Thập Tụng Luật – Quyển 27

Tzed Version
T23n1435_p0194b04║
T23n1435_p0194b05║
T23n1435_p0194b06║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập thất (đệ tứ tụng chi thất )
T23n1435_p0194b07║
T23n1435_p0194b08║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0194b09║   thất pháp trung y pháp đệ thất chi thượng
T23n1435_p0194b10║ phật tại vương xá thành 。ngũ tỉ khâu bạch phật 。ưng trước hà đẳng y 。phật ngôn 。
T23n1435_p0194b11║ ưng trước bàn tẩu y 。
T23n1435_p0194b12║ phật tại vương xá thành 。phật thân lãnh thấp tu phục hạ dược 。phật cáo a nan 。
T23n1435_p0194b13║ ngã thân lãnh thấp 。thị sự nhữ tự tri 。a nan thụ giáo 。vãng kì bà dược
T23n1435_p0194b14║ sư sở 。ngữ kì bà ngôn 。phật thân lãnh thấp tu phục hạ dược 。thị sự nhữ
T23n1435_p0194b15║ tự tri 。kì bà ngôn 。trường lão hoàn khứ ngã tùy hậu vãng 。kì bà tư duy 。
T23n1435_p0194b16║ phật đức tôn trùng 。bất nghi tấn mộc dược khổ dược như dư nhân pháp 。đương thủ
T23n1435_p0194b17║ thanh liên hoa dĩ hạ dược thảo huân chi trì dụng thượng phật 。tức thủ thanh liên
T23n1435_p0194b18║ hoa dĩ hạ dược huân tác dĩ 。trì nghệ phật sở đầu diện lễ túc bạch phật
T23n1435_p0194b19║ ngôn 。thị ưu bát la hoa huân dĩ hạ dược 。khả dĩ trị thân 。nguyện phật thụ
T23n1435_p0194b20║ chi 。thử dược nhất khứu thập hạ 。nhị khứu nhị thập hạ 。tam khứu tam thập hạ 。
T23n1435_p0194b21║ phật thụ dĩ mặc nhiên 。kì bà dục hoàn 。cụ giáo a nan thị bệnh tiết độ
T23n1435_p0194b22║ nhi khứ 。phật nhất khứu kì dược thập hạ 。nhị khứu nhị thập hạ 。tam khứu nhị
T23n1435_p0194b23║ thập cửu hạ 。kì bà minh thức thời số phục lai 。chiêm phật vấn tấn 。thế tôn 。
T23n1435_p0194b24║ bất thẩm hạ bất 。phật ngôn 。hướng khứu nhữ dược nhị thập cửu hạ 。kì bà tri
T23n1435_p0194b25║ phật thân bệnh vị tận 。bạch phật ngôn 。tu ẩm thiểu noãn thuỷ 。ẩm dĩ canh
T23n1435_p0194b26║ nhất hạ 。như thị tùy thuận mãn tam thập hạ 。kì bà hoàn gia biện tùy bệnh
T23n1435_p0194b27║ dược ẩm thực nhuyễn phạn dục canh 。thường già la dược phụng tấn sở tu 。khởi cư
T23n1435_p0194b28║ khinh lợi vô phục hoạn khổ 。phật đắc chiêm lực 。hoàn phục bản sắc 。kì bà
T23n1435_p0194b29║ trì thâm ma căn y giá trực bá thiên dục phụng thượng phật 。đầu diện lễ túc
T23n1435_p0194c01║ nhất diện lập bạch phật ngôn 。ngã trị vương đại thần giai dữ ngã nguyện 。kim nhật
T23n1435_p0194c02║ trị phật 。nguyện thế tôn tứ ngã nhất nguyện 。phật cáo kì bà 。đa đà a già
T23n1435_p0194c03║ độ a la ha tam miệu tam phật đà dĩ quá chư nguyện 。bạch phật ngôn 。khả
T23n1435_p0194c04║ đắc nguyện dữ ngã 。phật cáo kì bà 。nhữ sách hà đẳng nguyện 。kì bà ngôn 。đại
T23n1435_p0194c05║ đức 。thị thâm ma căn y giá trực bá thiên 。nguyện phật thụ trước 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0194c06║ phật mặc nhiên thụ 。tri phật mặc nhiên thụ 。tức dĩ thâm ma căn y giá trực
T23n1435_p0194c07║ bá thiên thượng phật 。đầu diện lễ phật túc nhi khứ 。phật dĩ thị sự tập tăng 。
T23n1435_p0194c08║ tập tăng dĩ cáo chư tỉ khâu 。kim nhật kì bà dữ ngã giá trực bá thiên
T23n1435_p0194c09║ thâm ma căn y 。tùng kim nhật thính nhược hữu thí tỉ khâu như thị y giả
T23n1435_p0194c10║ đắc tùy ý thủ trước 。tùng kim nhật nhược tỉ khâu dục trước bàn tẩu y thính
T23n1435_p0194c11║ trước 。nhược dục trước cư sĩ thí y diệc thính trước 。
T23n1435_p0194c12║ phật tại vương xá thành 。thị thời bình sa vương 。thừa tượng dư thanh đán xuất vương
T23n1435_p0194c13║ xá thành dục kiến phật 。vương tín phật cung kính 。thời hữu ngoại đạo phạm chí 。tùng
T23n1435_p0194c14║ đạo nhi lai 。vương dao kiến vị thị sa môn 。tiện sắc ngữ giả trụ tượng dục
T23n1435_p0194c15║ hạ lễ bái 。đại thần vấn vương 。dục tác hà đẳng 。vương ngôn dục lễ lai tỉ
T23n1435_p0194c16║ khâu 。đại thần ngôn đại vương 。thị phi phật đệ tử 。ngoại đạo phạm chí nhĩ 。vương
T23n1435_p0194c17║ tu quý 。vương vấn ngữ giả 。kim vãng kiến phật 。khứ thử kỉ hứa khả thừa hà
T23n1435_p0194c18║ xứ khả hạ 。ngữ giả cụ đáp 。đáo dĩ đầu diện lễ phật túc nhất diện toạ
T23n1435_p0194c19║ bạch phật ngôn 。thế tôn 。nguyện linh tăng y dữ ngoại đạo y dị 。sứ khả phân
T23n1435_p0194c20║ biệt 。phật cáo đại vương 。hà dĩ cố 。dục linh y dị 。vương dĩ thị sự cụ
T23n1435_p0194c21║ bạch phật 。phật vi vương thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。lễ phật nhi khứ 。thời a
T23n1435_p0194c22║ nan thị phật hậu chấp phiến phiến phật 。phật cố ngữ a nan 。ngã dục nam sơn
T23n1435_p0194c23║ quốc độ du hành 。a nan thụ sắc tầm tùng 。kí đáo nam sơn quốc độ 。thời
T23n1435_p0194c24║ chí khí thực 。thực ngật đáo nhất thụ hạ phu ni sư đàn kế già phu toạ 。
T23n1435_p0194c25║ thị thời cận sơn hữu hảo đạo điền huề bạn tề chỉnh 。phật cáo a nan 。nhữ
T23n1435_p0194c26║ kiến bỉ đạo điền huề bạn tề chỉnh bất 。đáp ngôn kiến 。phật cáo a nan 。thử
T23n1435_p0194c27║ thâm ma căn y năng pháp thử điền tác y bất 。a nan ngôn năng 。tức dĩ
T23n1435_p0194c28║ y dữ a nan 。a nan thụ dĩ tiểu khước 。tức cát tiệt trâm phúng trung
T23n1435_p0194c29║ tích y diệp lưỡng hướng thu bích triển trương hoàn phụng phật 。phật tán thiện tai thiện
T23n1435_p0195a01║ tai 。thử y cát tiệt như thị tác ưng pháp 。phật tùng nam sơn quốc độ trì
T23n1435_p0195a02║ y bát hướng vương xá thành 。đáo dĩ dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ
T23n1435_p0195a03║ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính trước cát tiệt y 。bất trước cát tiệt y
T23n1435_p0195a04║ bất đắc nhập tụ lạc 。nhược nhập đắc đột cát la tội 。phật thính chư tỉ khâu
T23n1435_p0195a05║ trước cư sĩ thí y 。chư cư sĩ bà la môn hữu tín thí giả 。đa thí
T23n1435_p0195a06║ tăng y khâm bà la câu chấp tạp sắc [điệp *mao ]。chư tỉ khâu súc đa y 。phật
T23n1435_p0195a07║ tri chư tỉ khâu súc đa y 。đa y phương hành đạo dục tác tề hạn 。cáo
T23n1435_p0195a08║ a nan ngôn 。ngô dục hướng duy da li quốc du hành 。a nan thụ sắc tầm
T23n1435_p0195a09║ tùng 。kí đáo hội trực đông tiết 。bát dạ hàn phong phá trúc 。phật thời trước
T23n1435_p0195a10║ nhất cát tiệt y 。sơ dạ không địa kinh hành 。sơ dạ quá trung dạ lai 。phật
T23n1435_p0195a11║ thân hàn cáo a nan 。trì đệ nhị cát tiệt y lai 。a nan tức thủ y
T23n1435_p0195a12║ thụ phật 。phật thủ y trước 。trung dạ không địa kinh hành 。trung dạ quá hậu dạ
T23n1435_p0195a13║ lai 。phật thân hàn cáo a nan 。trì đệ tam cát tiệt y lai 。a nan tức
T23n1435_p0195a14║ thụ y 。phật thủ y trước không địa kinh hành 。phật tư duy 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0195a15║ nhĩ sở y túc 。thị dạ quá dĩ 。phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập
T23n1435_p0195a16║ tăng dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim thính tam y 。bất ưng thiểu bất ưng
T23n1435_p0195a17║ đa 。khổ thiểu súc đắc đột cát la tội 。nhược đa súc đắc ni tát kì ba
T23n1435_p0195a18║ dật đề tội 。hữu nhất tỉ khâu hữu phẩn tảo y 。tỉ khâu văn phật kế
T23n1435_p0195a19║ giới 。bất ưng trước bất cát tiệt y nhập tụ lạc 。tư duy 。ngã hữu phẩn tảo
T23n1435_p0195a20║ y phá liệt 。ngã đương bổ thiếp tác câu diệp lan thí duyên 。tức trì châm
T23n1435_p0195a21║ lũ cận kì lâm môn gian bổ thiếp phẩn tảo y 。dụng đương cát tiệt y 。
T23n1435_p0195a22║ phật tương thị giả a nan thực hậu kinh hành 。chí bỉ xứ kiến chi 。phật tri
T23n1435_p0195a23║ cố vấn nhữ dục tác hà đẳng 。đáp ngôn 。thế tôn dữ ngã đẳng kế giới 。bất
T23n1435_p0195a24║ ưng trước bất cát tiệt y nhập tụ lạc 。ngã hữu phẩn tảo y phá liệt 。dục
T23n1435_p0195a25║ bổ thiếp thí duyên đương cát tiệt y 。phật ngôn 。tỉ khâu thiện tai 。phẩn tảo
T23n1435_p0195a26║ y bổ thiếp 。ưng dụng đương cát tiệt y 。tùng kim thính súc phẩn tảo y
T23n1435_p0195a27║ tứ chủng 。hà đẳng tứ chủng 。nhất trủng gian y 。nhị xuất lai y 。tam vô chủ
T23n1435_p0195a28║ y 。tứ độ y 。hà đẳng trủng gian y 。hữu y khoã tử nhân khí trủng gian 。
T23n1435_p0195a29║ thị vi trủng gian y 。hà đẳng xuất lai y 。khoã tử nhân y 。trì lai thí
T23n1435_p0195b01║ tỉ khâu 。thị vi xuất lai y 。hà đẳng vô chủ y 。nhược tụ lạc trung nhược
T23n1435_p0195b02║ không địa y bất thuộc tha 。nhược nam tử nhược nữ nhân nhược hoàng môn nhược nhị
T23n1435_p0195b03║ căn 。thị vi vô chủ y 。hà đẳng vi độ y 。hữu hạng mạch trung nhược trủng
T23n1435_p0195b04║ gian 。nhược phẩn tảo trung hữu khí tế vật 。thị vi độ y 。nhược tỉ
T23n1435_p0195b05║ khâu đắc trủng gian tân y 。ưng lưỡng trùng tác tăng già lê 。nhất trùng uất đa
T23n1435_p0195b06║ la tăng 。nhất trùng an đà hội 。nhị trùng ni sư đàn 。phục thứ dục tác
T23n1435_p0195b07║ tam trùng tăng già lê tam trùng ni sư đàn 。nhược tỉ khâu đắc trủng gian
T23n1435_p0195b08║ cố y 。ưng tứ trùng tác tăng già lê 。nhị trùng uất đa la tăng 。nhị trùng
T23n1435_p0195b09║ an đà hội 。tứ trùng tác ni sư đàn 。xuất lai y vô chủ y diệc như
T23n1435_p0195b10║ thị 。độ y thính tùy ý tác trùng 。
T23n1435_p0195b11║ phật tại xá vệ quốc 。hữu ma già la mẫu 。danh tì xá khư 。nghệ phật sở
T23n1435_p0195b12║ đầu diện lễ túc khước toạ nhất diện 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên thuyết pháp kì
T23n1435_p0195b13║ giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。tri phật thuyết pháp kì giáo lợi hỉ mặc nhiên dĩ 。
T23n1435_p0195b14║ tùng toạ khởi thiên đản trước y hợp chưởng bạch phật ngôn 。thế tôn 。nguyện phật cập
T23n1435_p0195b15║ tăng thụ ngã minh nhật thỉnh 。phật mặc nhiên thụ 。tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。
T23n1435_p0195b16║ đầu diện lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn xá thông dạ biện chủng chủng đa
T23n1435_p0195b17║ mĩ ẩm thực 。phật thị sơ dạ cộng a nan lộ địa kinh hành 。phật khán tinh
T23n1435_p0195b18║ tú tướng ngữ a nan ngôn 。nhược kim hữu nhân vấn tri tú tinh tướng giả 。hà
T23n1435_p0195b19║ thời đương vũ 。bỉ tất ngôn thất tuế đương vũ 。phật ngữ a nan 。sơ dạ quá
T23n1435_p0195b20║ dĩ trung dạ chí 。thị tinh tướng diệt canh hữu dị tinh tướng xuất 。nhược nhĩ thời
T23n1435_p0195b21║ hữu nhân vấn tri tướng giả 。hà thời đương vũ 。bỉ tất ngôn quá thất nguyệt đương
T23n1435_p0195b22║ vũ 。hựu ngữ a nan 。trung dạ quá dĩ chí hậu dạ 。thị tinh tướng diệt canh
T23n1435_p0195b23║ hữu dị tinh tướng xuất 。nhược nhĩ thời vấn tri tướng giả 。hà thời đương vũ 。bỉ
T23n1435_p0195b24║ tất ngôn thất nhật đương vũ 。thị dạ quá địa liễu thời đông phương hữu vân xuất 。
T23n1435_p0195b25║ hình như viên oản biến mãn không trung 。thị vân năng tác đại vũ mãn chư khanh
T23n1435_p0195b26║ khảm 。nhĩ thời phật cáo a nan 。ngữ chư tỉ khâu 。thị oản vân vũ hữu công
T23n1435_p0195b27║ đức 。năng trừ bệnh 。nhược chư tỉ khâu dục tẩy dục giả lộ địa lập tẩy 。a
T23n1435_p0195b28║ nan thụ giáo ngữ chư tỉ khâu 。thị oản vân vũ hữu công đức năng trừ bệnh 。
T23n1435_p0195b29║ chư tỉ khâu dục tẩy dục giả lộ địa lập tẩy 。thời chư tỉ khâu tùy ý
T23n1435_p0195c01║ lộ địa lập tẩy dục 。nhĩ thời tì xá khư lộc tử mẫu 。biện ẩm thực dĩ
T23n1435_p0195c02║ tảo khởi phu toạ xứ 。khiển tì bạch phật thời đáo 。thực cụ dĩ biện phật tự
T23n1435_p0195c03║ tri thời 。tì tức thụ giáo 。vãng nghệ kì lâm thỉnh chư tỉ khâu 。ư
T23n1435_p0195c04║ môn khổng trung khán 。kiến loã hình lộ tẩy 。kiến dĩ tâm bất hỉ 。tác thị niệm 。
T23n1435_p0195c05║ thị trung đô vô tỉ khâu 。tận thị loã hình ngoại đạo vô tàm quý nhân 。tác
T23n1435_p0195c06║ thị niệm dĩ 。tức hoàn ngữ đại gia ngôn 。kì đà lâm trung vô nhất tỉ khâu 。
T23n1435_p0195c07║ tận thị loã hình ngoại đạo 。thị tì xá khư mẫu trí tuệ lợi căn 。tri kim
T23n1435_p0195c08║ nhật vũ đoạ chư tỉ khâu tất đương lộ địa loã hình tẩy dục 。thị tì si
T23n1435_p0195c09║ vô sở tri cố 。tác thị ngôn 。kì lâm trung vô nhất tỉ khâu 。tận thị
T23n1435_p0195c10║ loã hình ngoại đạo 。tức canh hoán dư tì 。vãng nghệ kì lâm đả môn tác
T23n1435_p0195c11║ thanh 。bạch ngôn thời đáo thực cụ dĩ biện 。tức thụ giáo khứ 。vãng nghệ kì
T23n1435_p0195c12║ lâm đả môn tác thanh 。thời đáo thực cụ dĩ biện 。phật tự tri thời 。nhĩ
T23n1435_p0195c13║ thời phật dữ đại chúng trước y trì bát 。chúng tăng vi nhiễu câu nghệ kì xá 。
T23n1435_p0195c14║ phật tại tăng trung toạ 。tì xá khư mẫu tự hành táo thuỷ 。tự thủ dữ đa
T23n1435_p0195c15║ mĩ ẩm thực 。thực ngật hành thuỷ tri nhiếp bát dĩ 。trì tiểu sàng toạ phật tiền 。
T23n1435_p0195c16║ dục thính thuyết pháp 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。thỉnh dữ ngã nguyện 。phật ngôn 。chư
T23n1435_p0195c17║ đa đà a già độ a la ha tam miệu tam phật đà dĩ quá chư nguyện 。
T23n1435_p0195c18║ tì xá khư ngôn 。dữ ngã khả đắc nguyện 。phật ngôn 。dữ nhữ khả đắc nguyện 。
T23n1435_p0195c19║ dục đắc hà nguyện 。tì xá khư ngôn 。dục dữ tỉ khâu tăng vũ dục y 。
T23n1435_p0195c20║ dữ tỉ khâu ni tăng thuỷ dục y 。khách tỉ khâu lai ngã dữ thực 。viễn
T23n1435_p0195c21║ hành tỉ khâu ngã dữ thực 。bệnh tỉ khâu ngã dữ thực 。khán bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0195c22║ ngã dữ thực 。ngã thường dữ tỉ khâu tăng dục 。đa tri thức thiểu tri thức
T23n1435_p0195c23║ tỉ khâu 。ngã dữ bệnh duyên thang dược cập sở tu vật 。phật ngôn 。nhữ
T23n1435_p0195c24║ kiến hà nhân duyên cố 。dục dữ tỉ khâu tăng vũ dục y 。đáp ngôn đại
T23n1435_p0195c25║ đức 。ngã kim nhật tảo khởi phu tòa dĩ 。khiển sứ nghệ kì lâm bạch phật thời
T23n1435_p0195c26║ đáo 。môn gian kiến chư tỉ khâu lộ địa vũ trung loã hình tẩy dục 。tì hoàn
T23n1435_p0195c27║ ngôn 。kì lâm trung vô nhất tỉ khâu đãn chư ngoại đạo 。đại đức 。tỉ khâu
T23n1435_p0195c28║ loã hình tại phật tiền hòa thượng a xà lê nhất thiết thượng tòa tiền 。tắc vi
T23n1435_p0195c29║ vô tu 。thị cố dữ tỉ khâu tăng vũ dục y 。tự tại lộ địa vũ trung
T23n1435_p0196a01║ tẩy dục 。tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。dục dữ tỉ khâu ni tăng
T23n1435_p0196a02║ thuỷ dục y 。đáp ngôn đại đức 。ngã nhất thời dữ chư cư sĩ phụ 。cộng
T23n1435_p0196a03║ chí a kì la hà trung tẩy dục 。thời chư tỉ khâu ni diệc nhập hà trung
T23n1435_p0196a04║ loã hình tẩy dục 。chư cư sĩ phụ kiến tâm bất hỉ 。ha trái ngôn 。thị bối
T23n1435_p0196a05║ bạc phúc đức 。bất cát thô thân đại phúc thùy nhũ 。hà dụng tác tỉ khâu
T23n1435_p0196a06║ ni 。đại đức 。nữ nhân loã hình xú ác 。thị cố ngã dục dữ ni tăng
T23n1435_p0196a07║ thuỷ dục y 。tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。dục dữ khách lai
T23n1435_p0196a08║ tỉ khâu ẩm thực 。đáp ngôn đại đức 。khách lai tỉ khâu bất tri hà xứ khả
T23n1435_p0196a09║ khứ bất khả khứ 。đạo lộ bì cực vị đắc hưu tức 。thị cố ngã dục dữ
T23n1435_p0196a10║ ẩm thực 。hậu tùy tri khả khứ bất khả khứ xứ 。tì xá khư 。nhữ kiến hà
T23n1435_p0196a11║ nhân duyên cố 。dục dữ viễn hành tỉ khâu thực 。đáp ngôn đại đức 。viễn hành tỉ
T23n1435_p0196a12║ khâu nhược đãi tăng thực thời 。nhược hành khí thực tắc bạn xả khứ 。hoặc dạ trung
T23n1435_p0196a13║ nhập hiểm đạo hoặc độc hành khoáng dã 。ngã dữ thực cố 。bất thất bạn bất nhập
T23n1435_p0196a14║ hiểm đạo 。thị cố ngã dữ ẩm thực 。tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。
T23n1435_p0196a15║ dục dữ chư bệnh tỉ khâu ẩm thực 。đáp ngôn đại đức 。bệnh tỉ khâu bất đắc
T23n1435_p0196a16║ tùy bệnh ẩm thực 。tắc bệnh nan sai 。thị cố ngã dữ tùy bệnh ẩm thực 。tắc
T23n1435_p0196a17║ bệnh dị sai 。tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。dục dữ khán bệnh tỉ
T23n1435_p0196a18║ khâu ẩm thực 。đáp ngôn đại đức 。khán bệnh tỉ khâu 。nhược đãi tăng trung thực hậu
T23n1435_p0196a19║ thực 。nhược hành khí thực khứ 。thị bệnh tỉ khâu chiêm dưỡng sự quyết 。nhược chử
T23n1435_p0196a20║ phạn tác dục tác canh chử nhục chử dược thang 。xuất nhập đại tiểu tiện khí nhược
T23n1435_p0196a21║ khí thoá khí 。dĩ thị cố 。ngã dữ khán bệnh tỉ khâu ẩm thực 。chiêm dưỡng bất
T23n1435_p0196a22║ quyết 。tiện đắc chử phạn tác dục tác canh chử nhục cập chử dược 。xuất nhập đại
T23n1435_p0196a23║ tiểu tiện khí khí thoá khí 。tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。dục thường
T23n1435_p0196a24║ dữ tỉ khâu tăng dục 。đáp ngôn đại đức 。nhược tỉ khâu bất thực dục 。hữu cơ
T23n1435_p0196a25║ hạt não hoặc thời phúc nội phong khởi 。ngã thường dữ dục cố 。tắc vô chúng não 。
T23n1435_p0196a26║ tì xá khư 。nhữ kiến hà nhân duyên cố 。dục dữ đa tri thức thiểu tri thức
T23n1435_p0196a27║ tỉ khâu bệnh duyên thang dược cập sở tu vật 。đáp ngôn đại đức 。bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0196a28║ tất dục đắc thang dược sở tu chư vật 。dĩ thị cố ngã dữ 。phục thứ đại
T23n1435_p0196a29║ đức 。ngã nhược văn mỗ tỉ khâu bỉ trụ xứ tử 。phật kí bỉ tỉ khâu tam
T23n1435_p0196b01║ kế đoán đắc tu đà hoàn 。bất đoạ ác đạo tất đắc niết bàn 。cực chí thất
T23n1435_p0196b02║ sinh thiên thượng nhân trung vãng phản đắc tận chúng khổ 。đại đức 。ngã đương vấn 。
T23n1435_p0196b03║ thị trường lão tằng lai xá vệ quốc bất 。nhược văn thị tỉ khâu tằng lai xá
T23n1435_p0196b04║ vệ quốc 。ngã tư duy 。thị trường lão hoặc thụ ngã vũ dục y 。hoặc thụ khách
T23n1435_p0196b05║ tỉ khâu ẩm thực 。hoặc viễn hành tỉ khâu ẩm thực 。hoặc tùy bệnh ẩm thực 。
T23n1435_p0196b06║ hoặc khán bệnh ẩm thực 。hoặc thường dữ dục 。hoặc bệnh tỉ khâu thang dược chư
T23n1435_p0196b07║ vật 。đại đức 。ngã dĩ thị nhân duyên cố giác ý mãn 。đại đức 。ngã nhược văn
T23n1435_p0196b08║ mỗ tỉ khâu bỉ trụ xứ tử 。phật kí bỉ tỉ khâu tam kế tận tam độc
T23n1435_p0196b09║ bạc 。đắc tư đà hàm nhất lai sinh 。thị thế đắc tận khổ tế 。ngã đương
T23n1435_p0196b10║ vấn 。thị trường lão tằng lai xá vệ quốc bất 。nhược ngã văn thị tỉ khâu tằng
T23n1435_p0196b11║ lai xá vệ quốc 。đại đức 。ngã như thị tư duy 。thị trường lão hoặc thụ ngã
T23n1435_p0196b12║ vũ dục y 。hoặc thụ khách tỉ khâu ẩm thực 。hoặc thụ viễn hành ẩm thực 。hoặc
T23n1435_p0196b13║ tùy bệnh ẩm thực 。hoặc khán bệnh ẩm thực 。hoặc thường dữ dục 。hoặc bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0196b14║ thang dược chư vật 。đại đức 。ngã dĩ thị nhân duyên cố giác ý mãn 。đại đức 。
T23n1435_p0196b15║ ngã nhược văn mỗ tỉ khâu bỉ trụ xứ tử 。phật kí bỉ tỉ khâu đắc a
T23n1435_p0196b16║ na hàm ngũ hạ kế tận 。tiện ư thiên thượng ban niết bàn bất hoàn thị gian 。
T23n1435_p0196b17║ đại đức 。ngã đương vấn 。thị trường lão tằng lai xá vệ quốc bất 。nhược ngã văn
T23n1435_p0196b18║ thị tỉ khâu tằng lai 。ngã tư duy 。thị trường lão hoặc thụ ngã vũ dục y 。
T23n1435_p0196b19║ hoặc khách tỉ khâu ẩm thực 。hoặc viễn hành ẩm thực 。tùy bệnh ẩm thực 。hoặc
T23n1435_p0196b20║ khán bệnh ẩm thực 。hoặc thường dữ dục 。hoặc bệnh tỉ khâu thang dược chư vật 。đại
T23n1435_p0196b21║ đức 。ngã dĩ thị nhân duyên cố giác ý mãn 。đại đức 。ngã nhược văn mỗ tỉ
T23n1435_p0196b22║ khâu bỉ trụ xứ tử 。phật kí bỉ tỉ khâu đắc a la hán 。thị sinh dĩ
T23n1435_p0196b23║ tận phạm hành dĩ lập 。sở tác dĩ biện tự tri tác chứng 。ngã đương vấn 。thị
T23n1435_p0196b24║ trường lão tằng lai xá vệ quốc bất 。nhược văn thị tỉ khâu tằng lai 。ngã tư
T23n1435_p0196b25║ duy 。thị trường lão hoặc thụ ngã vũ dục y 。hoặc thụ khách tỉ khâu ẩm thực
T23n1435_p0196b26║ viễn hành ẩm thực 。tùy bệnh ẩm thực khán bệnh ẩm thực 。hoặc thường dữ dục bệnh
T23n1435_p0196b27║ tỉ khâu thang dược chư vật 。ngã dĩ thị nhân duyên cố giác ý mãn 。đại đức 。
T23n1435_p0196b28║ như thị ngã tài phúc đức thành tựu 。dĩ thị nhân duyên nhiếp pháp phúc đức 。
T23n1435_p0196b29║ phật ngôn 。thiện tai thiện tai tì xá khư 。ngã thính nhữ thị chư nguyện 。thính nhữ
T23n1435_p0196c01║ dữ tỉ khâu tăng vũ dục y 。tỉ khâu ni tăng thuỷ dục y 。khách tỉ khâu
T23n1435_p0196c02║ ẩm thực 。viễn hành tỉ khâu ẩm thực 。tùy bệnh tỉ khâu ẩm thực 。khán bệnh tỉ
T23n1435_p0196c03║ khâu ẩm thực 。tỉ khâu tăng thường dữ dục 。đa tri thức thiểu tri thức tỉ khâu
T23n1435_p0196c04║ dữ bệnh duyên thang dược chư vật 。tì xá khư 。thị tài phúc đức thành tựu 。
T23n1435_p0196c05║ dĩ thị nhân duyên nhiếp pháp phúc đức 。phật vi tì xá khư thuyết chủng chủng pháp
T23n1435_p0196c06║ kì giáo lợi hỉ dĩ tùng toạ khởi khứ 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng
T23n1435_p0196c07║ dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính chư tỉ khâu súc vũ dục y tùy
T23n1435_p0196c08║ ý lộ địa dục 。thị chư tỉ khâu tri phật thính súc vũ dục y 。tiện quảng
T23n1435_p0196c09║ trường đại tác súc 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà văn
T23n1435_p0196c10║ thị sự chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。phật thính súc vũ
T23n1435_p0196c11║ dục y 。tiện quảng trường đại tác súc 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng
T23n1435_p0196c12║ thuyết 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。tri nhi cố vấn chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0196c13║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0196c14║ ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tri ngã thính súc vũ dục y 。tiện quảng trường
T23n1435_p0196c15║ đại tác súc 。ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật dục tác vũ dục y 。
T23n1435_p0196c16║ ưng lượng tác 。thị trung lượng giả 。trường phật lục trách thủ quảng nhị trách thủ
T23n1435_p0196c17║ bán 。nhược quá lượng tác 。phạm ba dật đề tội 。
T23n1435_p0196c18║ phật tại tì da li quốc 。độ địa lỗ thấp 。chư tỉ khâu bệnh ung sang 。hữu
T23n1435_p0196c19║ nhất tỉ khâu sang trung nùng huyết lưu xuất 。ô an đà hội như thuỷ tí 。phật
T23n1435_p0196c20║ dao kiến chi 。tri nhi cố vấn thị tỉ khâu 。nhữ thân hà dĩ nùng huyết lưu
T23n1435_p0196c21║ xuất ô an đà hội như thuỷ tí 。tỉ khâu đáp ngôn 。thế tôn 。ngã ung sang
T23n1435_p0196c22║ trung nùng huyết lưu xuất ô an đà hội 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng
T23n1435_p0196c23║ dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính chư bệnh ung sang tỉ khâu trước phú
T23n1435_p0196c24║ sang y 。nãi chí sang sai hậu thập nhật 。nhược quá phạm ba dật đề tội 。
T23n1435_p0196c25║ chư tỉ khâu tri phật thính súc phú sang y 。tiện quảng trường đại tác súc 。hữu
T23n1435_p0196c26║ chư tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。ha
T23n1435_p0196c27║ trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。tri phật thính súc phú sang y 。tiện quảng trường
T23n1435_p0196c28║ đại tác súc 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên ha dĩ cụ bạch phật 。phật dĩ
T23n1435_p0196c29║ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn chư tỉ khâu 。nhữ thật tác
T23n1435_p0197a01║ thị sự bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha 。vân hà
T23n1435_p0197a02║ danh tỉ khâu 。tri phật thính súc phú sang y 。tiện quảng trường đại tác súc 。phật
T23n1435_p0197a03║ chủng chủng nhân duyên ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật dục tác phú sang
T23n1435_p0197a04║ y 。tiên ưng lượng tác 。thị trung lượng trường tứ trách thủ quảng nhị trách
T23n1435_p0197a05║ thủ 。nhược quá tác phạm ba dật đề tội 。
T23n1435_p0197a06║ phật tại tì li da quốc 。chư tỉ khâu bất tịnh ô ngoạ cụ hoán 。tảo
T23n1435_p0197a07║ khởi cận tinh xá môn gian huyền sái 。thực thời phật trước y trì bát nhập thành
T23n1435_p0197a08║ khí thực 。kiến bất tịnh ô ngoạ cụ hoán tảo khởi tinh xá môn gian huyền sái 。
T23n1435_p0197a09║ thực hậu phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ cáo chư tỉ khâu 。ngã
T23n1435_p0197a10║ kim nhật thực thời trước y trì bát nhập thành khí thực 。kiến chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0197a11║ tịnh ô ngoạ cụ thần triêu hoán tinh xá môn gian huyền sái 。nhữ đẳng chư tỉ
T23n1435_p0197a12║ khâu 。thử sự bất thị bất ưng nhĩ 。chúng tăng ngoạ cụ đa dụng bất trù lượng 。
T23n1435_p0197a13║ chư bà la môn cư sĩ 。thân tâm bì khổ huyết nhục khô kiệt bố thí tác
T23n1435_p0197a14║ phúc 。thị trung ưng trù lượng thiểu dụng 。loạn niệm tỉ khâu bất nhất tâm 。thụy miên
T23n1435_p0197a15║ thời hữu ngũ quá thất 。hà đẳng ngũ 。nhất giả nan thụy khổ 。nhị giả nan giác
T23n1435_p0197a16║ khổ 。tam giả kiến ác mộng 。tứ giả thụy miên thời thiện thần bất hộ 。ngũ giả
T23n1435_p0197a17║ giác thời tâm nan nhập chư thiện giác quan pháp 。bất loạn niệm tỉ khâu nhất tâm thụy
T23n1435_p0197a18║ miên hữu ngũ thiện sự 。hà đẳng ngũ 。nhất giả vô nan thụy khổ 。nhị giả
T23n1435_p0197a19║ thụy dị giác 。tam giả thụy vô ác mộng 。tứ giả thụy thời thiện thần lai hộ 。
T23n1435_p0197a20║ ngũ giả thụy giác tâm dị nhập thiện giác quan pháp 。tỉ khâu hữu dâm nộ si
T23n1435_p0197a21║ vị li dục 。bất loạn niệm nhất tâm miên 。thượng bất thất tinh 。hà huống li dục
T23n1435_p0197a22║ nhân 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính súc
T23n1435_p0197a23║ ni sư đàn 。phú hộ tăng ngoạ cụ cố 。bất ưng bất phu ni sư đàn
T23n1435_p0197a24║ tăng ngoạ cụ thượng ngoạ 。chư tỉ khâu tri phật thính súc ni sư đàn 。tiện quảng
T23n1435_p0197a25║ trường đại tác súc 。hữu chư tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0197a26║ sự tâm bất hỉ 。ha trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。tri phật thính súc ni
T23n1435_p0197a27║ sư đàn 。tiện quảng trường đại tác súc 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ cụ bạch phật 。
T23n1435_p0197a28║ phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn chư tỉ
T23n1435_p0197a29║ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân
T23n1435_p0197b01║ duyên ha chư tỉ khâu 。hà dĩ danh tỉ khâu 。tri phật thính súc ni sư
T23n1435_p0197b02║ đàn 。tiện quảng trường đại tác súc 。ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật
T23n1435_p0197b03║ tác ni sư đàn ưng lượng tác 。thị lượng trường nhị trách thủ quảng nhất
T23n1435_p0197b04║ trách thủ bán 。nhược quá tác 。phạm ba dật đề tội 。
T23n1435_p0197b05║ phật tại xá vệ quốc 。thực thời trước y trì bát nhập thành khí thực 。thực dĩ
T23n1435_p0197b06║ hoàn hướng an đà lâm trung 。tại nhất thụ hạ phu ni sư đàn kế già phu
T23n1435_p0197b07║ toạ 。trường lão ca lưu đà di diệc phục nhập an đà lâm 。khứ phật bất viễn
T23n1435_p0197b08║ tại nhất thụ hạ phu ni sư đàn toạ 。thị trường lão thân đại 。lưỡng tất đáo
T23n1435_p0197b09║ địa lưỡng thủ tróc y 。nguyện ngôn 。phật hà thời đương thính ngã lũ biên nhất trách
T23n1435_p0197b10║ thủ tác ni sư đàn 。ngã nguyện mãn túc 。phật bô thời tùng thiền khởi 。dĩ
T23n1435_p0197b11║ thị nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ cáo chư tỉ khâu 。ngã kim nhật thực
T23n1435_p0197b12║ thời trước y trì bát nhập thành khí thực 。thực dĩ hoàn nhập an đà lâm trung 。
T23n1435_p0197b13║ nhất thụ hạ phu ni sư đàn toạ 。ca lưu đà di khí thực 。hoàn diệc toạ
T23n1435_p0197b14║ thụ hạ 。tác thị tư duy 。phật kim nhật hà xứ hành đạo 。ngã diệc bỉ gian
T23n1435_p0197b15║ hành đạo 。ngã nhập an đà lâm trung 。nhất thụ hạ bố ni sư đàn toạ 。
T23n1435_p0197b16║ ca lưu đà di diệc nhĩ 。thị thiện nam tử thân đại 。lưỡng tất đáo địa lưỡng
T23n1435_p0197b17║ thủ tróc y 。tác thị nguyện ngôn 。phật hà thời đương thính ngã lũ biên nhất trách
T23n1435_p0197b18║ thủ tác ni sư đàn 。như thị mãn túc 。phật cáo chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0197b19║ nhật thính ni sư đàn lũ biên nhất trách thủ tác 。thị giới ưng như thị
T23n1435_p0197b20║ thuyết 。nhược tỉ khâu dục tác ni sư đàn 。ưng lượng tác 。thị lượng trường nhị
T23n1435_p0197b21║ trách thủ 。quảng nhất trách thủ bán 。ích lũ biên nhất trách thủ 。nhược quá
T23n1435_p0197b22║ tác 。đắc ba dật đề tội 。
T23n1435_p0197b23║ phật tại ca tì la bà quốc 。trường lão nan đà 。thị phật đệ di mẫu sở
T23n1435_p0197b24║ sinh 。dữ phật thân tướng tự 。tam thập tướng đoản tứ chỉ bất cập phật 。nan đà
T23n1435_p0197b25║ tác y 。dữ phật y đẳng lượng 。chư tỉ khâu nhược thực thời tập nhược trung hậu
T23n1435_p0197b26║ tập dao kiến lai khởi nghênh 。tư duy ngã đẳng đại sư phật lai 。tiêm cận tri
T23n1435_p0197b27║ thị nan đà 。thượng tòa tỉ khâu tu tư duy 。thị ngã đẳng hạ tòa nhi khởi
T23n1435_p0197b28║ nghênh 。nan đà diệc tàm quý ngôn 。nãi linh chư thượng tòa khởi nghênh ngã 。chư tỉ
T23n1435_p0197b29║ khâu cụ bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ phật tri cố
T23n1435_p0197c01║ vấn nan đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật
T23n1435_p0197c02║ ngôn tùng kim nhật nhữ y ưng giảm tác hoại nhiễm tịnh 。phật cáo chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0197c03║ nhữ đẳng dữ nan đà y tác phu sái 。nhược canh hữu như thị nhân 。tăng diệc
T23n1435_p0197c04║ đương như thị đồng tâm tác phu sái 。tùng kim nhật nhược tỉ khâu tác y dữ
T23n1435_p0197c05║ phật y đẳng nhược quá 。đắc ba dật đề tội 。phật y trường cửu trách
T23n1435_p0197c06║ thủ quảng lục trách thủ 。
T23n1435_p0197c07║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất tỉ khâu 。đáo phật sở lễ phật túc nhất diện
T23n1435_p0197c08║ lập bạch phật 。thính ngã trước sô ma y 。phật ngôn 。thính nhữ trước sô ma
T23n1435_p0197c09║ y 。hà dĩ cố 。sô ma y bất phương đắc đạo 。cập tri túc thiểu dục
T23n1435_p0197c10║ tri thời tri lượng 。cần học thiểu thủ tiết dụng 。đầu đà tĩnh xứ tùy niết bàn 。
T23n1435_p0197c11║ hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước kiêu thí da y 。phật ngôn 。thính nhữ
T23n1435_p0197c12║ trước kiêu thí da y 。hà dĩ cố 。kiêu thí da y bất phương đắc đạo 。tri
T23n1435_p0197c13║ túc thiểu dục nãi chí tùy niết bàn 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật ngôn 。thính ngã trước
T23n1435_p0197c14║ sa ni y 。phật ngôn 。thính nhữ trước sa ni y 。sa ni y bất phương đắc
T23n1435_p0197c15║ đạo 。thiểu dục tri túc nãi chí tùy niết bàn 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính
T23n1435_p0197c16║ ngã trước dã ma y 。phật ngôn 。thính nhữ trước dã ma y 。dã ma y bất
T23n1435_p0197c17║ phương đắc đạo thiểu dục tri túc 。ki do la khâm bà la diệc như thị 。hữu
T23n1435_p0197c18║ nhất cổ khách 。hữu sí di lâu khâm bà la 。mại bất đắc giá 。văn bố
T23n1435_p0197c19║ thí trường lão tu bồ đề đắc kim thế báo 。tức trì y thí tu bồ đề 。
T23n1435_p0197c20║ tu bồ đề bất thủ ngôn phật vị thính ngã thụ thử y 。chư cư sĩ sân
T23n1435_p0197c21║ hận ngôn 。chư sa môn thích tử hằng tán bố thí 。kim dữ bất khẳng thụ 。chư
T23n1435_p0197c22║ tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính súc khâm bà la
T23n1435_p0197c23║ y 。khâm bà la y bất phương đắc đạo 。thiểu dục tri túc nãi chí tùy niết
T23n1435_p0197c24║ bàn 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã thụ loã hình pháp 。phật ngôn 。loã
T23n1435_p0197c25║ hình pháp bất ưng thụ 。nhược thụ loã hình phạm thâu lan già tội 。hà dĩ
T23n1435_p0197c26║ cố 。thụ loã hình pháp 。thị ngoại đạo tướng cố 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0197c27║ thính ngã trước phát khâm bà la 。phật ngôn 。phát khâm bà la bất ưng trước 。
T23n1435_p0197c28║ nhược trước đắc thâu lan già tội 。hà dĩ cố 。thị ngoại đạo tướng cố 。hữu
T23n1435_p0197c29║ nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước giác 鵄sí y 。phật ngôn 。giác 鵄sí
T23n1435_p0198a01║ y bất ưng trước 。nhược trước đắc thâu lan già tội 。hà dĩ cố 。thị ngoại đạo
T23n1435_p0198a02║ tướng cố 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước thô lâu y 。phật ngôn 。
T23n1435_p0198a03║ thô lâu y bất ưng trước 。nhược trước đắc đột cát la tội 。hữu nhất tỉ khâu
T23n1435_p0198a04║ bạch phật 。thính ngã trước bì y 。phật ngôn 。bất thính trước bì y 。nhược trước đắc
T23n1435_p0198a05║ đột cát la tội 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước nhất y 。phật ngôn 。
T23n1435_p0198a06║ bất thính trước nhất y 。nhược trước đắc đột cát la tội 。hữu nhất tỉ khâu bạch
T23n1435_p0198a07║ phật 。thính ngã trước thượng hạ y 。phật ngôn 。ngã tiên dĩ thính tam y 。bất
T23n1435_p0198a08║ ưng thiểu bất ưng đa 。nhược tỉ khâu thiểu súc đắc đột cát la tội 。nhược đa
T23n1435_p0198a09║ súc đoạ ni tát kì ba dật đề tội 。nhược trì thượng hạ y đắc đột cát
T23n1435_p0198a10║ la tội 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước đả mộc y 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0198a11║ thính trước đả mộc y 。nhược trước đắc đột cát la tội 。hữu nhất tỉ khâu bạch
T23n1435_p0198a12║ phật 。thính ngã trước a câu thảo y bạt câu thảo y câu xa thảo y văn
T23n1435_p0198a13║ nhược thảo y bà bà thảo y cảo thảo y 。phật ngôn 。nhất thiết bất thính
T23n1435_p0198a14║ trước 。nhược trước đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0198a15║ lục quần tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trừ thân mao 。phật ngôn 。bất ưng trừ thân
T23n1435_p0198a16║ mao 。trừ thân mao đắc đột cát la tội 。lục quần tỉ khâu bạch phật 。thính ngã
T23n1435_p0198a17║ trước chân thanh y 。phật ngôn 。lục quần tỉ khâu sách nhị chủng 。tiên sách trừ thân
T23n1435_p0198a18║ mao 。kim sách chân thanh y 。phật ngôn 。chân thanh y cập chân hoàng chân xích chân
T23n1435_p0198a19║ bạch 。nhất thiết mao bì y thiên tụ y phức y 。nhất thiết chiên y nhất thiết
T23n1435_p0198a20║ quán đầu y 。lưỡng tụ y nhất thiết tú y 。nhất thiết sam nhất thiết khố 。
T23n1435_p0198a21║ nhất thiết [tụ -do +trữ ]khố nhất thiết côn 。nhất thiết ba la di lợi y 。nhất thiết xá
T23n1435_p0198a22║ lặc y nhất thiết bạch y y 。tỉ khâu bất ưng trước 。nhược trước đắc đột cát
T23n1435_p0198a23║ la tội 。
T23n1435_p0198a24║ hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính ngã trước thụ sinh y 。phật ngôn 。bất thính trước
T23n1435_p0198a25║ thụ sinh y 。nhược trước đắc đột cát la tội 。hữu nhất tỉ khâu bạch phật 。thính
T23n1435_p0198a26║ ngã trước thô mao khâm bạt 。phật ngôn 。bất thính trước thô mao khâm bạt 。nhược
T23n1435_p0198a27║ trước đắc đột cát la tội 。thô mao lâu khâm bạt hữu ngũ chủng bất khả
T23n1435_p0198a28║ sự 。hà đẳng ngũ 。hàn thời đại hàn 。nhiệt thời đại nhiệt 。thô sáp kiên ngạnh 。
T23n1435_p0198a29║ linh nhân bì thô 。phật tại xá vệ quốc 。trường lão tỉ khâu hỉ đà 。ư
T23n1435_p0198b01║ an đà lâm trung lưu tăng già lê 。trước thượng hạ y nhập xá vệ thành khí
T23n1435_p0198b02║ thực 。thất tăng già lê 。thực hậu mịch bất đắc 。ngữ chư tỉ khâu 。chư trường
T23n1435_p0198b03║ lão 。ngã an đà lâm trung lưu tăng già lê 。trước thượng hạ y nhập thành khí
T23n1435_p0198b04║ thực 。thất tăng già lê 。ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0198b05║ phật dĩ thị nhân duyên tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn tỉ khâu
T23n1435_p0198b06║ hỉ đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật chủng chủng
T23n1435_p0198b07║ nhân duyên tán trì nhất thiết vật khứ 。nhược tỉ khâu thiểu dục trụ 。y thú cái
T23n1435_p0198b08║ hình thực thú sung khu 。thị tỉ khâu sở hành xứ 。cộng y bát câu vô sở
T23n1435_p0198b09║ cố luyến 。thí như điểu phi dữ mao vũ câu phi tại không trung 。tỉ khâu diệc
T23n1435_p0198b10║ như thị 。thiểu dục tri túc 。y thú cái hình thực thú sung khu 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0198b11║ sở hành xứ 。cộng y bát câu vô sở cố luyến 。diệc như điểu phi 。phật chủng
T23n1435_p0198b12║ chủng nhân duyên tán trì nhất thiết vật khứ dĩ 。cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật
T23n1435_p0198b13║ bất trì tam y bất ưng nhập tục nhân gia 。nhược nhập đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0198b14║ phật tại xá vệ quốc 。trường lão a nan 。thiên vũ thời kì lâm trung lưu tăng
T23n1435_p0198b15║ già lê 。trước thượng hạ y nhập xá vệ thành khí thực 。chư tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0198b16║ sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn
T23n1435_p0198b17║ a nan 。nhữ thật thiên vũ thời kì lâm trung lưu tăng già lê trước thượng hạ
T23n1435_p0198b18║ y nhập thành khí thực bất 。a nan ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật ngôn hà dĩ
T23n1435_p0198b19║ cố 。a nan ngôn thiên vũ cố 。phật chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。
T23n1435_p0198b20║ tán giới tán trì giới dĩ cáo chư tỉ khâu 。hữu ngũ nhân duyên thính lưu tăng già
T23n1435_p0198b21║ lê 。hà đẳng ngũ 。nhất hữu tỉ khâu trụ xứ 。nhị nhược thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0198b22║ tam nhược thiên vũ 。tứ nhược dục vũ 。ngũ nhược tụ lạc ngoại hữu thí hội 。thị
T23n1435_p0198b23║ vi ngũ nhân duyên 。phục hữu ngũ nhân duyên lưu tăng già lê y 。hà đẳng ngũ 。
T23n1435_p0198b24║ nhất hữu tỉ khâu trụ xứ 。nhị nhược thụ ca hi na y 。tam nhược điếm tứ
T23n1435_p0198b25║ thí hội 。tứ thị tứ thí hội 。ngũ tứ cù đạo đầu 。thị vi ngũ nhân duyên 。
T23n1435_p0198b26║ phật tại vương xá thành 。thị thời chư ngoại đạo xuất gia 。hạ an cư cánh tự
T23n1435_p0198b27║ tứ thời 。chư ngoại đạo cư gia đệ tử 。bố thí y vật 。chư ưu bà tắc
T23n1435_p0198b28║ phật pháp trung tín tâm thanh tịnh tư duy ngôn 。thị chư tà pháp ác sư 。hạ
T23n1435_p0198b29║ an cư cánh tự tứ thời 。thượng tri bố thí y 。ngã đẳng thánh tăng hạ
T23n1435_p0198c01║ an cư cánh tự tứ thời 。vân hà bất bố thí chư y da 。tức trì y
T23n1435_p0198c02║ phốc nghệ trúc viên thí tăng 。chư tỉ khâu bất thụ ngôn 。phật vị thính ngã đẳng
T23n1435_p0198c03║ thụ hạ an cư cánh tự tứ thời bố thí an cư y 。dĩ thị sự bạch
T23n1435_p0198c04║ phật 。phật ngôn 。thính an cư cánh tự tứ thời thụ an cư thí y 。chư
T23n1435_p0198c05║ sa di lai sách y phân 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng dữ sa
T23n1435_p0198c06║ di an cư thí y phân 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn thính dữ 。chư
T23n1435_p0198c07║ tỉ khâu như thị tư duy 。phật ngôn thính dữ 。bất tri dữ kỉ hứa bạch phật 。
T23n1435_p0198c08║ phật ngôn 。sa di nhược lập nhược toạ 。thứ đệ chư đàn việt thủ dữ bố
T23n1435_p0198c09║ thí 。đa thiểu ưng thuộc sa di 。nhược chư đàn việt bất phân biệt 。dữ tác
T23n1435_p0198c10║ tứ phân 。đệ tứ phân dữ sa di 。
T23n1435_p0198c11║ phật tại vương xá thành 。thị thời chư ngoại đạo xuất gia 。hạ an cư cánh tự
T23n1435_p0198c12║ tứ thời 。chư cư gia đệ tử dĩ chư vật thí 。táo quán mẫn anh lâu
T23n1435_p0198c13║ già ca hoả lô cái phiến cức tỉ khúc trượng 。chư ưu bà tắc phật pháp trung
T23n1435_p0198c14║ tín tâm thanh tịnh tư duy 。thị chư tà pháp ác sư 。hạ an cư tự tứ
T23n1435_p0198c15║ thời 。thượng tri bố thí chư vật 。ngã đẳng thánh tăng hạ an cư cánh tự tứ
T23n1435_p0198c16║ thời 。vân hà bất bố thí chư vật 。tức tùy tỉ khâu pháp bố thí chủng chủng
T23n1435_p0198c17║ chư vật 。nhược bát nhược câu bát đa la 。nhược bán câu bát đa la 。kiện tư
T23n1435_p0198c18║ bán kiện tư 。đái hoàn thiền trấn y [cức *huyền ]bát chi 。táo quán bát nang cái
T23n1435_p0198c19║ phiến cức tỉ 。như thị đẳng chủng chủng tỉ khâu sở tu vật 。trì nghệ trúc viên
T23n1435_p0198c20║ bố thí tăng 。chư tỉ khâu bất thụ ngôn 。phật vị thính ngã đẳng hạ an cư
T23n1435_p0198c21║ cánh tự tứ thời thụ tùy tỉ khâu sở tu vật 。dĩ thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0198c22║ ngôn 。thính hạ an cư khởi tự tứ thời thụ tùy tỉ khâu sở tu vật 。thời
T23n1435_p0198c23║ chư sa di lai sách tùy tỉ khâu sở tu vật phân 。chư tỉ khâu bất dữ 。
T23n1435_p0198c24║ ngữ sa di ngôn 。phật thính hạ an cư khởi tự tứ thời thí y dữ sa
T23n1435_p0198c25║ di phân 。vị thính tùy tỉ khâu sở tu vật dữ sa di phân 。dĩ thị sự
T23n1435_p0198c26║ bạch phật 。phật ngôn ưng dữ 。chư tỉ khâu như thị tư duy 。phật ngôn ưng dữ 。
T23n1435_p0198c27║ bất tri dữ kỉ hứa bạch phật 。phật ngôn 。chư sa di nhược lập nhược toạ 。nhược
T23n1435_p0198c28║ thứ đệ chư đàn việt thủ tự bố thí 。đa thiểu thuộc sa di 。nhược chư đàn
T23n1435_p0198c29║ việt bất phân biệt 。dữ tác tứ phân 。đệ tứ phân dữ sa di 。
T23n1435_p0199a01║ phật tại xá vệ quốc 。bạt nan đà thích tử lưỡng xứ an cư 。vi bố thí
T23n1435_p0199a02║ cố 。chư tỉ khâu bất tri hà xứ dữ y phân bạch phật 。phật ngôn an cư
T23n1435_p0199a03║ xứ dữ 。chư tỉ khâu ngôn lưỡng xứ an cư 。phật ngôn hà xứ trụ nhật đa 。
T23n1435_p0199a04║ đáp ngôn lưỡng xứ nhật đẳng 。phật ngôn hà xứ tự tứ 。đáp ngôn lưỡng xứ tự
T23n1435_p0199a05║ tứ 。phật ngôn hà xứ tiên tự tứ 。thị xứ dữ y phân 。
T23n1435_p0199a06║ phật tại xá vệ quốc 。bạt nan đà thích tử 。hạ hậu nguyệt án hành chư tinh
T23n1435_p0199a07║ xá 。dục tri hà xứ an cư tỉ khâu đa đắc y vật 。bố thí đa xứ
T23n1435_p0199a08║ tức vãng 。chư tỉ khâu dao kiến 。khởi nghênh dữ bố toạ xứ linh toạ 。cộng tướng
T23n1435_p0199a09║ vấn tấn lạc bất lạc 。tiểu mặc nhiên ngữ chư tỉ khâu 。trường lão 。thị trung trụ
T23n1435_p0199a10║ xứ tăng đắc bố thí y bất 。chư tỉ khâu ngôn đắc 。phân vị 。đáp ngôn vị
T23n1435_p0199a11║ phân 。ngôn trì lai 。thị gian phân 。chư tỉ khâu trì lai 。trước bạt nan đà tiền
T23n1435_p0199a12║ phân 。phân dĩ thượng tòa thủ phân dục khứ 。bạt nan đà ngôn 。đại đức tiểu đãi 。
T23n1435_p0199a13║ vấn ngôn hữu hà đẳng sự 。đáp ngôn đãn tiểu đãi 。bạt nan đà năng thuyết pháp 。
T23n1435_p0199a14║ tạp ngữ hảo ngữ vô tận ngữ 。như thị hảo ngữ thuyết pháp 。thượng tòa văn pháp
T23n1435_p0199a15║ đại hoan hỉ 。ái pháp cố ngữ bạt nan đà 。ngã y phân thuộc nhữ 。như thị
T23n1435_p0199a16║ đệ nhị đệ tam thượng tòa diệc như thị 。nhất thiết tăng y phân tận dữ bạt
T23n1435_p0199a17║ nan đà 。như thị nhất xứ lưỡng xứ tam xứ đa đắc y 。đại phốc trì nhập
T23n1435_p0199a18║ kì lâm 。chư tỉ khâu kì lâm môn gian không địa kinh hành 。dao kiến lai
T23n1435_p0199a19║ tự cộng tướng ngữ 。bạt nan đà thích tử lai 。nại tu nhân đa tác kiến văn
T23n1435_p0199a20║ nghi ác 。đa thủ y phốc lai 。tiêm cận chư tỉ khâu vấn 。thị chư y
T23n1435_p0199a21║ hà xứ đắc 。đáp ngôn 。dữ chư tỉ khâu quảng thuyết pháp cố đắc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0199a22║ thiểu dục tri túc hành đầu đà ha trái 。hà dĩ danh tỉ khâu 。dư xứ an
T23n1435_p0199a23║ cư dư xứ thụ y phân 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên ha dĩ cụ bạch
T23n1435_p0199a24║ phật 。phật dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn bạt nan đà 。
T23n1435_p0199a25║ nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn thật nhĩ 。phật chủng chủng nhân duyên ha 。hà dĩ danh
T23n1435_p0199a26║ tỉ khâu 。dư xứ an cư dư xứ thụ y phân 。nhĩ thời phật đãn a 。
T23n1435_p0199a27║ vị vi tỉ khâu kế giới 。
T23n1435_p0199a28║ phật tại kiêu tát la quốc 。nhất trụ xứ dữ đại tỉ khâu tăng an cư 。thị
T23n1435_p0199a29║ quốc trung chư cư sĩ 。kiến tăng đa gia gia dữ tỉ khâu tăng y 。nhược
T23n1435_p0199b01║ biệt phòng y diệc hậu an cư y 。phật hậu tuế kì lâm trung hạ an cư 。
T23n1435_p0199b02║ thị trụ xứ hữu lưỡng lão tỉ khâu an cư 。chư cư sĩ tư duy 。ngã đẳng
T23n1435_p0199b03║ thí tăng như cựu linh sự bất phế 。chư tỉ khâu đắc bố thí ngã đẳng đắc
T23n1435_p0199b04║ phúc 。chư cư sĩ tống đa y vật 。như bản pháp dữ trụ xứ tăng 。thị nhị
T23n1435_p0199b05║ lão tỉ khâu tư duy 。thị chư y đa ngã đẳng nhân thiểu 。nhược phân tri đương
T23n1435_p0199b06║ đắc hà đẳng tội 。tâm nghi bất phân 。thị thời bạt nan đà 。hạ hậu nguyệt
T23n1435_p0199b07║ án hành chư tinh xá 。dục tri hà xứ an cư tỉ khâu đa đắc y vật
T23n1435_p0199b08║ bố thí 。bạt nan đà tư duy 。phật vãng niên an cư xứ 。thị trung tất hữu
T23n1435_p0199b09║ đa y thí 。tức vãng bỉ trụ xứ 。nhị lão tỉ khâu dao kiến lai 。khởi nghênh
T23n1435_p0199b10║ dữ toạ xứ 。cộng tướng vấn tấn lạc bất lạc 。tiểu mặc nhiên vấn ngôn 。thị trung
T23n1435_p0199b11║ trụ xứ tăng 。đắc bố thí y vật bất 。đáp ngôn đắc 。vấn phân vị 。đáp
T23n1435_p0199b12║ vị phân 。vấn ngôn hà cố bất phân 。đáp ngôn 。thị chư y đa ngã đẳng nhân
T23n1435_p0199b13║ thiểu 。nhược phân tri đương đắc hà đẳng tội 。tâm nghi bất phân 。bạt nan đà ngôn
T23n1435_p0199b14║ nhữ bất phân hảo 。nhược phân tri nhữ đắc hà tội 。nhị lão tỉ khâu vấn 。nhữ
T23n1435_p0199b15║ năng phân bất 。đáp ngôn năng 。thị trung ưng tác yết ma 。tức trì chư y vật
T23n1435_p0199b16║ lai trí tiền 。bạt nan đà phân tác tam tụ 。thị nhị tỉ khâu gian trước nhất
T23n1435_p0199b17║ tụ 。tự nhị tụ gian lập ngôn 。nhữ thính tác yết ma 。
T23n1435_p0199b18║ nhữ nhị nhân nhất tụ  như thị nhữ hữu tam
T23n1435_p0199b19║ lưỡng tụ tinh cập ngã  như thị ngã hữu tam
T23n1435_p0199b20║ vấn thị yết ma hảo bất 。đáp ngôn thiện 。bạt nan đà đại đam y khứ 。bỉ
T23n1435_p0199b21║ ngôn 。đại đức thượng tòa 。ngã đẳng chư y vật vị phân 。bạt nan đà ngôn ngã
T23n1435_p0199b22║ dữ nhữ phân 。tri pháp nhân ưng dữ nhất hảo y 。bỉ ngôn đương dữ 。bạt
T23n1435_p0199b23║ nan đà thị tụ trung 。thủ nhất đại giá y trước nhất xứ 。dư dữ phân tác
T23n1435_p0199b24║ nhị phân dĩ 。tự đam đa y phốc nhập kì lâm 。chư tỉ khâu môn gian
T23n1435_p0199b25║ không địa kinh hành 。dao kiến lai tự cộng tướng ngữ 。thị bạt nan đà vô tu
T23n1435_p0199b26║ nhân 。đa tác kiến văn nghi ác 。đa thủ chư y phốc toại cận lai chí 。
T23n1435_p0199b27║ chư tỉ khâu ngôn 。bạt nan đà 。thị chư y hà xứ đắc 。bạt nan đà cụ
T23n1435_p0199b28║ thuyết hướng chư tỉ khâu 。hữu tỉ khâu thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0199b29║ sự tâm tàm quý ha trái 。hà dĩ danh tỉ khâu 。cố đoạt lão tỉ khâu vật 。
T23n1435_p0199c01║ chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên ha dĩ cụ bạch phật 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0199c02║ tăng 。tập tăng dĩ 。phật tri cố vấn bạt nan đà 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn
T23n1435_p0199c03║ thật nhĩ 。phật chủng chủng nhân duyên ha hà dĩ danh tỉ khâu 。cố đoạt lão tỉ
T23n1435_p0199c04║ khâu vật 。phật chủng chủng nhân duyên ha dĩ cáo chư tỉ khâu 。thị bạt nan đà 。
T23n1435_p0199c05║ phi đãn kim thế đoạt 。tiền thế diệc đoạt 。thị sự thính 。nãi quá khứ thế
T23n1435_p0199c06║ nhất hà khúc trung hữu nhị thát 。hà trung đắc đại lí ngư bất năng phân 。thị
T23n1435_p0199c07║ nhị thát nhất diện trụ thủ chi 。hữu dã can lai dục ẩm thuỷ 。kiến ngôn
T23n1435_p0199c08║ ngoại sanh 。thị trung tác hà đẳng 。thát ngôn a cữu 。thị hà khúc trung đắc
T23n1435_p0199c09║ thử lí ngư 。bất năng phân nhữ năng phân bất dã can ngôn năng 。thị trung ưng
T23n1435_p0199c10║ thuyết kệ 。dã can phân tác tam phân 。vấn thát nhữ thùy hỉ nhập tiên 。đáp ngôn
T23n1435_p0199c11║ thị thát 。thùy năng nhập thâm 。đáp ngôn thị thát 。dã can ngôn thính ngã thuyết kệ 。
T23n1435_p0199c12║ nhập tiên ưng dữ vĩ  nhập thâm ưng dữ đầu
T23n1435_p0199c13║ trung gian thân nhục phân  ưng dữ tri pháp giả
T23n1435_p0199c14║ dã can hàm ngư thân 。thư giả lai thuyết kệ vấn 。
T23n1435_p0199c15║ nhữ hà xứ hàm lai  mãn khẩu hà trung đắc
T23n1435_p0199c16║ như thị vô đầu vĩ  lí ngư hảo nhục thực
T23n1435_p0199c17║ hùng dã can thuyết kệ đáp 。
T23n1435_p0199c18║ nhân hữu tướng ngôn kích  bất tri phân biệt pháp
T23n1435_p0199c19║ năng tri phân biệt giả  như quan tạng sở đắc
T23n1435_p0199c20║ vô đầu vĩ lí ngư  thị cố ngã đắc thực
T23n1435_p0199c21║ phật ngữ chư tỉ khâu 。thời nhị thát giả nhị lão tỉ khâu thị dã can giả
T23n1435_p0199c22║ bạt nan đà thị 。thị bạt nan đà tiền thế tằng đoạt kim thế phục đoạt 。phật
T23n1435_p0199c23║ chủng chủng nhân duyên a bạt nan đà dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thị
T23n1435_p0199c24║ xứ an cư 。bất ưng dư xứ thụ y phân 。nhược thụ đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0199c25║ hữu nhất trụ xứ nhất tỉ khâu hạ an cư 。thị trung chư nhân vi hạ an
T23n1435_p0199c26║ cư tăng cố 。bố thí chư y ưng phân vật 。tuy chư nhân vi hạ an cư
T23n1435_p0199c27║ tăng cố bố thí chư y vật 。nhất tỉ khâu độc hạ an cư ưng đắc thụ 。
T23n1435_p0199c28║ nhị tỉ khâu tam tỉ khâu tứ tỉ khâu diệc như thị 。hữu trụ xứ vô trụ
T23n1435_p0199c29║ xứ diệc như thị 。vô tụ lạc a luyện nhược diệc như thị 。hữu nhất trụ
T23n1435_p0200a01║ xứ nhất tỉ khâu hạ an cư 。thị trung chư nhân vi khách tỉ khâu cố 。đa
T23n1435_p0200a02║ bố thí tăng chư y vật ưng phân vật 。tuy chư nhân vi khách tỉ khâu
T23n1435_p0200a03║ cố đa bố thí tăng chư y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。thị nhất tỉ khâu
T23n1435_p0200a04║ hạ an cư 。thị y ưng độc thụ 。như thị nhị tỉ khâu tam tỉ khâu tứ
T23n1435_p0200a05║ tỉ khâu diệc nhĩ 。hữu trụ xứ vô trụ xứ diệc như thị 。vô tụ lạc a
T23n1435_p0200a06║ luyện nhược xứ diệc như thị 。nhược tự tứ cánh tăng phá 。ưng dữ hạ an cư
T23n1435_p0200a07║ y phân bất 。phật ngôn ưng dữ 。tự tứ cánh bí cử tỉ khâu 。ưng dữ y
T23n1435_p0200a08║ phân bất 。phật ngôn bất ưng dữ 。tự tứ cánh hữu tỉ khâu chí bỉ bằng đảng 。
T23n1435_p0200a09║ ưng dữ an cư y phân bất 。phật ngôn 。nhược chí như pháp chúng trung ưng dữ 。
T23n1435_p0200a10║ tự tứ cánh hữu tỉ khâu 。tự ngôn ngã bạch y 。ưng dữ hạ an cư y
T23n1435_p0200a11║ phân bất 。phật ngôn bất ưng dữ 。tự tứ cánh hữu tỉ khâu tự ngôn ngã thị
T23n1435_p0200a12║ sa di 。ưng dữ hạ an cư y phân bất 。phật ngôn ưng dữ sa di phân 。
T23n1435_p0200a13║ tự tứ cánh hữu tỉ khâu tự ngôn ngã phi tỉ khâu 。ưng dữ hạ an cư
T23n1435_p0200a14║ y phân bất 。phật ngôn bất ưng dữ 。nhược ngôn ngã ngoại đạo bất kiến tấn bất
T23n1435_p0200a15║ tác tấn ác tà bất trừ tấn bất cộng trụ chủng chủng bất cộng trụ tự ngôn phạm
T23n1435_p0200a16║ biên tội bản bạch y bất năng nam ô tỉ khâu ni việt tế nhân sát phụ mẫu
T23n1435_p0200a17║ sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị nhân đẳng ưng
T23n1435_p0200a18║ dữ hạ an cư y phân bất 。phật ngôn bất ưng dữ 。tự tứ cánh hữu tỉ
T23n1435_p0200a19║ khâu du hành chí tha quốc 。ưng dữ hạ an cư y phân bất 。phật ngôn 。hữu
T23n1435_p0200a20║ ưng dữ hữu bất ưng dữ 。dữ giả tri đương hoàn 。bất dữ giả tri bất hoàn 。
T23n1435_p0200a21║ nhược chúc nhân thủ giả 。nhất thiết y phân ưng dữ 。bất chúc nhân thủ giả
T23n1435_p0200a22║ bất ưng dữ 。thụ chúc giả 。nhất thiết tăng sứ ưng đại tác 。
T23n1435_p0200a23║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập thất TTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment