Thập Tụng Luật – Quyển 28

Tzed Version
T23n1435_p0200a24║
T23n1435_p0200a25║
T23n1435_p0200a26║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập bát (đệ tứ tụng chi bát )
T23n1435_p0200a27║
T23n1435_p0200a28║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0200a29║ thất pháp trung y pháp đệ thất chi hạ
T23n1435_p0200b01║ phật ngữ tỉ khâu 。bố thí hữu bát chủng 。hà đẳng bát 。nhất giới bố thí 。
T23n1435_p0200b02║ nhị y chỉ bố thí 。tam chế hạn bố thí 。tứ cấp đắc bố thí 。ngũ
T23n1435_p0200b03║ tăng đắc bố thí 。lục hiện tiền đắc bố thí 。thất hạ an cư đắc bố
T23n1435_p0200b04║ thí 。bát chỉ kì đắc bố thí 。
T23n1435_p0200b05║ vân hà danh giới bố thí 。hữu nhất nhân ngôn 。thị y bố thí thị trung
T23n1435_p0200b06║ trụ xứ tăng 。hạ hậu nguyệt thụ ca hi na y 。thị y thùy ưng thụ 。phật
T23n1435_p0200b07║ ngôn 。tuy hạ hậu nguyệt thụ ca hi na y 。nhược tỉ khâu nhập thị giới nội
T23n1435_p0200b08║ giả ưng thụ 。thị danh giới đắc bố thí 。
T23n1435_p0200b09║ vân hà danh y chỉ bố thí 。như đa tỉ khâu đa trụ xứ tác nội giới 。
T23n1435_p0200b10║ hạ an cư tự tứ cánh xả bản giới 。kế tăng phòng viên bích tác nội giới 。
T23n1435_p0200b11║ thị trung chư nhân vi hạ an cư chúng tăng cố 。bố thí chư y ưng
T23n1435_p0200b12║ phân vật 。thị y thùy ưng thụ 。phật ngôn 。tuy xả bản giới thị chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0200b13║ bản đa trụ xứ tác giới nội hạ an cư 。thị y vật chư tỉ khâu tận
T23n1435_p0200b14║ ưng phân 。thị vi y chỉ đắc bố thí 。
T23n1435_p0200b15║ vân hà chế hạn bố thí 。hữu nhất trụ xứ hữu nhị bộ tỉ khâu tăng 。hạ
T23n1435_p0200b16║ an cư hữu thụ pháp chúng 。hữu bất thụ pháp chúng 。thị chúng tăng hạ an cư
T23n1435_p0200b17║ cánh 。tác như thị chế hạn 。thử tộc bố thí ngã đẳng thụ 。bỉ tộc bố thí
T23n1435_p0200b18║ nhữ đẳng thụ 。thử gia bố thí ngã đẳng thụ 。bỉ gia bố thí nhữ đẳng thụ 。
T23n1435_p0200b19║ thị gian hành xứ bố thí ngã đẳng thụ 。bỉ gian hành xứ bố thí nhữ đẳng
T23n1435_p0200b20║ thụ 。thị gian tụ lạc bố thí ngã đẳng thụ 。bỉ gian tụ lạc bố thí nhữ
T23n1435_p0200b21║ đẳng thụ 。thị gian khứ xứ tụ lạc bố thí ngã đẳng thụ 。bỉ gian khứ xứ
T23n1435_p0200b22║ tụ lạc bố thí nhữ đẳng thụ 。thị gian nhai hạng đa nhân xứ bố thí ngã
T23n1435_p0200b23║ đẳng thụ 。bỉ gian nhai hạng đa nhân xứ bố thí nhữ đẳng thụ 。thị trung chư
T23n1435_p0200b24║ nhân vi hạ an cư tăng cố 。tróc thượng tòa thủ bố thí 。dữ tăng chư y
T23n1435_p0200b25║ ưng phân vật 。bạch phật ngôn 。thị y vật thùy ưng thụ 。phật ngôn 。tùy hà bộ
T23n1435_p0200b26║ tác thượng tòa 。thị vật ưng thuộc nhất bộ 。nhược đàn việt tróc đệ nhất thượng tòa thủ
T23n1435_p0200b27║ đệ nhị thượng tòa thủ ngôn 。thị vật thí tăng 。thị vật ưng thuộc thùy 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0200b28║ nhị thượng tòa thị nhất bộ thượng tòa 。ưng thuộc nhất bộ 。nhược nhị thượng tòa các
T23n1435_p0200b29║ thị nhất bộ 。ưng thuộc nhị bộ 。vân hà ưng phân 。đáp ngôn 。thứ đệ đẳng phân
T23n1435_p0200c01║ tứ phân 。đệ tứ phân ưng dữ sa di 。thị danh chế hạn đắc bố thí 。vân
T23n1435_p0200c02║ hà cấp đắc bố thí 。nhược vi nhân tác bố thí 。vi nhân duyên tác bố thí 。
T23n1435_p0200c03║ nguyệt bát nhật nhị thập tam nhật thập tứ nhật nhị thập cửu nhật thập ngũ nhật tam
T23n1435_p0200c04║ thập nhật thập lục nhật nguyệt nhất nhật 。nãi chí bố tát thời nhất tiền cấp mỗ
T23n1435_p0200c05║ xứ 。thị chư vật cấp xứ dữ 。thị vi cấp đắc bố thí 。
T23n1435_p0200c06║ vân hà tăng đắc bố thí 。thị trụ xứ hữu đàn việt ngôn 。thị y dữ
T23n1435_p0200c07║ trụ xứ tăng 。thị thời hạ hậu nguyệt 。thị trụ xứ bất thụ ca hi na
T23n1435_p0200c08║ y 。bạch phật 。thị y thùy ưng thụ 。phật ngôn 。hạ hậu nguyệt thị trụ xứ 。
T23n1435_p0200c09║ tuy bất thụ ca hi na y 。chư tỉ khâu thị trung trụ xứ trụ 。thị y
T23n1435_p0200c10║ ưng thuộc 。thị vi tăng đắc bố thí 。
T23n1435_p0200c11║ vân hà hiện tiền đắc bố thí 。hữu đàn việt ngôn 。thị trụ xứ dữ hiện tiền
T23n1435_p0200c12║ tăng 。thị thời hạ hậu nguyệt 。thị trụ xứ thụ ca hi na y 。bạch phật
T23n1435_p0200c13║ ngôn 。thị y thùy ưng thụ 。phật ngôn 。tuy hạ hậu nguyệt thị trụ xứ thụ
T23n1435_p0200c14║ ca hi na y 。chư tỉ khâu thị trung trụ xứ hiện tại 。thị y thị bối
T23n1435_p0200c15║ ưng thuộc 。thị vi hiện tiền đắc bố thí 。
T23n1435_p0200c16║ vân hà hạ an cư đắc bố thí 。hữu đàn việt ngôn 。thị y dữ thị trụ
T23n1435_p0200c17║ xứ hạ an cư tăng 。thị thời phi hạ hậu nguyệt 。thử trụ xứ ca hi na
T23n1435_p0200c18║ y bất thụ 。bạch phật ngôn 。thị y thùy ưng thụ 。phật ngôn 。nhược phi hạ
T23n1435_p0200c19║ hậu nguyệt 。thử trụ xứ ca hi na y bất thụ 。chư tỉ khâu thị trung trụ
T23n1435_p0200c20║ xứ hạ an cư cánh 。thị y thị bối ưng thụ 。thị vi hạ an cư
T23n1435_p0200c21║ đắc bố thí 。
T23n1435_p0200c22║ vân hà kì đắc bố thí 。hữu đàn việt ngôn 。thị y dữ kì xà quật sơn
T23n1435_p0200c23║ trung 。nhược tì bà la bạt thủ sơn trung 。nhược tát ba thiêu trì ca ba
T23n1435_p0200c24║ bà lợi sơn trung 。nhược tát đa ban na cựu hà sơn trung 。bạch phật 。thị
T23n1435_p0200c25║ y thùy ưng thụ 。phật ngôn 。thị y hà xứ kì 。kì xứ ưng thụ 。thị
T23n1435_p0200c26║ vi kì đắc bố thí 。
T23n1435_p0200c27║ phật tại xá vệ quốc 。thị thời trường lão ý sư 。hạ hậu nguyệt dữ đại tỉ
T23n1435_p0200c28║ khâu tăng ngũ bá nhân du hành chư quốc 。dĩ trường lão ý sư cố 。tăng đại
T23n1435_p0200c29║ đắc cung dưỡng 。thời thực đát bát na chủng chủng dục đa chư y bố thí 。thị
T23n1435_p0201a01║ thời chư tỉ khâu như thị tư duy 。dĩ thị trường lão ý sư cố 。tăng đại
T23n1435_p0201a02║ đắc cung dưỡng 。thời thực đát bát na đa chư y bố thí 。chư tỉ khâu vãng
T23n1435_p0201a03║ nghệ ý sư sở vấn ngôn 。vi đại đức đại đắc cung dưỡng 。thời thực đát bát
T23n1435_p0201a04║ na đa chư y vật bố thí 。trường lão 。thị y vật thùy ưng thụ 。trường lão
T23n1435_p0201a05║ ý sư ngôn 。chư trường lão 。như phật tì ni trung ngữ 。hữu nhất trụ xứ
T23n1435_p0201a06║ nhất tỉ khâu hạ an cư 。chư nhân tuy vi khách tỉ khâu cố bố thí 。tăng
T23n1435_p0201a07║ chư y ưng phân vật 。thị nhất tỉ khâu độc tại thử hạ an cư 。thị y
T23n1435_p0201a08║ ưng độc thụ 。nhị tỉ khâu tam tỉ khâu tứ tỉ khâu diệc như thị 。hữu trụ
T23n1435_p0201a09║ xứ vô trụ xứ vô tụ lạc a luyện nhi xứ diệc nhĩ 。chư trường lão 。nhữ
T23n1435_p0201a10║ đẳng như thị tỉ y ưng thụ 。như trường lão ý sư đa diệc như thị 。như
T23n1435_p0201a11║ trường lão da xá 。trường lão da thủ đà diệc như thị 。
T23n1435_p0201a12║ hựu nhất thời chúng đa đại thượng tòa tỉ khâu đại ca diệp vi thủ 。ba la
T23n1435_p0201a13║ lợi phất thành ung viên trung trụ 。thị thời ma kiệt quốc nhất trụ xứ 。độc nhất
T23n1435_p0201a14║ tỉ khâu trụ 。thị trung chư nhân vi hạ an cư tăng cố 。bố thí chư y
T23n1435_p0201a15║ ưng phân vật 。thị tỉ khâu như thị tư duy 。thị trụ xứ chư nhân vi tăng
T23n1435_p0201a16║ cố 。bố thí chư y ưng phân vật 。ngã nhất nhân phi tăng 。ngã đương vãng vấn
T23n1435_p0201a17║ trường lão ca diệp đẳng chư thượng tòa tỉ khâu 。thị y vật thùy ưng thụ 。tức
T23n1435_p0201a18║ cụ dĩ thị sự vấn chư trường lão 。chư trường lão ngôn 。như phật tì ni trung
T23n1435_p0201a19║ thuyết 。hữu nhất tỉ khâu 。nhất trụ xứ hạ an cư 。thị chư nhân vi hạ an
T23n1435_p0201a20║ cư tăng cố 。bố thí chư y ưng phân vật 。thị nhất tỉ khâu độc hạ an
T23n1435_p0201a21║ cư 。thị y ưng thụ 。nhị tỉ khâu tam tỉ khâu tứ tỉ khâu diệc như thị 。
T23n1435_p0201a22║ hữu trụ xứ vô trụ xứ vô tụ lạc a luyện nhi xứ diệc nhĩ 。như thị
T23n1435_p0201a23║ tỉ y ưng thụ 。
T23n1435_p0201a24║ phật tại xá vệ quốc 。thị thời cấp cô độc nhi 。tự tăng ca la xoa 。
T23n1435_p0201a25║ đỉnh kế phát cố 。nghệ kì lâm trung đa thiết thực cung dưỡng tăng 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0201a26║ đại hội thiên nhị bá ngũ thập nhân 。chư cư sĩ kiến đại chúng tập 。thị trung
T23n1435_p0201a27║ vi tăng cố 。bố thí chư y hiện tiền tăng ưng phân vật 。cựu tỉ khâu
T23n1435_p0201a28║ ngôn 。thị hạ mạt nguyệt thị trung thụ nhất nhật thành y 。thị thời bố thí hạ
T23n1435_p0201a29║ an cư tăng ưng phân vật 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。dĩ thị
T23n1435_p0201b01║ bạch phật 。phật ngôn 。tuy hạ mạt nguyệt thụ ca hi na y 。thị danh nhân duyên
T23n1435_p0201b02║ y 。hiện tiền tăng ưng phân 。
T23n1435_p0201b03║ phật tại xá vệ quốc 。hữu a la hán tỉ khâu ban niết bàn 。vi thị tỉ
T23n1435_p0201b04║ khâu cố 。nghệ kì lâm trung đa thiết thực cung dưỡng tăng 。chư tỉ khâu đa hội
T23n1435_p0201b05║ thiên nhị bá ngũ thập nhân 。chư cư sĩ kiến đại chúng tập 。thị trung vi tăng
T23n1435_p0201b06║ cố 。bố thí chư y 。ưng hiện tiền tăng phân vật 。cựu tỉ khâu ngôn 。hạ mạt
T23n1435_p0201b07║ nguyệt thị trung thụ ca hi na y 。thị y thí hạ an cư tăng ưng
T23n1435_p0201b08║ phân 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tuy
T23n1435_p0201b09║ hạ mạt nguyệt trụ xứ thụ ca hi na y 。thị nhân duyên y hiện tiền tăng
T23n1435_p0201b10║ ưng phân 。sa di lai sách y phân 。chư tỉ khâu bất dữ 。chư tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0201b11║ phật thuyết hạ an cư y phân ưng dữ sa di 。tùy tỉ khâu pháp vật ưng
T23n1435_p0201b12║ dữ sa di 。phật bất ngữ nhân duyên y ưng dữ 。dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0201b13║ phật ngôn 。thính dữ 。chư tỉ khâu bất tri dữ kỉ hứa 。dĩ thị sự bạch
T23n1435_p0201b14║ phật 。phật ngôn 。chư đàn việt bố thí 。sa di nhược lập nhược toạ 。nhược thứ đệ
T23n1435_p0201b15║ tự thủ bố thí 。ưng thuộc sa di 。nhược đàn việt bất phân biệt 。dữ tác thứ
T23n1435_p0201b16║ đệ phân cánh 。tứ phân dữ sa di nhất phân 。
T23n1435_p0201b17║ phật tại xá vệ quốc 。thị thời cấp cô độc cư sĩ tử cố kì lâm phá 。
T23n1435_p0201b18║ chư tỉ khâu bất tri đương vân hà bạch phật 。phật ngôn 。tỉ khâu nhược khả trị
T23n1435_p0201b19║ tiện như pháp trị 。chư tỉ khâu trị bất năng biện chuyển phá hoại bạch phật 。phật
T23n1435_p0201b20║ ngôn 。cấp cô độc cư sĩ hữu tử 。tự tăng ca la xoa 。ưng ngữ 。thị kì
T23n1435_p0201b21║ lâm nhữ phụ tác 。nhi kim khuynh tổn 。nhữ năng trị bất 。chư tỉ khâu đáo ngữ
T23n1435_p0201b22║ ngôn 。tăng ca la xoa 。thị kì lâm nhữ phụ sở tác 。kim nhật khuynh tổn 。nhữ
T23n1435_p0201b23║ hà dĩ bất trị 。đáp ngôn 。chư đại đức 。ngã tiên tri ngã phụ thập bát ức
T23n1435_p0201b24║ kim mãi không địa dữ phật cập tăng 。kim nhật phá thử phi ngã sự 。tăng nhược
T23n1435_p0201b25║ trì kì lâm dữ ngã ngã đương trị 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。dĩ
T23n1435_p0201b26║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dữ 。hữu nhị nhân đại đắc phúc đức 。nhất nhân
T23n1435_p0201b27║ tân khởi nhất nhân bổ cố 。nhị nhân câu đắc vô lượng phúc đức 。vân hà ưng
T23n1435_p0201b28║ dữ 。tăng ca la xoa trước nội giới trung 。nhất tỉ khâu ưng tăng trung như thị
T23n1435_p0201b29║ xướng 。đại đức tăng thính 。thị kì lâm vô chủ 。tăng ca la xoa dục trị 。nhược
T23n1435_p0201c01║ tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng kì lâm vô chủ đương dữ tăng ca la xoa 。
T23n1435_p0201c02║ trị cố 。như thị bạch 。đại đức tăng thính 。thị kì lâm vô chủ 。tăng ca la
T23n1435_p0201c03║ xoa năng trị 。thị kì lâm vô chủ 。đương dữ tăng ca la xoa 。trị cố 。thùy
T23n1435_p0201c04║ chư trường lão nhẫn kì lâm dữ tăng ca la xoa trị giả 。thị trường lão mặc
T23n1435_p0201c05║ nhiên 。thùy bất nhẫn tiện thuyết 。tăng dữ cánh 。kì lâm vô chủ 。tăng ca la xoa
T23n1435_p0201c06║ trị 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0201c07║ kiêu tát la quốc trung nhất trụ xứ nhất tỉ khâu trụ 。xuân nguyệt ca hi na
T23n1435_p0201c08║ y ngật 。thị trung tăng đắc bố thí 。hiện tiền ưng phân vật 。thị tỉ khâu như
T23n1435_p0201c09║ thị tư duy 。thị trung trụ xứ tăng đắc chư y vật 。hiện tiền ưng phân vật 。
T23n1435_p0201c10║ ngã nhất nhân phi tăng 。ngã hà dĩ bất đáo phật sở vấn 。thị y vật thùy
T23n1435_p0201c11║ ưng thụ 。thị tỉ khâu tức đáo phật sở 。đầu diện lễ túc khước toạ nhất diện 。
T23n1435_p0201c12║ tu du cụ dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。xuân nguyệt ca hi na y
T23n1435_p0201c13║ ngật 。
T23n1435_p0201c14║ kiêu tát la quốc trung nhất trụ xứ nhất tỉ khâu trụ 。thị trung tăng đắc bố
T23n1435_p0201c15║ thí 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。ngã nhất nhân phi tăng 。thị y vật ưng vân
T23n1435_p0201c16║ hà thụ 。phật ngôn 。hữu nhất tỉ khâu nhất trụ xứ trụ 。chư nhân vi tăng cố
T23n1435_p0201c17║ bố thí chư y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。thị tỉ khâu đắc thử y 。ưng
T23n1435_p0201c18║ tâm sinh khẩu ngôn 。thị y vật tăng sở đắc 。ưng phân vật ưng thuộc ngã 。ngã
T23n1435_p0201c19║ hộ ngã thụ ngã dụng như thị tác 。thị danh đắc yết ma 。nhược dư tỉ khâu
T23n1435_p0201c20║ lai 。bất đắc cường sách 。nhược bất như thị tác 。thị tỉ khâu thử y bất
T23n1435_p0201c21║ ưng thụ 。nhược thụ đắc đột cát la tội 。diệc ưng cộng dư tỉ khâu phân 。nhược
T23n1435_p0201c22║ như thị bất tác giả 。xuất giới đắc đột cát la tội 。diệc ưng cộng dị tỉ
T23n1435_p0201c23║ khâu phân 。nhược hữu nhị tỉ khâu nhất trụ xứ 。đương vân hà phân 。ưng triển chuyển
T23n1435_p0201c24║ phân tự thụ phân 。vân hà triển chuyển phân 。nhất tỉ khâu ưng như thị ngôn 。thị
T23n1435_p0201c25║ y chư nhân vi tăng cố bố thí 。chư y tăng ưng phân vật 。thị biên nhĩ
T23n1435_p0201c26║ hứa vi ngã phân 。tức thử phân dữ nhữ trường lão 。thị phân thuộc trường lão 。nhữ
T23n1435_p0201c27║ hộ nhữ thụ nhữ dụng 。đệ nhị tỉ khâu diệc như thị 。thị danh triển chuyển phân 。
T23n1435_p0201c28║ vân hà danh tự thụ phân 。nhất tỉ khâu ưng như thị ngôn 。thị y chư nhân
T23n1435_p0201c29║ vi tăng cố bố thí 。chư y tăng hiện tiền ưng phân vật 。thị y vật trung
T23n1435_p0202a01║ nhĩ hứa 。nhữ ưng đắc ưng thuộc nhữ 。nhữ hộ nhữ thụ nhữ dụng 。đệ nhị tỉ
T23n1435_p0202a02║ khâu diệc như thị 。thị danh tự thụ phân 。nhược như thị tác 。danh đắc yết ma 。
T23n1435_p0202a03║ nhược dư tỉ khâu lai 。bất đắc cường sách 。nhược bất như thị tác 。thị tỉ
T23n1435_p0202a04║ khâu thử y bất ưng thụ 。nhược thụ đắc đột cát la tội 。diệc ưng cộng dị
T23n1435_p0202a05║ tỉ khâu phân 。như thị bất tác xuất giới 。đắc đột cát la tội 。diệc ưng cộng
T23n1435_p0202a06║ dị tỉ khâu phân 。nhược hữu tam tỉ khâu nhất trụ xứ 。vân hà phân 。tam tỉ
T23n1435_p0202a07║ khâu ưng triển chuyển phân 。nhược tự thụ phân nhược đoạ trù phân 。vân hà triển chuyển
T23n1435_p0202a08║ phân 。như thượng thuyết 。tự thụ phân diệc nhĩ 。vân hà đoạ trù phân 。thị y tác
T23n1435_p0202a09║ lưỡng phân 。ưng như thị ngôn 。thị phân thuộc thượng tòa 。thị phân thuộc hạ tòa 。phục
T23n1435_p0202a10║ thứ thị phân thuộc hạ tòa 。thị phân thuộc thượng tòa 。như thị tác cánh 。ưng đoạ
T23n1435_p0202a11║ nhất trù 。dị tỉ khâu kiến bất ưng canh đoạ trù 。nhược đoạ giả chư tỉ khâu
T23n1435_p0202a12║ đắc đột cát la tội 。diệc ưng dị tỉ khâu cộng phân 。nhược như thị bất tác
T23n1435_p0202a13║ giả 。xuất giới đắc đột cát la tội 。ưng dị tỉ khâu cộng phân 。nhược hữu tứ
T23n1435_p0202a14║ tỉ khâu nhất trụ xứ 。đương vân hà phân 。tứ tỉ khâu ưng triển chuyển phân 。
T23n1435_p0202a15║ nhược tự thụ phân 。nhược đoạ trù phân 。nhược tăng yết ma phân 。triển chuyển phân 。
T23n1435_p0202a16║ tự thụ phân đoạ trù phân diệc như thượng thuyết 。vân hà tăng yết ma phân 。thị
T23n1435_p0202a17║ y tăng ưng yết ma dữ nhất tỉ khâu 。nhất tâm hội tăng 。tăng trung nhất tỉ
T23n1435_p0202a18║ khâu ưng xướng 。đại đức tăng thính 。thị y thị trung trụ xứ tăng 。đắc hiện
T23n1435_p0202a19║ tiền ưng phân vật 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng thị y tăng tác yết
T23n1435_p0202a20║ ma 。dữ mỗ giáp tỉ khâu 。như thị bạch 。bạch nhị yết ma 。tăng thị y
T23n1435_p0202a21║ tăng yết ma dữ mỗ giáp tỉ khâu cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như
T23n1435_p0202a22║ thị trì 。nhược thị tỉ khâu đắc tăng yết ma dữ y 。thủ bất khẳng hoàn 。như
T23n1435_p0202a23║ thị ngôn 。thật bố thí thiện dữ thiện thủ pháp thiện đoán sự 。giai xuất tăng trung
T23n1435_p0202a24║ hà dĩ hoàn sách 。phật ngôn 。thị tỉ khâu ưng như thị giáo 。thị bố thí vi
T23n1435_p0202a25║ thanh tịnh cố thí 。hoàn giả thiện 。nhược bất hoàn 。ưng cường đoạt 。giáo đột cát
T23n1435_p0202a26║ la tội sám hối 。
T23n1435_p0202a27║ nhĩ thời chư sa di lai sách y phân 。chư tỉ khâu bất dữ như thị ngôn 。
T23n1435_p0202a28║ phật thuyết an cư khởi y dữ sa di phân 。tùy tỉ khâu sở tu vật dữ
T23n1435_p0202a29║ sa di phân 。nhân duyên y dữ sa di phân 。vị thuyết phi thời y dữ sa
T23n1435_p0202b01║ di phân 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0202b02║ dữ 。chư tỉ khâu bất tri dữ kỉ hứa bạch phật 。phật ngôn 。sa di nhược toạ
T23n1435_p0202b03║ nhược lập 。nhược thứ đệ đàn việt tự thủ bố thí 。ưng thuộc sa di 。nhược bất
T23n1435_p0202b04║ như thị dữ 。đệ tứ phân dữ sa di 。
T23n1435_p0202b05║ phật tại xá vệ quốc 。kiêu tát la độ địa hữu nhất trụ xứ nhất tỉ khâu
T23n1435_p0202b06║ tử 。chư tỉ khâu bất tri y bát đương vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0202b07║ ngôn 。ưng yết ma dữ nhất tỉ khâu 。yết ma giả 。hòa hợp tăng trung
T23n1435_p0202b08║ nhất tỉ khâu xướng 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu sở
T23n1435_p0202b09║ hữu tư sinh khinh vật 。nhược y nhược phi y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。tăng
T23n1435_p0202b10║ yết ma dữ mỗ giáp tỉ khâu 。nhược tăng 。thời đáo tăng nhẫn thính 。mỗ giáp tỉ
T23n1435_p0202b11║ khâu tử thị tỉ khâu sở 。hữu tư sinh khinh vật 。nhược y nhược phi y 。hiện
T23n1435_p0202b12║ tiền tăng ưng phân vật 。tăng yết ma dữ mỗ giáp tỉ khâu 。như thị bạch 。đại
T23n1435_p0202b13║ đức tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu sở hữu tư sinh khinh vật 。
T23n1435_p0202b14║ nhược y nhược phi y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。tăng mỗ giáp tỉ khâu tử 。
T23n1435_p0202b15║ thị tỉ khâu sở hữu tư sinh khinh vật 。nhược y hiện tiền tăng ưng phân vật
T23n1435_p0202b16║ nhược phi y 。tăng yết ma dữ mỗ giáp tỉ khâu 。thùy chư trường lão nhẫn 。mỗ
T23n1435_p0202b17║ giáp tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu tư sinh khinh vật 。nhược y nhược phi y 。hiện
T23n1435_p0202b18║ tiền tăng ưng phân vật 。tăng yết ma dữ mỗ giáp tỉ khâu 。thị trường lão nhẫn
T23n1435_p0202b19║ mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。tăng mỗ giáp tỉ khâu tử 。sở hữu tư
T23n1435_p0202b20║ sinh khinh vật 。nhược y nhược phi y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。tăng yết ma
T23n1435_p0202b21║ dữ mỗ giáp tỉ khâu cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0202b22║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ nhất tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu y bát tăng
T23n1435_p0202b23║ phân cánh 。vấn chư tỉ khâu 。thùy khán thị bệnh tỉ khâu 。hữu tỉ khâu ngôn 。ngã
T23n1435_p0202b24║ tăng ngôn 。đam thị tử nhân khứ 。tỉ khâu ngôn 。đại đức 。ngã phi chiên đà
T23n1435_p0202b25║ la 。phi bạch lại bệnh 。y bát vật tăng phân 。ngã hà dĩ đam tử nhân khứ 。
T23n1435_p0202b26║ thị nhân hoạt thời cung kính ái niệm ngã 。ngã dĩ báo cánh 。thị tử nhân thùy
T23n1435_p0202b27║ dục đắc giả tiện đam khứ 。thị chư tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự
T23n1435_p0202b28║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng tiên dữ khán bệnh tỉ khâu lục vật 。dư khinh vật tăng
T23n1435_p0202b29║ ưng phân trùng vật bất ưng phân 。khán bệnh nhân lục vật vân hà dữ 。nhất tâm hội
T23n1435_p0202c01║ tăng 。tăng trung nhất tỉ khâu ưng xướng 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu tử 。
T23n1435_p0202c02║ thị tỉ khâu sở hữu lục vật hiện tiền tăng ưng phân vật 。tăng yết ma dữ
T23n1435_p0202c03║ khán bệnh nhân 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị
T23n1435_p0202c04║ tỉ khâu sở hữu lục vật 。hiện tiền tăng ưng phân 。tăng yết ma dữ khán bệnh
T23n1435_p0202c05║ nhân 。như thị bạch 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu sở
T23n1435_p0202c06║ hữu lục vật 。hiện tiền tăng ưng phân tăng mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0202c07║ sở hữu lục vật 。hiện tiền tăng ưng phân 。tăng yết ma dữ khán bệnh nhân 。thùy
T23n1435_p0202c08║ chư trường lão nhẫn 。mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu sở hữu lục vật 。hiện
T23n1435_p0202c09║ tiền tăng ưng phân 。tăng yết ma dữ khán bệnh nhân 。nhẫn giả thị trường lão mặc
T23n1435_p0202c10║ nhiên 。bất nhẫn thị trường lão tiện thuyết 。tăng dĩ nhẫn mỗ giáp tỉ khâu tử 。
T23n1435_p0202c11║ thị tỉ khâu sở hữu lục vật 。hiện tiền tăng ưng phân 。tăng yết ma dữ khán
T23n1435_p0202c12║ bệnh nhân cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0202c13║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ nhất tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu y vật xứ
T23n1435_p0202c14║ xứ kí 。thị tỉ khâu y vật hiện tiền tăng phân cánh 。tăng vấn thị khán bệnh
T23n1435_p0202c15║ tỉ khâu 。thùy cung dưỡng chiêm thị 。đáp ngôn 。ngã đẳng 。tăng ngôn 。nhữ đẳng bỉ
T23n1435_p0202c16║ xứ xứ sở kí xứ y sách thủ 。chư chiêm bệnh nhân vãng sách bất đắc 。tiện
T23n1435_p0202c17║ khởi đấu tránh tướng ngôn 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。hiện tiền lục vật
T23n1435_p0202c18║ tiên dữ khán bệnh nhân 。dư khinh vật tăng ưng phân 。trùng vật bất ưng phân 。
T23n1435_p0202c19║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ nhất tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu đa y đa bát
T23n1435_p0202c20║ đa tài vật bất tri thị tỉ khâu thụ hà đẳng tăng già lê 。hà đẳng uất
T23n1435_p0202c21║ đa la tăng 。hà đẳng an đà hội 。hà đẳng bát 。hà đẳng lộc thuỷ nang 。hà
T23n1435_p0202c22║ đẳng ni sư đàn 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thùy thị căn bản khán
T23n1435_p0202c23║ bệnh nhân 。khán bệnh nhân tiên ưng vấn bệnh giả 。thụ hà đẳng tăng già lê 。hà
T23n1435_p0202c24║ đẳng uất đa la tăng 。hà đẳng an đà hội 。hà đẳng bát 。hà đẳng lộc
T23n1435_p0202c25║ thuỷ nang 。hà đẳng ni sư đàn 。nhược như thị vấn dĩ 。tư sinh lục vật
T23n1435_p0202c26║ dữ khán bệnh nhân 。dư khinh vật tăng ưng phân 。trùng vật bất ưng phân 。nhược như
T23n1435_p0202c27║ thị bất vấn 。nhược bất tri bất tín 。dữ bất đại hảo bất đại ác lục vật 。
T23n1435_p0202c28║ dư khinh vật tăng ưng phân 。trùng vật bất ưng phân 。
T23n1435_p0202c29║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ nhất tỉ khâu tử 。tăng tại tử tỉ khâu thi
T23n1435_p0203a01║ tiền phân y bát vật 。thị tử tỉ khâu động khởi ngữ chư tỉ khâu 。chư
T23n1435_p0203a02║ đại đức thượng tòa mạc phân ngã y bát vật 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0203a03║ dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。mạc tức ư tử thi tiền phân nhược tử thi
T23n1435_p0203a04║ dĩ khứ 。nhược tăng tại dị xứ ưng phân 。
T23n1435_p0203a05║ kiêu tát la quốc độ địa dữ học sa di tử 。thị y bát vật chư tỉ
T23n1435_p0203a06║ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。đương tử thời hiện tiền
T23n1435_p0203a07║ tăng ưng phân y bát vật 。
T23n1435_p0203a08║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ hữu sa di tử 。chư tỉ khâu bất tri y bát
T23n1435_p0203a09║ đương vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。sở trước nội ngoại y ưng dữ
T23n1435_p0203a10║ khán bệnh nhân 。dư khinh vật tăng ưng phân 。trùng vật bất ưng phân 。vân hà ưng
T23n1435_p0203a11║ dữ 。nhất tâm hội tăng 。tăng trung nhất tỉ khâu ưng xướng 。đại đức tăng thính 。mỗ
T23n1435_p0203a12║ giáp sa di tử 。thị sa di sở hữu nội ngoại y 。nhược tăng thời đáo tăng
T23n1435_p0203a13║ nhẫn thính 。tăng mỗ giáp sa di tử 。nội ngoại y hiện tiền tăng ưng phân 。tăng
T23n1435_p0203a14║ yết ma dữ khán bệnh nhân 。như thị bạch 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp sa di
T23n1435_p0203a15║ tử 。thị sa di sở hữu nội ngoại y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。tăng yết
T23n1435_p0203a16║ ma dữ khán bệnh nhân 。thùy chư trường lão nhẫn 。mỗ giáp sa di tử 。nội ngoại
T23n1435_p0203a17║ y hiện tiền tăng ưng phân vật 。tăng yết ma dữ khán bệnh nhân giả mặc nhiên 。
T23n1435_p0203a18║ bất nhẫn giả tiện thuyết 。tăng dữ mỗ giáp sa di tử 。thị sa di sở hữu
T23n1435_p0203a19║ nội ngoại y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。tăng yết ma dữ khán bệnh nhân cánh 。
T23n1435_p0203a20║ tăng nhẫn mặc nhiên cố thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0203a21║ phật tại xá vệ quốc 。trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。khả phân vật bất
T23n1435_p0203a22║ khả phân vật 。hà đẳng khả phân vật 。hà đẳng bất khả phân vật 。phật ngôn 。nhất
T23n1435_p0203a23║ thiết điền địa nhất thiết phòng xá nhất thiết sàng tháp ngoạ cụ 。nhất thiết tế xa
T23n1435_p0203a24║ nhất thiết thô xa bán trang xa bộ dư xa bất ưng phân 。
T23n1435_p0203a25║ nhất thiết thiết vật bất ưng phân 。trừ phủ bình thụ nhị ẩu dĩ hạ ưng phân 。
T23n1435_p0203a26║ trừ bát tiểu bát bán bát kiện tư tiểu kiện tư thế đầu đao kiềm nhiếp
T23n1435_p0203a27║ tiệt trảo đao châm đao tử hộ câu khúc hộ câu thế đao hạp quát ô
T23n1435_p0203a28║ bề quán tị đồng uý ẩu hương lô huân bát câu y câu bích thượng câu truỷ
T23n1435_p0203a29║ bát chi thiền trấn 。trừ thượng nhĩ sở vật 。dư nhất thiết thiết vật bất ưng
T23n1435_p0203b01║ phân 。
T23n1435_p0203b02║ nhất thiết đồng vật bất ưng phân 。trừ phủ bình thụ nhị ẩu dĩ hạ ưng
T23n1435_p0203b03║ phân 。trừ thuỷ bồn ung/úng/ủng cái đao hạp quát ô bề quán tị đồng uý ẩu
T23n1435_p0203b04║ hương lô huân bát câu y câu bích thượng câu thiền trấn truỷ bát chi 。trừ thượng
T23n1435_p0203b05║ nhĩ sở vật 。nhất thiết đồng vật bất ưng phân 。
T23n1435_p0203b06║ nhất thiết thạch vật bất ưng phân 。trừ phủ bình thụ nhị ẩu dĩ hạ ưng phân 。
T23n1435_p0203b07║ thuỷ bình thuỷ bồn cái thuỷ vật quát ô bề quán tị đồng uý ẩu hương
T23n1435_p0203b08║ lô huân bát câu thiền trấn 。trừ thượng nhĩ sở vật 。nhất thiết thạch vật bất ưng
T23n1435_p0203b09║ phân 。nhất thiết thuỷ tinh vật bất ưng phân 。trừ phủ huân bát câu hương lô uý
T23n1435_p0203b10║ ẩu 。dư như thượng thuyết 。
T23n1435_p0203b11║ nhất thiết ngoã vật bất ưng phân 。trừ bồn thụ nhị ẩu dĩ hạ ưng phân 。
T23n1435_p0203b12║ thuỷ bình thuỷ bồn cái thuỷ vật bát tiểu bát bán bát kiện tư tiểu kiện tư
T23n1435_p0203b13║ đao hạp quát ô bề quán tị đồng uý ẩu hương lô thiền trấn 。trừ thượng nhĩ
T23n1435_p0203b14║ sở vật dư nhất thiết ngoã khí bất ưng phân 。
T23n1435_p0203b15║ nhất thiết bối vật bất ưng phân 。trừ đao hạp quát ô bề quán tị đồng uý
T23n1435_p0203b16║ ẩu thiền trấn hương lô huân bát câu y câu thịnh dược hàm truỷ bát chi 。thị
T23n1435_p0203b17║ nhất thiết bối vật ưng phân 。dư nhất thiết bất ưng phân 。
T23n1435_p0203b18║ nhất thiết nha xỉ vật diệc như thị 。
T23n1435_p0203b19║ nhất thiết giác vật bất ưng phân 。trừ thụ bán thăng dĩ hạ ưng phân 。trừ đao
T23n1435_p0203b20║ hạp y câu bích thượng câu quát ô bề quán tị đồng thiền trấn thịnh dược hàm
T23n1435_p0203b21║ truỷ bát chi như thị nhất thiết giác vật khả phân 。dư bất ưng phân 。
T23n1435_p0203b22║ nhất thiết bì vật bất ưng phân 。trừ thịnh tô du nang thụ bán thăng dĩ
T23n1435_p0203b23║ hạ hệ cức tỉ vi hệ ngoa vi lộc vi thục vi khoã cước căn chỉ
T23n1435_p0203b24║ vi ưng phân 。nhất thiết mộc vật bất ưng phân 。trừ vu thụ nhị thăng dĩ
T23n1435_p0203b25║ hạ thuỷ bình thuỷ bồn úng cái đao hạp quát ô bề y câu bát
T23n1435_p0203b26║ câu bích thượng câu bát chi thiền trấn 。như thị nhất thiết mộc vật khả phân 。
T23n1435_p0203b27║ dư nhất thiết bất ưng phân 。nhất thiết trúc vật bất ưng phân 。trừ cái phiến sương
T23n1435_p0203b28║ khiếp tịch trượng đẳng ưng phân 。nhất thiết giả độ bất ưng phân 。
T23n1435_p0203b29║ nhất thiết nhiễm sắc nhược chử nhược vị chử bất ưng phân 。
T23n1435_p0203c01║ phật tại xá vệ quốc 。thị thời ngữ chư tỉ khâu 。hữu trụ xứ nhất thủ giới
T23n1435_p0203c02║ tỉ khâu nhất bí tấn tỉ khâu cộng trụ 。nhược thủ giới tỉ khâu tử 。y vật
T23n1435_p0203c03║ thuộc bí tấn tỉ khâu 。nhược bí tấn tỉ khâu tử 。y vật thuộc thủ giới tỉ
T23n1435_p0203c04║ khâu 。nhược dư tấn tỉ khâu lai bất ưng dữ 。
T23n1435_p0203c05║ nhất trụ xứ nhất thủ giới tỉ khâu nhị bí tấn tỉ khâu cộng trụ 。nhược thủ
T23n1435_p0203c06║ giới tỉ khâu tử 。y vật thuộc bí tấn tỉ khâu 。nhược bí tấn tỉ khâu tử 。
T23n1435_p0203c07║ y vật thuộc thủ giới tỉ khâu 。dư tấn tỉ khâu lai bất ưng dữ 。
T23n1435_p0203c08║ nhất trụ xứ nhất thủ giới tỉ khâu tam bí tấn tỉ khâu cộng trụ 。nhược thủ
T23n1435_p0203c09║ giới tỉ khâu tử 。y vật thuộc bí tấn tỉ khâu 。nhược bí tấn tỉ khâu
T23n1435_p0203c10║ tử 。y vật thuộc thủ giới tỉ khâu 。nhược dư tấn tỉ khâu lai bất ưng dữ 。
T23n1435_p0203c11║ hữu nhất trụ xứ nhất thủ giới tỉ khâu tứ bí tấn tỉ khâu cộng trụ 。nhược
T23n1435_p0203c12║ thủ giới tỉ khâu tử 。y vật thuộc bí tấn tỉ khâu 。nhược bí tấn tỉ khâu
T23n1435_p0203c13║ tử 。y vật thuộc thủ giới tỉ khâu 。nhược dư tấn tỉ khâu lai bất ưng dữ 。
T23n1435_p0203c14║ hữu nhất trụ xứ nhị thủ giới tỉ khâu nhất bí tấn tỉ khâu 。nhị thủ giới
T23n1435_p0203c15║ tỉ khâu nhị bí tấn tỉ khâu 。nhị thủ giới tỉ khâu tam bí tấn tỉ khâu 。
T23n1435_p0203c16║ nhị thủ giới tỉ khâu tứ bí tấn tỉ khâu diệc như thị 。
T23n1435_p0203c17║ nhất trụ xứ hữu tam thủ giới tỉ khâu nhất bí tấn tỉ khâu 。tam thủ giới
T23n1435_p0203c18║ tỉ khâu nhị bí tấn tỉ khâu 。tam thủ giới tỉ khâu tam bí tấn tỉ khâu 。
T23n1435_p0203c19║ tam thủ giới tỉ khâu tứ bí tấn tỉ khâu diệc như thị 。
T23n1435_p0203c20║ nhất trụ xứ tứ thủ giới tỉ khâu nhất bí tấn tỉ khâu 。tứ thủ giới tỉ
T23n1435_p0203c21║ khâu nhị bí tấn tỉ khâu 。tứ thủ giới tỉ khâu tam bí tấn tỉ khâu 。tứ
T23n1435_p0203c22║ thủ giới tỉ khâu tứ bí tấn tỉ khâu diệc như thị 。
T23n1435_p0203c23║ nhất trụ xứ nhất tấn tỉ khâu nhất thủ giới tỉ khâu cộng trụ 。nhược tấn tỉ
T23n1435_p0203c24║ khâu tử 。y vật thuộc thủ giới tỉ khâu 。nhược thủ giới tỉ khâu tử 。y vật
T23n1435_p0204a01║ thuộc tấn tỉ khâu 。nhược dư thủ giới tỉ khâu lai ưng dữ 。nhất tấn tỉ khâu
T23n1435_p0204a02║ nhị thủ giới tỉ khâu 。nhất tấn tỉ khâu tam thủ giới tỉ khâu 。nhất tấn tỉ
T23n1435_p0204a03║ khâu tứ thủ giới tỉ khâu diệc như thị 。
T23n1435_p0204a04║ nhất trụ xứ nhị tấn tỉ khâu nhất thủ giới tỉ khâu nhị tấn tỉ khâu nhị thủ
T23n1435_p0204a05║ giới tỉ khâu 。nhị tấn tỉ khâu tam thủ giới tỉ khâu 。nhị tấn tỉ khâu tứ
T23n1435_p0204a06║ thủ giới tỉ khâu diệc như thị 。nhất trụ xứ tam tấn tỉ khâu nhất thủ giới
T23n1435_p0204a07║ tỉ khâu 。tam tấn tỉ khâu nhị thủ giới tỉ khâu 。tam tấn tỉ khâu tam thủ
T23n1435_p0204a08║ giới tỉ khâu 。tam tấn tỉ khâu tứ thủ giới tỉ khâu diệc như thị 。nhất trụ
T23n1435_p0204a09║ xứ tứ tấn tỉ khâu nhất thủ giới tỉ khâu 。tứ tấn tỉ khâu nhị thủ giới
T23n1435_p0204a10║ tỉ khâu 。tứ tấn tỉ khâu tam thủ giới tỉ khâu 。tứ tấn tỉ khâu tứ thủ
T23n1435_p0204a11║ giới tỉ khâu diệc như thị 。
T23n1435_p0204a12║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。nhị tỉ khâu trụ nhất tỉ khâu tử 。thị nhất
T23n1435_p0204a13║ tỉ khâu như thị tư duy 。phật tì ni trung thuyết 。nhược tỉ khâu tử thời 。
T23n1435_p0204a14║ hiện tiền tăng trung y bát vật ưng phân 。ngã nhất nhân phi tăng 。ngã đương vãng
T23n1435_p0204a15║ phật sở vấn 。thị y bát vật ưng thuộc thùy 。tức nghệ phật sở đầu diện
T23n1435_p0204a16║ lễ phật túc nhất diện toạ 。tu du thối toạ bạch phật ngôn 。đại đức 。ngã đẳng
T23n1435_p0204a17║ nhị tỉ khâu kiêu tát la quốc trụ 。nhất tỉ khâu tử 。ngã như thị tư duy 。
T23n1435_p0204a18║ phật tì ni trung thuyết 。nhược tỉ khâu tử thời 。y bát vật hiện tiền tăng ưng
T23n1435_p0204a19║ phân 。ngã nhất nhân phi tăng 。ngã kim vấn thế tôn 。thị y bát vật ưng
T23n1435_p0204a20║ thuộc thùy 。phật ngôn 。hữu nhị tỉ khâu cộng nhất xứ trụ 。nhất tỉ khâu tử 。tức
T23n1435_p0204a21║ tử thời dư nhất tỉ khâu ưng tâm niệm khẩu ngôn 。mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị
T23n1435_p0204a22║ tỉ khâu hữu nhĩ hứa hiện tiền tư sinh khinh vật 。nhược y nhược phi y 。hiện
T23n1435_p0204a23║ tiền tăng khả phân vật 。thị vật thuộc ngã 。ngã hộ ngã thụ ngã dụng 。như thị
T23n1435_p0204a24║ tác yết ma cánh 。nhược dị tỉ khâu lai bất đắc cường sách 。nhược bất như
T23n1435_p0204a25║ thị tác 。thị tỉ khâu y bát vật bất ưng thụ 。nhược thụ phạm đột cát la
T23n1435_p0204a26║ tội 。diệc ưng cộng dư tỉ khâu phân 。như thị bất tác xuất giới 。phạm đột cát
T23n1435_p0204a27║ la tội 。diệc ưng cộng dị tỉ khâu phân 。nhược hữu tam tỉ khâu nhất trụ xứ 。
T23n1435_p0204a28║ nhất tỉ khâu tử 。nhị tỉ khâu thị y bát vật 。nhược triển chuyển phân nhược tự
T23n1435_p0204a29║ thụ phân 。vân hà triển chuyển phân 。nhất tỉ khâu ưng như thị niệm ngôn 。trường lão
T23n1435_p0204b01║ mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu hữu nhĩ sở hiện tiền tư sinh khinh vật 。
T23n1435_p0204b02║ nhược y nhược phi y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。thị biên nhĩ hứa phân vật
T23n1435_p0204b03║ thuộc ngã thị phân dữ nhữ trường lão 。thị phân nhữ tự hộ tự thụ tự dụng 。
T23n1435_p0204b04║ đệ nhị tỉ khâu diệc như thị niệm ngôn 。trường lão mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị
T23n1435_p0204b05║ tỉ khâu hữu nhĩ hứa tư sinh khinh vật 。nhược y nhược phi y 。hiện tiền tăng
T23n1435_p0204b06║ ưng phân 。thị biên nhĩ hứa phân vật thuộc ngã 。thị phân dữ nhữ trường lão 。thị
T23n1435_p0204b07║ phân nhữ tự hộ tự thụ tự dụng 。thị vi triển chuyển phân 。vân hà tự thụ
T23n1435_p0204b08║ phân 。nhất tỉ khâu ưng như thị ngôn niệm 。trường lão mỗ giáp tỉ khâu tử 。
T23n1435_p0204b09║ thị tỉ khâu hữu nhĩ hứa tư sinh khinh vật 。nhược y nhược phi y 。hiện tiền
T23n1435_p0204b10║ tăng ưng phân 。thị biên nhĩ hứa phân vật thuộc nhữ 。thị phân nhữ trường lão tự
T23n1435_p0204b11║ hộ tự thụ tự dụng 。đệ nhị tỉ khâu diệc như thị ngôn niệm 。trường lão
T23n1435_p0204b12║ mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị tỉ khâu hữu nhĩ hứa tư sinh khinh vật 。nhược y
T23n1435_p0204b13║ nhược phi y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。thị biên nhĩ hứa phân vật thuộc nhữ 。
T23n1435_p0204b14║ thị phân nhữ trường lão tự hộ tự thụ tự dụng 。thị vi tự thụ phân 。như
T23n1435_p0204b15║ thị tác cánh 。nhược dị tỉ khâu lai bất đắc cường sách 。nhược bất như thị
T23n1435_p0204b16║ tác 。thị tỉ khâu thị y bất ưng thụ 。nhược thụ phạm đột cát la tội 。diệc
T23n1435_p0204b17║ ưng cộng dị tỉ khâu phân 。như thị bất tác giả 。xuất giới phạm đột cát la
T23n1435_p0204b18║ tội 。diệc ưng dị tỉ khâu phân 。
T23n1435_p0204b19║ nhược tứ tỉ khâu nhất trụ xứ 。nhất tỉ khâu tử 。tam tỉ khâu nhược triển chuyển
T23n1435_p0204b20║ phân nhược tự thụ phân nhược đoạ trù phân 。triển chuyển phân tự thụ phân như thượng
T23n1435_p0204b21║ thuyết 。vân hà đoạ trù phân 。thị y bát vật tác nhị phân 。ưng như thị ngôn 。
T23n1435_p0204b22║ thị phân thuộc thượng tòa 。thị phân thuộc hạ tòa 。nhược thị phân thuộc hạ tòa 。thị
T23n1435_p0204b23║ phân thuộc thượng tòa 。như thị cánh nhất trù ưng đoạ 。dị tỉ khâu kiến bất ưng
T23n1435_p0204b24║ đoạ 。nhược đoạ đệ nhị trù 。chư tỉ khâu phạm đột cát la tội 。diệc ưng dị
T23n1435_p0204b25║ tỉ khâu cộng phân 。nhược như thị bất tác giả 。xuất giới phạm đột cát la tội 。
T23n1435_p0204b26║ diệc ưng dị tỉ khâu phân 。nhược ngũ tỉ khâu nhất trụ xứ 。nhất tỉ khâu tử 。
T23n1435_p0204b27║ dư tứ tỉ khâu thị y bát vật 。nhược triển chuyển phân nhược tự thụ phân nhược
T23n1435_p0204b28║ đoạ trù phân nhược yết ma phân 。triển chuyển phân tự thụ phân đoạ trù phân như
T23n1435_p0204b29║ thượng thuyết 。vân hà yết ma phân 。thị y bát vật 。tăng ưng yết ma dữ nhất
T23n1435_p0204c01║ tỉ khâu 。nhất tâm hội tăng 。tăng trung nhất tỉ khâu ưng xướng 。đại đức tăng
T23n1435_p0204c02║ thính 。mỗ giáp tỉ khâu tử 。hữu nhĩ hứa tư sinh khinh vật 。nhược y nhược phi
T23n1435_p0204c03║ y 。hiện tiền tăng ưng phân vật 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng mỗ giáp
T23n1435_p0204c04║ tỉ khâu 。hữu nhĩ hứa tư sinh khinh vật 。nhược y nhược phi y 。hiện tiền tăng
T23n1435_p0204c05║ ưng phân vật 。tăng đương yết ma dữ mỗ giáp tỉ khâu 。như thị bạch 。tác bạch
T23n1435_p0204c06║ nhị yết ma 。tăng dĩ dữ mỗ giáp tỉ khâu yết ma 。mỗ giáp tỉ khâu
T23n1435_p0204c07║ tử 。thị tỉ khâu sở hữu tư sinh khinh vật 。nhược y nhược phi y 。hiện tiền
T23n1435_p0204c08║ tăng ưng phân vật 。tăng yết ma dữ mỗ giáp tỉ khâu cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên
T23n1435_p0204c09║ cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0204c10║ tăng yết ma dữ tỉ khâu y bát vật 。thị tỉ khâu tự thụ bất khẳng hoàn
T23n1435_p0204c11║ ngôn 。nhất thiết tăng như pháp dữ như pháp thủ như pháp thệ như pháp ngữ cánh 。
T23n1435_p0204c12║ kim hà dĩ hoàn sách 。phật ngôn 。ưng như thị ngữ 。tỉ khâu thanh tịnh cố thí
T23n1435_p0204c13║ nhữ ưng hoàn tăng 。nhược hoàn thiện 。nhược bất hoàn 。ưng cường đoạt 。giáo đột cát
T23n1435_p0204c14║ la tội sám hối 。chư sa di lai sách thị y phân 。chư tỉ khâu bất dữ 。
T23n1435_p0204c15║ phật ngôn 。tự tứ y phân ưng dữ 。tùy tỉ khâu pháp vật ưng dữ 。nhân
T23n1435_p0204c16║ duyên y phân ưng dữ 。phi thời y phân ưng dữ 。phật vị ngữ tử tỉ
T23n1435_p0204c17║ khâu y phân ưng dữ 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính dữ 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0204c18║ bất tri dữ kỉ hứa 。phật ngôn 。ưng tác tứ phân 。đệ tứ phân ưng dữ
T23n1435_p0204c19║ sa di 。
T23n1435_p0204c20║ phật ngôn 。chư tỉ khâu hữu thụ pháp tỉ khâu 。bất thụ pháp tỉ khâu trung trụ 。
T23n1435_p0204c21║ thị thụ pháp tỉ khâu tử 。bất thụ pháp chư tỉ khâu 。khiển sứ chí thụ pháp
T23n1435_p0204c22║ tỉ khâu sở ngôn 。nhữ đẳng nhất tỉ khâu thị gian tử 。y bát vật trì khứ 。
T23n1435_p0204c23║ thụ pháp chư tỉ khâu nhược thủ khứ thiện 。nhược bất thủ 。ưng dụng trị tứ phương
T23n1435_p0204c24║ tăng phòng ngoạ cụ 。
T23n1435_p0204c25║ nhược bất thụ pháp tỉ khâu 。thụ pháp tỉ khâu trung trụ 。nhược tử 。thụ pháp
T23n1435_p0204c26║ tỉ khâu 。khiển sứ chí bất thụ pháp tỉ khâu sở ngôn 。nhữ đẳng nhất tỉ khâu
T23n1435_p0204c27║ thị gian tử 。y bát vật thủ khứ 。chư bất thụ pháp tỉ khâu nhược thủ khứ
T23n1435_p0204c28║ thiện 。nhược bất trì khứ 。ưng dụng trị tứ phương tăng phòng ngoạ cụ 。
T23n1435_p0204c29║ hữu thụ pháp chư tỉ khâu 。tấn nhất tỉ khâu 。đáo bất thụ pháp tỉ khâu sở
T23n1435_p0205a01║ ngôn 。chư đại đức 。trừ ngã tội tác thanh tịnh 。ngã đương tác bất thụ pháp 。nhược
T23n1435_p0205a02║ vị trừ tội nhi tử 。thụ pháp chư tỉ khâu ưng hoàn nhiếp y bát 。nhược trừ
T23n1435_p0205a03║ tội nhi tử 。y bát vật thuộc bất thụ pháp chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0205a04║ hữu bất thụ pháp chư tỉ khâu 。tấn nhất tỉ khâu 。thị tỉ khâu vãng thụ pháp
T23n1435_p0205a05║ chư tỉ khâu sở ngôn 。đại đức 。trừ ngã tội tác thanh tịnh 。ngã đương tác thụ
T23n1435_p0205a06║ pháp 。nhược vị trừ tội nhi tử 。y bát vật thuộc bất thụ pháp chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0205a07║ nhược trừ tội nhi tử 。y bát vật ưng thuộc thụ pháp chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0205a08║ hữu nhất tỉ khâu hữu y ưng xả 。thị tỉ khâu dữ lục quần chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0205a09║ lục quần tỉ khâu thủ tự dụng 。bất khẳng hoàn quy 。nhĩ thời hữu dị chư tỉ
T23n1435_p0205a10║ khâu khổ não 。bất năng đắc thanh tịnh khả tín tỉ khâu 。phật hạ hậu nguyệt du
T23n1435_p0205a11║ hành chư quốc 。chư tỉ khâu trước tân nhiễm y 。thị tỉ khâu trước tế cố y 。
T23n1435_p0205a12║ phật kiến thị tỉ khâu 。tri nhi cố vấn thị tỉ khâu 。nhữ hà dĩ trước cố
T23n1435_p0205a13║ tế y 。đáp ngôn 。ngã hữu y ưng xả 。dữ lục quần chư tỉ khâu 。lục quần
T23n1435_p0205a14║ tỉ khâu thủ tự dụng 。bất khẳng hoàn ngã 。diệc hữu dị chư tỉ khâu khổ não 。
T23n1435_p0205a15║ bất năng đắc thanh tịnh khả tín tỉ khâu dữ 。phật ngôn 。thị thanh tịnh cố bố
T23n1435_p0205a16║ thí 。thị thời tỉ khâu tức ưng hoàn thủ 。nhược thủ đắc thiện 。nhược bất hoàn
T23n1435_p0205a17║ ưng cường đoạt 。giáo đột cát la tội sám hối 。
T23n1435_p0205a18║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật
T23n1435_p0205a19║ mặc nhiên thụ 。tri phật thụ dĩ 。tùng toạ khởi đầu diện lễ phật túc nhiễu phật
T23n1435_p0205a20║ nhi hoàn 。kì dạ đa biện tịnh diệu chủng chủng ẩm thực 。thanh đán bố toạ xứ 。
T23n1435_p0205a21║ khiển nhân bạch phật 。thực cụ dĩ biện duy thánh tri thời 。phật tự phòng trụ nghênh
T23n1435_p0205a22║ thực phân 。nhất thiết tăng nhập cư sĩ xá 。a nan tống phật thực phân 。hữu
T23n1435_p0205a23║ ngũ nhân duyên 。phật trụ tinh xá nghênh thực phân 。hà đẳng ngũ 。nhất nhược dục nhập
T23n1435_p0205a24║ định 。nhị dục vi chư thiên thuyết pháp 。tam dục chư phòng du khán 。tứ khán bệnh
T23n1435_p0205a25║ tỉ khâu 。ngũ nhược vị kế giới dục kế 。phật tri chư tỉ khâu nhập cư sĩ
T23n1435_p0205a26║ xá 。tróc hộ câu biến khán chư phòng 。kiến nhất trụ xứ khai môn phiến 。nhất
T23n1435_p0205a27║ bệnh tỉ khâu khổ thống vô lữ 。tự ngoạ đại tiểu tiện trung 。phật tri cố vấn
T23n1435_p0205a28║ vấn bệnh tỉ khâu 。nhữ hà sở hoạn khổ 。độc vô nhân chiêm thị 。tự ngoạ
T23n1435_p0205a29║ đại tiểu tiện thượng 。thị tỉ khâu trung trực tướng thật tướng bạch phật 。đại đức 。ngã
T23n1435_p0205b01║ tính lãn 。tha hữu sự ngã bất trợ 。ngã kim bệnh 。tha nhân diệc phục bất khán
T23n1435_p0205b02║ ngã 。phật như thị tư duy 。thị trung thật thiện nam tử 。ngã đương dĩ thủ ma
T23n1435_p0205b03║ kì thân 。thị thời phật tức dĩ thủ ma chi 。đương thủ ma thời 。tỉ khâu khổ
T23n1435_p0205b04║ thống tức trừ dũ 。thân tâm an lạc phật an từ phù khởi 。dữ trước y tương
T23n1435_p0205b05║ xuất phòng 。an từ phù toạ tẩy chi 。thụ tịnh y linh trước 。bất tịnh giả
T23n1435_p0205b06║ vi hoán lệ sái 。hoàn nhập an từ khước bất tịnh thế thoá 。trừ thảo nhục sái
T23n1435_p0205b07║ tảo đồ địa 。canh bố thảo nhục dĩ 。an từ phù khởi trước y tương nhập phòng 。
T23n1435_p0205b08║ phù linh thảo nhục trung toạ 。cáo bệnh tỉ khâu 。nhữ nhược bất cần cầu 。vị đắc
T23n1435_p0205b09║ sự vi đắc cố 。vị đáo sự vi đáo cố 。vị thức sự vi thức cố 。nhữ
T23n1435_p0205b10║ tùy nhĩ hứa thời cụ thụ khổ thống 。phương đương phục kịch thị 。tỉ khâu diệc tự
T23n1435_p0205b11║ tư duy 。kim phật uy thần lực 。dĩ thủ ma ngã thân 。đương hạ thủ thời 。
T23n1435_p0205b12║ ngã thân khổ thống tức trừ dũ 。thân tâm an lạc 。thị tỉ khâu niệm phật đại
T23n1435_p0205b13║ ân 。thiện tâm sinh yên 。đắc thanh tịnh tín lập chủng chủng nguyện 。phật công đức tôn
T23n1435_p0205b14║ trùng 。ư phật kiểm ý nhất tâm 。phật tùy tỉ khâu ý thiện vi thuyết pháp 。
T23n1435_p0205b15║ thị tỉ khâu tại thảo tòa thượng 。nhất thiết chư pháp bất thụ 。đắc a la hán 。
T23n1435_p0205b16║ phật an thị tỉ khâu đệ nhất lậu tận trung dĩ 。tùng thị phòng xuất bế môn
T23n1435_p0205b17║ hạ 橝。hoàn bản phòng bố ni sư đàn kế già phu toạ 。cư sĩ thị
T23n1435_p0205b18║ thời kiến chúng tăng toạ dĩ 。tùng toạ khởi tự hành táo thuỷ 。chủng chủng ẩm thực
T23n1435_p0205b19║ tự tứ sở tu 。thực tất táo thủ chấp bát 。trì nhất tiểu sàng tại tăng tiền
T23n1435_p0205b20║ toạ 。dục thính thuyết pháp 。thời thượng tòa tỉ khâu thuyết pháp 。hoàn đáo phật sở đầu
T23n1435_p0205b21║ diện lễ phật túc nhất diện toạ 。chư phật thường pháp 。chư tỉ khâu trung thực
T23n1435_p0205b22║ hoàn 。như thị vấn chư tỉ khâu ẩm thực đa mĩ tăng đắc mãn túc bất 。chư
T23n1435_p0205b23║ tỉ khâu ngôn đại đức thực mĩ bão mãn chư tỉ khâu thực hoàn 。nhĩ thời thế
T23n1435_p0205b24║ tôn dĩ như thị vấn 。nhữ đẳng ẩm thực mĩ bất 。tăng bão mãn bất chư
T23n1435_p0205b25║ tỉ khâu ngôn 。đại đức 。thực mĩ bão mãn 。
T23n1435_p0205b26║ phật cáo chư tỉ khâu 。kim nhật ngã tróc hộ câu chư phòng biến khán 。kiến nhất
T23n1435_p0205b27║ bệnh tỉ khâu 。khổ thống bệnh cấp độc vô nhân khán 。ngoạ đại tiểu tiện trung 。
T23n1435_p0205b28║ nhữ chư tỉ khâu thị sự bất thị 。hà dĩ bất tướng khán bất tướng cung cấp 。
T23n1435_p0205b29║ nhập ngã pháp trung 。nhữ vô phụ mẫu huynh đệ 。nhược bất tướng khán thùy đương khán
T23n1435_p0205c01║ nhữ 。phật chủng chủng nhân duyên a chư tỉ khâu dĩ 。cáo chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0205c02║ nhật ưng khán bệnh nhân 。trường lão ưu ba li vấn phật 。thùy ưng cung cấp
T23n1435_p0205c03║ chiêm thị bệnh nhân 。phật ngôn 。hòa thượng a xà lê 。đồng hòa thượng đồng a
T23n1435_p0205c04║ xà lê 。nhược vô tứ chủng nhân 。tăng ưng cung cấp 。nhược tăng bất dữ 。tăng đắc
T23n1435_p0205c05║ đột cát la tội 。nhược tăng sai nhân bất khẳng khứ giả 。đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0205c06║ tùng kim nhật kế khán bệnh tỉ khâu pháp 。khán bệnh nhân pháp giả 。đương tùy bệnh
T23n1435_p0205c07║ nhân sở tu ưng tác 。tùy thời đáo bệnh nhân biên vấn bệnh nhân duyên 。vấn
T23n1435_p0205c08║ bệnh nhân duyên dĩ 。nhược vấn dược sư 。nhược vấn tri bệnh tỉ khâu kiến bệnh tỉ
T23n1435_p0205c09║ khâu 。như thị dĩ hà dược sai 。nhược dược sư giáo ưng phục thị dược 。minh nhật
T23n1435_p0205c10║ đáo trù trung khán tăng tác hà thực 。nhược hữu tùy bệnh ưng thực 。khán bệnh nhân
T23n1435_p0205c11║ tắc vãng 。nhược vô ưng bệnh thực 。ưng thủ tăng sở cung cấp cung cấp thị bệnh
T23n1435_p0205c12║ nhân 。nhược thị sự vô thị trụ xứ 。nhược thiện hảo hữu đức tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0205c13║ thị tỉ khâu sách cung cấp bệnh nhân 。nhược vô thị sự 。ưng tùng đa tri thức
T23n1435_p0205c14║ đại đức tỉ khâu sách 。nhược vô thị sự ưng lưu bệnh tỉ khâu lục vật 。dư
T23n1435_p0205c15║ vật ưng mậu sở tu cung cấp bệnh nhân 。nhược vô thị sự 。dĩ sở thụ trùng
T23n1435_p0205c16║ vật mậu khinh vật thụ trì 。đắc tiền cầu sở tu cung cấp bệnh nhân nhược vô
T23n1435_p0205c17║ thị sự 。sở thụ thiết bát vi mậu ngoã bát thụ trì 。đắc tiền thị sở tu
T23n1435_p0205c18║ cung cấp bệnh nhân 。nhược vô thị sự 。khán bệnh nhân ưng tự dữ 。nhược tự vô 。
T23n1435_p0205c19║ ưng tùng tha khí cung cấp bệnh nhân 。nhược vô tri thức khí bất năng đắc 。khí
T23n1435_p0205c20║ thực mĩ giả cung cấp bệnh nhân 。khán bệnh tỉ khâu 。ưng tùy thời đáo bệnh nhân
T23n1435_p0205c21║ biên vi thuyết thâm pháp 。thị đạo phi đạo phát kì trí tuệ 。thị bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0205c22║ như thị tùy ý thuyết pháp 。nhược thị a luyện nhược bệnh 。ưng hiện tiền tán a
T23n1435_p0205c23║ luyện nhược pháp 。nhược học tu đố lộ kinh 。hiện tiền tán học tu đố lộ 。nhược
T23n1435_p0205c24║ học tì ni 。hiện tiền tán tì ni 。nhược tác pháp sư 。hiện tiền tán a
T23n1435_p0205c25║ tì đàm 。nhược tá trợ chúng sự 。ưng tán tá trợ chúng sự 。nhược hữu đại đức
T23n1435_p0205c26║ đa nhân sở thức 。ưng vấn sơ địa tướng đệ nhị đệ tam đệ tứ địa tướng 。
T23n1435_p0205c27║ tu đà hoàn quả nãi chí a la hán quả 。nhược tử tùy kì công đức cung
T23n1435_p0205c28║ cấp cung dưỡng cánh 。chư y nhược ưng hoán giả hoán 。lệ sái táo quyền bích 。
T23n1435_p0205c29║ từ từ đam nhập tăng trung 。ưng như thị xướng 。mỗ giáp tỉ khâu tử 。thị
T23n1435_p0206a01║ tỉ khâu tăng già lê 。thị ưu đa la tăng 。thị an đà hội 。thị bát
T23n1435_p0206a02║ thị lộc thuỷ nang 。thị ni sư đàn 。thị dư tư sinh vật 。tự đắc như
T23n1435_p0206a03║ thị thắng thú 。
T23n1435_p0206a04║ phật ngôn 。hữu tam chủng bệnh nhân 。hữu bệnh nhân nhược đắc tùy bệnh ẩm thực nhược
T23n1435_p0206a05║ bất đắc 。nhược đắc tùy bệnh dược nhược bất đắc 。nhược đắc tùy ý khán bệnh nhân
T23n1435_p0206a06║ nhược bất đắc 。bất năng sai 。
T23n1435_p0206a07║ hữu bệnh nhân nhược đắc tùy bệnh ẩm thực nhược bất đắc 。nhược đắc ưng bệnh dược
T23n1435_p0206a08║ nhược bất đắc 。nhược đắc tùy ý khán bệnh nhân nhược bất đắc 。năng sai 。
T23n1435_p0206a09║ hữu bệnh nhân nhược đắc tùy bệnh ẩm thực sai 。nhược bất đắc tử 。nhược đắc ưng
T23n1435_p0206a10║ bệnh dược sai 。nhược bất đắc tử 。nhược đắc tùy ý khán bệnh nhân sai 。nhược bất
T23n1435_p0206a11║ đắc tử 。dĩ thị bệnh cố thính khán bệnh nhân 。nhược thượng nhị chủng bệnh nhân 。
T23n1435_p0206a12║ vi cung dưỡng cung cấp diệc thiện 。bệnh nhân hữu ngũ sự nan khán 。hà đẳng ngũ 。
T23n1435_p0206a13║ nhất ác tính bất khả cộng ngữ 。nhị khán bệnh nhân giáo bất tín bất thụ 。tam
T23n1435_p0206a14║ ưng bệnh ẩm thực bất ưng bệnh ẩm thực 。bất tri tự tiết lượng 。tứ bất khẳng
T23n1435_p0206a15║ phục dược 。ngũ bất năng tự nhẫn tiết lượng 。hữu thị ngũ pháp bệnh nhân nan
T23n1435_p0206a16║ khán bệnh nhân hữu ngũ sự dị khán 。hà đẳng ngũ 。nhất bất ác tính 。nhị khán
T23n1435_p0206a17║ bệnh nhân giáo năng tín thụ 。tam biệt tùy bệnh ưng thực bất ưng thực 。tứ năng
T23n1435_p0206a18║ tự phục dược 。ngũ năng tự nhẫn tiết lượng 。hữu thị ngũ pháp bệnh nhân dị khán 。
T23n1435_p0206a19║ hữu ngũ pháp 。khán bệnh nhân bất năng khán bệnh 。hà đẳng ngũ 。nhất giả ác tính
T23n1435_p0206a20║ bất khả cộng ngữ 。nhị giả bệnh nhân giáo bất tùy ngữ 。tam giả bất biệt tri
T23n1435_p0206a21║ tùy bệnh ưng thực bất ưng thực 。tứ giả bất năng vi bệnh nhân tha biên sách
T23n1435_p0206a22║ dược 。ngũ giả bất năng nhẫn 。hữu thị ngũ pháp bất năng khán bệnh nhân 。
T23n1435_p0206a23║ hữu ngũ pháp năng khán bệnh nhân 。nhất giả bất ác tính khả cộng ngữ 。nhị giả
T23n1435_p0206a24║ bệnh nhân giáo tức tùy ngữ 。tam giả năng tri ưng bệnh ẩm thực 。thị ưng thực
T23n1435_p0206a25║ thị bất ưng thực 。tứ giả năng vi bệnh nhân tha biên sách dược 。ngũ giả năng
T23n1435_p0206a26║ nhẫn 。hữu thị ngũ pháp năng khán bệnh nhân 。
T23n1435_p0206a27║ hữu ngũ pháp bệnh nhân nan khán 。hà đẳng ngũ 。nhất ác tính bất khả cộng ngữ 。
T23n1435_p0206a28║ nhị bất tri chư bệnh khởi diệt vô thường 。tam thân trung khởi bệnh tân khổ bất
T23n1435_p0206a29║ lạc 。đoạt mệnh tính bất năng nhẫn 。tứ nhất thiết hỉ tùng tha sách 。thiểu tự
T23n1435_p0206b01║ năng tác 。nhi bất tác 。ngũ ngũ thụ âm trung khởi 。diệt bất quan 。thị sắc
T23n1435_p0206b02║ âm thị sắc âm tập 。thị sắc âm tận thị thống âm thị tưởng âm thị
T23n1435_p0206b03║ hành âm thị thức âm thị thức âm tập 。thị thức âm tận 。hữu thị ngũ pháp
T23n1435_p0206b04║ bệnh nhân nan khán 。hữu ngũ pháp bệnh nhân dị khán 。hà đẳng ngũ 。nhất giả bất
T23n1435_p0206b05║ ác tính khả cộng ngữ 。nhị tri chư thống khởi diệt quan vô thường 。tam thân trung
T23n1435_p0206b06║ khởi bệnh tân khổ thống cấp bất lạc 。đoạt mệnh tính năng nhẫn 。tứ nhất thiết bất
T23n1435_p0206b07║ hỉ tùng tha sách thiểu 。tự năng tác tự tác 。ngũ ngũ thụ âm trung khởi diệt
T23n1435_p0206b08║ năng quan 。thị sắc âm thị sắc âm tập thị sắc âm tận 。thị thống âm thị
T23n1435_p0206b09║ tưởng âm thị hành âm 。thị thức âm thị thức âm tập thị thức âm tận 。hữu
T23n1435_p0206b10║ thị ngũ pháp bệnh nhân dị khán 。
T23n1435_p0206b11║ phục hữu ngũ pháp 。khán bệnh nhân bất năng khán bệnh 。hà đẳng ngũ 。nhất giả ác
T23n1435_p0206b12║ tính bất khả cộng ngữ 。nhị giả nhược đa ác bệnh nhân thỉ tuy 。ngoã âu
T23n1435_p0206b13║ thoá hồ xuất nhập thời 。nhược khí thoá thời bất hỉ 。tam vi tài vật ẩm thực
T23n1435_p0206b14║ bất vi pháp cố 。tứ ngũ thụ âm trung khởi diệt bất năng quan 。thị sắc âm
T23n1435_p0206b15║ thị sắc âm tập thị sắc âm tận 。thị thống âm thị tưởng âm thị hành âm 。
T23n1435_p0206b16║ thị thức âm thị thức âm tập thị thức âm tận 。ngũ bất năng tùy thời đáo
T23n1435_p0206b17║ bệnh nhân biên vi thuyết thâm diệu pháp kì thị đạo phi đạo 。bất năng sinh kì
T23n1435_p0206b18║ trí tuệ 。thị vi ngũ pháp bất năng khán bệnh 。
T23n1435_p0206b19║ phật cáo chư tỉ khâu 。hữu tỉ khâu khiển tỉ khâu 。sứ dữ tha tỉ khâu y 。
T23n1435_p0206b20║ sở dữ tỉ khâu y giả tử 。bỉ tử tỉ khâu biên đồng ý thủ 。thị ác
T23n1435_p0206b21║ thủ 。tử giả y thụ 。thị ác thụ 。nhược bản chủ hoạt tại dữ bỉ đồng ý
T23n1435_p0206b22║ thủ 。thị hảo thủ 。trường y thụ thị hảo thụ 。hữu tỉ khâu khiển tỉ khâu 。sứ
T23n1435_p0206b23║ dữ tha tỉ khâu y 。bản chủ tử dữ thị đồng ý thủ 。thị ác thủ 。tử
T23n1435_p0206b24║ giả y thụ thị ác thụ 。sở dữ tỉ khâu hoạt tại dữ bỉ đồng ý thủ 。
T23n1435_p0206b25║ thị hảo thủ 。trường y thụ thị hảo thụ (thất pháp trung y pháp đệ thất cánh )。
T23n1435_p0206b26║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập bát TTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*