Thập Tụng Luật – Quyển 30

Tzed Version
T23n1435_p0214a16║
T23n1435_p0214a17║ thập tụng luật quyển đệ tam thập (đệ ngũ tụng chi nhị )
T23n1435_p0214a18║
T23n1435_p0214a19║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0214a20║   bát pháp trung câu xá di pháp đệ nhị
T23n1435_p0214a21║ phật tại câu xá di 。nhĩ thời hữu nhất tỉ khâu 。phạm khả hối quá tội 。chư
T23n1435_p0214a22║ tỉ khâu lân mẫn 。dục ích lợi an lạc cố 。ngữ kì quá tội 。giáo linh
T23n1435_p0214a23║ như pháp hối quá 。thị tỉ khâu ngôn 。ngã bất tri sở phạm 。kí bất tri 。đương
T23n1435_p0214a24║ kiến hà tội 。vân hà sám hối 。chư tỉ khâu tác thị niệm 。thử tỉ khâu
T23n1435_p0214a25║ bất khẳng trực nhĩ tiện thủ 。đương dữ tác bất kiến tấn 。tác thị niệm dĩ 。
T23n1435_p0214a26║ tức dữ tác bất kiến tấn 。thị tỉ khâu lạc trì giới hữu tàm quý 。đa tri
T23n1435_p0214a27║ đa thức 。đa hữu lực thế tá trợ 。sở trụ xứ tứ biên 。đa chư tỉ khâu
T23n1435_p0214a28║ cộng tướng hiệp tập 。thị nhân khiển sứ ngữ ngôn 。ngã vô tội 。nhi chư tỉ khâu
T23n1435_p0214a29║ bất như pháp yết ma tấn ngã 。thị tấn khả phá 。nhữ đẳng lai tập 。tứ biên
T23n1435_p0214b01║ chư tỉ khâu tức thời câu tập 。dục diệt thị sự cố 。thị tỉ khâu cụ hướng
T23n1435_p0214b02║ chư tỉ khâu thuyết 。ngã dĩ như thị nhân duyên cố vô tội 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0214b03║ như pháp 。cường dữ ngã tác bất kiến tấn 。thử sự khả phá 。chư tỉ khâu văn
T23n1435_p0214b04║ dĩ bất nhẫn tâm 。chuyển vị thị tỉ khâu thật vô tội 。tăng bất như pháp 。
T23n1435_p0214b05║ cường dữ tác bất kiến tấn 。thị sự khả phá 。như thị quyết định tùy thuận tấn
T23n1435_p0214b06║ nhân 。dữ chư tác tấn tỉ khâu cộng tướng vi nghịch 。dĩ thị cố 。tướng ngôn đấu
T23n1435_p0214b07║ tránh sự khởi 。tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。tác phá tăng nhân duyên 。phân
T23n1435_p0214b08║ tác lưỡng bộ 。nhất bộ ngôn 。thử tỉ khâu hữu tội 。nhất bộ ngôn 。thử tỉ khâu
T23n1435_p0214b09║ vô tội 。nhất bộ ngôn 。như pháp tấn 。nhất bộ ngôn 。bất như pháp tấn 。nhất
T23n1435_p0214b10║ bộ ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。nhất bộ ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。
T23n1435_p0214b11║ như thị tướng ngôn đấu tránh bất tức 。tăng toại phá tác nhị bộ 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0214b12║ dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật tức thời khước tùy thuận tỉ khâu cập tấn
T23n1435_p0214b13║ tỉ khâu linh tiểu viễn khứ 。ngữ chư tác tấn tỉ khâu 。nhữ đẳng nhược sự vô
T23n1435_p0214b14║ nhân duyên căn bản 。bỉ bất tự thủ 。bất ưng tác tấn 。hà dĩ cố 。hữu
T23n1435_p0214b15║ tỉ khâu phạm khả hối quá tội 。chư tỉ khâu lân mẫn 。dục ích lợi an lạc
T23n1435_p0214b16║ cố 。ngữ kì quá tội 。giáo linh như pháp hối quá 。thị tỉ khâu lạc trì giới
T23n1435_p0214b17║ hữu tàm quý 。đa tri đa thức 。hữu đại lực thế đa nhân tá trợ 。hữu như
T23n1435_p0214b18║ thị nhân 。tăng tiên ưng tư duy 。hữu ngũ pháp 。bất ưng tác tấn 。hà đẳng
T23n1435_p0214b19║ ngũ 。nhược ngã đẳng dữ thị tỉ khâu tác bất kiến tấn 。bất cộng thuyết giới cập
T23n1435_p0214b20║ tăng yết ma bất cộng đát bát na 。bất cộng trung thực 。bất tùy thượng tòa khởi
T23n1435_p0214b21║ lễ nghênh tống 。dĩ thị nhân duyên cố 。đấu tránh tướng ngôn 。tăng phá tăng tránh tăng
T23n1435_p0214b22║ biệt tăng dị 。chư tỉ khâu diệc ưng tư duy 。hữu thị ngũ pháp cố 。bất ưng
T23n1435_p0214b23║ tác tấn 。hựu tỉ khâu phạm khả hối quá tội 。chư tỉ khâu lân mẫn 。dục
T23n1435_p0214b24║ ích lợi an lạc cố 。ngữ kì quá tội 。giáo linh như pháp hối quá 。thị
T23n1435_p0214b25║ tỉ khâu lạc trì giới hữu tàm quý 。thiểu tri thức vô đại thế lực vô đa
T23n1435_p0214b26║ tướng trợ 。tứ biên trụ xứ thiểu tri thức cộng ngữ cộng sự giả 。phật ngôn 。tăng
T23n1435_p0214b27║ ưng tiên tư duy 。hữu ngũ pháp ưng tấn 。hà đẳng ngũ 。nhược ngã đẳng dữ thị
T23n1435_p0214b28║ tỉ khâu tác bất kiến tấn 。bất cộng thuyết giới cập tăng yết ma 。bất cộng đát
T23n1435_p0214b29║ bát na 。bất cộng trung thực 。bất tùy thượng tòa khởi lễ nghênh tống 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0214c01║ duyên cố 。bất khởi đấu tránh tướng ngôn 。tăng hòa hợp vô tránh vô biệt vô dị 。
T23n1435_p0214c02║ tư duy thị ngũ pháp dĩ 。ưng tác tấn 。phật như thị ngữ dĩ 。hựu khước tác
T23n1435_p0214c03║ tấn chư tỉ khâu linh tiểu viễn khứ 。hoán tùy thuận tấn chư tỉ khâu lai ngữ
T23n1435_p0214c04║ ngôn 。nhữ đẳng tỉ khâu 。mạc vi phạm tội bất tự kiến tội nhân 。hà dĩ cố 。
T23n1435_p0214c05║ nhược tỉ khâu phạm khả hối quá tội 。chư tỉ khâu lân mẫn 。dục ích lợi an
T23n1435_p0214c06║ lạc cố 。ngữ kì quá tội 。giáo linh như pháp hối quá 。thị phạm tội tỉ khâu 。
T23n1435_p0214c07║ năng tư duy ngũ pháp 。như pháp kiến tội 。hà đẳng ngũ 。nhược ngã thị tội bất
T23n1435_p0214c08║ như pháp kiến 。tăng hoặc dữ ngã tác bất kiến tấn 。bất đắc cộng thuyết giới cập
T23n1435_p0214c09║ tăng yết ma 。bất đắc cộng đát bát na 。bất đắc cộng trung thực 。bất đắc
T23n1435_p0214c10║ tùy thượng tòa thụ tha khởi lễ nghênh tống 。hà dĩ cố 。chư tỉ khâu lạc trì
T23n1435_p0214c11║ giới hữu tàm quý 。bất năng vi ngã cố tùy ái tùy sân tùy bố tùy
T23n1435_p0214c12║ si hành 。thị phạm tội nhân 。tư duy thị ngũ pháp cố 。năng như pháp kiến
T23n1435_p0214c13║ tội 。
T23n1435_p0214c14║ phật tại câu xá di 。nhĩ thời câu xá di chư tác tấn tỉ khâu 。tại giới
T23n1435_p0214c15║ nội thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy phật sở thính yết ma 。giai như thị tác 。
T23n1435_p0214c16║ chư tùy thuận tỉ khâu cập tấn tỉ khâu 。diệc xuất giới ngoại thuyết giới tác tăng
T23n1435_p0214c17║ yết ma 。tùy phật sở thính yết ma 。giai như thị tác 。chư tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0214c18║ sự hướng phật quảng thuyết 。phật nhĩ thời 。tức khước tùy thuận trợ tấn tỉ khâu cập
T23n1435_p0214c19║ tấn tỉ khâu linh tiểu viễn khứ 。vấn chư tác tấn tỉ khâu 。nhữ đẳng thật ư
T23n1435_p0214c20║ giới nội cộng trụ xứ 。thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết ma 。
T23n1435_p0214c21║ giai như thị tác da 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。hựu vấn bỉ tùy thuận tỉ
T23n1435_p0214c22║ khâu cập tấn tỉ khâu 。xuất giới ngoại thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở
T23n1435_p0214c23║ thính yết ma 。giai như thị tác da 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật ngôn 。thiện
T23n1435_p0214c24║ tai thiện tai 。tỉ khâu nhược nhữ đẳng 。dữ tùy thuận tỉ khâu cập tấn tỉ khâu 。
T23n1435_p0214c25║ giới nội cộng thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết ma cộng tác
T23n1435_p0214c26║ giả 。thị chư yết ma giai danh phi pháp 。hà dĩ cố 。nhữ đẳng dữ bỉ biệt
T23n1435_p0214c27║ dị cố 。bỉ bất dữ nhữ cộng trụ 。nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng trụ 。nhữ đẳng
T23n1435_p0214c28║ bất dữ bỉ cộng sự 。bỉ bất dữ nhữ đẳng cộng sự 。bỉ nhược cộng nhữ đẳng 。
T23n1435_p0214c29║ giới nội thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết ma cộng tác giả 。
T23n1435_p0215a01║ giai danh phi pháp 。hà dĩ cố 。bỉ dữ nhữ đẳng biệt dị cố 。bỉ bất dữ
T23n1435_p0215a02║ nhữ đẳng cộng trụ 。nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng trụ 。nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng
T23n1435_p0215a03║ sự 。bỉ diệc bất dữ nhữ đẳng cộng sự 。bỉ sở tác yết ma diệc giai như
T23n1435_p0215a04║ pháp 。hà dĩ cố 。bỉ dữ nhữ đẳng biệt dị 。bất ưng cộng trụ cộng sự cố 。
T23n1435_p0215a05║ hữu nhị chủng bất cộng trụ 。hà đẳng nhị 。nhất giả tỉ khâu thân tự tác bất
T23n1435_p0215a06║ cộng trụ 。nhị giả tăng hòa hợp như pháp 。dữ tác bất cộng trụ yết ma 。hữu
T23n1435_p0215a07║ nhị chủng cộng trụ 。nhất giả thân tự tác cộng trụ 。nhị giả tăng hòa hợp như
T23n1435_p0215a08║ pháp 。dữ tác cộng trụ yết ma 。nhược khổ thiết tấn tỉ khâu 。xả bỉ bộ
T23n1435_p0215a09║ chúng nhập thử bộ chúng 。tức ưng cộng trụ 。nhược y chỉ yết ma 。khu xuất yết
T23n1435_p0215a10║ ma hạ ý yết ma 。tỉ khâu xả bỉ bộ chúng nhập thử bộ chúng 。tức ưng
T23n1435_p0215a11║ cộng trụ 。nhược tấn nhân chiết phục hạ ý 。xuất giới ngoại dữ giải tấn giả 。tức
T23n1435_p0215a12║ đắc dữ sở giải tấn chúng cộng trụ 。phật nhĩ thời 。khiển tác tấn chư tỉ khâu
T23n1435_p0215a13║ linh tiểu viễn khứ 。cáo chư tùy thuận tấn tỉ khâu cập tấn tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0215a14║ đẳng thật xuất giới ngoại thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết
T23n1435_p0215a15║ ma 。giai như thị tác da 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。hựu vấn bỉ chư
T23n1435_p0215a16║ tỉ khâu 。thật tại giới nội thuyết giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết
T23n1435_p0215a17║ ma 。giai như thị tác da 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật ngôn 。thiện tai
T23n1435_p0215a18║ thiện tai 。tỉ khâu nhược nhữ đẳng 。dữ tác tấn chư tỉ khâu 。giới ngoại cộng thuyết
T23n1435_p0215a19║ giới tác tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết ma cộng tác giả 。thị chư yết
T23n1435_p0215a20║ ma giai danh phi pháp 。hà dĩ cố 。nhữ đẳng dữ bỉ biệt dị cố 。bỉ bất
T23n1435_p0215a21║ cộng nhữ đẳng trụ 。nhữ đẳng bất cộng bỉ trụ 。nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng sự 。
T23n1435_p0215a22║ bỉ bất dữ nhữ đẳng cộng sự 。bỉ nhược cộng nhữ đẳng 。giới ngoại thuyết giới tác
T23n1435_p0215a23║ tăng yết ma 。tùy ngã sở thính yết ma cộng tác giả 。giai danh phi pháp 。
T23n1435_p0215a24║ hà dĩ cố 。bỉ đẳng dữ nhữ biệt dị cố 。bỉ bất dữ nhữ đẳng cộng trụ 。
T23n1435_p0215a25║ nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng trụ 。nhữ đẳng bất dữ bỉ cộng sự 。bỉ diệc bất
T23n1435_p0215a26║ dữ nhữ đẳng cộng sự 。bỉ sở tác yết ma diệc giai như pháp 。hà dĩ cố 。
T23n1435_p0215a27║ bỉ dữ nhữ đẳng biệt dị 。bất ưng cộng trụ cộng sự cố 。hữu nhị chủng bất
T23n1435_p0215a28║ cộng trụ 。nhất giả thân tự tác bất cộng trụ 。nhị giả tăng hòa hợp như pháp 。
T23n1435_p0215a29║ dữ tác bất cộng trụ yết ma 。hữu nhị chủng cộng trụ 。nhất giả thân tự tác
T23n1435_p0215b01║ cộng trụ 。nhị giả tăng hòa hợp như pháp 。dữ tác cộng trụ yết ma 。nhược khổ
T23n1435_p0215b02║ thiết tấn tỉ khâu 。xả bỉ bộ chúng nhập thử bộ chúng 。tức ưng cộng trụ 。
T23n1435_p0215b03║ nhược y chỉ yết ma 。khu xuất yết ma 。hạ ý yết ma 。đắc như thị
T23n1435_p0215b04║ yết ma tỉ khâu 。xả bỉ bộ chúng nhập thử bộ chúng 。tức ưng cộng trụ 。
T23n1435_p0215b05║ nhược tấn tỉ khâu chiết phục hạ ý 。xuất giới ngoại dữ giải tấn giả 。tức đắc
T23n1435_p0215b06║ dữ sở giải tấn chúng cộng trụ 。
T23n1435_p0215b07║ phật tại câu xá di 。thời hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。
T23n1435_p0215b08║ phật mặc nhiên thụ thỉnh 。cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。đầu diện lễ phật
T23n1435_p0215b09║ túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn xá thông dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。tảo
T23n1435_p0215b10║ khởi phu tòa xứ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。phật tự tri thời 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0215b11║ vãng cư sĩ xá 。phật tự phòng trụ nghênh thực phân 。chư tỉ khâu nhập cư sĩ
T23n1435_p0215b12║ xá 。đấu tránh sự khởi tướng ngôn tướng mạ khởi thân ác nghiệp 。xuất gia nhân sở
T23n1435_p0215b13║ bất ưng tác 。thị cư sĩ ngữ chư tỉ khâu ngôn 。đại đức tiểu trụ 。giai linh
T23n1435_p0215b14║ tựu tòa 。tự thủ hành thuỷ 。tự dữ đa mĩ ẩm thực 。tự tứ bão mãn dĩ 。
T23n1435_p0215b15║ hành táo thuỷ tất 。thủ tiểu sàng toạ dục thính thuyết pháp 。thượng tòa thuyết pháp dĩ
T23n1435_p0215b16║ tùng tòa khởi khứ 。chư tỉ khâu thực hậu hoàn phòng cử y bát 。vãng nghệ phật
T23n1435_p0215b17║ sở đầu diện lễ phật túc khước toạ nhất diện 。chư phật thường pháp 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0215b18║ thực lai 。dĩ thị ngữ ngôn vấn tấn 。ẩm thực đa mĩ 。chúng tăng mãn
T23n1435_p0215b19║ túc bất 。phật tức dĩ thị ngữ lao vấn 。chư tỉ khâu 。ẩm thực đa mĩ 。
T23n1435_p0215b20║ tăng bão mãn bất 。chư tỉ khâu đáp ngôn 。thế tôn 。ẩm thực đa mĩ chúng tăng
T23n1435_p0215b21║ bão mãn 。dĩ thượng sự hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0215b22║ chủng chủng nhân duyên ha trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。nhập bạch y xá khởi
T23n1435_p0215b23║ đấu tránh sự 。tướng ngôn tướng mạ khởi thân ác nghiệp 。xuất gia nhân sở bất ưng
T23n1435_p0215b24║ tác 。phật ngôn 。tùng kim biệt bộ dị chúng 。bất ưng cộng tướng cận toạ linh khởi
T23n1435_p0215b25║ thân ác nghiệp 。như thị dị chúng tập thời 。thính tri pháp tỉ khâu linh tướng viễn 。
T23n1435_p0215b26║ phu tòa trung gian lưu nhất sàng xứ 。nhiên hậu thuyết giới tác chư yết ma 。
T23n1435_p0215b27║ cập giáo hoá tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0215b28║ phật tại câu xá di 。nhĩ thời câu xá di tỉ khâu 。hí đấu tránh tướng ngôn 。
T23n1435_p0215b29║ phật nhĩ thời giáo hoá thị chư tỉ khâu 。nhữ đẳng mạc đấu tránh tướng ngôn 。hà
T23n1435_p0215c01║ dĩ cố 。dụng sân hận giả bất diệt sân hận 。duy nhẫn nhục lực nãi năng diệt
T23n1435_p0215c02║ chi 。thị trung hữu tỉ khâu 。bạch phật ngôn 。thế tôn pháp vương 。thả trí 。bỉ
T23n1435_p0215c03║ nhân não ngã vân hà bất báo 。nhĩ thời thế tôn tiểu khước bất viễn 。tác thị
T23n1435_p0215c04║ niệm 。ngã kim đắc li thường hỉ đấu tránh tướng ngôn tướng mạ câu xá di tỉ
T23n1435_p0215c05║ khâu sở hành uy nghi pháp tắc 。quảng thuyết trường thọ vương kinh dĩ 。tức tùng tòa
T23n1435_p0215c06║ khởi vãng chi đề quốc 。tiêm tiêm du hành đáo xá vệ quốc 。nhĩ thời câu xá
T23n1435_p0215c07║ di chư hiền giả 。văn phật bất hí câu xá di tỉ khâu đấu tránh ngôn ngữ
T23n1435_p0215c08║ sở hành uy nghi pháp tắc cố xả nghệ tha quốc 。tác thị niệm 。ngã đẳng ưng
T23n1435_p0215c09║ khinh tiện thị chư tỉ khâu thiểu khởi kính tâm 。tác thị niệm dĩ 。tức tiện tướng
T23n1435_p0215c10║ ngữ hàm cộng khinh tiện 。bất phục tôn trùng cung dưỡng tán thán 。kính tâm chuyển thiểu 。
T23n1435_p0215c11║ nhĩ thời chư tỉ khâu tác thị niệm 。chư cư sĩ khinh tiện ngã đẳng 。bất phục
T23n1435_p0215c12║ tôn trùng cung dưỡng tán thán 。kính tâm chuyển thiểu 。ngã đẳng hà bất vãng xá vệ
T23n1435_p0215c13║ quốc nghệ phật sở 。tác thị niệm dĩ 。tùy ý trụ cánh trì y bát 。vãng
T23n1435_p0215c14║ xá vệ quốc nghệ phật sở 。trường lão xá lợi phất 。văn câu xá di chư tỉ
T23n1435_p0215c15║ khâu hỉ đấu tránh tướng ngôn bỉ chư hiền giả bất phục tôn trùng cung dưỡng tán
T23n1435_p0215c16║ thán khởi mạn tâm cố lai hướng xá vệ quốc 。văn dĩ vãng nghệ phật sở 。đầu
T23n1435_p0215c17║ diện lễ phật túc khước toạ nhất diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。câu xá di tỉ
T23n1435_p0215c18║ khâu hí đấu tránh tướng ngôn 。bỉ chư hiền giả 。bất phục tôn trùng cung dưỡng tán
T23n1435_p0215c19║ thán 。khởi mạn tâm cố 。tiện lai hướng thử 。thế tôn 。ngã đẳng ư thử tỉ
T23n1435_p0215c20║ khâu 。đương ưng hà sở tác 。phật ngữ xá lợi phất 。thị trung hữu thuyết phi
T23n1435_p0215c21║ pháp giả 。bất ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。hữu thuyết pháp giả 。ưng tôn trùng
T23n1435_p0215c22║ cung dưỡng tán thán 。xá lợi phất bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã đẳng vân hà tri
T23n1435_p0215c23║ thuyết phi pháp giả thuyết pháp giả 。phật ngữ xá lợi phất 。nhược tỉ khâu phi pháp
T23n1435_p0215c24║ thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。phi luật thuyết luật 。luật thuyết phi luật 。phạm thuyết phi
T23n1435_p0215c25║ phạm 。phi phạm thuyết phạm 。khinh thuyết trùng 。trùng thuyết khinh 。vô tàn thuyết hữu tàn 。
T23n1435_p0215c26║ hữu tàn thuyết vô tàn 。thường sở hành pháp 。thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường
T23n1435_p0215c27║ sở hành pháp 。thuyết thị thường sở hành pháp 。thuyết ngôn phi thuyết 。phi thuyết ngôn thuyết 。
T23n1435_p0215c28║ thị danh thuyết phi pháp giả 。bất ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。bất ưng giáo
T23n1435_p0215c29║ độc tụng kinh pháp đáp sở vấn nghi 。bất ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp tùng
T23n1435_p0216a01║ vấn sở nghi 。bất ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0216a02║ dược tận hình dược 。diệc bất ưng tùng thụ y bát hộ câu thời dược thời phân
T23n1435_p0216a03║ dược thất nhật dược tận hình dược 。xá lợi phất 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết
T23n1435_p0216a04║ phi pháp 。pháp thuyết pháp 。phi luật thuyết phi luật 。luật thuyết luật 。phạm thuyết
T23n1435_p0216a05║ phạm 。phi phạm thuyết phi phạm 。khinh thuyết khinh 。trùng thuyết trùng 。vô tàn thuyết vô
T23n1435_p0216a06║ tàn 。hữu tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp 。thuyết thị thường sở hành pháp 。phi
T23n1435_p0216a07║ thường sở hành pháp 。thuyết phi thường sở hành pháp 。thuyết ngôn thị thuyết 。phi thuyết ngôn
T23n1435_p0216a08║ phi thuyết 。thị danh thuyết pháp giả 。ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。ưng giáo
T23n1435_p0216a09║ độc tụng kinh pháp đáp sở vấn nghi 。diệc ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp 。
T23n1435_p0216a10║ tùng vấn sở nghi 。ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0216a11║ dược tận hình dược 。diệc ưng tùng thụ y bát hộ câu thời dược thời phân dược
T23n1435_p0216a12║ thất nhật dược tận hình dược 。nhất thiết tận ưng dữ sàng ngoạ cụ 。trường lão mục
T23n1435_p0216a13║ liên 。a na luật 。nan đề 。kim tì la 。diệc như thị vấn 。nhĩ thời ma
T23n1435_p0216a14║ ha ba xà ba đề tỉ khâu ni 。văn câu xá di tỉ khâu hí đấu tránh
T23n1435_p0216a15║ tướng ngôn bỉ chư hiền giả bất tôn trùng cung dưỡng khởi mạn tâm cố lai hướng xá
T23n1435_p0216a16║ vệ quốc 。văn dĩ vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ túc tại nhất diện lập 。bạch
T23n1435_p0216a17║ phật ngôn 。thế tôn 。câu xá di tỉ khâu hí đấu tránh tướng ngôn 。bỉ chư hiền
T23n1435_p0216a18║ giả 。bất tôn trùng cung dưỡng tán thán 。khởi mạn tâm cố 。tiện lai hướng thử 。thế
T23n1435_p0216a19║ tôn 。ngã đẳng ư thử tỉ khâu 。đương ưng hà sở tác 。phật ngôn 。cù đàm
T23n1435_p0216a20║ di 。thị trung hữu thuyết phi pháp giả 。bất ưng kính trùng cung dưỡng tán thán 。hữu
T23n1435_p0216a21║ thuyết pháp giả 。ưng kính trùng cung dưỡng 。cù đàm di ngôn 。vân hà tri thuyết
T23n1435_p0216a22║ phi pháp giả thuyết pháp giả 。phật cáo cù đàm di 。thiện thính 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0216a23║ phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。phi luật thuyết luật 。luật thuyết phi luật 。phạm
T23n1435_p0216a24║ thuyết phi phạm 。phi phạm thuyết phạm 。trùng thuyết khinh 。khinh thuyết trùng 。vô tàn thuyết
T23n1435_p0216a25║ tàn 。tàn thuyết vô tàn 。thường sở hành pháp 。thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường
T23n1435_p0216a26║ sở hành pháp 。thuyết thị thường sở hành pháp 。thuyết ngôn phi thuyết 。phi thuyết ngôn thuyết 。
T23n1435_p0216a27║ thị danh thuyết phi pháp giả 。bất ưng kính trùng cung dưỡng tán thán 。bất ưng giáo
T23n1435_p0216a28║ độc tụng kinh pháp đáp sở vấn nghi 。bất ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp tùng
T23n1435_p0216a29║ vấn sở nghi 。bất ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0216b01║ dược tận hình dược 。bất ưng tùng thụ y bát hộ câu thời dược thời phân dược
T23n1435_p0216b02║ thất nhật dược tận hình dược 。bất ưng tùng thị nhân thụ bán nguyệt giáo giới pháp 。
T23n1435_p0216b03║ cù đàm di 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết phi pháp 。pháp thuyết pháp 。phi luật thuyết
T23n1435_p0216b04║ phi luật 。luật thuyết luật 。phạm thuyết phạm 。phi phạm thuyết phi phạm 。khinh thuyết khinh 。
T23n1435_p0216b05║ trùng thuyết trùng 。vô tàn thuyết vô tàn 。hữu tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp 。
T23n1435_p0216b06║ thuyết thị thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp 。thuyết phi thường sở hành pháp 。
T23n1435_p0216b07║ thuyết ngôn thị thuyết 。phi thuyết ngôn phi thuyết 。thị danh thuyết pháp giả 。ưng kính trùng
T23n1435_p0216b08║ cung dưỡng tán thán 。giáo độc tụng kinh pháp đáp sở vấn nghi 。diệc ưng tùng thụ
T23n1435_p0216b09║ độc tụng kinh pháp tùng vấn sở nghi 。ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời
T23n1435_p0216b10║ phân dược thất nhật dược tận hình dược 。diệc ưng tùng thị nhân thụ y bát hộ
T23n1435_p0216b11║ câu thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。ưng tùng thị nhân thụ
T23n1435_p0216b12║ bán nguyệt giáo giới pháp 。sí xá cù đàm di tỉ khâu ni 。ưu bát la hoa
T23n1435_p0216b13║ sắc tỉ khâu ni 。chu na nan đà tỉ khâu ni 。tần đầu tỉ khâu ni 。chi
T23n1435_p0216b14║ lê sa di ni diệc như thị vấn 。kiêu tát la vương ba tư nặc 。văn câu
T23n1435_p0216b15║ xá di tỉ khâu hí đấu tránh tướng ngôn bỉ chư hiền giả bất tôn trùng cung dưỡng
T23n1435_p0216b16║ cố lai hướng thử quốc 。văn dĩ vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ túc khước toạ
T23n1435_p0216b17║ nhất diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã đẳng đương ưng hà sở tác 。phật ngôn 。
T23n1435_p0216b18║ đại vương 。thị trung hữu thuyết phi pháp giả 。bất ưng kính trùng cung dưỡng 。hữu thuyết
T23n1435_p0216b19║ pháp giả ưng cung dưỡng 。thế tôn 。vân hà tri thuyết pháp giả thuyết phi pháp
T23n1435_p0216b20║ giả 。phật ngôn 。đại vương 。ưng thính lưỡng nhân ngữ 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết pháp
T23n1435_p0216b21║ pháp thuyết phi pháp 。thị danh thuyết phi pháp giả 。bất ưng kính trùng cung dưỡng tán
T23n1435_p0216b22║ thán 。bất ưng giáo độc tụng kinh pháp đáp sở vấn nghi 。bất ưng tùng thụ độc
T23n1435_p0216b23║ tụng kinh pháp tùng vấn sở nghi 。bất ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời
T23n1435_p0216b24║ phân dược thất nhật dược tận hình dược 。đại vương 。nhược hữu tỉ khâu 。phi pháp thuyết
T23n1435_p0216b25║ phi pháp 。pháp thuyết thị pháp 。ưng cung kính cung dưỡng tán thán giáo độc tụng kinh
T23n1435_p0216b26║ pháp đáp sở vấn nghi 。diệc ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp tùng vấn sở nghi 。
T23n1435_p0216b27║ ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。
T23n1435_p0216b28║ đại vương 。ưng dữ nhất thiết nhị bộ tăng ẩm thực 。đại cư sĩ tu đạt
T23n1435_p0216b29║ đa 。a nan bân để lê sư đạt đa 。phú la na diệc như thị vấn 。
T23n1435_p0216c01║ mạt lợi phu nhân 。văn câu xá di tỉ khâu hí đấu tránh tướng ngôn bỉ chư
T23n1435_p0216c02║ hiền giả bất tôn trùng cung dưỡng tán thán cố lai hướng thử quốc 。văn dĩ vãng
T23n1435_p0216c03║ nghệ phật sở 。đầu diện lễ phật túc khước toạ nhất diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0216c04║ ngã đẳng ư thử tỉ khâu 。đương ưng hà sở tác 。phật ngôn 。mạt lợi phu
T23n1435_p0216c05║ nhân 。thị trung hữu thuyết phi pháp giả 。bất ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。hữu
T23n1435_p0216c06║ thuyết pháp giả 。ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。thế tôn 。ngã đẳng vân hà
T23n1435_p0216c07║ tri thuyết pháp giả thuyết phi pháp giả 。phật ngôn 。mạt lợi phu nhân 。ưng thính
T23n1435_p0216c08║ lưỡng nhân ngữ 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。thị danh
T23n1435_p0216c09║ thuyết phi pháp giả 。bất ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán 。bất ưng giáo độc tụng
T23n1435_p0216c10║ kinh pháp đáp sở vấn nghi 。bất ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp tùng vấn sở
T23n1435_p0216c11║ nghi 。bất ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật dược tận
T23n1435_p0216c12║ hình dược 。mạt lợi phu nhân 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết phi pháp 。pháp thuyết
T23n1435_p0216c13║ thị pháp 。thị danh thuyết pháp giả 。ưng tôn trùng cung dưỡng tán thán giáo độc tụng
T23n1435_p0216c14║ kinh pháp đáp sở vấn nghi 。diệc ưng tùng thụ độc tụng kinh pháp tùng vấn sở
T23n1435_p0216c15║ nghi 。ưng dữ y bát hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình
T23n1435_p0216c16║ dược 。ưng dữ nhất thiết nhị bộ tăng ẩm thực 。tì xá khư lộc tử mẫu 。
T23n1435_p0216c17║ bố tát đa cư sĩ phụ 。tu xà đa cư sĩ phụ 。diệc như thị vấn 。
T23n1435_p0216c18║ nhĩ thời trường lão xá lợi phất 。văn câu xá di tỉ khâu hí đấu tránh tướng
T23n1435_p0216c19║ ngôn cố dĩ lai nhập giới 。văn dĩ vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ phật túc
T23n1435_p0216c20║ khước toạ nhất diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。câu xá di tỉ khâu hí đấu tránh
T23n1435_p0216c21║ tướng ngôn lai nhập thử giới 。ngã đẳng vân hà dữ ngoạ cụ phân 。phật ngôn 。ngã
T23n1435_p0216c22║ tiên thuyết ưng dữ ngoạ cụ 。tùy bỉ bộ thượng tòa 。tiên dữ ngoạ cụ 。xá lợi
T23n1435_p0216c23║ phất thụ phật giáo dĩ 。tùy bỉ thượng tòa tiên dữ ngoạ cụ 。
T23n1435_p0216c24║ phật tại câu xá di 。nhĩ thời đắc tấn tỉ khâu độc hành độc trụ tác thị
T23n1435_p0216c25║ tư duy 。vi ngã cố 。chúng tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt
T23n1435_p0216c26║ tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô
T23n1435_p0216c27║ tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp
T23n1435_p0216c28║ tấn 。bất khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。
T23n1435_p0216c29║ ngã thật phạm tội 。như pháp tấn bất khả phá 。kim đương vân hà 。tác thị tư
T23n1435_p0217a01║ duy dĩ 。đáo tùy thuận tỉ khâu sở ngôn 。ngã độc hành độc trụ tác thị tư
T23n1435_p0217a02║ duy 。vi ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。
T23n1435_p0217a03║ thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô tội 。hữu
T23n1435_p0217a04║ ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất
T23n1435_p0217a05║ khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm
T23n1435_p0217a06║ tội 。như pháp tấn bất khả phá 。ngã kim vân hà 。tùy thuận chư tỉ khâu tức
T23n1435_p0217a07║ tương tấn tỉ khâu 。đáo tác tấn chư tỉ khâu sở ngôn 。thị tấn tỉ khâu đáo
T23n1435_p0217a08║ ngã sở ngôn 。ngã độc hành độc trụ tác thị tư duy 。vi ngã cố 。tăng đấu
T23n1435_p0217a09║ tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0217a10║ thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu
T23n1435_p0217a11║ ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。bất
T23n1435_p0217a12║ như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm tội 。như pháp tấn bất
T23n1435_p0217a13║ khả phá 。ngã kim vân hà 。tác tấn chư tỉ khâu 。tức tương tấn tỉ khâu cập
T23n1435_p0217a14║ tùy thuận chư tỉ khâu 。vãng nghệ phật sở đầu diện lễ phật túc khước toạ nhất
T23n1435_p0217a15║ diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。thị tùy thuận tỉ khâu 。tương tấn tỉ khâu 。chí
T23n1435_p0217a16║ ngã đẳng sở ngôn 。thị tấn tỉ khâu ngôn 。ngã độc hành độc trụ tác thị tư
T23n1435_p0217a17║ duy 。vi ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。
T23n1435_p0217a18║ thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô tội 。hữu
T23n1435_p0217a19║ ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất
T23n1435_p0217a20║ khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm
T23n1435_p0217a21║ tội 。như pháp tấn bất khả phá 。ngã kim vân hà 。phật ngôn 。thị tỉ khâu thật
T23n1435_p0217a22║ phạm tội 。như pháp tấn bất khả phá 。nhược thị tỉ khâu 。tâm hối chiết phục tự
T23n1435_p0217a23║ thủ giả 。ưng dữ giải tấn 。giải tấn pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị tấn
T23n1435_p0217a24║ tỉ khâu ưng tùng toạ khởi thiên đản hữu kiên 。thoát cức tỉ [đào -triệu +hỗ ]quỵ hợp chưởng
T23n1435_p0217a25║ tác thị ngôn 。đại đức tăng ức niệm 。vi ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng
T23n1435_p0217a26║ phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân phạm tội 。
T23n1435_p0217a27║ hữu ngôn thị nhân vô tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp
T23n1435_p0217a28║ tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả
T23n1435_p0217a29║ phá 。giai vi ngã cố 。ngã mỗ giáp tỉ khâu thật phạm tội 。như pháp tấn
T23n1435_p0217b01║ bất khả phá 。ngã kim tâm hối chiết phục tự thủ tùng tăng khí giải tấn ngã
T23n1435_p0217b02║ tỉ khâu mỗ giáp 。tâm hối chiết phục tự thủ 。tăng đương dữ ngã giải tấn 。lân
T23n1435_p0217b03║ mẫn cố 。đệ nhị đệ tam diệc như thị khí 。tức thời nhất tỉ khâu 。tăng trung
T23n1435_p0217b04║ xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị tấn tỉ khâu mỗ giáp ngôn 。vi ngã cố 。tăng
T23n1435_p0217b05║ đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0217b06║ ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。
T23n1435_p0217b07║ hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。
T23n1435_p0217b08║ bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm tội 。như pháp tấn
T23n1435_p0217b09║ bất khả phá 。thị tấn tỉ khâu mỗ giáp 。tâm hối chiết phục tự thủ 。kim tùng
T23n1435_p0217b10║ tăng khí giải tấn 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。dữ mỗ giáp tỉ khâu giải
T23n1435_p0217b11║ tấn 。thị danh bạch 。đại đức tăng thính 。thị tấn tỉ khâu mỗ giáp ngôn 。vi ngã
T23n1435_p0217b12║ cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung hữu
T23n1435_p0217b13║ tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô tội 。hữu ngôn 。như
T23n1435_p0217b14║ pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。
T23n1435_p0217b15║ hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm tội 。như
T23n1435_p0217b16║ pháp tấn bất khả phá 。thị tấn tỉ khâu mỗ giáp 。tâm hối chiết phục tự thủ 。
T23n1435_p0217b17║ tăng kim dữ mỗ giáp tỉ khâu giải tấn 。thùy chư trường lão nhẫn thính 。dữ
T23n1435_p0217b18║ mỗ giáp tỉ khâu giải tấn giả mặc nhiên 。bất nhẫn giả thuyết 。như thị bạch tứ
T23n1435_p0217b19║ yết ma 。tăng dữ mỗ giáp tỉ khâu giải tấn cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。
T23n1435_p0217b20║ thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0217b21║ phật tại câu xá di 。nhĩ thời bỉ tỉ khâu độc hành độc trụ tác thị tư
T23n1435_p0217b22║ duy 。vi ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng
T23n1435_p0217b23║ dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô
T23n1435_p0217b24║ tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp
T23n1435_p0217b25║ tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã
T23n1435_p0217b26║ thật phạm tội 。như pháp tấn bất khả phá 。ngã tâm hối chiết phục tự thủ 。tăng
T23n1435_p0217b27║ dĩ dữ ngã giải tấn 。ngã kim ưng nhập tăng trung cộng tác hòa hợp 。tác thị
T23n1435_p0217b28║ tư duy dĩ 。vãng tùy thuận chư tỉ khâu sở ngôn 。ngã độc hành độc trụ tác
T23n1435_p0217b29║ thị tư duy 。vi ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt
T23n1435_p0217c01║ tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。thị nhân vô
T23n1435_p0217c02║ tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp
T23n1435_p0217c03║ tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã
T23n1435_p0217c04║ thật phạm tội 。như pháp tấn bất khả phá 。ngã tâm hối chiết phục tự thủ 。tăng
T23n1435_p0217c05║ dĩ dữ ngã giải tấn 。ngã kim ưng nhập tăng trung cộng tác hòa hợp tùy thuận
T23n1435_p0217c06║ chư tỉ khâu tức tương thị tỉ khâu 。vãng nghệ tác tấn tỉ khâu sở ngôn 。thị
T23n1435_p0217c07║ tỉ khâu ngôn 。ngã độc hành độc trụ tác thị tư duy 。vi ngã cố 。tăng đấu
T23n1435_p0217c08║ tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung hữu tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0217c09║ thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。vô tội 。hữu ngôn 。như pháp tấn 。hữu ngôn 。bất
T23n1435_p0217c10║ như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。hữu ngôn 。bất như pháp
T23n1435_p0217c11║ tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật phạm tội 。như pháp tấn bất khả phá 。
T23n1435_p0217c12║ ngã tâm hối chiết phục tự thủ cố 。tăng dĩ dữ ngã giải tấn 。ngã kim ưng
T23n1435_p0217c13║ nhập tăng trung cộng tác hòa hợp 。tác tấn chư tỉ khâu 。tức tương thị tỉ khâu
T23n1435_p0217c14║ cập tùy thuận chư tỉ khâu 。vãng nghệ phật sở đầu diện lễ túc khước toạ nhất
T23n1435_p0217c15║ diện 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。thị tùy thuận chư tỉ khâu tương thị tỉ khâu đáo
T23n1435_p0217c16║ ngã sở ngôn 。thị tỉ khâu thuyết 。ngã độc hành độc trụ tác thị tư duy vi
T23n1435_p0217c17║ ngã cố 。tăng đấu tránh tướng ngôn tăng phá tăng tránh tăng biệt tăng dị 。thị trung
T23n1435_p0217c18║ hữu tỉ khâu ngôn 。thị nhân hữu tội 。hữu ngôn 。vô tội 。hữu ngôn 。như pháp
T23n1435_p0217c19║ tấn 。hữu ngôn 。bất như pháp tấn 。hữu ngôn 。như pháp tấn bất khả phá 。hữu
T23n1435_p0217c20║ ngôn 。bất như pháp tấn khả phá 。giai vi ngã cố 。ngã thật hữu tội 。như pháp
T23n1435_p0217c21║ tấn bất khả phá 。ngã tâm hối chiết phục tự thủ cố 。tăng dĩ dữ ngã giải
T23n1435_p0217c22║ tấn 。ngã kim ưng nhập tăng trung tác hòa hợp 。phật ngôn 。thiện tai thiện tai chư
T23n1435_p0217c23║ tỉ khâu 。nhữ vi hòa hợp nhân duyên cố 。tế cầu thị sự 。như phá nhất mao
T23n1435_p0217c24║ vi bá phân 。mạc vi phá tăng nhân duyên tế cầu thị sự 。phật ngôn 。ưng cộng
T23n1435_p0217c25║ tác hòa hợp nhược bố tát thời vị đáo 。ưng tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng
T23n1435_p0217c26║ thính 。kim tăng vi hòa hợp cố 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。kim phi
T23n1435_p0217c27║ bố tát thời 。tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa vi chúng tăng hòa hợp
T23n1435_p0217c28║ cố 。thị danh bạch 。tức thời tác bố tát thuyết ba la đề mộc xoa (bát pháp trung câu
T23n1435_p0217c29║ xá di pháp đệ nhị cánh )。
T23n1435_p0218a01║   bát pháp trung chiêm ba pháp đệ tam
T23n1435_p0218a02║ phật tại chiêm ba quốc 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。xứ xứ tác phi pháp yết
T23n1435_p0218a03║ ma 。nhất nhân tấn nhất nhân 。nhất nhân tấn nhị nhân tam nhân tứ nhân 。nhị nhân
T23n1435_p0218a04║ tấn nhị nhân 。nhị nhân tấn tam nhân tứ nhân nhất nhân 。tam nhân tấn tam nhân 。
T23n1435_p0218a05║ tam nhân tấn tứ nhân nhất nhân nhị nhân 。tứ nhân tấn tứ nhân 。thị trung hữu
T23n1435_p0218a06║ tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。ha
T23n1435_p0218a07║ trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。xứ xứ tác phi pháp yết ma 。nhất nhân
T23n1435_p0218a08║ tấn nhất nhân nhị nhân tam nhân tứ nhân 。nhị nhân tấn nhị nhân tam nhân tứ
T23n1435_p0218a09║ nhân nhất nhân 。tam nhân tấn tam nhân tứ nhân nhất nhân nhị nhân 。tứ nhân tấn
T23n1435_p0218a10║ tứ nhân 。như thị ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0218a11║ tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0218a12║ thật tác thế tôn 。phật ha trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。xứ xứ tác
T23n1435_p0218a13║ phi pháp yết ma 。nhất nhân tấn nhất nhân nhị nhân tam nhân tứ nhân 。nhị nhân
T23n1435_p0218a14║ tấn nhị nhân tam nhân tứ nhân nhất nhân 。tam nhân tấn tam nhân tứ nhân nhất
T23n1435_p0218a15║ nhân nhị nhân 。tứ nhân tấn tứ nhân 。phật đãn ha trái nhi vị kế giới 。
T23n1435_p0218a16║ phật tại chiêm ba quốc 。nhĩ thời a diệp ma già quốc tụ lạc 。danh vương tát
T23n1435_p0218a17║ bà 。thị trung hữu cựu tỉ khâu 。danh cộng kim 。tác ma ma đế đế đế đà
T23n1435_p0218a18║ la 。lục quần tỉ khâu du hành ca thi quốc hướng chiêm ba quốc 。đáo vương tát
T23n1435_p0218a19║ bà tụ lạc 。thị tỉ khâu dao kiến bỉ lai 。xuất nghênh đại trì y bát
T23n1435_p0218a20║ khai phòng xá kì ngôn 。thử phòng xá sàng ngoạ cụ bí chấm 。nhữ đẳng tùy thượng
T23n1435_p0218a21║ tòa an trụ 。dữ biện tẩy dục cụ 。dữ du táo đậu 。dục khai ma giả tức
T23n1435_p0218a22║ dữ khai ma 。thị ma ma đế dạ toạ thiền 。thần triêu nhập vương tát bà tụ
T23n1435_p0218a23║ lạc 。đáo chư quý nhân xá 。tán thán lục quần tỉ khâu ngôn 。lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0218a24║ thị phật đệ tử 。đa văn thiện xảo thuyết pháp biện tài vô ngại 。dĩ thị cố 。
T23n1435_p0218a25║ nhữ đẳng ưng dữ tăng đát bát na thực trung thực 。tức thời chư bà la môn
T23n1435_p0218a26║ cư sĩ tín giả 。dữ tác đát bát na thực trung thực dữ tăng 。lục quần
T23n1435_p0218a27║ tỉ khâu đạm thị thực dĩ 。phì thịnh đắc sắc đắc lực thân nhu nhuyễn 。cộng tướng
T23n1435_p0218a28║ vị ngôn 。thị hảo thiện nam tử 。tôn trùng tán thán ngã đẳng 。tác như thị hảo
T23n1435_p0218a29║ thực 。số nhật chi trung canh bất phục tục 。lục quần tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。
T23n1435_p0218b01║ thị thiện nam tử chuyển canh bất hảo 。bất phục tôn trùng cung dưỡng tán thán ngã
T23n1435_p0218b02║ đẳng 。đương hoán kì lai 。tức hoán lai đáo 。lục quần vấn ngôn 。nhữ hà cố
T23n1435_p0218b03║ bất phục tôn trùng cung dưỡng tán thán ngã đẳng 。đáp ngôn 。thử vương tát bà tụ
T23n1435_p0218b04║ lạc bà la môn cư sĩ 。tín ngã ngữ giả ước sắc tác cung dưỡng 。ngã lực
T23n1435_p0218b05║ thế chính năng tề thị 。canh bất năng đắc 。lục quần tỉ khâu ngôn 。nhữ kiến tội
T23n1435_p0218b06║ bất 。đáp ngôn 。ngã hữu hà tội 。lục quần ngôn 。nhữ khán ngã đẳng bất như
T23n1435_p0218b07║ bản tôn trùng cung dưỡng tán thán 。bỉ ngôn 。ngã bất kiến tội 。lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0218b08║ ngôn 。thử nhân bất khẳng trực thủ 。đương dữ tác bất kiến tấn 。tức dữ tác bất
T23n1435_p0218b09║ kiến tấn 。thị nhân tác thị niệm 。lục quần tỉ khâu vô nhân duyên 。ngã bất tự
T23n1435_p0218b10║ thủ 。cường tác bất kiến tấn 。ngã hà bất hướng chiêm ba quốc nghệ phật sở 。như
T23n1435_p0218b11║ thị tư duy dĩ 。tùy ý trụ vương tát bà tụ lạc dĩ 。trì y bát vãng
T23n1435_p0218b12║ chiêm ba quốc nghệ phật sở 。đầu diện lễ phật túc nhất diện lập 。chư phật thường
T23n1435_p0218b13║ pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。như thị vấn tấn 。khả nhẫn bất túc bất 。an
T23n1435_p0218b14║ lạc trụ bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì cực da 。phật như thị
T23n1435_p0218b15║ ngữ 。vấn tấn cộng kim tỉ khâu 。khả nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。
T23n1435_p0218b16║ khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì cực da 。đáp ngôn 。thế tôn 。khả nhẫn
T23n1435_p0218b17║ khả túc khí thực vô nan đạo lộ bất bì 。dĩ thị sự hướng phật quảng
T23n1435_p0218b18║ thuyết 。phật tri nhi cố vấn cộng kim tỉ khâu 。lục quần tỉ khâu hà nhân duyên
T23n1435_p0218b19║ cố tấn nhữ 。đáp ngôn 。thế tôn 。vô nhân vô duyên ngã vô tội 。cường dữ
T23n1435_p0218b20║ ngã tác bất kiến tấn 。phật ngôn 。nhược lục quần tỉ khâu vô nhân vô duyên 。nhữ
T23n1435_p0218b21║ vô tội cường tấn nhữ giả 。nhữ mạc sầu ưu 。ngã dữ nhữ tác pháp bạn 。lục
T23n1435_p0218b22║ quần tỉ khâu văn dữ tác tấn tỉ khâu hướng chiêm ba quốc nghệ phật sở 。ngã
T23n1435_p0218b23║ đẳng diệc đương vãng nghệ phật sở 。như thị tư duy tùy ý trụ dĩ 。trì y
T23n1435_p0218b24║ bát du hành hướng chiêm ba quốc nghệ phật sở 。đầu diện lễ phật túc nhất diện
T23n1435_p0218b25║ lập 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。dĩ như thị ngữ vấn tấn 。
T23n1435_p0218b26║ khả nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ bất
T23n1435_p0218b27║ bì cực da 。phật tức dĩ thị ngữ 。vấn tấn lục quần tỉ khâu khả nhẫn
T23n1435_p0218b28║ bất túc bất 。an lạc trụ bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì cực
T23n1435_p0218b29║ da 。lục quần tỉ khâu đáp ngôn 。thế tôn 。khả nhẫn khả túc an lạc trụ 。
T23n1435_p0218c01║ khí thực bất nan đạo lộ bất bì cực 。phật tri nhi cố vấn lục quần
T23n1435_p0218c02║ tỉ khâu 。nhữ đẳng ư vương tát bà tụ lạc 。hữu dữ tỉ khâu tác bất kiến
T23n1435_p0218c03║ tấn da 。đáp ngôn 。thật hữu thế tôn 。vấn hà nhân duyên cố tấn 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0218c04║ vô nhân vô duyên bỉ vô tội 。cường vi tác tấn 。phật dĩ thị sự cập tiên
T23n1435_p0218c05║ nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0218c06║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。vô nhân vô duyên bỉ vô tội cường vi tác
T23n1435_p0218c07║ tấn 。vân hà danh tỉ khâu 。xứ xứ tác phi pháp yết ma 。nhất nhân tấn nhất
T23n1435_p0218c08║ nhân nhị nhân tam nhân tứ nhân 。nhị nhân tấn nhị nhân tam nhân tứ nhân nhất
T23n1435_p0218c09║ nhân 。tam nhân tấn tam nhân tứ nhân nhất nhân nhị nhân 。tứ nhân tấn tứ nhân 。
T23n1435_p0218c10║ nhược tỉ khâu nhất nhân tấn nhất nhân 。phạm nhất đột cát la 。nhất nhân tấn nhị
T23n1435_p0218c11║ nhân 。phạm nhị đột cát la 。nhất nhân tấn tam nhân 。phạm tam đột cát la 。
T23n1435_p0218c12║ nhất nhân tấn tứ nhân 。tứ đột cát la 。nhị nhân tấn nhị nhân 。nhị đột cát
T23n1435_p0218c13║ la 。nhị nhân tấn tam nhân 。tam đột cát la 。nhị nhân tấn tứ nhân 。phạm
T23n1435_p0218c14║ tứ đột cát la 。tam nhân tấn nhất nhân 。nhất đột cát la 。tam nhân tấn
T23n1435_p0218c15║ tam nhân 。tam đột cát la 。tam nhân tấn tứ nhân 。tứ đột cát la 。tam nhân
T23n1435_p0218c16║ tấn nhất nhân 。nhất đột cát la 。tam nhân tấn nhị nhân 。nhị đột cát la 。tứ
T23n1435_p0218c17║ nhân tấn tứ nhân 。thâu lan già 。tác phá tăng nhân duyên cố 。nhất nhân tấn
T23n1435_p0218c18║ nhất nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhất nhân tấn nhị nhân tam nhân
T23n1435_p0218c19║ tứ nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhị nhân tấn nhị nhân tam nhân
T23n1435_p0218c20║ tứ nhân nhất nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。tam nhân tấn tam nhân
T23n1435_p0218c21║ tứ nhân nhất nhân nhị nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。tứ nhân tấn
T23n1435_p0218c22║ tứ nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược nhất nhân tấn nhất nhân 。bất
T23n1435_p0218c23║ thành yết ma 。nhất nhân tấn nhị nhân tam nhân tứ nhân 。bất thành yết ma 。nhị
T23n1435_p0218c24║ nhân tấn nhị nhân tam nhân tứ nhân nhất nhân 。bất thành yết ma 。tam nhân tấn
T23n1435_p0218c25║ tam nhân tứ nhân nhất nhân nhị nhân 。bất thành yết ma 。tứ nhân tấn tứ nhân 。
T23n1435_p0218c26║ bất thành yết ma 。khả tứ chúng tác yết ma 。thị trung tứ tỉ khâu thành 。
T23n1435_p0218c27║ khả ngũ chúng tác yết ma 。thị trung ngũ tỉ khâu thành 。khả thập chúng tác yết
T23n1435_p0218c28║ ma 。thị trung thập tỉ khâu thành 。khả nhị thập chúng tác yết ma 。thị trung nhị
T23n1435_p0218c29║ thập tỉ khâu thành 。nhược tứ chúng khả tác yết ma 。thị trung giảm tứ tỉ khâu
T23n1435_p0219a01║ tác 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược bạch y tác đệ tứ nhân 。
T23n1435_p0219a02║ thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược sa di nhược phi tỉ khâu nhược ngoại
T23n1435_p0219a03║ đạo 。nhược bất kiến tấn nhân bất tác tấn nhân 。ác tà bất trừ tấn nhân bất
T23n1435_p0219a04║ cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng trụ nhân 。tự ngôn phạm trùng tội nhân 。bản bạch
T23n1435_p0219a05║ y ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế nhân 。sát phụ mẫu nhân sát
T23n1435_p0219a06║ a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị nhân tác đệ tứ
T23n1435_p0219a07║ nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。khả ngũ chúng tác yết ma 。giảm
T23n1435_p0219a08║ ngũ tỉ khâu tác giả 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược bạch y tác
T23n1435_p0219a09║ đệ ngũ nhân thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược sa di nhược phi tỉ
T23n1435_p0219a10║ khâu nhược ngoại đạo 。nhược bất kiến tấn nhân bất tác tấn nhân 。ác tà bất trừ
T23n1435_p0219a11║ tấn nhân bất cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng trụ nhân 。tự ngôn phạm trùng tội
T23n1435_p0219a12║ nhân bản bạch y ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế nhân 。sát
T23n1435_p0219a13║ phụ sát mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị
T23n1435_p0219a14║ nhân tác đệ ngũ nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。khả thập chúng tác
T23n1435_p0219a15║ yết ma 。giảm thập chúng tác giả 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược
T23n1435_p0219a16║ bạch y tác đệ thập nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。nhược sa
T23n1435_p0219a17║ di phi tỉ khâu nhược ngoại đạo 。bất kiến tấn nhân bất tác tấn nhân 。ác
T23n1435_p0219a18║ tà bất trừ tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。tự ngôn
T23n1435_p0219a19║ phạm trùng tội bản bạch y ô tỉ khâu ni nhân 。bất năng nam nhân việt tế
T23n1435_p0219a20║ nhân 。sát phụ sát mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。
T23n1435_p0219a21║ như thị nhân tác đệ thập nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng tác 。khả nhị
T23n1435_p0219a22║ thập chúng tác yết ma 。giảm nhị thập chúng tác giả 。thị phi pháp yết ma bất
T23n1435_p0219a23║ ưng tác 。nhược bạch y tác đệ nhị thập nhân 。thị phi pháp yết ma bất ưng
T23n1435_p0219a24║ tác 。nhược sa di phi tỉ khâu nhược ngoại đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác
T23n1435_p0219a25║ tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。tự ngôn phạm
T23n1435_p0219a26║ trùng tội 。bản bạch y ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế nhân
T23n1435_p0219a27║ phá nội ngoại đạo sát phụ sát mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất
T23n1435_p0219a28║ phật thân huyết 。như thị nhân tác đệ nhị thập nhân thị phi pháp yết ma bất
T23n1435_p0219a29║ ưng tác 。nhược khả tứ chúng tác yết ma giảm tứ tỉ khâu tác giả 。bất thành
T23n1435_p0219b01║ yết ma 。nhược khả tứ chúng tác yết ma 。nhược bạch y tác đệ tứ nhân thị
T23n1435_p0219b02║ phi pháp yết ma 。bất thành yết ma bất ưng tác 。nhược sa di nãi chí ác
T23n1435_p0219b03║ tâm xuất phật thân huyết nhân 。tác đệ tứ nhân 。thị phi pháp yết ma 。bất
T23n1435_p0219b04║ thành yết ma bất ưng tác 。nhược ngũ chúng khả tác yết ma 。giảm ngũ tỉ khâu
T23n1435_p0219b05║ tác giả 。bất thành yết ma 。nhược khả ngũ chúng tác yết ma 。nhược bạch y
T23n1435_p0219b06║ tác đệ ngũ nhân 。thị phi pháp 。bất thành yết ma bất ưng tác 。nhược sa
T23n1435_p0219b07║ di phi tỉ khâu nhược ngoại đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác tà bất trừ
T23n1435_p0219b08║ tấn 。bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。tự ngôn phạm trùng tội 。bản bạch y
T23n1435_p0219b09║ ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế nhân 。sát phụ sát mẫu sát
T23n1435_p0219b10║ a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị đẳng nhân tác đệ
T23n1435_p0219b11║ ngũ nhân 。thị phi pháp bất thành yết ma bất ưng tác 。nhược khả thập chúng tác
T23n1435_p0219b12║ yết ma 。giảm thập chúng tác giả 。bất thành yết ma bất ưng tác 。nhược khả thập
T23n1435_p0219b13║ chúng tác yết ma 。nhược bạch y tác đệ thập nhân 。thị phi pháp 。bất thành
T23n1435_p0219b14║ yết ma bất ưng tác 。nhược sa di phi tỉ khâu nhược ngoại đạo 。bất kiến tấn
T23n1435_p0219b15║ bất tác tấn 。ác tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。tự
T23n1435_p0219b16║ ngôn phạm trùng tội 。bản bạch y ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế
T23n1435_p0219b17║ nhân 。sát phụ sát mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。
T23n1435_p0219b18║ như thị đẳng nhân tác đệ thập nhân 。thị phi pháp 。bất thành yết ma bất ưng
T23n1435_p0219b19║ tác 。nhược khả nhị thập chúng tác yết ma giả 。giảm nhị thập tỉ khâu tác yết
T23n1435_p0219b20║ ma 。bất thành yết ma bất ưng tác 。nhược khả nhị thập tăng tác yết ma 。nhược
T23n1435_p0219b21║ bạch y tác đệ nhị thập nhân 。thị phi pháp 。bất thành yết ma bất ưng
T23n1435_p0219b22║ tác 。nhược sa di phi tỉ khâu nhược ngoại đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác
T23n1435_p0219b23║ tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。tự ngôn phạm trùng tội 。
T23n1435_p0219b24║ bản bạch y ô tỉ khâu ni 。bất năng nam nhân việt tế nhân 。sát phụ
T23n1435_p0219b25║ sát mẫu sát a la hán phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị đẳng
T23n1435_p0219b26║ nhân tác đệ nhị thập nhân 。thị phi pháp 。yết ma bất thành bất ưng tác 。
T23n1435_p0219b27║ phật ngôn 。tùng kim biệt trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác biệt trụ yết
T23n1435_p0219b28║ ma 。nhược biệt trụ cánh nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác biệt trụ yết ma 。
T23n1435_p0219b29║ hành ma na đoá nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác biệt trụ yết ma 。hành
T23n1435_p0219c01║ ma na đoá cánh nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác biệt trụ yết ma 。nhược
T23n1435_p0219c02║ bất cộng trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác biệt trụ yết ma 。cực thiểu
T23n1435_p0219c03║ tứ thanh tịnh đồng kiến tỉ khâu 。đắc tác biệt trụ yết ma 。tùng kim nhược biệt
T23n1435_p0219c04║ trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác ma na đoá yết ma 。nhược biệt trụ
T23n1435_p0219c05║ cánh nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác ma na đoá yết ma 。hành ma na
T23n1435_p0219c06║ đoá nhân 。hành ma na đoá cánh nhân 。tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác ma na
T23n1435_p0219c07║ đoá yết ma 。bất cộng trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác ma na đoá
T23n1435_p0219c08║ yết ma 。cực thiểu tứ thanh tịnh đồng kiến tỉ khâu 。đắc tác ma na đoá yết
T23n1435_p0219c09║ ma 。tùng kim nhược biệt trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác bản nhật trị
T23n1435_p0219c10║ yết ma 。biệt trụ cánh nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác bản nhật trị yết
T23n1435_p0219c11║ ma 。nhược hành ma na đoá nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác bản nhật trị
T23n1435_p0219c12║ yết ma 。hành ma na đoá cánh nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác bản nhật
T23n1435_p0219c13║ trị yết ma 。bất cộng trụ nhân tác đệ tứ nhân 。bất ưng tác bản nhật trị
T23n1435_p0219c14║ yết ma 。cực thiểu tứ thanh tịnh đồng kiến tỉ khâu 。đắc tác bản nhật trị yết
T23n1435_p0219c15║ ma 。tùng kim nhật nhược biệt trụ nhân tác đệ nhị thập nhân 。bất ưng tác xuất
T23n1435_p0219c16║ tội yết ma 。nhược biệt trụ cánh nhân nhược hành ma na đoá nhân 。nhược hành ma
T23n1435_p0219c17║ na đoá cánh nhân 。tác đệ nhị thập nhân 。bất ưng tác xuất tội yết ma 。nhược
T23n1435_p0219c18║ bất cộng trụ nhân tác đệ nhị thập nhân 。bất ưng tác xuất tội yết ma 。cực
T23n1435_p0219c19║ thiểu nhị thập thanh tịnh đồng kiến tỉ khâu 。đắc tác xuất tội yết ma 。phật ngữ
T23n1435_p0219c20║ chư tỉ khâu 。thanh tịnh đồng kiến tứ tỉ khâu 。thị danh chúng tăng 。nhược ngũ tỉ
T23n1435_p0219c21║ khâu thanh tịnh đồng kiến 。thị danh chúng tăng 。nhược thập tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến 。
T23n1435_p0219c22║ thị danh chúng tăng 。nhược nhị thập tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến 。thị danh chúng tăng 。
T23n1435_p0219c23║ thị trung tứ tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến tăng trung 。khả như pháp tác chư yết
T23n1435_p0219c24║ ma 。trừ tự tứ yết ma 。trừ thụ đại giới yết ma 。trừ xuất tội yết ma 。
T23n1435_p0219c25║ thị trung ngũ tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến tăng trung 。khả như pháp tác chư yết
T23n1435_p0219c26║ ma 。trừ trung quốc thụ đại giới yết ma 。trừ xuất tội yết ma 。thị trung thập
T23n1435_p0219c27║ tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến tăng trung khả như pháp tác chư yết ma 。trừ xuất
T23n1435_p0219c28║ tội yết ma 。thị trung nhị thập tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến tăng trung 。khả như
T23n1435_p0219c29║ pháp tác nhất thiết yết ma 。
T23n1435_p0220a01║ nhĩ thời trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。phả hữu tăng bất
T23n1435_p0220a02║ như pháp tác yết ma da 。phật ngữ ưu ba li 。hữu ngũ chủng tăng 。
T23n1435_p0220a03║ nhất giả vô tàm quý tăng 。nhị giả 羺dương tăng 。tam giả biệt chúng tăng
T23n1435_p0220a04║ tứ giả thanh tịnh tăng 。ngũ giả chân thật tăng 。vô tàm quý tăng giả 。phá
T23n1435_p0220a05║ giới chư tỉ khâu 。thị danh vô tàm quý tăng 。羺dương tăng giả 。nhược
T23n1435_p0220a06║ tỉ khâu phàm phu độn căn vô trí tuệ 。như chư 羺dương tụ 。tại nhất
T23n1435_p0220a07║ xứ vô sở tri 。thị chư tỉ khâu bất tri bố tát 。bất tri bố tát yết
T23n1435_p0220a08║ ma 。bất tri thuyết giới 。bất tri pháp hội 。thị danh 羺dương tăng 。biệt chúng
T23n1435_p0220a09║ tăng giả 。nhược chư tỉ khâu nhất giới 。nội xứ xứ biệt tác chư yết ma 。thanh
T23n1435_p0220a10║ tịnh tăng giả 。phàm phu trì giới nhân cập phàm phu thắng giả 。thị danh thanh tịnh
T23n1435_p0220a11║ tăng 。chân thật tăng giả học vô học nhân 。thị danh chân thật tăng 。thị trung tiền
T23n1435_p0220a12║ tam chủng tăng 。năng tác phi pháp yết ma 。hậu nhị chủng bất năng tác phi pháp
T23n1435_p0220a13║ yết ma 。phật cáo ưu ba li 。phục hữu tứ chủng yết ma 。phi pháp yết ma 。
T23n1435_p0220a14║ như pháp yết ma 。biệt chúng yết ma 。hòa hợp yết ma 。phi pháp yết ma giả 。
T23n1435_p0220a15║ nhược bạch yết ma li bạch tác 。thị danh phi pháp yết ma 。nhược bạch nhị yết
T23n1435_p0220a16║ ma li bạch tác giả 。thị diệc phi pháp 。phục hữu tác bạch bất xướng thuyết yết
T23n1435_p0220a17║ ma thị diệc phi pháp 。nhược xướng thuyết yết ma bất tác bạch 。thị diệc phi pháp 。
T23n1435_p0220a18║ nhược bạch tứ yết ma li bạch tác giả 。thị diệc phi pháp 。nhược bạch dĩ bất
T23n1435_p0220a19║ tam xướng thuyết yết ma 。thị diệc phi pháp 。nhược tam xướng thuyết yết ma bất tác
T23n1435_p0220a20║ bạch thị phi pháp yết ma 。nhược ưng dữ hiện tiền tỉ ni dữ ức niệm tỉ
T23n1435_p0220a21║ ni thị phi pháp yết ma 。ưng dữ ức niệm tỉ ni dữ hiện tiền tỉ ni 。
T23n1435_p0220a22║ thị phi pháp yết ma 。ưng dữ ức niệm tỉ ni dữ bất si tỉ ni 。thị
T23n1435_p0220a23║ phi pháp yết ma 。ưng dữ bất si tỉ ni dữ hiện tiền tỉ ni 。thị phi
T23n1435_p0220a24║ pháp yết ma 。ưng dữ bất si tỉ ni dữ tự ngôn tỉ ni 。thị phi pháp
T23n1435_p0220a25║ yết ma 。ưng dữ tự ngôn tỉ ni dữ bất si tỉ ni 。thị phi pháp yết
T23n1435_p0220a26║ ma 。ưng dữ tự ngôn tỉ ni dữ thật mịch tỉ ni 。thị phi pháp yết ma 。
T23n1435_p0220a27║ ưng dữ thật mịch tỉ ni dữ tự ngôn tỉ ni 。thị phi pháp yết ma 。ưng
T23n1435_p0220a28║ dữ thật mịch tỉ ni dữ khổ thiết yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ
T23n1435_p0220a29║ khổ thiết yết ma dữ thật mịch tỉ ni 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ khổ
T23n1435_p0220b01║ thiết yết ma dữ y chỉ yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ y chỉ
T23n1435_p0220b02║ yết ma dữ khổ thiết yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ y chỉ yết
T23n1435_p0220b03║ ma dữ khu xuất yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ khu xuất yết ma
T23n1435_p0220b04║ dữ y chỉ yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ khu xuất yết ma dữ
T23n1435_p0220b05║ hạ ý yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ hạ ý yết ma dữ khu
T23n1435_p0220b06║ xuất yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ hạ ý yết ma dữ biệt trụ
T23n1435_p0220b07║ yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ biệt trụ yết ma dữ hạ ý yết
T23n1435_p0220b08║ ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ biệt trụ yết ma dữ ma na đoá yết
T23n1435_p0220b09║ ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ ma na đoá yết ma dữ bản nhật trị
T23n1435_p0220b10║ yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ xuất tội yết ma dữ bản nhật
T23n1435_p0220b11║ trị yết ma 。thị phi pháp yết ma 。ưng dữ xuất tội yết ma dữ ma na
T23n1435_p0220b12║ đoá yết ma 。thị phi pháp yết ma 。nhược tăng chủng chủng sự khởi 。bất như pháp
T23n1435_p0220b13║ bất như tỉ ni bất như phật giáo đoán 。giai danh phi pháp 。thị danh phi pháp
T23n1435_p0220b14║ yết ma 。như pháp yết ma giả 。nhược bạch yết ma dụng bạch tác 。thị như pháp
T23n1435_p0220b15║ yết ma 。nhược bạch nhị yết ma bạch dĩ nhất xướng 。thị như pháp yết ma 。nhược
T23n1435_p0220b16║ bạch tứ yết ma bạch dĩ tam xướng 。thị như pháp yết ma 。nhược ưng dữ hiện
T23n1435_p0220b17║ tiền tỉ ni dữ hiện tiền tỉ ni 。thị như pháp yết ma 。nhược ưng dữ ức
T23n1435_p0220b18║ niệm dữ ức niệm 。ưng dữ bất si dữ bất si 。ưng dữ tự ngôn trị
T23n1435_p0220b19║ dữ tự ngôn trị 。ưng dữ thật mịch tỉ ni dữ thật mịch tỉ ni 。ưng dữ
T23n1435_p0220b20║ khổ thiết yết ma dữ khổ thiết 。ưng dữ y chỉ yết ma dữ y chỉ 。ưng
T23n1435_p0220b21║ dữ hạ ý yết ma dữ hạ ý 。ưng dữ khu xuất yết ma dữ khu xuất 。
T23n1435_p0220b22║ ưng dữ biệt trụ yết ma dữ biệt trụ 。ưng dữ ma na đoá dữ ma na
T23n1435_p0220b23║ đoá 。ưng dữ bản nhật trị dữ bản nhật trị 。ưng dữ xuất tội dữ xuất tội 。
T23n1435_p0220b24║ thị danh như pháp yết ma 。nhược tăng trung chủng chủng sự khởi 。như pháp như
T23n1435_p0220b25║ tỉ ni như phật giáo đoán 。thị danh như pháp yết ma 。biệt chúng yết ma giả 。
T23n1435_p0220b26║ thị yết ma trung sở tu tỉ khâu 。bất hòa hợp nhất xứ 。khả dữ dục giả
T23n1435_p0220b27║ bất dữ dục 。hiện tiền tỉ khâu già thành già 。thị danh biệt chúng yết ma 。phục
T23n1435_p0220b28║ hữu biệt chúng yết ma 。thị yết ma trung sở tu tỉ khâu hòa hợp nhất xứ 。
T23n1435_p0220b29║ khả dữ dục giả bất dữ dục 。hiện tiền tỉ khâu già thành già 。thị danh biệt
T23n1435_p0220c01║ chúng yết ma 。phục hữu biệt chúng yết ma 。thị yết ma trung sở tu tỉ khâu
T23n1435_p0220c02║ hòa hợp nhất xứ 。khả dữ dục giả dữ dục 。hiện tiền tỉ khâu già thành
T23n1435_p0220c03║ già 。thị danh biệt chúng yết ma 。hòa hợp yết ma giả 。sở tu tỉ khâu hòa
T23n1435_p0220c04║ hợp nhất xứ 。khả dữ dục giả dữ dục hiện tiền tỉ khâu năng già bất già
T23n1435_p0220c05║ thị danh hòa hợp yết ma 。
T23n1435_p0220c06║ trường lão ưu ba li vấn phật 。hà tỉ khâu già khả thụ 。hà tỉ khâu già
T23n1435_p0220c07║ bất khả thụ 。phật ngôn 。nhược tăng như pháp tác yết ma 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0220c08║ già bất ưng thụ 。nhược bạch y già 。nhược sa di 。nhược phi tỉ khâu 。nhược ngoại
T23n1435_p0220c09║ đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn bất cộng trụ 。chủng chủng
T23n1435_p0220c10║ bất cộng trụ 。tự ngôn phạm trùng tội 。bản bạch y ô tỉ khâu ni 。bất năng
T23n1435_p0220c11║ nam nhân việt tế nhân 。sát phụ sát mẫu sát a la hán 。phá tăng ác
T23n1435_p0220c12║ tâm xuất phật thân huyết 。như thị đẳng nhân già bất ưng thụ 。nhược giới nội nhân
T23n1435_p0220c13║ già giới ngoại tác yết ma bất ưng thụ 。nhược giới ngoại nhân già giới nội tác
T23n1435_p0220c14║ yết ma bất ưng thụ 。nhược tại hạ nhân già cao xứ tác yết ma bất ưng
T23n1435_p0220c15║ thụ 。nhược tại cao xứ nhân già hạ xứ tác yết ma bất ưng thụ 。nhược già
T23n1435_p0220c16║ nhân bất đáo tác yết ma tăng sở 。nhược đáo bất khí thính 。nhược phá giới nhân
T23n1435_p0220c17║ già giai bất ưng thụ 。nhược phá giới nhân tâm già diệc bất ưng thụ 。thị danh
T23n1435_p0220c18║ bất ưng thụ 。ưng thụ già giả 。nhược tăng tác phi pháp yết ma 。thị trung hữu
T23n1435_p0220c19║ tỉ khâu già ưng thụ 。nhược tăng giới nội tác phi pháp yết ma giới nội tỉ
T23n1435_p0220c20║ khâu già ưng thụ 。nhược già tỉ khâu đáo tăng sở khí thính dĩ già ưng thụ 。
T23n1435_p0220c21║ nhược trì giới tỉ khâu già ưng thụ 。thị danh ưng thụ 。hữu chư tỉ khâu 。phi
T23n1435_p0220c22║ pháp biệt chúng tấn tỉ khâu 。hữu tỉ khâu tăng lai giải 。phi pháp biệt chúng 。phi
T23n1435_p0220c23║ pháp hòa hợp chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。
T23n1435_p0220c24║ như pháp hòa hợp chúng 。phục hữu chư tỉ khâu 。phi pháp hòa hợp chúng tấn tỉ
T23n1435_p0220c25║ khâu 。hữu tỉ khâu tăng lai giải 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。tự
T23n1435_p0220c26║ pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như pháp hòa hợp chúng 。
T23n1435_p0220c27║ phục hữu chư tỉ khâu 。tự pháp biệt chúng tấn tỉ khâu 。hữu tỉ khâu tăng lai
T23n1435_p0220c28║ giải 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa
T23n1435_p0220c29║ hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như pháp hòa hợp chúng 。phục hữu chư tỉ khâu 。tự
T23n1435_p0221a01║ pháp hòa hợp chúng tấn tỉ khâu 。hữu tỉ khâu tăng lai giải 。phi pháp biệt chúng 。
T23n1435_p0221a02║ phi pháp hòa hợp chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt
T23n1435_p0221a03║ chúng như pháp hòa hợp chúng 。phục hữu chư tỉ khâu tăng 。như pháp biệt chúng tấn
T23n1435_p0221a04║ tỉ khâu 。hữu tỉ khâu tăng lai giải 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp
T23n1435_p0221a05║ chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như pháp hòa
T23n1435_p0221a06║ hợp chúng 。phục hữu tỉ khâu tăng 。như pháp hòa hợp chúng tấn tỉ khâu 。hữu
T23n1435_p0221a07║ tỉ khâu tăng lai giải 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。tự pháp biệt
T23n1435_p0221a08║ chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như pháp hòa hợp chúng 。phật
T23n1435_p0221a09║ ngữ ưu ba li 。thị trung nhất chúng 。danh chân thật tác tấn 。sở vị như
T23n1435_p0221a10║ pháp hòa hợp chúng nhất chúng danh chân thật giải tấn 。sở vị như pháp hòa hợp
T23n1435_p0221a11║ chúng giải (bát pháp trung chiêm ba pháp đệ tam cánh )。
T23n1435_p0221a12║ thập tụng luật quyển đệ tam thập TTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *