trường
T23n1435_p0196c15║ đại tác súc 。ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật dục tác vũ dục y 。
T23n1435_p0196c16║ ưng lượng tác 。thị trung lượng giả 。trường phật lục trách thủ quảng nhị trách thủ
T23n1435_p0196c17║ bán 。nhược quá lượng tác 。phạm ba dật đề tội 。
T23n1435_p0196c18║ phật tại tì da li quốc 。độ địa lỗ thấp 。chư tỉ khâu bệnh ung sang 。hữu
T23n1435_p0196c19║ nhất tỉ khâu sang trung nùng huyết lưu xuất 。ô an đà hội như thuỷ tí 。phật
T23n1435_p0196c20║ dao kiến chi 。tri nhi cố vấn thị tỉ khâu 。nhữ thân hà dĩ nùng huyết lưu
T23n1435_p0196c21║ xuất ô an đà hội như thuỷ tí 。tỉ khâu đáp ngôn 。thế tôn 。ngã ung sang
T23n1435_p0196c22║ trung nùng huyết lưu xuất ô an đà hội 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng
T23n1435_p0196c23║ dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính chư bệnh ung sang tỉ khâu trước phú
T23n1435_p0196c24║ sang y 。nãi chí sang sai hậu thập nhật 。nhược quá phạm ba dật đề tội 。
T23n1435_p0196c25║ chư tỉ khâu tri phật thính súc phú sang y 。tiện quảng trường đại tác súc 。hữu
T23n1435_p0196c26║ chư tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。ha
T23n1435_p0196c27║ trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。tri phật thính súc phú sang y 。tiện quảng trường
T23n1435_p0196c28║ đại tác súc 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên ha dĩ cụ bạch phật 。phật dĩ
T23n1435_p0196c29║ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn chư tỉ khâu 。nhữ thật tác
T23n1435_p0197a01║ thị sự bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha 。vân hà
T23n1435_p0197a02║ danh tỉ khâu 。tri phật thính súc phú sang y 。tiện quảng trường đại tác súc 。phật
T23n1435_p0197a03║ chủng chủng nhân duyên ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật dục tác phú sang
T23n1435_p0197a04║ y 。tiên ưng lượng tác 。thị trung lượng trường tứ trách thủ quảng nhị trách
T23n1435_p0197a05║ thủ 。nhược quá tác phạm ba dật đề tội 。
T23n1435_p0197a06║ phật tại tì li da quốc 。chư tỉ khâu bất tịnh ô ngoạ cụ hoán 。tảo
T23n1435_p0197a07║ khởi cận tinh xá môn gian huyền sái 。thực thời phật trước y trì bát nhập thành
T23n1435_p0197a08║ khí thực 。kiến bất tịnh ô ngoạ cụ hoán tảo khởi tinh xá môn gian huyền sái 。
T23n1435_p0197a09║ thực hậu phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ cáo chư tỉ khâu 。ngã
T23n1435_p0197a10║ kim nhật thực thời trước y trì bát nhập thành khí thực 。kiến chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0197a11║ tịnh ô ngoạ cụ thần triêu hoán tinh xá môn gian huyền sái 。nhữ đẳng chư tỉ
T23n1435_p0197a12║ khâu 。thử sự bất thị bất ưng nhĩ 。chúng tăng ngoạ cụ đa dụng bất trù lượng 。
T23n1435_p0197a13║ chư bà la môn cư sĩ 。thân tâm bì khổ huyết nhục khô kiệt bố thí tác
T23n1435_p0197a14║ phúc 。thị trung ưng trù lượng thiểu dụng 。loạn niệm tỉ khâu bất nhất tâm 。thụy miên
T23n1435_p0197a15║ thời hữu ngũ quá thất 。hà đẳng ngũ 。nhất giả nan thụy khổ 。nhị giả nan giác
T23n1435_p0197a16║ khổ 。tam giả kiến ác mộng 。tứ giả thụy miên thời thiện thần bất hộ 。ngũ giả
T23n1435_p0197a17║ giác thời tâm nan nhập chư thiện giác quan pháp 。bất loạn niệm tỉ khâu nhất tâm thụy
T23n1435_p0197a18║ miên hữu ngũ thiện sự 。hà đẳng ngũ 。nhất giả vô nan thụy khổ 。nhị giả
T23n1435_p0197a19║ thụy dị giác 。tam giả thụy vô ác mộng 。tứ giả thụy thời thiện thần lai hộ 。
T23n1435_p0197a20║ ngũ giả thụy giác tâm dị nhập thiện giác quan pháp 。tỉ khâu hữu dâm nộ si
T23n1435_p0197a21║ vị li dục 。bất loạn niệm nhất tâm miên 。thượng bất thất tinh 。hà huống li dục
T23n1435_p0197a22║ nhân 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính súc
T23n1435_p0197a23║ ni sư đàn 。phú hộ tăng ngoạ cụ cố 。bất ưng bất phu ni sư đàn
T23n1435_p0197a24║ tăng ngoạ cụ thượng ngoạ 。chư tỉ khâu tri phật thính súc ni sư đàn 。tiện quảng
T23n1435_p0197a25║ trường đại tác súc 。hữu chư tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0197a26║ sự tâm bất hỉ 。ha trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。tri phật thính súc ni
T23n1435_p0197a27║ sư đàn 。tiện quảng trường đại tác súc 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ cụ bạch phật 。
T23n1435_p0197a28║ phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn chư tỉ
T23n1435_p0197a29║ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân
T23n1435_p0197b01║ duyên ha chư tỉ khâu 。hà dĩ danh tỉ khâu 。tri phật thính súc ni sư
T23n1435_p0197b02║ đàn 。tiện quảng trường đại tác súc 。ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật
T23n1435_p0197b03║ tác ni sư đàn ưng lượng tác 。thị lượng trường nhị trách thủ quảng nhất
T23n1435_p0197b04║ trách thủ bán 。nhược quá tác 。phạm ba dật đề tội 。
T23n1435_p0197b05║ phật tại xá vệ quốc 。thực thời trước y trì bát nhập thành khí thực 。thực dĩ
T23n1435_p0197b06║ hoàn hướng an đà lâm trung 。tại nhất thụ hạ phu ni sư đàn kế già phu
T23n1435_p0197b07║ toạ 。trường lão ca lưu đà di diệc phục nhập an đà lâm 。khứ phật bất viễn
T23n1435_p0197b08║ tại nhất thụ hạ phu ni sư đàn toạ 。thị trường lão thân đại 。lưỡng tất đáo
T23n1435_p0197b09║ địa lưỡng thủ tróc y 。nguyện ngôn 。phật hà thời đương thính ngã lũ biên nhất trách
T23n1435_p0197b10║ thủ tác ni sư đàn 。ngã nguyện mãn túc 。phật bô thời tùng thiền khởi 。dĩ
T23n1435_p0197b11║ thị nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ cáo chư tỉ khâu 。ngã kim nhật thực
T23n1435_p0197b12║ thời trước y trì bát nhập thành khí thực 。thực dĩ hoàn nhập an đà lâm trung 。
T23n1435_p0197b13║ nhất thụ hạ phu ni sư đàn toạ 。ca lưu đà di khí thực 。hoàn diệc toạ
T23n1435_p0197b14║ thụ hạ 。tác thị tư duy 。phật kim nhật hà xứ hành đạo 。ngã diệc bỉ gian
T23n1435_p0197b15║ hành đạo 。ngã nhập an đà lâm trung 。nhất thụ hạ bố ni sư đàn toạ 。
T23n1435_p0197b16║ ca lưu đà di diệc nhĩ 。thị thiện nam tử thân đại 。lưỡng tất đáo địa lưỡng
T23n1435_p0197b17║ thủ tróc y 。tác thị nguyện ngôn 。phật hà thời đương thính ngã lũ biên nhất trách
T23n1435_p0197b18║ thủ tác ni sư đàn 。như thị mãn túc 。phật cáo chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0197b19║ nhật thính ni sư đàn lũ biên nhất trách thủ tác 。thị giới ưng như thị
T23n1435_p0197b20║ thuyết 。nhược tỉ khâu dục tác ni sư đàn 。ưng lượng tác 。thị lượng trường nhị
T23n1435_p0197b21║ trách thủ 。quảng nhất trách thủ bán 。ích lũ biên nhất trách thủ 。nhược quá
T23n1435_p0197b22║ tác 。đắc ba dật đề tội 。
T23n1435_p0197b23║ phật tại ca tì la bà quốc 。trường lão nan đà 。thị phật đệ di mẫu sở
T23n1435_p0197b24║ sinh 。dữ phật thân tướng tự 。tam thập tướng đoản tứ chỉ bất cập phật 。nan đà
T23n1435_p0197b25║ tác y 。dữ phật y đẳng lượng 。chư tỉ khâu nhược thực thời tập nhược trung hậu
T23n1435_p0197b26║ tập dao kiến lai khởi nghênh 。tư duy ngã đẳng đại sư phật lai 。tiêm cận tri
T23n1435_p0197b27║ thị nan đà 。thượng tòa tỉ khâu tu tư duy 。thị ngã đẳng hạ tòa nhi khởi
T23n1435_p0197b28║ nghênh 。nan đà diệc tàm quý ngôn 。nãi linh chư thượng tòa khởi nghênh ngã 。chư tỉ
T23n1435_p0197b29║ khâu cụ bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ phật tri cố
T23n1435_p0197c01║ vấn nan đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật
T23n1435_p0197c02║ ngôn tùng kim nhật nhữ y ưng giảm tác hoại nhiễm tịnh 。phật cáo chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0197c03║ nhữ đẳng dữ nan đà y tác phu sái 。nhược canh hữu như thị nhân 。tăng diệc
T23n1435_p0197c04║ đương như thị đồng tâm tác phu sái 。tùng kim nhật nhược tỉ khâu tác y dữ
T23n1435_p0197c05║ phật y đẳng nhược quá 。đắc ba dật đề tội 。phật y trường cửu trách
T23n1435_p0197c06║ thủ quảng lục trách thủ 。
T23n1435_p0197c07║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất tỉ khâu 。đáo phật sở lễ phật túc nhất diện
T23n1435_p0197c08║ lập bạch phật 。thính ngã trước sô ma y 。phật ngôn 。thính nhữ trước sô ma
T23n1435_p0197c09║ y 。hà dĩ cố 。sô ma y bất phương đắc đạo 。cập tri túc thiểu dục
T23n1435_p0197c10║ tri thời tri lượng 。cần học thiểu thủ tiết dụng 。đầu đà tĩnh xứ tùy niết bàn 。
T23n1435_p0197c11║ hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước kiêu thí da y 。phật ngôn 。thính nhữ
T23n1435_p0197c12║ trước kiêu thí da y 。hà dĩ cố 。kiêu thí da y bất phương đắc đạo 。tri
T23n1435_p0197c13║ túc thiểu dục nãi chí tùy niết bàn 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật ngôn 。thính ngã trước
T23n1435_p0197c14║ sa ni y 。phật ngôn 。thính nhữ trước sa ni y 。sa ni y bất phương đắc
T23n1435_p0197c15║ đạo 。thiểu dục tri túc nãi chí tùy niết bàn 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính
T23n1435_p0197c16║ ngã trước dã ma y 。phật ngôn 。thính nhữ trước dã ma y 。dã ma y bất
T23n1435_p0197c17║ phương đắc đạo thiểu dục tri túc 。ki do la khâm bà la diệc như thị 。hữu
T23n1435_p0197c18║ nhất cổ khách 。hữu sí di lâu khâm bà la 。mại bất đắc giá 。văn bố
T23n1435_p0197c19║ thí trường lão tu bồ đề đắc kim thế báo 。tức trì y thí tu bồ đề 。
T23n1435_p0197c20║ tu bồ đề bất thủ ngôn phật vị thính ngã thụ thử y 。chư cư sĩ sân
T23n1435_p0197c21║ hận ngôn 。chư sa môn thích tử hằng tán bố thí 。kim dữ bất khẳng thụ 。chư
T23n1435_p0197c22║ tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính súc khâm bà la
T23n1435_p0197c23║ y 。khâm bà la y bất phương đắc đạo 。thiểu dục tri túc nãi chí tùy niết
T23n1435_p0197c24║ bàn 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã thụ loã hình pháp 。phật ngôn 。loã
T23n1435_p0197c25║ hình pháp bất ưng thụ 。nhược thụ loã hình phạm thâu lan già tội 。hà dĩ
T23n1435_p0197c26║ cố 。thụ loã hình pháp 。thị ngoại đạo tướng cố 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0197c27║ thính ngã trước phát khâm bà la 。phật ngôn 。phát khâm bà la bất ưng trước 。
T23n1435_p0197c28║ nhược trước đắc thâu lan già tội 。hà dĩ cố 。thị ngoại đạo tướng cố 。hữu
T23n1435_p0197c29║ nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước giác 鵄sí y 。phật ngôn 。giác 鵄sí
T23n1435_p0198a01║ y bất ưng trước 。nhược trước đắc thâu lan già tội 。hà dĩ cố 。thị ngoại đạo
T23n1435_p0198a02║ tướng cố 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước thô lâu y 。phật ngôn 。
T23n1435_p0198a03║ thô lâu y bất ưng trước 。nhược trước đắc đột cát la tội 。hữu nhất tỉ khâu
T23n1435_p0198a04║ bạch phật 。thính ngã trước bì y 。phật ngôn 。bất thính trước bì y 。nhược trước đắc
T23n1435_p0198a05║ đột cát la tội 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước nhất y 。phật ngôn 。
T23n1435_p0198a06║ bất thính trước nhất y 。nhược trước đắc đột cát la tội 。hữu nhất tỉ khâu bạch
T23n1435_p0198a07║ phật 。thính ngã trước thượng hạ y 。phật ngôn 。ngã tiên dĩ thính tam y 。bất
T23n1435_p0198a08║ ưng thiểu bất ưng đa 。nhược tỉ khâu thiểu súc đắc đột cát la tội 。nhược đa
T23n1435_p0198a09║ súc đoạ ni tát kì ba dật đề tội 。nhược trì thượng hạ y đắc đột cát
T23n1435_p0198a10║ la tội 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước đả mộc y 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0198a11║ thính trước đả mộc y 。nhược trước đắc đột cát la tội 。hữu nhất tỉ khâu bạch
T23n1435_p0198a12║ phật 。thính ngã trước a câu thảo y bạt câu thảo y câu xa thảo y văn
T23n1435_p0198a13║ nhược thảo y bà bà thảo y cảo thảo y 。phật ngôn 。nhất thiết bất thính
T23n1435_p0198a14║ trước 。nhược trước đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0198a15║ lục quần tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trừ thân mao 。phật ngôn 。bất ưng trừ thân
T23n1435_p0198a16║ mao 。trừ thân mao đắc đột cát la tội 。lục quần tỉ khâu bạch phật 。thính ngã
T23n1435_p0198a17║ trước chân thanh y 。phật ngôn 。lục quần tỉ khâu sách nhị chủng 。tiên sách trừ thân
T23n1435_p0198a18║ mao 。kim sách chân thanh y 。phật ngôn 。chân thanh y cập chân hoàng chân xích chân
T23n1435_p0198a19║ bạch 。nhất thiết mao bì y thiên tụ y phức y 。nhất thiết chiên y nhất thiết
T23n1435_p0198a20║ quán đầu y 。lưỡng tụ y nhất thiết tú y 。nhất thiết sam nhất thiết khố 。
T23n1435_p0198a21║ nhất thiết [tụ -do +trữ ]khố nhất thiết côn 。nhất thiết ba la di lợi y 。nhất thiết xá
T23n1435_p0198a22║ lặc y nhất thiết bạch y y 。tỉ khâu bất ưng trước 。nhược trước đắc đột cát
T23n1435_p0198a23║ la tội 。
T23n1435_p0198a24║ hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước thụ sinh y 。phật ngôn 。bất thính trước
T23n1435_p0198a25║ thụ sinh y 。nhược trước đắc đột cát la tội 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính
T23n1435_p0198a26║ ngã trước thô mao khâm bạt 。phật ngôn 。bất thính trước thô mao khâm bạt 。nhược
T23n1435_p0198a27║ trước đắc đột cát la tội 。thô mao lâu khâm bạt hữu ngũ chủng bất khả
T23n1435_p0198a28║ sự 。hà đẳng ngũ 。hàn thời đại hàn 。nhiệt thời đại nhiệt 。thô sáp kiên ngạnh 。
T23n1435_p0198a29║ linh nhân bì thô 。phật tại xá vệ quốc 。trường lão tỉ khâu hỉ đà 。ư
T23n1435_p0198b01║ an đà lâm trung lưu tăng già lê 。trước thượng hạ y nhập xá vệ thành khí
T23n1435_p0198b02║ thực 。thất tăng già lê 。thực hậu mịch bất đắc 。ngữ chư tỉ khâu 。chư trường
T23n1435_p0198b03║ lão 。ngã an đà lâm trung lưu tăng già lê 。trước thượng hạ y nhập thành khí
T23n1435_p0198b04║ thực 。thất tăng già lê 。ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0198b05║ phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn tỉ khâu
T23n1435_p0198b06║ hỉ đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật chủng chủng
T23n1435_p0198b07║ nhân duyên tán trì nhất thiết vật khứ 。nhược tỉ khâu thiểu dục trụ 。y thú cái
T23n1435_p0198b08║ hình thực thú sung khu 。thị tỉ khâu sở hành xứ 。cộng y bát câu vô sở
T23n1435_p0198b09║ cố luyến 。thí như điểu phi dữ mao vũ câu phi tại không trung 。tỉ khâu diệc
T23n1435_p0198b10║ như thị 。thiểu dục tri túc 。y thú cái hình thực thú sung khu 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0198b11║ sở hành xứ 。cộng y bát câu vô sở cố luyến 。diệc như điểu phi 。phật chủng
T23n1435_p0198b12║ chủng nhân duyên tán trì nhất thiết vật khứ dĩ 。cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật
T23n1435_p0198b13║ bất trì tam y bất ưng nhập tục nhân gia 。nhược nhập đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0198b14║ phật tại xá vệ quốc 。trường lão a nan 。thiên vũ thời kì lâm trung lưu tăng
T23n1435_p0198b15║ già lê 。trước thượng hạ y nhập xá vệ thành khí thực 。chư tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0198b16║ sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn
T23n1435_p0198b17║ a nan 。nhữ thật thiên vũ thời kì lâm trung lưu tăng già lê trước thượng hạ
T23n1435_p0198b18║ y nhập thành khí thực bất 。a nan ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật ngôn hà dĩ
T23n1435_p0198b19║ cố 。a nan ngôn thiên vũ cố 。phật chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。
T23n1435_p0198b20║ tán giới tán trì giới dĩ cáo chư tỉ khâu 。hữu ngũ nhân duyên thính lưu tăng già
T23n1435_p0198b21║ lê 。hà đẳng ngũ 。nhất hữu tỉ khâu trụ xứ 。nhị nhược thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0198b22║ tam nhược thiên vũ 。tứ nhược dục vũ 。ngũ nhược tụ lạc ngoại hữu thí hội 。thị
T23n1435_p0198b23║ vi ngũ nhân duyên 。phục hữu ngũ nhân duyên lưu tăng già lê y 。hà đẳng ngũ 。
T23n1435_p0198b24║ nhất hữu tỉ khâu trụ xứ 。nhị nhược thụ ca hi na y 。tam nhược điếm tứ
T23n1435_p0198b25║ thí hội 。tứ thị tứ thí hội 。ngũ tứ cù đạo đầu 。thị vi ngũ nhân duyên 。
T23n1435_p0198b26║ phật tại vương xá thành 。thị thời chư ngoại đạo xuất gia 。hạ an cư cánh tự
T23n1435_p0198b27║ tứ thời 。chư ngoại đạo cư gia đệ tử 。bố thí y vật 。chư ưu bà tắc
T23n1435_p0198b28║ phật pháp trung tín tâm thanh tịnh tư duy ngôn 。thị chư tà pháp ác sư 。hạ
T23n1435_p0198b29║ an cư cánh tự tứ thời 。thượng tri bố thí y 。ngã đẳng thánh tăng hạ
T23n1435_p0198c01║ an cư cánh tự tứ thời 。vân hà bất bố thí chư y da 。tức trì y
T23n1435_p0198c02║ phốc nghệ trúc viên thí tăng 。chư tỉ khâu bất thụ ngôn 。phật vị thính ngã đẳng
T23n1435_p0198c03║ thụ hạ an cư cánh tự tứ thời bố thí an cư y 。dĩ thị sự bạch
T23n1435_p0198c04║ phật 。phật ngôn 。thính an cư cánh tự tứ thời thụ an cư thí y 。chư
T23n1435_p0198c05║ sa di lai sách y phân 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng dữ sa
T23n1435_p0198c06║ di an cư thí y phân 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn thính dữ 。chư
T23n1435_p0198c07║ tỉ khâu như thị tư duy 。phật ngôn thính dữ 。bất tri dữ kỉ hứa bạch phật 。
T23n1435_p0198c08║ phật ngôn 。sa di nhược lập nhược toạ 。thứ đệ chư đàn việt thủ dữ bố
T23n1435_p0198c09║ thí 。đa thiểu ưng thuộc sa di 。nhược chư đàn việt bất phân biệt 。dữ tác
T23n1435_p0198c10║ tứ phân 。đệ tứ phân dữ sa di 。
T23n1435_p0198c11║ phật tại vương xá thành 。thị thời chư ngoại đạo xuất gia 。hạ an cư cánh tự
T23n1435_p0198c12║ tứ thời 。chư cư gia đệ tử dĩ chư vật thí 。táo quán mẫn anh lâu
T23n1435_p0198c13║ già ca hoả lô cái phiến cức tỉ khúc trượng 。chư ưu bà tắc phật pháp trung
T23n1435_p0198c14║ tín tâm thanh tịnh tư duy 。thị chư tà pháp ác sư 。hạ an cư tự tứ
T23n1435_p0198c15║ thời 。thượng tri bố thí chư vật 。ngã đẳng thánh tăng hạ an cư cánh tự tứ
T23n1435_p0198c16║ thời 。vân hà bất bố thí chư vật 。tức tùy tỉ khâu pháp bố thí chủng chủng
T23n1435_p0198c17║ chư vật 。nhược bát nhược câu bát đa la 。nhược bán câu bát đa la 。kiện tư
T23n1435_p0198c18║ bán kiện tư 。đái hoàn thiền trấn y [cức *huyền ]bát chi 。táo quán bát nang cái
T23n1435_p0198c19║ phiến cức tỉ 。như thị đẳng chủng chủng tỉ khâu sở tu vật 。trì nghệ trúc viên
T23n1435_p0198c20║ bố thí tăng 。chư tỉ khâu bất thụ ngôn 。phật vị thính ngã đẳng hạ an cư
T23n1435_p0198c21║ cánh tự tứ thời thụ tùy tỉ khâu sở tu vật 。dĩ thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0198c22║ ngôn 。thính hạ an cư khởi tự tứ thời thụ tùy tỉ khâu sở tu vật 。thời
T23n1435_p0198c23║ chư sa di lai sách tùy tỉ khâu sở tu vật phân 。chư tỉ khâu bất dữ 。
T23n1435_p0198c24║ ngữ sa di ngôn 。phật thính hạ an cư khởi tự tứ thời thí y dữ sa
T23n1435_p0198c25║ di phân 。vị thính tùy tỉ khâu sở tu vật dữ sa di phân 。dĩ thị sự
T23n1435_p0198c26║ bạch phật 。phật ngôn ưng dữ 。chư tỉ khâu như thị tư duy 。phật ngôn ưng dữ 。
T23n1435_p0198c27║ bất tri dữ kỉ hứa bạch phật 。phật ngôn 。chư sa di nhược lập nhược toạ 。nhược
T23n1435_p0198c28║ thứ đệ chư đàn việt thủ tự bố thí 。đa thiểu thuộc sa di 。nhược chư đàn
T23n1435_p0198c29║ việt bất phân biệt 。dữ tác tứ phân 。đệ tứ phân dữ sa di 。
T23n1435_p0199a01║ phật tại xá vệ quốc 。bạt nan đà thích tử lưỡng xứ an cư 。vi bố thí
T23n1435_p0199a02║ cố 。chư tỉ khâu bất tri hà xứ dữ y phân bạch phật 。phật ngôn an cư
T23n1435_p0199a03║ xứ dữ 。chư tỉ khâu ngôn lưỡng xứ an cư 。phật ngôn hà xứ trụ nhật đa 。
T23n1435_p0199a04║ đáp ngôn lưỡng xứ nhật đẳng 。phật ngôn hà xứ tự tứ 。đáp ngôn lưỡng xứ tự
T23n1435_p0199a05║ tứ 。phật ngôn hà xứ tiên tự tứ 。thị xứ dữ y phân 。
T23n1435_p0199a06║ phật tại xá vệ quốc 。bạt nan đà thích tử 。hạ hậu nguyệt án hành chư tinh
T23n1435_p0199a07║ xá 。dục tri hà xứ an cư tỉ khâu đa đắc y vật 。bố thí đa xứ
T23n1435_p0199a08║ tức vãng 。chư tỉ khâu dao kiến 。khởi nghênh dữ bố toạ xứ linh toạ 。cộng tướng
T23n1435_p0199a09║ vấn tấn lạc bất lạc 。tiểu mặc nhiên ngữ chư tỉ khâu 。trường lão 。thị trung trụ
T23n1435_p0199a10║ xứ tăng đắc bố thí y bất 。chư tỉ khâu ngôn đắc 。phân vị 。đáp ngôn vị
T23n1435_p0199a11║ phân 。ngôn trì lai 。thị gian phân 。chư tỉ khâu trì lai 。trước bạt nan đà tiền
T23n1435_p0199a12║ phân 。phân dĩ thượng tòa thủ phân dục khứ 。bạt nan đà ngôn 。đại đức tiểu đãi 。
T23n1435_p0199a13║ vấn ngôn hữu hà đẳng sự 。đáp ngôn đãn tiểu đãi 。bạt nan đà năng thuyết pháp 。
T23n1435_p0199a14║ tạp ngữ hảo ngữ vô tận ngữ 。như thị hảo ngữ thuyết pháp 。thượng tòa văn pháp
T23n1435_p0199a15║ đại hoan hỉ 。ái pháp cố ngữ bạt nan đà 。ngã y phân thuộc nhữ 。như thị
T23n1435_p0199a16║ đệ nhị đệ tam thượng tòa diệc như thị 。nhất thiết tăng y phân tận dữ bạt
T23n1435_p0199a17║ nan đà 。như thị nhất xứ lưỡng xứ tam xứ đa đắc y 。đại phốc trì nhập
T23n1435_p0199a18║ kì lâm 。chư tỉ khâu kì lâm môn gian không địa kinh hành 。dao kiến lai
T23n1435_p0199a19║ tự cộng tướng ngữ 。bạt nan đà thích tử lai 。nại tu nhân đa tác kiến văn
T23n1435_p0199a20║ nghi ác 。đa thủ y phốc lai 。tiêm cận chư tỉ khâu vấn 。thị chư y
T23n1435_p0199a21║ hà xứ đắc 。đáp ngôn 。dữ chư tỉ khâu quảng thuyết pháp cố đắc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0199a22║ thiểu dục tri túc hành đầu đà ha trái 。hà dĩ danh tỉ khâu 。dư xứ an
T23n1435_p0199a23║ cư dư xứ thụ y phân 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên ha dĩ cụ bạch
T23n1435_p0199a24║ phật 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn bạt nan đà 。
T23n1435_p0199a25║ nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn thật nhĩ 。phật chủng chủng nhân duyên ha 。hà dĩ danh
T23n1435_p0199a26║ tỉ khâu 。dư xứ an cư dư xứ thụ y phân 。nhĩ thời phật đãn a 。
T23n1435_p0199a27║ vị vi tỉ khâu kế giới 。
T23n1435_p0199a28║ phật tại kiêu tát la quốc 。nhất trụ xứ dữ đại tỉ khâu tăng an cư 。thị
T23n1435_p0199a29║ quốc trung chư cư sĩ 。kiến tăng đa gia gia dữ tỉ khâu tăng y 。nhược
T23n1435_p0199b01║ biệt phòng y diệc hậu an cư y 。phật hậu tuế kì lâm trung hạ an cư 。
T23n1435_p0199b02║ thị trụ xứ hữu lưỡng lão tỉ khâu an cư 。chư cư sĩ tư duy 。ngã đẳng
T23n1435_p0199b03║ thí tăng như cựu linh sự bất phế 。chư tỉ khâu đắc bố thí ngã đẳng đắc
T23n1435_p0199b04║ phúc 。chư cư sĩ tống đa y vật 。như bản pháp dữ trụ xứ tăng 。thị nhị
T23n1435_p0199b05║ lão tỉ khâu tư duy 。thị chư y đa ngã đẳng nhân thiểu 。nhược phân tri đương
T23n1435_p0199b06║ đắc hà đẳng tội 。tâm nghi bất phân 。thị thời bạt nan đà 。hạ hậu nguyệt
T23n1435_p0199b07║ án hành chư tinh xá 。dục tri hà xứ an cư tỉ khâu đa đắc y vật
T23n1435_p0199b08║ bố thí 。bạt nan đà tư duy 。phật vãng niên an cư xứ 。thị trung tất hữu
T23n1435_p0199b09║ đa y thí 。tức vãng bỉ trụ xứ 。nhị lão tỉ khâu dao kiến lai 。khởi nghênh
T23n1435_p0199b10║ dữ toạ xứ 。cộng tướng vấn tấn lạc bất lạc 。tiểu mặc nhiên vấn ngôn 。thị trung
T23n1435_p0199b11║ trụ xứ tăng 。đắc bố thí y vật bất 。đáp ngôn đắc 。vấn phân vị 。đáp
T23n1435_p0199b12║ vị phân 。vấn ngôn hà cố bất phân 。đáp ngôn 。thị chư y đa ngã đẳng nhân
T23n1435_p0199b13║ thiểu 。nhược phân tri đương đắc hà đẳng tội 。tâm nghi bất phân 。bạt nan đà ngôn
T23n1435_p0199b14║ nhữ bất phân hảo 。nhược phân tri nhữ đắc hà tội 。nhị lão tỉ khâu vấn 。nhữ
T23n1435_p0199b15║ năng phân bất 。đáp ngôn năng 。thị trung ưng tác yết ma 。tức trì chư y vật
T23n1435_p0199b16║ lai trí tiền 。bạt nan đà phân tác tam tụ 。thị nhị tỉ khâu gian trước nhất
T23n1435_p0199b17║ tụ 。tự nhị tụ gian lập ngôn 。nhữ thính tác yết ma 。
T23n1435_p0199b18║ nhữ nhị nhân nhất tụ  như thị nhữ hữu tam
T23n1435_p0199b19║ lưỡng tụ tinh cập ngã  như thị ngã hữu tam
T23n1435_p0199b20║ vấn thị yết ma hảo bất 。đáp ngôn thiện 。bạt nan đà đại đam y khứ 。bỉ
T23n1435_p0199b21║ ngôn 。đại đức thượng tòa 。ngã đẳng chư y vật vị phân 。bạt nan đà ngôn ngã
T23n1435_p0199b22║ dữ nhữ phân 。tri pháp nhân ưng dữ nhất hảo y 。bỉ ngôn đương dữ 。bạt
T23n1435_p0199b23║ nan đà thị tụ trung 。thủ nhất đại giá y trước nhất xứ 。dư dữ phân tác
T23n1435_p0199b24║ nhị phân dĩ 。tự đam đa y phốc nhập kì lâm 。chư tỉ khâu môn gian
T23n1435_p0199b25║ không địa kinh hành 。dao kiến lai tự cộng tướng ngữ 。thị bạt nan đà vô tu
T23n1435_p0199b26║ nhân 。đa tác kiến văn nghi ác 。đa thủ chư y phốc toại cận lai chí 。
T23n1435_p0199b27║ chư tỉ khâu ngôn 。bạt nan đà 。thị chư y hà xứ đắc 。bạt nan đà cụ
T23n1435_p0199b28║ thuyết hướng chư tỉ khâu 。hữu tỉ khâu thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0199b29║ sự tâm tàm quý ha trái 。hà dĩ danh tỉ khâu 。cố đoạt lão tỉ khâu vật 。
T23n1435_p0199c01║ chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên ha dĩ cụ bạch phật 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0199c02║ tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn bạt nan đà 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn
T23n1435_p0199c03║ thật nhĩ 。phật chủng chủng nhân duyên ha hà dĩ danh tỉ khâu 。cố đoạt lão tỉ
T23n1435_p0199c04║ khâu vật 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。thị bạt nan đà 。
T23n1435_p0199c05║ phi đãn kim thế đoạt 。tiền thế diệc đoạt 。thị sự thính 。nãi quá khứ thế
T23n1435_p0199c06║ nhất hà khúc trung hữu nhị thát 。hà trung đắc đại lí ngư bất năng phân 。thị
T23n1435_p0199c07║ nhị thát nhất diện trụ thủ chi 。hữu dã can lai dục ẩm thuỷ 。kiến ngôn
T23n1435_p0199c08║ ngoại sanh 。thị trung tác hà đẳng 。thát ngôn a cữu 。thị hà khúc trung đắc
T23n1435_p0199c09║ thử lí ngư 。bất năng phân nhữ năng phân bất dã can ngôn năng 。thị trung ưng
T23n1435_p0199c10║ thuyết kệ 。dã can phân tác tam phân 。vấn thát nhữ thùy hỉ nhập tiên 。đáp ngôn
T23n1435_p0199c11║ thị thát 。thùy năng nhập thâm 。đáp ngôn thị thát 。dã can ngôn thính ngã thuyết kệ 。
T23n1435_p0199c12║ nhập tiên ưng dữ vĩ  nhập thâm ưng dữ đầu
T23n1435_p0199c13║ trung gian thân nhục phân  ưng dữ tri pháp giả
T23n1435_p0199c14║ dã can hàm ngư thân 。thư giả lai thuyết kệ vấn 。
T23n1435_p0199c15║ nhữ hà xứ hàm lai  mãn khẩu hà trung đắc
T23n1435_p0199c16║ như thị vô đầu vĩ  lí ngư hảo nhục thực
T23n1435_p0199c17║ hùng dã can thuyết kệ đáp 。
T23n1435_p0199c18║ nhân hữu tướng ngôn kích  bất tri phân biệt pháp
T23n1435_p0199c19║ năng tri phân biệt giả  như quan tạng sở đắc
T23n1435_p0199c20║ vô đầu vĩ lí ngư  thị cố ngã đắc thực
T23n1435_p0199c21║ phật ngữ chư tỉ khâu 。thời nhị thát giả nhị lão tỉ khâu thị dã can giả
T23n1435_p0199c22║ bạt nan đà thị 。thị bạt nan đà tiền thế tằng đoạt kim thế phục đoạt 。phật
T23n1435_p0199c23║ chủng chủng nhân duyên a bạt nan đà dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thị
T23n1435_p0199c24║ xứ an cư 。bất ưng dư xứ thụ y phân 。nhược thụ đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0199c25║ hữu nhất trụ xứ nhất tỉ khâu hạ an cư 。thị trung chư nhân vi hạ an
T23n1435_p0199c26║ cư tăng cố 。bố thí chư y ưng phân vật 。tuy chư nhân vi hạ an cư
T23n1435_p0199c27║ tăng cố bố thí chư y vật 。nhất tỉ khâu độc hạ an cư ưng đắc thụ 。
T23n1435_p0199c28║ nhị tỉ khâu tam tỉ khâu tứ tỉ khâu diệc như thị 。hữu trụ xứ vô trụ
T23n1435_p0199c29║ xứ diệc như thị 。vô tụ lạc a luyện nhược diệc như thị 。hữu nhất trụ
T23n1435_p0200a01║ xứ nhất tỉ khâu hạ an cư 。thị trung chư nhân vi khách tỉ khâu cố 。đa
T23n1435_p0200a02║ bố thí tăng chư y vật ưng phân vật 。tuy chư nhân vi khách tỉ khâu
T23n1435_p0200a03║ cố đa bố thí tăng chư y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。thị nhất tỉ khâu
T23n1435_p0200a04║ hạ an cư 。thị y ưng độc thụ 。như thị nhị tỉ khâu tam tỉ khâu tứ
T23n1435_p0200a05║ tỉ khâu diệc nhĩ 。hữu trụ xứ vô trụ xứ diệc như thị 。vô tụ lạc a
T23n1435_p0200a06║ luyện nhược xứ diệc như thị 。nhược tự tứ cánh tăng phá 。ưng dữ hạ an cư
T23n1435_p0200a07║ y phân bất 。phật ngôn ưng dữ 。tự tứ cánh bí cử tỉ khâu 。ưng dữ y
T23n1435_p0200a08║ phân bất 。phật ngôn bất ưng dữ 。tự tứ cánh hữu tỉ khâu chí bỉ bằng đảng 。
T23n1435_p0200a09║ ưng dữ an cư y phân bất 。phật ngôn 。nhược chí như pháp chúng trung ưng dữ 。
T23n1435_p0200a10║ tự tứ cánh hữu tỉ khâu 。tự ngôn ngã bạch y 。ưng dữ hạ an cư y
T23n1435_p0200a11║ phân bất 。phật ngôn bất ưng dữ 。tự tứ cánh hữu tỉ khâu tự ngôn ngã thị
T23n1435_p0200a12║ sa di 。ưng dữ hạ an cư y phân bất 。phật ngôn ưng dữ sa di phân 。
T23n1435_p0200a13║ tự tứ cánh hữu tỉ khâu tự ngôn ngã phi tỉ khâu 。ưng dữ hạ an cư
T23n1435_p0200a14║ y phân bất 。phật ngôn bất ưng dữ 。nhược ngôn ngã ngoại đạo bất kiến tấn bất
T23n1435_p0200a15║ tác tấn ác tà bất trừ tấn bất cộng trụ chủng chủng bất cộng trụ tự ngôn phạm
T23n1435_p0200a16║ biên tội bản bạch y bất năng nam ô tỉ khâu ni việt tế nhân sát phụ mẫu
T23n1435_p0200a17║ sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị nhân đẳng ưng
T23n1435_p0200a18║ dữ hạ an cư y phân bất 。phật ngôn bất ưng dữ 。tự tứ cánh hữu tỉ
T23n1435_p0200a19║ khâu du hành chí tha quốc 。ưng dữ hạ an cư y phân bất 。phật ngôn 。hữu
T23n1435_p0200a20║ ưng dữ hữu bất ưng dữ 。dữ giả tri đương hoàn 。bất dữ giả tri bất hoàn 。
T23n1435_p0200a21║ nhược chúc nhân thủ giả 。nhất thiết y phân ưng dữ 。bất chúc nhân thủ giả
T23n1435_p0200a22║ bất ưng dữ 。thụ chúc giả 。nhất thiết tăng sứ ưng đại tác 。
T23n1435_p0200a23║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập thất TTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*