Thập Tụng Luật – Quyển 03

Tzed Version
T23n1435_p0013c21║
T23n1435_p0013c22║
T23n1435_p0013c23║ thập tụng luật quyển đệ tam (sơ tụng chi tam )
T23n1435_p0013c24║
T23n1435_p0013c25║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0013c26║    minh thập tam tăng tàn pháp chi sơ
T23n1435_p0013c27║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ca lưu đà di 。hữu biệt phòng xá 。
T23n1435_p0013c28║ biệt phòng xá trung hữu hảo sàng tháp 。bí nhục phu hảo độc toạ sàng 。tảo sái
T23n1435_p0013c29║ nội ngoại giai tất tịnh khiết 。dĩ tịnh thuỷ bình thịnh mãn lãnh thuỷ 。thường dụng thuỷ
T23n1435_p0014a01║ bình thịnh mãn lãnh thuỷ 。thị ca lưu đà di 。dâm dục phát thời tiện tự xuất
T23n1435_p0014a02║ tinh 。li cấp nhiệt cố đắc an khoái trụ 。hậu thời ca lưu đà di tri thức
T23n1435_p0014a03║ tỉ khâu lai 。cộng tướng vấn tấn tại nhất diện toạ 。ngữ ca lưu đà di 。nhữ
T23n1435_p0014a04║ nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。bất phạp bất 。đáp ngôn 。nhẫn túc an
T23n1435_p0014a05║ lạc trụ bất phạp 。vấn viết 。vân hà nhẫn túc an lạc trụ bất phạp 。đáp
T23n1435_p0014a06║ ngôn 。chư trường lão 。ngã hữu biệt phòng hảo sàng bí nhục 。tịnh thuỷ bình thường
T23n1435_p0014a07║ dụng thuỷ bình 。giai mãn lãnh thuỷ 。tảo sái nội ngoại giai tất tịnh khiết 。phu hảo
T23n1435_p0014a08║ độc toạ sàng 。dâm dục phát thời tiện tự xuất tinh 。li cấp nhiệt cố đắc an
T23n1435_p0014a09║ khoái trụ 。chư trường lão 。dĩ thị nhân duyên cố 。nhẫn túc an lạc trụ bất
T23n1435_p0014a10║ phạp 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ phi nhẫn phi túc 。thật khổ não hành dĩ vi
T23n1435_p0014a11║ an lạc 。nhữ sở tác sự phi sa môn pháp 。bất tùy thuận đạo bất thanh
T23n1435_p0014a12║ tịnh hành 。xuất gia chi nhân sở bất ưng tác 。nhữ bất tri phật thế tôn
T23n1435_p0014a13║ dĩ chủng chủng nhân duyên a dục dục tưởng 。chủng chủng nhân duyên tán thán li dục
T23n1435_p0014a14║ trừ diệt dục nhiệt 。phật thường thuyết pháp giáo nhân li dục 。nhữ thượng bất ưng sinh
T23n1435_p0014a15║ tâm 。hà huống nãi tác khởi dục khuể si kế phọc căn bản bất tịnh ác nghiệp 。
T23n1435_p0014a16║ chư tỉ khâu chủng chủng a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ
T23n1435_p0014a17║ khâu tăng 。tri nhi cố vấn ca lưu đà di 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0014a18║ ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。nhữ sở tác sự
T23n1435_p0014a19║ phi sa môn pháp 。bất tùy thuận đạo bất thanh tịnh hành 。xuất gia chi nhân sở
T23n1435_p0014a20║ bất ưng tác 。nhữ si nhân 。nhữ bất tri ngã dĩ chủng chủng nhân duyên a dục
T23n1435_p0014a21║ dục tưởng 。chủng chủng nhân duyên tán thán li dục trừ diệt dục nhiệt 。ngã thường thuyết
T23n1435_p0014a22║ pháp giáo nhân li dục 。nhữ thượng bất ưng sinh tâm 。hà huống nãi tác khởi dục
T23n1435_p0014a23║ khuể si kế phọc căn bản bất tịnh ác nghiệp 。nhữ si nhân 。dĩ thử thủ thụ
T23n1435_p0014a24║ tha tín thí cung dưỡng 。vân hà phục dĩ thử thủ tác bất tịnh hành 。phật như
T23n1435_p0014a25║ thị chủng chủng a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu
T23n1435_p0014a26║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu cố xuất tinh tăng
T23n1435_p0014a27║ già bà thi sa 。phật kế thị giới dĩ 。chư tỉ khâu mộng trung tinh xuất tâm
T23n1435_p0014a28║ sinh nghi hối 。vãng a nan sở đầu diện lễ túc nhất diện toạ dĩ ngữ a nan
T23n1435_p0014a29║ ngôn 。thế tôn kế giới xuất tinh giả tăng già bà thi sa 。kim chư tỉ khâu
T23n1435_p0014b01║ mộng trung 。xuất tinh 。sinh tâm nghi hối 。nguyện vi ngã đẳng vấn phật thị sự 。
T23n1435_p0014b02║ a nan mặc nhiên thụ tỉ khâu ngữ 。chư tỉ khâu tri a nan mặc nhiên thụ
T23n1435_p0014b03║ dĩ 。tùng toạ khởi đầu diện lễ túc hoàn khứ 。bất cửu a nan vãng nghệ
T23n1435_p0014b04║ phật sở 。đầu diện lễ túc tại nhất diện lập 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。thế
T23n1435_p0014b05║ tôn vi chư tỉ khâu kế giới 。xuất tinh giả tăng già bà thi sa 。phật tuy
T23n1435_p0014b06║ như thị kế giới 。kim chư tỉ khâu mộng trung xuất tinh 。tâm sinh nghi hối 。a
T23n1435_p0014b07║ nan vấn phật 。mộng trung hữu tâm tưởng bất 。phật ngôn 。hữu tâm tưởng nhi bất
T23n1435_p0014b08║ tác 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì
T23n1435_p0014b09║ giới 。tán giới tán trì giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thị giới ưng như
T23n1435_p0014b10║ thị thuyết 。nhược tỉ khâu cố xuất tinh trừ mộng trung 。tăng già bà thi sa 。tăng
T23n1435_p0014b11║ già bà thi sa giả 。thị tội thuộc tăng 。tăng trung hữu tàn 。nhân chúng tăng tiền
T23n1435_p0014b12║ hối quá đắc diệt 。thị danh tăng già bà thi sa 。thị trung phạm giả hữu tam
T23n1435_p0014b13║ chủng 。nhất giả phát tâm dục xuất 。nhị giả thân động 。tam giả tinh xuất 。phục
T23n1435_p0014b14║ hữu tam chủng 。nhất giả vi thụ lạc 。nhị giả trị bệnh 。tam giả vi tự
T23n1435_p0014b15║ thí 。tỉ khâu dĩ nội thụ sắc 。vi thụ lạc cố 。phát tâm thân động tinh xuất 。
T23n1435_p0014b16║ tăng già bà thi sa 。vi trị bệnh cố 。vi thí khán cố 。dĩ nội thụ
T23n1435_p0014b17║ sắc 。phát tâm thân động tinh xuất 。tăng già bà thi sa 。tỉ khâu dĩ ngoại bất
T23n1435_p0014b18║ thụ sắc 。vi thụ lạc cố 。vi trị bệnh cố 。vi thí khán cố 。phát tâm
T23n1435_p0014b19║ thân động tinh xuất 。tăng già bà thi sa 。phục hữu tứ chủng 。nhất giả hư không
T23n1435_p0014b20║ trung động 。nhị giả phát tâm 。tam giả thân động 。tứ giả tinh xuất 。tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0014b21║ nội thụ sắc 。vi thụ lạc cố hư không trung động 。phát tâm thân động tinh xuất 。
T23n1435_p0014b22║ tăng già bà thi sa 。vi trị bệnh cố 。vi thí khán cố 。hư không trung động
T23n1435_p0014b23║ phát tâm thân động tinh xuất tăng già bà thi sa 。phục hữu ngũ chủng 。nhược tỉ
T23n1435_p0014b24║ khâu tao tiểu tiện xứ 。nại tiểu tiện xứ 。phát tâm thân động tinh xuất tăng già
T23n1435_p0014b25║ bà thi sa 。tỉ khâu dĩ nội thụ sắc 。vi thụ lạc cố 。vi trị bệnh
T23n1435_p0014b26║ cố 。vi thí khán cố 。tao nại tiểu tiện xứ 。phát tâm thân động tinh xuất
T23n1435_p0014b27║ tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu dĩ ngoại bất thụ sắc 。vi thụ lạc
T23n1435_p0014b28║ cố 。vi trị bệnh cố 。vi thí khán cố 。tao nại tiểu tiện xứ 。phát tâm
T23n1435_p0014b29║ thân động tinh xuất tăng già bà thi sa 。thị trung tinh hữu ngũ chủng 。nhất giả
T23n1435_p0014c01║ thanh 。nhị giả hoàng 。tam giả xích 。tứ giả bạch 。ngũ giả bạc 。thanh giả 。
T23n1435_p0014c02║ chuyển luân vương cập chuyển luân vương thụ chức thái tử 。hoàng giả 。chuyển luân vương kì
T23n1435_p0014c03║ dư chư tử 。xích giả 。chuyển luân vương tối thượng đại thần 。bạch giả 。niên dĩ
T23n1435_p0014c04║ thành nhân 。bạc giả 。niên vị thành nhân 。nhược nhân thanh tinh xuất giả 。bất xuất
T23n1435_p0014c05║ hoàng xích bạch bạc 。đãn năng xuất thanh 。nhược nhân tinh xuất hoàng giả 。bất xuất
T23n1435_p0014c06║ xích bạch bạc thanh 。đãn năng xuất hoàng 。nhược nhân xích tinh xuất giả 。bất xuất bạch
T23n1435_p0014c07║ bạc thanh hoàng 。đãn năng xuất xích 。nhược nhân xuất bạch tinh giả 。bất xuất bạc
T23n1435_p0014c08║ thanh hoàng xích 。đãn năng xuất bạch 。nhược nhân xuất bạc tinh giả 。bất xuất thanh
T23n1435_p0014c09║ hoàng xích bạch 。đãn năng xuất bạc 。nhược tỉ khâu vi xuất thanh tinh cố 。tao nại
T23n1435_p0014c10║ tiểu tiện xứ 。phát tâm thân động tinh xuất tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0014c11║ vi xuất hoàng xích bạch bạc tinh cố 。tao nại tiểu tiện xứ 。phát tâm thân động
T23n1435_p0014c12║ tinh xuất tăng già bà thi sa 。nhược nhất nhân nhất thời 。xuất ngũ chủng tinh giả 。
T23n1435_p0014c13║ vô hữu thị sự 。hoặc hữu nhân 。đa hành dâm cố 。hữu chủng chủng tinh xuất 。
T23n1435_p0014c14║ hoặc đam trùng cố 。viễn kị thừa cố 。cân tiết đoán giải cố 。hữu chủng chủng
T23n1435_p0014c15║ tinh xuất 。nhược tỉ khâu khởi dục tưởng dục dục dục giác dục nhiệt 。bất phát tâm
T23n1435_p0014c16║ dục xuất thân bất động 。tinh tự xuất giả vô phạm 。nhược tỉ khâu nam căn thượng 。
T23n1435_p0014c17║ hữu sang bào tiển giới dương 。vi trị thị bệnh cố 。tao nại tinh xuất vô
T23n1435_p0014c18║ phạm 。nhược tỉ khâu hướng hoả chích nam căn 。dương ma xúc tinh xuất vô phạm 。nhược
T23n1435_p0014c19║ tỉ khâu hành thời lưỡng bễ ma xúc 。hoặc y xúc 。hoặc kị thừa 。hoặc tái xa 。
T23n1435_p0014c20║ thân động tinh xuất bất phạm 。nhược tỉ khâu kiến hảo sắc cố tinh xuất bất phạm 。
T23n1435_p0014c21║ nhược bất kiến hình ức tưởng cố tinh xuất bất phạm (nhất sự cánh )。
T23n1435_p0014c22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ca lưu đà di 。thần triêu thời đáo
T23n1435_p0014c23║ trước y trì bát nhập thành khí thực 。thực dĩ hoàn phòng 。trì hộ câu tại môn
T23n1435_p0014c24║ gian lập 。tác như thị niệm 。nhược hữu nữ nhân dục lai nhập tăng phòng trung
T23n1435_p0014c25║ khán phòng xá giả 。ngã đương kì chư phòng xứ 。thời ca lưu đà di dao kiến
T23n1435_p0014c26║ chúng nữ nhân 。tiện ngôn 。tỉ muội lai 。ngã đương kì nhữ chư phòng xá xứ 。
T23n1435_p0014c27║ thiểu đa kì dĩ 。tương chí tự phòng ma xúc kì thân 。thị chúng nữ trung hữu
T23n1435_p0014c28║ hỉ giả mặc nhiên 。hữu bất hỉ giả 。tức xuất phòng ngoại ngữ chư tỉ khâu 。đại
T23n1435_p0014c29║ đức pháp ưng nhĩ da 。thử an ẩn xứ canh hữu khủng bố chư tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0015a01║ vân hà an ẩn xứ canh hữu khủng bố 。chúng nữ nhân quảng thuyết thượng sự 。chư
T23n1435_p0015a02║ tỉ khâu ngôn 。như nhữ sở thuyết 。an ẩn xứ canh hữu khủng bố 。thời chư tỉ
T23n1435_p0015a03║ khâu chủng chủng nhân duyên vi chúng nữ nhân thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。đầu diện
T23n1435_p0015a04║ lễ túc hoàn khứ 。bất cửu chư tỉ khâu nghệ phật sở 。đầu diện lễ túc tại
T23n1435_p0015a05║ nhất diện toạ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi
T23n1435_p0015a06║ cố vấn ca lưu đà di 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0015a07║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ca lưu đà di 。nhữ sở tác sự
T23n1435_p0015a08║ phi sa môn pháp 。bất tùy thuận đạo bất thanh tịnh hành 。xuất gia chi nhân sở
T23n1435_p0015a09║ bất ưng tác 。nhữ si nhân bất tri 。ngã dĩ chủng chủng nhân duyên a dục dục
T23n1435_p0015a10║ tưởng 。chủng chủng nhân duyên xưng tán li dục trừ diệt dục tưởng 。ngã thường thuyết pháp
T23n1435_p0015a11║ giáo nhân li dục 。nhữ thượng bất ưng sinh tâm 。hà huống nãi tác khởi dục khuể
T23n1435_p0015a12║ si kế phọc căn bản bất tịnh ác nghiệp 。phật chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ
T23n1435_p0015a13║ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0015a14║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dục thịnh biến tâm cố xúc nữ thân 。nhược tróc
T23n1435_p0015a15║ thủ tí đầu phát 。nhất nhất thân phân thượng hạ ma xúc 。tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0015a16║ dục thịnh giả 。tức danh biến tâm 。diệc danh tham tâm nhiễm tâm hệ tâm 。hoặc hữu
T23n1435_p0015a17║ biến tâm 。phi dục thịnh tâm 。diệc phi tham tâm nhiễm tâm hệ tâm 。như cuồng si
T23n1435_p0015a18║ nhân loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân 。thị danh biến tâm 。phi dục thịnh tâm nhiễm
T23n1435_p0015a19║ tâm hệ tâm 。nữ nhân giả 。hữu đại hữu trung hữu tiểu 。đồng nữ phi đồng nữ
T23n1435_p0015a20║ kham tác dâm dục 。xúc thân giả 。cộng tại nhất xứ 。thủ giả 。tùng oản cập
T23n1435_p0015a21║ chỉ 。tí giả 。tùng oản chí kiên 。phát giả 。đầu phát nhược kiếp bối thuế nạp đầu
T23n1435_p0015a22║ sao 。nhất nhất thân phân giả 。nhãn nhĩ tị đẳng 。thị trung phạm giả hữu cửu chủng 。
T23n1435_p0015a23║ thượng ma hạ ma nhược bão nhược tróc nhược khiên nhược suy nhược cử nhược hạ nhược
T23n1435_p0015a24║ ma đại tiểu tiện xứ 。nhược tỉ khâu dục thịnh biến tâm thượng hạ ma xúc vô
T23n1435_p0015a25║ y nữ nhân đầu tăng già bà thi sa 。nhược ma diện ân hung phúc lặc tích
T23n1435_p0015a26║ tề yêu đại tiểu tiện xứ bễ tất [tồn -tù +(thập /điền /ㄙ)]tăng già bà thi sa 。như thị bão
T23n1435_p0015a27║ tróc khiên suy cử hạ ma xúc đại tiểu tiện xứ diệc như thị 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0015a28║ tùng địa 。cử vô y nữ nhân 。trước độ đoá thượng 。độ đoá thượng trước cứ sàng
T23n1435_p0015a29║ thượng 。cứ sàng thượng trước độc toạ sàng thượng 。độc toạ sàng thượng trước đại sàng thượng 。
T23n1435_p0015b01║ đại sàng thượng trước dư thượng 。dư thượng trước xa thượng 。xa thượng trước mã thượng 。mã
T23n1435_p0015b02║ thượng trước tượng thượng 。tượng thượng trước đường thượng 。đường thượng nãi chí tùng tiểu hạ xứ
T23n1435_p0015b03║ trước tiểu cao xứ 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu dục thịnh biến tâm 。tùng
T23n1435_p0015b04║ đường thượng cử vô y nữ nhân trước tượng thượng 。tượng thượng trước mã thượng 。mã thượng
T23n1435_p0015b05║ trước xa thượng 。xa thượng trước dư thượng 。dư thượng trước đại sàng thượng 。đại sàng thượng
T23n1435_p0015b06║ trước độc toạ sàng thượng 。độc toạ sàng thượng trước cứ sàng thượng 。cứ sàng thượng trước
T23n1435_p0015b07║ độ đoá thượng 。độ đoá thượng trước địa 。nãi chí tiểu cao xứ trước tiểu hạ xứ 。
T23n1435_p0015b08║ tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu dục thịnh biến tâm 。thượng hạ ma xúc hữu
T23n1435_p0015b09║ y nữ nhân đầu thâu lan già 。nhược ma diện ân hung kiên phúc lặc tích tề yêu
T23n1435_p0015b10║ đại tiểu tiện xứ bễ tất [tồn -tù +(thập /điền /ㄙ)]thâu lan già 。như thị bão tróc khiên suy cử
T23n1435_p0015b11║ hạ ma đại tiểu tiện xứ thâu lan già 。nhược tỉ khâu dục thịnh biến tâm 。tùng
T23n1435_p0015b12║ địa cử hữu y nữ nhân trước độ đoá thượng 。nãi chí tiểu cao xứ cử trước
T23n1435_p0015b13║ tiểu hạ xứ thâu lan già 。nhược nữ nhân dục thịnh biến tâm 。thượng hạ ma xúc
T23n1435_p0015b14║ vô y tỉ khâu đầu 。tỉ khâu hữu dục tâm 。thân động thụ tế cốt 。tăng già
T23n1435_p0015b15║ bà thi sa 。nhược ma diện ân hung phúc lặc tích tề yêu đại tiểu tiện xứ
T23n1435_p0015b16║ bễ tất [tồn -tù +(thập /điền /ㄙ)]。tỉ khâu hữu dục tâm thân động thụ tế cốt 。tăng già bà thi
T23n1435_p0015b17║ sa như thị bão tróc khiên suy cử hạ ma đại tiểu tiện xứ 。tỉ khâu hữu
T23n1435_p0015b18║ dục tâm thân động thụ tế cốt 。tăng già bà thi sa 。nhược nữ nhân dục thịnh
T23n1435_p0015b19║ biến tâm 。tùng địa cử vô y tỉ khâu trước độ đoá thượng 。nãi chí tiểu hạ
T23n1435_p0015b20║ xứ cử trước tiểu cao xứ 。tỉ khâu hữu dục tâm thân động thụ thị tế cốt 。
T23n1435_p0015b21║ tăng già bà thi sa 。nhược nữ nhân dâm dục thịnh biến tâm 。tùng đường thượng
T23n1435_p0015b22║ cử vô y tỉ khâu trước tượng thượng 。nãi chí tiểu cao xứ cử trước tiểu hạ
T23n1435_p0015b23║ xứ 。tỉ khâu hữu dục tâm thân động thụ tế cốt 。tăng già bà thi sa 。nhược
T23n1435_p0015b24║ nữ nhân dục thịnh biến tâm 。thượng hạ ma xúc hữu y tỉ khâu đầu 。tỉ khâu
T23n1435_p0015b25║ hữu dục tâm thân động thụ tế cốt thâu lan già 。nhược ma diện ân hung tích
T23n1435_p0015b26║ phúc lặc tề yêu đại tiểu tiện xứ bễ tất [tồn -tù +(thập /điền /ㄙ)]。tỉ khâu hữu dục tâm thân
T23n1435_p0015b27║ động thụ tế cốt thâu lan già 。như thị bão tróc khiên suy cử hạ ma đại
T23n1435_p0015b28║ tiểu tiện xứ 。tỉ khâu hữu dục tâm thân động thụ tế cốt thâu lan già 。nhược
T23n1435_p0015b29║ nữ nhân dục thịnh biến tâm 。tùng địa cử hữu y tỉ khâu trước độ đoá thượng 。
T23n1435_p0015c01║ nãi chí tiểu hạ xứ cử trước tiểu cao xứ 。tỉ khâu hữu dục tâm thân động
T23n1435_p0015c02║ thụ tế cốt thâu lan già 。nhược nữ nhân dục thịnh biến tâm 。tùng đường thượng cử
T23n1435_p0015c03║ hữu y tỉ khâu trước tượng thượng nãi chí tiểu cao xứ trước tiểu hạ xứ 。tỉ
T23n1435_p0015c04║ khâu hữu dục tâm thân động thụ tế cốt thâu lan già 。nhược nhất tỉ khâu ma
T23n1435_p0015c05║ nhất nữ nhân 。tăng già bà thi sa 。nhược nhất tỉ khâu ma nhị tam tứ
T23n1435_p0015c06║ nữ 。tăng già bà thi sa 。nhược nhị tỉ khâu ma nhị tam tứ nhất nữ
T23n1435_p0015c07║ nhân 。tăng già bà thi sa 。nhược tam tỉ khâu 。ma tam tứ nhất nhị nữ
T23n1435_p0015c08║ nhân 。tăng già bà thi sa 。nhược tứ tỉ khâu 。ma tứ nhất nhị tam nữ
T23n1435_p0015c09║ nhân 。tăng già bà thi sa 。nữ nhân sở 。nữ nhân tưởng ma 。tăng già bà thi
T23n1435_p0015c10║ sa 。nữ nhân sở 。nam tưởng hoàng môn tưởng nhị căn tưởng ma 。tăng già bà thi
T23n1435_p0015c11║ sa 。nam sở 。nam tưởng hoàng môn tưởng nhị căn tưởng nữ nhân tưởng ma 。thâu lan
T23n1435_p0015c12║ già 。hoàng môn sở 。hoàng môn tưởng nhị căn tưởng nữ tưởng nam tưởng ma 。thâu lan
T23n1435_p0015c13║ già 。nhị căn sở 。nhị căn tưởng nữ tưởng nam tưởng hoàng môn tưởng ma 。thâu lan
T23n1435_p0015c14║ già 。nhược thị sự nhân nữ biên 。tăng già bà thi sa 。tức thị sự phi nhân
T23n1435_p0015c15║ nữ biên thâu lan già 。nhược thị sự nhân nữ biên thâu lan già 。tức thị sự
T23n1435_p0015c16║ phi nhân nữ biên đột cát la 。nhược mẫu tưởng tỉ muội tưởng nữ tưởng ma xúc
T23n1435_p0015c17║ nữ thân bất phạm 。nhược cứu hoả nan thuỷ nan đao nan 。nhược đoạ cao xứ
T23n1435_p0015c18║ ác huỷ nan ác quỷ nan bất phạm 。nhược vô nhiễm tâm xúc bất phạm (nhị sự cánh )。
T23n1435_p0015c19║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ca lưu đà di 。thần triêu thời đáo
T23n1435_p0015c20║ trước y trì bát nhập thành khí thực 。thực dĩ hoàn phòng 。thủ hộ câu tại môn
T23n1435_p0015c21║ gian lập 。tác như thị niệm 。nhược hữu nữ nhân dục lai khán giả 。ngã đương kì
T23n1435_p0015c22║ chư phòng xứ 。nhĩ thời ca lưu đà di dao kiến chư nữ 。tiện ngôn 。tỉ muội
T23n1435_p0015c23║ lai 。ngã đương kì nhữ chư phòng xá xứ 。thiểu đa kì dĩ 。tương chí tự
T23n1435_p0015c24║ phòng tác bất tịnh ác ngữ thị chư nữ trung hữu hỉ giả mặc nhiên 。bất
T23n1435_p0015c25║ hỉ giả xuất ngoại ngữ chư tỉ khâu 。đại đức pháp ưng nhĩ da 。thử an ẩn
T23n1435_p0015c26║ xứ canh hữu khủng bố 。chư tỉ khâu ngôn 。vân hà an ẩn xứ canh hữu khủng
T23n1435_p0015c27║ bố 。chư nữ quảng thuyết thượng sự 。chư tỉ khâu ngôn 。như nhữ sở thuyết 。thời
T23n1435_p0015c28║ chư tỉ khâu dĩ chủng chủng nhân duyên 。vi chúng nữ thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。
T23n1435_p0015c29║ đầu diện lễ túc hoàn khứ 。bất cửu chư tỉ khâu dĩ thị nhân duyên hướng phật
T23n1435_p0016a01║ quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn ca lưu đà
T23n1435_p0016a02║ di 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng
T23n1435_p0016a03║ nhân duyên a trái ca lưu đà di 。nhữ sở tác sự phi sa môn pháp 。bất
T23n1435_p0016a04║ tùy thuận đạo bất thanh tịnh hành 。xuất gia chi nhân sở bất ưng tác 。nhữ si
T23n1435_p0016a05║ nhân bất tri 。ngã dĩ chủng chủng nhân duyên a trái chư dục dục tưởng 。chủng chủng
T23n1435_p0016a06║ nhân duyên xưng tán li dục trừ diệt dục nhiệt 。ngã thường thuyết pháp giáo nhân li
T23n1435_p0016a07║ dục 。nhữ thượng bất ưng sinh tâm 。hà huống nãi chí khởi dục khuể si kế phọc
T23n1435_p0016a08║ căn bản bất tịnh ác nghiệp 。phật chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0016a09║ dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0016a10║ thuyết 。nhược tỉ khâu dục thịnh biến tâm tại nữ nhân tiền 。tác bất tịnh ác ngữ
T23n1435_p0016a11║ tùy dâm dục pháp thuyết giả 。tăng già bà thi sa 。bất tịnh ác ngữ giả 。
T23n1435_p0016a12║ tùy ba la di tùy tăng già bà thi sa sự 。tuy nhất thiết tội giai danh vi
T23n1435_p0016a13║ ác 。đãn thử thị trùng tội nhân duyên cố 。danh vi ác ngữ 。tùy dâm dục pháp
T23n1435_p0016a14║ giả 。nhị thân cộng hội 。thuyết giả 。như niên thiểu nam nữ 。dâm dục thịnh cố 。
T23n1435_p0016a15║ cụ thuyết ác ngữ 。thị trung phạm giả hữu cửu chủng 。tán huỷ khí nguyện vấn phản
T23n1435_p0016a16║ vấn biện giáo mạ 。tán giả 。tỉ khâu tại nữ nhân tiền tán thán tam sang môn 。
T23n1435_p0016a17║ hình sắc đoan chính bất đại bất tiểu bất thô bất tế nãi chí bá ngữ 。nhất nhất
T23n1435_p0016a18║ ngữ trung tăng già bà thi sa 。huỷ giả 。tỉ khâu tại nữ nhân tiền huỷ tử
T23n1435_p0016a19║ tam sang môn 。hình sắc bất hảo hoặc đại hoặc tiểu hoặc thô hoặc tế nãi chí
T23n1435_p0016a20║ bá ngữ 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà thi sa 。khí giả 。tỉ khâu tại nữ
T23n1435_p0016a21║ nhân tiền khí ngôn 。nhữ tam sang môn trung tùy ý dữ ngã 。ngã ư tam sang
T23n1435_p0016a22║ môn trung tùy nhữ ý tác 。nãi chí bá ngữ 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà
T23n1435_p0016a23║ thi sa 。nguyện giả 。tỉ khâu tại nữ nhân tiền nguyện ngôn 。nhược nhân đắc nhữ tam
T23n1435_p0016a24║ sang môn giả 。thị phúc đức lạc nhân 。nhữ năng tam sang môn trung tùy nhữ ý
T23n1435_p0016a25║ tác 。nãi chí bá ngữ 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà thi sa 。vấn giả 。tỉ
T23n1435_p0016a26║ khâu vấn nữ nhân ngôn 。nhữ phu tam sang môn trung kỉ chủng tác kỉ thời tác 。
T23n1435_p0016a27║ nãi chí bá ngữ 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà thi sa 。phản vấn giả 。tỉ
T23n1435_p0016a28║ khâu vấn nữ nhân ngôn 。nhữ phu ư tam sang môn trung bất như thị tác da 。
T23n1435_p0016a29║ nãi chí bá ngữ 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà thi sa 。biện giả 。tỉ khâu
T23n1435_p0016b01║ tại nữ nhân tiền ngôn 。ngã biện tửu thực bàn án hoa hương anh lạc mạt hương đồ
T23n1435_p0016b02║ hương phu hảo sàng nhục 。nhữ nhược lai giả 。ngã ư tam sang môn trung tùy nhữ
T23n1435_p0016b03║ ý tác 。nãi chí bá ngữ 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà thi sa 。giáo giả 。
T23n1435_p0016b04║ tỉ khâu giáo nữ nhân ngôn 。nhữ tam sang môn trung tùy ý dữ nam tử giả 。
T23n1435_p0016b05║ tắc vi nam tử sở ái 。nãi chí bá ngữ 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà
T23n1435_p0016b06║ thi sa 。mạ giả 。tỉ khâu mạ nữ nhân hữu nhị chủng 。thô mạ tế mạ nãi
T23n1435_p0016b07║ chí bá ngữ 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà thi sa 。nhược nữ nhân tại tỉ
T23n1435_p0016b08║ khâu tiền tán tam sang môn 。hình sắc đoan chính nãi chí bá ngữ 。thị trung tỉ
T23n1435_p0016b09║ khâu tùy thuận kì tâm thiểu đa ngữ xuất 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà thi
T23n1435_p0016b10║ sa 。nhược nữ nhân tại tỉ khâu tiền huỷ tử tam sang môn 。hình sắc bất hảo
T23n1435_p0016b11║ nãi chí bá ngữ 。thị trung tỉ khâu tùy thuận kì tâm thiểu đa ngữ xuất 。nhất
T23n1435_p0016b12║ nhất ngữ trung tăng già bà thi sa 。nhược nữ nhân tại tỉ khâu tiền khí 。tam
T23n1435_p0016b13║ sang môn trung tùy ngã ý tác 。ngã tùy nhữ ý dữ 。nãi chí bá ngữ 。thị
T23n1435_p0016b14║ trung tỉ khâu tùy thuận kì tâm 。thiểu đa ngữ xuất 。nhất nhất ngữ trung tăng già
T23n1435_p0016b15║ bà thi sa 。nhược nữ nhân tại tỉ khâu tiền nguyện ngôn 。nhược nhân đắc ngã tam
T23n1435_p0016b16║ sang môn giả 。thị phúc đức lạc nhân 。ngã năng tùy ý dữ nãi chí bá ngữ 。
T23n1435_p0016b17║ thị trung tỉ khâu tùy thuận kì tâm thiểu đa ngữ xuất 。nhất nhất ngữ trung tăng
T23n1435_p0016b18║ già bà thi sa 。nhược nữ nhân tại tỉ khâu tiền vấn ngôn 。nhữ ư tam sang
T23n1435_p0016b19║ môn trung 。năng kỉ chủng tác kỉ thời tác 。nãi chí bá ngữ 。thị trung tỉ khâu
T23n1435_p0016b20║ tùy thuận kì tâm thiểu đa ngữ xuất 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0016b21║ nhược nữ nhân tại tỉ khâu tiền phản vấn ngôn 。nhữ ư tam sang môn trung bất
T23n1435_p0016b22║ như thị tác da 。nãi chí bá ngữ 。thị trung tỉ khâu tùy thuận kì tâm thiểu
T23n1435_p0016b23║ đa ngữ xuất 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà thi sa 。nhược nữ nhân tại tỉ
T23n1435_p0016b24║ khâu tiền ngôn 。ngã biện tửu thực bàn án hương hoa anh lạc mạt hương đồ hương
T23n1435_p0016b25║ phu hảo sàng nhục 。nhữ năng lai giả 。tam sang môn trung tùy nhữ ý dữ 。nãi
T23n1435_p0016b26║ chí bá ngữ 。thị trung tỉ khâu tùy thuận kì tâm thiểu đa ngữ xuất 。nhất nhất
T23n1435_p0016b27║ ngữ trung tăng già bà thi sa 。nhược nữ nhân tại tỉ khâu tiền giáo ngôn 。nhữ
T23n1435_p0016b28║ năng tam sang môn trung tùy ý tác giả 。tắc vi nữ nhân sở ái 。nãi chí
T23n1435_p0016b29║ bá ngữ 。thị trung tỉ khâu tùy thuận kì tâm thiểu đa ngữ xuất 。nhất nhất ngữ
T23n1435_p0016c01║ trung tăng già bà thi sa 。nhược nữ nhân tại tỉ khâu tiền mạ thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0016c02║ thô mạ tế mạ nãi chí bá ngữ 。thị trung tỉ khâu tùy thuận kì tâm thiểu đa
T23n1435_p0016c03║ ngữ xuất 。nhất nhất ngữ trung tăng già bà thi sa 。nhược nhất tỉ khâu hướng nhất
T23n1435_p0016c04║ nữ nhân 。bất tịnh ác ngữ nhất tăng già bà thi sa 。nhược nhất tỉ khâu hướng
T23n1435_p0016c05║ nhị tam tứ nữ nhân 。bất tịnh ác ngữ tăng già bà thi sa 。nhược nhị tỉ
T23n1435_p0016c06║ khâu hướng nhị tam tứ nhất nữ nhân 。bất tịnh ác ngữ tăng già bà thi sa 。nhược
T23n1435_p0016c07║ tam tỉ khâu hướng tam tứ nhất nhị nữ nhân 。bất tịnh ác ngữ tăng già bà thi
T23n1435_p0016c08║ sa 。nhược tứ tỉ khâu hướng tứ nhất nhị tam nữ nhân 。bất tịnh ác ngữ tăng
T23n1435_p0016c09║ già bà thi sa 。nhược tỉ khâu nữ nhân sở nữ nhân tưởng 。bất tịnh ác ngữ
T23n1435_p0016c10║ tăng già bà thi sa 。nữ nhân sở 。nam tưởng hoàng môn tưởng nhị căn tưởng 。bất
T23n1435_p0016c11║ tịnh ác ngữ tăng già bà thi sa 。nam sở nam tưởng hoàng môn tưởng nhị căn
T23n1435_p0016c12║ tưởng nữ tưởng 。bất tịnh ác ngữ thâu lan già 。hoàng môn sở 。hoàng môn tưởng
T23n1435_p0016c13║ nhị căn tưởng nữ tưởng nam tưởng bất tịnh ác ngữ thâu lan già 。nhị căn sở
T23n1435_p0016c14║ nam tưởng nữ tưởng hoàng môn tưởng nhị căn tưởng bất tịnh ác ngữ thâu lan già 。
T23n1435_p0016c15║ nhược thị sự nhân nữ biên tăng già bà thi sa 。tức thị sự phi nhân nữ
T23n1435_p0016c16║ biên thâu lan già 。nhược thị sự nhân nữ biên thâu lan già 。tức thị sự phi
T23n1435_p0016c17║ nhân nữ biên đột cát la (tam sự cánh )。
T23n1435_p0016c18║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ca lưu đà di 。thần triêu thời đáo
T23n1435_p0016c19║ trước y trì bát nhập thành khí thực 。thực dĩ hoàn tự phòng 。trì hộ câu tại
T23n1435_p0016c20║ môn gian lập 。tác như thị niệm 。nhược hữu nữ nhân dục lai tăng phòng khán phòng
T23n1435_p0016c21║ xá giả 。ngã đương kì chư phòng xứ 。nhĩ thời ca lưu đà di dao kiến chúng
T23n1435_p0016c22║ nữ lai 。tiện ngôn 。tỉ muội ngã đương kì nhữ chư phòng xá xứ 。thiểu đa kì
T23n1435_p0016c23║ dĩ 。tương chí tự phòng 。hướng nữ nhân tán thán dâm dục dĩ thân cung dưỡng 。
T23n1435_p0016c24║ thị chúng nữ trung hữu hỉ giả mặc nhiên 。bất hỉ giả xuất ngoại ngữ chư tỉ
T23n1435_p0016c25║ khâu 。đại đức pháp ưng nhĩ da 。thử an ẩn xứ canh hữu khủng bố 。chư tỉ
T23n1435_p0016c26║ khâu ngôn 。vân hà an ẩn xứ canh hữu khủng bố 。chư nữ nhân quảng thuyết thượng
T23n1435_p0016c27║ sự 。chư tỉ khâu ngôn như nhữ sở thuyết 。thời chư tỉ khâu dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0016c28║ duyên 。dữ chúng nữ thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。đầu diện lễ túc hoàn khứ 。bất
T23n1435_p0016c29║ cửu chư tỉ khâu dĩ thị nhân duyên hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ
T23n1435_p0017a01║ khâu tăng 。tri nhi cố vấn ca lưu đà di 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0017a02║ ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。nhữ sở tác sự
T23n1435_p0017a03║ phi sa môn pháp 。bất tùy thuận đạo bất thanh tịnh hành 。xuất gia chi nhân sở
T23n1435_p0017a04║ bất ưng tác 。nhữ si nhân bất tri 。ngã dĩ chủng chủng nhân duyên a dục dục
T23n1435_p0017a05║ tưởng 。chủng chủng nhân duyên tán thán li dục trừ diệt dục nhiệt 。ngã thường thuyết pháp
T23n1435_p0017a06║ giáo nhân li dục 。nhữ thượng bất ưng sinh tâm 。hà huống nãi tác khởi dục khuể
T23n1435_p0017a07║ si kế phọc căn bản bất tịnh ác nghiệp 。phật chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ
T23n1435_p0017a08║ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0017a09║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dục thịnh biến tâm tại nữ nhân tiền tán thán
T23n1435_p0017a10║ dĩ thân cung dưỡng tác như thị ngôn 。nhữ năng dĩ thân cung dưỡng ngã đẳng
T23n1435_p0017a11║ trì giới hành thiện phạm hành nhân giả 。chư cung dưỡng trung đệ nhất cung dưỡng 。tăng
T23n1435_p0017a12║ già bà thi sa 。dĩ thân cung dưỡng giả 。tỉ khâu ngữ nữ ngôn 。nhữ năng
T23n1435_p0017a13║ dĩ thân tác dâm dục cung dưỡng giả 。chư cung dưỡng trung đệ nhất cung dưỡng 。trì
T23n1435_p0017a14║ giới giả 。đại giới luật pháp tận năng thụ trì 。hành thiện giả 。chính kiến nhẫn nhục
T23n1435_p0017a15║ cố 。phạm hành giả 。nhị thân bất cộng hội cố 。thị trung phạm giả hữu cửu chủng 。
T23n1435_p0017a16║ vị thượng đại thắng xảo thiện diệu phúc hảo khoái 。thượng giả 。nhược tỉ khâu ngữ nữ
T23n1435_p0017a17║ nhân ngôn 。nhữ năng dĩ thân tác dâm dục cung dưỡng ngã đẳng trì giới nhân giả 。
T23n1435_p0017a18║ chư cung dưỡng trung thị thượng cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược ngữ nữ nhân
T23n1435_p0017a19║ ngôn 。nhữ năng dĩ thân tác dâm dục cung dưỡng hành thiện nhân giả 。thị thượng cung
T23n1435_p0017a20║ dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược ngữ nữ nhân ngôn 。nhữ năng dĩ thân tác dâm
T23n1435_p0017a21║ dục cung dưỡng phạm hành nhân giả 。thị thượng cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược
T23n1435_p0017a22║ ngữ nữ nhân ngôn 。nhữ năng dĩ thân cung dưỡng trì giới hành thiện nhân 。trì giới
T23n1435_p0017a23║ phạm hành nhân 。hành thiện phạm hành nhân 。trì giới hành thiện phạm hành nhân giả 。thị
T23n1435_p0017a24║ thượng cung dưỡng tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu ngữ nữ nhân ngôn 。nhữ năng
T23n1435_p0017a25║ dĩ thân tác dâm dục cung dưỡng bất đại trì giới nhân giả 。thị thượng cung dưỡng
T23n1435_p0017a26║ tăng già bà thi sa 。nhược ngữ nữ nhân ngôn 。nhữ năng dĩ thân tác dâm dục
T23n1435_p0017a27║ cung dưỡng bất đại hành thiện nhân giả 。thị thượng cung dưỡng tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0017a28║ nhược ngữ nữ nhân ngôn 。nhữ năng dĩ thân tác dâm dục cung dưỡng bất đại tu
T23n1435_p0017a29║ phạm hành nhân 。thị thượng cung dưỡng tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu ngữ nữ
T23n1435_p0017b01║ nhân ngôn 。nhữ năng dĩ thân tác dâm dục cung dưỡng bất đại trì giới hành thiện
T23n1435_p0017b02║ nhân 。bất đại trì giới phạm hành nhân 。bất đại hành thiện phạm hành nhân 。bất đại
T23n1435_p0017b03║ trì giới hành thiện phạm hành nhân giả 。thị thượng cung dưỡng tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0017b04║ nhược tỉ khâu ngữ nữ nhân ngôn 。bất dĩ tự thân tác dâm dục cung dưỡng ngã
T23n1435_p0017b05║ đẳng trì giới nhân giả 。thị thượng cung dưỡng thâu lan già 。nhược ngữ nữ nhân ngôn 。
T23n1435_p0017b06║ bất dĩ tự thân tác dâm dục cung dưỡng hành thiện nhân giả 。thị thượng cung dưỡng
T23n1435_p0017b07║ thâu lan già 。nhược ngữ nữ nhân ngôn 。bất dĩ tự thân tác dâm dục cung dưỡng
T23n1435_p0017b08║ phạm hành nhân giả 。thị thượng cung dưỡng thâu lan già 。nhược ngữ nữ nhân ngôn 。bất
T23n1435_p0017b09║ dĩ tự thân tác dâm dục cung dưỡng trì giới hành thiện nhân 。trì giới phạm hành
T23n1435_p0017b10║ nhân 。hành thiện phạm hành nhân 。trì giới hành thiện phạm hành nhân giả 。thị thượng cung
T23n1435_p0017b11║ dưỡng thâu lan già 。nhược ngữ nữ nhân ngôn 。bất dĩ tự thân tác dâm dục cung
T23n1435_p0017b12║ dưỡng bất đại trì giới nhân giả 。thị thượng cung dưỡng thâu lan già 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0017b13║ ngữ nữ nhân ngôn 。bất dĩ tự thân tác dâm dục cung dưỡng bất đại hành thiện
T23n1435_p0017b14║ nhân giả 。thị thượng cung dưỡng thâu lan già 。nhược ngữ nữ nhân ngôn 。bất dĩ tự
T23n1435_p0017b15║ thân tác dâm dục cung dưỡng bất đại tu phạm hành nhân giả 。thị thượng cung dưỡng
T23n1435_p0017b16║ thâu lan già 。nhược tỉ khâu ngữ nữ nhân ngôn 。bất dĩ tự thân tác dâm dục
T23n1435_p0017b17║ cung dưỡng bất đại trì giới hành thiện nhân 。bất đại trì giới phạm hành nhân 。bất
T23n1435_p0017b18║ đại hành thiện phạm hành nhân 。bất đại trì giới hành thiện phạm hành nhân giả 。thị
T23n1435_p0017b19║ thượng cung dưỡng thâu lan già 。như thị đại thắng xảo thiện diệu phúc hảo khoái cung
T23n1435_p0017b20║ dưỡng diệc như thị 。nhược tỉ khâu ngữ nữ nhân ngôn 。nhữ năng dĩ thân tác dâm
T23n1435_p0017b21║ dục cung dưỡng trì giới nhân giả 。thị thượng đại cung dưỡng tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0017b22║ nhược ngôn thượng thắng thượng xảo thượng thiện thượng diệu thượng phúc thượng hảo thượng khoái cung dưỡng 。
T23n1435_p0017b23║ tăng già bà thi sa 。nhược ngôn đại thắng đại xảo đại thiện đại diệu đại phúc
T23n1435_p0017b24║ đại hảo đại khoái cung dưỡng tăng già bà thi sa 。nhược ngôn thắng xảo thắng thiện
T23n1435_p0017b25║ thắng diệu thắng phúc thắng hảo thắng khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược ngôn
T23n1435_p0017b26║ xảo thiện xảo diệu xảo phúc xảo hảo xảo khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0017b27║ nhược ngôn thiện diệu thiện phúc thiện hảo thiện khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0017b28║ nhược ngôn diệu phúc diệu hảo diệu khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược ngôn
T23n1435_p0017b29║ phúc hảo phúc khoái cung dưỡng tăng già bà thi sa 。nhược ngôn hảo khoái cung dưỡng 。
T23n1435_p0017c01║ tăng già bà thi sa 。nhược ngôn thượng đại thắng thượng đại xảo thượng đại thiện thượng
T23n1435_p0017c02║ đại diệu thượng đại phúc thượng đại hảo thượng đại khoái cung dưỡng tăng già bà thi
T23n1435_p0017c03║ sa 。nhược ngôn đại thắng xảo đại thắng thiện đại thắng diệu đại thắng phúc đại thắng
T23n1435_p0017c04║ hảo đại thắng khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược ngôn thắng xảo thiện thắng
T23n1435_p0017c05║ xảo diệu thắng xảo phúc thắng xảo hảo thắng xảo khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi
T23n1435_p0017c06║ sa 。nhược ngôn xảo thiện diệu xảo thiện phúc xảo thiện hảo xảo thiện khoái cung dưỡng 。
T23n1435_p0017c07║ tăng già bà thi sa 。nhược ngôn thiện diệu phúc thiện diệu hảo thiện diệu khoái cung 。
T23n1435_p0017c08║ tăng già bà thi sa 。nhược ngôn diệu phúc hảo diệu phúc khoái cung dưỡng dưỡng tăng
T23n1435_p0017c09║ già bà thi sa 。nhược ngôn phúc hảo khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược
T23n1435_p0017c10║ ngôn thượng đại thắng xảo thượng đại thắng thiện thượng đại thắng diệu thượng đại thắng phúc thượng
T23n1435_p0017c11║ đại thắng hảo thượng đại thắng khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược ngôn thượng
T23n1435_p0017c12║ đại thắng xảo thiện thượng đại thắng xảo diệu thượng đại thắng xảo phúc thượng đại thắng xảo
T23n1435_p0017c13║ hảo thượng đại thắng xảo khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược ngôn thượng đại
T23n1435_p0017c14║ thắng xảo thiện diệu thượng đại thắng xảo thiện phúc thượng đại thắng xảo thiện hảo thượng đại
T23n1435_p0017c15║ thắng xảo thiện khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược ngôn thượng đại thắng xảo
T23n1435_p0017c16║ thiện diệu phúc thượng đại thắng xảo thiện diệu hảo thượng đại thắng xảo thiện diệu khoái cung
T23n1435_p0017c17║ dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược ngôn thượng đại thắng xảo thiện diệu phúc hảo thượng
T23n1435_p0017c18║ đại thắng xảo thiện diệu phúc khoái cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0017c19║ ngữ nữ nhân ngôn 。nhược dĩ ẩm thực y bí ngoạ cụ hoa hương anh lạc 。trì
T23n1435_p0017c20║ dụng cung dưỡng thị thượng cung dưỡng 。năng dĩ thân cung dưỡng giả quá thị thượng trung
T23n1435_p0017c21║ thượng 。tăng già bà thi sa 。như thị đại thắng xảo thiện diệu phúc hảo khoái diệc
T23n1435_p0017c22║ như thị 。nhược tỉ khâu ngữ nữ nhân ngôn 。dĩ ẩm thực y bí ngoạ cụ hoa
T23n1435_p0017c23║ hương anh lạc 。trì dụng cung dưỡng thị thượng trung thượng 。năng dĩ thân cung dưỡng giả
T23n1435_p0017c24║ quá thị thượng trung thượng 。tăng già bà thi sa 。như thị đại thắng xảo thiện diệu
T23n1435_p0017c25║ phúc hảo khoái diệc như thị 。nhược nhất tỉ khâu hướng nhất nữ nhân 。tán thán dĩ
T23n1435_p0017c26║ thân cung dưỡng nhất tỉ khâu tăng già bà thi sa 。nhược nhất tỉ khâu hướng nhị
T23n1435_p0017c27║ tam tứ nữ nhân 。tán thán dĩ thân cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược nhị
T23n1435_p0017c28║ tỉ khâu hướng nhị tam tứ nhất nữ nhân 。tán thán dĩ thân cung dưỡng 。tăng già
T23n1435_p0017c29║ bà thi sa 。nhược tam tỉ khâu hướng tam tứ nhất nhị nữ nhân 。tán thán dĩ
T23n1435_p0018a01║ thân cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược tứ tỉ khâu hướng tứ nhất nhị tam
T23n1435_p0018a02║ nữ nhân 。tán thán dĩ thân cung dưỡng 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu nữ
T23n1435_p0018a03║ nhân sở 。nữ tưởng tán thán 。tăng già bà thi sa 。nữ nhân sở 。nam tưởng
T23n1435_p0018a04║ hoàng môn tưởng nhị căn tưởng tán thán 。tăng già bà thi sa 。nam sở 。nam tưởng
T23n1435_p0018a05║ hoàng môn tưởng nhị căn tưởng nữ tưởng tán thán 。thâu lan già 。hoàng môn sở 。hoàng
T23n1435_p0018a06║ môn tưởng nhị căn tưởng nữ tưởng nam tưởng tán thán 。thâu lan già 。nhị căn sở 。
T23n1435_p0018a07║ nhị căn tưởng nữ tưởng nam tưởng hoàng môn tưởng tán thán 。thâu lan già 。nhược thị
T23n1435_p0018a08║ sự nhân nữ biên 。tăng già bà thi sa 。tức thị sự phi nhân nữ biên 。thâu
T23n1435_p0018a09║ lan già 。nhược thị sự nhân nữ biên 。thâu lan già 。tức thị sự phi nhân nữ
T23n1435_p0018a10║ biên 。đột cát la (tứ sự cánh )。
T23n1435_p0018a11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu lộc tử trường giả nhi 。danh viết ca la 。
T23n1435_p0018a12║ thông trí lợi căn 。chúng nhân sở vấn thường vi đoán nghi 。tha sự thông vụ 。nhược
T23n1435_p0018a13║ nhân hữu nữ tỉ muội 。hữu lai cầu giả 。vãng vấn ca la 。mỗ cầu ngã nữ
T23n1435_p0018a14║ nhược tỉ muội 。thị nhân vi hảo bất hảo 。ưng dữ bất ưng dữ 。năng dữ phụ
T23n1435_p0018a15║ nhi y thực bất 。nhược ca la ngôn 。bất hảo bất năng dữ phụ nhi y thực 。
T23n1435_p0018a16║ nhữ mạc dữ nữ 。tức tiện bất dữ 。nhược ca la ngôn 。hảo năng dữ phụ
T23n1435_p0018a17║ nhi y thực 。nhữ đương dữ nữ 。tức tùy ngữ dữ 。nhược nhân tự vi cầu phụ 。
T23n1435_p0018a18║ nhược vi nhi cầu 。vãng vấn ca la 。ngã cầu mỗ nữ 。thị nữ hảo bất 。năng
T23n1435_p0018a19║ thành gia sự 。ngã vi khả thủ bất 。nhược ca la ngôn 。bất hảo bất năng
T23n1435_p0018a20║ thành gia sự 。nhữ mạc thủ chi 。tức tùy ngữ bất thủ 。nhược ca la ngôn 。hảo
T23n1435_p0018a21║ năng thành gia sự 。nhữ khả thủ chi 。tức tùy ngữ thủ 。nhược chư nhân nữ tỉ
T23n1435_p0018a22║ muội 。đoạ bần cùng cần khổ trùng tác ác xứ 。y thực bất sung 。tiện tác thị
T23n1435_p0018a23║ ngôn 。như ngã nữ tỉ muội sở thụ khổ não 。chư vấn ca la tín thụ ngữ
T23n1435_p0018a24║ giả 。sở thụ khổ não đương phục kịch thị 。do ngã đẳng tín thụ ca la ngữ
T23n1435_p0018a25║ cố 。linh nữ tỉ muội đoạ thị ác xứ 。bần cùng cần khổ y thực bất
T23n1435_p0018a26║ sung 。nhược chư nhân nữ tỉ muội 。đoạ hảo xứ phú lạc y thực sung túc 。tiện
T23n1435_p0018a27║ tác thị niệm 。như ngã nữ tỉ muội sở thụ phú lạc 。chư vấn ca la tín
T23n1435_p0018a28║ thụ ngữ giả 。sở thụ phú lạc đương phục thắng thị 。ngã đẳng tín thụ ca la
T23n1435_p0018a29║ ngữ cố 。linh nữ tỉ muội đắc hảo xứ 。y thực sung túc 。nhĩ thời ca
T23n1435_p0018b01║ la 。hoặc đắc xưng dự 。hoặc đắc huỷ tử 。thị nhân hậu thời dĩ tín xuất gia 。
T23n1435_p0018b02║ thế trừ tu phát bí trước ca sa 。tác tỉ khâu dĩ 。do như bản pháp
T23n1435_p0018b03║ tha sự thông vụ 。nhược nhân hữu nữ tỉ muội 。hữu lai cầu giả 。vãng vấn ca
T23n1435_p0018b04║ la tỉ khâu 。mỗ cầu ngã nữ tỉ muội 。thị nhân vi hảo bất hảo 。ưng dữ
T23n1435_p0018b05║ bất ưng dữ 。nhược ca la ngôn 。thị nhân bất hảo 。tức tiện bất dữ 。nhược ca
T23n1435_p0018b06║ la ngôn hảo 。tức tùy ngữ dữ 。nhược nhân hoặc vi kỉ vi nhi cầu phụ 。vãng
T23n1435_p0018b07║ vấn ca la 。ngã cầu mỗ nữ 。nhược tỉ muội hảo bất hảo 。năng biện gia sự
T23n1435_p0018b08║ bất 。nhược ca la ngôn hảo 。tiện tùy ngữ thủ 。nhược ngôn bất hảo 。tức tiện bất
T23n1435_p0018b09║ thủ 。nhược chư nhân nữ tỉ muội 。hữu đoạ bần cùng ác xứ cần khổ trùng tác
T23n1435_p0018b10║ y thực bất sung 。tiện tác thị niệm 。chư vấn ca la tín thụ ngữ giả 。sở
T23n1435_p0018b11║ thụ cần khổ đương phục kịch thị 。nhược đắc phú lạc hảo xứ 。tiện tác như thị
T23n1435_p0018b12║ niệm 。chư vấn ca la tín thụ ngữ giả 。sở thụ phú lạc đương phục thắng thị 。
T23n1435_p0018b13║ ngã dĩ tín thụ ca la ngữ cố 。linh nữ tỉ muội đắc thị lạc xứ 。như
T23n1435_p0018b14║ thị ca la tỉ khâu 。hoặc đắc tán thán 。hoặc đắc huỷ tử 。thị ca la tỉ
T23n1435_p0018b15║ khâu 。số xuất nhập chư đàn việt xá 。hữu nhân vấn ca la ngôn 。đại đức 。nhữ
T23n1435_p0018b16║ chí mỗ gia bất 。nhữ năng ngữ mỗ 。dữ ngã nhi nữ nhược dữ tỉ muội 。ca
T23n1435_p0018b17║ la ngôn năng 。như thị tác môi nhân vãng lai 。hữu tỉ khâu thiểu dục tri túc
T23n1435_p0018b18║ hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ tàm quý 。chủng chủng nhân duyên a trái
T23n1435_p0018b19║ ca la 。vân hà danh tỉ khâu 。tác môi nhân hành 。như thị a dĩ hướng phật
T23n1435_p0018b20║ quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。phật tri nhi cố vấn ca
T23n1435_p0018b21║ la 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng
T23n1435_p0018b22║ nhân duyên a trái 。nhữ sở tác sự phi sa môn pháp 。bất tùy thuận đạo bất
T23n1435_p0018b23║ thanh tịnh hành 。xuất gia chi nhân sở bất ưng tác 。nhữ si nhân bất tri 。ngã
T23n1435_p0018b24║ dĩ chủng chủng nhân duyên a dục dục tưởng 。chủng chủng nhân duyên tán thán li dục
T23n1435_p0018b25║ trừ diệt dục nhiệt 。ngã thường thuyết pháp giáo nhân li dục 。nhữ thượng bất ưng sinh
T23n1435_p0018b26║ tâm 。hà huống nãi tác khởi dục khuể si kế phọc căn bản bất tịnh ác nghiệp 。
T23n1435_p0018b27║ nhữ si nhân 。ngã thượng bất tán thán thiểu hữu dục tâm 。hà huống nhữ tác môi
T23n1435_p0018b28║ giá sự 。phật chủng chủng a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ
T23n1435_p0018b29║ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu hành
T23n1435_p0018c01║ môi giá pháp 。trì nữ ý ngữ nam 。trì nam ý ngữ nữ 。nhược vi thành phụ
T23n1435_p0018c02║ sự 。nhược vi tư thông sự 。nãi chí nhất hội thời 。tăng già bà thi sa 。môi
T23n1435_p0018c03║ pháp giả 。thụ tha ngữ vãng lai 。nữ giả 。hữu thập tứ chủng hộ 。phụ sở
T23n1435_p0018c04║ hộ 。mẫu sở hộ 。phụ mẫu sở hộ 。huynh đệ sở hộ 。tỉ muội sở hộ 。
T23n1435_p0018c05║ cữu hộ 。cô hộ 。cữu cô hộ 。thân lí hộ 。tính hộ 。tự hộ 。pháp hộ 。
T23n1435_p0018c06║ phu chủ hộ 。trì nữ ý ngữ nam giả 。hữu nữ nhân ngữ tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0018c07║ năng trì thị ngữ ngữ bỉ nam tử bất 。ngã vi nhữ tác phụ 。nhược cộng tư
T23n1435_p0018c08║ thông 。nhữ năng vi ngã tác phu 。nhược cộng tư thông 。nhược ngã dữ nhữ nữ 。nhược
T23n1435_p0018c09║ dữ tỉ muội 。nhữ năng tác ngã nữ phu 。nhược tỉ muội phu 。thị danh trì
T23n1435_p0018c10║ nữ ý ngữ nam 。trì nam ý ngữ nữ giả 。hữu nam ngữ tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0018c11║ năng trì thị ngữ ngữ bỉ nữ nhân bất 。nhữ dữ ngã tác phụ 。nhược cộng tư
T23n1435_p0018c12║ thông 。ngã dữ nhữ tác phu 。nhược cộng tư thông 。nhược dữ ngã nữ 。dữ ngã tỉ
T23n1435_p0018c13║ muội 。ngã dữ nhữ tác nữ phu 。vi tỉ muội phu 。thị danh trì nam ý ngữ
T23n1435_p0018c14║ nữ 。nãi chí nhất hội thời giả 。nhất thời cộng giao hội cố 。trượng phu hữu thất
T23n1435_p0018c15║ chủng phụ 。sách đắc 。thuỷ đắc 。phá đắc 。tự lai đắc 。dĩ y thực đắc 。hợp
T23n1435_p0018c16║ sinh đắc 。tu du đắc 。sách đắc giả 。dĩ thiểu đa tài vật sách đắc tác phụ 。
T23n1435_p0018c17║ thị danh sách đắc 。thuỷ đắc giả 。nhược nhân tróc thủ dĩ thuỷ quán chưởng dữ nữ
T23n1435_p0018c18║ tác phụ 。thị danh thuỷ đắc 。phá đắc giả 。nhược phá tha quốc đoạt đắc tác phụ 。
T23n1435_p0018c19║ phục hữu tự quốc phản bạn tru phạt đắc giả 。thị danh phá đắc 。tự lai đắc
T23n1435_p0018c20║ giả 。nhược nữ nhân tự nhất tâm tham trước ái lạc cố 。lai cung cấp tác
T23n1435_p0018c21║ phụ 。thị danh tự lai đắc 。y thực đắc giả 。nhược nữ nhân bất năng tự hoạt 。
T23n1435_p0018c22║ vi y thực cố 。lai cung cấp tác phụ 。thị danh y thực đắc 。hợp sinh
T23n1435_p0018c23║ đắc giả 。nhược nữ nhân ngữ nam tử ngôn 。nhữ hữu tài vật ngã hữu tài vật 。
T23n1435_p0018c24║ nhược sinh nam nữ đương cung dưỡng ngã đẳng 。thị danh hợp sinh đắc 。tu du đắc
T23n1435_p0018c25║ giả 。cộng nhất giao hội 。cố danh tu du đắc 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0018c26║ khâu tự thụ chủ nhân ngữ 。tự ngữ bỉ 。tự báo chủ nhân giả 。tăng già bà
T23n1435_p0018c27║ thi sa 。nhược tự thụ chủ nhân ngữ 。tự ngữ bỉ 。sứ báo chủ nhân giả 。tăng
T23n1435_p0018c28║ già bà thi sa 。nhược tự thụ chủ nhân ngữ 。tự ngữ bỉ sứ 。sứ báo chủ
T23n1435_p0018c29║ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu tự thụ chủ nhân ngữ 。sứ ngữ
T23n1435_p0019a01║ bỉ 。sứ báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tự thụ chủ nhân ngữ 。
T23n1435_p0019a02║ sứ ngữ bỉ sứ 。sứ báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tự thụ
T23n1435_p0019a03║ chủ nhân ngữ 。sứ ngữ bỉ 。tự báo chủ nhân giả tăng già bà thi sa nhược
T23n1435_p0019a04║ tỉ khâu tự thụ chủ nhân ngữ 。sứ sứ ngữ bỉ 。sứ sứ báo chủ nhân giả 。
T23n1435_p0019a05║ tăng già bà thi sa 。nhược tự thụ chủ nhân ngữ 。sứ sứ ngữ bỉ 。tự báo
T23n1435_p0019a06║ chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tự thụ chủ nhân ngữ 。sứ sứ ngữ
T23n1435_p0019a07║ bỉ 。sứ báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu tùng sứ thụ
T23n1435_p0019a08║ chủ nhân ngữ 。sứ ngữ bỉ 。sứ báo chủ nhân giả tăng già bà thi sa 。nhược
T23n1435_p0019a09║ tùng sứ thụ chủ nhân ngữ 。sứ ngữ bỉ sứ 。sứ báo chủ nhân giả 。tăng già
T23n1435_p0019a10║ bà thi sa 。nhược tùng sứ thụ chủ nhân ngữ 。sứ ngữ bỉ 。tự báo chủ nhân
T23n1435_p0019a11║ giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu tùng sứ thụ chủ nhân ngữ 。sứ sứ
T23n1435_p0019a12║ ngữ bỉ 。sứ sứ báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu tùng
T23n1435_p0019a13║ sứ thụ chủ nhân ngữ 。sứ sứ ngữ bỉ 。tự báo chủ nhân giả 。tăng già bà
T23n1435_p0019a14║ thi sa 。nhược tùng sứ thụ chủ nhân ngữ 。sứ sứ ngữ bỉ 。sứ báo chủ nhân
T23n1435_p0019a15║ giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu tùng sứ thụ chủ nhân ngữ 。tự ngữ
T23n1435_p0019a16║ bỉ 。tự báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tùng bỉ sứ thụ chủ
T23n1435_p0019a17║ nhân ngữ 。tự ngữ bỉ 。sứ báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tùng
T23n1435_p0019a18║ sứ thụ chủ nhân ngữ 。tự ngữ bỉ sứ sứ báo chủ nhân giả 。tăng già bà
T23n1435_p0019a19║ thi sa 。nhược tỉ khâu tùng sứ sứ thụ chủ nhân ngữ 。sứ sứ ngữ bỉ 。sứ
T23n1435_p0019a20║ sứ báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tùng sứ sứ thụ chủ nhân
T23n1435_p0019a21║ ngữ 。sứ sứ ngữ bỉ 。tự báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tùng
T23n1435_p0019a22║ sứ sứ thụ chủ nhân ngữ 。sứ sứ ngữ bỉ 。sứ báo chủ nhân giả 。tăng già
T23n1435_p0019a23║ bà thi sa 。nhược tỉ khâu tùng sứ sứ thụ chủ nhân ngữ 。tự ngữ bỉ 。tự
T23n1435_p0019a24║ báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tùng sứ sứ thụ chủ nhân ngữ 。
T23n1435_p0019a25║ tự ngữ bỉ 。sứ báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tùng sứ sứ
T23n1435_p0019a26║ thụ chủ nhân ngữ 。tự ngữ bỉ sứ 。sứ báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi
T23n1435_p0019a27║ sa 。nhược tỉ khâu tùng sứ sứ thụ chủ nhân ngữ 。sứ ngữ bỉ 。sứ báo chủ
T23n1435_p0019a28║ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tùng sứ sứ thụ chủ nhân ngữ 。sứ ngữ
T23n1435_p0019a29║ bỉ sứ 。sứ báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tùng sứ sứ thụ
T23n1435_p0019b01║ chủ nhân ngữ 。sứ ngữ bỉ 。tự báo chủ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。hữu
T23n1435_p0019b02║ nhị tỉ khâu 。thụ chủ nhân ngữ xuất ngoại 。nhất tỉ khâu ngôn 。nhữ tinh thuyết ngã
T23n1435_p0019b03║ ý 。nhược ngữ bỉ 。hoàn báo chủ nhân giả 。câu tăng già bà thi sa 。nhược bất
T23n1435_p0019b04║ báo giả câu thâu lan già 。hữu nhị tỉ khâu 。thụ chủ nhân ngữ xuất ngoại 。nhất
T23n1435_p0019b05║ tỉ khâu ngữ nhất tỉ khâu 。mạc thuyết ngã ý 。nhược ngữ bỉ 。hoàn báo chủ nhân
T23n1435_p0019b06║ giả 。nhất tỉ khâu tăng già bà thi sa 。nhược bất báo giả thâu lan già 。chư
T23n1435_p0019b07║ tỉ khâu nhập tha xá 。chủ nhân vấn tiền hành tỉ khâu 。nhữ đẳng xuất nhập mỗ
T23n1435_p0019b08║ giáp gia bất 。năng ngữ mỗ giáp 。dữ ngã nhi nhược nữ tỉ muội 。tiền hành tỉ
T23n1435_p0019b09║ khâu ngôn 。ngã đẳng bất đắc tác môi nhân 。hậu hành tỉ khâu văn thị ngữ 。tiện
T23n1435_p0019b10║ vãng ngữ bỉ cư sĩ ngôn 。nhữ năng dữ mỗ giáp nhi nhược nữ tỉ muội da 。
T23n1435_p0019b11║ hoàn báo giả tăng già bà thi sa 。bất báo giả thâu lan già 。chủ nhân vấn
T23n1435_p0019b12║ hậu hành tỉ khâu 。nhữ xuất nhập thị chư gia bất 。năng ngữ mỗ giáp 。dữ
T23n1435_p0019b13║ ngã nhi nhược nữ tỉ muội 。hậu hành tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng bất đắc tác môi
T23n1435_p0019b14║ nhân 。tiền hành tỉ khâu văn thị ngữ 。tiện vãng ngữ bỉ cư sĩ ngôn 。nhữ năng
T23n1435_p0019b15║ dữ mỗ giáp nhi nhược nữ tỉ muội 。tỉ khâu thụ ngữ 。ngữ bỉ hoàn báo
T23n1435_p0019b16║ giả 。tăng già bà thi sa 。bất báo giả thâu lan già 。hựu nhất tỉ khâu
T23n1435_p0019b17║ hành đạo trung 。nhất nữ nhân ngữ tỉ khâu ngôn 。nhữ năng ngữ mỗ giáp 。dữ ngã
T23n1435_p0019b18║ nhi nhược nữ tỉ muội 。tỉ khâu thụ ngữ 。ngữ bỉ hoàn báo giả 。tăng già
T23n1435_p0019b19║ thi bà sa 。bất báo giả thâu lan già 。nhị tam tứ nữ nhân diệc như thị 。
T23n1435_p0019b20║ nhị tam tứ tỉ khâu diệc như thị 。nhất tỉ khâu hành đạo trung 。nhất nam tử
T23n1435_p0019b21║ ngữ tỉ khâu ngôn 。nhữ năng ngữ mỗ giáp 。dữ ngã nhi nhược nữ tỉ muội 。
T23n1435_p0019b22║ tỉ khâu thụ ngữ 。ngữ bỉ hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。bất báo giả
T23n1435_p0019b23║ thâu lan già 。nhị tam tứ nam tử diệc như thị 。nhị tam tứ tỉ khâu diệc
T23n1435_p0019b24║ như thị 。hoàng môn nhị căn diệc như thị 。nhất tỉ khâu hành đạo trung 。nhất
T23n1435_p0019b25║ nữ nhất nam ngữ tỉ khâu ngôn 。nhữ năng ngữ mỗ giáp 。dữ ngã nhi nhược nữ
T23n1435_p0019b26║ tỉ muội 。tỉ khâu thụ ngữ 。ngữ bỉ hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0019b27║ bất báo giả thâu lan già 。nhị tam tứ nữ nhân nam tử diệc như thị 。nhị
T23n1435_p0019b28║ tam tứ tỉ khâu diệc như thị 。nhất tỉ khâu hành đạo trung 。nhất nữ nhân nhất
T23n1435_p0019b29║ hoàng môn ngữ tỉ khâu ngôn 。nhữ năng ngữ mỗ giáp 。dữ ngã nhi nhược nữ tỉ
T23n1435_p0019c01║ muội 。tỉ khâu thụ ngữ 。ngữ bỉ hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。bất báo
T23n1435_p0019c02║ giả thâu lan già 。nhị tam tứ nữ nhân hoàng môn diệc như thị 。nhị tam tứ
T23n1435_p0019c03║ tỉ khâu diệc như thị 。nhất tỉ khâu hành đạo trung 。nhất nữ nhân nhất nhị căn
T23n1435_p0019c04║ nhân ngữ tỉ khâu ngôn 。nhữ năng ngữ mỗ giáp 。dữ ngã nhi nhược nữ tỉ
T23n1435_p0019c05║ muội 。tỉ khâu thụ ngữ 。ngữ bỉ hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。bất báo
T23n1435_p0019c06║ giả thâu lan già 。nhị tam tứ nữ nhân nhị căn diệc như thị 。nhị tam tứ
T23n1435_p0019c07║ tỉ khâu diệc như thị 。nhất tỉ khâu hành đạo trung 。nhất nam nhất hoàng môn ngữ
T23n1435_p0019c08║ tỉ khâu ngôn 。nhữ năng ngữ mỗ giáp 。dữ ngã nhi nhược nữ tỉ muội 。tỉ
T23n1435_p0019c09║ khâu thụ ngữ 。ngữ bỉ hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。bất báo giả thâu
T23n1435_p0019c10║ lan già 。nhị tam tứ nam tử hoàng môn diệc như thị 。nhị tam tứ tỉ khâu
T23n1435_p0019c11║ diệc như thị 。nhất tỉ khâu hành đạo trung 。nhất nam tử nhất nhị căn ngữ tỉ
T23n1435_p0019c12║ khâu ngôn 。nhữ năng ngữ mỗ giáp 。dữ ngã nhi nhược nữ tỉ muội 。tỉ khâu
T23n1435_p0019c13║ thụ ngữ 。ngữ bỉ hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。bất báo giả thâu lan
T23n1435_p0019c14║ già 。nhị tam tứ nam tử nhị căn diệc như thị 。nhị tam tứ tỉ khâu diệc
T23n1435_p0019c15║ như thị 。nhất tỉ khâu hành đạo trung 。nhất hoàng môn nhất nhị căn ngữ tỉ khâu
T23n1435_p0019c16║ ngôn 。nhữ năng ngữ mỗ 。dữ ngã nhi nhược nữ tỉ muội 。tỉ khâu thụ ngữ 。
T23n1435_p0019c17║ ngữ bỉ hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。bất báo giả thâu lan già 。nhị
T23n1435_p0019c18║ tam tứ hoàng môn nhị căn diệc như thị 。nhị tam tứ tỉ khâu diệc như thị 。
T23n1435_p0019c19║ nhất tỉ khâu hành đạo trung 。nhất nữ nhất nam nhất hoàng môn nhất nhị căn ngữ
T23n1435_p0019c20║ tỉ khâu ngôn 。nhữ năng ngữ mỗ 。dữ ngã nhi nhược nữ tỉ muội 。tỉ khâu
T23n1435_p0019c21║ thụ ngữ 。ngữ bỉ hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。bất báo giả thâu lan
T23n1435_p0019c22║ già 。nhị tam tứ nữ nhân nam tử hoàng môn nhị căn diệc như thị 。nhị tam
T23n1435_p0019c23║ tứ tỉ khâu diệc như thị 。hữu cư sĩ phu phụ tướng sân bất hòa 。thời nhất
T23n1435_p0019c24║ tỉ khâu thường xuất nhập thị gia 。thần triêu thời đáo trước y trì bát nhập xá
T23n1435_p0019c25║ toạ dĩ 。cộng tướng vấn tấn 。giáo nhị nhân linh hòa hợp 。tỉ khâu sinh nghi 。ngã
T23n1435_p0019c26║ tương vô phạm tăng già bà thi sa da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。hữu tam
T23n1435_p0019c27║ chủng phụ 。nhất tài sách đắc 。nhị thuỷ đắc 。tam phá tặc đắc 。tam chủng phụ nhược
T23n1435_p0019c28║ tác khoán ngôn phi ngã phụ 。lễ pháp vị đoán do cố xuất nhập 。vị xướng ngôn
T23n1435_p0019c29║ phi ngã phụ 。giáo thị hòa hợp giả thâu lan già 。nhược tác khoán ngôn phi ngã
T23n1435_p0020a01║ phụ 。lễ pháp dĩ đoán bất phục xuất nhập 。nhi vị xướng ngôn phi ngã phụ 。giáo
T23n1435_p0020a02║ thị hòa hợp thâu lan già 。nhược tác khoán ngôn phi ngã phụ 。lễ pháp dĩ đoán
T23n1435_p0020a03║ bất phục xuất nhập 。xướng ngôn phi ngã phụ 。hòa hợp thị giả 。tăng già bà thi
T23n1435_p0020a04║ sa 。thụ tha ngữ hữu tam chủng 。hoàn báo hữu lục chủng 。tam chủng giả 。nhất uy
T23n1435_p0020a05║ nghi nhị tướng tam kì 。uy nghi giả 。tỉ khâu ngữ chủ nhân ngôn 。nhược kiến ngã
T23n1435_p0020a06║ lai vãng toạ lập 。đương tri đắc bất đắc 。tướng giả 。tỉ khâu ngữ chủ nhân ngôn 。
T23n1435_p0020a07║ chủ nhân nhược kiến ngã tân thế phát 。nhược trước thi tăng già lê 。nhược tróc
T23n1435_p0020a08║ ngoã bát 。đương tri đắc bất đắc 。kì giả 。tỉ khâu ngữ chủ nhân ngôn 。nhược kiến
T23n1435_p0020a09║ ngã tại chúng trung đại ngữ thời 。nhược thiêu y thời 。đương tri đắc bất đắc 。
T23n1435_p0020a10║ thị danh tam chủng thụ ngữ 。lục chủng báo giả 。nhất khẩu nhị thư tam thủ ấn
T23n1435_p0020a11║ tứ uy nghi ngũ tướng lục kì 。nhược tỉ khâu khẩu thụ sứ ngữ 。khẩu ngữ bỉ 。
T23n1435_p0020a12║ khẩu hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。nhược thư thủ ấn uy nghi tướng kì
T23n1435_p0020a13║ hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。tỉ khâu thụ sứ khẩu ngữ 。thư ngữ
T23n1435_p0020a14║ bỉ 。thư hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。nhược thư thủ ấn uy nghi tướng
T23n1435_p0020a15║ kì khẩu hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。tỉ khâu thụ sứ khẩu ngữ 。
T23n1435_p0020a16║ thủ ấn ngữ bỉ 。thủ ấn hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。nhược thủ
T23n1435_p0020a17║ ấn uy nghi tướng kì khẩu thư hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ
T23n1435_p0020a18║ khâu thụ sứ thư ngữ 。thư ngữ bỉ 。thư hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0020a19║ nhược thư thủ ấn uy nghi tướng kì khẩu hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0020a20║ nhược tỉ khâu thụ sứ thư 。thủ ấn ngữ bỉ 。thủ ấn hoàn báo giả 。tăng
T23n1435_p0020a21║ già bà thi sa 。nhược tỉ khâu thủ ấn uy nghi tướng kì khẩu thư hoàn báo
T23n1435_p0020a22║ giả 。tăng già bà thi sa 。tỉ khâu thụ sứ thư ngữ 。khẩu ngữ bỉ 。khẩu hoàn
T23n1435_p0020a23║ báo giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu thư thủ ấn uy nghi tướng kì
T23n1435_p0020a24║ hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tỉ khâu thụ sứ thủ ấn 。thủ
T23n1435_p0020a25║ ấn ngữ ngữ bỉ 。thủ ấn hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。thủ ấn
T23n1435_p0020a26║ uy nghi tướng kì khẩu thư hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。tỉ khâu thụ
T23n1435_p0020a27║ sứ thủ ấn ngữ 。khẩu ngữ bỉ 。khẩu hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。thư
T23n1435_p0020a28║ thủ ấn uy nghi tướng kì hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。tỉ khâu thụ
T23n1435_p0020a29║ sứ thủ ấn ngữ 。thư ngữ bỉ 。thư hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0020b01║ thủ ấn uy nghi tướng kì khẩu hoàn báo giả 。tăng già bà thi sa 。nhược thụ
T23n1435_p0020b02║ phú quý nhân ngữ 。ngữ phú quý nhân 。hoàn báo phú quý nhân giả 。tăng già bà
T23n1435_p0020b03║ thi sa 。nhược thụ bần tiện nhân ngữ 。ngữ phú quý nhân 。hoàn báo bần tiện
T23n1435_p0020b04║ nhân giả 。thâu lan già 。nhược tỉ khâu thụ tha ngữ 。giải ý chỉ 。tăng già
T23n1435_p0020b05║ bà thi sa 。nhược thụ ý chỉ 。bất thụ ngữ 。thâu lan già 。nhược đãn thụ
T23n1435_p0020b06║ ngữ 。bất giải ý chỉ 。bất phạm (ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0020b07║ phật tại a la tì quốc 。nhĩ thời chư a la tì tỉ khâu 。tự khí tác
T23n1435_p0020b08║ quảng trường cao đại xá 。cửu cố nan trị 。chư tỉ khâu số tùng cư sĩ khí
T23n1435_p0020b09║ ngôn 。ngã tu kích tu chuyên 鏒quặc phủ tạc phủ bồn bàn vu bình úng
T23n1435_p0020b10║ ma mẫn chủng chủng thảo mộc bì mẫn độ nang tác nhân xa lộc xa 。chư tỉ
T23n1435_p0020b11║ khâu dĩ thị nhân duyên 。tâm thường thông cự lạc trước tác sự 。phương phế độc
T23n1435_p0020b12║ kinh toạ thiền hành đạo 。nhĩ thời trường lão đại ca diệp 。thần triêu thời đáo trước
T23n1435_p0020b13║ y trì bát nhập thành khí thực 。chư cư sĩ dao kiến đại ca diệp lai 。tức
T23n1435_p0020b14║ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn 。tu thiện công đức 。kim tự khí
T23n1435_p0020b15║ vật 。tác quảng trường cao đại xá 。cửu cố nan trị 。số lai cầu sách chủng chủng
T23n1435_p0020b16║ sở tu 。dĩ thị nhân duyên phương phế độc kinh toạ thiền hành đạo 。ngã đẳng thất
T23n1435_p0020b17║ lợi 。cung dưỡng như thị nan mãn nan dưỡng vô áp túc nhân 。đại ca diệp văn
T23n1435_p0020b18║ thị sự tâm bất hỉ 。khí thực dĩ vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ túc tại
T23n1435_p0020b19║ nhất diện toạ 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã thần triêu thời đáo trước y trì
T23n1435_p0020b20║ bát 。nhập a la tì thành khí thực 。chư cư sĩ dao kiến ngã lai a trái
T23n1435_p0020b21║ ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn 。tu thiện công đức 。kim tự khí vật 。tác
T23n1435_p0020b22║ quảng trường cao đại xá 。cửu cố nan trị 。số tùng ngã đẳng sách kích sách chuyên
T23n1435_p0020b23║ 鏒quặc phủ tạc phủ bồn bình úng thảo mộc bì mẫn sách 。thường trước tác
T23n1435_p0020b24║ sự 。dĩ thị nhân duyên 。phương phế độc kinh toạ thiền hành đạo 。ngã đẳng thất
T23n1435_p0020b25║ lợi 。cung dưỡng như thị nan mãn nan dưỡng đa dục vô áp túc nhân 。duy nguyện
T23n1435_p0020b26║ thế tôn 。dữ chư tỉ khâu tác xá hạn lượng 。phật mặc nhiên thụ 。đại ca diệp
T23n1435_p0020b27║ tri phật mặc nhiên thụ ngữ dĩ 。tương hộ cựu tỉ khâu tâm cố tác lễ nhi
T23n1435_p0020b28║ khứ 。khứ bất cửu 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn chư
T23n1435_p0020b29║ tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng
T23n1435_p0020c01║ chủng nhân duyên a trái chư tỉ khâu ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。tự khí tác
T23n1435_p0020c02║ quảng trường cao đại xá 。cửu cố nan trị 。số tùng chư cư sĩ chủng chủng cầu
T23n1435_p0020c03║ sách lạc trước tác sự 。dĩ thị nhân duyên 。phương phế độc kinh toạ thiền hành
T23n1435_p0020c04║ đạo 。phật như thị chủng chủng nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0020c05║ cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0020c06║ khâu tự khí tác xá 。vô chủ tự vi 。đương ưng lượng tác 。thị trung lượng
T23n1435_p0020c07║ giả 。trường thập nhị tu già đà trách thủ 。nội quảng thất trách thủ 。thị
T23n1435_p0020c08║ tỉ khâu ưng vấn chư tỉ khâu 。chư tỉ khâu đương kì vô nan vô phương xứ 。
T23n1435_p0020c09║ nhược tỉ khâu tự khí tác xá 。vô chủ tự vi 。bất vấn chư tỉ khâu 。quá
T23n1435_p0020c10║ lượng tác giả 。tăng già bà thi sa 。nhược tự khí giả 。tỉ khâu tùng chư nhân
T23n1435_p0020c11║ khí 。nhược đắc bá tiền ngũ thập nãi chí nhất tiền 。xá giả 。ôn thất lương thất
T23n1435_p0020c12║ điện đường lâu các nhất trụ xá trùng xá 。vô chủ giả 。thị xá vô đàn việt
T23n1435_p0020c13║ chủ 。nhược nam nữ hoàng môn nhị căn 。tự vi giả 。bất vi chúng tăng cố
T23n1435_p0020c14║ chuyên vi kỉ danh tự vi 。lượng giả 。phật ngôn 。dụng ngã thủ lượng 。trường
T23n1435_p0020c15║ thập nhị trách thủ 。nội quảng thất trách thủ 。vấn giả 。ưng vấn tăng 。kì
T23n1435_p0020c16║ xứ giả 。tăng ưng kì tác xứ 。nan xứ giả 。thị trung hữu xà quật ngô
T23n1435_p0020c17║ công bá túc độc huỷ nãi chí thử huyệt 。vô nan giả 。thị trung vô xà quật
T23n1435_p0020c18║ ngô công bá túc độc huỷ nãi chí thử huyệt 。phương xứ giả 。thị xá tứ biên
T23n1435_p0020c19║ nhất tầm địa nội 。hữu đáp địa nhược quan địa cư sĩ địa ngoại đạo địa tỉ
T23n1435_p0020c20║ khâu ni địa 。nhược hữu đại thạch lưu thuỷ trì thuỷ đại thụ thâm khanh 。như thị
T23n1435_p0020c21║ hữu phương xứ 。tăng bất ưng kì 。vô phương xứ giả 。thị xá tứ biên nhất
T23n1435_p0020c22║ tầm địa nội 。vô đáp địa quan địa cư sĩ địa ngoại đạo địa tỉ khâu ni
T23n1435_p0020c23║ địa đại thạch lưu thuỷ trì thuỷ đại thụ thâm khanh 。như thị vô phương xứ 。tăng
T23n1435_p0020c24║ ưng kì 。thị tỉ khâu ưng tùng tăng khí kì tác xứ 。khí kì tác xứ pháp
T23n1435_p0020c25║ giả 。tăng nhất tâm hòa hợp thời 。thị tỉ khâu tùng toạ khởi 。thiên đản hữu
T23n1435_p0020c26║ kiên thoát cức tỉ hồ quỵ hợp chưởng 。ưng tác thị ngôn 。chư trường lão nhất tâm
T23n1435_p0020c27║ niệm 。ngã mỗ giáp tỉ khâu 。vi thị tự khí tác xá 。vô chủ tự vi 。vô
T23n1435_p0020c28║ nan vô phương xứ tác cố 。tùng tăng khí kì tác xứ 。tăng lân mẫn cố 。kì
T23n1435_p0020c29║ ngã tác xứ 。đệ nhị đệ tam diệc như thị khí 。thị trung tăng ưng trù
T23n1435_p0020c30║ lượng khả kì bất khả kì 。nhược thị tỉ khâu ngôn vô nan 。nhi thật hữu nan 。
T23n1435_p0021a01║ bất ưng kì 。nhược ngôn vô phương 。nhi thật hữu phương 。diệc bất ưng kì 。nhược
T23n1435_p0021a02║ ngôn vô nan vô phương 。nhi thật hữu nan hữu phương 。bất ưng kì 。nhược ngôn vô
T23n1435_p0021a03║ nan 。thật vô nan ưng kì 。nhược ngôn vô phương 。thật vô phương ưng kì 。nhược
T23n1435_p0021a04║ ngôn vô nan vô phương 。thật vô nan vô phương ưng kì 。kì pháp giả 。tăng nhất
T23n1435_p0021a05║ tâm hòa hợp 。nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị mỗ
T23n1435_p0021a06║ giáp tỉ khâu 。dục tự khí tác xá 。vô chủ tự vi 。vô nan vô phương
T23n1435_p0021a07║ xứ tác cố 。tùng tăng khí kì tác xứ 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng
T23n1435_p0021a08║ đương kì mỗ giáp tỉ khâu tác xứ 。bạch như thị 。đại đức tăng thính 。thị
T23n1435_p0021a09║ mỗ giáp tỉ khâu tự khí tác xá 。vô chủ tự vi 。vô nan vô phương xứ
T23n1435_p0021a10║ tác cố 。tùng tăng khí kì tác xứ 。tăng lân mẫn cố 。đương kì tác xứ 。
T23n1435_p0021a11║ thùy chư trường lão nhẫn 。tăng kì mỗ giáp tự khí 。tác xá vô chủ tự vi
T23n1435_p0021a12║ vô nan vô phương xứ tác giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn giả thuyết 。tăng kì mỗ
T23n1435_p0021a13║ giáp tỉ khâu tự khí tác xá vô chủ tự vi vô nan vô phương xứ tác
T23n1435_p0021a14║ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。thị trung phạm giả 。nhược
T23n1435_p0021a15║ tỉ khâu tự khí tác xá 。vô chủ tự vi 。bất như pháp tác giả phạm 。quá
T23n1435_p0021a16║ lượng tác phạm 。bất vấn xứ phạm 。hữu nan xứ phạm 。hữu phương xứ phạm 。quá
T23n1435_p0021a17║ lượng bất vấn xứ phạm 。quá lượng nan xứ phạm 。nhược quá lượng phương xứ phạm 。
T23n1435_p0021a18║ nhược bất vấn nan xứ phạm 。bất vấn phương xứ phạm 。nhược nan xứ phương xứ
T23n1435_p0021a19║ phạm 。nhược quá lượng bất vấn nan xứ phạm 。nhược quá lượng bất vấn phương xứ
T23n1435_p0021a20║ phạm 。nhược quá lượng bất vấn nan xứ phương xứ phạm 。nhược tỉ khâu ngữ dư tỉ
T23n1435_p0021a21║ khâu 。vi ngã tác xá 。ngữ dĩ tiện khứ 。hậu vi tác cánh 。thị xá bất như
T23n1435_p0021a22║ pháp tác giả phạm 。nhược quá lượng tác phạm 。bất vấn xứ phạm 。hữu nan xứ
T23n1435_p0021a23║ phạm 。phương xứ phạm 。quá lượng bất vấn xứ phạm 。quá lượng nan xứ phạm quá
T23n1435_p0021a24║ lượng phương xứ phạm 。bất vấn nan xứ phạm 。bất vấn phương xứ phạm 。nan xứ phương
T23n1435_p0021a25║ xứ phạm 。quá lượng bất vấn nan xứ phạm 。quá lượng bất vấn phương xứ phạm 。quá
T23n1435_p0021a26║ lượng bất vấn nan xứ phương xứ phạm 。nhược tỉ khâu ngữ dư tỉ khâu 。vi ngã
T23n1435_p0021a27║ tác xá 。ngữ dĩ tiện khứ 。hậu tác vị thành 。hành hoàn tự thành 。thị xá
T23n1435_p0021a28║ bất như pháp tác phạm 。quá lượng tác phạm 。bất vấn xứ phạm 。nan xứ phạm 。
T23n1435_p0021a29║ phương xứ phạm 。quá lượng bất vấn phạm 。quá lượng nan xứ phạm 。quá lượng phương
T23n1435_p0021b01║ xứ phạm 。bất vấn nan xứ phạm 。bất vấn phương xứ phạm 。nan xứ phương xứ
T23n1435_p0021b02║ phạm 。quá lượng bất vấn nan xứ phạm 。quá lượng bất vấn phương xứ phạm 。quá lượng
T23n1435_p0021b03║ bất vấn nan xứ phương xứ phạm 。nhược vi phật vi tăng vô phạm 。nhược đắc tiên
T23n1435_p0021b04║ thành xá 。vô phạm (lục sự cánh )。
T23n1435_p0021b05║ thập tụng luật quyển đệ tam TTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment