Thập Tụng Luật – Quyển 34

Tzed Version
T23n1435_p0242a15║
T23n1435_p0242a16║
T23n1435_p0242a17║ thập tụng luật quyển đệ tam thập tứ (đệ ngũ tụng chi lục )
T23n1435_p0242a18║
T23n1435_p0242a19║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0242a20║   bát pháp trung ngoạ cụ pháp đệ thất
T23n1435_p0242a21║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。hỗ tướng khinh mạn vô cung kính
T23n1435_p0242a22║ hành 。phật kiến chư tỉ khâu hỗ tướng khinh mạn vô cung kính hành 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0242a23║ duyên cố 。tập tỉ khâu tăng 。vấn chư tỉ khâu 。ư nhữ đẳng ý vân hà 。
T23n1435_p0242a24║ thùy tỉ khâu ưng tác thượng tòa 。tiên thụ thuỷ tiên thụ ẩm thực 。hữu tỉ khâu
T23n1435_p0242a25║ đáp ngôn 。thế tôn 。nhược tỉ khâu sa lợi chủng 。dĩ tín xuất gia thế trừ tu
T23n1435_p0242a26║ phát phục pháp y 。thị nhân ưng tiên toạ tiên thụ thuỷ tiên thụ ẩm thực 。phục
T23n1435_p0242a27║ hữu tỉ khâu ngôn 。thế tôn 。nhược tỉ khâu thị bà la môn chủng 。dĩ tín xuất
T23n1435_p0242a28║ gia thế trừ tu phát phục pháp y 。thị nhân ưng tiên toạ tiên thụ thuỷ tiên
T23n1435_p0242a29║ thụ ẩm thực 。phục hữu tỉ khâu ngôn 。thế tôn 。nhược tỉ khâu tì xá chủng 。dĩ
T23n1435_p0242b01║ tín xuất gia thế trừ tu phát phục pháp y 。thị nhân ưng tiên toạ tiên thụ
T23n1435_p0242b02║ thuỷ tiên thụ ẩm thực 。phục hữu tỉ khâu ngôn 。thế tôn 。nhược tỉ khâu đắc a
T23n1435_p0242b03║ la hán lậu tận 。sở tác dĩ biện xả li trùng đam 。tận chư hữu kế năng
T23n1435_p0242b04║ cụ chính trí tâm đắc giải thoát 。như thị tỉ khâu 。ưng tiên toạ tiên thụ thuỷ
T23n1435_p0242b05║ tiên thụ ẩm thực 。phục hữu tỉ khâu ngôn 。thế tôn 。nhược tỉ khâu đắc a na
T23n1435_p0242b06║ hàm 。đoán ngũ hạ phân kế bất hoàn sinh thử thế giới 。như thị tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0242b07║ tiên toạ tiên thụ thuỷ tiên thụ ẩm thực 。phục hữu tỉ khâu ngôn 。thế tôn nhược
T23n1435_p0242b08║ tỉ khâu đắc tư đà hàm 。đoán tam kế tam độc bạc 。nhất lai sinh thử thế
T23n1435_p0242b09║ gian đắc tận khổ tế 。như thị tỉ khâu 。ưng tiên toạ tiên thụ thuỷ tiên thụ
T23n1435_p0242b10║ ẩm thực 。phục hữu tỉ khâu ngôn 。thế tôn 。nhược tỉ khâu đắc tu đà hoàn 。đoán
T23n1435_p0242b11║ tam kế bất đoạ tam ác đạo tất chí tịnh trí 。vãng lai nhân thiên thất tử
T23n1435_p0242b12║ thất sinh đắc tận khổ tế 。như thị tỉ khâu 。ưng tiên toạ tiên thụ thuỷ tiên
T23n1435_p0242b13║ thụ ẩm thực 。chư tỉ khâu tuy chủng chủng thuyết 。bất hợp phật ý 。phật ngữ chư
T23n1435_p0242b14║ tỉ khâu 。nhữ đẳng đương nhất tâm thính 。thùy tỉ khâu ưng tiên toạ tiên thụ thuỷ
T23n1435_p0242b15║ tiên thụ ẩm thực 。nhĩ thời thế tôn thuyết bản sinh nhân duyên 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0242b16║ quá khứ thế thời 。cận tuyết sơn hạ 。hữu tam cầm thú cộng trụ 。nhất chuyết nhị
T23n1435_p0242b17║ mi hầu tam tượng 。thị tam cầm thú 。hỗ tướng khinh mạn vô cung kính hành 。thị
T23n1435_p0242b18║ tam cầm thú đồng tác thị niệm 。ngã đẳng hà bất cộng tướng cung kính 。nhược tiền
T23n1435_p0242b19║ sinh giả 。ưng cung dưỡng tôn trùng giáo hoá ngã đẳng 。nhĩ thời chuyết dữ mi hầu
T23n1435_p0242b20║ vấn tượng ngôn 。nhữ ức niệm quá khứ hà sự 。thời thị xứ hữu đại tất bạt
T23n1435_p0242b21║ thụ 。tượng ngôn 。ngã tiểu thời hành thử 。thử thụ tại ngã phúc hạ quá 。tượng chuyết
T23n1435_p0242b22║ vấn mi hầu ngôn 。nhữ ức niệm quá khứ hà sự 。đáp ngôn 。ngã ức tiểu thời 。
T23n1435_p0242b23║ toạ địa tróc thử thụ 。đầu án linh đáo địa 。tượng ngữ mi hầu nhữ niên đại
T23n1435_p0242b24║ ngã 。ngã đương cung kính tôn trùng nhữ 。nhữ đương vi ngã thuyết pháp 。mi hầu vấn
T23n1435_p0242b25║ chuyết ngôn 。nhữ ức niệm quá khứ hà sự 。đáp ngôn 。bỉ xứ hữu đại tất
T23n1435_p0242b26║ bạt thụ 。ngã thời đạm kì tử ư thử đại tiện 。nãi sinh tư thụ trường đại
T23n1435_p0242b27║ như thị 。thị ngã sở ức 。mi hầu ngữ chuyết 。nhữ niên đại ngã 。ngã đương cung
T23n1435_p0242b28║ dưỡng tôn trùng nhữ 。nhữ đương vi ngã thuyết pháp 。nhĩ thời tượng cung kính mi hầu 。
T23n1435_p0242b29║ tùng thính thụ pháp vi dư tượng thuyết 。mi hầu cung kính chuyết 。tùng thính thụ pháp
T23n1435_p0242c01║ vi dư mi hầu thuyết 。chuyết vi dư chuyết thuyết pháp 。thử tam cầm thú 。tiên hỉ
T23n1435_p0242c02║ sát sinh thâu đoạt tha vật tà dâm vọng ngữ 。tư chư cầm thú hàm tác thị
T23n1435_p0242c03║ niệm 。ngã đẳng hà bất xả sát sinh thâu đoạt tà dâm vọng ngữ ác nghiệp 。tác
T23n1435_p0242c04║ thị niệm dĩ 。tức xả sát đạo tà dâm vọng ngữ 。súc sinh trung vô do 。
T23n1435_p0242c05║ cụ túc hành thị tứ pháp 。mệnh chung giai sinh thiên thượng 。phật ngôn 。nhĩ thời chuyết
T23n1435_p0242c06║ pháp quảng hành lưu bố 。hiển hiện chư thiên thế nhân 。súc sinh đẳng hà cố hành
T23n1435_p0242c07║ thiện 。bất phục xâm thực nhân cốc 。hựu tác thị niệm 。súc sinh thượng năng tướng
T23n1435_p0242c08║ kính 。hà huống ngã đẳng 。nhĩ thời thế nhân giai tướng kính trùng 。quảng tu chuyết pháp
T23n1435_p0242c09║ phụng hành ngũ giới 。mệnh chung sinh thiên 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhĩ thời chuyết giả 。
T23n1435_p0242c10║ khởi dị nhân hồ 。tắc ngã thân thị 。mi hầu giả xá lợi phất thị 。tượng giả
T23n1435_p0242c11║ mục liên thị 。phật ngôn 。súc sinh vô tri 。thượng tướng cung kính hành tôn trùng pháp 。
T23n1435_p0242c12║ tự đắc đại lợi diệc lợi ích tha 。hà huống nhữ đẳng dĩ tín xuất gia 。thế
T23n1435_p0242c13║ trừ tu phát phục pháp y 。ưng tướng tôn kính 。hữu tam nhân bất như 。hà đẳng
T23n1435_p0242c14║ tam 。nhất thiết vị thụ đại giới nhân 。bất như thụ đại giới nhân 。nhất thiết hạ
T23n1435_p0242c15║ tòa bất như thượng tòa 。nhất thiết thụ sự thuyết phi pháp nhân tuy tác thượng tòa 。
T23n1435_p0242c16║ bất như hạ tòa 。bất thụ sự nhân thuyết như pháp giả 。nhất thiết thụ đại giới
T23n1435_p0242c17║ nhân 。thắng bất thụ giới nhân 。nhất thiết thượng tòa thắng hạ tòa 。phật thắng chúng thánh 。
T23n1435_p0242c18║ nhĩ thời thế tôn 。tức thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0242c19║ nhược nhân bất kính phật  cập phật đệ tử chúng
T23n1435_p0242c20║ hiện thế nhân ha mạ  hậu thế đoạ ác đạo
T23n1435_p0242c21║ nhược nhân tri kính phật  cập phật đệ tử chúng
T23n1435_p0242c22║ hiện thế nhân tán thán  hậu thế sinh thiên thượng
T23n1435_p0242c23║ phật chủng chủng nhân duyên tán thán cung kính pháp dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0242c24║ tiên thụ đại giới nãi chí đại tu du thời 。thị nhân ưng tiên toạ tiên thụ
T23n1435_p0242c25║ thuỷ tiên thụ ẩm thực 。
T23n1435_p0242c26║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật
T23n1435_p0242c27║ thực 。phật mặc nhiên hứa 。cư sĩ tri phật thụ thỉnh 。hoàn gia thông dạ biện chủng
T23n1435_p0242c28║ chủng đa mĩ ẩm thực 。tảo khởi phu toạ xứ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。duy
T23n1435_p0242c29║ thánh tri thời 。thời phật cập tăng vãng cư sĩ xá 。bạt nan đà thích tử thường
T23n1435_p0243a01║ xuất nhập tha gia 。thời bạt nan đà thích tử 。tảo khởi trước y trì bát nhập
T23n1435_p0243a02║ xuất tha gia 。thời thứ bạt nan đà thích tử hạ tòa tỉ khâu 。vấn bạt nan
T23n1435_p0243a03║ đà đệ tử đạt ma ngôn 。nhữ sư lai bất 。đáp ngôn 。ngã hòa thượng đa
T23n1435_p0243a04║ sự đa duyên 。hỉ nhập xuất tha gia 。kim đán tảo khởi nhập xuất tha gia 。hoặc
T23n1435_p0243a05║ lai hoặc bất lai 。thị tỉ khâu bất lưu bạt nan đà toạ xứ tiện toạ 。thời
T23n1435_p0243a06║ cư sĩ kiến phật cập tăng toạ cánh 。tự thủ hành thuỷ hạ thực vị biến 。bạt
T23n1435_p0243a07║ nan đà thích tử lai tựu thứ đệ toạ 。linh hạ tòa tỉ khâu khởi 。thị tỉ
T23n1435_p0243a08║ khâu hựu linh thứ hạ tỉ khâu khởi 。như thị tam tứ chư hạ tòa giai khởi 。
T23n1435_p0243a09║ dĩ thị nhân duyên tăng toạ tán loạn 。chư cư sĩ a trái bạt nan đà ngôn 。
T23n1435_p0243a10║ ẩm thực thậm đa nhất thiết đẳng thí 。hà tu thứ toạ 。nhược nhữ cấp dục thứ
T23n1435_p0243a11║ toạ giả 。hà bất tảo lai 。ngã kim bất tri thùy đắc bất đắc thùy trùng đắc
T23n1435_p0243a12║ bất trùng đắc 。phật văn cư sĩ a trái kiến chư tỉ khâu tán loạn dĩ mặc
T23n1435_p0243a13║ nhiên 。thực hậu dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên ha trái
T23n1435_p0243a14║ bạt nan đà thích tử 。vân hà danh tỉ khâu 。hạ ẩm thực thời dĩ thượng tòa
T23n1435_p0243a15║ cố linh hạ toạ khởi 。như thị a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim hạ ẩm
T23n1435_p0243a16║ thực thời nhược hạ dĩ ngật 。bất ưng linh hạ tòa khởi 。nhược linh khởi giả đắc
T23n1435_p0243a17║ đột cát la 。nhược tỉ khâu hữu hòa thượng a xà lê nhân duyên 。dĩ cung kính
T23n1435_p0243a18║ tâm cố khởi 。bất ưng linh đệ nhị hạ tòa khởi 。nhược linh khởi đắc đột cát
T23n1435_p0243a19║ la 。phật ngôn 。tùng kim thính tỉ khâu tam tuế trung gian đắc cộng nhất sàng toạ 。
T23n1435_p0243a20║ thính tam tỉ khâu cộng nhất thô bệ sàng thượng toạ 。thính tế bệ sàng nhị
T23n1435_p0243a21║ nhân cộng toạ 。độc toạ sàng thượng nhất nhân toạ 。phật tại ba la [mộc *nại ]quốc 。nhĩ
T23n1435_p0243a22║ thời ngũ tỉ khâu bạch ngôn 。thế tôn 。ngã đẳng đương hà xứ trụ 。phật ngôn 。nhữ
T23n1435_p0243a23║ đẳng ưng sơn nham trúc lâm thụ hạ trụ 。chư tỉ khâu ư sơn nham trúc lâm
T23n1435_p0243a24║ thụ hạ tú 。tảo khởi đáo hòa thượng a xà lê sở 。thụ độc kinh tụng kinh
T23n1435_p0243a25║ vấn nghi thụ pháp cố 。
T23n1435_p0243a26║ nhĩ thời bạt đề cư sĩ 。tảo khởi xuất vương xá thành 。dục nghệ trúc viên lễ
T23n1435_p0243a27║ cận thế tôn 。thời cư sĩ kiến chư tỉ khâu tùng sơn nham trúc lâm thụ hạ
T23n1435_p0243a28║ lai vấn ngôn 。đại đức 。tùng hà xứ lai 。đáp ngôn 。tùng sơn nham trúc lâm thụ
T23n1435_p0243a29║ hạ lai 。cư sĩ ngôn 。hà cố tại thử sơn nham trúc lâm thụ hạ da 。chư
T23n1435_p0243b01║ tỉ khâu ngôn 。canh vô trụ xứ 。cư sĩ ngôn 。ngã đương vi nhữ đẳng khởi chư
T23n1435_p0243b02║ phòng xá 。đáp ngôn 。phật vị thính ngã đẳng phòng xá trung trụ 。chư tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0243b03║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính chư tỉ khâu phòng xá trung trụ 。thời
T23n1435_p0243b04║ cư sĩ tức vi chư tỉ khâu tác chư phòng xá 。cao quảng nghiêm hảo tạp sắc
T23n1435_p0243b05║ thể hoạ 。vô ngoạ phú xứ vật 。chư tỉ khâu bất đắc ngoạ 。thị sự bạch
T23n1435_p0243b06║ phật 。phật ngôn 。thính phu thảo thụ diệp ngoạ 。biệt tác phú thân y 。biệt tác phú
T23n1435_p0243b07║ xứ vật 。thị quốc độ đa nhiệt thảo diệp sinh huỷ 。phật ngôn 。thính tác tiến tịch
T23n1435_p0243b08║ [trúc -nhị +xứ ]trừ 。tuy thụ giáo do cố sinh huỷ 。phật ngôn 。thính tác sàng tháp 。chư
T23n1435_p0243b09║ tỉ khâu thủ nhuyễn mộc tác sàng quang sàng trách 。cố ẩn thân khổ não 。thị sự
T23n1435_p0243b10║ bạch phật 。phật ngôn 。thính tác nhục 。trường lão ưu ba li vấn phật 。dĩ hà
T23n1435_p0243b11║ vật tác nhục 。phật ngôn 。thính dụng cam giá chỉ hồ mạn qua mạn thuế sô ma
T23n1435_p0243b12║ kiếp bối văn xà thảo bà bà xà thảo ma nãi chí thuỷ y trữ nhục 。thời
T23n1435_p0243b13║ chư tỉ khâu ngoạ vô chấm đầu thùy 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác thảo
T23n1435_p0243b14║ chấm 。chư tỉ khâu đầu nhuyễn thảo chấm thứ đầu 。phật ngôn 。thính dụng nạp nhược thuế 。
T23n1435_p0243b15║ chư phòng xá vô hộ hữu 。cẩu ngưu mã chương lộc mi hầu lai nhập 。thị sự
T23n1435_p0243b16║ bạch phật 。phật ngôn 。thính tác hộ phiến 。hộ phiến bất tác quan dược cố 。tặc
T23n1435_p0243b17║ nhập thâu y bát 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính mẫn hệ 。chư tỉ
T23n1435_p0243b18║ khâu bất tri vân hà hệ 。phật ngôn 。thính hạ điệm 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0243b19║ vân hà tác 。phật ngôn 。ưng tác khổng dụng mẫn xuyên khiên bế 。bế dĩ bất năng
T23n1435_p0243b20║ khai 。phật ngôn 。ưng tác khai hộ câu 。trường lão ưu ba li vấn phật 。dụng hà
T23n1435_p0243b21║ đẳng tác 。phật ngôn 。ưng dụng thiết nhược đồng nhược mộc tác 。tác dĩ bất tri vân
T23n1435_p0243b22║ hà khai 。phật ngôn 。hộ phiến trung tác khổng nội câu khước 橝。chư tỉ khâu
T23n1435_p0243b23║ bế hộ thời vô sở tróc 。phật ngôn 。hộ phiến thượng ưng tác khổng thí nữu 。trường
T23n1435_p0243b24║ lão ưu ba li vấn phật 。dĩ hà vật tác nữu 。phật ngôn 。ưng dụng thiết nhược
T23n1435_p0243b25║ đồng nhược mộc mao sô ma kiếp bối văn xà thảo ma bì 。thời chư phòng xá
T23n1435_p0243b26║ vô hướng cố ám 。phật ngôn 。thính tác hướng tác hướng dĩ hữu nga nhạn khổng tước
T23n1435_p0243b27║ anh vũ xá lợi điểu cưu kì la điểu mệnh mệnh điểu yến tước 。tùng hướng trung
T23n1435_p0243b28║ nhập tác thanh cố 。phương chư tỉ khâu toạ thiền độc kinh 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0243b29║ phật ngôn 。ưng thí linh tử 。thí linh tử dĩ điểu cố đắc nhập 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0243c01║ thí võng 。trường lão ưu ba li vấn phật 。hà đẳng vật 。tác võng 。phật ngôn 。
T23n1435_p0243c02║ ưng dụng mao sô ma kiếp bối văn xà bà bà xà ma bì tác 。tác dĩ
T23n1435_p0243c03║ hủ hoại 。phật ngôn 。ưng già 。trường lão ưu ba li vấn phật 。dĩ hà vật
T23n1435_p0243c04║ già 。phật ngôn 。ưng dụng mộc tác thí lộc lô 。tác dĩ thất trung xà 。phật
T23n1435_p0243c05║ ngôn 。ưng tác tước mục 。tác dĩ diệc ám 。phật ngôn 。ưng tác hướng đạp 。
T23n1435_p0243c06║ nhĩ thời nhiệt quá hàn đáo 。hướng trung vô phiến hàn nhập 。phật ngôn 。ưng tác phiến 。
T23n1435_p0243c07║ tác phiến dĩ tiểu động tiện thoát 。phật ngôn 。ưng thượng hạ tác yểm 。tác dĩ
T23n1435_p0243c08║ lưỡng phiến gian bất hợp 。phật ngôn 。ưng quảng tác linh yểm 。tác dĩ động dao 。
T23n1435_p0243c09║ phật ngôn 。thí quan hướng cao 。bất tri vân hà bế 。phật ngôn 。ưng dĩ mẫn khiên
T23n1435_p0243c10║ bế 。bế dĩ bất năng khai 。phật ngôn 。ưng tác khổng thí lưỡng mẫn 。nhất mẫn khiên
T23n1435_p0243c11║ bế nhất 。mẫn vãn khai 。nhĩ thời chư phòng xá bất nê cố 。kích gian hữu
T23n1435_p0243c12║ xà ngô công độc huỷ sinh 。niết chư tỉ khâu 。phật ngôn ưng nê 。nê dĩ bích
T23n1435_p0243c13║ thô sáp phá y 。phật ngôn 。ưng tế nê đồ 。nhĩ thời chư phòng xá dụng nê
T23n1435_p0243c14║ phú cố 。cửu vũ tiện lậu 。phật ngôn 。ưng dụng thảo phú 。phú dĩ đương tích thượng
T23n1435_p0243c15║ lậu 。phật ngôn 。tích thượng hậu phú 。phú dĩ vi phong sở phát 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0243c16║ hệ lưỡng biên 。hệ dĩ lưỡng đầu cố lậu 。phật ngôn 。ưng đa trước thảo nê dĩ
T23n1435_p0243c17║ quyết đinh thượng 。vũ thời nê lạn đoạ lạc 。phật ngôn 。ưng dụng bồn phú bồn 。
T23n1435_p0243c18║ hựu đoạ địa phá hoại 。phật ngôn 。ưng xuyên bồn dĩ quyết đinh chi 。vũ tùng
T23n1435_p0243c19║ khổng nhập 。phật ngôn 。ưng tác phú bồn cái cái khổng thượng 。
T23n1435_p0243c20║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời xá vệ quốc cấp cô độc thị 。hữu thiểu nhân
T23n1435_p0243c21║ duyên chí vương xá thành 。tú nhất cư sĩ xá 。thị cư sĩ thỉnh phật cập tăng
T23n1435_p0243c22║ minh nhật thực 。cố hậu dạ khởi 。hoán nhi tức nô tì nội ngoại tác nhân 。nhữ
T23n1435_p0243c23║ đẳng tốc khởi 。phá tân thủ thuỷ an thí phủ hoạch chử phạn tác canh 。thị cư
T23n1435_p0243c24║ sĩ tự trang nghiêm đường xá phu chúng toạ xứ 。thời cấp cô độc tác thị niệm 。
T23n1435_p0243c25║ thị cư sĩ vi dục giá thú 。vi thỉnh quốc vương cập đại thần da 。vi tác
T23n1435_p0243c26║ đại thí hội da 。tác thị niệm dĩ 。vấn cư sĩ ngôn 。nhữ dục giá thú 。vi
T23n1435_p0243c27║ dục thỉnh quốc vương đại thần 。vi tác đại thí hội da 。cư sĩ đáp ngôn 。
T23n1435_p0243c28║ ngã bất giá thú 。diệc bất thỉnh vương cập đại thần dã 。thỉnh phật cập tăng minh
T23n1435_p0243c29║ nhật thực 。cố tác đại thí hội 。cấp cô độc thị sơ văn phật danh 。tâm hỉ
T23n1435_p0244a01║ mao thụ 。vấn ngôn 。hà nhân thị phật 。cư sĩ đáp ngôn 。hữu thích vương thái tử 。
T23n1435_p0244a02║ dĩ tín xuất gia đắc vô thượng đạo 。cố hiệu vi phật 。hựu vấn 。hà danh vi
T23n1435_p0244a03║ tăng 。đáp ngôn 。hữu chủng chủng nhân chủng chủng tạp tính chủng chủng dị nhân xuất gia 。
T23n1435_p0244a04║ thế trừ tu phát phục pháp y tùy phật xuất gia 。thị danh vi tăng 。hựu vấn 。
T23n1435_p0244a05║ phật kim sở tại 。đáp ngôn 。cận tại hàn lâm 。dục kiến tùy ý 。cấp cô độc
T23n1435_p0244a06║ thị chí tâm dục kiến 。dạ hiện minh tướng 。tức tùng xá xuất chí đại thế thần
T23n1435_p0244a07║ môn 。môn tự nhiên khai 。thử môn thường pháp 。sơ dạ xuy bái 。vi khách nhập
T23n1435_p0244a08║ cố 。hậu dạ xuy bái 。vi nhân xuất cố 。nhĩ thời cấp cô độc thị kiến
T23n1435_p0244a09║ thử môn khai 。niệm tất dạ liễu 。xuất môn bất viễn minh tướng bất hiện 。ám
T23n1435_p0244a10║ vô sở đổ 。tức thời kinh bố mao thụ 。tương vô phi nhân niêu cố ngã da 。
T23n1435_p0244a11║ tầm dục thối hoàn 。thời đại thế môn thần 。vi hiện quang minh triệt chiếu hàn lâm 。
T23n1435_p0244a12║ ngữ ngôn 。nhữ khứ 。vật phục khủng cụ 。ngã tiền thế thời 。thị nhữ thiện tri thức
T23n1435_p0244a13║ mật kiên bà la môn 。đồng tâm tướng kính cư sĩ 。ngã tích nhân đáo vương xá
T23n1435_p0244a14║ thành kiến xá lợi phất mục liên 。ngã đầu diện tác lễ hiện tiền toạ 。tức vi
T23n1435_p0244a15║ ngã thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ 。ngã thụ tam quy ngũ
T23n1435_p0244a16║ giới 。dĩ thị nhân duyên cố 。sinh tứ vương thiên thượng 。đốn chỉ tư môn 。thị cố
T23n1435_p0244a17║ ngữ nhữ 。khứ đắc đại lợi 。trực tấn vật nghi 。thị thời thiên thần tức thuyết kệ
T23n1435_p0244a18║ ngôn 。
T23n1435_p0244a19║ nhược nhân đắc bá mã  bá anh lạc nghiêm cụ
T23n1435_p0244a20║ thảo mã xa nhất bá  bất như tiền nhất bộ
T23n1435_p0244a21║ nhược bá tuyết sơn tượng  tu quảng đại thân nha
T23n1435_p0244a22║ hựu dĩ thuần kim sức  nghiêm thân tối thù dị
T23n1435_p0244a23║ bất như tiền nhất bộ  thập lục phân chi nhất
T23n1435_p0244a24║ bắc phương bá mĩ nữ  anh lạc hoàn kim ấn
T23n1435_p0244a25║ dĩ thị trang nghiêm cụ  niên thiểu đoan chính diệu
T23n1435_p0244a26║ tỉ nhữ tiền nhất bộ  thập lục bất cập nhất
T23n1435_p0244a27║ nãi chí chuyển luân vương  đệ nhất ngọc nữ bảo
T23n1435_p0244a28║ tỉ nhữ tiền nhất bộ  thập lục bất cập nhất
T23n1435_p0244a29║ thị cố nhữ trực tiền  vật phục nghi hối hoàn
T23n1435_p0244b01║ thời cấp cô độc thị 。niệm phật pháp tăng tất đại bất tiểu 。nãi linh thiên thần
T23n1435_p0244b02║ ân cần trí giáo 。tức tùng quang trung tấn đáo hàn lâm 。vu thời địa liễu 。phật
T23n1435_p0244b03║ tại lộ địa kinh hành 。trụ đãi cư sĩ 。nhĩ thời cư sĩ 。dĩ bạch y pháp
T23n1435_p0244b04║ vấn tấn phật 。thế tôn 。ngoạ an ẩn bất 。phật thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0244b05║ ngã trừ chư dục lậu  giải thoát li thế gian
T23n1435_p0244b06║ dĩ đoán nhất thiết lậu  tâm diệt chư nhiệt não
T23n1435_p0244b07║ đắc tịch diệt xứ cố  ngã ngoạ thường an ẩn
T23n1435_p0244b08║ nhĩ thời thế tôn 。tức ư kinh hành xứ toạ 。thị cư sĩ đầu diện lễ phật
T23n1435_p0244b09║ túc khước toạ nhất diện 。phật vi thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。vi thuyết sơ pháp
T23n1435_p0244b10║ bố thí trì giới sinh thiên quả báo 。thuyết ngũ dục quá thế gian khổ não 。xuất
T23n1435_p0244b11║ gia an lạc phân biệt cấu tịnh 。phật tri thị nhân tâm điều nhu nhuyễn kham thụ
T23n1435_p0244b12║ thượng pháp 。vi thuyết tứ đế khổ tập tận đạo 。như bạch tịnh y dị thụ nhiễm
T23n1435_p0244b13║ sắc 。thị nhân diệc nhĩ 。văn pháp khai ngộ 。tức ư tòa thượng kiến pháp đắc pháp 。
T23n1435_p0244b14║ tri pháp thông đạt pháp 。đoán nghi bất tùy tha 。ư phật pháp trung đắc vô sở
T23n1435_p0244b15║ úy 。tùng toạ khởi đầu diện lễ phật túc tác thị ngôn 。thế tôn 。ngã tâm lạc
T23n1435_p0244b16║ phật pháp 。tri ngã tận thọ tác ưu bà tắc 。nguyện thế tôn cập tăng 。thụ ngã
T23n1435_p0244b17║ hạ thỉnh trụ xá vệ quốc 。phật tri cố vấn cư sĩ 。nhữ tự hà đẳng 。đáp
T23n1435_p0244b18║ ngôn 。ngã tự tu đạt 。cung cấp cô độc cố 。quốc nhân xưng ngã 。vi cấp cô
T23n1435_p0244b19║ độc thị 。phật vấn tu đạt 。xá vệ quốc hữu tăng phòng bất 。đáp ngôn 。vị hữu
T23n1435_p0244b20║ thế tôn 。phật ngôn 。nhược hữu tăng phòng trụ xứ 。chư tỉ khâu khả đắc lai vãng 。
T23n1435_p0244b21║ nhược vô hữu giả 。chư tỉ khâu bất đắc vãng lai chỉ đốn 。hựu ngôn 。nguyện
T23n1435_p0244b22║ thế tôn đãn thụ ngã thỉnh 。ngã năng vi biện tăng phòng 。linh chư tỉ khâu đắc
T23n1435_p0244b23║ lai vãng chỉ đốn 。nguyện thế tôn khiển xá lợi phất 。vi ngã tác tăng phòng sư 。
T23n1435_p0244b24║ phật sắc xá lợi phất 。nhữ dữ cư sĩ tác tăng phòng sư 。thị cư sĩ tức
T23n1435_p0244b25║ vãng nghệ trúc viên 。khán giảng đường ôn thất thực đường tác thực xứ tẩy dục xứ
T23n1435_p0244b26║ môn ốc toạ thiền xứ xí xứ 。thủ tướng mạo dĩ 。thị cư sĩ ư vương xá
T23n1435_p0244b27║ thành nhân duyên sự ngật 。hoàn hướng xá vệ quốc 。hành lộ tri phật sở đương tú
T23n1435_p0244b28║ xứ 。ngữ chư tri thân tướng thức chư phụ trái nhân ngôn 。nhữ đẳng tri bất 。kim
T23n1435_p0244b29║ phật xuất thế 。ngã đương vi phật ư thử tác như thị giảng đường ôn thất thực
T23n1435_p0244c01║ đường thực trù tẩy dục xứ môn ốc thiền phòng đại tiểu tiện xứ 。nhĩ thời cấp
T23n1435_p0244c02║ cô độc thị 。hạn bán do tuần khởi tăng phòng 。ước sắc tả hữu cung cấp sở
T23n1435_p0244c03║ tu 。như thị thứ đệ ước sắc chí xá vệ quốc 。đáo dĩ bất nhập thành nội
T23n1435_p0244c04║ bất hoàn tự xá 。nhiễu thành suy cầu lập tăng phòng xứ 。lộ hành tư duy 。
T23n1435_p0244c05║ thùy hữu hảo viên lai vãng ổn tiện 。thụ lâm phong mậu lưu thuỷ thanh khiết 。vô
T23n1435_p0244c06║ chư độc thích văn manh chi loại 。vô đại phong nhiệt trú dạ thiểu thanh 。ngã ư
T23n1435_p0244c07║ tư xứ đương khởi tăng phòng thí phật cập tăng 。như thị hành thời 。kiến kì đà
T23n1435_p0244c08║ vương tử hữu viên lai vãng ổn tiện 。thụ lâm phong mậu hữu hảo lưu thuỷ 。vô
T23n1435_p0244c09║ chư độc huỷ văn manh chi loại 。vô đại phong đại nhiệt 。trú dạ nhàn tĩnh thiểu
T23n1435_p0244c10║ chư âm thanh 。tức tiện sinh niệm 。ngã ư tư xứ đương khởi tăng phòng phụng phật
T23n1435_p0244c11║ cập tăng 。thời cấp cô độc thị 。hoàn xá vệ thành bất tự nhập xá 。tức nghệ
T23n1435_p0244c12║ kì đà vương tử sở bạch ngôn 。mãi quân viên 。nguyện dĩ dữ ngã 。vương tử
T23n1435_p0244c13║ đáp ngôn 。ngã thử viên phi khả mãi giả 。nãi chí trắc bố kim tiền mãn
T23n1435_p0244c14║ trung 。diệc bất mại dã 。cư sĩ ngôn 。viên giá dĩ đoán 。vương tử đáp ngôn 。
T23n1435_p0244c15║ ngã bất đoán giá 。dĩ thị nhân duyên toại tướng cộng tránh 。tức nghệ đoán sự 。
T23n1435_p0244c16║ đại thần phú quý nhân sở cụ thuyết thị sự 。thời đại thần năng đoán sự giả
T23n1435_p0244c17║ ngữ vương tử ngôn 。nhữ viên dĩ mại 。nghi thời nạp giá 。nhữ hà cố 。ngôn trắc
T23n1435_p0244c18║ bố kim tiền 。cấp cô độc thị tầm tiện hoàn quy 。khiển tượng mã xa thừa 。phụ
T23n1435_p0244c19║ tái kim tiền đáo kì đà viên 。trắc bố kì địa 。dư thiểu vị túc 。cư sĩ
T23n1435_p0244c20║ tư duy 。xuất hà tạng kim linh mãn thử địa 。nhi bất đa bất thiểu 。vương tử
T23n1435_p0244c21║ kì đà kiến kì tĩnh mặc 。ngữ cư sĩ ngôn 。dục hối tùy ý 。dĩ kim tướng
T23n1435_p0244c22║ phó viên địa hoàn ngã 。báo ngôn 。vương tử 。ngô tâm bất hối 。đãn tự tư
T23n1435_p0244c23║ duy 。khai hà tạng kim bất đa bất thiểu 。nhi đắc mãn túc 。vương tử văn dĩ
T23n1435_p0244c24║ tiện tác thị niệm 。phật pháp tăng chúng tất đại bất tiểu 。năng linh cư sĩ xả
T23n1435_p0244c25║ nhĩ sở bảo vật 。tác thị niệm dĩ ngữ cư sĩ ngôn 。mạc phục bố tiền 。ngô
T23n1435_p0244c26║ ư thử trung đương khởi môn ốc thí phật cập tăng 。thời cư sĩ tiện thính 。dĩ
T23n1435_p0244c27║ lân mẫn cố 。vương tử ư trung khởi lập môn ốc thí phật chúng tăng 。nhĩ thời
T23n1435_p0244c28║ cư sĩ dĩ xá lợi phất vi sư 。ư thử viên trung khởi thập lục đại trùng
T23n1435_p0244c29║ các tác lục thập quật ốc 。phật tri xá vệ quốc tăng phòng dĩ biện 。tập tỉ
T23n1435_p0245a01║ khâu tăng nhi cáo chi ngôn 。ngô tương du hành chí xá vệ quốc 。nhữ đẳng câu
T23n1435_p0245a02║ khứ 。tỉ khâu thụ giáo 。nguyện giai tùy tùng 。nhĩ thời thế tôn 。dữ đại tỉ khâu
T23n1435_p0245a03║ chúng ngũ bá nhân câu 。hướng xá vệ quốc 。thời lục quần tỉ khâu 。tri phật cập
T23n1435_p0245a04║ tăng mộ sở tú xứ 。cáo kì đệ tử 。nhữ đẳng vãng tú xứ hảo phòng lưu
T23n1435_p0245a05║ phật 。dư hữu hảo giả vi ngã chiêm thủ 。đệ tử thụ giáo 。tiên vãng tú xứ
T23n1435_p0245a06║ hảo phòng lưu phật 。thứ hữu hảo giả vi sư chiêm thủ 。nhĩ thời xá lợi phất
T23n1435_p0245a07║ mục liên 。tùng phật hậu chí 。trừ phật phòng xá thứ dục thủ phòng 。hữu tỉ khâu
T23n1435_p0245a08║ ngôn 。tha dĩ tiên thủ 。như thị đệ nhị đệ tam đệ tứ giai ngôn tiên thủ 。
T23n1435_p0245a09║ xá lợi phất mục liên thủ biên phòng trụ 。phật tri cố vấn a nan 。xá lợi
T23n1435_p0245a10║ phất mục liên kim hà xứ trụ 。đáp ngôn 。thế tôn biên phòng trung trụ 。phật ngôn 。
T23n1435_p0245a11║ hoán lai 。tức thời lai chí 。vấn xá lợi phất 。nhữ đẳng hà cố biên phòng trung
T23n1435_p0245a12║ trụ 。đáp ngôn 。thế tôn 。lục quần tỉ khâu tri phật mộ sở tú xứ 。tiên khiển
T23n1435_p0245a13║ đệ tử 。nhữ vãng tú xứ hảo phòng lưu phật 。dư hữu hảo giả vi ngã chiêm
T23n1435_p0245a14║ thủ 。đệ tử thụ giáo 。tiên lai đáo thử 。hảo phòng lưu phật thứ chiêm hảo giả 。
T23n1435_p0245a15║ ngã đẳng tùng phật hậu chí 。trừ phật phòng xá thứ dục thủ phòng 。hữu tỉ khâu
T23n1435_p0245a16║ ngôn 。tha dĩ tiên thủ 。như thị đệ nhị đệ tam đệ tứ 。giai ngôn tiên thủ 。
T23n1435_p0245a17║ thị cố ngã đẳng biên phòng trung trụ 。phật ngôn 。tùng kim thính tùy thượng tòa thứ
T23n1435_p0245a18║ đệ thủ phòng xá trụ 。tức thời lục quần tỉ khâu khiển bệnh tỉ khâu xuất phòng 。
T23n1435_p0245a19║ thời khán bệnh tỉ khâu trì bệnh tỉ khâu đại tiểu tiện khí thế thoá khí thảo
T23n1435_p0245a20║ tịch tùng nhất phòng chí nhất phòng 。thụ chư bì khổ bệnh giả tăng kịch 。thị
T23n1435_p0245a21║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất ưng tùy thượng tòa khu bệnh tỉ khâu xuất
T23n1435_p0245a22║ phòng khu xuất giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu văn phật bất thính tùy thượng
T23n1435_p0245a23║ tòa khu bệnh tỉ khâu xuất phòng 。tức thời thác bệnh 。hữu thời khách tỉ khâu 。nhật
T23n1435_p0245a24║ một lai đả hộ sách trụ 。lục quần tỉ khâu tại nội ưng thanh 。khách tỉ khâu
T23n1435_p0245a25║ vấn nhữ kỉ tuế 。lục quần tỉ khâu ngôn 。ngã thị bệnh nhân hà tu vấn tuế 。
T23n1435_p0245a26║ vấn nhữ hà bệnh 。đáp ngôn 。ngã hoạn khẩu huyền ung thống kiêm hoạn cước chỉ gian
T23n1435_p0245a27║ phách 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị nhân nhược thác bệnh 。ưng
T23n1435_p0245a28║ thứ đệ khu xuất 。tăng trung tác sứ nhất thiết ưng tác 。chư bệnh tỉ khâu văn
T23n1435_p0245a29║ phật ngữ dĩ giai trụ hảo phòng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tuy thật bệnh nhân 。
T23n1435_p0245b01║ bất ưng hảo thượng phòng xá trung trụ 。tri ngoạ cụ nhân 。ưng trù lượng phòng xá
T23n1435_p0245b02║ cập chư bệnh nhân dữ trung phòng xá 。trung phòng xá giả 。dong thụ bệnh nhân khán
T23n1435_p0245b03║ bệnh nhân cập ngoạ cụ 。linh đắc toạ ngoạ nhĩ thời phật thứ đệ đáo xá vệ
T23n1435_p0245b04║ quốc 。chư tỉ khâu dục an cư 。tiên tác bản sự 。nê đồ bích khổng cập độ
T23n1435_p0245b05║ đoá 。cấp sàng tháp mẫn đẩu tẩu bí nhục chấm 。lục quần tỉ khâu tính lại 。
T23n1435_p0245b06║ lập trụ dao khán tác thị niệm 。đãi bỉ tác cánh thụ sàng tháp dĩ 。ngã đẳng
T23n1435_p0245b07║ đương vãng tùy thượng tòa thứ đệ khu xuất 。chư tỉ khâu tác bản sự cánh 。phu
T23n1435_p0245b08║ sàng tháp ngoạ cụ toạ dĩ 。lục quần tỉ khâu đả hộ 。phòng nội tỉ khâu ưng
T23n1435_p0245b09║ thanh 。lục quần tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng kỉ tuế 。đáp ngôn 。nhược can tuế 。lục
T23n1435_p0245b10║ quần tỉ khâu ngôn 。nhữ khởi xuất khứ ngã thị thượng tòa 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0245b11║ đẳng cộng ngã lai bất 。đáp ngôn 。cộng lai 。tác bản sự bất 。đáp ngôn 。bất
T23n1435_p0245b12║ tác 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng dữ ngã câu lai 。bất tác bản sự ngã bất
T23n1435_p0245b13║ năng khứ 。lục quần tỉ khâu ngôn 。phật bất thuyết bất tác bản sự bất dữ thứ
T23n1435_p0245b14║ đệ trụ 。đãn thuyết tùy thượng tòa thứ đệ thụ phòng xá ngoạ cụ 。ngã đẳng thị
T23n1435_p0245b15║ thượng tòa 。nhữ vân hà bất khứ 。lục quần tỉ khâu tiễu kiện đa lực bất niệm
T23n1435_p0245b16║ hộ giới 。tức tiện nhập xá cường tróc duệ xuất 。chư tỉ khâu thân nhuyễn đầu thủ
T23n1435_p0245b17║ thương hoại y bát phá liệt 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim ưng lập tri
T23n1435_p0245b18║ phân ngoạ cụ nhân 。lập tri phân ngoạ cụ nhân pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng
T23n1435_p0245b19║ ưng tác thị ngôn 。thùy năng vi tăng tác phân ngoạ cụ nhân 。thị trung nhược hữu
T23n1435_p0245b20║ tỉ khâu ngôn ngã năng 。phật ngôn 。nhược hữu ngũ pháp 。bất ưng lập tác tri phân
T23n1435_p0245b21║ ngoạ cụ nhân 。hà đẳng vi ngũ 。tùy ái tùy sân tùy bố tùy si bất
T23n1435_p0245b22║ tri đắc bất đắc 。nhược thành tựu ngũ pháp ưng lập tác phân ngoạ cụ nhân 。hà
T23n1435_p0245b23║ đẳng ngũ 。bất tùy ái bất tùy sân bất tùy bố bất tùy si tri đắc
T23n1435_p0245b24║ bất đắc 。tức thời nhất tỉ khâu ưng tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。tỉ
T23n1435_p0245b25║ khâu mỗ giáp 。năng vi chúng tăng tác tri phân ngoạ cụ nhân 。nhược tăng thời đáo
T23n1435_p0245b26║ tăng nhẫn thính 。tăng lập tỉ khâu mỗ giáp tác tri phân ngoạ cụ nhân 。như thị
T23n1435_p0245b27║ bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。tăng lập mỗ giáp tỉ khâu tác tri phân ngoạ
T23n1435_p0245b28║ cụ nhân cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。tác tri phân ngoạ
T23n1435_p0245b29║ cụ nhân 。ưng vấn cựu tỉ khâu trung thiện hảo bất vọng ngữ năng phân biệt ngoạ
T23n1435_p0245c01║ cụ giả 。vấn thử biệt phòng trung hữu hà đẳng cung dưỡng 。bỉ biệt phòng trung
T23n1435_p0245c02║ thử trùng các thượng 。tất hữu hà đẳng cung dưỡng 。bỉ trùng các thượng tất hữu hà
T23n1435_p0245c03║ đẳng cung dưỡng 。cựu tỉ khâu ưng dĩ thật đáp 。tri phân ngoạ cụ nhân 。ưng trù
T23n1435_p0245c04║ lượng ngoạ cụ đa thiểu cập chư tỉ khâu đa thiểu 。như thị trù lượng ngoạ cụ
T23n1435_p0245c05║ chư tỉ khâu đa thiểu 。nhược nhất tỉ khâu ưng đắc nhất phòng 。tiện dữ biệt phòng 。
T23n1435_p0245c06║ ưng tiên tùy thượng tòa tự tứ thủ 。tác thị ngôn 。đại đức thượng tòa 。mỗ biệt
T23n1435_p0245c07║ phòng trung hữu như thị cung dưỡng 。mỗ giáp biệt phòng phục hữu như thị cung dưỡng 。
T23n1435_p0245c08║ thượng tòa dục thủ hà giả 。tùy sở dục thủ 。thủ dĩ thứ ưng ngữ đệ nhị
T23n1435_p0245c09║ thượng tòa 。tùy ý thủ dĩ 。hựu ngữ đệ tam thượng tòa 。nhược sơ thượng tòa ngôn 。
T23n1435_p0245c10║ ngã dục thủ đệ tam thượng tòa phòng 。phật ngôn 。bất ưng dữ 。ưng giáo tác đột
T23n1435_p0245c11║ cát la hối quá 。như thị thứ đệ nhất thiết ưng dữ 。nhược tỉ khâu phòng xá
T23n1435_p0245c12║ túc giả dữ phòng xá 。như thị thứ đệ nhược trùng túc giả trùng dữ 。như thị
T23n1435_p0245c13║ thứ đệ 。nhược sàng ngoạ cụ túc giả 。dữ sàng ngoạ cụ 。dữ pháp giả 。tri ngoạ
T23n1435_p0245c14║ cụ nhân 。ưng tiên ngữ thượng tòa tự tứ tùy ý thủ 。ưng ngôn 。mỗ sàng thượng
T23n1435_p0245c15║ hữu như thị cung dưỡng 。mỗ sàng thượng hữu như thị cung dưỡng 。thượng tòa dục thủ
T23n1435_p0245c16║ hà giả 。sơ thượng tòa tùy ý thủ dĩ 。thứ ngữ đệ nhị thượng tòa 。đệ
T23n1435_p0245c17║ nhị thượng tòa thủ dĩ 。thứ ngữ đệ tam thượng tòa 。đệ tam thượng tòa thủ dĩ 。
T23n1435_p0245c18║ nhược sơ thượng tòa ngôn 。ngã dục thủ đệ tam thượng tòa sàng ngoạ cụ 。phật ngôn 。
T23n1435_p0245c19║ bất ưng dữ 。ưng giáo tác đột cát la hối quá 。hữu nhất thời bạt nan đà
T23n1435_p0245c20║ thích tử 。ư kì hoàn trung thủ ngoạ cụ phân dư xứ phục thủ chư tỉ khâu
T23n1435_p0245c21║ ngôn 。nhữ ư thử xứ thủ phân 。hà cố phục dư xứ thủ 。đáp ngôn 。ngã bất
T23n1435_p0245c22║ phục thủ 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược tỉ
T23n1435_p0245c23║ khâu canh ư bỉ thủ ngoạ cụ giả 。thử xứ dĩ danh vi xả 。nhược ngôn ngã
T23n1435_p0245c24║ bất phục thủ 。diệc danh xả bỉ ngoạ cụ 。như thủ mục bà la môn phụ bản
T23n1435_p0245c25║ sinh kinh quảng thuyết 。phật ngôn 。tích giả hữu thủ mục bà la môn phụ 。giáo tặc
T23n1435_p0245c26║ sát phu trì tài vật khứ 。trung đạo trực thuỷ 。tặc ngữ phụ ngôn 。nhữ trụ thử
T23n1435_p0245c27║ ngạn 。ngã tiên độ vật hoàn đương độ nhữ 。tặc tầm trì y vật độ bỉ ngạn 。
T23n1435_p0245c28║ phụ tiện hoán ngôn 。nhữ độ ngã lai 。tặc ngôn 。tế tì 。nhữ tự phu bất
T23n1435_p0245c29║ ái 。hà năng ái ngã 。tức tiện xả khứ 。phụ loã hình trụ 。bạt nan đà diệc
T23n1435_p0246a01║ như thị 。xả thử ngoạ cụ canh bỉ xứ thủ 。thử xứ dĩ thất 。phục ngôn ngã
T23n1435_p0246a02║ bất phục thủ 。bỉ xứ phục thất 。phục hữu vãng tích dã can 。hàm nhục đáo thuỷ
T23n1435_p0246a03║ ngạn thượng 。kiến ngư thuỷ trung phản phúc 。tức tiện xả nhục dục vãng thủ ngư 。thời
T23n1435_p0246a04║ hữu phi điểu trì thử nhục khứ 。bạt nan đà thích tử diệc như thị 。phật như
T23n1435_p0246a05║ thị a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhược tỉ khâu thủ nhất phân ngoạ cụ
T23n1435_p0246a06║ dĩ 。bất ưng phục thủ 。nhược canh thủ giả đột cát la 。
T23n1435_p0246a07║ phật tại kiêu tát la quốc 。dữ đại tỉ khâu chúng câu nhất xứ an cư 。nhĩ
T23n1435_p0246a08║ thời kì hoàn trung an cư tỉ khâu thiểu 。nhi ngoạ cụ đa 。chư tỉ khâu các
T23n1435_p0246a09║ các phân dĩ 。hữu dư bất tận 。tùy cư sĩ sở tạo phòng giả lai vấn ngôn 。
T23n1435_p0246a10║ ngã sở tác ngoạ cụ 。hữu tỉ khâu trụ bất 。đáp ngôn 。vô nhân trụ 。hà
T23n1435_p0246a11║ dĩ cố 。kim kì hoàn tỉ khâu thiểu ngoạ cụ đa 。phật thính thụ nhất ngoạ cụ 。
T23n1435_p0246a12║ bất thính thụ đa ngoạ cụ 。cố vô hữu nhân trụ 。chư cư sĩ ngôn 。ngã
T23n1435_p0246a13║ phòng trung tiên hữu phu cụ 。bí chấm tiền thực thời thực 。ngã đương dữ phòng xá
T23n1435_p0246a14║ y trụ trung thực dụng giả thiện 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0246a15║ phật 。phật ngôn 。ưng tiên nhân dữ nhất 。nhược hữu trường giả hựu ưng canh dữ 。
T23n1435_p0246a16║ vi tận tạng vật cố 。nhược phục bất tận 。ưng đệ tam canh dữ 。vi kinh hành
T23n1435_p0246a17║ cố 。nhược phục bất tận 。thứ dữ linh tận 。vi hộ trị cố 。nhĩ thời kiêu
T23n1435_p0246a18║ tát la quốc hoang loạn 。dĩ bố úy cố 。chư tỉ khâu đa tập nhất xứ an
T23n1435_p0246a19║ cư kế hạ 。toạ dĩ hữu khách tỉ khâu lai 。tại tẩy cước xứ giảng đường môn
T23n1435_p0246a20║ ốc kinh hành xứ kinh hành đầu trì y bát trước thị chư xứ 。trụ đãi ngoạ
T23n1435_p0246a21║ cụ 。phật kiến chư tỉ khâu tại tẩy cước xứ giảng đường môn ốc kinh hành xứ
T23n1435_p0246a22║ kinh hành đầu trì y bát trước thị chư xứ trụ đãi ngoạ cụ 。phật tri cố
T23n1435_p0246a23║ vấn a nan 。chư tỉ khâu hà dĩ cố trì y bát trước giảng đường môn ốc
T23n1435_p0246a24║ kinh hành xứ kinh hành đầu trụ hà sở đãi 。đáp ngôn 。thị kiêu tát la quốc
T23n1435_p0246a25║ hoang loạn 。chư tỉ khâu bố úy cố 。đa tập nhất xứ an cư 。thị khách tỉ
T23n1435_p0246a26║ khâu lai 。tại tẩy cước xứ giảng đường môn ốc kinh hành xứ kinh hành đầu 。trì
T23n1435_p0246a27║ y bát trước thị chư xứ đãi ngoạ cụ phân 。phật ngôn 。tùng kim thính nhị chủng
T23n1435_p0246a28║ an cư 。nhất tiên an cư 。nhị hậu an cư 。đương dữ hậu an cư tỉ khâu
T23n1435_p0246a29║ phòng xá ngoạ cụ 。bỉ văn phật thính dữ hậu an cư tỉ khâu phòng xá ngoạ
T23n1435_p0246b01║ cụ 。tức dục tùng tiền an cư thượng tòa tỉ khâu thủ phòng xá ngoạ cụ 。dĩ
T23n1435_p0246b02║ thị nhân duyên cố 。đấu tránh sự khởi 。phật ngôn 。hậu an cư thượng tòa tỉ khâu 。
T23n1435_p0246b03║ bất ưng tùng tiền an cư thượng tòa tỉ khâu thủ phòng xá ngoạ cụ 。nhược tiền
T23n1435_p0246b04║ an cư thượng tòa hữu nhị phân ngoạ cụ giả 。ưng dữ hậu nhất phân 。kiêu tát
T23n1435_p0246b05║ la quốc hựu phục hoang loạn 。hữu chư tỉ khâu 。đa tập nhất xứ an cư 。phân
T23n1435_p0246b06║ phòng xá ngoạ cụ cánh 。hữu dư xứ chư tỉ khâu lai 。tại tẩy cước xứ giảng
T23n1435_p0246b07║ đường môn ốc kinh hành xứ kinh hành đầu 。trì y bát trước thị chư xứ đãi
T23n1435_p0246b08║ ngoạ cụ phân 。phật kiến chư tỉ khâu trì y bát trước thị chư xứ đãi ngoạ
T23n1435_p0246b09║ cụ phân 。phật tri nhi cố vấn a nan 。chư tỉ khâu hà cố tại tẩy cước
T23n1435_p0246b10║ xứ giảng đường môn ốc kinh hành xứ kinh hành đầu trì y bát trước thị chư xứ
T23n1435_p0246b11║ trụ hà sở đãi 。đáp ngôn 。thế tôn 。kiêu tát la quốc hoang loạn bố úy 。chư
T23n1435_p0246b12║ tỉ khâu an cư phân ngoạ cụ cánh 。thị chư tỉ khâu tùng dư xứ lai 。tại
T23n1435_p0246b13║ tẩy cước xứ giảng đường môn ốc kinh hành xứ kinh hành đầu trì y bát trước thị
T23n1435_p0246b14║ chư xứ đãi ngoạ cụ phân 。phật ngôn 。nhược hữu vị phân ngoạ cụ giả ưng dữ
T23n1435_p0246b15║ phân 。dĩ phân giả ưng cộng trụ 。hựu thời kiêu tát la quốc hoang loạn 。hữu thần
T23n1435_p0246b16║ xứ xứ đấu chiến 。chư tỉ khâu dĩ kế hậu an cư 。đa hữu khách tỉ khâu
T23n1435_p0246b17║ lai 。tại tẩy cước xứ giảng đường môn ốc kinh hành xứ kinh hành đầu trì y
T23n1435_p0246b18║ bát trước thị chư xứ đãi ngoạ cụ phân 。phật kiến khách tỉ khâu trì y bát
T23n1435_p0246b19║ trước thị chư xứ đãi ngoạ cụ phân 。phật tri cố vấn a nan 。chư khách tỉ
T23n1435_p0246b20║ khâu hà cố tại tẩy cước xứ giảng đường môn ốc kinh hành xứ kinh hành đầu 。
T23n1435_p0246b21║ trì y bát trước thị chư xứ trụ hà sở đãi đáp ngôn 。thế tôn 。kiêu tát
T23n1435_p0246b22║ la quốc hoang loạn 。hữu thần xứ xứ đấu chiến 。chư tỉ khâu hậu kế toạ cánh 。
T23n1435_p0246b23║ thị khách tỉ khâu lai chí 。tẩy cước xứ giảng đường môn ốc kinh hành xứ kinh
T23n1435_p0246b24║ hành đầu trì y bát trước thị chư xứ đãi ngoạ cụ phân 。phật ngôn 。nhược hữu
T23n1435_p0246b25║ không phòng giả ưng dữ 。nhược vô giả ưng cộng trụ 。dữ ôn thất linh an y
T23n1435_p0246b26║ bát 。ưng đương tùy tăng khí thực 。nhược thị trung hữu cựu tỉ khâu thiện hảo
T23n1435_p0246b27║ lạc phúc đức giả 。ưng vi khách tỉ khâu cầu sách y vật 。mạc linh thị tỉ
T23n1435_p0246b28║ khâu vô sở đắc khứ 。thời hữu a luyện nhi tỉ khâu 。tùng cựu tỉ khâu cầu
T23n1435_p0246b29║ sách cử y bát ốc 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng dữ a luyện
T23n1435_p0246c01║ nhi cử y bát ốc 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính dữ a
T23n1435_p0246c02║ luyện nhi tỉ khâu cử y bát ốc 。nhĩ thời hữu chư khách tỉ khâu 。tạm lai
T23n1435_p0246c03║ vô trụ xứ bì cực khổ não 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tạm dữ phòng
T23n1435_p0246c04║ xá ngoạ cụ 。hữu thời nhất tỉ khâu lai tú dĩ 。tảo khởi tiện khứ 。thị phòng
T23n1435_p0246c05║ trung sở hữu cung dưỡng 。tiền thực thời thực nãi chí phòng xá y 。cựu tỉ khâu
T23n1435_p0246c06║ sinh nghi 。khách tỉ khâu lai thị phòng trung tú 。tảo khởi tiện khứ 。hữu thị cung
T23n1435_p0246c07║ dưỡng phân 。bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。khách tỉ khâu tuy tại
T23n1435_p0246c08║ trung tú 。trụ giả phòng xá ưng thụ 。
T23n1435_p0246c09║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu phế học tỉ ni 。tụng
T23n1435_p0246c10║ độc tu đa la a tì đàm viễn li tỉ ni 。phật kiến chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0246c11║ học tỉ ni tụng độc tu đa la a tì đàm viễn li tỉ ni cố 。kiến
T23n1435_p0246c12║ dĩ tán thán tỉ khâu thông lợi tỉ ni giả 。diện tiền tán thán trường lão ưu
T23n1435_p0246c13║ ba li 。chư trì tỉ ni trung tối thắng đệ nhất 。chư tỉ khâu tác thị niệm 。
T23n1435_p0246c14║ phật tán thán tỉ khâu thông lợi tỉ ni giả 。diện tiền tán thán 。trường lão ưu
T23n1435_p0246c15║ ba li chư trì tỉ ni trung tối vi đệ nhất 。ngã đẳng hà bất độc tụng
T23n1435_p0246c16║ tỉ ni 。chư thượng tòa trường lão tỉ khâu 。tùng trường lão ưu ba li thụ tụng
T23n1435_p0246c17║ tỉ ni 。trường lão ưu ba li 。bất vi cao xứ toạ giáo 。cung kính thượng tòa
T23n1435_p0246c18║ cố 。diệc bất hạ xứ toạ giáo 。vi tôn pháp cố 。nhược kinh hành thời nhược
T23n1435_p0246c19║ lập thời giáo 。nhĩ thời trường lão ưu ba li 。hành lập cửu cố 。hoạn cước thống
T23n1435_p0246c20║ [tồn -tù +(thập /điền /ㄙ)]tất bễ 。yêu hiếp tích thống 。thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0246c21║ tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn trường lão ưu ba li 。ưu ba li 。thật
T23n1435_p0246c22║ hữu thượng tòa tỉ khâu 。tùng nhữ thụ tỉ ni 。nhữ bất cao xứ toạ giáo 。cung
T23n1435_p0246c23║ kính thượng tòa cố 。hựu bất hạ xứ toạ giáo 。vi tôn pháp cố 。nhữ kinh hành
T23n1435_p0246c24║ thời nhược lập thời giáo 。hành lập cửu cố 。hoạn cước thống [tồn -tù +(thập /điền /ㄙ)]tất bễ yêu hiếp
T23n1435_p0246c25║ tích thống 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0246c26║ tán giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0246c27║ thính hạ tòa tỉ khâu dục giáo thượng tòa pháp giả 。ưng tại cao xứ toạ giáo 。
T23n1435_p0246c28║ vi tôn pháp cố 。nhược thượng tòa dục tùng hạ tòa thụ pháp giả 。ưng tại hạ
T23n1435_p0246c29║ xứ toạ thụ pháp 。vi tôn pháp cố 。tùng kim thính 。hạ tòa tỉ khâu giáo thượng
T23n1435_p0247a01║ tòa pháp giả 。đắc cộng đẳng sàng toạ 。vi thượng tòa cố 。
T23n1435_p0247a02║ phật dữ đại tỉ khâu chúng câu 。du hành kiêu tát la quốc 。chư trường lão xá
T23n1435_p0247a03║ lợi phất mục liên a na luật nan đề kim tì la 。giai tùy tùng phật 。thị
T23n1435_p0247a04║ chư trường lão sở ngôn chân thật 。năng khổ thiết ngữ chiết phục chúng nhân 。vi chư
T23n1435_p0247a05║ tỉ khâu tác chủng chủng yết ma 。khổ thiết yết ma y chỉ yết ma hạ ý
T23n1435_p0247a06║ yết ma khu xuất yết ma 。thời kiêu tát la quốc hữu nhất trụ xứ 。đa chư
T23n1435_p0247a07║ tỉ khâu trụ 。thị chư tỉ khâu 。văn phật dữ đại tỉ khâu tăng xá lợi phất
T23n1435_p0247a08║ mục liên a na luật nan đề kim tì la đẳng câu lai du hành kiêu tát la
T23n1435_p0247a09║ quốc 。thị chư trường lão sở ngôn chân thật 。năng khổ thiết ngữ chiết phục chúng nhân 。
T23n1435_p0247a10║ vi chư tỉ khâu tác chư yết ma 。khổ thiết yết ma y chỉ yết ma hạ
T23n1435_p0247a11║ ý yết ma khu xuất yết ma 。kim đương chí thử tất vi ngã đẳng tác chư
T23n1435_p0247a12║ yết ma 。ngã đẳng hà bất dĩ thử trụ xứ yết ma phó nhất tỉ khâu 。tác
T23n1435_p0247a13║ thị niệm dĩ 。tức dụng yết ma phó nhất tỉ khâu 。phật lai đáo thị xứ 。thị
T23n1435_p0247a14║ tỉ khâu vi phật phu hảo toạ cụ trí hảo phòng trung 。nhiên hậu tiểu viễn tị
T23n1435_p0247a15║ tạng tác thị niệm 。nhược ngã trụ giả 。phật tất linh ngã vi chư khách tỉ khâu
T23n1435_p0247a16║ phu toạ ngoạ cụ 。phật thụ thị phòng dĩ 。dư khách tỉ khâu 。tại tẩy cước xứ
T23n1435_p0247a17║ giảng đường môn ốc kinh hành xứ kinh hành đầu 。trì y bát trước thị chư xứ đãi
T23n1435_p0247a18║ ngoạ cụ phân 。phật kiến chư tỉ khâu trì y bát trước thị chư xứ đãi ngoạ
T23n1435_p0247a19║ cụ phân 。phật tri cố vấn a nan 。chư tỉ khâu hà dĩ cố tẩy cước xứ
T23n1435_p0247a20║ giảng đường môn ốc kinh hành xứ kinh hành đầu dĩ y bát trước thị chư xứ trụ
T23n1435_p0247a21║ hà sở đãi 。đáp ngôn 。thế tôn 。đãi cựu tỉ khâu dữ ngoạ cụ phân 。phật cáo
T23n1435_p0247a22║ a nan 。nhữ vãng ngữ cựu tỉ khâu 。khai phòng dữ khách tỉ khâu ngoạ cụ 。a
T23n1435_p0247a23║ nan thụ giáo 。ngữ cựu tỉ khâu khai phòng dữ khách tỉ khâu ngoạ cụ 。cựu tỉ
T23n1435_p0247a24║ khâu ngôn 。nhữ tri bất 。thử phi tăng phòng 。ngã đẳng dĩ yết ma phó nhất tỉ
T23n1435_p0247a25║ khâu 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm
T23n1435_p0247a26║ bất hỉ 。a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。dĩ tăng phòng yết ma dữ nhất
T23n1435_p0247a27║ tỉ khâu a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng
T23n1435_p0247a28║ chủng nhân duyên a trái cựu tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。dĩ tăng phòng yết
T23n1435_p0247a29║ ma dữ nhất tỉ khâu 。a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất thính dĩ tăng
T23n1435_p0247b01║ phòng yết ma dữ nhất tỉ khâu 。nhược dữ giả đắc đột cát la 。thị tăng phòng
T23n1435_p0247b02║ tuy dữ bất thành dữ 。
T23n1435_p0247b03║ phật phục dữ đại tỉ khâu tăng 。du hành chư quốc độ 。hoặc vô tăng phòng xứ 。
T23n1435_p0247b04║ đầu lâm trung tú 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu cáo kì đệ tử 。nhữ tiên vãng
T23n1435_p0247b05║ tú xứ 。hảo thụ lưu phật 。thứ hữu hảo giả dữ ngã chiêm thủ 。đệ tử tiên
T23n1435_p0247b06║ khứ 。hảo thụ lưu phật chiêm thứ hảo giả 。xá lợi phất mục liên tùy phật hậu
T23n1435_p0247b07║ chí 。thứ dục thủ thụ 。hữu tỉ khâu ngôn 。tha dĩ tiên thủ 。như thị đệ
T23n1435_p0247b08║ nhị đệ tam đệ tứ 。giai ngôn dĩ thủ 。nãi chí ngoại hành thụ hạ tú 。phật
T23n1435_p0247b09║ tri cố vấn a nan 。xá lợi phất mục liên kim tại hà xứ 。đáp ngôn 。tại
T23n1435_p0247b10║ ngoại hành thụ hạ 。phật ngôn 。hoán lai 。a nan thụ giáo tức vãng hoán lai 。phật
T23n1435_p0247b11║ tri cố vấn xá lợi phất mục liên 。nhữ đẳng hà cố ngoại hành thụ hạ 。đáp
T23n1435_p0247b12║ ngôn 。thế tôn 。lục quần tỉ khâu tri phật tú xứ 。cáo kì đệ tử 。nhữ tiên
T23n1435_p0247b13║ vãng tú xứ 。hảo thụ lưu phật thứ hữu hảo giả 。vi ngã chiêm thủ 。ngã đẳng
T23n1435_p0247b14║ tùy phật hậu đáo 。thứ dục thủ thụ 。hữu tỉ khâu ngôn 。tha dĩ chiêm thủ 。
T23n1435_p0247b15║ như thị đệ nhị đệ tam đệ tứ 。giai ngôn dĩ thủ 。thị cố ngã đẳng ngoại
T23n1435_p0247b16║ hành thụ hạ 。phật ngôn 。tùng kim thính chư tỉ khâu tùy thượng tòa thứ trụ thụ
T23n1435_p0247b17║ hạ 。chư hạ tòa tỉ khâu văn dĩ 。hảo thụ hạ sở hữu thảo phu diệp phu 。
T23n1435_p0247b18║ tận thủ trì khứ 。hạ tòa tỉ khâu tùng sách bất dữ 。dĩ thị cố 。đấu
T23n1435_p0247b19║ tránh sự khởi 。phật ngôn 。bất ưng trì khứ 。chư thượng tòa tỉ khâu văn bất thính
T23n1435_p0247b20║ trì khứ 。thụ hạ tiên hữu thảo phu diệp phu cập hạ tòa tỉ khâu tự 。sở
T23n1435_p0247b21║ phu giả 。giai bất dữ khứ 。phật ngôn 。tiên giả ưng lưu 。dư giả thính trì khứ 。
T23n1435_p0247b22║ phật dữ đại tỉ khâu chúng 。ca thi quốc trung du hành chư đại đệ tử 。xá
T23n1435_p0247b23║ lợi phất mục liên a na luật nan đề kim tì la đẳng 。giai tất tùy tùng 。
T23n1435_p0247b24║ thị chư trường lão sở ngôn chân thật 。năng khổ thiết ngữ chiết phục chúng nhân 。dữ
T23n1435_p0247b25║ chư tỉ khâu tác chư yết ma 。khổ thiết yết ma y chỉ yết ma hạ ý
T23n1435_p0247b26║ yết ma khu xuất yết ma 。nhĩ thời ca la sơn thượng hữu chư tỉ khâu 。bất
T23n1435_p0247b27║ niệm hộ giới 。văn phật dữ đại tỉ khâu chúng xá lợi phất mục liên a na
T23n1435_p0247b28║ luật nan đề kim tì la đẳng ca thi quốc du hành 。thị chư trường lão sở
T23n1435_p0247b29║ ngôn chân thật 。năng khổ thiết ngữ chiết phục chúng nhân 。dữ chư tỉ khâu tác khổ
T23n1435_p0247c01║ thiết yết ma y chỉ yết ma hạ ý yết ma khu xuất yết ma 。thị đẳng
T23n1435_p0247c02║ kim lai 。tương vô vi ngã đẳng tác chư yết ma 。phật tỉ ni trung thuyết bất
T23n1435_p0247c03║ đắc dĩ tăng phòng yết ma dữ nhất tỉ khâu 。ngã đẳng kim dĩ thử tăng phòng tác
T23n1435_p0247c04║ tứ phân 。tùy tăng địa phòng xá viên lâm căn hành chi diệp hoa quả 。giai tác
T23n1435_p0247c05║ tứ phân 。tác thị niệm dĩ 。tức phân tăng phòng tăng địa phòng xá viên lâm căn
T23n1435_p0247c06║ hành chi diệp hoa quả 。giai phân tác tứ phân 。yết ma dữ tứ tỉ khâu phật
T23n1435_p0247c07║ dữ chư tỉ khâu du hành thứ đáo thị xứ 。thị trung cựu tỉ khâu phu nhất
T23n1435_p0247c08║ hảo phòng dữ phật 。tiểu viễn tị tạng tác thị niệm 。khủng phật ước sắc 。vi
T23n1435_p0247c09║ chư tỉ khâu khai phòng dữ ngoạ cụ phân 。chư khách tỉ khâu lai 。tẩy cước xứ
T23n1435_p0247c10║ giảng đường môn ốc kinh hành xứ kinh hành đầu trì y bát trước thị chư xứ lập
T23n1435_p0247c11║ đãi ngoạ cụ phân 。phật kiến chư tỉ khâu dĩ y bát trước thị xứ đãi ngoạ
T23n1435_p0247c12║ cụ phân 。tri nhi cố vấn a nan 。chư tỉ khâu hà cố dĩ y bát trước
T23n1435_p0247c13║ tẩy cước xứ giảng đường môn ốc kinh hành xứ kinh hành đầu trụ hà sở đãi 。
T23n1435_p0247c14║ đáp ngôn 。thế tôn 。thị chư tỉ khâu 。đãi cựu tỉ khâu dữ ngoạ cụ phân 。phật
T23n1435_p0247c15║ cáo a nan 。nhữ vãng ước sắc cựu tỉ khâu 。khai phòng dữ khách tỉ khâu ngoạ
T23n1435_p0247c16║ cụ 。a nan thụ giáo 。tức vãng ngữ cựu tỉ khâu 。khai phòng dữ khách tỉ khâu
T23n1435_p0247c17║ phòng xá ngoạ cụ 。cựu tỉ khâu ngôn 。thử xứ tăng phòng phòng xá viên lâm căn
T23n1435_p0247c18║ hành chi diệp hoa quả giai tác tứ phân 。yết ma dữ tứ tỉ khâu 。phi thị
T23n1435_p0247c19║ tăng vật 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự
T23n1435_p0247c20║ tâm bất hỉ 。a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。dĩ tăng phòng phân tác
T23n1435_p0247c21║ tứ phân 。yết ma dữ tứ tỉ khâu 。a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0247c22║ kim bất thính dĩ tăng phòng xá phân tác tứ phân 。nhược phân giả đột cát la 。
T23n1435_p0247c23║ thử bất thành vi phân 。
T23n1435_p0247c24║ phật tại a la tì quốc 。nhĩ thời a la tì quốc tăng phòng băng hoại phật
T23n1435_p0247c25║ tri cố vấn a nan 。thị tăng phòng trùng các hà cố băng hoại 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0247c26║ thế tôn 。tu trị thị tăng phòng nhân 。hữu tử giả bệnh giả phản giới giả dư
T23n1435_p0247c27║ quốc khứ giả 。phật ngôn 。tử giả phản giới giả sở ưng tác sự 。tăng canh ưng
T23n1435_p0247c28║ yết ma lập tri thị sự nhân 。nhược hữu bệnh giả ưng vấn 。nhữ cố năng trị
T23n1435_p0247c29║ thị hoại phòng xá bất 。nhược ngôn ngã năng 。ưng đãi 。nhược ngôn bất năng ưng canh
T23n1435_p0248a01║ lập dư nhân 。tha quốc khứ giả 。nhược nghi đương hoàn 。ưng đãi 。nhược tri bất hoàn
T23n1435_p0248a02║ giả 。ưng canh lập dư nhân 。linh tri thị nhân sở tác sự 。phật tác thị ngữ
T23n1435_p0248a03║ dĩ 。chư tỉ khâu tiện lập tri sự nhân 。thị tri sự nhân 。hữu tảo thiểu địa
T23n1435_p0248a04║ giả 。hữu tắc tiểu khổng giả 。hoặc dĩ thiểu thảo phú xá giả 。phật ngôn 。như thị
T23n1435_p0248a05║ tác tiểu tiểu sự giả 。bất ưng lập tác tri sự nhân 。nhược năng biện đại sự 。
T23n1435_p0248a06║ ưng yết ma lập tác tri sự nhân 。chư tỉ khâu hữu năng đa trí tài vật
T23n1435_p0248a07║ năng thành biện sự giả 。chư tỉ khâu tiện tận hình lập tác tri sự nhân 。phật
T23n1435_p0248a08║ ngôn 。bất ưng nhĩ 。nhược phòng xá cố hoại 。ưng lục niên lập tác 。nhược tân phòng
T23n1435_p0248a09║ xá 。ưng thập nhị niên lập tác 。phật ngôn 。tùng kim tri phòng xá nhân 。ưng
T23n1435_p0248a10║ tam sự tự tứ 。đông phòng xuân phòng hạ phòng 。tăng vấn ngôn 。nhữ tu hà phòng 。
T23n1435_p0248a11║ đông phòng xuân phòng hạ phòng da 。nhược ngôn ngã tu đông phòng 。dĩ xuân phòng hạ
T23n1435_p0248a12║ phòng tùy thượng tòa thứ dữ 。nhược ngôn ngã tu hạ phòng 。dĩ đông phòng xuân phòng
T23n1435_p0248a13║ tùy thượng tòa thứ dữ 。
T23n1435_p0248a14║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời bạt đề cư sĩ 。khởi tăng phòng trùng các cao
T23n1435_p0248a15║ đại trang nghiêm đa chư nam nữ quan khán 。chư nhân sinh niệm 。thử tất phật đáp 。
T23n1435_p0248a16║ nhược a la hán đáp 。thị tăng phòng trung đa nhân lễ bái vi nhiễu 。đa tượng
T23n1435_p0248a17║ thanh mã thanh nam nữ thanh 。phương toạ thiền độc kinh 。nhĩ thời trường lão thượng tòa 。
T23n1435_p0248a18║ xả thị trùng các trụ tiểu phòng trung 。thời hữu khách tỉ khâu lai giả 。giai tác
T23n1435_p0248a19║ thị niệm 。trùng các trung tất hữu thượng tòa 。ngã đẳng hà bất chí biên tiểu phòng
T23n1435_p0248a20║ trụ 。tức vãng đả hộ 。phòng nội ưng thanh 。khách tỉ khâu vấn 。nhữ kỉ tuế 。
T23n1435_p0248a21║ đáp ngôn 。ngã nhĩ sở tuế 。khách tỉ khâu niệm 。nhược tiểu phòng trung tỉ khâu nhĩ
T23n1435_p0248a22║ sở tuế giả 。hà huống đại phòng 。hữu nghệ tẩy cước xứ giảng đường trung môn ốc
T23n1435_p0248a23║ hạ tú 。thần khởi chí trùng các tiền 。lập dục lễ kính thượng tòa 。hữu niên thiểu
T23n1435_p0248a24║ tỉ khâu cập sa di 。tùng trùng các thượng lai hạ 。vấn khách tỉ khâu 。nhữ tác
T23n1435_p0248a25║ hà đẳng 。đáp ngôn 。dục lễ kính thượng tòa 。ngữ ngôn 。thử vô thượng tòa 。vấn
T23n1435_p0248a26║ ngôn 。duy thị trung tú 。đáp ngôn 。ngã đẳng 。khách tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng tri
T23n1435_p0248a27║ giả ưng thị trung tú 。vấn khách tỉ khâu 。nhữ hà xứ tú 。hữu tẩy cước xứ
T23n1435_p0248a28║ tú giả 。đáp ngôn tẩy cước xứ tú 。giảng đường trung giả 。đáp ngôn giảng đường trung
T23n1435_p0248b01║ tú 。nãi chí môn ốc hạ giả 。đáp ngôn môn ốc trung tú 。chư tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0248b02║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng lập tri phu ngoạ cụ nhân 。tri phu ngoạ cụ
T23n1435_p0248b03║ nhân 。ưng tùy thượng tòa thứ đệ dữ 。ưng tác thị ngôn 。thử thị thượng tòa phòng
T23n1435_p0248b04║ xá ngoạ cụ thứ đệ trụ 。
T23n1435_p0248b05║ phật tại ca thi quốc 。dữ đại tỉ khâu chúng nhất xứ an cư 。chư cư sĩ
T23n1435_p0248b06║ kiến phật cập tăng chúng 。cố cộng tướng ước linh 。kim nhật nhữ biện chủng chủng ẩm
T23n1435_p0248b07║ thực 。minh nhật thứ mỗ 。như thị triển chuyển chủng chủng ẩm thực 。tướng thực cố
T23n1435_p0248b08║ tác thực 。thập ngũ nhật thực 。tam thập nhật thực 。lập như thị chế dĩ 。hữu tảo
T23n1435_p0248b09║ biện giả 。hữu vãn biện giả 。hữu cận giả hữu viễn giả 。hữu mĩ giả hữu bất
T23n1435_p0248b10║ mĩ giả 。thị trung vô tri thực tỉ khâu ước sắc linh chí mỗ gia 。hữu tảo
T23n1435_p0248b11║ biện giả 。hữu vãn biện giả 。hữu cận giả 。thị thực mĩ hảo 。nhĩ thời lục
T23n1435_p0248b12║ quần tỉ khâu số số tùng thị xứ thủ 。cư sĩ vấn ngôn 。nhữ đẳng hà dĩ
T23n1435_p0248b13║ số lai 。chư đại trường lão hà cố bất lai 。đáp ngôn 。vô tri thực nhân ước
T23n1435_p0248b14║ sắc ngã đẳng 。nhữ xá cận tảo biện ẩm thực mĩ hảo 。thị cố ngã đẳng số
T23n1435_p0248b15║ lai 。cư sĩ ngôn 。ngã đẳng thí thực vi chư trường lão 。bất đãn vi nhữ đẳng 。
T23n1435_p0248b16║ hà cố số lai 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0248b17║ ưng lập tri thực nhân 。lập tri thực nhân pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng ưng
T23n1435_p0248b18║ vấn ngôn 。thùy năng vi tăng tác tri thực nhân 。thị trung nhược hữu nhất tỉ khâu
T23n1435_p0248b19║ ngôn ngã năng 。nhược hữu ngũ pháp 。bất ưng lập tác tri thực nhân 。hà đẳng vi
T23n1435_p0248b20║ ngũ 。tùy ái tùy sân tùy bố tùy si bất tri đắc bất đắc 。nhược thành
T23n1435_p0248b21║ tựu ngũ pháp 。ưng lập tác tri thực nhân 。hà đẳng ngũ 。bất tùy ái bất
T23n1435_p0248b22║ tùy sân bất tùy bố bất tùy si tri đắc bất đắc 。tức thời nhất tỉ khâu
T23n1435_p0248b23║ ưng tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。tỉ khâu mỗ giáp 。năng vi chúng tăng
T23n1435_p0248b24║ tác sai thực nhân 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。mỗ giáp tỉ khâu tác sai
T23n1435_p0248b25║ thực nhân 。thị danh bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。tăng lập mỗ giáp tỉ khâu
T23n1435_p0248b26║ tác sai thực nhân cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。sai thực
T23n1435_p0248b27║ nhân pháp giả 。ưng thứ đệ sai 。nhược nhữ mỗ giáp chí mỗ gia 。sở sai
T23n1435_p0248b28║ tỉ khâu 。hữu tảo đắc giả 。hữu vãn đắc giả 。cận đắc giả viễn đắc giả 。hữu
T23n1435_p0248c01║ đắc mĩ giả đắc bất mĩ giả 。hữu vãn đắc giả tác thị ngôn 。cố dữ ngã
T23n1435_p0248c02║ thị xứ 。đắc viễn xứ giả diệc ngôn 。cố dữ ngã viễn xứ 。đắc bất mĩ giả
T23n1435_p0248c03║ ngôn 。cố dữ ngã như thị trung gian 。canh tác dư ngữ 。phật ngôn 。ưng điều danh 。
T23n1435_p0248c04║ hữu tỉ khâu đắc ác xứ giả 。tiện thức danh cải dị hảo xứ 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0248c05║ thư bản tác tự tập trí nhất xứ hòa hợp tùng thượng tòa tùy thứ đệ thủ 。
T23n1435_p0248c06║ hữu vãn đắc giả 。hữu đắc viễn xứ giả 。tảo chí chủ nhân môn ngoại 。tại hạng
T23n1435_p0248c07║ đầu lập đãi thực cửu trụ 。tâm môn thổ nghịch bất lạc 。chư cư sĩ xuất kiến
T23n1435_p0248c08║ ngữ ngôn 。ngã đẳng môn nội tự tứ thính nhữ nhập toạ 。tỉ khâu ngôn 。phật vị
T23n1435_p0248c09║ thính ngã đẳng nhập bạch y môn nội toạ đãi thực 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0248c10║ thính thị tỉ khâu nhập bạch y môn nội toạ đãi thực 。thời hữu tượng thanh mã
T23n1435_p0248c11║ thanh nam nữ thanh 。phương độc kinh toạ thiền 。phật ngôn 。nhược phương giả xuất môn ngoại 。
T23n1435_p0248c12║ môn ngoại đãi thời 。chư nhân lai nhiễu tứ biên khán 。kiến dĩ giai tiếu 。thị sự
T23n1435_p0248c13║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng tác độ cơ 。vi phong vũ sở não 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0248c14║ tác đồ tô phú 。bạc cố vũ lậu 。phật ngôn 。ưng hậu phú 。hậu phú dĩ tích
T23n1435_p0248c15║ thượng lậu 。phật ngôn 。canh phú 。hựu vô toạ xứ 。phật ngôn 。ưng mịch bản mộc
T23n1435_p0248c16║ toạ thượng 。hữu nhân thâu bản khứ 。phật ngôn 。ưng hãm trước địa trung 。hựu phục thất
T23n1435_p0248c17║ khứ 。phật ngôn 。ưng tác độ đoá 。bất nê cố 。trung hữu độc xà ngô công 。
T23n1435_p0248c18║ niết chư tỉ khâu 。phật ngôn 。ưng nê 。nê dĩ thô sáp phá y 。phật ngôn 。
T23n1435_p0248c19║ ưng dĩ tế 埿。chư tỉ khâu tu thuỷ 。phật ngôn 。ưng tác đán 。tác đán dĩ
T23n1435_p0248c20║ tức dĩ bát kiện tư thủ thuỷ thậm nan 。phật ngôn 。ưng tác bình thủ thuỷ 。
T23n1435_p0248c21║ thủ thuỷ thời bất cập 。phật ngôn 。ưng dĩ mẫn hệ 。chư tỉ khâu thủ nhuyễn khiên
T23n1435_p0248c22║ mẫn thủ thống 。phật ngôn 。ưng tác lộc lô hữu nhân đoạ đán 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0248c23║ tác lan 。trường lão ưu ba li vấn phật 。dĩ hà vật tác đán lan 。phật ngôn 。
T23n1435_p0248c24║ ưng dĩ mộc thạch chuyên tác 。tác dĩ hữu phụ nữ đại tiểu nghệ đán thủ thuỷ 。
T23n1435_p0248c25║ thời lưỡng thủ tướng xúc 。phật ngôn 。đán thượng tác cách chướng 。ưng các tại nhất biên
T23n1435_p0248c26║ cấp thuỷ 。hữu cư sĩ tùng xá nội xuất 。ngữ tỉ khâu ngôn 。ngã mỗ tăng phòng
T23n1435_p0248c27║ tác thực 。nhữ nhĩ sở nhân vãng bỉ tăng phòng trung thực 。khứ thời đạo trung sư
T23n1435_p0248c28║ tử hổ lang hùng bi chư nan 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng ngữ đàn việt 。
T23n1435_p0249a01║ thị trung hữu như thị bố úy 。thử gian dữ ngã thực 。
T23n1435_p0249a02║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư cư sĩ tác chủng chủng dục 。tô dục hồ
T23n1435_p0249a03║ ma dục du dục nhũ dục tiểu đậu dục ma sa đậu dục ma tử dục bạc
T23n1435_p0249a04║ dục 。biện thị dục dĩ 。trì nghệ trúc viên 。thời lục quần tỉ khâu tại tăng phòng
T23n1435_p0249a05║ môn biên lập 。dao kiến dĩ vấn ngôn 。trì hà đẳng vật 。đáp ngôn 。thị dục 。
T23n1435_p0249a06║ hựu vấn 。hà đẳng dục 。đáp ngôn 。tô dục hồ ma dục du dục nhũ dục tiểu
T23n1435_p0249a07║ đậu dục ma sa đậu dục ma tử dục bạc dục 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0249a08║ ngôn 。ngã đẳng hành khứ 。tiên dữ ngã đẳng tô dục hồ ma dục du dục nhũ
T23n1435_p0249a09║ dục tiểu đậu dục ma sa đậu dục ma tử dục 。nhữ trì bạc dục nhập tăng
T23n1435_p0249a10║ phòng dữ thượng tòa 。chư tỉ khâu văn bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0249a11║ ngôn 。tùng kim ưng yết ma lập phân dục nhân 。sở trì thịnh dục khí 。tức dụng
T23n1435_p0249a12║ thị khí phân dục 。thị trung tô dục hồ ma dục du dục nhũ dục tiểu đậu
T23n1435_p0249a13║ dục ma sa đậu dục ma tử dục 。thượng tòa đắc thượng phì nị giả 。hạ tòa
T23n1435_p0249a14║ đắc để chỉ 。nhược phân bạc dục thời 。thượng tòa đắc hiệp 。hạ tòa đắc chỉ 。thị
T23n1435_p0249a15║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính súc đại khôi đại ung/úng/ủng 。dĩ dục tập
T23n1435_p0249a16║ trước thị khí trung hòa hợp 。dĩ đại bát đại kiện tư phân dữ 。phân dữ
T23n1435_p0249a17║ thời bất tiện 。phật ngôn 。ưng tác tiêu dụng phân 。dụng phân dĩ hữu tàn giả hữu
T23n1435_p0249a18║ bất túc giả 。phật ngôn 。ưng canh tác tiểu tiêu dụng phân 。
T23n1435_p0249a19║ phật tại vương xá thành trúc viên trung 。chư cư sĩ biện chủng chủng đái bát na 。
T23n1435_p0249a20║ hồ ma hoan hỉ hoàn 。thạch mật hoan hỉ hoàn 。mật hoan hỉ hoàn 。xá câu lê
T23n1435_p0249a21║ bính 。ba ba la bính 。mạn đề la bính 。tượng nhĩ bính 。hồn đồn bính 。diêm
T23n1435_p0249a22║ phù lê bính 。trì thị bính hướng tăng phòng 。lục quần tỉ khâu tảo khởi tại môn
T23n1435_p0249a23║ biên lập 。kiến dĩ vấn ngôn 。trì hà đẳng vật 。đáp chủng chủng đái bát na
T23n1435_p0249a24║ bính 。sở vị hồ ma hoan hỉ hoàn 。thạch mật hoan hỉ hoàn 。mật hoan hỉ hoàn 。
T23n1435_p0249a25║ xá câu lợi bính 。ba ba la bính 。mạn đề la bính 。tượng nhĩ bính 。hồn
T23n1435_p0249a26║ đồn bính 。diêm phù lê bính 。lục quần tỉ khâu ngôn 。ngã dục hành khứ 。tiên
T23n1435_p0249a27║ dữ ngã đẳng hồ ma hoan hỉ hoàn thạch mật hoan hỉ hoàn xá câu lê bính
T23n1435_p0249a28║ ba ba la bính mạn đề la bính 。nhữ trì tượng nhĩ hồn đồn trì diêm
T23n1435_p0249a29║ phù lê bính nhập dữ thượng tòa 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự
T23n1435_p0249b01║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng yết ma lập phân đái bát na nhân 。phân đái bát na
T23n1435_p0249b02║ nhân 。ưng hòa hợp đẳng phân 。nhược canh hữu mĩ giả lai 。diệc ưng thứ đệ dữ 。
T23n1435_p0249b03║ nhược kim nhật bất biến giả 。minh nhật canh hữu 。ưng tục thứ dữ 。
T23n1435_p0249b04║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư cư sĩ biện chủng chủng dược 。sở vị tô
T23n1435_p0249b05║ du mật thạch mật khương hồ tiêu tất bạt hắc diêm ha lê lặc bệ ê lặc
T23n1435_p0249b06║ a ma lặc ba lô lộ tì chú mạn đà đa da ma na già đầu lô ê
T23n1435_p0249b07║ trì nghệ trúc viên 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu tảo khởi môn biên lập 。kiến dĩ
T23n1435_p0249b08║ vấn ngôn 。trì hà đẳng vật 。đáp ngôn 。chủng chủng dược 。sở vị tô du mật
T23n1435_p0249b09║ thạch mật khương tiêu tất bạt hắc diêm ha lê lặc bệ ê lặc a ma lặc
T23n1435_p0249b10║ ba lô lộ tì chú mạn đà đa da ma na già đầu lô ê 。lục quần
T23n1435_p0249b11║ tỉ khâu ngôn 。ngã dục hành khứ 。dữ ngã tô du mật thạch mật khương tiêu tất
T23n1435_p0249b12║ bạt hắc diêm 。nhữ trì ha lê lặc bệ ê lặc a ma lặc ba lô lộ
T23n1435_p0249b13║ tì chú mạn đà đa da ma na già đầu lô ê nhập tăng phòng dữ thượng
T23n1435_p0249b14║ tòa 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim ưng
T23n1435_p0249b15║ lập phân dược nhân 。phân dược nhân hòa hợp bình đẳng phân dữ 。nhược hữu quý giá
T23n1435_p0249b16║ dược lai giả 。ưng biệt cử trí 。nhược bệnh tỉ khâu sách giả 。ưng dữ lưỡng tiền
T23n1435_p0249b17║ bán giá dược 。nhược sách đa giả 。ưng tùng sách trực 。
T23n1435_p0249b18║ phật tại a la tì quốc 。nhĩ thời a la tì quốc chư tỉ khâu 。thường tùng
T23n1435_p0249b19║ cư sĩ sách tác khí 。chư cư sĩ ngôn 。ngã đẳng vân hà năng thường cung cấp
T23n1435_p0249b20║ nhữ 。nhữ đẳng hà bất tự súc tác khí 。đáp ngôn 。phật vị thính ngã đẳng
T23n1435_p0249b21║ súc tác khí 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính súc tác khí 。a la
T23n1435_p0249b22║ tì quốc tăng phòng trung 。hữu khách tác mộc sư 。hữu bán nguyệt khách tác giả 。hữu
T23n1435_p0249b23║ nhất nguyệt nhất tuế khách tác giả 。thị mộc sư trú nhật tác 。mộ khứ lưu tác
T23n1435_p0249b24║ khí 。tiện thất 。phật ngôn 。ưng lập tri tác khí tỉ khâu 。lập tri tác khí tỉ
T23n1435_p0249b25║ khâu 。tác cánh trì tác khí tụ tại nhất xứ 。hựu phục thất tận 。thị sự
T23n1435_p0249b26║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng yết ma nhất phòng xá cử tác khí 。lập tác khí phòng
T23n1435_p0249b27║ pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng
T23n1435_p0249b28║ thính 。mỗ phòng xá 。tăng lập tác cử tác khí phòng 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn
T23n1435_p0249b29║ thính 。mỗ phòng tác cử tác khí xứ 。thị danh bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。
T23n1435_p0249c01║ tăng lập mỗ phòng tác cử tác khí phòng cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự
T23n1435_p0249c02║ như thị trì 。lập thị phòng dĩ 。tri tác khí tỉ khâu 。tiện trì tác khí
T23n1435_p0249c03║ trước thượng hạ nhị phòng trung 。phật ngôn 。bất ưng trí lưỡng xứ 。nhược trước thượng
T23n1435_p0249c04║ phòng giả 。hạ phòng ưng dữ tăng 。nhược trước hạ phòng 。ưng dữ tăng thượng phòng 。
T23n1435_p0249c05║ hựu nhất thời chư tỉ khâu tùng kiêu tát la quốc hướng xá vệ quốc 。đạo trung
T23n1435_p0249c06║ quá nhất không tăng phòng trung tú 。chư tỉ khâu minh nhật nhập thôn khí thực 。chư
T23n1435_p0249c07║ cư sĩ vấn 。nhữ hà xứ tú 。đáp ngôn 。tăng phòng trung tú 。thị hà phòng xá
T23n1435_p0249c08║ trung tú 。đáp ngôn 。mỗ phòng trung 。cư sĩ ngôn 。thử thị ngã phòng 。hà bất
T23n1435_p0249c09║ khiển sứ ngữ ngã đẳng 。đương cung dưỡng thang dược du đăng chúc ngoạ cụ chủng chủng
T23n1435_p0249c10║ sở tu 。chư cư sĩ tùy sở phòng trung tú giả 。các tự tương quy 。dữ phu
T23n1435_p0249c11║ toạ xứ toạ 。tự thủ hành thuỷ 。tự dữ đa mĩ ẩm thực 。tự tứ bão mãn 。
T23n1435_p0249c12║ dĩ thuỷ táo tâu 。thủ tiểu sàng toạ thính thuyết pháp 。ngữ chư tỉ khâu 。ngã tăng
T23n1435_p0249c13║ phòng trung hữu ngoạ cụ tiền thực hậu thực 。hà bất trụ thử 。phục đương cung dưỡng
T23n1435_p0249c14║ y bí nguyện linh thị tăng phòng hữu 。dụng chư tỉ khâu bất tri vân 。hà thị
T23n1435_p0249c15║ sự bạch 。phật phật 。ngôn tùng kim 。thính nhược tiên không tăng phòng 。trung chư tỉ khâu
T23n1435_p0249c16║ dục khứ 。ưng yết ma lập nhất tỉ khâu linh thường trụ 。tri tăng phòng lập pháp
T23n1435_p0249c17║ giả 。nhất tâm hòa hợp tăng vấn ngôn 。thùy năng tác thường trụ tỉ khâu 。tri mỗ
T23n1435_p0249c18║ giáp không tăng phòng 。nhược hữu tỉ khâu ngôn ngã năng 。hữu ngũ pháp 。bất ưng lập
T23n1435_p0249c19║ tác thường trụ tỉ khâu 。hà đẳng vi ngũ 。tùy ái tùy sân tùy bố tùy
T23n1435_p0249c20║ si bất tri phân biệt ưng tác bất ưng tác 。nhược thành tựu ngũ pháp 。ưng lập
T23n1435_p0249c21║ tác thường trụ tỉ khâu 。bất tùy ái bất tùy sân bất tùy bố bất tùy
T23n1435_p0249c22║ si tri phân biệt ưng tác bất ưng tác 。tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng
T23n1435_p0249c23║ ngôn 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu 。năng tác thường trụ tri mỗ giáp
T23n1435_p0249c24║ không tăng phòng nhân 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。lập mỗ giáp tỉ khâu thường
T23n1435_p0249c25║ trụ tri mỗ giáp không tăng phòng nhân 。thị danh bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。
T23n1435_p0249c26║ tăng lập mỗ giáp tỉ khâu thường trụ tri mỗ giáp không tăng phòng cánh 。tăng nhẫn
T23n1435_p0249c27║ mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。tri không tăng phòng thường trụ tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0249c28║ tuần hành tăng phòng 。tiên tu trị đáp 。thứ tác tứ phương tăng sự 。thứ tri
T23n1435_p0249c29║ tăng liệu lí ẩm thực sự 。thứ tri ưng khả phân vật 。thứ tri thượng tòa trung
T23n1435_p0250a01║ tòa hạ tòa tỉ khâu sự 。tùy hữu đại đức cao minh tỉ khâu 。bất ưng tác
T23n1435_p0250a02║ sứ tri tăng phòng tỉ khâu 。ưng tác thị nguyện 。chư tỉ khâu vị lai giả 。đương
T23n1435_p0250a03║ lai 。dĩ lai giả cung cấp y thực ngoạ cụ thang dược 。bất linh hữu phạp 。năng
T23n1435_p0250a04║ tác thị nguyện hành giả 。tăng tùy bỉ ý dữ nhược tu thực 。ưng tự tứ
T23n1435_p0250a05║ dữ hảo thực 。nhược tu phòng xá ngoạ cụ 。giai ưng tự tứ dữ 。
T23n1435_p0250a06║ hữu chúng đa vương thần 。số số nghệ trúc viên phòng xá quan khán 。nhược lai thời
T23n1435_p0250a07║ sách thực tân hoả đăng chúc 。nhược dữ úy phạm 。bất dữ cụ tác hoạn 。bất tri
T23n1435_p0250a08║ vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng lập phân xứ nhân 。lập phân xứ
T23n1435_p0250a09║ nhân dĩ 。bất bạch chúng tăng 。đắc dụng thập cửu tiền cung cấp khách 。nhược canh tu 。
T23n1435_p0250a10║ ưng bạch tăng cánh dữ 。
T23n1435_p0250a11║ kiêu tát la quốc hữu a luyện nhi trụ xứ 。nhĩ thời hữu tặc đáo a luyện
T23n1435_p0250a12║ nhi xứ khí thực 。tác thực nhân ngôn 。thực bất do ngã bất đắc dữ nhữ 。nhữ
T23n1435_p0250a13║ tự tùng sa di sách 。chư tặc tức tùng sa di sách 。sa di ngôn 。ngã bất
T23n1435_p0250a14║ đắc dữ nhữ 。nhữ tự tùng tri thực tỉ khâu sách 。tức tùng tri thực tỉ khâu
T23n1435_p0250a15║ sách 。tri thực tỉ khâu ngôn 。vi tăng cố biện thị thực 。bất vi nhữ đẳng 。tặc
T23n1435_p0250a16║ tướng vị ngôn 。thị tỉ khâu hà khẳng chính nhĩ dữ ngã thực 。tiện tróc nhất
T23n1435_p0250a17║ tỉ khâu thủ cước tiệt yêu đoán 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0250a18║ phật 。phật ngôn 。nhược hữu như thị bố úy xứ 。nhược thiểu khí dữ thiểu 。nhược
T23n1435_p0250a19║ khí bán dữ bán 。nhược đô sách đô dữ 。mạc dĩ thị nhân duyên cố đắc đại
T23n1435_p0250a20║ suy não 。
T23n1435_p0250a21║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chúng tăng đắc y 。vô nhân thủ hộ 。phật ngôn 。
T23n1435_p0250a22║ ưng lập thủ hộ y nhân 。lập thủ hộ y nhân pháp giả 。nhất tâm hòa
T23n1435_p0250a23║ hợp tăng ưng vấn ngôn 。thùy năng vi tăng thủ hộ chư y 。nhược tỉ khâu ngôn
T23n1435_p0250a24║ ngã năng nhược hữu ngũ pháp bất ưng lập 。hà đẳng ngũ 。bất tri thị y sở
T23n1435_p0250a25║ tùng đắc 。bất tri y giá nhược đắc y bất tri vân hà thụ 。bất tri đầu
T23n1435_p0250a26║ số 。vô trước y xứ 。nhược thành tựu ngũ pháp ưng lập 。hà đẳng ngũ 。tri y
T23n1435_p0250a27║ sở tùng đắc 。tri thị y giá 。tri ưng thụ 。tri đầu số 。bất vô trước y
T23n1435_p0250a28║ xứ 。tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị mỗ
T23n1435_p0250a29║ giáp 。năng vi tăng tác thủ hộ y nhân 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。
T23n1435_p0250b01║ tăng lập mỗ giáp tỉ khâu tác thủ y nhân 。thị danh bạch 。như thị bạch nhị
T23n1435_p0250b02║ yết ma 。tăng lập mỗ giáp tỉ khâu tác thủ hộ y nhân cánh 。tăng nhẫn mặc
T23n1435_p0250b03║ nhiên cố 。thị sự như thị trì 。lập thủ y nhân dĩ 。vị hữu phân y nhân 。
T23n1435_p0250b04║ phật ngôn 。ưng lập phân y nhân 。lập pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng ưng vấn
T23n1435_p0250b05║ ngôn 。thùy năng vi tăng tác phân y nhân 。nhược hữu tỉ khâu ngôn ngã năng 。nhược
T23n1435_p0250b06║ hữu ngũ pháp bất ưng lập 。hà đẳng ngũ 。bất tri y tài 。bất tri y sắc 。
T23n1435_p0250b07║ bất tri y giá 。bất tri y đầu số 。bất tri dữ vị dữ 。phục hữu ngũ
T23n1435_p0250b08║ pháp 。bất ưng lập tác phân y nhân 。hà đẳng ngũ 。tùy ái tùy sân tùy
T23n1435_p0250b09║ bố tùy si bất tri dữ vị dữ 。nhược tỉ khâu thành tựu ngũ pháp 。ưng
T23n1435_p0250b10║ lập tác phân y nhân 。tri y tài tri y sắc tri y giá tri y đầu
T23n1435_p0250b11║ số tri dữ vị dữ hựu hữu ngũ pháp 。bất tùy ái bất tùy sân bất
T23n1435_p0250b12║ tùy bố bất tùy si tri dữ vị dữ 。tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng
T23n1435_p0250b13║ ngôn 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu 。năng vi tăng tác phân y nhân 。nhược
T23n1435_p0250b14║ tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng lập mỗ giáp tỉ khâu tác phân y nhân 。thị
T23n1435_p0250b15║ danh bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。tăng lập mỗ giáp tỉ khâu tác phân y
T23n1435_p0250b16║ nhân cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0250b17║ phật tại xá vệ quốc 。vô phân dục y nhân 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0250b18║ lập phân dục y nhân 。thị tri phân dục y nhân 。ưng tùy thượng tòa thứ dữ 。
T23n1435_p0250b19║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời kì đà lâm trung tăng phòng trung 。vô tỉ khâu
T23n1435_p0250b20║ tri thời hạn xướng thời 。vô nhân đả kiền trĩ 。vô nhân tảo sái đồ trị
T23n1435_p0250b21║ giảng đường thực xứ 。vô nhân thứ đệ tướng tục phu sàng tháp 。vô nhân giáo tịnh
T23n1435_p0250b22║ quả thái 。vô nhân khán khổ tửu trung huỷ 。ẩm thực thời vô nhân hành thuỷ 。chúng
T23n1435_p0250b23║ tán loạn ngữ thời 。vô nhân đàn chỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng lập duy
T23n1435_p0250b24║ na 。lập pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng ưng vấn 。thùy năng vi tăng tác
T23n1435_p0250b25║ duy na thị trung nhược tỉ khâu ngôn ngã năng 。hữu ngũ pháp 。bất ưng lập
T23n1435_p0250b26║ tác duy na 。hà đẳng ngũ 。tùy ái tùy sân tùy bố tùy si bất tri
T23n1435_p0250b27║ tịnh bất tịnh 。nhược thành tựu ngũ pháp 。ưng lập tác duy na 。ngũ pháp giả 。bất
T23n1435_p0250b28║ tùy ái bất tùy sân bất tùy bố bất tùy si tri tịnh bất tịnh 。tức
T23n1435_p0250b29║ thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị mỗ giáp tỉ khâu 。
T23n1435_p0250c01║ năng vi tăng tác duy na 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng lập mỗ giáp
T23n1435_p0250c02║ tỉ khâu tác duy na 。thị danh bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。tăng lập mỗ
T23n1435_p0250c03║ giáp tỉ khâu tác duy na cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0250c04║ tác duy na tỉ khâu 。ưng tri thời hạn tri xướng thời tri đả kiền trĩ 。tri
T23n1435_p0250c05║ tảo sái đồ trị giảng đường thực xứ 。tri thứ đệ tướng tục phu sàng tháp 。tri
T23n1435_p0250c06║ giáo tịnh quả thái 。tri khán khổ tửu trung huỷ 。tri ẩm thực thời hành thuỷ 。chúng
T23n1435_p0250c07║ tán loạn ngữ thời đàn chỉ 。nhĩ thời chư sa di 。tùy dữ hòa thượng a xà
T23n1435_p0250c08║ lê tác 。tùy đồng hòa thượng a xà lê 。tùy tướng thức cộng ngữ cộng sự 。
T23n1435_p0250c09║ tùy đồng quốc độ đồng thành ấp đồng tụ lạc 。chư tỉ khâu vô sa di giả 。
T23n1435_p0250c10║ hữu chư não loạn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng lập nhất nhân vi chủ sứ
T23n1435_p0250c11║ sa di tác 。tiên tu trị đáp sự 。thứ tác tứ phương tăng sự 。thứ tác ẩm
T23n1435_p0250c12║ thực sự 。thứ tác khả phân vật 。thứ giáo dữ thượng tòa trung tòa hạ tòa 。như
T23n1435_p0250c13║ thị chu biến nhất thiết tăng tác 。ưng lập phân xứ sa di nhân 。lập phân xứ
T23n1435_p0250c14║ sa di nhân cánh 。ưng giáo tiên tu trị đáp sự 。tứ phương tăng sự tác ẩm
T23n1435_p0250c15║ thực sự 。thứ tác khả phân vật 。thứ đệ dữ thượng tòa trung tòa hạ tòa 。như
T23n1435_p0250c16║ thị chu biến nhất thiết tăng tác 。
T23n1435_p0250c17║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời bình sa vương 。vãng nghệ trúc viên quan khán 。vương
T23n1435_p0250c18║ vấn 。trường lão ma ha ca diệp kim hà sở tại 。tỉ khâu đáp ngôn 。đại vương 。
T23n1435_p0250c19║ trường lão đại ca diệp 。kim ư kì xà quật sơn thượng đạp nê 。vương tức vãng
T23n1435_p0250c20║ kiến vấn ngôn 。đại đức 。hà cố tự tác 。đáp ngôn 。đại vương 。thùy đương vi
T23n1435_p0250c21║ ngã tác 。vương ngôn 。ngã đương dữ tác nhân ngữ dĩ tiện hoàn 。đệ nhị bình sa
T23n1435_p0250c22║ vương 。hựu thời vãng đáo trúc viên quan khán 。vương vấn 。trường lão đại ca diệp kim
T23n1435_p0250c23║ hà sở tại 。tỉ khâu đáp ngôn 。ư kì xà quật sơn thượng đạp nê 。vương
T23n1435_p0250c24║ tức vãng kiến vấn ngôn 。đại đức 。hà cố tự tác 。đáp ngôn 。đại vương 。thùy
T23n1435_p0250c25║ đương vi ngã tác 。vương ngôn 。ngã đương dữ tác nhân 。đại ca diệp đáp ngôn 。đại
T23n1435_p0250c26║ vương 。số số 。ngữ nhi bất dữ 。thời vương tàm quý tiểu khước nhất diện 。vấn chư
T23n1435_p0250c27║ đại thần 。ngã tiên hữu thị ngôn bất 。đại thần đáp ngôn 。vương tiên hữu thị ngôn 。
T23n1435_p0250c28║ vương ngôn 。hà thời 。đáp ngôn 。mỗ thời nhật nguyệt 。tức kế 。tiên ngữ dĩ lai
T23n1435_p0250c29║ kinh ngũ bá nhật 。vương tức hạ sơn 。thời nhân bộ đắc ngũ bá quần tặc dữ
T23n1435_p0251a01║ vương 。vương vấn 。thử thị hà nhân 。đáp ngôn 。thị tặc 。vương vấn 。ưng dữ hà
T23n1435_p0251a02║ tội 。đại thần đáp ngôn 。tội ưng chí tử 。vương vấn tặc ngôn 。nhữ năng tùy ngã
T23n1435_p0251a03║ ý hành bất 。tặc ngôn 。đại vương 。dục hà sở tác 。vương ngôn 。nhữ đẳng năng
T23n1435_p0251a04║ cung cấp thiện nhân dĩ bất 。tặc ngôn 。nhược ngã đẳng thụ vương đại ân 。bất tùy
T23n1435_p0251a05║ hành giả đương tùy a thùy 。đại thần ngôn 。thử tặc tất đương thâu đoạt chư tỉ
T23n1435_p0251a06║ khâu vật 。vương ngôn 。ngã năng tác phương tiện linh bất thâu đoạt 。thời vương đa cấp
T23n1435_p0251a07║ điền trạch nhân dân bội dữ túc thực 。khứ trúc viên bất viễn 。lập tác tịnh nhân
T23n1435_p0251a08║ tụ lạc 。thời chư tịnh nhân 。tùy tướng thức cộng ngữ cộng sự 。tùy đồng quốc thành
T23n1435_p0251a09║ ấp tùy bố úy 。tùy hữu nhân duyên giả cung cấp 。dư giả bất cung cấp 。thị
T23n1435_p0251a10║ sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng lập sứ tịnh nhân suất 。ưng giáo tiên tác đáp
T23n1435_p0251a11║ sự 。thứ tác tứ phương tăng sự 。thứ tác ẩm thực sự 。thứ tác khả phân vật
T23n1435_p0251a12║ sự 。thứ giáo dữ thượng tòa trung tòa hạ tòa tác 。như thị chu biến nhất thiết
T23n1435_p0251a13║ tăng tác 。thính lập sứ tịnh nhân chủ giả 。hoàn lập bạch y trung cần tu năng
T23n1435_p0251a14║ xứ phân giả (bát pháp trung ngoạ cụ pháp đệ thập cánh )。
T23n1435_p0251a15║ thập tụng luật quyển đệ tam thập tứ TTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment