Thập Tụng Luật – Quyển 37

Tzed Version
T23n1435_p0264b17║
T23n1435_p0264b18║
T23n1435_p0264b19║ thập tụng luật quyển đệ tam thập thất (đệ lục tụng chi nhị )
T23n1435_p0264b20║
T23n1435_p0264b21║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0264b22║ tạp tụng trung điều đạt sự chi nhị
T23n1435_p0264b23║ phật tại vương xá thành phương hắc thạch thánh sơn 。dữ đại tỉ khâu chúng thất bá
T23n1435_p0264b24║ nhân câu 。nhĩ thời thế tôn trung tiền trước y trì bát 。a nan tùy hậu nhập
T23n1435_p0264b25║ vương xá thành khí thực 。thực hậu vãng nghệ giảng đường 。ư chúng tăng tiền phu toạ
T23n1435_p0264b26║ xứ toạ 。điều đạt diệc như thị 。trung tiền trước y trì bát 。ca lưu la đề
T23n1435_p0264b27║ xá tùy hậu 。nhập vương xá thành khí thực 。thực hậu nghệ giảng đường tùy thứ đệ
T23n1435_p0264b28║ toạ 。toạ dĩ điều đạt tăng trung xướng ngôn 。tỉ khâu ưng tận hình thụ trước nạp
T23n1435_p0264b29║ y 。ưng tận hình thụ khí thực 。ưng tận hình thụ nhất thực 。ưng tận hình
T23n1435_p0264c01║ thụ lộ địa trụ 。ưng tận hình thụ đoán nhục ngư 。thị ngũ pháp tùy thuận
T23n1435_p0264c02║ thiểu dục tri túc 。dị dưỡng dị mãn tri thời tri lượng 。tinh tấn trì giới thanh
T23n1435_p0264c03║ tịnh nhất tâm viễn li 。hướng nê hoàn môn 。nhược tỉ khâu hành thị ngũ pháp 。tật
T23n1435_p0264c04║ đắc nê hoàn 。điều đạt nhĩ thời 。phi pháp thuyết pháp pháp thuyết phi pháp 。thiện thuyết
T23n1435_p0264c05║ phi thiện phi thiện thuyết thiện 。phạm thuyết phi phạm phi phạm thuyết phạm 。khinh thuyết trùng
T23n1435_p0264c06║ trùng thuyết khinh 。hữu tàn thuyết vô tàn 。vô tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp
T23n1435_p0264c07║ thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường sở hành 。pháp thuyết thường sở hành pháp ngôn 。
T23n1435_p0264c08║ thuyết phi ngôn phi ngôn thuyết ngôn 。phật nhĩ thời tự ước sắc điều đạt 。nhữ mạc
T23n1435_p0264c09║ tác phương tiện phá hòa hợp tăng 。mạc thụ trì phá tăng nhân duyên sự 。nhữ dữ
T23n1435_p0264c10║ tăng cộng hòa hợp 。hòa hợp giả hoan hỉ vô tránh 。nhất tâm nhất học như thuỷ
T23n1435_p0264c11║ nhũ hợp an lạc hành 。nhữ mạc phi pháp thuyết pháp pháp thuyết phi pháp 。phi thiện
T23n1435_p0264c12║ thuyết thiện thiện thuyết phi thiện 。phi phạm thuyết phạm phạm thuyết phi phạm 。khinh thuyết trùng
T23n1435_p0264c13║ trùng thuyết khinh 。hữu tàn thuyết vô tàn vô tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp
T23n1435_p0264c14║ thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết thường sở hành pháp 。ngôn
T23n1435_p0264c15║ thuyết phi ngôn phi ngôn thuyết ngôn 。điều đạt văn phật như thị ước sắc 。bất xả
T23n1435_p0264c16║ phá tăng nhân duyên sự 。đương phật ước sắc điều đạt bất xả thị sự 。nhĩ thời
T23n1435_p0264c17║ ca lưu la đề xá tỉ khâu 。tại điều đạt hậu dĩ phiến phiến điều đạt 。gia
T23n1435_p0264c18║ lưu la đề xá tỉ khâu 。tức thời thiên đản hữu kiên hợp chưởng bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0264c19║ như phật tán thán đầu đà công đức 。thượng nhân điều đạt diệc tán thán đầu đà
T23n1435_p0264c20║ công đức 。phật hà dĩ sinh đố tâm 。phật ngôn 。si nhân 。ngã hữu hà đố
T23n1435_p0264c21║ tâm 。quá khứ chư phật tán thán nạp y thính trước nạp y 。ngã kim diệc tán
T23n1435_p0264c22║ thán nạp y thính trước nạp y 。diệc thính trước cư sĩ y 。si nhân 。quá khứ
T23n1435_p0264c23║ chư phật tán thán khí thực thính khí thực 。ngã kim diệc tán thán khí thực thính
T23n1435_p0264c24║ khí thực 。diệc thính thỉnh thực 。si nhân 。quá khứ chư phật tán thán nhất thực thính
T23n1435_p0264c25║ nhất thực 。ngã kim tán thán nhất thực thính nhất thực 。diệc thính tái thực 。si nhân 。
T23n1435_p0264c26║ quá khứ chư phật tán thán lộ địa trụ thính lộ địa trụ 。ngã kim tán thán
T23n1435_p0264c27║ lộ địa trụ thính lộ địa trụ 。diệc thính phòng xá trụ 。si nhân 。ngã bất thính
T23n1435_p0264c28║ đạm tam chủng bất tịnh nhục 。nhược kiến nhược văn nhược nghi 。kiến giả 。tự nhãn kiến
T23n1435_p0264c29║ thị súc sinh vi ngã cố sát 。văn giả 。tùng khả tín nhân văn vi nhữ cố
T23n1435_p0265a01║ sát thị súc sinh 。nghi giả 。thị trung vô đồ mại gia 。hựu vô tự tử giả 。
T23n1435_p0265a02║ thị nhân hung ác 。năng cố đoạt súc sinh mệnh 。si nhân 。như thị tam chủng nhục
T23n1435_p0265a03║ ngã bất thính đạm 。si nhân 。ngã thính đạm tam chủng tịnh nhục 。hà đẳng tam 。bất
T23n1435_p0265a04║ kiến bất văn bất nghi 。bất kiến giả 。bất tự nhãn kiến vi ngã cố sát
T23n1435_p0265a05║ thị súc sinh 。bất văn giả 。bất tùng khả tín nhân văn vi nhữ cố sát
T23n1435_p0265a06║ thị súc sinh 。bất nghi giả 。thị trung hữu đồ nhi 。thị nhân từ tâm 。bất năng
T23n1435_p0265a07║ đoạt súc sinh mệnh 。ngã thính đạm như thị tam chủng tịnh nhục 。si nhân 。nhược đại
T23n1435_p0265a08║ từ 。sở vị tượng từ mã từ nhân từ hòa xà tì da từ tam nhược ba
T23n1435_p0265a09║ đà từ tùy ý từ 。nhược chư thế hội sát sinh xứ từ 。như thị đại từ
T23n1435_p0265a10║ thế hội trung 。bất thính sa môn thích tử đạm nhục 。hà dĩ cố 。thị đại
T23n1435_p0265a11║ từ thế hội 。giai vi khách cố 。phật thuyết thị dĩ 。tức tùng toạ khởi nhập
T23n1435_p0265a12║ thất toạ thiền 。nhĩ thời điều đạt tác thị ngôn 。ngã điều đạt tăng trung xướng ngôn 。
T23n1435_p0265a13║ tỉ khâu ưng tận hình trước nạp y 。ưng tận hình khí thực 。ưng tận hình nhất
T23n1435_p0265a14║ thực 。ưng tận hình lộ địa trụ 。ưng tận hình bất đạm nhục ngư 。tùy hà tỉ
T23n1435_p0265a15║ khâu 。hí lạc thị ngũ pháp giả 。tiện khởi tróc trù 。xướng dĩ điều đạt cập tứ
T23n1435_p0265a16║ bạn tức khởi tróc trù 。điều đạt đệ nhị phục tác thị ngôn 。ngã điều đạt tăng
T23n1435_p0265a17║ trung xướng ngôn 。tỉ khâu ưng tận hình trước nạp y 。ưng tận hình khí thực 。ưng
T23n1435_p0265a18║ tận hình nhất thực 。ưng tận hình lộ địa trụ 。ưng tận hình bất đạm nhục ngư 。
T23n1435_p0265a19║ tùy hà tỉ khâu 。hỉ lạc thị ngũ pháp giả 。tiện khởi tróc trù 。xướng đệ nhị
T23n1435_p0265a20║ ngữ dĩ 。hữu nhị bá ngũ thập tỉ khâu 。tùng toạ khởi tróc trù 。điều đạt đệ
T23n1435_p0265a21║ tam phục tác thị ngôn 。ngã điều đạt tăng trung xướng ngôn 。tỉ khâu ưng tận hình
T23n1435_p0265a22║ trước nạp y 。ưng tận hình khí thực 。ưng tận hình nhất thực 。ưng tận hình lộ
T23n1435_p0265a23║ địa trụ 。ưng tận hình bất đạm nhục ngư 。tùy hà tỉ khâu 。hí lạc thị ngũ
T23n1435_p0265a24║ pháp giả 。tiện khởi tróc trù 。đệ tam xướng dĩ 。phục hữu nhị bá ngũ thập tỉ
T23n1435_p0265a25║ khâu 。tùng toạ khởi tróc trù 。nhĩ thời điều đạt 。tức tương thị chúng hoàn tự trụ
T23n1435_p0265a26║ xứ 。canh lập pháp chế 。điều đạt tác thị ngôn 。ưng tận hình trước nạp y 。ưng
T23n1435_p0265a27║ tận hình khí thực 。ưng tận hình nhất thực 。ưng tận hình lộ địa trụ 。ưng
T23n1435_p0265a28║ tận hình bất đạm nhục ngư 。tùy hà tỉ khâu 。bất hí lạc bất nhẫn thụ thị
T23n1435_p0265a29║ ngũ pháp giả 。thị nhân khứ ngã đẳng viễn 。dữ ngã biệt dị bất cộng ngữ 。thế
T23n1435_p0265b01║ tôn bô thời tùng thiền thất khởi 。ư tăng trung toạ 。cáo chư tỉ khâu 。điều đạt
T23n1435_p0265b02║ dĩ bát tà pháp phú tâm 。bất giác phá tăng 。hà đẳng bát 。lợi suy huỷ dự
T23n1435_p0265b03║ xưng ki khổ lạc ác tri thức ác bạn đảng 。điều đạt văn phật thuyết kì phá
T23n1435_p0265b04║ tăng hoại chuyển pháp luân 。hoan hỉ tác thị niệm 。cù đàm sa môn hữu đại thần
T23n1435_p0265b05║ thông lực thế 。ngã năng phá bỉ hòa hợp tăng 。ngã hảo danh thanh lưu bố tứ
T23n1435_p0265b06║ phương 。cù đàm sa môn hữu đại thần thông lực thế 。điều đạt năng phá bỉ hòa
T23n1435_p0265b07║ hợp tăng 。tiện như phật tại tăng trung toạ thời 。hữu xá lợi phất mục liên
T23n1435_p0265b08║ tại tả 。điều đạt diệc như thị 。hữu câu ca lê tả ca lưu la đề
T23n1435_p0265b09║ xá 。thời xá lợi phất mục liên bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã đẳng kim vãng
T23n1435_p0265b10║ điều đạt chúng trung 。hữu khả hoá giả khai đạo linh hoàn 。phật ngôn 。tùy ý 。xá
T23n1435_p0265b11║ lợi phất mục liên 。tức nghệ điều đạt giảng đường 。hữu nhất tỉ khâu 。kiến xá lợi
T23n1435_p0265b12║ phất mục liên vãng điều đạt chúng sở 。uyển chuyển đề khốc tự mộc đoạn chuyển tác
T23n1435_p0265b13║ thị niệm 。như thị ác thế 。xá lợi phất mục liên xả li thế tôn 。phản tựu
T23n1435_p0265b14║ điều đạt 。phật kiến tỉ khâu 。tri nhi cố vấn 。nhữ kim hà dĩ uyển chuyển đề
T23n1435_p0265b15║ khốc 。như tự mộc đoạn 。đáp ngôn 。thế tôn 。như thị ác thế 。xá lợi phất
T23n1435_p0265b16║ mục liên xả li như lai 。phản tựu điều đạt 。phật ngôn 。tỉ khâu 。nhược xá lợi
T23n1435_p0265b17║ phất mục liên 。xả ngã khứ 。canh cầu trí tuệ giả 。vô hữu thị xứ 。tỉ khâu
T23n1435_p0265b18║ văn phật ngữ 。tâm đại hoan hỉ 。xưng ngôn 。xá lợi phất mục liên 。xả như lai
T23n1435_p0265b19║ khứ 。canh cầu trí tuệ giả 。vô hữu thị xứ 。nhĩ thời điều đạt dao kiến xá
T23n1435_p0265b20║ lợi phất mục liên lai 。tâm đại hoan hỉ tác thị niệm 。cù đàm sa môn đệ
T23n1435_p0265b21║ nhất hảo đại đệ tử nhị nhân 。kim chuyển thuộc ngã như phật kiến xá lợi phất
T23n1435_p0265b22║ mục liên lai thời 。cử hữu thủ ngôn 。thiện lai xá lợi phất mục liên 。điều đạt
T23n1435_p0265b23║ diệc nhĩ 。kiến xá lợi phất 。mục liên lai 。diệc cử hữu thủ ngôn 。thiện lai
T23n1435_p0265b24║ xá lợi phất mục liên 。tức khiển hữu câu già lê an xá lợi phất 。khiển tả
T23n1435_p0265b25║ ca lưu la đề xá an mục liên 。như phật tại chúng trung ngữ xá lợi phất
T23n1435_p0265b26║ mục liên 。nhữ đẳng vi chúng thuyết pháp 。ngã tích thống tiểu tức 。điều đạt diệc nhĩ 。
T23n1435_p0265b27║ tại chúng trung ngữ xá lợi phất mục liên 。nhữ đẳng vi chư tỉ khâu thuyết pháp 。
T23n1435_p0265b28║ ngã tích thống tiểu tức 。như phật tứ tiết uất đa la tăng phu 。dĩ tăng già
T23n1435_p0265b29║ lê tác chấm 。hữu hiếp ngoạ 。điều đạt diệc nhĩ 。tứ tiết uất đa la tăng
T23n1435_p0265c01║ phu 。dĩ tăng già lê tác chấm 。hữu hiếp ngoạ 。thời hữu thiên thần 。thâm ái phật
T23n1435_p0265c02║ pháp cố 。linh điều đạt thụy 。chuyển tả hiếp ngoạ han thụy 寱ngữ 。tần thân
T23n1435_p0265c03║ chân bãi đoán xỉ tác thanh 。thời xá lợi phất vi chư tỉ khâu thuyết pháp 。chủng
T23n1435_p0265c04║ chủng nhân duyên tán thán phật pháp tăng giới 。chủng chủng a trái thuyết điều đạt quá
T23n1435_p0265c05║ tội ác đạo phân 。đương đoạ a tị địa ngục nhất kiếp thọ bất khả cứu 。mục
T23n1435_p0265c06║ liên tức nhập như thị thiền định 。dĩ thị định lực 。ư thị xứ một 。xuất ư
T23n1435_p0265c07║ đông phương hư không trung 。hiện tứ uy nghi hành lập toạ ngoạ 。nhập hoả quang tam
T23n1435_p0265c08║ muội 。hiện chủng chủng sắc quang thanh hoàng xích bạch tử bích phiêu lục 。thân thượng xuất
T23n1435_p0265c09║ thuỷ thân hạ xuất hoả 。hoặc thân thượng xuất hoả thân hạ xuất thuỷ 。nam tây bắc
T23n1435_p0265c10║ phương diệc phục như thị 。hiện thần biến dĩ hoàn toạ bản xứ 。thời thị chúng trung
T23n1435_p0265c11║ ngũ bá tỉ khâu 。kiến thần thông văn thuyết pháp dĩ tác thị niệm 。ngã đẳng hoặc
T23n1435_p0265c12║ thác đoạ tà đạo trung 。đệ nhị xá lợi phất 。phục vi chư tỉ khâu thuyết
T23n1435_p0265c13║ pháp 。chủng chủng nhân duyên tán thán phật pháp tăng giới 。chủng chủng a trái thuyết điều
T23n1435_p0265c14║ đạt quá tội ác đạo phân 。đương đoạ a tị địa ngục nhất kiếp thọ bất khả
T23n1435_p0265c15║ cứu 。mục liên tức nhập như thị thiền định 。dĩ thị định lực 。ư thị xứ
T23n1435_p0265c16║ một 。xuất ư đông phương hư không trung 。hiện tứ uy nghi hành lập toạ ngoạ 。nhập
T23n1435_p0265c17║ hoả quang tam muội 。hiện chủng chủng sắc quang 。thanh hoàng xích bạch tử bích phiêu lục 。
T23n1435_p0265c18║ thân thượng xuất thuỷ thân hạ xuất hoả 。hoặc thân thượng xuất hoả thân hạ xuất thuỷ 。
T23n1435_p0265c19║ nam tây bắc phương diệc phục như thị 。hiện thần biến dĩ hoàn toạ bản xứ 。đệ
T23n1435_p0265c20║ nhị chư tỉ khâu sinh nghi tác thị niệm 。ngã đẳng tại tà đạo da 。đệ tam
T23n1435_p0265c21║ xá lợi phất phục vi thuyết pháp 。chủng chủng nhân duyên tán thán phật pháp tăng giới 。
T23n1435_p0265c22║ chủng chủng a trái thuyết điều đạt quá tội ác đạo phân 。đương đoạ a tị địa
T23n1435_p0265c23║ ngục nhất kiếp thọ bất khả cứu 。mục liên tức nhập như thị thiền định 。dĩ
T23n1435_p0265c24║ thị định lực 。ư thị xứ một 。xuất ư đông phương hư không trung 。hiện tứ uy
T23n1435_p0265c25║ nghi hành lập toạ ngoạ 。nhập hoả quang tam muội 。hiện chủng chủng sắc quang 。thanh hoàng
T23n1435_p0265c26║ xích bạch tử bích phiêu lục 。thân thượng xuất thuỷ thân hạ xuất hoả 。hoặc thân thượng
T23n1435_p0265c27║ xuất hoả thân hạ xuất thuỷ 。nam tây bắc phương diệc phục như thị 。hiện thần biến
T23n1435_p0265c28║ dĩ hoàn toạ bản xứ 。đệ tam chư tỉ khâu tác thị niệm 。ngã đẳng thật thác
T23n1435_p0265c29║ định đoạ tà đạo 。xá lợi phất mục liên tức tùng toạ khởi khứ 。ngũ bá tỉ
T23n1435_p0266a01║ khâu diệc tùng toạ khởi khứ 。thời xá lợi phất mục liên cập ngũ bá tỉ khâu 。
T23n1435_p0266a02║ câu nghệ phật sở đầu diện lễ phật túc khước toạ nhất diện 。thời điều đạt giảng
T23n1435_p0266a03║ đường không vô đại chúng 。duy hữu tứ bạn tại 。ca lưu la đề xá 。tiên tại
T23n1435_p0266a04║ điều đạt tả 。điều đạt kiến mục liên lai 。khu ca lưu la đề xá an mục
T23n1435_p0266a05║ liên 。nhĩ thời ca lưu la đề xá 。dĩ thị nhân duyên cố 。dĩ hữu cước xúc
T23n1435_p0266a06║ điều đạt 。linh giác ngữ ngôn 。lạc chúng điều đạt 。xá lợi phất mục liên đoạt nhữ
T23n1435_p0266a07║ chúng khứ 。điều đạt giác dĩ kiến giảng đường không 。mê môn đoạ sàng 。thời tứ bạn
T23n1435_p0266a08║ dĩ lãnh thuỷ sái 。hoàn đắc tỉnh ngộ 。tác thị niệm 。ngã thị thích chủng tính cù
T23n1435_p0266a09║ đàm đại nhân 。bất khả quật hạ tùng tha 。ngữ chư tỉ khâu 。tiên hữu ngoại
T23n1435_p0266a10║ đạo pháp ẩn một bất liễu 。ngã kim đương phát khởi minh liễu trụ thị pháp trung 。
T23n1435_p0266a11║ nhữ đẳng đương tri 。ngã tùng kim bất phục thuộc sa môn cù đàm 。tác thị ngữ
T23n1435_p0266a12║ thời 。tức danh xả giới 。chư tỉ khâu bạch phật ngôn 。hi hữu thế tôn 。xá lợi
T23n1435_p0266a13║ phất mục liên 。cầu điều đạt tiện tật đắc kì tiện 。phật ngôn 。bất đãn kim thế
T23n1435_p0266a14║ đắc điều đạt tiện 。quá khứ thế thời diệc đắc kì tiện 。nhữ kim thiện thính 。
T23n1435_p0266a15║ phật tức quảng thuyết bản sinh nhân duyên 。ngữ chư tỉ khâu 。quá khứ thế thời 。
T23n1435_p0266a16║ hữu nhất xạ sư 。đa chư đệ tử 。sư tác thị niệm 。chư đệ tử trung đệ
T23n1435_p0266a17║ nhất xảo giả 。dĩ nữ thê chi cập tứ mã xa 。phụ thoa thiên tiến thiên kim
T23n1435_p0266a18║ tiền 。kì hậu tri nhất đệ tử tối thượng xảo xạ 。tức giá nữ dữ cập tứ
T23n1435_p0266a19║ mã xa 。phụ thoa thiên tiến cập thiên kim tiền 。đệ tử dữ nữ đồng tái
T23n1435_p0266a20║ nhất xa hoàn sở trụ xứ 。đạo trung hữu thiên tặc 。dư nhân kiến tặc ngữ đệ
T23n1435_p0266a21║ tử ngôn 。thị trung hữu thiên tặc 。mạc tùng thử đạo 。vi tặc sở não 。thị đệ
T23n1435_p0266a22║ tử phát kiêu mạn tâm 。tự thị kĩ năng 。tùng thị đạo khứ 。thời thiên tặc hạ
T23n1435_p0266a23║ đạo trắc thực 。thị đệ tử đình xa đạo trung 。khiển phụ ngữ tặc chủ 。dữ
T23n1435_p0266a24║ ngã thực phân 。phụ tức nghệ bỉ ngữ kì tặc chủ ngôn 。mỗ xạ sư đệ tử 。
T23n1435_p0266a25║ cố khiển ngã lai sách thực phân 。tặc chủ tác thị niệm 。như thị đạo trung khiển
T23n1435_p0266a26║ như thị sứ 。tất thị vô úy 。đương dữ thực phân 。chư tặc ưu sầu hàm tác
T23n1435_p0266a27║ thị niệm 。ngã đẳng dụng thị hoạt vi 。hà bất sát thị nhân thủ thị nữ tác
T23n1435_p0266a28║ phụ thủ tứ mã xa thiên tiến thiên kim tiền dụng ngữ nữ ngôn 。hoàn khứ 。bất
T23n1435_p0266a29║ dữ thực phân 。thị nữ hoàn ngôn 。bất khẳng dữ ngã đẳng thực phân 。canh khiển
T23n1435_p0266b01║ vãng ngữ ngôn 。nhược nhữ đẳng bất khẳng dữ ngã thực phân 。các khởi trang nghiêm lai
T23n1435_p0266b02║ cộng đấu chiến 。tức phục vãng ngữ 。thời bỉ tặc trung bá nhân trang nghiêm lai cộng
T23n1435_p0266b03║ đấu chiến 。đệ tử dĩ bá tiến sát bá nhân 。như thị nhị bá tam bá nãi
T23n1435_p0266b04║ chí cửu bá cửu thập cửu nhân 。duy lưu nhất tiến dĩ nghĩ tặc chủ 。tặc chủ
T23n1435_p0266b05║ tác thị niệm 。ngã dụng thị hoạt vi 。nhất nhân sát diệt thiên nhân 。tức khởi trước
T23n1435_p0266b06║ trượng tróc cung nhũ tiến 。thị nhị nhân giai thiện tri xạ câu tướng cầu 。tiện đệ
T23n1435_p0266b07║ tử tác thị niệm 。ngã vân hà đương đắc kì tiện 。tức ngữ phụ vân 。nhữ
T23n1435_p0266b08║ tiểu viễn ư bỉ ca vũ động thân 。linh trang nghiêm cụ tác thanh cử y hiện
T23n1435_p0266b09║ thân 。thị phụ tức ư nhất diện ca vũ động thân 。linh trang nghiêm cụ tác thanh
T23n1435_p0266b10║ cử y hiện thân 。tặc chủ kiến văn dĩ tâm động 。đệ tử đắc tiện phóng nhất
T23n1435_p0266b11║ tiến sát chi 。phật ngôn 。nhĩ thời xạ sư giả 。khởi dị nhân hồ 。tắc ngã thân
T23n1435_p0266b12║ thị 。đệ tử giả 。xá lợi phất thị 。nữ nhân giả 。mục liên thị 。nhĩ thời
T23n1435_p0266b13║ tặc chủ 。điều đạt thị 。nhĩ thời nhị nhân cầu tiện đắc tiện 。kim diệc cầu tiện
T23n1435_p0266b14║ đắc tiện 。nhĩ thời thế tôn 。quảng thuyết như thị bản sinh 。
T23n1435_p0266b15║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0266b16║ sở ngôn phá tăng giả 。vân hà danh phá tăng 。tề kỉ sở danh phá tăng 。phật
T23n1435_p0266b17║ ngữ ưu ba li 。dụng thập tứ phá tăng sự 。nhược tùng thị trung tùy sở dụng
T23n1435_p0266b18║ sự 。thập tứ giả 。phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。phi thiện thuyết thiện 。
T23n1435_p0266b19║ thiện thuyết phi thiện 。phạm thuyết phi phạm 。phi phạm thuyết phạm 。khinh thuyết trùng 。trùng thuyết
T23n1435_p0266b20║ khinh 。hữu tàn thuyết vô tàn 。vô tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp thuyết phi
T23n1435_p0266b21║ thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết thường sở hành pháp 。phi thuyết ngôn
T23n1435_p0266b22║ thuyết 。thuyết ngôn phi thuyết 。ư thị trung phi pháp thuyết pháp thâu lan già 。pháp thuyết
T23n1435_p0266b23║ phi pháp thâu la già 。phi thiện thuyết thiện thâu la già 。thiện thuyết phi thiện
T23n1435_p0266b24║ thâu la già 。phi phạm thuyết phạm thâu lan già 。phạm thuyết phi phạm thâu lan
T23n1435_p0266b25║ già 。hữu tàn thuyết vô tàn thâu lan già 。vô tàn thuyết hữu tàn thâu lan già 。
T23n1435_p0266b26║ khinh thuyết trùng thâu lan già 。trùng thuyết khinh thâu lan già 。thường sở hành pháp thuyết
T23n1435_p0266b27║ phi thường sở hành pháp thâu lan già 。phi thường sở hành pháp thuyết thường sở hành
T23n1435_p0266b28║ pháp thâu lan già 。phi thuyết ngôn thuyết thâu lan già 。thuyết ngôn phi thuyết thâu lan
T23n1435_p0266b29║ già 。nhược thị tỉ khâu phi pháp thuyết pháp 。dĩ thị phi pháp giáo chúng chiết phục
T23n1435_p0266c01║ chúng 。phá hòa hợp tăng 。phá hòa hợp tăng dĩ đắc đại tội 。đắc đại tội dĩ 。
T23n1435_p0266c02║ nhất kiếp thọ đoạ a tị địa ngục trung 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết pháp pháp
T23n1435_p0266c03║ thuyết phi pháp 。phi thiện thuyết thiện thiện thuyết phi thiện 。phạm thuyết phi phạm phi phạm
T23n1435_p0266c04║ thuyết phạm 。hữu tàn thuyết vô tàn vô tàn thuyết hữu tàn 。khinh thuyết trùng trùng thuyết
T23n1435_p0266c05║ khinh 。thường sở hành pháp thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết
T23n1435_p0266c06║ thường sở hành pháp 。thuyết ngôn phi thuyết phi thuyết ngôn thuyết 。nhược tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0266c07║ đẳng thập tứ phi pháp 。giáo chúng chiết phục chúng phá hòa hợp tăng phá hòa hợp
T23n1435_p0266c08║ tăng dĩ đắc đại tội 。đắc đại tội dĩ 。nhất kiếp thọ đoạ a tị địa ngục
T23n1435_p0266c09║ trung 。ưu ba li 。thị thập tứ sự danh phá tăng 。nhược thập tứ sự trung tùy
T23n1435_p0266c10║ dụng hà sự 。diệc danh phá tăng 。nhược tỉ khâu phi pháp trung sinh phi pháp
T23n1435_p0266c11║ tưởng 。ư phá tăng trung sinh phi pháp kiến 。tri phá tăng thị phi pháp 。dĩ thị
T23n1435_p0266c12║ tâm phá tăng 。đắc nghịch tội 。nhược tỉ khâu phi pháp trung sinh phi pháp tưởng 。phá
T23n1435_p0266c13║ tăng trung sinh nghi 。dĩ thị tâm phá tăng 。đắc nghịch tội 。nhược tỉ khâu phi pháp
T23n1435_p0266c14║ trung sinh phi pháp tưởng 。phá tăng trung sinh thị pháp kiến 。thị nhân bất đắc
T23n1435_p0266c15║ nghịch tội 。nhược tỉ khâu phi pháp trung sinh pháp tưởng 。phá tăng trung sinh pháp kiến 。
T23n1435_p0266c16║ thị tỉ khâu bất đắc nghịch tội 。nhược tỉ khâu phi pháp trung sinh pháp tưởng 。phá
T23n1435_p0266c17║ tăng nhân duyên trung sinh nghi 。thị tỉ khâu bất đắc nghịch tội 。ưu ba li hựu
T23n1435_p0266c18║ vấn phật ngôn 。thế tôn 。vân hà danh hòa hợp tăng 。phật ngữ ưu ba li 。hữu
T23n1435_p0266c19║ thập tứ sự 。danh phá tăng 。nhược diệt thử sự 。danh hòa hợp tăng 。thập tứ
T23n1435_p0266c20║ giả 。phi pháp thuyết phi pháp 。pháp thuyết pháp 。thiện thuyết thiện 。phi thiện thuyết phi
T23n1435_p0266c21║ thiện 。phạm thuyết phạm 。phi phạm thuyết phi phạm 。hữu tàn thuyết hữu tàn 。vô tàn thuyết
T23n1435_p0266c22║ vô tàn 。khinh thuyết khinh 。trùng thuyết trùng 。thường sở hành pháp thuyết thường sở hành pháp 。
T23n1435_p0266c23║ phi thường sở hành pháp thuyết phi thường sở hành pháp 。thuyết ngôn thị thuyết 。phi thuyết
T23n1435_p0266c24║ ngôn phi thuyết 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết phi pháp 。dĩ thị giáo chúng chiết phục
T23n1435_p0266c25║ chúng hòa hợp phá chúng 。vĩnh thụ thiên thượng lạc 。nhược tỉ khâu như pháp thuyết như
T23n1435_p0266c26║ pháp 。dĩ thị giáo chúng chiết phục chúng hòa hợp phá chúng 。vĩnh thụ thiên thượng
T23n1435_p0266c27║ lạc 。nhược tỉ khâu thiện thuyết thiện phi thiện thuyết phi thiện 。phạm thuyết phạm phi phạm
T23n1435_p0266c28║ thuyết phi phạm 。hữu tàn thuyết hữu tàn vô tàn thuyết vô tàn 。khinh thuyết khinh trùng
T23n1435_p0266c29║ thuyết trùng 。thường sở hành pháp thuyết thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết
T23n1435_p0267a01║ phi thường sở hành pháp 。thuyết ngôn thuyết phi thuyết ngôn phi thuyết 。nhược dĩ thị đẳng
T23n1435_p0267a02║ thập tứ pháp 。giáo chúng chiết phục chúng hòa hợp phá chúng 。vĩnh thụ thiên thượng lạc 。
T23n1435_p0267a03║ thị danh thập tứ sự hòa hợp tăng 。nhược tỉ khâu tùng thập tứ sự trung 。tùy
T23n1435_p0267a04║ sở dụng sự hòa hợp tăng 。vĩnh thụ thiên thượng lạc 。phật ngữ ưu ba li 。nhất
T23n1435_p0267a05║ tỉ khâu bất năng phá hòa hợp tăng 。nhược nhị nhược tam tứ ngũ lục thất bát 。
T23n1435_p0267a06║ diệc bất năng phá hòa hợp 。tỉ khâu tăng cực thiểu nãi chí cửu thanh tịnh đồng
T23n1435_p0267a07║ kiến tỉ khâu 。năng phá hòa hợp tỉ khâu tăng ưu ba li 。nhất tỉ khâu ni
T23n1435_p0267a08║ bất năng phá hòa hợp tăng 。nhược nhị nhược tam tứ ngũ lục thất bát cửu thanh
T23n1435_p0267a09║ tịnh đồng kiến tỉ khâu ni 。diệc bất năng phá hòa hợp tăng 。ưu ba li 。phi
T23n1435_p0267a10║ nhất thức xoa ma ni 。phi nhất sa di sa di ni 。phi nhất xuất gia xuất
T23n1435_p0267a11║ gia ni năng phá hòa hợp tăng 。nhược nhị nhược tam tứ ngũ lục thất bát cửu
T23n1435_p0267a12║ thanh tịnh đồng kiến 。diệc bất năng phá hòa hợp tăng 。ưu ba li 。hữu nhị nhân
T23n1435_p0267a13║ duyên 。danh phá tăng 。nhất xướng thuyết nhị thủ trù 。xướng thuyết giả 。như điều đạt ư
T23n1435_p0267a14║ tăng trung nãi chí đệ nhị đệ tam xướng ngôn 。ngã điều đạt tác thị ngữ 。thủ
T23n1435_p0267a15║ trù giả 。như điều đạt sơ xướng cánh cộng tứ bạn thủ trù 。trường lão ưu ba
T23n1435_p0267a16║ li vấn phật ngôn 。thế tôn 。tấn tỉ khâu năng phá tăng bất 。cập tùy thuận tấn
T23n1435_p0267a17║ tỉ khâu 。trợ tùy thuận tấn tỉ khâu 。nhược tác tấn tỉ khâu 。cập tùy thuận tác
T23n1435_p0267a18║ tấn tỉ khâu 。trợ tùy thuận tác tấn tỉ khâu 。nhược đại trường lão 。cập tùy thuận
T23n1435_p0267a19║ đại trường lão tỉ khâu 。trợ tùy thuận đại trường lão tỉ khâu 。giai năng phá tăng
T23n1435_p0267a20║ bất 。phật ngôn 。nhất thiết tỉ khâu giai năng phá tăng 。duy trừ tấn nhân 。bất
T23n1435_p0267a21║ năng phá tăng 。
T23n1435_p0267a22║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dĩ mộc bổng tự đả trị
T23n1435_p0267a23║ thân 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0267a24║ đức 。dĩ mộc bổng tự trị thân 。như vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0267a25║ ngôn 。tùng kim bất ưng dĩ mộc bổng trị thân 。trị giả đột cát la 。chư tỉ
T23n1435_p0267a26║ khâu dĩ mộc hoàn tự trị thân 。phật ngôn 。tùng kim bất thính dĩ mộc hoàn trị
T23n1435_p0267a27║ thân 。trị giả đột cát la 。phật tại xá vệ quốc 。lục quần tỉ khâu tẩy dục 。
T23n1435_p0267a28║ dĩ bào quát thân mao thoát 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích
T23n1435_p0267a29║ tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。tẩy dục dĩ bào quát thân mao thoát 。như vương
T23n1435_p0267b01║ như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim tẩy dục bất thính dĩ
T23n1435_p0267b02║ bào quát thân mao thoát 。quát giả đột cát la 。nhĩ thời hữu tỉ khâu 。danh
T23n1435_p0267b03║ cường kì la đa mao 。tẩy dục dĩ mao trung thuỷ thấp y lạn hoại thân thể
T23n1435_p0267b04║ xú uế 。thị sự bạch phật 。nguyện thính tẩy dục thời dĩ bào quát khứ thuỷ 。
T23n1435_p0267b05║ phật ngôn thính 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu dĩ hương đồ thân 。chư cư sĩ a
T23n1435_p0267b06║ trái ngôn 。chư tỉ khâu tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dĩ hương đồ thân 。như vương
T23n1435_p0267b07║ như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính dĩ hương đồ thân 。
T23n1435_p0267b08║ đồ giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu dĩ chưởng trị thân 。chư cư sĩ a
T23n1435_p0267b09║ trái ngôn 。chư tỉ khâu tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dĩ chưởng trị thân 。như vương
T23n1435_p0267b10║ như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính dĩ chưởng trị thân 。
T23n1435_p0267b11║ trị thân giả đột cát la 。chưởng hữu nhị chủng 。thủ chưởng cước chưởng 。thủ
T23n1435_p0267b12║ chưởng trị đột cát la 。cước chưởng trị diệc đột cát la 。trừ thủ chưởng cước
T23n1435_p0267b13║ chưởng 。dĩ dư thân phân trị giả diệc đột cát la 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0267b14║ tựu trụ trị thân thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tựu trụ trị
T23n1435_p0267b15║ thân 。tựu trị giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu tựu bích trị thân tựu thạch
T23n1435_p0267b16║ trị thân phật 。ngôn tùng 。kim bất ưng tựu bích thạch trị thân 。tựu trị giả đột
T23n1435_p0267b17║ cát la 。
T23n1435_p0267b18║ phật tại ca duy la vệ quốc 。nhĩ thời thích ma nam 。thỉnh phật cập tăng minh
T23n1435_p0267b19║ nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。thích ma nam 。tri phật mặc nhiên thụ thỉnh dĩ 。
T23n1435_p0267b20║ đầu diện lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn xá thông dạ biện chủng chủng đa mĩ
T23n1435_p0267b21║ ẩm thực 。tảo khởi phu toạ xứ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。duy thánh tri thời 。
T23n1435_p0267b22║ nhĩ thời chư tỉ khâu dĩ du đồ túc 。thị quốc đa trần độ trước tỉ khâu
T23n1435_p0267b23║ cước 。chư cư sĩ phụ dĩ lưỡng thủ tiếp tỉ khâu túc tác lễ 。nhiên hậu tẩy
T23n1435_p0267b24║ thủ tróc bát hạ thực 。hữu tỉ khâu ngữ cư sĩ phụ ngôn 。tiên tẩy thủ dĩ
T23n1435_p0267b25║ tróc bát 。đáp ngôn 。dĩ tẩy 。nhược nhữ bất du đồ cước thượng lai giả 。đương
T23n1435_p0267b26║ hữu hà quá 。phật kiến cư sĩ phụ a trái tỉ khâu tác như thị sự 。phật
T23n1435_p0267b27║ thực hậu hoàn tăng phòng 。dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0267b28║ tùng kim bất ưng dĩ du đồ túc nhập bạch y gia 。đồ túc nhập bạch
T23n1435_p0267b29║ y xá giả đột cát la 。nhược hữu nê hữu sang đồ nhập giả bất phạm 。lục
T23n1435_p0267c01║ quần tỉ khâu du đồ đầu 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích
T23n1435_p0267c02║ tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dĩ du đồ đầu như bạch y 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0267c03║ kim bất thính tỉ khâu dĩ du đồ đầu 。đồ giả đột cát la 。nhược tân thế
T23n1435_p0267c04║ phát nhược đầu thống nhược phòng xá nội đồ giả bất phạm 。lục quần tỉ khâu trang
T23n1435_p0267c05║ nghiêm diện mục 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0267c06║ đức 。trang nghiêm diện mục 。như vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0267c07║ tùng kim bất ưng trang nghiêm diện mục 。trang nghiêm giả đột cát la 。lục quần tỉ
T23n1435_p0267c08║ khâu dĩ trang nghiêm cố hoạ nhãn 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0267c09║ tự ngôn thiện hảo hữu đức 。hoạ nhãn như vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0267c10║ phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ khâu vi trang nghiêm cố hoạ nhãn 。hoạ giả đột
T23n1435_p0267c11║ cát la 。hoạ nhãn hữu ngũ chủng 。nhất giả mặc hoạ 。nhị giả không thanh hoạ 。
T23n1435_p0267c12║ tam giả tạp hoạ 。tứ giả hoa hoạ 。ngũ giả thụ hiệp hoạ 。nhược vi trị bệnh
T23n1435_p0267c13║ cố hoạ nhãn bất phạm 。lục quần tỉ khâu oản thượng hệ lũ 。chư cư sĩ
T23n1435_p0267c14║ a trái ngôn 。chư tỉ khâu tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dĩ tạp sắc lũ hệ
T23n1435_p0267c15║ oản thượng 。như vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất
T23n1435_p0267c16║ thính dĩ tạp sắc lũ hệ oản thượng 。hệ giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0267c17║ lũ lạc dịch 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0267c18║ đức 。dĩ lũ lạc dịch như bà la môn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0267c19║ kim bất thính tỉ khâu dĩ lũ lạc dịch 。lạc dịch giả đột cát la 。lục quần
T23n1435_p0267c20║ tỉ khâu súc trang nghiêm thân cụ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích
T23n1435_p0267c21║ tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。súc trang nghiêm thân cụ tự trang nghiêm thân 。như
T23n1435_p0267c22║ vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ khâu súc
T23n1435_p0267c23║ trang nghiêm thân cụ 。súc giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu dĩ tí xuyến tự
T23n1435_p0267c24║ trang nghiêm 。phật ngôn 。bất ưng súc tí xuyến tự trang nghiêm 。súc giả đột cát la 。
T23n1435_p0267c25║ lục quần tỉ khâu trước chỉ hoàn 。như vương như đại thần 。phật ngôn 。bất ưng trước
T23n1435_p0267c26║ chỉ hoàn 。trước giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu trước anh lạc 。phật ngôn 。tỉ
T23n1435_p0267c27║ khâu bất ưng trước anh lạc 。trước giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu trước lũ
T23n1435_p0267c28║ tí xuyến 。phật ngôn 。tỉ khâu bất ưng trước lũ tí xuyến trước giả đột cát
T23n1435_p0267c29║ la 。lục quần tỉ khâu dĩ kim ngân toả nhiếp xuyên nhĩ 。phật ngôn 。bất đắc dĩ
T23n1435_p0268a01║ toả nhiếp xuyên nhĩ 。xuyên nhĩ giả đột cát la 。trường lão bạt đề 。bản bạch
T23n1435_p0268a02║ y thời trước bồ đào diệp nhiếp 。tác tỉ khâu dĩ bản tập khí cố 。do
T23n1435_p0268a03║ cố trước chi 。chư cư sĩ a trái ngôn 。thị tỉ khâu trước bồ đào diệp
T23n1435_p0268a04║ nhiếp 。như vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất ưng
T23n1435_p0268a05║ trước 。trước giả đột cát la 。phật già nhất thiết trang nghiêm cụ cố 。lục quần tỉ
T23n1435_p0268a06║ khâu tiện dĩ tệ bạch mẫn thụ diệp thụ bì mộc bạch lạp duyên tích tác nhĩ quyển
T23n1435_p0268a07║ trước 。chư cư sĩ ngôn 。nhữ đẳng bất trước kim ngân diệp nhiếp 。hà dụng quyển nhĩ
T23n1435_p0268a08║ vi 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ khâu dĩ tệ bạch mẫn thụ diệp thụ bì
T23n1435_p0268a09║ mộc bạch lạp duyên tích tác nhĩ quyển trước 。trước giả đột cát la 。nãi chí dĩ
T23n1435_p0268a10║ thảo trâm xuyên nhĩ khổng trung giả đột cát la 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu trước
T23n1435_p0268a11║ nhĩ hoàn 。phật ngôn 。bất ưng trước nhĩ hoàn 。trước giả đột cát la 。hựu lục quần
T23n1435_p0268a12║ tỉ khâu súc ước phát bảo vật 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích
T23n1435_p0268a13║ tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。súc ước phát bảo vật 。như vương như đại thần 。
T23n1435_p0268a14║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất ưng súc ước phát bảo vật 。súc giả
T23n1435_p0268a15║ đột cát la 。hựu lục quần tỉ khâu trước kim man 。chư cư sĩ a trái ngôn 。
T23n1435_p0268a16║ sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。trước kim man như vương như đại
T23n1435_p0268a17║ thần 。phật ngôn 。tỉ khâu bất ưng trước kim man 。trước giả đột cát la 。hựu lục
T23n1435_p0268a18║ quần tỉ khâu trị trảo sứ bạch 。phật ngôn 。bất ưng trị trảo sứ bạch 。trị
T23n1435_p0268a19║ giả đột cát la 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu nhập vương xá
T23n1435_p0268a20║ thành khí thực 。đắc am la quả am la quả canh 。chư tỉ khâu ngôn 。phật bất
T23n1435_p0268a21║ thính ngã đẳng thụ am la quả am la quả canh 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0268a22║ tùng kim thính tỉ khâu thụ am la quả am la quả canh 。phật tại vương xá
T23n1435_p0268a23║ thành 。nhĩ thời bình sa vương 。hữu am la thụ thường sinh quả 。vương tín kính phật
T23n1435_p0268a24║ pháp cố 。vấn chư tỉ khâu 。thực am la quả bất 。đáp ngôn thực 。vương ngôn 。
T23n1435_p0268a25║ thực ngã thử am la thụ quả 。thị thủ quả nhân bất tín kính phật pháp 。hữu
T23n1435_p0268a26║ hoàng thục hảo quả 。lưu tác vương phân cập phu nhân vương tử đại thần đại quan
T23n1435_p0268a27║ phân 。thử quả trung hữu sinh giả thanh giả ứ giả huỷ điểu sở lạc giả 。trì
T23n1435_p0268a28║ dữ tỉ khâu 。lục quần tỉ khâu đáo thị xứ 。thủ hoàng thục hảo quả dĩ 。ngữ
T23n1435_p0268a29║ thủ quả nhân 。thụ dữ ngã lai 。thị nhân đáp ngôn 。nhữ đẳng dĩ thủ 。hà tu
T23n1435_p0268b01║ canh thụ 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0268b02║ sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu
T23n1435_p0268b03║ tăng 。tập tỉ khâu tăng dĩ 。vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự
T23n1435_p0268b04║ bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái lục quần
T23n1435_p0268b05║ tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。tiên tự xúc am la quả 。nhiên hậu tùng tịnh
T23n1435_p0268b06║ nhân thụ đạm 。tùng kim tỉ khâu 。nhược tự thủ xúc am la quả 。hậu tùng tịnh
T23n1435_p0268b07║ nhân thụ giả bất ưng thực 。thực giả đột cát la 。như am la quả 。dư nhất
T23n1435_p0268b08║ thiết quả diệc như thị 。
T23n1435_p0268b09║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời kiêu tát la quốc ba tư nặc vương 。khiển sứ
T23n1435_p0268b10║ chí bình sa vương sở 。tán thán ba tư nặc vương ngôn 。ngã vương thiện hảo hữu
T23n1435_p0268b11║ phúc đức 。tứ bình tự nhiên hữu nhũ mãn 。dĩ cung vương ẩm 。tự nhiên canh mễ
T23n1435_p0268b12║ nhật mãn bát ẩu khí 。dĩ cung vương thực 。bình sa vương diệc tự tán thán kỉ
T23n1435_p0268b13║ quốc 。ngã thử độ hữu am la quả thường sinh 。thụ đề cư sĩ thụ quả
T23n1435_p0268b14║ sinh diệu y 。bình sa vương tức khiển tín sắc thủ viên nhân 。tống am la
T23n1435_p0268b15║ quả 。thủ viên nhân tác thị niệm 。dĩ thử sa môn thủ quả nhân duyên cố 。thế
T23n1435_p0268b16║ tôn tất già tỉ khâu đạm am la quả 。thủ viên nhân tức ngữ vương sứ ngôn 。
T23n1435_p0268b17║ thử viên vô hữu am la quả 。sở hữu quả sa môn thích tử tiên dĩ đạm
T23n1435_p0268b18║ tận 。sứ hoàn bạch vương 。thủ viên nhân ngôn 。sở hữu am la quả 。sa môn thích
T23n1435_p0268b19║ tử tiên dĩ đạm tận 。vương ngôn 。ngã diệc tự tri thử 。phi quả thời 。nhược thiểu
T23n1435_p0268b20║ đa hữu giả 。khả kì bỉ sứ linh tri tướng mạo 。thủ viên nhân đắc thiểu đa
T23n1435_p0268b21║ quả dĩ 。vãng tống phụng vương 。hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0268b22║ thị sự tâm bất hỉ 。a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。đạm am la thường
T23n1435_p0268b23║ sinh quả 。linh quán đỉnh vương tự khiển sứ sách bất đắc 。a trái dĩ dĩ
T23n1435_p0268b24║ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。tập tăng dĩ phật
T23n1435_p0268b25║ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。đạm am la thường sinh quả 。
T23n1435_p0268b26║ linh quán đỉnh vương tự khiển sứ sách bất đắc 。chủng chủng nhân duyên a trái dĩ 。
T23n1435_p0268b27║ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim am la thường sinh quả bất ưng đạm 。đạm giả đột
T23n1435_p0268b28║ cát la 。
T23n1435_p0268b29║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu nhập xá vệ quốc khí thực 。đắc
T23n1435_p0268c01║ am la canh 。chư tỉ khâu nghi bất thụ 。tác thị niệm 。ngã đẳng tương bất đoạ
T23n1435_p0268c02║ khí mĩ thực da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược bất sách tha tự dữ đắc
T23n1435_p0268c03║ thủ 。kiêu tát la quốc nhất trụ xứ tăng đắc thí quả 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0268c04║ vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dĩ ngũ chủng tác tịnh đạm 。hà vị
T23n1435_p0268c05║ vi ngũ 。hoả tịnh đao tịnh trảo tịnh anh vũ tịnh tử bất sinh tịnh 。
T23n1435_p0268c06║ phật tại sô ma quốc 。nhĩ thời a na luật cộng hành đệ tử khẩu kiền bệnh 。
T23n1435_p0268c07║ y sư giáo hàm a ma lặc 。khẩu khả đắc sai 。đệ tử đáp ngôn 。phật
T23n1435_p0268c08║ vị thính ngã hàm a ma lặc thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tỉ khâu khẩu
T23n1435_p0268c09║ bệnh hàm a ma lặc 。hà dĩ cố 。khẩu kiền bệnh tướng nghi cố 。hữu kiêu tát
T23n1435_p0268c10║ la quốc nhất trụ xứ 。tăng đắc thí quả 。tùng tịnh nhân thụ vị tác tịnh 。chư
T23n1435_p0268c11║ tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng thực ngoại phu 。mạc
T23n1435_p0268c12║ thực tử 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời thụ đề cư sĩ cử vật 。khách tùng
T23n1435_p0268c13║ hải trung hoàn trì nhất chiên đàn đoạn 。hướng thụ đề cư sĩ 。cư sĩ đại phú 。
T23n1435_p0268c14║ đa kim ngân trân bảo 。xa cừ mã não san hô đẳng vô lượng 。đắc thị
T23n1435_p0268c15║ chiên đàn bất dĩ tại ý 。tức sứ tác chiên đàn bát trước lạc nang trung 。huyền
T23n1435_p0268c16║ cao tượng nha dặc thượng 。tác thị ngôn 。nhược sa môn bà la môn bất dĩ thê
T23n1435_p0268c17║ trượng năng đắc giả tiện thủ 。nhĩ thời phú lâu na ca diệp 。văn thụ đề cư
T23n1435_p0268c18║ sĩ vi ngã cố tác chiên đàn bát 。tức vãng vấn ngôn 。nhữ vi ngã tác chiên
T23n1435_p0268c19║ đàn bát da 。cư sĩ đáp ngôn 。ngã tác chiên đàn bát huyền cao tượng nha dặc
T23n1435_p0268c20║ thượng 。sa môn bà la môn bất dĩ thê trượng năng đắc giả dữ 。phú lâu na
T23n1435_p0268c21║ tác thị niệm 。cư sĩ dục kiến thần thông lực 。tức thiêu đầu nhi khứ 。ma
T23n1435_p0268c22║ già lê câu xa tử 。san xà da tì la đồ tử 。ni kiền đà nhược
T23n1435_p0268c23║ đề tử 。ca cầu đà ca chiên diên 。a kì đà sí xá khâm bà la 。
T23n1435_p0268c24║ văn thụ đề cư sĩ vi ngã tác chiên đàn bát 。vãng nghệ kì sở vấn ngôn 。
T23n1435_p0268c25║ nhữ vi ngã tác chiên đàn bát da 。cư sĩ ngôn 。ngã tác chiên đàn bát huyền
T23n1435_p0268c26║ cao tượng nha dặc thượng 。sa môn bà la môn bất dĩ thê trượng năng đắc giả
T23n1435_p0268c27║ dữ 。phi bất dữ 。giai tác thị niệm 。thị cư sĩ dục kiến thần thông lực cố
T23n1435_p0268c28║ thiêu đầu nhi khứ 。nhĩ thời trường lão tân đầu lô phả la đoạ 。văn thụ
T23n1435_p0268c29║ đề cư sĩ tác chiên đàn bát lạc nang thịnh huyền cao tượng nha dặc thượng sa môn
T23n1435_p0269a01║ bà la môn bất dĩ thê trượng năng đắc giả dữ phi bất dữ 。văn dĩ nghệ
T23n1435_p0269a02║ mục liên sở ngôn 。trường lão mục liên 。nhữ tri bất 。thụ đề cư sĩ tác chiên
T23n1435_p0269a03║ đàn bát lạc nang thịnh huyền cao tượng nha dặc thượng tác thị ngôn 。chư sa môn
T23n1435_p0269a04║ bà la môn bất dĩ thê trượng năng thủ giả dữ phi bất dữ 。mục liên ngôn 。
T23n1435_p0269a05║ nhữ sư tử hống trung đệ nhất 。tiện khả vãng thủ 。nhĩ thời trường lão tân
T23n1435_p0269a06║ đầu lô phả la đoạ 。quá dạ trung tiền trước y trì bát 。dĩ hảo uy nghi
T23n1435_p0269a07║ hành trụ toạ lập 。vãng nghệ thụ đề cư sĩ xá 。thụ đề cư sĩ 。dao
T23n1435_p0269a08║ kiến tân đầu lô hành trụ toạ lập uy nghi thanh tịnh trước y trì bát 。tác
T23n1435_p0269a09║ thị niệm 。như thị tỉ khâu hành trụ toạ lập uy nghi thanh tịnh trước y trì
T23n1435_p0269a10║ bát 。tất năng thủ bát 。cư sĩ tức tùng toạ khởi 。thiên đản hữu kiên hợp chưởng
T23n1435_p0269a11║ hướng tân đầu lô ngôn 。thiện lai phả la đoạ 。cửu bất lai thử 。mệnh tựu tòa
T23n1435_p0269a12║ toạ 。thụ đề cư sĩ đầu diện lễ phả la đoạ túc 。tân đầu lô toạ dĩ
T23n1435_p0269a13║ vấn cư sĩ ngôn 。nhữ thật tác chiên đàn bát thịnh lạc nang trung huyền cao tượng
T23n1435_p0269a14║ nha dặc thượng tác thị ngôn 。chư sa môn bà la môn bất dĩ thê trượng năng
T23n1435_p0269a15║ thủ giả dữ phi bất dữ 。đáp ngôn 。thật nhĩ 。tân đầu lô tức nhập như thị
T23n1435_p0269a16║ thiền định 。tiện ư tòa thượng thân thủ thủ bát dĩ kì cư sĩ 。cư sĩ ngữ
T23n1435_p0269a17║ ngôn 。như ngã tiên ngữ tức tiện thuộc nhữ 。cư sĩ hựu ngôn 。tạm dữ ngã lai 。
T23n1435_p0269a18║ tức thủ bát nhập 。thịnh mãn canh mễ phạn thụ dữ tân đầu lô 。tân đầu lô
T23n1435_p0269a19║ thực dĩ 。tiện trì thị bát kì chư tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng khán thị bát hương
T23n1435_p0269a20║ hảo khả ái 。chư tỉ khâu ngôn 。thật nhĩ 。tùng hà xứ đắc 。tân đầu lô quảng
T23n1435_p0269a21║ thuyết thượng sự 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0269a22║ sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。vi
T23n1435_p0269a23║ xích loã ngoại đạo vật cố 。vị thụ đại giới nhân tiền 。hiện quá nhân thánh pháp 。
T23n1435_p0269a24║ a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0269a25║ vấn tân đầu lô phả la đoạ 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0269a26║ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên a trái tân đầu lô 。vân hà danh tỉ khâu 。
T23n1435_p0269a27║ vi xích loã ngoại đạo vật mộc bát cố 。ư vị thụ đại giới nhân tiền hiện
T23n1435_p0269a28║ quá nhân thánh pháp 。a trái dĩ ngữ phả la đoạ 。tận hình thọ tấn nhữ 。bất
T23n1435_p0269a29║ ưng thử diêm phù đề trụ 。tân đầu lô thụ phật giáo dĩ đầu diện lễ phật
T23n1435_p0269b01║ túc hữu nhiễu hoàn tự phòng 。sở thụ tăng ngoạ cụ sàng tháp 。tận dĩ hoàn tăng 。
T23n1435_p0269b02║ trì y bát nhập như thị định ư diêm phù đề một cù da ni hiện 。đáo
T23n1435_p0269b03║ dĩ đa giáo hoá ưu bà tắc ưu bà di 。đa súc đệ tử 。khởi tăng phòng
T23n1435_p0269b04║ phòng xá 。súc cộng hành đệ tử cận hành đệ tử 。quảng tuyên phật pháp 。phật nhĩ
T23n1435_p0269b05║ thời khiển 。tân đầu lô khứ bất cửu tập tỉ khâu tăng 。tập tăng dĩ ngữ chư
T23n1435_p0269b06║ tỉ khâu 。tùng kim bất thính súc bát chủng 。bát hà đẳng bát 。kim bát ngân bát
T23n1435_p0269b07║ lưu li bát ma ni châu bát đồng bát bạch lạp bát mộc bát thạch bát 。súc
T23n1435_p0269b08║ giả đột cát la 。thính nhữ đẳng súc nhị chủng bát 。thiết bát ngoã bát 。ngoã bát
T23n1435_p0269b09║ hỉ phá 。phật ngôn 。xuyết dụng 。ưu ba li vấn phật 。dĩ hà vật xuyết 。phật
T23n1435_p0269b10║ ngôn 。ưng dụng mao sô ma kiếp bối ma văn xà thảo bà bà thảo 。bỉ
T23n1435_p0269b11║ quốc đa nhiệt cố 。xuyết trung sinh huỷ 。phật ngôn 。ưng giải xuyết sái dĩ hoàn
T23n1435_p0269b12║ xuyết 。chư tỉ khâu nhật nhật giải sái hoàn xuyết bì cực 。hữu nhất tỉ khâu năng
T23n1435_p0269b13║ đoán đồng 。thị tỉ khâu bạch phật ngôn 。nguyện thính dĩ nhị chủng vật xuyết bát nhược
T23n1435_p0269b14║ thiết nhược đồng 。phật ngôn 。thính dụng nhược thiết nhược đồng 。
T23n1435_p0269b15║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu 。khởi dục tâm cố 。tự tiệt
T23n1435_p0269b16║ nam căn khổ não thùy tử 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhữ
T23n1435_p0269b17║ đẳng khán thị si nhân 。ưng đoán dị sở đoán dị 。ưng đoán giả 。tham dục sân
T23n1435_p0269b18║ khuể ngu si 。như thị a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất thính đoán nam
T23n1435_p0269b19║ căn 。đoán giả thâu lan già 。phục hữu tỉ khâu 。vi tác dục phá tân cố 。
T23n1435_p0269b20║ độc xà tùng hủ mộc trung xuất niết tỉ khâu chỉ 。tỉ khâu tác thị niệm 。thử
T23n1435_p0269b21║ độc tất nhập thân 。tức tự đoán chỉ 。do thị chỉ quệ 。chư cư sĩ nhập
T23n1435_p0269b22║ tự trung kiến tỉ khâu quệ chỉ tác thị ngôn sa môn thích tử diệc hữu
T23n1435_p0269b23║ quệ chỉ 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0269b24║ sự tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật chủng chủng nhân duyên a trái 。vân
T23n1435_p0269b25║ hà danh tỉ khâu 。tự đoán chỉ 。như thị a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0269b26║ bất ưng tự đoán chỉ 。tự đoán chỉ giả đột cát la 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0269b27║ hữu như thị nhân duyên 。thính dĩ mẫn triền chỉ dĩ đao thứ xuất độc hữu lục
T23n1435_p0269b28║ quần tỉ khâu 。vãng quan kĩ lạc ca vũ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa
T23n1435_p0269b29║ môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。vãng quan thính kĩ lạc ca vũ 。như
T23n1435_p0269c01║ vương như đại thần 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0269c02║ thị sự tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn lục quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0269c03║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0269c04║ duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。tự vãng quan thính kĩ lạc ca vũ 。
T23n1435_p0269c05║ như thị a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim tỉ khâu bất ưng vãng quan thính
T23n1435_p0269c06║ kĩ lạc ca vũ 。vãng quan giả đột cát la 。hựu lục quần tỉ khâu tự ca
T23n1435_p0269c07║ chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。
T23n1435_p0269c08║ ca như bạch y 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。
T23n1435_p0269c09║ văn thị sự tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0269c10║ bất ưng ca 。ca giả đột cát la 。ca hữu ngũ quá thất 。tự tâm tham trước 。
T23n1435_p0269c11║ linh tha tham trước 。độc xứ đa khởi giác quan 。thường vi tham dục phú tâm 。
T23n1435_p0269c12║ chư cư sĩ văn tác thị ngôn 。chư sa môn thích tử diệc ca 。như ngã đẳng
T23n1435_p0269c13║ vô dị 。phục hữu ngũ quá thất 。tự tâm tham trước linh tha khởi tham trước 。độc
T23n1435_p0269c14║ xứ đa khởi giác quan 。thường vi tham dục phú tâm 。chư niên thiểu tỉ khâu văn
T23n1435_p0269c15║ diệc tùy học 。tùy học dĩ thường khởi tham dục tâm 。tiện phản giới 。hữu tỉ khâu
T23n1435_p0269c16║ danh bạt đề 。ư bái trung đệ nhất 。thị tỉ khâu thanh hảo 。bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0269c17║ thế tôn 。nguyện thính ngã tác thanh bái 。phật ngôn 。thính nhữ tác thanh bái 。bái
T23n1435_p0269c18║ hữu ngũ lợi ích 。thân thể bất bì bất vô 。sở ức 。tâm bất bì lao 。thanh
T23n1435_p0269c19║ âm bất hoại 。ngữ ngôn dị giải 。phục hữu ngũ lợi 。thân bất bì cực 。bất vô
T23n1435_p0269c20║ sở ức 。tâm bất giải quyền 。thanh âm bất hoại 。chư thiên văn bái thanh tâm tắc
T23n1435_p0269c21║ hoan hỉ 。
T23n1435_p0269c22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu thiết bát trung thực dĩ 。trí bát
T23n1435_p0269c23║ tại địa thấp khí sinh hoại 。phật ngôn 。tùng kim thính dụng tế nạp trước bát hạ 。
T23n1435_p0269c24║ thị quốc trung đa nhiệt 。nạp y trung sinh huỷ 。phật ngôn 。ưng tác an bát
T23n1435_p0269c25║ vật 。trường lão ưu ba li vấn phật 。dĩ hà vật tác an bát vật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0269c26║ ưng dĩ bạch lạp duyên tích tác 。tác dĩ cố sinh huỷ 。phật ngôn 。ưng tác an
T23n1435_p0269c27║ bát sạn 。tác dĩ ngoã bát sạn thượng đoạ địa phá hoại 。phật ngôn 。ưng trước sương
T23n1435_p0269c28║ trung 。lộ bát trước sương trung tướng xúc tác thanh 。phật ngôn 。thính dĩ tế nạp
T23n1435_p0269c29║ khoã trước sương trung 。trường lão nghi li việt tỉ khâu 。tẩy ngoã bát trí nhật
T23n1435_p0270a01║ trung nhật chích tân xuất 。ngữ chư tỉ khâu 。ngoã bát bất tịnh hữu nị 。tỉ khâu
T23n1435_p0270a02║ bất ưng dụng thực 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật tri
T23n1435_p0270a03║ cố vấn nghi li việt 。nhữ thật tẩy ngoã bát trí nhật trung nhật chích tân xuất
T23n1435_p0270a04║ ngữ chư tỉ khâu ngoã bát tân nị bất tịnh tỉ khâu bất ưng dụng thực 。đáp
T23n1435_p0270a05║ ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật ngôn 。tùng kim tẩy ngoã bát dĩ 。bất ưng trước nhật
T23n1435_p0270a06║ trung chích 。trước nhật trung giả đột cát la 。nhĩ thời tỉ khâu hữu quý giá
T23n1435_p0270a07║ y 。thuỷ trung hoán tịnh dục tài tác y 。dĩ xỉ niết biên nhược cộng vãn liệt
T23n1435_p0270a08║ thử y xứ xứ túng hoành phá liệt 。phật ngôn 。tùng kim thính súc nguyệt đầu đao
T23n1435_p0270a09║ tử dụng tài y 。nhĩ thời dĩ kê mao điểu mao phúng y phúng dĩ dị hoại
T23n1435_p0270a10║ khiên súc 。phật ngôn 。thính dụng nhị chủng châm thiết châm đồng châm tiêm tị viên tị
T23n1435_p0270a11║ phương tị 。thời chư tỉ khâu dĩ y trước tất thượng phúng 。phúng thời trứu 。phật
T23n1435_p0270a12║ ngôn 。phu địa phúng 。chư tỉ khâu phu địa phúng thời độ trước 。phật ngôn 。đương dĩ
T23n1435_p0270a13║ ngưu thỉ đồ địa 。thời hoặc hữu bất chính 。phật ngôn 。thính mẫn xuyết tứ biên 。xuyết
T23n1435_p0270a14║ dĩ hoặc hữu bất trực 。phật ngôn 。xứ xứ bính bính 。thời hoặc hữu bất
T23n1435_p0270a15║ vận 。phật ngôn 。hặc mộc vi chuẩn 。phúng thời châm nan đắc tiền 。chỉ đầu thương
T23n1435_p0270a16║ phá 。phật ngôn 。thính trước chỉ [đả -đinh +đạp ]。nhĩ thời châm đao chỉ [đả -đinh +đạp ]mộc chuẩn 。
T23n1435_p0270a17║ các trước dị xứ cầu mịch nan đắc 。phật ngôn 。thính dĩ vật thịnh trước nhất xứ 。
T23n1435_p0270a18║ xuyết y phúng thời hỉ hoại y duyên 。phật ngôn 。thính trước nguỵ duyên 。thử y thư
T23n1435_p0270a19║ tại ngoại biên hỉ thất 。phật ngôn 。thính quyển điệp 。quyển thời hỉ thư 。phật ngôn 。
T23n1435_p0270a20║ dĩ mẫn hệ 。hoặc thời phong vũ ô y 。phật ngôn 。thính trước phú xứ 。tại phú
T23n1435_p0270a21║ xứ trước địa hữu huỷ đạm 。phật ngôn 。thính đả quệ trước bích thượng 。thời quệ
T23n1435_p0270a22║ đầu cốt y đoạ địa 。phật ngôn 。thính tác khúc đầu quệ 。chư tỉ khâu thân
T23n1435_p0270a23║ hữu trường đoản 。hữu đoản tỉ khâu 。tiệt phúng y sàng tựu thân 。hữu trường tỉ khâu 。
T23n1435_p0270a24║ canh xứ xứ mịch cầu trường sàng 。phật ngôn 。thính tạc tác khổng doanh lưỡng đầu xuất
T23n1435_p0270a25║ linh đắc cộng dụng 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu dĩ kính
T23n1435_p0270a26║ chiếu diện 。phật ngôn 。bất thính chiếu diện 。chiếu diện giả đột cát la 。nhĩ thời
T23n1435_p0270a27║ lục quần tỉ khâu 。hoặc dĩ bát trung chiếu diện 。hoặc thuỷ trung chiếu diện 。phật
T23n1435_p0270a28║ ngôn 。nhược bát trung thuỷ trung chiếu diện giả đột cát la 。nhược chiếu khán diện sang
T23n1435_p0270a29║ giả bất phạm phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dĩ sơ sơ
T23n1435_p0270b01║ đầu 。phật ngôn 。tỉ khâu bất đắc dĩ sơ sơ đầu 。nhược sơ đầu giả đột
T23n1435_p0270b02║ cát la 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。hựu dĩ loát loát đầu 。phật ngôn 。nhược loát
T23n1435_p0270b03║ giả đột cát la 。
T23n1435_p0270b04║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。đỉnh thượng lưu thiểu phát 。phật
T23n1435_p0270b05║ ngôn 。bất thính lưu 。nhược lưu giả đột cát la 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。lưu
T23n1435_p0270b06║ phát linh quyền 。phật ngôn 。bất ưng lưu phát linh quyền 。nhược lưu giả đột cát la 。
T23n1435_p0270b07║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。lưu phát linh trường 。phật ngôn 。bất ưng lưu phát linh
T23n1435_p0270b08║ trường 。nhược lưu giả đột cát la 。nhược a luyện nhi tỉ khâu trường chí nhị
T23n1435_p0270b09║ thốn vô tội 。
T23n1435_p0270b10║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tỉ khâu 。hữu lại bệnh giới 瘙bệnh 。ngữ
T23n1435_p0270b11║ dược sư kì bà 。trị ngã bệnh 。kì vực ngôn 。nhập dục thất tẩy khả
T23n1435_p0270b12║ sai 。tỉ khâu ngôn 。phật vị thính nhập dục thất tẩy 。chư tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0270b13║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính nhập dục thất tẩy 。tẩy hữu ngũ công đức 。nhất giả
T23n1435_p0270b14║ trừ cấu 。nhị giả thân thanh tịnh 。tam giả trừ khứ thân trung hàn lãnh bệnh 。tứ
T23n1435_p0270b15║ giả trừ phong 。ngũ giả đắc an ẩn 。nhĩ thời dục thất trung vô hữu toạ vật 。
T23n1435_p0270b16║ chư tỉ khâu vô xứ khả toạ tẩy 。phật ngôn 。dục thất trung thính an toạ
T23n1435_p0270b17║ vật 。trường lão ưu ba li vấn phật 。dụng hà vật tác 。phật ngôn 。dụng mộc
T23n1435_p0270b18║ thạch chuyên tác 。nhĩ thời dục thất địa nê xuất 。chư tỉ khâu dĩ nê thuỷ
T23n1435_p0270b19║ tẩy 。phật ngôn 。thính dục thất an đắng 。ưu ba li vấn phật 。dụng hà vật
T23n1435_p0270b20║ tác đắng 。phật ngôn 。dĩ mộc thạch chuyên tác 。nhĩ thời đương dục thất trung
T23n1435_p0270b21║ trước hoả lô 。chư tỉ khâu dục thời bất an ẩn 。phật ngôn 。ưng trước bích
T23n1435_p0270b22║ an 。nhĩ thời bất tác táo 。hoả diễm trực thượng chí ốc 。phật ngôn 。thính an
T23n1435_p0270b23║ táo 。táo trung nhất thời trước tân 。hậu tỉ khâu lai tẩy thời hoả thế dĩ tận 。
T23n1435_p0270b24║ phật ngôn 。trù lượng trước 。nhĩ thời trước trường tân hỉ đoạ lạc 。nhược dĩ thủ cử
T23n1435_p0270b25║ tiện thiêu thủ 。phật ngôn 。dĩ xoa cử 。đương cử xoa thời 。tỉ khâu đầu thượng vô
T23n1435_p0270b26║ phát nhiệt thống 。phật ngôn 。dĩ thấp vật phú đầu 。nhĩ thời tu độ đồ thân 。phật
T23n1435_p0270b27║ ngôn 。ưng súc thịnh độ vật 。nhĩ thời tu thuỷ 。phật ngôn 。ưng súc thịnh thuỷ
T23n1435_p0270b28║ khí 。nhĩ thời thuỷ khí tiểu 。phật ngôn 。thính súc ung/úng/ủng ung/úng/ủng trung thịnh mãn thuỷ
T23n1435_p0270b29║ nhĩ thời ung/úng/ủng thuỷ trước táo đoá thượng 。hữu mộc tân đoạ thượng phá ung/úng/ủng 。phật
T23n1435_p0270c01║ ngôn 。tạc bích an mộc trước thuỷ ung/úng/ủng 。nhĩ thời ung/úng/ủng cao 。hữu tỉ khâu thủ
T23n1435_p0270c02║ thuỷ bất cập 。phật ngôn 。bất ưng cao an 。nhĩ thời an trước hạ xứ 。hữu tỉ
T23n1435_p0270c03║ khâu 橖xúc 。phật ngôn 。bất đắc thái hạ thái cao 。tề kiên tề đầu an 。
T23n1435_p0270c04║ thời dục thất vô hộ phong nhập 。phật ngôn 。ưng an hộ phiến 。thời tỉ khâu
T23n1435_p0270c05║ nhập dục thất thời bất đắc bế hộ 。phật ngôn 。linh nhất tỉ khâu khán hộ 。thời
T23n1435_p0270c06║ dục thất vô song cố ám 。phật ngôn 。an song 。thời dục thất vô xuất yên
T23n1435_p0270c07║ xứ cố huân hắc 。phật ngôn 。thí xuất yên xứ 。thời tỉ khâu hoặc hữu dụng táo
T23n1435_p0270c08║ đậu 。hoặc hữu dụng độ 。dĩ thấp nhiệt cố 。dục thất huỷ sinh 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0270c09║ đãng trừ linh tịnh 。nhĩ thời dục thất trung đại hữu thuỷ 。phật ngôn 。ưng xuất thuỷ 。
T23n1435_p0270c10║ xuất thuỷ thời chư tỉ khâu thổ môn hoặc đắc bệnh 。phật ngôn 。ưng an phục
T23n1435_p0270c11║ đậu 。phục đậu trung hữu xà hạt ngô công 。lai nhập thích chư tỉ khâu 。phật
T23n1435_p0270c12║ ngôn 。ưng chí vật già thuỷ đậu khẩu 。nhĩ thời dục cánh khí dục thất khứ 。
T23n1435_p0270c13║ hậu hoả thiêu dục thất 。phật ngôn 。tối hậu tỉ khâu ưng thu chư vật sự 。khước
T23n1435_p0270c14║ ung/úng/ủng khước giang diệt hoả 。bế hộ hạ [橝-tảo +ti ]nãi khứ 。
T23n1435_p0270c15║ phật tại duy da li 。hữu nhất trường giả 。danh đại danh lê xương 。đại phú đa
T23n1435_p0270c16║ nhiêu tài bảo 。đại hữu điền trạch lực thế 。hữu nhất tỉ khâu 。danh ca lưu la
T23n1435_p0270c17║ đề xá 。dữ thị trường giả tướng thức tri cựu xuất nhập vãng phản 。thời ca lưu
T23n1435_p0270c18║ la đề xá 。thực thời trước y trì bát trì toạ cụ 。vãng đại danh lê xương
T23n1435_p0270c19║ sở 。thị lê xương dao kiến tỉ khâu lai tán ngôn thiện lai 。tại thử xứ toạ 。
T23n1435_p0270c20║ tức phu toạ cụ 。thời đại danh lê xương 。đầu diện lễ túc dĩ nhất diện
T23n1435_p0270c21║ toạ 。tỉ khâu ngữ đại danh lê xương 。kim khả vãng thế tôn sở hướng thế tôn
T23n1435_p0270c22║ tác như thị thuyết 。vân hà tỉ khâu tác phi phạm hành 。thị đà phiếu lực sĩ
T23n1435_p0270c23║ tử 。cộng ngã phụ tác phi phạm hành 。đại danh lê xương ngữ ca lưu la đề
T23n1435_p0270c24║ xá 。vân hà dĩ vô căn báng thanh tịnh tỉ khâu 。ca lưu la đề xá tỉ
T23n1435_p0270c25║ khâu ngữ đại danh lê xương ngôn 。nhược bất hướng phật thuyết thử ngữ giả 。bất phục
T23n1435_p0270c26║ dữ nhữ ngôn ngữ lai vãng 。bất nhập nhữ xá 。đại danh lê xương 。dữ thử tỉ
T23n1435_p0270c27║ khâu thâm tướng ái kính cố 。tức tác thị niệm 。nhược ngã bất tác thị ngữ giả 。
T23n1435_p0270c28║ ca lưu la đề xá tỉ khâu 。tất bất cộng ngã ngữ 。bất nhập ngã xá 。tiện
T23n1435_p0270c29║ ngữ tỉ khâu 。ngã đương hướng phật tác thị ngữ 。thị thời đại danh lê xương 。
T23n1435_p0271a01║ vãng nghệ phật sở bạch phật ngôn 。thế tôn 。vân hà tỉ khâu tác phi phạm hành 。
T23n1435_p0271a02║ thị đà phiếu lực sĩ tử cộng ngã phụ tác phi phạm hành 。phật nhĩ thời ngữ
T23n1435_p0271a03║ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng giai phú bát 。mạc chí thị đại danh lê xương gia 。chư
T23n1435_p0271a04║ tỉ khâu tỉ khâu ni 。thức xoa ma ni sa di sa di ni 。bất đắc đáo
T23n1435_p0271a05║ đại danh lê xương gia tự thủ thụ thực 。canh hữu như thị nhân 。diệc ưng dữ
T23n1435_p0271a06║ tác phú bát 。tác phú bát pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng nhất tỉ khâu xướng
T23n1435_p0271a07║ ngôn 。đại đức tăng thính 。thử đại danh lê xương phỉ báng tỉ khâu 。thị đà phiếu
T23n1435_p0271a08║ lực sĩ tử thanh tịnh phạm hành 。vô căn ba la di báng 。nhược tăng thời đáo
T23n1435_p0271a09║ tăng nhẫn thính 。tăng hòa hợp 。dữ thị đại danh lê xương tác phú bát 。chư tỉ
T23n1435_p0271a10║ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni 。sa di sa di ni 。bất đắc chí thị
T23n1435_p0271a11║ gia thủ thụ thực 。như thị bạch 。bạch nhị yết ma 。tăng tác phú bát cánh 。tăng
T23n1435_p0271a12║ nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。nhĩ thời chư tỉ khâu tác như thị
T23n1435_p0271a13║ niệm 。tăng dĩ vi thị đại danh lê xương phú bát 。chư tỉ khâu tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0271a14║ thức xoa ma ni sa di sa di ni 。bất đắc chí đại danh lê xương gia
T23n1435_p0271a15║ thủ thụ thực 。chư tỉ khâu phục tác thị niệm 。thùy năng vãng trường giả gia tác
T23n1435_p0271a16║ như thị ngôn 。tăng dĩ phú bát 。nhất thiết tỉ khâu tỉ khâu ni 。thức xoa ma
T23n1435_p0271a17║ ni sa di sa di ni 。bất đắc chí nhữ gia thủ thụ thực 。phục tác thị
T23n1435_p0271a18║ niệm 。trường lão a nan thị phật thị giả 。ư chư tỉ khâu trung tán thán thanh
T23n1435_p0271a19║ tịnh phạm hành 。a nan năng chí thị đại danh lê xương gia 。tác như thị ngôn 。
T23n1435_p0271a20║ tăng dĩ tác phú bát 。nhất thiết tỉ khâu tỉ khâu ni 。thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0271a21║ di sa di ni 。bất phục đắc chí nhữ gia thủ thụ thực 。chư tỉ khâu cộng
T23n1435_p0271a22║ tướng vị ngôn 。ngã đẳng vãng chí a nan sở tác thị ngôn 。tăng dĩ vi đại
T23n1435_p0271a23║ danh lê xương tác phú bát 。nhất thiết tỉ khâu tỉ khâu ni 。thức xoa ma ni
T23n1435_p0271a24║ sa di sa di ni 。bất đắc vãng đại danh lê xương gia thủ thụ thực 。chư
T23n1435_p0271a25║ tỉ khâu tác thị ngữ dĩ 。vãng chí a nan sở 。đầu diện lễ túc tại nhất
T23n1435_p0271a26║ diện toạ dĩ 。bạch a nan ngôn 。trường lão a nan 。tăng dĩ vi đại danh lê
T23n1435_p0271a27║ xương tác phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。bất đắc vãng đại danh lê xương gia thủ
T23n1435_p0271a28║ thụ thực 。ngã đẳng tâm niệm 。thùy năng vãng trường giả gia tác thị ngữ 。chúng tăng
T23n1435_p0271a29║ vi nhữ tác phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。bất đắc chí nhữ gia thủ thụ thực 。
T23n1435_p0271b01║ chư tỉ khâu phục tác thị niệm 。duy trường lão a nan thị phật thị giả 。phật
T23n1435_p0271b02║ thường ư tỉ khâu chúng trung 。tán thán phạm hành thanh tịnh 。kham nhâm năng vãng tác
T23n1435_p0271b03║ thị ngôn 。tăng kim dĩ vi trường giả tác phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。bất đắc
T23n1435_p0271b04║ chí nhữ gia thủ thụ thực 。trường lão a nan 。kim khả vãng đại danh lê xương
T23n1435_p0271b05║ gia tác thị ngôn 。tăng dĩ vi nhữ phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。bất phục chí
T23n1435_p0271b06║ nhữ gia thủ thụ thực 。nhĩ thời a nan mặc nhiên thụ 。chư tỉ khâu kiến a
T23n1435_p0271b07║ nan thụ dĩ 。tùng toạ khởi tác lễ hữu nhiễu nhi khứ 。nhĩ thời a nan quá
T23n1435_p0271b08║ dạ dĩ 。trung tiền trước y trì bát chí đại danh lê xương gia 。đại danh lê
T23n1435_p0271b09║ xương 。dao kiến a nan lai tức tùng toạ khởi 。trước y tại nhất xứ lập xoa
T23n1435_p0271b10║ thủ ngôn 。thiện lai a nan 。tựu thử xứ toạ 。a nan đáp ngôn 。ngã bất đắc
T23n1435_p0271b11║ toạ 。đại danh lê xương vấn ngôn 。hà cố bất đắc 。a nan ngôn 。tăng dĩ vi
T23n1435_p0271b12║ đại danh lê xương tác phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。bất đắc chí nhữ gia thủ
T23n1435_p0271b13║ thụ thực 。đại danh lê xương ngữ a nan 。ngã kim tiện vi tự tổn công đức
T23n1435_p0271b14║ bất sinh 。a nan đáp ngôn 。nhữ thật tự tổn công đức bất sinh 。vấn a nan
T23n1435_p0271b15║ ngôn 。ngã kim khả đắc vãng phật sở ngưỡng bát bất 。a nan ngôn 。bất đắc 。đại
T23n1435_p0271b16║ danh lê xương văn thị ngữ dĩ 。tâm sầu mê môn tích địa 。đại danh lê xương
T23n1435_p0271b17║ phụ 。phù đầu khởi dĩ thuỷ sái diện cửu nãi đắc tỉnh 。phụ ngữ đại danh lê
T23n1435_p0271b18║ xương 。chính hữu thị khổ 。canh hữu quá thị khổ da tự ngôn 。ngã vô quá
T23n1435_p0271b19║ tội nhi diện hướng phật thuyết ngã quá 。ư thanh tịnh tỉ khâu chúng trung ngã báng
T23n1435_p0271b20║ tác phi phạm hành 。nhĩ thời đại danh lê xương 。vãng nghệ phật sở bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0271b21║ thế tôn 。nguyện vi ngã ngưỡng bát 。phật ngữ chư tỉ khâu 。vi thị đại danh lê
T23n1435_p0271b22║ xương ngưỡng bát 。ngưỡng bát pháp giả nhất tâm hòa hợp tăng 。thị đại danh lê xương 。
T23n1435_p0271b23║ thiên đản hữu kiên hợp chưởng hồ quỵ ngôn 。chúng tăng ức niệm 。ngã đại danh lê
T23n1435_p0271b24║ xương mạ lị đạo thuyết tỉ khâu đà phiếu lực sĩ tử thanh tịnh phạm hành nhân 。
T23n1435_p0271b25║ ngã dĩ vô căn phi phạm hành cố báng 。tăng tác phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。
T23n1435_p0271b26║ bất đắc chí ngã gia thủ thụ thực 。ngã kim nguyện chúng tăng hoàn ngưỡng bát 。nhất
T23n1435_p0271b27║ thiết ngũ chúng 。như bản vãng lai ngã xá thủ thụ thực 。lân mẫn cố 。như thị
T23n1435_p0271b28║ tam khí 。nhất tỉ khâu ưng tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị đại danh
T23n1435_p0271b29║ lê xương 。mạ lị đạo thuyết tỉ khâu đà phiếu lực sĩ tử thanh tịnh phạm hành
T23n1435_p0271c01║ nhân 。dĩ vô căn ba la di báng cố 。tăng vi tác phú bát 。nhất thiết ngũ
T23n1435_p0271c02║ chúng 。bất đắc vãng chí đại danh lê xương gia thủ thụ thực 。nhược tăng thời đáo
T23n1435_p0271c03║ tăng nhẫn thính 。vi đại danh lê xương ngưỡng bát 。như bản vãng lai tự thủ thụ
T23n1435_p0271c04║ thực 。như thị bạch 。bạch tứ yết ma 。tăng dĩ ngưỡng bát cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên
T23n1435_p0271c05║ cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0271c06║ thập tụng luật quyển đệ tam thập thất (tạp tụng đệ nhị )TTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment