Thập Tụng Luật – Quyển 30

Tzed Version
T23n1435_p0214a16║
T23n1435_p0214a17║ thập tụng luật quyển đệ tam thập (đệ ngũ tụng chi nhị )
T23n1435_p0214a18║
T23n1435_p0214a19║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0214a20║     bát pháp trung câu xá di pháp đệ nhị
T23n1435_p0214a21║ phật tại câu xá di 。nhĩ thời hữu nhất tỉ khâu 。phạm khả hối quá tội 。chư
T23n1435_p0214a22║ tỉ khâu lân mẫn 。dục ích lợi an lạc cố 。ngữ kì quá tội 。giáo linh
T23n1435_p0214a23║ như pháp hối quá 。thị tỉ khâu ngôn 。ngã bất tri sở phạm 。kí bất tri 。đương
T23n1435_p0214a24║ kiến hà tội 。vân hà sám hối 。chư tỉ khâu tác thị niệm 。thử tỉ khâu
T23n1435_p0214a25║ bất khẳng trực nhĩ tiện thủ 。đương dữ tác bất kiến tấn 。tác thị niệm dĩ 。
T23n1435_p0214a26║ tức dữ tác bất kiến tấn 。thị tỉ khâu lạc trì giới hữu tàm quý 。đa tri
T23n1435_p0214a27║ đa thức 。đa hữu lực thế tá trợ 。sở trụ xứ tứ biên 。đa chư tỉ khâu
T23n1435_p0214a28║ cộng tướng hiệp tập 。thị nhân khiển sứ ngữ ngôn 。ngã vô tội 。nhi chư tỉ khâu
T23n1435_p0214a29║ bất như pháp yết ma tấn ngã 。thị tấn khả phá 。nhữ đẳng lai tập 。tứ biên
T23n1435_p0214b01║ chư tỉ khâu tức thời câu tập 。dục diệt thị sự cố 。thị tỉ khâu cụ hướng
T23n1435_p0214b02║ chư tỉ khâu thuyết 。ngã dĩ như thị nhân duyên cố vô tội 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0214b03║ như pháp 。cường dữ ngã tác bất kiến tấn 。thử sự khả phá 。chư tỉ khâu văn
T23n1435_p0214b04║ dĩ bất nhẫn tâm 。chuyển vị thị tỉ khâu thật vô tội 。tăng bất như pháp 。
T23n1435_p0214b05║ cường dữ tác bất kiến tấn 。thị sự khả phá 。như thị quyết định tùy thuận tấn
T23n1435_p0214b06║ nhân 。dữ chư tác tấn tỉ khâu cộng tướng vi nghịch 。dĩ thị cố 。tướng ngôn đấu
T23n1435_p0214b07║ tránh sự khởi 。tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。tác phá tăng nhân duyên 。phân
T23n1435_p0214b08║ tác lưỡng bộ 。nhất bộ ngôn 。thử tỉ khâu hữu tội 。nhất bộ ngôn 。thử tỉ khâu
T23n1435_p0214b09║ vô tội 。nhất bộ ngôn 。như pháp tấn 。nhất bộ ngôn 。bất như pháp tấn 。nhất
T23n1435_p0214b10║ bộ ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。nhất bộ ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。
T23n1435_p0214b11║ như thị tướng ngôn đấu tránh bất tức 。tăng toại phá tác nhị bộ 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0214b12║ dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật tức thời khước tùy thuận tỉ khâu cập tấn
T23n1435_p0214b13║ tỉ khâu linh tiểu viễn khứ 。ngữ chư tác tấn tỉ khâu 。nhữ đẳng nhược sự vô
T23n1435_p0214b14║ nhân duyên căn bản 。bỉ bất tự thủ 。bất ưng tác tấn 。hà dĩ cố 。hữu
T23n1435_p0214b15║ tỉ khâu phạm khả hối quá tội 。chư tỉ khâu lân mẫn 。dục ích lợi an lạc
T23n1435_p0214b16║ cố 。ngữ kì quá tội 。giáo linh như pháp hối quá 。thị tỉ khâu lạc trì giới
T23n1435_p0214b17║ hữu tàm quý 。đa tri đa thức 。hữu đại lực thế đa nhân tá trợ 。hữu như
T23n1435_p0214b18║ thị nhân 。tăng tiên ưng tư duy 。hữu ngũ pháp 。bất ưng tác tấn 。hà đẳng
T23n1435_p0214b19║ ngũ 。nhược ngã đẳng dữ thị tỉ khâu tác bất kiến tấn 。bất cộng thuyết giới cập
T23n1435_p0214b20║ tăng yết ma bất cộng đát bát na 。bất cộng trung thực 。bất tùy thượng tòa khởi
T23n1435_p0214b21║ lễ nghênh tống 。dĩ thị nhân duyên cố 。đấu tránh tướng ngôn 。tăng phá tăng tránh tăng
T23n1435_p0214b22║ biệt tăng dị 。chư tỉ khâu diệc ưng tư duy 。hữu thị ngũ pháp cố 。bất ưng
T23n1435_p0214b23║ tác tấn 。hựu tỉ khâu phạm khả hối quá tội 。chư tỉ khâu lân mẫn 。dục
T23n1435_p0214b24║ ích lợi an lạc cố 。ngữ kì quá tội 。giáo linh như pháp hối quá 。thị
T23n1435_p0214b25║ tỉ khâu lạc trì giới hữu tàm quý 。thiểu tri thức vô đại thế lực vô đa
T23n1435_p0214b26║ tướng trợ 。tứ biên trụ xứ thiểu tri thức cộng ngữ cộng sự giả 。phật ngôn 。tăng
T23n1435_p0214b27║ ưng tiên tư duy 。hữu ngũ pháp ưng tấn 。hà đẳng ngũ 。nhược ngã đẳng dữ thị
T23n1435_p0214b28║ tỉ khâu tác bất kiến tấn 。bất cộng thuyết giới cập tăng yết ma 。bất cộng đát
T23n1435_p0214b29║ bát na 。bất cộng trung thực 。bất tùy thượng tòa khởi lễ nghênh tống 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0214c01║ duyên cố 。bất khởi đấu tránh tướng ngôn 。tăng hòa hợp vô tránh vô biệt vô dị 。
T23n1435_p0214c02║ tư duy thị ngũ pháp dĩ 。ưng tác tấn 。phật như thị ngữ dĩ 。hựu khước tác
T23n1435_p0214c03║ tấn chư tỉ khâu linh tiểu viễn khứ 。hoán tùy thuận tấn chư tỉ khâu lai ngữ
T23n1435_p0214c04║ ngôn 。nhữ đẳng tỉ khâu 。mạc vi phạm tội bất tự kiến tội nhân 。hà dĩ cố 。
T23n1435_p0214c05║ nhược tỉ khâu phạm khả hối quá tội 。chư tỉ khâu lân mẫn 。dục ích lợi an
T23n1435_p0214c06║ lạc cố 。ngữ kì quá tội 。giáo linh như pháp hối quá 。thị phạm tội tỉ khâu 。
T23n1435_p0214c07║ năng tư duy ngũ pháp 。như pháp kiến tội 。hà đẳng ngũ 。nhược ngã thị tội bất
T23n1435_p0214c08║ như pháp kiến 。tăng hoặc dữ ngã tác bất kiến tấn 。bất đắc cộng thuyết giới cập
T23n1435_p0214c09║ tăng yết ma 。bất đắc cộng đát bát na 。bất đắc cộng trung thực 。bất đắc
T23n1435_p0214c10║ tùy thượng tòa thụ tha khởi lễ nghênh tống 。hà dĩ cố 。chư tỉ khâu lạc trì
T23n1435_p0214c11║ giới hữu tàm quý 。bất năng vi ngã cố tùy ái tùy sân tùy bố tùy
T23n1435_p0214c12║ si hành 。thị phạm tội nhân 。tư duy thị ngũ pháp cố 。năng như pháp kiến
T23n1435_p0214c13║ tội 。
T23n1435_p0214c14║ phật tại câu xá di 。nhĩ thời câu xá di chư tác tấn tỉ khâu 。tại giới
T23n1435_p0214c15║ nội thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy phật sở thính yết ma 。giai như thị tác 。
T23n1435_p0214c16║ chư tùy thuận tỉ khâu cập tấn tỉ khâu 。diệc xuất giới ngoại thuyết giới tác tăng
T23n1435_p0214c17║ yết ma 。tùy phật sở thính yết ma 。giai như thị tác 。chư tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0214c18║ sự hướng phật quảng thuyết 。phật nhĩ thời 。tức khước tùy thuận trợ tấn tỉ khâu cập
T23n1435_p0214c19║ tấn tỉ khâu linh tiểu viễn khứ 。vấn chư tác tấn tỉ khâu 。nhữ đẳng thật ư
T23n1435_p0214c20║ giới nội cộng trụ xứ 。thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết ma 。
T23n1435_p0214c21║ giai như thị tác da 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。hựu vấn bỉ tùy thuận tỉ
T23n1435_p0214c22║ khâu cập tấn tỉ khâu 。xuất giới ngoại thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở
T23n1435_p0214c23║ thính yết ma 。giai như thị tác da 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật ngôn 。thiện
T23n1435_p0214c24║ tai thiện tai 。tỉ khâu nhược nhữ đẳng 。dữ tùy thuận tỉ khâu cập tấn tỉ khâu 。
T23n1435_p0214c25║ giới nội cộng thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết ma cộng tác
T23n1435_p0214c26║ giả 。thị chư yết ma giai danh phi pháp 。hà dĩ cố 。nhữ đẳng dữ bỉ biệt
T23n1435_p0214c27║ dị cố 。bỉ bất dữ nhữ cộng trụ 。nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng trụ 。nhữ đẳng
T23n1435_p0214c28║ bất dữ bỉ cộng sự 。bỉ bất dữ nhữ đẳng cộng sự 。bỉ nhược cộng nhữ đẳng 。
T23n1435_p0214c29║ giới nội thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết ma cộng tác giả 。
T23n1435_p0215a01║ giai danh phi pháp 。hà dĩ cố 。bỉ dữ nhữ đẳng biệt dị cố 。bỉ bất dữ
T23n1435_p0215a02║ nhữ đẳng cộng trụ 。nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng trụ 。nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng
T23n1435_p0215a03║ sự 。bỉ diệc bất dữ nhữ đẳng cộng sự 。bỉ sở tác yết ma diệc giai như
T23n1435_p0215a04║ pháp 。hà dĩ cố 。bỉ dữ nhữ đẳng biệt dị 。bất ưng cộng trụ cộng sự cố 。
T23n1435_p0215a05║ hữu nhị chủng bất cộng trụ 。hà đẳng nhị 。nhất giả tỉ khâu thân tự tác bất
T23n1435_p0215a06║ cộng trụ 。nhị giả tăng hòa hợp như pháp 。dữ tác bất cộng trụ yết ma 。hữu
T23n1435_p0215a07║ nhị chủng cộng trụ 。nhất giả thân tự tác cộng trụ 。nhị giả tăng hòa hợp như
T23n1435_p0215a08║ pháp 。dữ tác cộng trụ yết ma 。nhược khổ thiết tấn tỉ khâu 。xả bỉ bộ
T23n1435_p0215a09║ chúng nhập thử bộ chúng 。tức ưng cộng trụ 。nhược y chỉ yết ma 。khu xuất yết
T23n1435_p0215a10║ ma hạ ý yết ma 。tỉ khâu xả bỉ bộ chúng nhập thử bộ chúng 。tức ưng
T23n1435_p0215a11║ cộng trụ 。nhược tấn nhân chiết phục hạ ý 。xuất giới ngoại dữ giải tấn giả 。tức
T23n1435_p0215a12║ đắc dữ sở giải tấn chúng cộng trụ 。phật nhĩ thời 。khiển tác tấn chư tỉ khâu
T23n1435_p0215a13║ linh tiểu viễn khứ 。cáo chư tùy thuận tấn tỉ khâu cập tấn tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0215a14║ đẳng thật xuất giới ngoại thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết
T23n1435_p0215a15║ ma 。giai như thị tác da 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。hựu vấn bỉ chư
T23n1435_p0215a16║ tỉ khâu 。thật tại giới nội thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết
T23n1435_p0215a17║ ma 。giai như thị tác da 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật ngôn 。thiện tai
T23n1435_p0215a18║ thiện tai 。tỉ khâu nhược nhữ đẳng 。dữ tác tấn chư tỉ khâu 。giới ngoại cộng thuyết
T23n1435_p0215a19║ giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết ma cộng tác giả 。thị chư yết
T23n1435_p0215a20║ ma giai danh phi pháp 。hà dĩ cố 。nhữ đẳng dữ bỉ biệt dị cố 。bỉ bất
T23n1435_p0215a21║ cộng nhữ đẳng trụ 。nhữ đẳng bất cộng bỉ trụ 。nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng sự 。
T23n1435_p0215a22║ bỉ bất dữ nhữ đẳng cộng sự 。bỉ nhược cộng nhữ đẳng 。giới ngoại thuyết giới tác
T23n1435_p0215a23║ tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết ma cộng tác giả 。giai danh phi pháp 。
T23n1435_p0215a24║ hà dĩ cố 。bỉ đẳng dữ nhữ biệt dị cố 。bỉ bất dữ nhữ đẳng cộng trụ 。
T23n1435_p0215a25║ nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng trụ 。nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng sự 。bỉ diệc bất
T23n1435_p0215a26║ dữ nhữ đẳng cộng sự 。bỉ sở tác yết ma diệc giai như pháp 。hà dĩ cố 。
T23n1435_p0215a27║ bỉ dữ nhữ đẳng biệt dị 。bất ưng cộng trụ cộng sự cố 。hữu nhị chủng bất
T23n1435_p0215a28║ cộng trụ 。nhất giả thân tự tác bất cộng trụ 。nhị giả tăng hòa hợp như pháp 。
T23n1435_p0215a29║ dữ tác bất cộng trụ yết ma 。hữu nhị chủng cộng trụ 。nhất giả thân tự tác
T23n1435_p0215b01║ cộng trụ 。nhị giả tăng hòa hợp như pháp 。dữ tác cộng trụ yết ma 。nhược khổ
T23n1435_p0215b02║ thiết tấn tỉ khâu 。xả bỉ bộ chúng nhập thử bộ chúng 。tức ưng cộng trụ 。
T23n1435_p0215b03║ nhược y chỉ yết ma 。khu xuất yết ma 。hạ ý yết ma 。đắc như thị
T23n1435_p0215b04║ yết ma tỉ khâu 。xả bỉ bộ chúng nhập thử bộ chúng 。tức ưng cộng trụ 。
T23n1435_p0215b05║ nhược tấn tỉ khâu chiết phục hạ ý 。xuất giới ngoại dữ giải tấn giả 。tức đắc
T23n1435_p0215b06║ dữ sở giải tấn chúng cộng trụ 。
T23n1435_p0215b07║ phật tại câu xá di 。thời hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。
T23n1435_p0215b08║ phật mặc nhiên thụ thỉnh 。cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。đầu diện lễ phật
T23n1435_p0215b09║ túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn xá thông dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。tảo
T23n1435_p0215b10║ khởi phu tòa xứ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。phật tự tri thời 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0215b11║ vãng cư sĩ xá 。phật tự phòng trụ nghênh thực phân 。chư tỉ khâu nhập cư sĩ
T23n1435_p0215b12║ xá 。đấu tránh sự khởi tướng ngôn tướng mạ khởi thân ác nghiệp 。xuất gia nhân sở
T23n1435_p0215b13║ bất ưng tác 。thị cư sĩ ngữ chư tỉ khâu ngôn 。đại đức tiểu trụ 。giai linh
T23n1435_p0215b14║ tựu tòa 。tự thủ hành thuỷ 。tự dữ đa mĩ ẩm thực 。tự tứ bão mãn dĩ 。
T23n1435_p0215b15║ hành táo thuỷ tất 。thủ tiểu sàng toạ dục thính thuyết pháp 。thượng tòa thuyết pháp dĩ
T23n1435_p0215b16║ tùng tòa khởi khứ 。chư tỉ khâu thực hậu hoàn phòng cử y bát 。vãng nghệ phật
T23n1435_p0215b17║ sở đầu diện lễ phật túc khước toạ nhất diện 。chư phật thường pháp 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0215b18║ thực lai 。dĩ thị ngữ ngôn vấn tấn 。ẩm thực đa mĩ 。chúng tăng mãn
T23n1435_p0215b19║ túc bất 。phật tức dĩ thị ngữ lao vấn 。chư tỉ khâu 。ẩm thực đa mĩ 。
T23n1435_p0215b20║ tăng bão mãn bất 。chư tỉ khâu đáp ngôn 。thế tôn 。ẩm thực đa mĩ chúng tăng
T23n1435_p0215b21║ bão mãn 。dĩ thượng sự hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0215b22║ chủng chủng nhân duyên ha trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。nhập bạch y xá khởi
T23n1435_p0215b23║ đấu tránh sự 。tướng ngôn tướng mạ khởi thân ác nghiệp 。xuất gia nhân sở bất ưng
T23n1435_p0215b24║ tác 。phật ngôn 。tùng kim biệt bộ dị chúng 。bất ưng cộng tướng cận toạ linh khởi
T23n1435_p0215b25║ thân ác nghiệp 。như thị dị chúng tập thời 。thính tri pháp tỉ khâu linh tướng viễn 。
T23n1435_p0215b26║ phu tòa trung gian lưu nhất sàng xứ 。nhiên hậu thuyết giới tác chư yết ma 。
T23n1435_p0215b27║ cập giáo hoá tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0215b28║ phật tại câu xá di 。nhĩ thời câu xá di tỉ khâu 。hí đấu tránh tướng ngôn 。
T23n1435_p0215b29║ phật nhĩ thời giáo hoá thị chư tỉ khâu 。nhữ đẳng mạc đấu tránh tướng ngôn 。hà
T23n1435_p0215c01║ dĩ cố 。dụng sân hận giả bất diệt sân hận 。duy nhẫn nhục lực nãi năng diệt
T23n1435_p0215c02║ chi 。thị trung hữu tỉ khâu 。bạch phật ngôn 。thế tôn pháp vương 。thả trí 。bỉ
T23n1435_p0215c03║ nhân não ngã vân hà bất báo 。nhĩ thời thế tôn tiểu khước bất viễn 。tác thị
T23n1435_p0215c04║ niệm 。ngã kim đắc li thường hỉ đấu tránh tướng ngôn tướng mạ câu xá di tỉ
T23n1435_p0215c05║ khâu sở hành uy nghi pháp tắc 。quảng thuyết trường thọ vương kinh dĩ 。tức tùng tòa
T23n1435_p0215c06║ khởi vãng chi đề quốc 。tiêm tiêm du hành đáo xá vệ quốc 。nhĩ thời câu xá
T23n1435_p0215c07║ di chư hiền giả 。văn phật bất hí câu xá di tỉ khâu đấu tránh ngôn ngữ
T23n1435_p0215c08║ sở hành uy nghi pháp tắc cố xả nghệ tha quốc 。tác thị niệm 。ngã đẳng ưng
T23n1435_p0215c09║ khinh tiện thị chư tỉ khâu thiểu khởi kính tâm 。tác thị niệm dĩ 。tức tiện tướng
T23n1435_p0215c10║ ngữ hàm cộng khinh tiện 。bất phục tôn trùng cung dưỡng tán thán 。kính tâm chuyển thiểu 。
T23n1435_p0215c11║ nhĩ thời chư tỉ khâu tác thị niệm 。chư cư sĩ khinh tiện ngã đẳng 。bất phục
T23n1435_p0215c12║ tôn trùng cung dưỡng tán thán 。kính tâm chuyển thiểu 。ngã đẳng hà bất vãng xá vệ
T23n1435_p0215c13║ quốc nghệ phật sở 。tác thị niệm dĩ 。tùy ý trụ cánh trì y bát 。vãng
T23n1435_p0215c14║ xá vệ quốc nghệ phật sở 。trường lão xá lợi phất 。văn câu xá di chư tỉ
T23n1435_p0215c15║ khâu hỉ đấu tránh tướng ngôn bỉ chư hiền giả bất phục tôn trùng cung dưỡng tán
T23n1435_p0215c16║ thán khởi mạn tâm cố lai hướng xá vệ quốc 。văn dĩ vãng nghệ phật sở 。đầu
T23n1435_p0215c17║ diện lễ phật túc khước toạ nhất diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。câu xá di tỉ
T23n1435_p0215c18║ khâu hí đấu tránh tướng ngôn 。bỉ chư hiền giả 。bất phục tôn trùng cung dưỡng tán
T23n1435_p0215c19║ thán 。khởi mạn tâm cố 。tiện lai hướng thử 。thế tôn 。ngã đẳng ư thử tỉ
T23n1435_p0215c20║ khâu 。đương ưng hà sở tác 。phật ngữ xá lợi phất 。thị trung hữu thuyết phi
T23n1435_p0215c21║ pháp giả 。bất ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。hữu thuyết pháp giả 。ưng tôn trùng
T23n1435_p0215c22║ cung dưỡng tán thán 。xá lợi phất bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã đẳng vân hà tri
T23n1435_p0215c23║ thuyết phi pháp giả thuyết pháp giả 。phật ngữ xá lợi phất 。nhược tỉ khâu phi pháp
T23n1435_p0215c24║ thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。phi luật thuyết luật 。luật thuyết phi luật 。phạm thuyết phi
T23n1435_p0215c25║ phạm 。phi phạm thuyết phạm 。khinh thuyết trùng 。trùng thuyết khinh 。vô tàn thuyết hữu tàn 。
T23n1435_p0215c26║ hữu tàn thuyết vô tàn 。thường sở hành pháp 。thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường
T23n1435_p0215c27║ sở hành pháp 。thuyết thị thường sở hành pháp 。thuyết ngôn phi thuyết 。phi thuyết ngôn thuyết 。
T23n1435_p0215c28║ thị danh thuyết phi pháp giả 。bất ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。bất ưng giáo
T23n1435_p0215c29║ độc tụng kinh pháp đáp sở vấn nghi 。bất ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp tùng
T23n1435_p0216a01║ vấn sở nghi 。bất ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0216a02║ dược tận hình dược 。diệc bất ưng tùng thụ y bát hộ câu thời dược thời phân
T23n1435_p0216a03║ dược thất nhật dược tận hình dược 。xá lợi phất 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết
T23n1435_p0216a04║ phi pháp 。pháp thuyết pháp 。phi luật thuyết phi luật 。luật thuyết luật 。phạm thuyết
T23n1435_p0216a05║ phạm 。phi phạm thuyết phi phạm 。khinh thuyết khinh 。trùng thuyết trùng 。vô tàn thuyết vô
T23n1435_p0216a06║ tàn 。hữu tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp 。thuyết thị thường sở hành pháp 。phi
T23n1435_p0216a07║ thường sở hành pháp 。thuyết phi thường sở hành pháp 。thuyết ngôn thị thuyết 。phi thuyết ngôn
T23n1435_p0216a08║ phi thuyết 。thị danh thuyết pháp giả 。ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。ưng giáo
T23n1435_p0216a09║ độc tụng kinh pháp đáp sở vấn nghi 。diệc ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp 。
T23n1435_p0216a10║ tùng vấn sở nghi 。ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0216a11║ dược tận hình dược 。diệc ưng tùng thụ y bát hộ câu thời dược thời phân dược
T23n1435_p0216a12║ thất nhật dược tận hình dược 。nhất thiết tận ưng dữ sàng ngoạ cụ 。trường lão mục
T23n1435_p0216a13║ liên 。a na luật 。nan đề 。kim tì la 。diệc như thị vấn 。nhĩ thời ma
T23n1435_p0216a14║ ha ba xà ba đề tỉ khâu ni 。văn câu xá di tỉ khâu hí đấu tránh
T23n1435_p0216a15║ tướng ngôn bỉ chư hiền giả bất tôn trùng cung dưỡng khởi mạn tâm cố lai hướng xá
T23n1435_p0216a16║ vệ quốc 。văn dĩ vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ túc tại nhất diện lập 。bạch
T23n1435_p0216a17║ phật ngôn 。thế tôn 。câu xá di tỉ khâu hí đấu tránh tướng ngôn 。bỉ chư hiền
T23n1435_p0216a18║ giả 。bất tôn trùng cung dưỡng tán thán 。khởi mạn tâm cố 。tiện lai hướng thử 。thế
T23n1435_p0216a19║ tôn 。ngã đẳng ư thử tỉ khâu 。đương ưng hà sở tác 。phật ngôn 。cù đàm
T23n1435_p0216a20║ di 。thị trung hữu thuyết phi pháp giả 。bất ưng kính trùng cung dưỡng tán thán 。hữu
T23n1435_p0216a21║ thuyết pháp giả 。ưng kính trùng cung dưỡng 。cù đàm di ngôn 。vân hà tri thuyết
T23n1435_p0216a22║ phi pháp giả thuyết pháp giả 。phật cáo cù đàm di 。thiện thính 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0216a23║ phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。phi luật thuyết luật 。luật thuyết phi luật 。phạm
T23n1435_p0216a24║ thuyết phi phạm 。phi phạm thuyết phạm 。trùng thuyết khinh 。khinh thuyết trùng 。vô tàn thuyết
T23n1435_p0216a25║ tàn 。tàn thuyết vô tàn 。thường sở hành pháp 。thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường
T23n1435_p0216a26║ sở hành pháp 。thuyết thị thường sở hành pháp 。thuyết ngôn phi thuyết 。phi thuyết ngôn thuyết 。
T23n1435_p0216a27║ thị danh thuyết phi pháp giả 。bất ưng kính trùng cung dưỡng tán thán 。bất ưng giáo
T23n1435_p0216a28║ độc tụng kinh pháp đáp sở vấn nghi 。bất ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp tùng
T23n1435_p0216a29║ vấn sở nghi 。bất ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0216b01║ dược tận hình dược 。bất ưng tùng thụ y bát hộ câu thời dược thời phân dược
T23n1435_p0216b02║ thất nhật dược tận hình dược 。bất ưng tùng thị nhân thụ bán nguyệt giáo giới pháp 。
T23n1435_p0216b03║ cù đàm di 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết phi pháp 。pháp thuyết pháp 。phi luật thuyết
T23n1435_p0216b04║ phi luật 。luật thuyết luật 。phạm thuyết phạm 。phi phạm thuyết phi phạm 。khinh thuyết khinh 。
T23n1435_p0216b05║ trùng thuyết trùng 。vô tàn thuyết vô tàn 。hữu tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp 。
T23n1435_p0216b06║ thuyết thị thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp 。thuyết phi thường sở hành pháp 。
T23n1435_p0216b07║ thuyết ngôn thị thuyết 。phi thuyết ngôn phi thuyết 。thị danh thuyết pháp giả 。ưng kính trùng
T23n1435_p0216b08║ cung dưỡng tán thán 。giáo độc tụng kinh pháp đáp sở vấn nghi 。diệc ưng tùng thụ
T23n1435_p0216b09║ độc tụng kinh pháp tùng vấn sở nghi 。ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời
T23n1435_p0216b10║ phân dược thất nhật dược tận hình dược 。diệc ưng tùng thị nhân thụ y bát hộ
T23n1435_p0216b11║ câu thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。ưng tùng thị nhân thụ
T23n1435_p0216b12║ bán nguyệt giáo giới pháp 。sí xá cù đàm di tỉ khâu ni 。ưu bát la hoa
T23n1435_p0216b13║ sắc tỉ khâu ni 。chu na nan đà tỉ khâu ni 。tần đầu tỉ khâu ni 。chi
T23n1435_p0216b14║ lê sa di ni diệc như thị vấn 。kiêu tát la vương ba tư nặc 。văn câu
T23n1435_p0216b15║ xá di tỉ khâu hí đấu tránh tướng ngôn bỉ chư hiền giả bất tôn trùng cung dưỡng
T23n1435_p0216b16║ cố lai hướng thử quốc 。văn dĩ vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ túc khước toạ
T23n1435_p0216b17║ nhất diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã đẳng đương ưng hà sở tác 。phật ngôn 。
T23n1435_p0216b18║ đại vương 。thị trung hữu thuyết phi pháp giả 。bất ưng kính trùng cung dưỡng 。hữu thuyết
T23n1435_p0216b19║ pháp giả ưng cung dưỡng 。thế tôn 。vân hà tri thuyết pháp giả thuyết phi pháp
T23n1435_p0216b20║ giả 。phật ngôn 。đại vương 。ưng thính lưỡng nhân ngữ 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết pháp
T23n1435_p0216b21║ pháp thuyết phi pháp 。thị danh thuyết phi pháp giả 。bất ưng kính trùng cung dưỡng tán
T23n1435_p0216b22║ thán 。bất ưng giáo độc tụng kinh pháp đáp sở vấn nghi 。bất ưng tùng thụ độc
T23n1435_p0216b23║ tụng kinh pháp tùng vấn sở nghi 。bất ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời
T23n1435_p0216b24║ phân dược thất nhật dược tận hình dược 。đại vương 。nhược hữu tỉ khâu 。phi pháp thuyết
T23n1435_p0216b25║ phi pháp 。pháp thuyết thị pháp 。ưng cung kính cung dưỡng tán thán giáo độc tụng kinh
T23n1435_p0216b26║ pháp đáp sở vấn nghi 。diệc ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp tùng vấn sở nghi 。
T23n1435_p0216b27║ ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。
T23n1435_p0216b28║ đại vương 。ưng dữ nhất thiết nhị bộ tăng ẩm thực 。đại cư sĩ tu đạt
T23n1435_p0216b29║ đa 。a nan bân để lê sư đạt đa 。phú la na diệc như thị vấn 。
T23n1435_p0216c01║ mạt lợi phu nhân 。văn câu xá di tỉ khâu hí đấu tránh tướng ngôn bỉ chư
T23n1435_p0216c02║ hiền giả bất tôn trùng cung dưỡng tán thán cố lai hướng thử quốc 。văn dĩ vãng
T23n1435_p0216c03║ nghệ phật sở 。đầu diện lễ phật túc khước toạ nhất diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0216c04║ ngã đẳng ư thử tỉ khâu 。đương ưng hà sở tác 。phật ngôn 。mạt lợi phu
T23n1435_p0216c05║ nhân 。thị trung hữu thuyết phi pháp giả 。bất ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。hữu
T23n1435_p0216c06║ thuyết pháp giả 。ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。thế tôn 。ngã đẳng vân hà
T23n1435_p0216c07║ tri thuyết pháp giả thuyết phi pháp giả 。phật ngôn 。mạt lợi phu nhân 。ưng thính
T23n1435_p0216c08║ lưỡng nhân ngữ 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。thị danh
T23n1435_p0216c09║ thuyết phi pháp giả 。bất ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。bất ưng giáo độc tụng
T23n1435_p0216c10║ kinh pháp đáp sở vấn nghi 。bất ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp tùng vấn sở
T23n1435_p0216c11║ nghi 。bất ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật dược tận
T23n1435_p0216c12║ hình dược 。mạt lợi phu nhân 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết phi pháp 。pháp thuyết
T23n1435_p0216c13║ thị pháp 。thị danh thuyết pháp giả 。ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán giáo độc tụng
T23n1435_p0216c14║ kinh pháp đáp sở vấn nghi 。diệc ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp tùng vấn sở
T23n1435_p0216c15║ nghi 。ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình
T23n1435_p0216c16║ dược 。ưng dữ nhất thiết nhị bộ tăng ẩm thực 。tì xá khư lộc tử mẫu 。
T23n1435_p0216c17║ bố tát đa cư sĩ phụ 。tu xà đa cư sĩ phụ 。diệc như thị vấn 。
T23n1435_p0216c18║ nhĩ thời trường lão xá lợi phất 。văn câu xá di tỉ khâu hí đấu tránh tướng
T23n1435_p0216c19║ ngôn cố dĩ lai nhập giới 。văn dĩ vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ phật túc
T23n1435_p0216c20║ khước toạ nhất diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。câu xá di tỉ khâu hí đấu tránh
T23n1435_p0216c21║ tướng ngôn lai nhập thử giới 。ngã đẳng vân hà dữ ngoạ cụ phân 。phật ngôn 。ngã
T23n1435_p0216c22║ tiên thuyết ưng dữ ngoạ cụ 。tùy bỉ bộ thượng tòa 。tiên dữ ngoạ cụ 。xá lợi
T23n1435_p0216c23║ phất thụ phật giáo dĩ 。tùy bỉ thượng tòa tiên dữ ngoạ cụ 。
T23n1435_p0216c24║ phật tại câu xá di 。nhĩ thời đắc tấn tỉ khâu độc hành độc trụ tác thị
T23n1435_p0216c25║ tư duy 。vi ngã cố 。chúng tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt
T23n1435_p0216c26║ tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô
T23n1435_p0216c27║ tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp
T23n1435_p0216c28║ tấn 。bất khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。
T23n1435_p0216c29║ ngã thật phạm tội 。như pháp tấn bất khả phá 。kim đương vân hà 。tác thị tư
T23n1435_p0217a01║ duy dĩ 。đáo tùy thuận tỉ khâu sở ngôn 。ngã độc hành độc trụ tác thị tư
T23n1435_p0217a02║ duy 。vi ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。
T23n1435_p0217a03║ thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô tội 。hữu
T23n1435_p0217a04║ ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất
T23n1435_p0217a05║ khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm
T23n1435_p0217a06║ tội 。như pháp tấn bất khả phá 。ngã kim vân hà 。tùy thuận chư tỉ khâu tức
T23n1435_p0217a07║ tương tấn tỉ khâu 。đáo tác tấn chư tỉ khâu sở ngôn 。thị tấn tỉ khâu đáo
T23n1435_p0217a08║ ngã sở ngôn 。ngã độc hành độc trụ tác thị tư duy 。vi ngã cố 。tăng đấu
T23n1435_p0217a09║ tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0217a10║ thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu
T23n1435_p0217a11║ ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。bất
T23n1435_p0217a12║ như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm tội 。như pháp tấn bất
T23n1435_p0217a13║ khả phá 。ngã kim vân hà 。tác tấn chư tỉ khâu 。tức tương tấn tỉ khâu cập
T23n1435_p0217a14║ tùy thuận chư tỉ khâu 。vãng nghệ phật sở đầu diện lễ phật túc khước toạ nhất
T23n1435_p0217a15║ diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。thị tùy thuận tỉ khâu 。tương tấn tỉ khâu 。chí
T23n1435_p0217a16║ ngã đẳng sở ngôn 。thị tấn tỉ khâu ngôn 。ngã độc hành độc trụ tác thị tư
T23n1435_p0217a17║ duy 。vi ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。
T23n1435_p0217a18║ thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô tội 。hữu
T23n1435_p0217a19║ ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất
T23n1435_p0217a20║ khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm
T23n1435_p0217a21║ tội 。như pháp tấn bất khả phá 。ngã kim vân hà 。phật ngôn 。thị tỉ khâu thật
T23n1435_p0217a22║ phạm tội 。như pháp tấn bất khả phá 。nhược thị tỉ khâu 。tâm hối chiết phục tự
T23n1435_p0217a23║ thủ giả 。ưng dữ giải tấn 。giải tấn pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị tấn
T23n1435_p0217a24║ tỉ khâu ưng tùng toạ khởi thiên đản hữu kiên 。thoát cức tỉ [đào -triệu +hỗ ]quỵ hợp chưởng
T23n1435_p0217a25║ tác thị ngôn 。đại đức tăng ức niệm 。vi ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng
T23n1435_p0217a26║ phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân phạm tội 。
T23n1435_p0217a27║ hữu ngôn thị nhân vô tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp
T23n1435_p0217a28║ tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả
T23n1435_p0217a29║ phá 。giai vi ngã cố 。ngã mỗ giáp tỉ khâu thật phạm tội 。như pháp tấn
T23n1435_p0217b01║ bất khả phá 。ngã kim tâm hối chiết phục tự thủ tùng tăng khí giải tấn ngã
T23n1435_p0217b02║ tỉ khâu mỗ giáp 。tâm hối chiết phục tự thủ 。tăng đương dữ ngã giải tấn 。lân
T23n1435_p0217b03║ mẫn cố 。đệ nhị đệ tam diệc như thị khí 。tức thời nhất tỉ khâu 。tăng trung
T23n1435_p0217b04║ xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị tấn tỉ khâu mỗ giáp ngôn 。vi ngã cố 。tăng
T23n1435_p0217b05║ đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0217b06║ ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。
T23n1435_p0217b07║ hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。
T23n1435_p0217b08║ bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm tội 。như pháp tấn
T23n1435_p0217b09║ bất khả phá 。thị tấn tỉ khâu mỗ giáp 。tâm hối chiết phục tự thủ 。kim tùng
T23n1435_p0217b10║ tăng khí giải tấn 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。dữ mỗ giáp tỉ khâu giải
T23n1435_p0217b11║ tấn 。thị danh bạch 。đại đức tăng thính 。thị tấn tỉ khâu mỗ giáp ngôn 。vi ngã
T23n1435_p0217b12║ cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung hữu
T23n1435_p0217b13║ tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô tội 。hữu ngôn 。như
T23n1435_p0217b14║ pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。
T23n1435_p0217b15║ hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm tội 。như
T23n1435_p0217b16║ pháp tấn bất khả phá 。thị tấn tỉ khâu mỗ giáp 。tâm hối chiết phục tự thủ 。
T23n1435_p0217b17║ tăng kim dữ mỗ giáp tỉ khâu giải tấn 。thùy chư trường lão nhẫn thính 。dữ
T23n1435_p0217b18║ mỗ giáp tỉ khâu giải tấn giả mặc nhiên 。bất nhẫn giả thuyết 。như thị bạch tứ
T23n1435_p0217b19║ yết ma 。tăng dữ mỗ giáp tỉ khâu giải tấn cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。
T23n1435_p0217b20║ thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0217b21║ phật tại câu xá di 。nhĩ thời bỉ tỉ khâu độc hành độc trụ tác thị tư
T23n1435_p0217b22║ duy 。vi ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng
T23n1435_p0217b23║ dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô
T23n1435_p0217b24║ tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp
T23n1435_p0217b25║ tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã
T23n1435_p0217b26║ thật phạm tội 。như pháp tấn bất khả phá 。ngã tâm hối chiết phục tự thủ 。tăng
T23n1435_p0217b27║ dĩ dữ ngã giải tấn 。ngã kim ưng nhập tăng trung cộng tác hòa hợp 。tác thị
T23n1435_p0217b28║ tư duy dĩ 。vãng tùy thuận chư tỉ khâu sở ngôn 。ngã độc hành độc trụ tác
T23n1435_p0217b29║ thị tư duy 。vi ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt
T23n1435_p0217c01║ tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô
T23n1435_p0217c02║ tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp
T23n1435_p0217c03║ tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã
T23n1435_p0217c04║ thật phạm tội 。như pháp tấn bất khả phá 。ngã tâm hối chiết phục tự thủ 。tăng
T23n1435_p0217c05║ dĩ dữ ngã giải tấn 。ngã kim ưng nhập tăng trung cộng tác hòa hợp tùy thuận
T23n1435_p0217c06║ chư tỉ khâu tức tương thị tỉ khâu 。vãng nghệ tác tấn tỉ khâu sở ngôn 。thị
T23n1435_p0217c07║ tỉ khâu ngôn 。ngã độc hành độc trụ tác thị tư duy 。vi ngã cố 。tăng đấu
T23n1435_p0217c08║ tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0217c09║ thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。vô tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất
T23n1435_p0217c10║ như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp
T23n1435_p0217c11║ tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm tội 。như pháp tấn bất khả phá 。
T23n1435_p0217c12║ ngã tâm hối chiết phục tự thủ cố 。tăng dĩ dữ ngã giải tấn 。ngã kim ưng
T23n1435_p0217c13║ nhập tăng trung cộng tác hòa hợp 。tác tấn chư tỉ khâu 。tức tương thị tỉ khâu
T23n1435_p0217c14║ cập tùy thuận chư tỉ khâu 。vãng nghệ phật sở đầu diện lễ túc khước toạ nhất
T23n1435_p0217c15║ diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。thị tùy thuận chư tỉ khâu tương thị tỉ khâu đáo
T23n1435_p0217c16║ ngã sở ngôn 。thị tỉ khâu thuyết 。ngã độc hành độc trụ tác thị tư duy vi
T23n1435_p0217c17║ ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung
T23n1435_p0217c18║ hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。vô tội 。hữu ngôn 。như pháp
T23n1435_p0217c19║ tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。hữu
T23n1435_p0217c20║ ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật hữu tội 。như pháp
T23n1435_p0217c21║ tấn bất khả phá 。ngã tâm hối chiết phục tự thủ cố 。tăng dĩ dữ ngã giải
T23n1435_p0217c22║ tấn 。ngã kim ưng nhập tăng trung tác hòa hợp 。phật ngôn 。thiện tai thiện tai chư
T23n1435_p0217c23║ tỉ khâu 。nhữ vi hòa hợp nhân duyên cố 。tế cầu thị sự 。như phá nhất mao
T23n1435_p0217c24║ vi bá phân 。mạc vi phá tăng nhân duyên tế cầu thị sự 。phật ngôn 。ưng cộng
T23n1435_p0217c25║ tác hòa hợp nhược bố tát thời vị đáo 。ưng tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng
T23n1435_p0217c26║ thính 。kim tăng vi hòa hợp cố 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。kim phi
T23n1435_p0217c27║ bố tát thời 。tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa vi chúng tăng hòa hợp
T23n1435_p0217c28║ cố 。thị danh bạch 。tức thời tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa (bát pháp trung câu
T23n1435_p0217c29║ xá di pháp đệ nhị cánh )。
T23n1435_p0218a01║     bát pháp trung chiêm ba pháp đệ tam
T23n1435_p0218a02║ phật tại chiêm ba quốc 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。xứ xứ tác phi pháp yết
T23n1435_p0218a03║ ma 。nhất nhân tấn nhất nhân 。nhất nhân tấn nhị nhân tam nhân tứ nhân 。nhị nhân
T23n1435_p0218a04║ tấn nhị nhân 。nhị nhân tấn tam nhân tứ nhân nhất nhân 。tam nhân tấn tam nhân 。
T23n1435_p0218a05║ tam nhân tấn tứ nhân nhất nhân nhị nhân 。tứ nhân tấn tứ nhân 。thị trung hữu
T23n1435_p0218a06║ tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。ha
T23n1435_p0218a07║ trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。xứ xứ tác phi pháp yết ma 。nhất nhân
T23n1435_p0218a08║ tấn nhất nhân nhị nhân tam nhân tứ nhân 。nhị nhân tấn nhị nhân tam nhân tứ
T23n1435_p0218a09║ nhân nhất nhân 。tam nhân tấn tam nhân tứ nhân nhất nhân nhị nhân 。tứ nhân tấn
T23n1435_p0218a10║ tứ nhân 。như thị ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0218a11║ tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0218a12║ thật tác thế tôn 。phật ha trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。xứ xứ tác
T23n1435_p0218a13║ phi pháp yết ma 。nhất nhân tấn nhất nhân nhị nhân tam nhân tứ nhân 。nhị nhân
T23n1435_p0218a14║ tấn nhị nhân tam nhân tứ nhân nhất nhân 。tam nhân tấn tam nhân tứ nhân nhất
T23n1435_p0218a15║ nhân nhị nhân 。tứ nhân tấn tứ nhân 。phật đãn ha trái nhi vị kế giới 。
T23n1435_p0218a16║ phật tại chiêm ba quốc 。nhĩ thời a diệp ma già quốc tụ lạc 。danh vương tát
T23n1435_p0218a17║ bà 。thị trung hữu cựu tỉ khâu 。danh cộng kim 。tác ma ma đế đế đế đà
T23n1435_p0218a18║ la 。lục quần tỉ khâu du hành ca thi quốc hướng chiêm ba quốc 。đáo vương tát
T23n1435_p0218a19║ bà tụ lạc 。thị tỉ khâu dao kiến bỉ lai 。xuất nghênh đại trì y bát
T23n1435_p0218a20║ khai phòng xá kì ngôn 。thử phòng xá sàng ngoạ cụ bí chấm 。nhữ đẳng tùy thượng
T23n1435_p0218a21║ tòa an trụ 。dữ biện tẩy dục cụ 。dữ du táo đậu 。dục khai ma giả tức
T23n1435_p0218a22║ dữ khai ma 。thị ma ma đế dạ toạ thiền 。thần triêu nhập vương tát bà tụ
T23n1435_p0218a23║ lạc 。đáo chư quý nhân xá 。tán thán lục quần tỉ khâu ngôn 。lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0218a24║ thị phật đệ tử 。đa văn thiện xảo thuyết pháp biện tài vô ngại 。dĩ thị cố 。
T23n1435_p0218a25║ nhữ đẳng ưng dữ tăng đát bát na thực trung thực 。tức thời chư bà la môn
T23n1435_p0218a26║ cư sĩ tín giả 。dữ tác đát bát na thực trung thực dữ tăng 。lục quần
T23n1435_p0218a27║ tỉ khâu đạm thị thực dĩ 。phì thịnh đắc sắc đắc lực thân nhu nhuyễn 。cộng tướng
T23n1435_p0218a28║ vị ngôn 。thị hảo thiện nam tử 。tôn trùng tán thán ngã đẳng 。tác như thị hảo
T23n1435_p0218a29║ thực 。số nhật chi trung canh bất phục tục 。lục quần tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。
T23n1435_p0218b01║ thị thiện nam tử chuyển canh bất hảo 。bất phục tôn trùng cung dưỡng tán thán ngã
T23n1435_p0218b02║ đẳng 。đương hoán kì lai 。tức hoán lai đáo 。lục quần vấn ngôn 。nhữ hà cố
T23n1435_p0218b03║ bất phục tôn trùng cung dưỡng tán thán ngã đẳng 。đáp ngôn 。thử vương tát bà tụ
T23n1435_p0218b04║ lạc bà la môn cư sĩ 。tín ngã ngữ giả ước sắc tác cung dưỡng 。ngã lực
T23n1435_p0218b05║ thế chính năng tề thị 。canh bất năng đắc 。lục quần tỉ khâu ngôn 。nhữ kiến tội
T23n1435_p0218b06║ bất 。đáp ngôn 。ngã hữu hà tội 。lục quần ngôn 。nhữ khán ngã đẳng bất như
T23n1435_p0218b07║ bản tôn trùng cung dưỡng tán thán 。bỉ ngôn 。ngã bất kiến tội 。lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0218b08║ ngôn 。thử nhân bất khẳng trực thủ 。đương dữ tác bất kiến tấn 。tức dữ tác bất
T23n1435_p0218b09║ kiến tấn 。thị nhân tác thị niệm 。lục quần tỉ khâu vô nhân duyên 。ngã bất tự
T23n1435_p0218b10║ thủ 。cường tác bất kiến tấn 。ngã hà bất hướng chiêm ba quốc nghệ phật sở 。như
T23n1435_p0218b11║ thị tư duy dĩ 。tùy ý trụ vương tát bà tụ lạc dĩ 。trì y bát vãng
T23n1435_p0218b12║ chiêm ba quốc nghệ phật sở 。đầu diện lễ phật túc nhất diện lập 。chư phật thường
T23n1435_p0218b13║ pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。như thị vấn tấn 。khả nhẫn bất túc bất 。an
T23n1435_p0218b14║ lạc trụ bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì cực da 。phật như thị
T23n1435_p0218b15║ ngữ 。vấn tấn cộng kim tỉ khâu 。khả nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。
T23n1435_p0218b16║ khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì cực da 。đáp ngôn 。thế tôn 。khả nhẫn
T23n1435_p0218b17║ khả túc khí thực vô nan đạo lộ bất bì 。dĩ thị sự hướng phật quảng
T23n1435_p0218b18║ thuyết 。phật tri nhi cố vấn cộng kim tỉ khâu 。lục quần tỉ khâu hà nhân duyên
T23n1435_p0218b19║ cố tấn nhữ 。đáp ngôn 。thế tôn 。vô nhân vô duyên ngã vô tội 。cường dữ
T23n1435_p0218b20║ ngã tác bất kiến tấn 。phật ngôn 。nhược lục quần tỉ khâu vô nhân vô duyên 。nhữ
T23n1435_p0218b21║ vô tội cường tấn nhữ giả 。nhữ mạc sầu ưu 。ngã dữ nhữ tác pháp bạn 。lục
T23n1435_p0218b22║ quần tỉ khâu văn dữ tác tấn tỉ khâu hướng chiêm ba quốc nghệ phật sở 。ngã
T23n1435_p0218b23║ đẳng diệc đương vãng nghệ phật sở 。như thị tư duy tùy ý trụ dĩ 。trì y
T23n1435_p0218b24║ bát du hành hướng chiêm ba quốc nghệ phật sở 。đầu diện lễ phật túc nhất diện
T23n1435_p0218b25║ lập 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。dĩ như thị ngữ vấn tấn 。
T23n1435_p0218b26║ khả nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ bất
T23n1435_p0218b27║ bì cực da 。phật tức dĩ thị ngữ 。vấn tấn lục quần tỉ khâu khả nhẫn
T23n1435_p0218b28║ bất túc bất 。an lạc trụ bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì cực
T23n1435_p0218b29║ da 。lục quần tỉ khâu đáp ngôn 。thế tôn 。khả nhẫn khả túc an lạc trụ 。
T23n1435_p0218c01║ khí thực bất nan đạo lộ bất bì cực 。phật tri nhi cố vấn lục quần
T23n1435_p0218c02║ tỉ khâu 。nhữ đẳng ư vương tát bà tụ lạc 。hữu dữ tỉ khâu tác bất kiến
T23n1435_p0218c03║ tấn da 。đáp ngôn 。thật hữu thế tôn 。vấn hà nhân duyên cố tấn 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0218c04║ vô nhân vô duyên bỉ vô tội 。cường vi tác tấn 。phật dĩ thị sự cập tiên
T23n1435_p0218c05║ nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0218c06║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。vô nhân vô duyên bỉ vô tội cường vi tác
T23n1435_p0218c07║ tấn 。vân hà danh tỉ khâu 。xứ xứ tác phi pháp yết ma 。nhất nhân tấn nhất
T23n1435_p0218c08║ nhân nhị nhân tam nhân tứ nhân 。nhị nhân tấn nhị nhân tam nhân tứ nhân nhất
T23n1435_p0218c09║ nhân 。tam nhân tấn tam nhân tứ nhân nhất nhân nhị nhân 。tứ nhân tấn tứ nhân 。
T23n1435_p0218c10║ nhược tỉ khâu nhất nhân tấn nhất nhân 。phạm nhất đột cát la 。nhất nhân tấn nhị
T23n1435_p0218c11║ nhân 。phạm nhị đột cát la 。nhất nhân tấn tam nhân 。phạm tam đột cát la 。
T23n1435_p0218c12║ nhất nhân tấn tứ nhân 。tứ đột cát la 。nhị nhân tấn nhị nhân 。nhị đột cát
T23n1435_p0218c13║ la 。nhị nhân tấn tam nhân 。tam đột cát la 。nhị nhân tấn tứ nhân 。phạm
T23n1435_p0218c14║ tứ đột cát la 。tam nhân tấn nhất nhân 。nhất đột cát la 。tam nhân tấn
T23n1435_p0218c15║ tam nhân 。tam đột cát la 。tam nhân tấn tứ nhân 。tứ đột cát la 。tam nhân
T23n1435_p0218c16║ tấn nhất nhân 。nhất đột cát la 。tam nhân tấn nhị nhân 。nhị đột cát la 。tứ
T23n1435_p0218c17║ nhân tấn tứ nhân 。thâu lan già 。tác phá tăng nhân duyên cố 。nhất nhân tấn
T23n1435_p0218c18║ nhất nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhất nhân tấn nhị nhân tam nhân
T23n1435_p0218c19║ tứ nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhị nhân tấn nhị nhân tam nhân
T23n1435_p0218c20║ tứ nhân nhất nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。tam nhân tấn tam nhân
T23n1435_p0218c21║ tứ nhân nhất nhân nhị nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。tứ nhân tấn
T23n1435_p0218c22║ tứ nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược nhất nhân tấn nhất nhân 。bất
T23n1435_p0218c23║ thành yết ma 。nhất nhân tấn nhị nhân tam nhân tứ nhân 。bất thành yết ma 。nhị
T23n1435_p0218c24║ nhân tấn nhị nhân tam nhân tứ nhân nhất nhân 。bất thành yết ma 。tam nhân tấn
T23n1435_p0218c25║ tam nhân tứ nhân nhất nhân nhị nhân 。bất thành yết ma 。tứ nhân tấn tứ nhân 。
T23n1435_p0218c26║ bất thành yết ma 。khả tứ chúng tác yết ma 。thị trung tứ tỉ khâu thành 。
T23n1435_p0218c27║ khả ngũ chúng tác yết ma 。thị trung ngũ tỉ khâu thành 。khả thập chúng tác yết
T23n1435_p0218c28║ ma 。thị trung thập tỉ khâu thành 。khả nhị thập chúng tác yết ma 。thị trung nhị
T23n1435_p0218c29║ thập tỉ khâu thành 。nhược tứ chúng khả tác yết ma 。thị trung giảm tứ tỉ khâu
T23n1435_p0219a01║ tác 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược bạch y tác đệ tứ nhân 。
T23n1435_p0219a02║ thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược sa di nhược phi tỉ khâu nhược ngoại
T23n1435_p0219a03║ đạo 。nhược bất kiến tấn nhân bất tác tấn nhân 。ác tà bất trừ tấn nhân bất
T23n1435_p0219a04║ cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng trụ nhân 。tự ngôn phạm trùng tội nhân 。bản bạch
T23n1435_p0219a05║ y ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế nhân 。sát phụ mẫu nhân sát
T23n1435_p0219a06║ a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị nhân tác đệ tứ
T23n1435_p0219a07║ nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。khả ngũ chúng tác yết ma 。giảm
T23n1435_p0219a08║ ngũ tỉ khâu tác giả 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược bạch y tác
T23n1435_p0219a09║ đệ ngũ nhân thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược sa di nhược phi tỉ
T23n1435_p0219a10║ khâu nhược ngoại đạo 。nhược bất kiến tấn nhân bất tác tấn nhân 。ác tà bất trừ
T23n1435_p0219a11║ tấn nhân bất cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng trụ nhân 。tự ngôn phạm trùng tội
T23n1435_p0219a12║ nhân bản bạch y ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế nhân 。sát
T23n1435_p0219a13║ phụ sát mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị
T23n1435_p0219a14║ nhân tác đệ ngũ nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。khả thập chúng tác
T23n1435_p0219a15║ yết ma 。giảm thập chúng tác giả 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược
T23n1435_p0219a16║ bạch y tác đệ thập nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược sa
T23n1435_p0219a17║ di phi tỉ khâu nhược ngoại đạo 。bất kiến tấn nhân bất tác tấn nhân 。ác
T23n1435_p0219a18║ tà bất trừ tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。tự ngôn
T23n1435_p0219a19║ phạm trùng tội bản bạch y ô tỉ khâu ni nhân 。bất năng nam nhân việt tế
T23n1435_p0219a20║ nhân 。sát phụ sát mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。
T23n1435_p0219a21║ như thị nhân tác đệ thập nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。khả nhị
T23n1435_p0219a22║ thập chúng tác yết ma 。giảm nhị thập chúng tác giả 。thị phi pháp yết ma bất
T23n1435_p0219a23║ ưng tác 。nhược bạch y tác đệ nhị thập nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng
T23n1435_p0219a24║ tác 。nhược sa di phi tỉ khâu nhược ngoại đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác
T23n1435_p0219a25║ tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。tự ngôn phạm
T23n1435_p0219a26║ trùng tội 。bản bạch y ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế nhân
T23n1435_p0219a27║ phá nội ngoại đạo sát phụ sát mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất
T23n1435_p0219a28║ phật thân huyết 。như thị nhân tác đệ nhị thập nhân thị phi pháp yết ma bất
T23n1435_p0219a29║ ưng tác 。nhược khả tứ chúng tác yết ma giảm tứ tỉ khâu tác giả 。bất thành
T23n1435_p0219b01║ yết ma 。nhược khả tứ chúng tác yết ma 。nhược bạch y tác đệ tứ nhân thị
T23n1435_p0219b02║ phi pháp yết ma 。bất thành yết ma bất ưng tác 。nhược sa di nãi chí ác
T23n1435_p0219b03║ tâm xuất phật thân huyết nhân 。tác đệ tứ nhân 。thị phi pháp yết ma 。bất
T23n1435_p0219b04║ thành yết ma bất ưng tác 。nhược ngũ chúng khả tác yết ma 。giảm ngũ tỉ khâu
T23n1435_p0219b05║ tác giả 。bất thành yết ma 。nhược khả ngũ chúng tác yết ma 。nhược bạch y
T23n1435_p0219b06║ tác đệ ngũ nhân 。thị phi pháp 。bất thành yết ma bất ưng tác 。nhược sa
T23n1435_p0219b07║ di phi tỉ khâu nhược ngoại đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác tà bất trừ
T23n1435_p0219b08║ tấn 。bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。tự ngôn phạm trùng tội 。bản bạch y
T23n1435_p0219b09║ ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế nhân 。sát phụ sát mẫu sát
T23n1435_p0219b10║ a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị đẳng nhân tác đệ
T23n1435_p0219b11║ ngũ nhân 。thị phi pháp bất thành yết ma bất ưng tác 。nhược khả thập chúng tác
T23n1435_p0219b12║ yết ma 。giảm thập chúng tác giả 。bất thành yết ma bất ưng tác 。nhược khả thập
T23n1435_p0219b13║ chúng tác yết ma 。nhược bạch y tác đệ thập nhân 。thị phi pháp 。bất thành
T23n1435_p0219b14║ yết ma bất ưng tác 。nhược sa di phi tỉ khâu nhược ngoại đạo 。bất kiến tấn
T23n1435_p0219b15║ bất tác tấn 。ác tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。tự
T23n1435_p0219b16║ ngôn phạm trùng tội 。bản bạch y ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế
T23n1435_p0219b17║ nhân 。sát phụ sát mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。
T23n1435_p0219b18║ như thị đẳng nhân tác đệ thập nhân 。thị phi pháp 。bất thành yết ma bất ưng
T23n1435_p0219b19║ tác 。nhược khả nhị thập chúng tác yết ma giả 。giảm nhị thập tỉ khâu tác yết
T23n1435_p0219b20║ ma 。bất thành yết ma bất ưng tác 。nhược khả nhị thập tăng tác yết ma 。nhược
T23n1435_p0219b21║ bạch y tác đệ nhị thập nhân 。thị phi pháp 。bất thành yết ma bất ưng
T23n1435_p0219b22║ tác 。nhược sa di phi tỉ khâu nhược ngoại đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác
T23n1435_p0219b23║ tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。tự ngôn phạm trùng tội 。
T23n1435_p0219b24║ bản bạch y ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế nhân 。sát phụ
T23n1435_p0219b25║ sát mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị đẳng
T23n1435_p0219b26║ nhân tác đệ nhị thập nhân 。thị phi pháp 。yết ma bất thành bất ưng tác 。
T23n1435_p0219b27║ phật ngôn 。tùng kim biệt trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác biệt trụ yết
T23n1435_p0219b28║ ma 。nhược biệt trụ cánh nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác biệt trụ yết ma 。
T23n1435_p0219b29║ hành ma na đoá nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác biệt trụ yết ma 。hành
T23n1435_p0219c01║ ma na đoá cánh nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác biệt trụ yết ma 。nhược
T23n1435_p0219c02║ bất cộng trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác biệt trụ yết ma 。cực thiểu
T23n1435_p0219c03║ tứ thanh tịnh đồng kiến tỉ khâu 。đắc tác biệt trụ yết ma 。tùng kim nhược biệt
T23n1435_p0219c04║ trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác ma na đoá yết ma 。nhược biệt trụ
T23n1435_p0219c05║ cánh nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác ma na đoá yết ma 。hành ma na
T23n1435_p0219c06║ đoá nhân 。hành ma na đoá cánh nhân 。tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác ma na
T23n1435_p0219c07║ đoá yết ma 。bất cộng trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác ma na đoá
T23n1435_p0219c08║ yết ma 。cực thiểu tứ thanh tịnh đồng kiến tỉ khâu 。đắc tác ma na đoá yết
T23n1435_p0219c09║ ma 。tùng kim nhược biệt trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác bản nhật trị
T23n1435_p0219c10║ yết ma 。biệt trụ cánh nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác bản nhật trị yết
T23n1435_p0219c11║ ma 。nhược hành ma na đoá nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác bản nhật trị
T23n1435_p0219c12║ yết ma 。hành ma na đoá cánh nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác bản nhật
T23n1435_p0219c13║ trị yết ma 。bất cộng trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác bản nhật trị
T23n1435_p0219c14║ yết ma 。cực thiểu tứ thanh tịnh đồng kiến tỉ khâu 。đắc tác bản nhật trị yết
T23n1435_p0219c15║ ma 。tùng kim nhật nhược biệt trụ nhân tác đệ nhị thập nhân 。bất ưng tác xuất
T23n1435_p0219c16║ tội yết ma 。nhược biệt trụ cánh nhân nhược hành ma na đoá nhân 。nhược hành ma
T23n1435_p0219c17║ na đoá cánh nhân 。tác đệ nhị thập nhân 。bất ưng tác xuất tội yết ma 。nhược
T23n1435_p0219c18║ bất cộng trụ nhân tác đệ nhị thập nhân 。bất ưng tác xuất tội yết ma 。cực
T23n1435_p0219c19║ thiểu nhị thập thanh tịnh đồng kiến tỉ khâu 。đắc tác xuất tội yết ma 。phật ngữ
T23n1435_p0219c20║ chư tỉ khâu 。thanh tịnh đồng kiến tứ tỉ khâu 。thị danh chúng tăng 。nhược ngũ tỉ
T23n1435_p0219c21║ khâu thanh tịnh đồng kiến 。thị danh chúng tăng 。nhược thập tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến 。
T23n1435_p0219c22║ thị danh chúng tăng 。nhược nhị thập tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến 。thị danh chúng tăng 。
T23n1435_p0219c23║ thị trung tứ tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến tăng trung 。khả như pháp tác chư yết
T23n1435_p0219c24║ ma 。trừ tự tứ yết ma 。trừ thụ đại giới yết ma 。trừ xuất tội yết ma 。
T23n1435_p0219c25║ thị trung ngũ tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến tăng trung 。khả như pháp tác chư yết
T23n1435_p0219c26║ ma 。trừ trung quốc thụ đại giới yết ma 。trừ xuất tội yết ma 。thị trung thập
T23n1435_p0219c27║ tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến tăng trung khả như pháp tác chư yết ma 。trừ xuất
T23n1435_p0219c28║ tội yết ma 。thị trung nhị thập tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến tăng trung 。khả như
T23n1435_p0219c29║ pháp tác nhất thiết yết ma 。
T23n1435_p0220a01║ nhĩ thời trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。phả hữu tăng bất
T23n1435_p0220a02║ như pháp tác yết ma da 。phật ngữ ưu ba li 。hữu ngũ chủng tăng 。
T23n1435_p0220a03║ nhất giả vô tàm quý tăng 。nhị giả 羺dương tăng 。tam giả biệt chúng tăng
T23n1435_p0220a04║ tứ giả thanh tịnh tăng 。ngũ giả chân thật tăng 。vô tàm quý tăng giả 。phá
T23n1435_p0220a05║ giới chư tỉ khâu 。thị danh vô tàm quý tăng 。羺dương tăng giả 。nhược
T23n1435_p0220a06║ tỉ khâu phàm phu độn căn vô trí tuệ 。như chư 羺dương tụ 。tại nhất
T23n1435_p0220a07║ xứ vô sở tri 。thị chư tỉ khâu bất tri bố tát 。bất tri bố tát yết
T23n1435_p0220a08║ ma 。bất tri thuyết giới 。bất tri pháp hội 。thị danh 羺dương tăng 。biệt chúng
T23n1435_p0220a09║ tăng giả 。nhược chư tỉ khâu nhất giới 。nội xứ xứ biệt tác chư yết ma 。thanh
T23n1435_p0220a10║ tịnh tăng giả 。phàm phu trì giới nhân cập phàm phu thắng giả 。thị danh thanh tịnh
T23n1435_p0220a11║ tăng 。chân thật tăng giả học vô học nhân 。thị danh chân thật tăng 。thị trung tiền
T23n1435_p0220a12║ tam chủng tăng 。năng tác phi pháp yết ma 。hậu nhị chủng bất năng tác phi pháp
T23n1435_p0220a13║ yết ma 。phật cáo ưu ba li 。phục hữu tứ chủng yết ma 。phi pháp yết ma 。
T23n1435_p0220a14║ như pháp yết ma 。biệt chúng yết ma 。hòa hợp yết ma 。phi pháp yết ma giả 。
T23n1435_p0220a15║ nhược bạch yết ma li bạch tác 。thị danh phi pháp yết ma 。nhược bạch nhị yết
T23n1435_p0220a16║ ma li bạch tác giả 。thị diệc phi pháp 。phục hữu tác bạch bất xướng thuyết yết
T23n1435_p0220a17║ ma thị diệc phi pháp 。nhược xướng thuyết yết ma bất tác bạch 。thị diệc phi pháp 。
T23n1435_p0220a18║ nhược bạch tứ yết ma li bạch tác giả 。thị diệc phi pháp 。nhược bạch dĩ bất
T23n1435_p0220a19║ tam xướng thuyết yết ma 。thị diệc phi pháp 。nhược tam xướng thuyết yết ma bất tác
T23n1435_p0220a20║ bạch thị phi pháp yết ma 。nhược ưng dữ hiện tiền tỉ ni dữ ức niệm tỉ
T23n1435_p0220a21║ ni thị phi pháp yết ma 。ưng dữ ức niệm tỉ ni dữ hiện tiền tỉ ni 。
T23n1435_p0220a22║ thị phi pháp yết ma 。ưng dữ ức niệm tỉ ni dữ bất si tỉ ni 。thị
T23n1435_p0220a23║ phi pháp yết ma 。ưng dữ bất si tỉ ni dữ hiện tiền tỉ ni 。thị phi
T23n1435_p0220a24║ pháp yết ma 。ưng dữ bất si tỉ ni dữ tự ngôn tỉ ni 。thị phi pháp
T23n1435_p0220a25║ yết ma 。ưng dữ tự ngôn tỉ ni dữ bất si tỉ ni 。thị phi pháp yết
T23n1435_p0220a26║ ma 。ưng dữ tự ngôn tỉ ni dữ thật mịch tỉ ni 。thị phi pháp yết ma 。
T23n1435_p0220a27║ ưng dữ thật mịch tỉ ni dữ tự ngôn tỉ ni 。thị phi pháp yết ma 。ưng
T23n1435_p0220a28║ dữ thật mịch tỉ ni dữ khổ thiết yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ
T23n1435_p0220a29║ khổ thiết yết ma dữ thật mịch tỉ ni 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ khổ
T23n1435_p0220b01║ thiết yết ma dữ y chỉ yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ y chỉ
T23n1435_p0220b02║ yết ma dữ khổ thiết yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ y chỉ yết
T23n1435_p0220b03║ ma dữ khu xuất yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ khu xuất yết ma
T23n1435_p0220b04║ dữ y chỉ yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ khu xuất yết ma dữ
T23n1435_p0220b05║ hạ ý yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ hạ ý yết ma dữ khu
T23n1435_p0220b06║ xuất yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ hạ ý yết ma dữ biệt trụ
T23n1435_p0220b07║ yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ biệt trụ yết ma dữ hạ ý yết
T23n1435_p0220b08║ ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ biệt trụ yết ma dữ ma na đoá yết
T23n1435_p0220b09║ ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ ma na đoá yết ma dữ bản nhật trị
T23n1435_p0220b10║ yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ xuất tội yết ma dữ bản nhật
T23n1435_p0220b11║ trị yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ xuất tội yết ma dữ ma na
T23n1435_p0220b12║ đoá yết ma 。thị phi pháp yết ma 。nhược tăng chủng chủng sự khởi 。bất như pháp
T23n1435_p0220b13║ bất như tỉ ni bất như phật giáo đoán 。giai danh phi pháp 。thị danh phi pháp
T23n1435_p0220b14║ yết ma 。như pháp yết ma giả 。nhược bạch yết ma dụng bạch tác 。thị như pháp
T23n1435_p0220b15║ yết ma 。nhược bạch nhị yết ma bạch dĩ nhất xướng 。thị như pháp yết ma 。nhược
T23n1435_p0220b16║ bạch tứ yết ma bạch dĩ tam xướng 。thị như pháp yết ma 。nhược ưng dữ hiện
T23n1435_p0220b17║ tiền tỉ ni dữ hiện tiền tỉ ni 。thị như pháp yết ma 。nhược ưng dữ ức
T23n1435_p0220b18║ niệm dữ ức niệm 。ưng dữ bất si dữ bất si 。ưng dữ tự ngôn trị
T23n1435_p0220b19║ dữ tự ngôn trị 。ưng dữ thật mịch tỉ ni dữ thật mịch tỉ ni 。ưng dữ
T23n1435_p0220b20║ khổ thiết yết ma dữ khổ thiết 。ưng dữ y chỉ yết ma dữ y chỉ 。ưng
T23n1435_p0220b21║ dữ hạ ý yết ma dữ hạ ý 。ưng dữ khu xuất yết ma dữ khu xuất 。
T23n1435_p0220b22║ ưng dữ biệt trụ yết ma dữ biệt trụ 。ưng dữ ma na đoá dữ ma na
T23n1435_p0220b23║ đoá 。ưng dữ bản nhật trị dữ bản nhật trị 。ưng dữ xuất tội dữ xuất tội 。
T23n1435_p0220b24║ thị danh như pháp yết ma 。nhược tăng trung chủng chủng sự khởi 。như pháp như
T23n1435_p0220b25║ tỉ ni như phật giáo đoán 。thị danh như pháp yết ma 。biệt chúng yết ma giả 。
T23n1435_p0220b26║ thị yết ma trung sở tu tỉ khâu 。bất hòa hợp nhất xứ 。khả dữ dục giả
T23n1435_p0220b27║ bất dữ dục 。hiện tiền tỉ khâu già thành già 。thị danh biệt chúng yết ma 。phục
T23n1435_p0220b28║ hữu biệt chúng yết ma 。thị yết ma trung sở tu tỉ khâu hòa hợp nhất xứ 。
T23n1435_p0220b29║ khả dữ dục giả bất dữ dục 。hiện tiền tỉ khâu già thành già 。thị danh biệt
T23n1435_p0220c01║ chúng yết ma 。phục hữu biệt chúng yết ma 。thị yết ma trung sở tu tỉ khâu
T23n1435_p0220c02║ hòa hợp nhất xứ 。khả dữ dục giả dữ dục 。hiện tiền tỉ khâu già thành
T23n1435_p0220c03║ già 。thị danh biệt chúng yết ma 。hòa hợp yết ma giả 。sở tu tỉ khâu hòa
T23n1435_p0220c04║ hợp nhất xứ 。khả dữ dục giả dữ dục hiện tiền tỉ khâu năng già bất già
T23n1435_p0220c05║ thị danh hòa hợp yết ma 。
T23n1435_p0220c06║ trường lão ưu ba li vấn phật 。hà tỉ khâu già khả thụ 。hà tỉ khâu già
T23n1435_p0220c07║ bất khả thụ 。phật ngôn 。nhược tăng như pháp tác yết ma 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0220c08║ già bất ưng thụ 。nhược bạch y già 。nhược sa di 。nhược phi tỉ khâu 。nhược ngoại
T23n1435_p0220c09║ đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn bất cộng trụ 。chủng chủng
T23n1435_p0220c10║ bất cộng trụ 。tự ngôn phạm trùng tội 。bản bạch y ô tỉ khâu ni 。bất năng
T23n1435_p0220c11║ nam nhân việt tế nhân 。sát phụ sát mẫu sát a la hán 。phá tăng ác
T23n1435_p0220c12║ tâm xuất phật thân huyết 。như thị đẳng nhân già bất ưng thụ 。nhược giới nội nhân
T23n1435_p0220c13║ già giới ngoại tác yết ma bất ưng thụ 。nhược giới ngoại nhân già giới nội tác
T23n1435_p0220c14║ yết ma bất ưng thụ 。nhược tại hạ nhân già cao xứ tác yết ma bất ưng
T23n1435_p0220c15║ thụ 。nhược tại cao xứ nhân già hạ xứ tác yết ma bất ưng thụ 。nhược già
T23n1435_p0220c16║ nhân bất đáo tác yết ma tăng sở 。nhược đáo bất khí thính 。nhược phá giới nhân
T23n1435_p0220c17║ già giai bất ưng thụ 。nhược phá giới nhân tâm già diệc bất ưng thụ 。thị danh
T23n1435_p0220c18║ bất ưng thụ 。ưng thụ già giả 。nhược tăng tác phi pháp yết ma 。thị trung hữu
T23n1435_p0220c19║ tỉ khâu già ưng thụ 。nhược tăng giới nội tác phi pháp yết ma giới nội tỉ
T23n1435_p0220c20║ khâu già ưng thụ 。nhược già tỉ khâu đáo tăng sở khí thính dĩ già ưng thụ 。
T23n1435_p0220c21║ nhược trì giới tỉ khâu già ưng thụ 。thị danh ưng thụ 。hữu chư tỉ khâu 。phi
T23n1435_p0220c22║ pháp biệt chúng tấn tỉ khâu 。hữu tỉ khâu tăng lai giải 。phi pháp biệt chúng 。phi
T23n1435_p0220c23║ pháp hòa hợp chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。
T23n1435_p0220c24║ như pháp hòa hợp chúng 。phục hữu chư tỉ khâu 。phi pháp hòa hợp chúng tấn tỉ
T23n1435_p0220c25║ khâu 。hữu tỉ khâu tăng lai giải 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。tự
T23n1435_p0220c26║ pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như pháp hòa hợp chúng 。
T23n1435_p0220c27║ phục hữu chư tỉ khâu 。tự pháp biệt chúng tấn tỉ khâu 。hữu tỉ khâu tăng lai
T23n1435_p0220c28║ giải 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa
T23n1435_p0220c29║ hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như pháp hòa hợp chúng 。phục hữu chư tỉ khâu 。tự
T23n1435_p0221a01║ pháp hòa hợp chúng tấn tỉ khâu 。hữu tỉ khâu tăng lai giải 。phi pháp biệt chúng 。
T23n1435_p0221a02║ phi pháp hòa hợp chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt
T23n1435_p0221a03║ chúng như pháp hòa hợp chúng 。phục hữu chư tỉ khâu tăng 。như pháp biệt chúng tấn
T23n1435_p0221a04║ tỉ khâu 。hữu tỉ khâu tăng lai giải 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp
T23n1435_p0221a05║ chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như pháp hòa
T23n1435_p0221a06║ hợp chúng 。phục hữu tỉ khâu tăng 。như pháp hòa hợp chúng tấn tỉ khâu 。hữu
T23n1435_p0221a07║ tỉ khâu tăng lai giải 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。tự pháp biệt
T23n1435_p0221a08║ chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như pháp hòa hợp chúng 。phật
T23n1435_p0221a09║ ngữ ưu ba li 。thị trung nhất chúng 。danh chân thật tác tấn 。sở vị như
T23n1435_p0221a10║ pháp hòa hợp chúng nhất chúng danh chân thật giải tấn 。sở vị như pháp hòa hợp
T23n1435_p0221a11║ chúng giải (bát pháp trung chiêm ba pháp đệ tam cánh )。
T23n1435_p0221a12║ thập tụng luật quyển đệ tam thập TTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment