Thập Tụng Luật – Quyển 29

Tzed Version
T23n1435_p0206c01║
T23n1435_p0206c02║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập cửu (đệ ngũ tụng chi nhất )
T23n1435_p0206c03║
T23n1435_p0206c04║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0206c05║     bát pháp trung ca hi na y pháp đệ nhất
T23n1435_p0206c06║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。ư tang kì đà quốc an cư 。
T23n1435_p0206c07║ quá tam nguyệt tự tứ cánh tác y tất 。trì y bát hướng xá vệ quốc 。đạo
T23n1435_p0206c08║ lộ đa vũ nê thuỷ 。thị chư tỉ khâu dĩ đa vũ nê thuỷ cố 。thậm đại
T23n1435_p0206c09║ bì cực nhiệt phong sở não 。vãng nghệ phật sở đầu diện lễ túc khước toạ nhất
T23n1435_p0206c10║ diện 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。dĩ như thị ngữ lao vấn 。nhẫn
T23n1435_p0206c11║ bất túc bất 。an cư lạc bất 。khí thực bất phạp 。đạo lộ bất bì da 。phật
T23n1435_p0206c12║ dĩ như thị ngữ lao vấn chư tỉ khâu 。nhẫn bất túc bất 。an cư lạc bất 。
T23n1435_p0206c13║ khí thực bất phạp 。đạo lộ bất bì da 。chư tỉ khâu đáp ngôn 。thế tôn 。nhẫn
T23n1435_p0206c14║ túc an cư lạc khí thực bất phạp 。đãn đạo lộ bì cực 。phật vấn chư tỉ
T23n1435_p0206c15║ khâu 。nhữ đẳng vân hà nhẫn túc an cư lạc khí thực bất phạp 。đạo lộ bì
T23n1435_p0206c16║ cực 。chư tỉ khâu đáp ngôn 。ngã đẳng ư tang kì đà quốc an cư 。quá tam
T23n1435_p0206c17║ nguyệt tự tứ cánh tác y dĩ 。trì y bát du hành hướng xá vệ quốc 。đạo
T23n1435_p0206c18║ trung trực vũ đa nê thuỷ cố 。nhiệt phong sở não thậm đại bì cực 。phật ngôn 。
T23n1435_p0206c19║ nhữ đẳng tỉ khâu thật nhẫn túc an cư lạc khí thực bất phạp 。đạo lộ bì
T23n1435_p0206c20║ cực 。tùng kim thính chư tỉ khâu 。an cư tự tứ cánh 。hòa hợp nhất xứ thụ
T23n1435_p0206c21║ ca hi na y 。thụ ca hi na y giả 。tiên y thượng bất thất hà huống
T23n1435_p0206c22║ tân y 。thụ ca hi na y pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng tùy đắc y
T23n1435_p0206c23║ nhật thụ 。vân hà tùy đắc y nhật 。nhược nguyệt nhất nhật đắc y tức nhật thụ 。
T23n1435_p0206c24║ nhược nhị nhật nhược tam nhật 。nãi chí bát nguyệt thập ngũ nhật diệc như thị 。nhất
T23n1435_p0206c25║ tỉ khâu ưng tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。kim nhật tăng hòa hợp thụ
T23n1435_p0206c26║ ca hi na y 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng thụ ca hi na
T23n1435_p0206c27║ y 。như thị bạch 。ưng tiên lập thụ ca hi na y nhân 。ưng vấn 。thùy
T23n1435_p0206c28║ năng dữ tăng tác thụ ca hi na y nhân 。thị trung nhược nhất tỉ khâu ngôn
T23n1435_p0206c29║ năng 。phật ngôn 。nhược hữu ngũ pháp 。bất ưng lập tác thụ ca hi na y nhân 。
T23n1435_p0207a01║ hà đẳng ngũ 。tùy ái tùy sân tùy bố tùy si bất tri thụ bất thụ 。
T23n1435_p0207a02║ nhược thành tựu ngũ pháp 。ưng lập tác thụ ca hi na y nhân 。bất tùy ái
T23n1435_p0207a03║ bất tùy sân bất tùy bố bất tùy si tri thụ bất thụ 。thị trung nhất
T23n1435_p0207a04║ tỉ khâu ưng tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。tỉ khâu mỗ giáp 。năng
T23n1435_p0207a05║ vi tăng tác thụ ca hi na y nhân 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng
T23n1435_p0207a06║ lập mỗ giáp tỉ khâu 。tác thụ ca hi na y nhân 。như thị bạch 。đại
T23n1435_p0207a07║ đức tăng thính 。tỉ khâu mỗ giáp 。năng vi tăng tác thụ ca hi na y nhân 。
T23n1435_p0207a08║ tăng kim lập mỗ giáp 。vi tăng tác thụ ca hi na y nhân 。thùy chư trường
T23n1435_p0207a09║ lão nhẫn 。mỗ giáp tỉ khâu 。vi tăng tác thụ ca hi na y nhân giả mặc
T23n1435_p0207a10║ nhiên 。bất nhẫn giả thuyết 。tăng lập mỗ giáp tỉ khâu 。vi tăng tác thụ ca
T23n1435_p0207a11║ hi na y nhân cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0207a12║ nhĩ thời nhược tăng sơ đắc thí y 。an cư tăng ưng phân 。ưng dĩ thị y
T23n1435_p0207a13║ yết ma dữ 。thụ ca hi na y nhân dữ pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。
T23n1435_p0207a14║ nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thử trụ xứ tăng đắc thị
T23n1435_p0207a15║ thí y 。an cư tăng ưng phân 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng yết ma
T23n1435_p0207a16║ dữ mỗ giáp tỉ khâu 。dĩ thị y tác ca hi na y 。bất li thị
T23n1435_p0207a17║ trụ xứ thụ trì 。như thị bạch 。đại đức tăng thính 。thị trụ xứ tăng đắc thị
T23n1435_p0207a18║ thí y 。an cư tăng ưng phân 。tăng yết ma dữ mỗ giáp tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0207a19║ thử y tăng tác ca hi na y 。bất li thị trụ xứ thụ trì 。thùy chư
T23n1435_p0207a20║ trường lão nhẫn 。tăng yết ma thử y 。dữ mỗ giáp tỉ khâu 。tác ca hi
T23n1435_p0207a21║ na y 。bất li thị trụ xứ thụ trì giả mặc nhiên 。bất nhẫn giả thuyết 。tăng
T23n1435_p0207a22║ yết ma thử y dữ mỗ giáp tỉ khâu 。tác ca hi na y 。bất li
T23n1435_p0207a23║ thị trụ xứ thụ trì cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0207a24║ nhĩ thời dữ liễu liễu năng tác tứ 。tỉ khâu hoán nhiễm tài cát sâm thứ
T23n1435_p0207a25║ an ẩn lượng độ hoán thời ưng sinh tâm 。dĩ thử y ngã y ca hi na
T23n1435_p0207a26║ y thụ 。nhiễm tài cát sâm thứ an ẩn lượng độ thời tác thị niệm 。ngã dĩ
T23n1435_p0207a27║ thử y tác ca hi na y thụ 。nhược sinh thử lục tâm 。danh thiện tác ca
T23n1435_p0207a28║ hi na y 。nhược vô thử lục tâm 。bất danh thiện tác ca hi na y 。phục
T23n1435_p0207a29║ hữu tam tâm tác thị niệm 。ngã dĩ thị y đương tác ca hi na y thụ 。
T23n1435_p0207b01║ dĩ thử y kim tác ca hi na y thụ 。dĩ thử y tác ca hi na
T23n1435_p0207b02║ y thụ cánh 。nhược sinh thử tam tâm 。thị danh thiện tác ca hi na y 。nhược
T23n1435_p0207b03║ vô thử tam tâm bất danh thiện tác ca hi na y 。phục hữu nhị tâm tác
T23n1435_p0207b04║ thị niệm 。ngã dĩ thị y tác ca hi na y thụ 。dĩ thử y tác ca
T23n1435_p0207b05║ hi na y thụ cánh 。nhược sinh thử nhị tâm 。danh thiện tác ca hi na y 。
T23n1435_p0207b06║ nhược vô thử nhị tâm 。tác ca hi na y nhân 。đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0207b07║ nhĩ thời trường lão ưu ba li 。thiên đản hữu kiên hợp chưởng vấn phật ngôn 。thế
T23n1435_p0207b08║ tôn 。vân hà danh thụ ca hi na y pháp 。phật ngôn 。dữ tăng tác thụ ca
T23n1435_p0207b09║ hi na y nhân 。ưng nhất tâm hoán nhất tâm nhiễm nhất tâm cát tiệt nhất tâm
T23n1435_p0207b10║ sâm nhất tâm thứ nhất tâm an ẩn lượng độ 。tác ca hi na y nhân hoán
T23n1435_p0207b11║ thị y thời 。ưng tác thị niệm 。dĩ thị y ngã tác ca hi na y thụ 。
T23n1435_p0207b12║ nhiễm thời cát tiệt thời sâm thời thứ thời an ẩn lượng độ thời 。giai tác thị
T23n1435_p0207b13║ niệm 。dĩ thị y ngã tác ca hi na y thụ 。thị tỉ khâu nhược sinh thị
T23n1435_p0207b14║ lục tâm 。danh thiện tác ca hi na y 。nhược vô thị lục tâm 。bất danh thiện
T23n1435_p0207b15║ tác ca hi na y 。phục hữu tam tâm tác thị niệm 。ngã dĩ thử y đương
T23n1435_p0207b16║ tác ca hi na y thụ 。dĩ thị y kim tác ca hi na y thụ 。dĩ
T23n1435_p0207b17║ thị y tác ca hi na y thụ cánh 。thị tỉ khâu nhược sinh thử tam tâm
T23n1435_p0207b18║ giả 。danh thiện tác ca hi na y 。nhược vô thị tam tâm 。bất danh thiện tác
T23n1435_p0207b19║ ca hi na y 。phục thứ ưng sinh nhị tâm 。tác thị niệm 。ngã dĩ thị y
T23n1435_p0207b20║ tác ca hi na y thụ 。dĩ thị y tác ca hi na y thụ cánh 。thị
T23n1435_p0207b21║ tỉ khâu sinh thử nhị tâm giả 。danh thiện tác ca hi na y 。nhược vô thị
T23n1435_p0207b22║ nhị tâm 。tác ca hi na y giả 。đắc đột cát la tội 。phật ngữ ưu
T23n1435_p0207b23║ ba li 。bất đãn lượng độ 。danh thụ ca hi na y 。bất đãn nhiễm bất đãn
T23n1435_p0207b24║ duyên 。bất đãn thiếp tứ giác 。bất đãn xuất diệp bất đãn sâm 。cố danh thụ
T23n1435_p0207b25║ ca hi na y 。nhược dụng cố lạn y tác ca hi na y giả 。bất danh
T23n1435_p0207b26║ vi thụ 。tiên dĩ thụ tác ca hi na y 。kim canh thụ giả 。bất danh vi
T23n1435_p0207b27║ thụ 。nhược dụng phi thời y tác ca hi na y giả 。bất danh vi thụ 。nhược
T23n1435_p0207b28║ dĩ uất kim sắc nhiễm tác ca hi na y giả 。bất danh vi thụ 。nhược dĩ
T23n1435_p0207b29║ kinh tú y tác ca hi na y giả 。bất danh vi thụ 。nhược bất dĩ
T23n1435_p0207c01║ quyết định tâm thụ ca hi na y giả 。bất danh vi thụ 。nhược dĩ bất tịnh
T23n1435_p0207c02║ y tác ca hi na y giả 。bất danh vi thụ 。nhược giảm lượng tác ca hi
T23n1435_p0207c03║ na y giả 。bất danh vi thụ 。nhược dĩ giảm lượng 。tác tăng già lê nhược uất
T23n1435_p0207c04║ đa la tăng nhược an đà vệ 。tác ca hi na y giả 。bất danh vi
T23n1435_p0207c05║ thụ 。nhược dĩ bất cát tiệt y tác ca hi na y giả 。bất danh vi thụ 。
T23n1435_p0207c06║ nhược dĩ bất cát tiệt tăng già lê uất đa la tăng an đà vệ 。tác ca
T23n1435_p0207c07║ hi na y giả 。bất danh vi thụ 。nhược tác ca hi na y vị cánh 。bất
T23n1435_p0207c08║ danh vi thụ 。nhược dĩ dị tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di
T23n1435_p0207c09║ sa di ni y 。tác ca hi na y giả 。bất danh vi thụ 。
T23n1435_p0207c10║ phật ngữ ưu ba li 。tăng như pháp thụ ca hi na y nhật 。hữu nhất an
T23n1435_p0207c11║ cư tỉ khâu xuất hoàn 。văn dĩ thụ ca hi na y 。bất tùy hỉ giả 。thị
T23n1435_p0207c12║ nhân bất đắc thụ ca hi na y 。phật ngữ ưu ba li 。như thị danh vi
T23n1435_p0207c13║ thụ ca hi na y 。nhược đắc cấp thí y dụng tác ca hi na y giả 。
T23n1435_p0207c14║ danh vi thiện thụ 。dụng thời y tác ca hi na y giả 。danh vi thiện thụ 。
T23n1435_p0207c15║ dụng tân y tác ca hi na y giả 。danh vi thiện thụ 。dụng ban tú y
T23n1435_p0207c16║ tác ca hi na y giả 。danh vi thiện thụ 。nhược dụng tịnh y tác ca hi
T23n1435_p0207c17║ na y giả 。danh vi thiện thụ 。nhược dụng tác tịnh y tác ca hi na y
T23n1435_p0207c18║ giả 。danh vi thiện thụ 。nhược dụng cát tiệt tăng già lê uất đa la tăng an
T23n1435_p0207c19║ đà vệ 。tác ca hi na y giả 。danh vi thiện thụ 。nhược dĩ thiếp y
T23n1435_p0207c20║ tác ca hi na y giả 。danh vi thiện thụ 。nhược dụng tỉ khâu tỉ khâu ni
T23n1435_p0207c21║ thức xoa ma ni sa di sa di ni y 。tác ca hi na y giả 。danh
T23n1435_p0207c22║ vi thiện thụ 。phật ngữ ưu ba li 。tăng như pháp thụ ca hi na y nhật 。
T23n1435_p0207c23║ hữu nhất an cư tỉ khâu 。xuất giới hành tức nhật hoàn 。văn dĩ thụ ca hi
T23n1435_p0207c24║ na y 。hoan hỉ tùy thuận giả 。thị nhân danh thiện thụ 。
T23n1435_p0207c25║ trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。vân hà danh xả ca hi na
T23n1435_p0207c26║ y 。phật ngôn 。hữu bát sự danh xả ca hi na y 。hà đẳng bát 。nhất giả
T23n1435_p0207c27║ y thành thời 。nhị giả y thùy thành thời 。tam giả khứ thời 。tứ giả văn thời 。
T23n1435_p0207c28║ ngũ giả thất thời 。lục giả phát tâm thời 。thất giả quá tề hạn thời 。bát giả
T23n1435_p0207c29║ xả thời 。sơ lục giả 。hữu nhân thụ ca hi na y 。trì sở hữu y
T23n1435_p0208a01║ xuất giới khứ 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử tác y 。khứ thời tức danh
T23n1435_p0208a02║ xả ca hi na y 。hữu nhân thụ ca hi na y 。trì sở hữu y
T23n1435_p0208a03║ xuất giới khứ 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0208a04║ xuất giới dĩ 。hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn bỉ xứ diệc bất tác y 。
T23n1435_p0208a05║ khứ thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0208a06║ hữu nhân thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới khứ 。tác thị
T23n1435_p0208a07║ niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。ư giới ngoại tác y 。tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0208a08║ bất hoàn bỉ xứ 。y thành thời tức danh xả ca hi na y 。hữu nhân thụ
T23n1435_p0208a09║ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới khứ 。tác thị niệm 。ngã bất
T23n1435_p0208a10║ hoàn thử xứ tác y 。thị nhân ư giới ngoại tác y 。tác y dĩ bất hảo
T23n1435_p0208a11║ thủ hộ cố thất 。canh vô vật tác 。thị nhân thất y thời 。tức danh xả ca
T23n1435_p0208a12║ hi na y 。hữu nhân thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới
T23n1435_p0208a13║ khứ 。tác thị niệm 。ngã hoàn thử xứ tác y 。thị nhân tức xuất giới khứ 。bỉ
T23n1435_p0208a14║ ư giới ngoại tác y 。nhược tác nhược vị tác 。tác thị niệm ngã hoàn bản xứ
T23n1435_p0208a15║ từ từ tác 。cửu cửu bất thành 。thị nhân quá tề hạn thời 。tức danh xả
T23n1435_p0208a16║ ca hi na y 。
T23n1435_p0208a17║ hữu nhân thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới ngoại khứ 。tác
T23n1435_p0208a18║ thị niệm 。ngã hoàn thử xứ tác y 。bỉ ư giới ngoại văn tăng dĩ xả ca
T23n1435_p0208a19║ hi na y 。tức tác thị niệm 。ca hi na y dĩ xả 。ngã bất phục hoàn 。
T23n1435_p0208a20║ thị danh văn xả ca hi na y 。
T23n1435_p0208a21║ hữu nhân thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới khứ 。tác thị
T23n1435_p0208a22║ niệm 。ngã hoàn thử xứ tác y 。tức ư giới ngoại tác y 。bỉ y nhược thành
T23n1435_p0208a23║ nhược vị thành 。tác thị niệm 。ngã hoàn bản xứ vị xả ca hi na y 。đáo
T23n1435_p0208a24║ dĩ cộng tăng xả ca hi na y 。tức danh vi xả 。thị danh sơ lục 。
T23n1435_p0208a25║ đệ nhị lục giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y dĩ 。tác nhĩ sở tì
T23n1435_p0208a26║ ba la y 。trì sở hữu y xuất giới khứ 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn
T23n1435_p0208a27║ thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả ca hi na
T23n1435_p0208a28║ y 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y dĩ 。tác nhĩ sở tì ba la y
T23n1435_p0208a29║ trì y xuất giới khứ 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。thị
T23n1435_p0208b01║ tỉ khâu xuất giới dĩ 。hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn bỉ xứ diệc bất
T23n1435_p0208b02║ tác y 。khứ thời tức danh xả ca hi na y 。nhược tỉ khâu thụ ca hi
T23n1435_p0208b03║ na y dĩ 。tác nhĩ sở tì ba la y 。trì sở hữu y xuất giới
T23n1435_p0208b04║ khứ 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y 。ư giới ngoại tác y 。
T23n1435_p0208b05║ tác thị niệm 。ngã bất hoàn bỉ xứ 。y thành thời tức danh xả ca hi na
T23n1435_p0208b06║ y 。
T23n1435_p0208b07║ nhược tỉ khâu thụ ca hi na y dĩ 。tác nhĩ sở tì ba la y 。trì
T23n1435_p0208b08║ sở hữu y xuất giới khứ 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。
T23n1435_p0208b09║ thị nhân ư giới ngoại tác y 。bất hảo thủ hộ cố thất 。canh vô vật
T23n1435_p0208b10║ tác 。thị nhân thất y thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0208b11║ nhược tỉ khâu thụ ca hi na y dĩ 。tác nhĩ sở tì ba la y 。trì
T23n1435_p0208b12║ sở hữu y xuất giới khứ 。tác thị niệm 。ngã hoàn thử xứ tác y 。thị nhân
T23n1435_p0208b13║ tức xuất giới khứ 。bỉ ư giới ngoại tác y 。nhược tác nhược vị tác 。tác thị
T23n1435_p0208b14║ niệm 。ngã hoàn bản xứ từ từ tác 。cửu cửu bất thành 。thị nhân quá tề
T23n1435_p0208b15║ hạn thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0208b16║ nhược tỉ khâu thụ ca hi na y dĩ 。tác nhĩ sở tì ba la y trì
T23n1435_p0208b17║ sở hữu y xuất giới khứ 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。
T23n1435_p0208b18║ bỉ ư giới ngoại văn tăng dĩ xả ca hi na y 。tức tác thị niệm 。ca
T23n1435_p0208b19║ hi na y dĩ xả 。ngã bất hoàn bản xứ thị tỉ khâu văn thời 。tức danh
T23n1435_p0208b20║ xả ca hi na y 。
T23n1435_p0208b21║ nhược tỉ khâu thụ ca hi na y dĩ 。tác nhĩ sở tì ba la y 。trì
T23n1435_p0208b22║ sở hữu y xuất giới khứ 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。
T23n1435_p0208b23║ tức ư giới ngoại tác y 。bỉ y nhược tác nhược vị tác 。tác thị niệm 。
T23n1435_p0208b24║ ngã hoàn bản xứ vị xả ca hi na y 。đáo dĩ cộng tăng xả ca hi
T23n1435_p0208b25║ na y 。tức danh vi xả 。thị danh đệ nhị lục cánh 。
T23n1435_p0208b26║ phục hữu nhị thập xả ca hi na y 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na
T23n1435_p0208b27║ y 。trì sở hữu y xuất giới ngoại khứ 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử
T23n1435_p0208b28║ trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu xuất giới dĩ 。hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn
T23n1435_p0208b29║ bản trụ xứ diệc bất tác y 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả ca hi
T23n1435_p0208c01║ na y 。
T23n1435_p0208c02║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới khứ 。
T23n1435_p0208c03║ tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu xuất giới ngoại
T23n1435_p0208c04║ tác y thời 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản trụ xứ 。thị y thành thời 。tức
T23n1435_p0208c05║ danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0208c06║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。
T23n1435_p0208c07║ tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại
T23n1435_p0208c08║ tác y 。tác y dĩ bất hảo thủ hộ cố thất 。canh vô vật tác 。thị nhân
T23n1435_p0208c09║ thất y thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0208c10║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới khứ 。
T23n1435_p0208c11║ tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại tác
T23n1435_p0208c12║ y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。từ từ tác cửu cửu bất thành 。
T23n1435_p0208c13║ hựu tác thị niệm 。ngã đương hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu quá tề hạn thời 。tức
T23n1435_p0208c14║ danh vi xả ca hi na y 。thị danh sơ tứ 。
T23n1435_p0208c15║ đệ nhị tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất
T23n1435_p0208c16║ giới khứ 。bất kinh lí 。diệc bất ngôn hoàn 。diệc bất ngôn bất hoàn 。xuất giới khứ
T23n1435_p0208c17║ thời tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu khứ thời 。
T23n1435_p0208c18║ tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0208c19║ nhị giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới
T23n1435_p0208c20║ khứ 。bất kinh lí 。diệc bất ngôn hoàn 。diệc bất ngôn bất hoàn 。xuất giới tác
T23n1435_p0208c21║ y 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ tác y 。y thành thời tức danh xả
T23n1435_p0208c22║ ca hi na y 。
T23n1435_p0208c23║ tam giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới
T23n1435_p0208c24║ khứ 。bất kinh lí 。diệc bất ngôn hoàn 。diệc bất ngôn bất hoàn 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0208c25║ giới ngoại tác y 。tác y dĩ 。bất hảo thủ hộ cố thất 。canh vô vật
T23n1435_p0208c26║ tác 。thất y thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0208c27║ tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới
T23n1435_p0208c28║ khứ 。bất kinh lí 。diệc bất ngôn hoàn 。diệc bất ngôn bất hoàn 。xuất giới ngoại tác
T23n1435_p0208c29║ thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ 。tức ư bỉ xứ tác y 。nhược thành nhược bất
T23n1435_p0209a01║ thành 。từ từ tác cửu cửu bất thành 。thị tỉ khâu quá tề hạn thời 。tức
T23n1435_p0209a02║ danh xả ca hi na y 。thị danh đệ nhị tứ 。
T23n1435_p0209a03║ đệ tam tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。tác
T23n1435_p0209a04║ thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại hựu tác thị
T23n1435_p0209a05║ niệm 。ngã bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh
T23n1435_p0209a06║ xả ca hi na y 。nhị giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y
T23n1435_p0209a07║ xuất giới 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại
T23n1435_p0209a08║ tác y 。hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ tác y 。y thành thời 。tức
T23n1435_p0209a09║ danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0209a10║ tam giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới tác thị niệm 。
T23n1435_p0209a11║ ngã đương hoàn thử xứ tác y 。thị tỉ khâu ư giới ngoại tác y 。tác y
T23n1435_p0209a12║ dĩ 。bất hảo thủ hộ cố thất 。canh vô vật tác 。thất y thời tức danh xả
T23n1435_p0209a13║ ca hi na y 。
T23n1435_p0209a14║ tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới tác thị niệm 。
T23n1435_p0209a15║ ngã đương hoàn thử xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ
T23n1435_p0209a16║ sở 。nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。cửu cửu bất thành 。hựu tác thị niệm 。
T23n1435_p0209a17║ ngã đương hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu quá tề hạn thời 。tức danh xả ca hi
T23n1435_p0209a18║ na y 。thị danh đệ tam tứ 。
T23n1435_p0209a19║ đệ tứ tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới khứ 。
T23n1435_p0209a20║ tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ
T23n1435_p0209a21║ xả ca hi na y 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。
T23n1435_p0209a22║ thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0209a23║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới tác thị niệm 。
T23n1435_p0209a24║ ngã đương hoàn thử xứ tác y 。giới ngoại văn dĩ xả ca hi na y 。thị
T23n1435_p0209a25║ tỉ khâu tiện giới ngoại tác y 。hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ tác
T23n1435_p0209a26║ y 。y thành thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0209a27║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới khứ 。tác
T23n1435_p0209a28║ thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。thị nhân ư giới ngoại văn dĩ
T23n1435_p0209a29║ xả ca hi na y 。tức ư giới ngoại tác y tác y dĩ 。bất hảo thủ
T23n1435_p0209b01║ hộ cố thất canh vô vật tác 。thất thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0209b02║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới tác thị niệm 。
T23n1435_p0209b03║ ngã đương hoàn thử xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ xả ca hi
T23n1435_p0209b04║ na y 。giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。từ từ
T23n1435_p0209b05║ tác 。cửu cửu bất thành 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0209b06║ quá tề hạn thời 。tức danh xả ca hi na y 。thị danh đệ tứ tứ 。
T23n1435_p0209b07║ đệ ngũ tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。tác
T23n1435_p0209b08║ thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。
T23n1435_p0209b09║ hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu tác y thành thời 。tức
T23n1435_p0209b10║ danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0209b11║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y trì sở hữu y xuất giới khứ 。
T23n1435_p0209b12║ tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。thị nhân ư giới ngoại tác y 。
T23n1435_p0209b13║ tác y dĩ 。tì ba la y thùy thành lưu trí 。thị nhân tác thị niệm 。
T23n1435_p0209b14║ thử tì ba la y bất hoàn bỉ xứ 。y thùy thành thời 。tức danh xả ca
T23n1435_p0209b15║ hi na y 。tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。
T23n1435_p0209b16║ tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ
T23n1435_p0209b17║ xả ca hi na y 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。nhược tăng dĩ xả ca hi
T23n1435_p0209b18║ na y 。bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。dĩ văn cố 。tức danh xả
T23n1435_p0209b19║ ca hi na y 。
T23n1435_p0209b20║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới tác thị niệm 。
T23n1435_p0209b21║ ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。dĩ tác
T23n1435_p0209b22║ nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。vị xả ca hi na y 。hoàn thử
T23n1435_p0209b23║ trụ xứ 。cộng tăng xả ca hi na y 。tức danh vi xả 。thị danh đệ ngũ
T23n1435_p0209b24║ tứ xả ca hi na y 。
T23n1435_p0209b25║ phục hữu nhị thập xả ca hi na y 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0209b26║ trì sở hữu y xuất giới 。vọng đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã bất
T23n1435_p0209b27║ hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại tác thị niệm 。ngã bất hoàn
T23n1435_p0209b28║ bản trụ xứ diệc bất tác y 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả ca hi
T23n1435_p0209b29║ na y 。
T23n1435_p0209c01║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0209c02║ cố tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y 。xuất giới ngoại tác y 。
T23n1435_p0209c03║ thời tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản trụ xứ 。thị y thành thời 。tức danh xả
T23n1435_p0209c04║ ca hi na y 。
T23n1435_p0209c05║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0209c06║ cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại
T23n1435_p0209c07║ tác y 。tác y dĩ bất hảo thủ hộ cố thất 。canh vô vật tác 。y thất
T23n1435_p0209c08║ thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0209c09║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc
T23n1435_p0209c10║ y cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0209c11║ ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。cửu cửu
T23n1435_p0209c12║ bất thành 。hựu tác thị niệm 。ngã đương hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu quá tề hạn
T23n1435_p0209c13║ thời 。tức danh xả ca hi na y 。thị danh sơ tứ 。dư tam tứ 。bất kinh
T23n1435_p0209c14║ lí 。đương lai hoàn 。văn dĩ xả diệc như thượng thuyết 。
T23n1435_p0209c15║ đệ ngũ tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất
T23n1435_p0209c16║ giới 。vọng đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y thị
T23n1435_p0209c17║ tỉ khâu giới ngoại tác y 。hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ 。thị tỉ
T23n1435_p0209c18║ khâu tác y thành thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0209c19║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0209c20║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。thị nhân ư giới
T23n1435_p0209c21║ ngoại tác y 。tác y dĩ 。tì ba la y thùy thành lưu trí 。tác thị
T23n1435_p0209c22║ niệm 。thử tì ba la y bất hoàn bỉ xứ 。y thành thời tức danh xả
T23n1435_p0209c23║ ca hi na y 。tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu
T23n1435_p0209c24║ y xuất giới 。vọng đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y
T23n1435_p0209c25║ thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ xả ca hi na y 。thị tỉ khâu tác thị
T23n1435_p0209c26║ niệm 。nhược tăng dĩ xả ca hi na y 。ngã bất hoàn bản xứ 。diệc bất
T23n1435_p0209c27║ tác y 。dĩ văn cố 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0209c28║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới vọng
T23n1435_p0209c29║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0210a01║ ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。vị xả ca
T23n1435_p0210a02║ hi na y 。hoàn thử xứ cộng tăng xả ca hi na y 。tức danh vi xả 。
T23n1435_p0210a03║ thị danh đệ ngũ tứ xả ca hi na y 。thị danh đệ nhị ngũ tứ xả
T23n1435_p0210a04║ ca hi na y 。
T23n1435_p0210a05║ phục hữu nhị thập xả ca hi na y 。nhất giả nhược tỉ khâu thụ ca hi
T23n1435_p0210a06║ na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0210a07║ bất hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0210a08║ giới ngoại tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0210a09║ khứ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0210a10║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới vọng đắc y
T23n1435_p0210a11║ cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng 。phi vọng
T23n1435_p0210a12║ nhi đắc 。thị tỉ khâu xuất giới ngoại tác y thời 。tác thị niệm 。ngã bất
T23n1435_p0210a13║ hoàn bản xứ 。thị y thành thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0210a14║ tam giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0210a15║ cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng 。phi vọng
T23n1435_p0210a16║ nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。tác y dĩ 。bất hảo thủ hộ cố
T23n1435_p0210a17║ thất 。canh vô vật tác 。y thất thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0210a18║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0210a19║ cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng 。phi
T23n1435_p0210a20║ vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị
T23n1435_p0210a21║ tác 。từ từ tác 。cửu cửu bất thành 。hựu tác thị niệm 。ngã đương hoàn bản
T23n1435_p0210a22║ xứ 。thị tỉ khâu quá tề hạn thời 。tức danh xả ca hi na y 。dư tam
T23n1435_p0210a23║ tứ 。bất kinh lí 。đương lai hoàn 。văn dĩ xả diệc như thị 。
T23n1435_p0210a24║ đệ ngũ tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0210a25║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã hoàn thử trụ xứ tác y 。bất đắc sở
T23n1435_p0210a26║ vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。hựu tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0210a27║ bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu tác y thành thời 。tức danh xả ca hi na
T23n1435_p0210a28║ y 。
T23n1435_p0210a29║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0210b01║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0210b02║ phi vọng nhi đắc 。thị nhân ư giới ngoại tác y 。tác y dĩ 。tì ba la
T23n1435_p0210b03║ y thùy thành lưu trí 。tác thị niệm 。thử tì ba la y bất hoàn bản
T23n1435_p0210b04║ xứ 。y thành thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0210b05║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0210b06║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0210b07║ phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ xả ca hi na y 。thị
T23n1435_p0210b08║ tỉ khâu tác thị niệm 。ngã nhược tăng dĩ xả ca hi na y 。bất hoàn
T23n1435_p0210b09║ bản xứ 。diệc bất tác y 。dĩ văn cố 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0210b10║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0210b11║ cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng 。phi vọng
T23n1435_p0210b12║ nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。
T23n1435_p0210b13║ từ từ tác 。vị xả ca hi na y 。hoàn thử xứ cộng tăng xả ca hi
T23n1435_p0210b14║ na y 。tức danh xả 。thị danh đệ ngũ tứ xả ca hi na y 。thị
T23n1435_p0210b15║ danh đệ tam ngũ tứ 。
T23n1435_p0210b16║ phục hữu nhị thập xả ca hi na y 。nhất giả nhược tỉ khâu thụ ca hi
T23n1435_p0210b17║ na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0210b18║ bất hoàn thử xứ tác y 。đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。xuất giới dĩ
T23n1435_p0210b19║ tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản trụ xứ 。diệc bất tác y 。thị tỉ khâu khứ
T23n1435_p0210b20║ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0210b21║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0210b22║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。đoán sở vọng đắc 。
T23n1435_p0210b23║ phi sở vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu xuất giới ngoại tác y thời tác thị
T23n1435_p0210b24║ niệm ngã bất hoàn bản xứ 。thị y thành thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0210b25║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0210b26║ cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。đoán sở vọng đắc 。phi vọng
T23n1435_p0210b27║ nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。tác y dĩ 。bất hảo thủ hộ cố
T23n1435_p0210b28║ thất 。canh vô vật tác 。y thất thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0210b29║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0210c01║ cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。đoán sở vọng đắc 。phi vọng
T23n1435_p0210c02║ nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。
T23n1435_p0210c03║ từ từ tác 。cửu cửu bất thành 。hựu tác thị niệm 。ngã đương hoàn bản xứ 。
T23n1435_p0210c04║ thị tỉ khâu quá tề hạn thời 。tức danh xả ca hi na y 。dư tam tứ 。
T23n1435_p0210c05║ bất kinh lí 。đương lai hoàn 。văn dĩ xả diệc như thị 。
T23n1435_p0210c06║ đệ ngũ tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0210c07║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã hoàn thử trụ xứ tác y 。đoán sở vọng
T23n1435_p0210c08║ đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。hựu tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0210c09║ bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu tác y thành thời 。tức danh xả ca hi na
T23n1435_p0210c10║ y 。
T23n1435_p0210c11║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới khứ 。
T23n1435_p0210c12║ vọng đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。đoán sở vọng
T23n1435_p0210c13║ đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị nhân ư giới ngoại tác y 。tác y dĩ 。tì ba
T23n1435_p0210c14║ la y thùy thành lưu trí 。tác thị niệm 。thử tì ba la y bất hoàn bỉ
T23n1435_p0210c15║ xứ 。y thành thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0210c16║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0210c17║ cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。đoán sở vọng đắc 。phi vọng
T23n1435_p0210c18║ nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ xả ca hi na y 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0210c19║ tác thị niệm 。nhược tăng dĩ xả ca hi na y 。bất hoàn bản xứ diệc bất
T23n1435_p0210c20║ tác y 。dĩ văn cố 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0210c21║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0210c22║ cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。đoán sở vọng đắc 。phi vọng
T23n1435_p0210c23║ nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。
T23n1435_p0210c24║ từ từ tác 。vị xả ca hi na y 。hoàn thử xứ cộng tăng xả ca hi
T23n1435_p0210c25║ na y 。tức danh vi xả 。thị danh đệ ngũ tứ xả ca hi na y 。thị
T23n1435_p0210c26║ danh đệ tứ ngũ tứ 。
T23n1435_p0210c27║ phục hữu nhị thập xả ca hi na y 。nhất giả nhược tỉ khâu thụ ca hi
T23n1435_p0210c28║ na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0210c29║ bất hoàn thử trụ xứ tác y 。bất đắc sở vọng bất đoán sở vọng 。phi vọng
T23n1435_p0211a01║ nhi đắc 。thị tỉ khâu xuất giới ngoại dĩ 。hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản
T23n1435_p0211a02║ xứ diệc bất tác y 。thị tỉ khâu khứ thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0211a03║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0211a04║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở
T23n1435_p0211a05║ vọng bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu xuất giới ngoại tác y
T23n1435_p0211a06║ thời 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ 。thị y thành thời 。tức danh xả ca
T23n1435_p0211a07║ hi na y 。
T23n1435_p0211a08║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0211a09║ cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y 。bất đắc sở vọng bất
T23n1435_p0211a10║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu xuất giới ngoại tác y 。tác y
T23n1435_p0211a11║ dĩ 。bất hảo thủ hộ cố thất 。canh vô vật tác y 。thất y thời tức danh
T23n1435_p0211a12║ xả ca hi na y 。
T23n1435_p0211a13║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc y
T23n1435_p0211a14║ cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y 。bất đắc sở vọng bất
T23n1435_p0211a15║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ
T23n1435_p0211a16║ sở 。nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。cửu cửu bất thành 。hựu tác thị niệm 。
T23n1435_p0211a17║ ngã đương hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu quá tề hạn thời 。tức danh xả ca hi
T23n1435_p0211a18║ na y 。dư tam tứ 。bất kinh lí 。đương lai hoàn 。văn dĩ xả diệc như
T23n1435_p0211a19║ thị 。
T23n1435_p0211a20║ đệ ngũ tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất
T23n1435_p0211a21║ giới 。vọng đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。bất đắc
T23n1435_p0211a22║ sở vọng bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。
T23n1435_p0211a23║ hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu tác y thành thời 。
T23n1435_p0211a24║ tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0211a25║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0211a26║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng
T23n1435_p0211a27║ bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị nhân ư giới ngoại tác y 。tác y
T23n1435_p0211a28║ dĩ 。tì ba la y thùy thành lưu trí 。tác thị niệm 。thử tì ba la
T23n1435_p0211a29║ y bất hoàn bỉ xứ 。y thành thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0211b01║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0211b02║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng
T23n1435_p0211b03║ bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ xả ca
T23n1435_p0211b04║ hi na y 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。nhược tăng dĩ xả ca hi na y 。
T23n1435_p0211b05║ ngã bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。dĩ văn cố 。tức danh xả ca hi
T23n1435_p0211b06║ na y 。
T23n1435_p0211b07║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0211b08║ đắc y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y bất đắc sở vọng
T23n1435_p0211b09║ bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。dĩ tác
T23n1435_p0211b10║ nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。vị xả ca hi na y 。hoàn thử
T23n1435_p0211b11║ xứ cộng tăng xả ca hi na y 。tức danh vi xả 。thị danh đệ ngũ tứ
T23n1435_p0211b12║ xả ca hi na y 。thị danh đệ ngũ ngũ tứ 。
T23n1435_p0211b13║ phục hữu nhị thập xả ca hi na y 。nhất giả nhược tỉ khâu thụ ca hi
T23n1435_p0211b14║ na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc đa y cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn
T23n1435_p0211b15║ thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。phục
T23n1435_p0211b16║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu xuất giới
T23n1435_p0211b17║ dĩ 。hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0211b18║ khứ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0211b19║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc đa
T23n1435_p0211b20║ y cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng bất
T23n1435_p0211b21║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi
T23n1435_p0211b22║ vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu xuất giới ngoại tác y thời 。tác thị niệm 。ngã bất
T23n1435_p0211b23║ hoàn bản xứ 。y thành thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0211b24║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。vọng đắc đa
T23n1435_p0211b25║ y cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở vọng bất
T23n1435_p0211b26║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi
T23n1435_p0211b27║ vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。tác y dĩ 。bất hảo thủ hộ
T23n1435_p0211b28║ cố thất 。canh vô vật tác y 。thất thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0211b29║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0211c01║ đắc đa y cố 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn thử trụ xứ tác y 。bất đắc
T23n1435_p0211c02║ sở vọng bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng
T23n1435_p0211c03║ diệc đoán 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。
T23n1435_p0211c04║ nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。cửu cửu bất thành 。hựu tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0211c05║ đương hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu quá tề hạn thời 。tức danh xả ca hi na
T23n1435_p0211c06║ y 。dư tam tứ 。bất kinh lí 。đương lai hoàn 。văn dĩ xả diệc như thị 。
T23n1435_p0211c07║ đệ ngũ tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất
T23n1435_p0211c08║ giới 。vọng đắc đa y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。
T23n1435_p0211c09║ bất đắc sở vọng bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。phục cần cầu sở
T23n1435_p0211c10║ vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。hựu
T23n1435_p0211c11║ tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản trụ xứ 。thị tỉ khâu tác y thành thời 。
T23n1435_p0211c12║ tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0211c13║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0211c14║ đắc đa y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở
T23n1435_p0211c15║ vọng bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng
T23n1435_p0211c16║ diệc đoán 。phi vọng nhi đắc 。thị nhân ư giới ngoại tác y 。tác y dĩ 。tì
T23n1435_p0211c17║ ba la y thùy thành lưu trí 。tác thị niệm 。thử tì ba la y bất hoàn
T23n1435_p0211c18║ bỉ xứ 。y thành thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0211c19║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0211c20║ đắc đa y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở
T23n1435_p0211c21║ vọng bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng
T23n1435_p0211c22║ diệc đoán 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ xả ca hi
T23n1435_p0211c23║ na y 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。nhược tăng dĩ xả ca hi na y 。ngã
T23n1435_p0211c24║ bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。dĩ văn cố 。tức danh xả ca hi na
T23n1435_p0211c25║ y 。
T23n1435_p0211c26║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì sở hữu y xuất giới 。vọng
T23n1435_p0211c27║ đắc đa y cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử xứ tác y 。bất đắc sở
T23n1435_p0211c28║ vọng bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng
T23n1435_p0211c29║ diệc đoán 。phi vọng nhi đắc 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。
T23n1435_p0212a01║ nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。vị xả ca hi na y 。hoàn thử xứ cộng
T23n1435_p0212a02║ tăng xả ca hi na y 。tức danh vi xả 。thị danh đệ ngũ tứ xả ca
T23n1435_p0212a03║ hi na y 。thị danh đệ lục ngũ tứ 。
T23n1435_p0212a04║ phục hữu thập nhị xả ca hi na y 。nhất giả nhược tỉ khâu thụ ca hi
T23n1435_p0212a05║ na y 。trì y xuất giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương
T23n1435_p0212a06║ hoàn thử xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai đương
T23n1435_p0212a07║ vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ diệc
T23n1435_p0212a08║ bất tác y 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212a09║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。y tài bất
T23n1435_p0212a10║ túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0212a11║ ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai đương vi nhữ tác 。thị nhân giới ngoại linh
T23n1435_p0212a12║ tha tác y 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ giới ngoại tác y 。y thành
T23n1435_p0212a13║ thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212a14║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。y tài bất
T23n1435_p0212a15║ túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0212a16║ ngoại tha ngữ ngôn 。trì y tài lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại
T23n1435_p0212a17║ tác y 。tác y dĩ 。bất hảo thủ hộ cố thất 。canh vô vật tác 。thị tỉ
T23n1435_p0212a18║ khâu thất y thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212a19║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới ngoại 。y
T23n1435_p0212a20║ tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。giới
T23n1435_p0212a21║ ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại linh
T23n1435_p0212a22║ tha tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。cửu cửu
T23n1435_p0212a23║ bất thành 。hựu tác thị niệm 。ngã đương hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu quá tề hạn
T23n1435_p0212a24║ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212a25║ ngũ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。y tài bất
T23n1435_p0212a26║ túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。giới ngoại tha ngữ
T23n1435_p0212a27║ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ xả
T23n1435_p0212a28║ ca hi na y 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。thị
T23n1435_p0212a29║ tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212b01║ lục giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。y tài bất
T23n1435_p0212b02║ túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。giới ngoại tha ngữ
T23n1435_p0212b03║ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ xả
T23n1435_p0212b04║ ca hi na y 。hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0212b05║ ngoại tác y 。y thành thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212b06║ thất giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。y tài bất
T23n1435_p0212b07║ túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。giới ngoại tha ngữ
T23n1435_p0212b08║ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại văn dĩ xả
T23n1435_p0212b09║ ca hi na y 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。tác y dĩ 。bất hảo thủ
T23n1435_p0212b10║ hộ cố thất 。canh vô vật tác y 。thất y thời tức danh xả ca hi na
T23n1435_p0212b11║ y 。bát giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。y
T23n1435_p0212b12║ tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。giới
T23n1435_p0212b13║ ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại văn
T23n1435_p0212b14║ tăng dĩ xả ca hi na y 。giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở
T23n1435_p0212b15║ vị tác 。từ từ tác 。y cửu cửu bất thành 。quá tề hạn thời 。tức danh
T23n1435_p0212b16║ xả ca hi na y 。cửu giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y xuất giới 。
T23n1435_p0212b17║ y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。
T23n1435_p0212b18║ giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác y 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0212b19║ ngoại tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y y
T23n1435_p0212b20║ thành thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212b21║ thập giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。y tài bất
T23n1435_p0212b22║ túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。giới ngoại tha ngữ
T23n1435_p0212b23║ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại linh tha tác
T23n1435_p0212b24║ y 。tác y dĩ tì ba la y thùy thành lưu trí 。thị nhân tác thị
T23n1435_p0212b25║ niệm 。thử tì ba la y bất hoàn bản xứ 。y thành thời tức danh xả ca
T23n1435_p0212b26║ hi na y 。thập nhất giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất
T23n1435_p0212b27║ giới 。y tài bất túc 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。
T23n1435_p0212b28║ giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại
T23n1435_p0212b29║ văn tăng dĩ xả ca hi na y 。tác thị niệm 。nhược tăng dĩ xả ca hi
T23n1435_p0212c01║ na y 。ngã bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。thị tỉ khâu văn thời 。tức
T23n1435_p0212c02║ danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212c03║ thập nhị giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。trì y xuất giới 。y tài
T23n1435_p0212c04║ bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。giới ngoại tha
T23n1435_p0212c05║ ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。
T23n1435_p0212c06║ dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。hoàn thử trụ xứ 。tăng vị xả ca
T23n1435_p0212c07║ hi na y 。cộng tăng xả thời 。tức danh vi xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212c08║ phục hữu thập nhị xả ca hi na y 。nhất giả nhược tỉ khâu thụ ca hi
T23n1435_p0212c09║ na y tì ba la y 。trì y xuất giới 。y tài bất cụ túc cố 。
T23n1435_p0212c10║ tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。thị tỉ khâu giới ngoại tha
T23n1435_p0212c11║ ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại tác thị niệm 。
T23n1435_p0212c12║ ngã bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả
T23n1435_p0212c13║ ca hi na y 。
T23n1435_p0212c14║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tì ba la y 。trì y xuất
T23n1435_p0212c15║ giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác
T23n1435_p0212c16║ y 。thị tỉ khâu giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị
T23n1435_p0212c17║ tỉ khâu giới ngoại linh tha tác y 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ giới
T23n1435_p0212c18║ ngoại tác y 。tác y thành thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212c19║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tì ba la y 。trì y xuất
T23n1435_p0212c20║ giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác
T23n1435_p0212c21║ y 。giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0212c22║ ngoại tác y 。tác y dĩ bất hảo thủ hộ cố thất 。canh vô vật tác 。thị
T23n1435_p0212c23║ tỉ khâu thất y thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0212c24║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tì ba la y 。trì y xuất
T23n1435_p0212c25║ giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác
T23n1435_p0212c26║ y 。giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0212c27║ ngoại linh tha tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。cửu
T23n1435_p0212c28║ cửu bất thành 。hựu tác thị niệm 。ngã đương hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu quá
T23n1435_p0212c29║ tề hạn thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213a01║ ngũ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tì ba la y 。trì y xuất
T23n1435_p0213a02║ giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác
T23n1435_p0213a03║ y 。giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0213a04║ ngoại văn dĩ xả ca hi na y 。tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ
T23n1435_p0213a05║ diệc bất tác y 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213a06║ lục giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tì ba la y 。trì y xuất
T23n1435_p0213a07║ giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác
T23n1435_p0213a08║ y 。giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác y 。thị tỉ
T23n1435_p0213a09║ khâu giới ngoại văn dĩ xả ca hi na y 。hựu tác thị niệm 。ngã bất hoàn
T23n1435_p0213a10║ bản xứ 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。y thành thời tức danh xả ca
T23n1435_p0213a11║ hi na y 。
T23n1435_p0213a12║ thất giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tì ba la y 。trì y xuất
T23n1435_p0213a13║ giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác
T23n1435_p0213a14║ y 。giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0213a15║ ngoại văn dĩ xả ca hi na y 。giới ngoại tác y 。tác y dĩ 。bất hảo
T23n1435_p0213a16║ thủ hộ cố thất 。canh vô vật tác 。thất y thời tức danh xả ca hi na
T23n1435_p0213a17║ y 。
T23n1435_p0213a18║ bát giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tì ba la y 。trì y xuất
T23n1435_p0213a19║ giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác
T23n1435_p0213a20║ y 。giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0213a21║ ngoại văn tăng dĩ xả ca hi na y 。giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。
T23n1435_p0213a22║ nhĩ sở vị tác 。từ từ tác 。cửu cửu bất thành 。quá tề hạn thời tức
T23n1435_p0213a23║ danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213a24║ cửu giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tì ba la y 。trì y xuất
T23n1435_p0213a25║ giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác
T23n1435_p0213a26║ y 。giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0213a27║ ngoại tác thị niệm 。ngã bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu giới ngoại tác y 。
T23n1435_p0213a28║ y thành thời tức danh xả ca hi na y 。thập giả 。nhược tỉ khâu thụ ca
T23n1435_p0213a29║ hi na y tì ba la y 。trì y xuất giới 。y tài bất túc cố 。
T23n1435_p0213b01║ tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ tác y 。giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì
T23n1435_p0213b02║ y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu giới ngoại linh tha tác y 。tác
T23n1435_p0213b03║ y 。tì ba la thùy thành lưu trí 。thị nhân tác thị niệm 。thử tì
T23n1435_p0213b04║ ba la y bất hoàn bản xứ 。tác y thành thời 。tức danh xả ca hi
T23n1435_p0213b05║ na y 。
T23n1435_p0213b06║ thập nhất giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y 。tì ba la y 。trì
T23n1435_p0213b07║ y xuất giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ
T23n1435_p0213b08║ xứ tác y 。giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ
T23n1435_p0213b09║ khâu giới ngoại văn tăng dĩ xả ca hi na y 。tác thị niệm 。nhược tăng dĩ
T23n1435_p0213b10║ xả ca hi na y 。ngã bất hoàn bản xứ diệc bất tác y 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0213b11║ văn thời tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213b12║ thập nhị giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tì ba la y 。trì y
T23n1435_p0213b13║ xuất giới 。y tài bất túc cố 。tác thị niệm 。ngã đương hoàn thử trụ xứ
T23n1435_p0213b14║ tác y 。giới ngoại tha ngữ ngôn 。trì y lai ngã vi nhữ tác 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0213b15║ giới ngoại tác y 。dĩ tác nhĩ sở 。nhĩ sở vị tác 。hoàn thử trụ xứ 。tăng
T23n1435_p0213b16║ vị xả ca hi na y 。cộng tăng xả thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213b17║ thị vi thập nhị 。
T23n1435_p0213b18║ phục hữu nhị ngũ xả ca hi na y 。sơ ngũ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca
T23n1435_p0213b19║ hi na y tác y cánh 。trì y xuất giới 。dĩ an ẩn tâm tác thị niệm 。
T23n1435_p0213b20║ ngã đương vãng mỗ trụ xứ 。mỗ trụ xứ cát nhược bỉ xứ khả lạc giả đương
T23n1435_p0213b21║ trụ 。bất khả lạc giả tiện hoàn 。thị tỉ khâu xuất giới dĩ 。hựu tác thị niệm 。
T23n1435_p0213b22║ ngã bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213b23║ nhị giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tác y cánh 。trì y xuất
T23n1435_p0213b24║ giới 。dĩ an ẩn tâm tác thị niệm 。ngã đương vãng mỗ trụ xứ mỗ trụ
T23n1435_p0213b25║ xứ 。nhược bỉ khả lạc giả đương trụ 。bất khả lạc giả tiện hoàn 。thị tỉ
T23n1435_p0213b26║ khâu xuất giới dĩ 。hựu tác thị niệm 。ngã bất vãng mỗ xứ mỗ xứ 。diệc
T23n1435_p0213b27║ bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213b28║ tam giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tác y cánh 。trì y xuất giới 。
T23n1435_p0213b29║ dĩ an ẩn tâm tác thị niệm 。ngã đương vãng mỗ trụ xứ mỗ trụ xứ 。nhược
T23n1435_p0213c01║ bỉ khả lạc giả đương trụ 。bất khả lạc giả tiện hoàn 。thị tỉ khâu giới ngoại
T23n1435_p0213c02║ bất chí bỉ trụ xứ 。diệc bất hoàn bản trụ xứ 。cửu cửu trụ tại giới
T23n1435_p0213c03║ ngoại 。thị tỉ khâu quá tề hạn cố 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213c04║ tứ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tác y cánh 。trì y xuất
T23n1435_p0213c05║ giới 。dĩ an ẩn tâm tác thị niệm 。ngã đương vãng mỗ trụ xứ mỗ trụ xứ 。
T23n1435_p0213c06║ nhược bỉ khả lạc giả tiện trụ 。bất khả lạc giả đương hoàn 。thị tỉ khâu giới
T23n1435_p0213c07║ ngoại văn tăng dĩ xả ca hi na y 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。nhược tăng
T23n1435_p0213c08║ dĩ xả ca hi na y 。ngã bất hoàn bản trụ xứ 。diệc bất chí mỗ xứ 。
T23n1435_p0213c09║ thị tỉ khâu văn thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213c10║ ngũ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tác y cánh 。trì y xuất giới
T23n1435_p0213c11║ dĩ an ẩn tâm tác thị niệm 。ngã đương vãng mỗ trụ xứ mỗ trụ xứ 。nhược
T23n1435_p0213c12║ bỉ khả lạc giả tiện trụ 。bất khả lạc giả đương hoàn 。thị tỉ khâu giới ngoại 。
T23n1435_p0213c13║ nhược vãng bỉ trụ xứ nhược bất vãng 。vị xả ca hi na y 。tiện hoàn
T23n1435_p0213c14║ thử trụ xứ 。cộng tăng xả ca hi na y tức danh xả 。thị danh sơ ngũ
T23n1435_p0213c15║ xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213c16║ hậu ngũ giả 。nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tác y cánh 。trì y xuất
T23n1435_p0213c17║ giới 。tác thị niệm 。ngã đắc bạn giả 。đương vãng mỗ phương mỗ phương 。nhược bất
T23n1435_p0213c18║ đắc giả đương hoàn 。thị tỉ khâu xuất giới 。tác thị niệm ngã bất hoàn bản trụ
T23n1435_p0213c19║ xứ 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213c20║ nhị giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tác y cánh 。trì y xuất giới 。
T23n1435_p0213c21║ tác thị niệm 。ngã đắc bạn giả 。đương vãng mỗ phương mỗ phương 。nhược bất đắc
T23n1435_p0213c22║ giả đương hoàn 。thị tỉ khâu xuất giới dĩ 。hựu tác thị niệm 。ngã bất vãng
T23n1435_p0213c23║ mỗ phương mỗ phương 。diệc bất hoàn bản xứ 。thị tỉ khâu khứ thời 。tức danh
T23n1435_p0213c24║ xả ca hi na y 。
T23n1435_p0213c25║ tam giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tác y cánh 。trì y xuất giới 。
T23n1435_p0213c26║ tác thị niệm 。ngã đắc bạn giả 。đương vãng mỗ phương mỗ phương 。nhược bất đắc
T23n1435_p0213c27║ giả 。đương hoàn thử trụ xứ 。thị tỉ khâu xuất giới ngoại 。bất chí bỉ phương diệc
T23n1435_p0213c28║ bất hoàn bản xứ 。cửu cửu trụ tại giới ngoại 。thị tỉ khâu quá tề hạn thời 。
T23n1435_p0213c29║ tức danh xả ca hi na y 。
T23n1435_p0214a01║ tứ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tác y cánh 。trì y xuất giới 。
T23n1435_p0214a02║ tác thị niệm 。ngã đắc bạn giả 。đương vãng mỗ phương mỗ phương 。nhược bất đắc
T23n1435_p0214a03║ giả đương hoàn 。thị tỉ khâu giới ngoại văn tăng dĩ xả ca hi na y 。thị
T23n1435_p0214a04║ tỉ khâu tác thị niệm 。tăng dĩ xả ca hi na y 。ngã bất hoàn bản xứ 。
T23n1435_p0214a05║ diệc bất chí mỗ phương 。thị tỉ khâu dĩ văn cố 。tức danh xả ca hi na
T23n1435_p0214a06║ y 。
T23n1435_p0214a07║ ngũ giả nhược tỉ khâu thụ ca hi na y tác y cánh 。trì y xuất giới 。
T23n1435_p0214a08║ tác thị niệm 。ngã đắc bạn giả 。đương vãng mỗ phương mỗ phương 。nhược bất đắc
T23n1435_p0214a09║ giả đương hoàn 。thị tỉ khâu giới ngoại 。nhược vãng bỉ phương nhược bất vãng 。vị
T23n1435_p0214a10║ xả ca hi na y 。tiện hoàn thử xứ 。cộng tăng xả ca hi na y 。tức
T23n1435_p0214a11║ danh vi xả 。thị danh nhị ngũ xả ca hi na y cánh (bát pháp trung ca hi na y pháp
T23n1435_p0214a12║ đệ nhất cánh )。
T23n1435_p0214a13║  nhị lục lục nhị thập   song thập nhị nhị ngũ
T23n1435_p0214a14║  hợp bá lục thập lục
T23n1435_p0214a15║ thập tụng luật quyển đệ nhị thập cửu TTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment