Thập Tụng Luật – Quyển 39

Tzed Version
T23n1435_p0279b13║
T23n1435_p0279b14║
T23n1435_p0279b15║ thập tụng luật quyển đệ tam thập cửu (đệ lục tụng chi tứ )
T23n1435_p0279b16║
T23n1435_p0279b17║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0279b18║ minh tạp pháp chi tứ
T23n1435_p0279b19║ phật tại sô ma quốc 。dữ ngũ bá đại chúng cộng hội 。nhĩ thời thế tôn 。dữ
T23n1435_p0279b20║ ngũ bá tỉ khâu thuyết ngũ âm pháp 。sở vị sắc thụ tưởng hành thức 。thời chư
T23n1435_p0279b21║ tỉ khâu trì bát trước lộ địa 。thiên ma biến tác đại ngưu thân lai hướng bát 。
T23n1435_p0279b22║ hữu nhất tỉ khâu dao kiến ngưu lai hướng bát 。ngữ tỉ tòa tỉ khâu ngôn 。khán
T23n1435_p0279b23║ thử đại ngưu lai hướng ngã bát 。bất phá ngã bát da 。phật ngữ chư tỉ
T23n1435_p0279b24║ khâu 。thử phi ngưu thị ma sở tác 。dục hoại nhữ đẳng tâm 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0279b25║ phòng xá trung 。ưng tác an bát xứ 。
T23n1435_p0279b26║ phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu 。tùng kiêu tát la quốc 。cộng cổ khách du
T23n1435_p0279b27║ hành 。lai hướng xá vệ quốc 。thời cổ khách tái mãn xa du 。tại đạo hành hiểm
T23n1435_p0279b28║ nan xứ 。hữu nhất cổ khách 。xa phá ngưu cước bả 。thị nhân ngữ chư bạn ngôn 。
T23n1435_p0279b29║ tùy lực đa thiểu vi ngã thủ du 。mạc khí ư thử 。chư bạn ngôn 。ngã
T23n1435_p0279c01║ đẳng xa các tự mãn trùng 。nhược thủ giả cộng nhữ câu thất 。chư bạn xả khứ 。
T23n1435_p0279c02║ thị nhất cổ khách 。độc thủ thử du tâm sầu bất lạc 。chư tỉ khâu tùng hậu
Tzed Version
T23n1435_p0279b13║
T23n1435_p0279b14║
T23n1435_p0279b15║ thập tụng luật quyển đệ tam thập cửu (đệ lục tụng chi tứ )
T23n1435_p0279b16║
T23n1435_p0279b17║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0279b18║ minh tạp pháp chi tứ
T23n1435_p0279b19║ phật tại sô ma quốc 。dữ ngũ bá đại chúng cộng hội 。nhĩ thời thế tôn 。dữ
T23n1435_p0279b20║ ngũ bá tỉ khâu thuyết ngũ âm pháp 。sở vị sắc thụ tưởng hành thức 。thời chư
T23n1435_p0279b21║ tỉ khâu trì bát trước lộ địa 。thiên ma biến tác đại ngưu thân lai hướng bát 。
T23n1435_p0279b22║ hữu nhất tỉ khâu dao kiến ngưu lai hướng bát 。ngữ tỉ tòa tỉ khâu ngôn 。khán
T23n1435_p0279b23║ thử đại ngưu lai hướng ngã bát 。bất phá ngã bát da 。phật ngữ chư tỉ
T23n1435_p0279b24║ khâu 。thử phi ngưu thị ma sở tác 。dục hoại nhữ đẳng tâm 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0279b25║ phòng xá trung 。ưng tác an bát xứ 。
T23n1435_p0279b26║ phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu 。tùng kiêu tát la quốc 。cộng cổ khách du
T23n1435_p0279b27║ hành 。lai hướng xá vệ quốc 。thời cổ khách tái mãn xa du 。tại đạo hành hiểm
T23n1435_p0279b28║ nan xứ 。hữu nhất cổ khách 。xa phá ngưu cước bả 。thị nhân ngữ chư bạn ngôn 。
T23n1435_p0279b29║ tùy lực đa thiểu vi ngã thủ du 。mạc khí ư thử 。chư bạn ngôn 。ngã
T23n1435_p0279c01║ đẳng xa các tự mãn trùng 。nhược thủ giả cộng nhữ câu thất 。chư bạn xả khứ 。
T23n1435_p0279c02║ thị nhất cổ khách 。độc thủ thử du tâm sầu bất lạc 。chư tỉ khâu tùng hậu
T23n1435_p0279c23║ khâu đạo lộ hành thời 。ưng thuyết pháp chú nguyện thiên thần hoan hỉ lợi ích 。nhược
T23n1435_p0279c24║ tỉ khâu tại viên trung trụ thụ hạ trụ 。hoặc thuỷ biên trụ hoặc toàn biên trụ 。
T23n1435_p0279c25║ hoặc đa nhân xứ trụ thời 。chư thiên thần đa hữu lai tập 。giai tác thị niệm 。
T23n1435_p0279c26║ chư tỉ khâu hoặc năng thuyết pháp 。ngã đẳng thính thụ đắc đại lợi ích 。chư tỉ
T23n1435_p0279c27║ khâu tại viên trung trụ 。thụ hạ trụ thuỷ biên trụ 。toàn biên trụ đa nhân xứ
T23n1435_p0279c28║ trụ thời 。thuyết pháp chú nguyện 。chư thiên thần đắc hoan hỉ lợi ích 。chư tỉ
T23n1435_p0279c29║ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim viên trung trụ 。
T23n1435_p0280a01║ thụ hạ trụ thuỷ biên trụ 。toàn biên trụ đa nhân xứ trụ thời 。đương thuyết pháp
T23n1435_p0280a02║ chú nguyện 。thiên thần hoan hỉ lợi ích 。
T23n1435_p0280a03║ phật tại xá vệ quốc 。tỉ khâu hướng mộ hữu tặc xứ hành 。kiến tặc dĩ thị
T23n1435_p0280a04║ tỉ khâu úy tặc cố thất y 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0280a05║ phật 。phật ngôn 。tùng kim tỉ khâu bất đắc hướng mộ tặc xứ hành 。nhược hữu sự
T23n1435_p0280a06║ duyên hướng mộ hành thời 。dĩ y phân trước lưỡng kiên thượng 。dĩ mẫn hệ yêu tật
T23n1435_p0280a07║ quá tặc đạo 。phật tại a la tì quốc 。thời a la tì vô thuỷ 。chư tỉ
T23n1435_p0280a08║ khâu thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tác đán 。phật tại a la tì quốc 。thị
T23n1435_p0280a09║ quốc trung hữu tân thành tăng phòng 。tỉ khâu tảo địa vô khí phẩn vật 。thị sự
T23n1435_p0280a10║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng súc phẩn ki 。phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu hoạn
T23n1435_p0280a11║ hạ số số khởi cố đại bì cực 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng sàng thượng
T23n1435_p0280a12║ xuyên khổng sàng hạ an khí 。phật tại xá vệ quốc 。trường lão ưu ba li vấn
T23n1435_p0280a13║ phật 。thế tôn 。như phất ca la sa vương bà la môn 。tùng phật khí tam chủng
T23n1435_p0280a14║ lễ kính 。nhược sa môn cù đàm 。kiến ngã thừa tượng thời 。nhược thủ trì bí 。
T23n1435_p0280a15║ nhược trước cức tỉ 。nhược liễm cước thời 。nhược khước đầu thượng phốc 。kiến thị
T23n1435_p0280a16║ dĩ đương tri 。ngã dĩ lễ kính sa môn cù đàm 。ngã tại đạo hành thời 。thành
T23n1435_p0280a17║ thụ cước 。hoặc khước thiên quan 。hoặc khước cái 。kiến thị dĩ đương tri 。ngã dĩ lễ
T23n1435_p0280a18║ kính thế tôn 。nhược sa môn cù đàm 。kiến ngã tại đại chúng trung 。đại thanh
T23n1435_p0280a19║ ngữ thời 。hỉ tiếu thời 。hoặc điệu y giác thời 。kiến thị dĩ đương tri 。ngã
T23n1435_p0280a20║ dĩ lễ kính thế tôn 。tỉ khâu ưng tác thị tam chủng lễ bất 。phật ngôn 。
T23n1435_p0280a21║ bất đắc 。phật ngữ ưu ba li 。xưng hòa nam giả 。thị khẩu ngữ 。nhược khúc thân
T23n1435_p0280a22║ giả 。thị danh tâm tịnh 。ưu ba li 。nhược tỉ khâu lễ thời tùng tòa khởi 。thiên
T23n1435_p0280a23║ đản hữu kiên thoát cức tỉ hữu tất trước địa 。dĩ lưỡng thủ tiếp thượng tòa túc 。
T23n1435_p0280a24║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu ư kì hoàn trung xứ xứ thế phát 。thời
T23n1435_p0280a25║ chư thiên thần kim cương thần giai sân ha trái 。thử xứ bất ưng tác thị 。chư
T23n1435_p0280a26║ tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất ưng
T23n1435_p0280a27║ xứ xứ thế phát 。thời đa tích phát 。phật ngôn 。ưng trừ khí 。trừ khí thời tỉ
T23n1435_p0280a28║ khâu thổ nghịch 。phật ngôn 。ưng nhất xứ tác khanh 。phật tại xá vệ quốc 。hữu nhân
T23n1435_p0280a29║ thí tăng hoa man 。chư tỉ khâu bất thụ 。bất tri dụng hoa man tác hà vật 。
T23n1435_p0280b01║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thụ 。ưng dĩ châm đinh trước bích thượng 。phòng xá
T23n1435_p0280b02║ đắc hương thí giả đắc phúc 。phật tại xá vệ quốc 。thời chúng tăng phát trường 。thời
T23n1435_p0280b03║ thế phát nhân đại cứ 。thời hữu nhất thế phát nhân tác tỉ khâu 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0280b04║ tác thị niệm 。nhược phật thính ngã súc thế phát đao thế tăng phát giả thiện 。thị
T23n1435_p0280b05║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính súc thế đao dữ tăng thế phát 。phật tại xá vệ
T23n1435_p0280b06║ quốc 。thời tăng chỉ trảo trường 。thế phát nhân cứ 。thời hữu thế phát nhân tác tỉ
T23n1435_p0280b07║ khâu 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。nhược phật thính ngã súc tiệt trảo đao dữ tăng
T23n1435_p0280b08║ tiệt trảo giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính súc đao dữ tăng tiệt trảo 。
T23n1435_p0280b09║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tăng tị mao trường 。thời thế phát nhân cứ 。thời
T23n1435_p0280b10║ hữu thế phát nhân tác tỉ khâu 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。nhược phật thính ngã
T23n1435_p0280b11║ súc nhiếp bạt tăng tị trung mao giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính súc
T23n1435_p0280b12║ nhiếp bạt tăng tị trung mao 。phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu lộ địa phu
T23n1435_p0280b13║ mẫn sàng 。kế già phu toạ thiền 。thiên nhiệt thụy thời đầu động 。hữu nhất độc xà
T23n1435_p0280b14║ mẫn sàng tiền hành 。kiến tỉ khâu đầu động 。xà tác thị niệm 。hoặc dục não ngã 。
T23n1435_p0280b15║ tức đào thích tỉ khâu ngạch 。thị tỉ khâu cố thụy bất giác 。đệ nhị thích ngạch
T23n1435_p0280b16║ diệc phục bất giác 。đệ tam thích ngạch tỉ khâu tức tử 。chư tỉ khâu thực hậu
T23n1435_p0280b17║ bỉ xứ kinh hành 。kiến thị tỉ khâu tử bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0280b18║ phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tập tỉ khâu tăng dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0280b19║ khâu 。tùng kim mẫn sàng cước hạ thí chi linh bát chỉ 。phật tại xá vệ
T23n1435_p0280b20║ quốc 。nhĩ thời trường lão tất lăng già bà sa nhãn thống 。nhập dục thất tẩy thời 。
T23n1435_p0280b21║ hàn nhập nhãn trung tiện tăng thống 。phật ngôn 。ưng dĩ nê đồ ngạch thượng 。thời nê
T23n1435_p0280b22║ khí nhập nhãn nhãn phục tăng kịch 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dĩ hương
T23n1435_p0280b23║ hòa nê đồ ngạch thượng 。phật tại xá vệ quốc 。trường lão ưu ba li vấn phật 。
T23n1435_p0280b24║ như phật thuyết 。nhữ mục liên 。tùng kim tăng tự thuyết giới 。ngã bất nhập tăng trung 。
T23n1435_p0280b25║ chư tỉ khâu bất tri thùy ưng thuyết giới 。phật ngôn 。ưng thượng tòa thuyết 。nhược thượng
T23n1435_p0280b26║ tòa bất lợi 。thứ đệ nhị thượng tòa 。như thị thứ đệ năng giả thuyết 。thời hữu
T23n1435_p0280b27║ thuyết giới nhân xứ xứ vô 。vô thời mặc nhiên trụ 。phật ngôn 。ưng thụ 。chư tỉ
T23n1435_p0280b28║ khâu tiện thứ đệ thụ 。phật ngôn 。bất ưng thứ đệ thụ 。đãn thụ vô xứ 。
T23n1435_p0280b29║ phật tại xá vệ quốc 。trường lão ưu ba li vấn phật 。a kì đạt bà la
T23n1435_p0280c01║ môn 。thí phật bát chủng tương 。chu la tương mâu la tương câu la tương lâu
T23n1435_p0280c02║ già tương thuyết bàn đề tương phả lê sa lê tương đào tương bồ đào tương
T23n1435_p0280c03║ đẳng 。kim nhật thụ minh nhật đắc ẩm bất 。phật ngôn 。vô chỉ bệnh giả đắc
T23n1435_p0280c04║ ẩm 。hữu chỉ bất thính ẩm 。phật tại vương xá thành 。hữu đại tăng phòng 。
T23n1435_p0280c05║ thị trung hữu khách tỉ khâu 。sơ dạ trung dạ hậu dạ nhất nhất thời 。lai kiến
T23n1435_p0280c06║ hạ tòa tỉ khâu 。thoát y toạ khiển linh khởi 。hạ tòa đáp ngôn 。trụ thượng
T23n1435_p0280c07║ tòa bất tri thời 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0280c08║ tùng kim nhược xướng thời 。nhược đả kiền trĩ thời 。phân thủ ngoạ cụ nhiên
T23n1435_p0280c09║ hậu phu tư ngoạ cụ nhiên đăng 。tinh tú xuất thời 。thiền trấn trước đầu thượng 。tự
T23n1435_p0280c10║ thị dĩ hậu 。bất ưng khiển hạ tòa khởi 。khiển giả đột cát la 。phật tại a
T23n1435_p0280c11║ la tì quốc 。a la tì thượng tòa 。sơ dạ toạ thiền trung dạ hoàn phòng 。hoàn
T23n1435_p0280c12║ phòng thời đạo trung úy sư tử hổ lang hùng bi 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0280c13║ phòng xá tứ biên ưng tác tường 。nhược tác li nhiễu tứ biên thụ sách 。phật tại
T23n1435_p0280c14║ a la tì quốc 。hữu tân phòng xá 。thiên hạn cửu bất vũ 。hậu tốt vũ đại
T23n1435_p0280c15║ thuỷ tí tường bích lạn hoại 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tác thuỷ đậu
T23n1435_p0280c16║ nhiễu 。tứ biên ưng tác tiệm 。
T23n1435_p0280c17║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tỉ khâu ni tăng phát trường 。thời thế phát nhân
T23n1435_p0280c18║ cứ bất đắc thế 。hữu nhất tỉ khâu ni danh đề xá 。tiên thị thế phát nhân 。
T23n1435_p0280c19║ tác thị niệm 。nhược phật thính ngã súc thế đao dữ tỉ khâu ni thế phát giả
T23n1435_p0280c20║ thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính súc thế đao thế tỉ khâu ni phát 。phật
T23n1435_p0280c21║ tại xá vệ quốc 。thời tỉ khâu ni tăng trảo trường 。thế phát nhân cứ 。hữu
T23n1435_p0280c22║ tỉ khâu ni danh đề xá 。tiên thị thế phát nhân 。tác thị niệm 。nhược phật thính
T23n1435_p0280c23║ ngã súc tiễn trảo đao dữ chư tỉ khâu ni tiễn trảo giả thiện 。thị sự bạch
T23n1435_p0280c24║ phật 。phật ngôn 。thính súc tiễn trảo đao dữ tỉ khâu ni tăng tiễn trảo 。
T23n1435_p0280c25║ phật tại xá vệ quốc 。thời chư tỉ khâu ni tăng tị mao trường 。thế phát nhân
T23n1435_p0280c26║ cứ 。hữu nhất tỉ khâu ni danh đề xá 。tiên thị thế phát nhân 。tác thị niệm 。
T23n1435_p0280c27║ nhược phật thính ngã súc nhiếp dữ tỉ khâu ni bạt tị trung mao giả thiện 。thị
T23n1435_p0280c28║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính súc nhiếp bạt chư tỉ khâu ni tị trung mao 。
T23n1435_p0280c29║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dĩ bối châu côn y
T23n1435_p0281a01║ trước 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu
T23n1435_p0281a02║ đức 。dĩ bối châu côn y trước 。như vương như đại thần 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0281a03║ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng
T23n1435_p0281a04║ thuyết 。phật dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ
T23n1435_p0281a05║ khâu 。thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0281a06║ duyên a trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。dĩ bối châu côn
T23n1435_p0281a07║ y trước 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất đắc bối
T23n1435_p0281a08║ châu côn y trước 。trước giả đột cát la 。
T23n1435_p0281a09║ phật tại xá vệ quốc 。a kì đạt bà la môn trì y thí phật 。phật ngữ
T23n1435_p0281a10║ a kì đạt 。thị y phân dữ tăng 。thời phân dữ tăng 。chư tỉ khâu bất thụ 。
T23n1435_p0281a11║ tác thị ngôn 。ngã tam y cụ túc 。hà dụng thị y vi 。thị bà la môn
T23n1435_p0281a12║ hoàn đáo phật sở 。tác thị ngôn 。thế tôn 。chư tỉ khâu bất thụ ngã y 。thời
T23n1435_p0281a13║ phật trì đao dữ a kì đạt giáo ngôn 。dĩ đao cát nhất trương [điệp *mao ]tác y
T23n1435_p0281a14║ duyên 。nhất nhân dữ nhất đoạn 。
T23n1435_p0281a15║ phật tại xá vệ quốc 。thời trường lão bạt đề 。trước nạp y đoạn đoạn liệt
T23n1435_p0281a16║ hoại 。phật kiến thị bạt đề 。tri nhi cố vấn bạt đề 。nhữ nạp y hà
T23n1435_p0281a17║ dĩ phá hoại 。đáp ngôn 。ngã phẩn tảo y cố 。thế tôn 。thị dĩ phá hoại 。
T23n1435_p0281a18║ phật ngữ bạt đề 。nhược phẩn tảo y 。nhược cư sĩ y 。hảo cát tiệt trị
T23n1435_p0281a19║ phúng 。linh chu chính biệt thí duyên 。phật tự tứ hậu nhân gian du hành giáo hoá 。
T23n1435_p0281a20║ hữu nhất tỉ khâu thủ chấp cức tỉ hành 。phật kiến thị tỉ khâu tri nhi cố
T23n1435_p0281a21║ vấn 。hà dĩ cố thủ chấp cức tỉ hành 。đáp ngôn 。cức tỉ bại đoán 。nhĩ
T23n1435_p0281a22║ thời cức sư cứ bất đắc trị 。phật ngôn 。tùng kim thính súc trùy đao súc
T23n1435_p0281a23║ bì 。nhược năng phúng giả tùy ý phúng trị 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tỉ
T23n1435_p0281a24║ khâu ni tăng tụng giới bất lợi 。cù đàm di tỉ khâu ni vãng đáo phật sở 。
T23n1435_p0281a25║ đầu diện tác lễ tại nhất diện lập 。dĩ bạch phật ngôn 。tỉ khâu ni tăng tụng
T23n1435_p0281a26║ giới bất lợi 。nguyện thế tôn giáo linh tụng lợi 。phật ngôn 。bất đắc 。hà dĩ
T23n1435_p0281a27║ cố 。nhược tỉ khâu ni năng nhất văn ngã ngữ năng thụ trì giả tương lai 。cù
T23n1435_p0281a28║ đàm di hoàn sở trụ xứ 。chư tỉ khâu ni vấn cù đàm di 。đắc giáo tụng
T23n1435_p0281a29║ giới bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。hà dĩ cố bất đắc 。phật ngôn 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0281b01║ ni năng nhất văn ngã ngữ năng thụ trì giả tương lai 。thời tu mục khư tỉ
T23n1435_p0281b02║ khâu ni 。thị bà la môn chủng xuất gia 。hữu đại niệm lực 。bạch cù đàm
T23n1435_p0281b03║ di ngôn 。ngã năng thụ trì 。thời cù đàm di 。tương tu mục khư tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0281b04║ vãng đáo phật sở 。nhĩ thời thế tôn 。dục nhị nguyệt du hành giáo hoá 。thị thời
T23n1435_p0281b05║ đa hữu chư thiên long dạ xoa kiền thát bà a tu la ca lâu la khẩn na
T23n1435_p0281b06║ la ma hầu la già nhân dữ phi nhân giai nghệ phật sở 。thời nhị tỉ khâu
T23n1435_p0281b07║ ni bất đắc văn giới 。tức hoàn trụ xứ 。chư tỉ khâu ni vấn ngôn 。đắc giáo
T23n1435_p0281b08║ tụng giới bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。hà dĩ cố bất đắc 。đáp ngôn 。phật dục
T23n1435_p0281b09║ nhị nguyệt du hành 。đa hữu thiên long dạ xoa kiền thát bà a tu la ca lâu
T23n1435_p0281b10║ la khẩn na la ma hầu la già nhân dữ phi nhân 。giai nghệ phật sở 。bất
T23n1435_p0281b11║ đắc văn giới 。nhĩ thời thế tôn 。nhị nguyệt du hành cánh 。hoàn xá vệ quốc 。tức
T23n1435_p0281b12║ thời cù đàm di 。tương tu mục khư tỉ khâu ni vãng đáo phật sở 。đầu diện
T23n1435_p0281b13║ tác lễ tại nhất diện lập 。dĩ bạch phật ngôn 。thế tôn 。chư tỉ khâu ni tụng
T23n1435_p0281b14║ giới bất lợi 。nguyện thế tôn giáo chư tỉ khâu ni 。phật ngôn 。bất đắc 。hà dĩ
T23n1435_p0281b15║ cố 。nhược hữu tỉ khâu ni nhất văn ngã ngữ năng thụ trì giả tương lai 。cù
T23n1435_p0281b16║ đàm di ngôn 。nguyện thế tôn thuyết 。thị tu mục khư tỉ khâu ni năng thụ trì 。
T23n1435_p0281b17║ phật tức vi thuyết 。tu mục khư tỉ khâu ni tức thời thụ trì 。nhĩ thời thế
T23n1435_p0281b18║ tôn 。canh vi cù đàm di tu mục khư tỉ khâu ni 。chủng chủng thuyết pháp kì
T23n1435_p0281b19║ giáo lợi hỉ 。thời phật vi cù đàm di tu mục khư tỉ khâu ni thuyết pháp
T23n1435_p0281b20║ kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。tức tùng tòa khởi 。đầu diện tác lễ hữu nhiễu
T23n1435_p0281b21║ nhi khứ 。thời phật kiến cù đàm di tu mục khư tỉ khâu ni hữu nhiễu khứ 。
T23n1435_p0281b22║ bất cửu dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tập tăng dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0281b23║ kim tỉ khâu ưng tụng tỉ khâu ni giới 。mạc linh vô thất 。hà dĩ cố 。chư
T23n1435_p0281b24║ nữ nhân hỉ vô trí tuệ tán loạn 。ngã ban nê hoàn hậu chư tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0281b25║ đương tùng đại tăng vấn giới pháp 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão a
T23n1435_p0281b26║ nan 。dữ đại chúng vi nhiễu thuyết pháp 。thời hữu thượng tòa tỉ khâu hậu lai 。khởi
T23n1435_p0281b27║ đệ nhị hạ tòa 。đệ nhị hạ tòa phục khởi đệ tam 。như thị thượng tòa lai
T23n1435_p0281b28║ thời 。thứ đệ khởi cố 。chúng loạn phương thính thuyết pháp 。chư trường giả tác thị niệm
T23n1435_p0281b29║ ngôn 。thử trung diệc vô hữu tiền thực hậu thực 。hà dụng thứ đệ toạ vi 。phương
T23n1435_p0281c01║ thính thuyết pháp 。nhĩ thời thế tôn kiến chư trường giả a trái tỉ khâu 。phật dĩ
T23n1435_p0281c02║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính pháp thời thượng tòa
T23n1435_p0281c03║ lai 。bất ưng khiển hạ tòa khởi 。khởi giả đột cát la 。nhược hòa thượng a
T23n1435_p0281c04║ xà lê lai 。cung kính cố tự khởi 。bất đắc khởi tha 。nhược khởi tha giả
T23n1435_p0281c05║ đột cát la 。phật ngôn 。tùng kim tam tỉ khâu trung gian cách tam tuế 。đắc cộng
T23n1435_p0281c06║ đại sàng toạ 。nhị nhân đắc cộng nhất mẫn sàng toạ 。bất đắc tam nhân 。độc
T23n1435_p0281c07║ toạ sàng thượng ưng nhất nhân toạ bất ưng nhị nhân 。
T23n1435_p0281c08║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất trường giả 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật
T23n1435_p0281c09║ mặc nhiên thụ 。tri phật thụ dĩ tùng tòa khởi 。đầu diện tác lễ hữu nhiễu nhi
T23n1435_p0281c10║ khứ 。hoàn gia cánh dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。nhĩ thời lục quần tỉ
T23n1435_p0281c11║ khâu 。dữ thập thất quần tỉ khâu tiên cộng tránh 。thời thập thất quần thứ ưng thủ
T23n1435_p0281c12║ tăng phòng 。lục quần tỉ khâu thứ dữ nghênh thực 。bất thời lai hoàn 。như thượng thụ
T23n1435_p0281c13║ nhân duyên thuyết 。phật tại xá vệ quốc 。hữu nhị tỉ khâu 。nhất danh chiên đà 。nhị
T23n1435_p0281c14║ danh tô đà 。thị nhị tỉ khâu cộng tác tri thức 。thị nhị tỉ khâu thí trước
T23n1435_p0281c15║ tha y 。như thiện tụng trung thuyết 。phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất phóng trư
T23n1435_p0281c16║ nhân thất trư 。hữu tế ác nhân 。kì hoàn tiệm biên sát trư 。cát nhục các
T23n1435_p0281c17║ phân trì khứ 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。trung tiền trước y trì bát nhập xá vệ
T23n1435_p0281c18║ thành khí thực 。kiến địa trư trường 。các tướng vị ngôn 。nhữ thủ thị chử 。ngã nhập
T23n1435_p0281c19║ thành khí thực 。hữu chử giả hữu khí thực giả 。thời thất trư nhân nhập kì hoàn
T23n1435_p0281c20║ cầu trư 。kiến yên khởi chí tỉ khâu biên vấn ngôn 。đại đức 。thử trung hà sở
T23n1435_p0281c21║ tác 。đáp ngôn 。chử trư trường 。thị nhân ngôn 。ngã kim thất trư 。nhữ đẳng chử
T23n1435_p0281c22║ trường tất sát ngã trư 。đáp ngôn 。bất sát 。vấn ngôn 。hà xứ đắc 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0281c23║ tiệm biên địa đắc 。cộng tướng vị ngôn 。thị tỉ khâu bất khẳng trực thủ 。tương
T23n1435_p0281c24║ nghệ quan đoán 。tức tương nghệ quan 。thời đoán sự nhân ngôn 。đại đức 。thật sát
T23n1435_p0281c25║ trư bất 。đáp ngôn 。bất sát 。ngã đẳng kì hoàn tiệm biên địa đắc thị trường 。thời
T23n1435_p0281c26║ đoán sự nhân 。đa tín phật pháp năng chính đoán sự 。tác thị ngôn 。tỉ khâu tất
T23n1435_p0281c27║ bất sát trư 。chư tỉ khâu khứ 。tùng kim mạc phục thủ lộ địa trư trường 。
T23n1435_p0281c28║ thị tỉ khâu hướng chư tỉ khâu thuyết 。chư tỉ khâu dĩ thị sự hướng phật quảng
T23n1435_p0281c29║ thuyết 。phật ngôn 。tùng kim lộ địa trư trường bất đắc thủ 。thủ giả đột cát la 。
T23n1435_p0282a01║ cập viên trung cam giá đa la quả diệc như thị 。nhĩ thời hữu nhất nhân thân
T23n1435_p0282a02║ lí tử 。thị nhân tức dĩ bạch [điệp *mao ]triền tử nhân khí 。a nan tùng đạo hành 。
T23n1435_p0282a03║ kiến thị tử nhân thượng hữu [điệp *mao ]dục vãng thủ 。thời tử nhân động kiên ngôn 。mạc
T23n1435_p0282a04║ thủ ngã [điệp *mao ]a nan tức xả [điệp *mao ]nhi khứ 。chí kì hoàn trung hướng chư tỉ
T23n1435_p0282a05║ khâu thuyết 。ngã đạo trung hành 。kiến tử nhân thượng hữu bạch [điệp *mao ]。thời hữu tỉ khâu 。
T23n1435_p0282a06║ danh hắc a nan 。thân thể cường tráng 。vấn tử nhân tại hà xứ 。a nan ngôn 。
T23n1435_p0282a07║ tại mỗ xứ 。thị tỉ khâu tức đáo 。tử nhân thượng thủ bạch [điệp *mao ]。tử nhân động
T23n1435_p0282a08║ kiên ngữ 。trường lão hắc a nan 。mạc thủ ngã bạch [điệp *mao ]。nhĩ thời hắc a nan 。
T23n1435_p0282a09║ thoá thị tử nhân 。tác thị ngôn 。ngạ quỷ 。nhữ tùng hà xứ lai tham trước thử
T23n1435_p0282a10║ y 。nhữ tiền thế khan tham cố 。đoạ ngạ quỷ trung 。hắc a nan tức đam y
T23n1435_p0282a11║ tiền khứ 。quỷ tùy hậu đề trục 。hắc a nan trì thử bạch [điệp *mao ]nhập kì hoàn
T23n1435_p0282a12║ trung 。nhĩ thời thủ kì hoàn môn đại lực thiện thần 。bất thính thử quỷ nhập 。
T23n1435_p0282a13║ tức đoạ tiệm trung 。thời hắc a nan 。dĩ [điệp *mao ]kì chư tỉ khâu ngôn 。ngã tùng
T23n1435_p0282a14║ bỉ tử nhân biên thủ thị [điệp *mao ]lai 。chư tỉ khâu vấn ngôn 。tử nhân tại hà
T23n1435_p0282a15║ xứ 。đáp ngôn 。kim đoạ kì hoàn tiệm trung 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị
T23n1435_p0282a16║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim tử thi vị hoại bất đắc thủ vật 。thủ giả
T23n1435_p0282a17║ thâu lan già 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dĩ châm hoạ tử thi thân linh hoại
T23n1435_p0282a18║ thủ y 。hữu nhân kiến a trái ngôn 。sa môn thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu
T23n1435_p0282a19║ đức 。vân hà như chiên đà la 。dĩ châm phá tử thi thủ y 。thị trung hữu
T23n1435_p0282a20║ tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。thị sự
T23n1435_p0282a21║ bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc dĩ châm phá tử thi 。hoạ giả đột cát
T23n1435_p0282a22║ la 。nhĩ thời phật ngữ hắc a nan 。hoàn tống tử thi trước bản xứ 。hoàn dĩ
T23n1435_p0282a23║ bạch [điệp *mao ]phú thượng 。đương tại ngạ quỷ hậu hành 。mạc tại tiền hành 。đương tại tả
T23n1435_p0282a24║ biên 。mạc tại hữu biên 。đương cận đầu mạc cận cước 。mạc vi quỷ sở trì 。
T23n1435_p0282a25║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhân thí tỉ khâu ni tăng mộc dũng 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0282a26║ ni bất thụ 。bất tri hà sở dụng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng thủ dụng
T23n1435_p0282a27║ thịnh táo đậu 。phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu ni 。danh chu na nan đề 。
T23n1435_p0282a28║ diện mạo đoan chính nhan sắc thanh tịnh 。dĩ thô hệ yêu mẫn tinh triệp lưỡng biên
T23n1435_p0282a29║ trước nê hoàn tăng 。linh khố thô đại nhi yêu tế 。hữu cổ khách kiến dĩ ngữ
T23n1435_p0282b01║ chư bạn ngôn 。khán thị tỉ khâu ni khố 。tỉ khâu ni văn dĩ tâm bất hỉ 。
T23n1435_p0282b02║ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim tỉ khâu ni 。bất đắc tinh
T23n1435_p0282b03║ triệp lưỡng khố thượng trước nê hoàn tăng 。phạm giả đột cát la 。phật tại xá vệ
T23n1435_p0282b04║ quốc 。hữu nhất tỉ khâu 。bất trước sấn thân y 。ỷ tân hoạ bích lập 。thể
T23n1435_p0282b05║ hoạ bác lạc 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim tỉ khâu bất trước sấn thân
T23n1435_p0282b06║ y 。ỷ hoạ bích giả đột cát la 。
T23n1435_p0282b07║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu ư kì hoàn trung xứ xứ nhiên hoả 。như
T23n1435_p0282b08║ tự đoán tác xứ 。chư kim cương thần giai sân a trái ngôn 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0282b09║ khâu 。ô thử địa 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0282b10║ ngôn 。tùng kim bất đắc xứ xứ nhiên hoả 。phạm giả đột cát la 。ưng nhất xứ
T23n1435_p0282b11║ nhiên 。
T23n1435_p0282b12║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu ư kì hoàn trung xứ xứ tẩy dục 。hoặc
T23n1435_p0282b13║ dụng táo đậu hoặc dụng độ 。dĩ thấp nhiệt cố sinh trùng 。chư kim cương thần giai
T23n1435_p0282b14║ sân a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。ô thử địa 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0282b15║ vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc xứ xứ tẩy dục 。ưng
T23n1435_p0282b16║ nhất xứ tựu thuỷ đậu tẩy 。phật tại thích ca quốc 。thích ma ha nam 。thỉnh
T23n1435_p0282b17║ phật cập tăng minh nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。tri phật thụ dĩ 。đầu diện tác
T23n1435_p0282b18║ lễ hữu nhiễu nhi khứ 。đáo xá thông dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。thần
T23n1435_p0282b19║ triêu phu toạ xứ dĩ 。vãng đáo phật sở bạch ngôn 。thời đáo phật tự tri thời 。
T23n1435_p0282b20║ phật dữ chư tỉ khâu tăng nhập kì xá 。thị hội hữu nhục 。phật cập tăng thứ
T23n1435_p0282b21║ đệ toạ cánh 。thích ma ha nam tự thủ hành phạn hạ nhục 。nhĩ thời lục quần
T23n1435_p0282b22║ tỉ khâu súc cẩu 。tật thực cánh thập mãn bát cốt trí tiền cử nhãn cao thị 。
T23n1435_p0282b23║ thời thích ma ha nam 。tuần hành khán tăng thực 。thùy đắc thùy bất đắc thùy trùng
T23n1435_p0282b24║ đắc 。kiến thị bát trung thịnh mãn vật 。ngữ chư tỉ khâu 。đại đức 。thử bát thị
T23n1435_p0282b25║ hằng sa chư phật tiêu xí 。hà dĩ khinh tiện thử bát 。nhữ tự tiện bát 。
T23n1435_p0282b26║ ngã diệc bất ưu 。đãn khủng nhữ hậu trì thử bất tịnh bát thụ ngã thực 。
T23n1435_p0282b27║ nhĩ thời phật kiến thích ma ha nam a trái dĩ 。thời phật a trái lục quần
T23n1435_p0282b28║ tỉ khâu 。vân hà dĩ bát thịnh bất tịnh vật 。tùng kim bất đắc dĩ bát thịnh
T23n1435_p0282b29║ bất tịnh vật 。thịnh giả đột cát la 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần
T23n1435_p0282c01║ tỉ khâu 。dĩ cước phù bát thụ thực 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất
T23n1435_p0282c02║ đắc dĩ cước phù bát thụ thực 。phạm giả đột cát la 。nhĩ thời lục quần tỉ
T23n1435_p0282c03║ khâu 。dĩ cức tỉ đầu phù bát thụ thực 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0282c04║ bất đắc cức tỉ đầu phù bát thụ thực 。phạm giả đột cát la 。phật tại vương
T23n1435_p0282c05║ xá thành 。lục quần tỉ khâu dữ vô bát nhân thụ cụ giới 。nhĩ thời lục quần
T23n1435_p0282c06║ tỉ khâu 。dữ thập thất quần tỉ khâu hỉ cộng tránh 。thời lục quần tỉ khâu thứ
T23n1435_p0282c07║ thủ tăng phòng 。thập thất quần thứ dữ nghênh thực 。thời thập thất quần tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0282c08║ thủ tăng phòng tỉ khâu sách bát lai 。vấn tác hà đẳng 。đáp ngôn 。dữ nhữ
T23n1435_p0282c09║ thỉnh thực 。bỉ tỉ khâu ngôn 。vô bát 。vấn ngôn 。nhữ vô bát xuất gia da 。
T23n1435_p0282c10║ đáp ngôn 。như thị 。thời thập thất quần tỉ khâu tác thị ngôn 。nhữ thị đại trí
T23n1435_p0282c11║ đức nhân 。vô bát tiện đắc thụ cụ giới 。thị tỉ khâu văn thị ngữ tâm bất
T23n1435_p0282c12║ hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim vô bát nhân 。bất đắc dữ xuất
T23n1435_p0282c13║ gia thụ cụ giới 。nhược dữ thụ giả đột cát la 。
T23n1435_p0282c14║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời bạt nan đà thích tử 。độ nhất tặc chủ 。xuất
T23n1435_p0282c15║ gia tác tỉ khâu 。hậu nhập vương xá thành khí thực 。sở khả đáo gia chư phụ
T23n1435_p0282c16║ nữ 。kiến thị tỉ khâu lai 。tiện tạng y vật tác thị ngôn 。thử nhân trá tác
T23n1435_p0282c17║ khí thực 。khán ngã y vật tất dục lai thủ 。thị tỉ khâu văn thị ngữ tâm
T23n1435_p0282c18║ bất hỉ 。hướng chư tỉ khâu thuyết 。chư tỉ khâu dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0282c19║ phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng dĩ 。tri nhi cố vấn bạt nan đà 。nhữ
T23n1435_p0282c20║ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0282c21║ a trái bạt nan đà 。vân hà danh tỉ khâu 。độ tặc chủ xuất gia 。chủng chủng
T23n1435_p0282c22║ nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất đắc độ tặc chủ xuất gia 。
T23n1435_p0282c23║ nhược độ giả đột cát la 。nhược nhân duyên dục độ giả 。độ dĩ ưng linh li
T23n1435_p0282c24║ bản xứ khứ ngũ lục do tuần 。nhược tri thiện hảo hữu đức 。hoàn khả tương
T23n1435_p0282c25║ lai 。
T23n1435_p0282c26║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời cơ ngạ phạp thực 。hữu nhất tỉ khâu vị mãn
T23n1435_p0282c27║ ngũ lạp ưng thụ y chỉ 。vãng đáo thân lí gia tứ ngũ nhật trụ dĩ 。từ
T23n1435_p0282c28║ biệt dục khứ 。thân lí vấn ngôn 。hà dĩ cố khứ 。đáp ngôn 。ngã tu y
T23n1435_p0282c29║ chỉ cố 。thân lí ngôn 。đại đức 。kim cơ ngạ thế hoặc đương ngạ tử 。hà dụng
T23n1435_p0283a01║ y chỉ 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0283a02║ cơ ngạ thời 。khả đắc nhật nhật kiến hòa thượng xứ thính trụ 。khả nhật nhật lai 。
T23n1435_p0283a03║ nhược nhật nhật bất đắc lai giả 。khả chí ngũ nhật 。nhược ngũ nhật bất đắc lai
T23n1435_p0283a04║ giả 。bố tát thời ưng lai 。nhược bố tát thời bất đắc lai 。nãi chí nhị do
T23n1435_p0283a05║ tuần bán 。chí tự tứ thời 。ưng lai kiến hòa thượng 。
T23n1435_p0283a06║ phật tại xá vệ quốc 。kiêu tát la quốc hữu biên tụ lạc 。nhĩ thời ba tư
T23n1435_p0283a07║ nặc vương thuế thị biên tụ lạc 。biên tụ lạc nhân tức giai xả khứ 。bỉ xứ
T23n1435_p0283a08║ hữu tỉ khâu trụ 。bất đắc y thực cố 。xả phòng xá khứ 。vương hậu hữu giáo
T23n1435_p0283a09║ bất phục thuế đoạt 。chư nhân văn dĩ tức hoàn bản xứ 。chư tỉ khâu vị
T23n1435_p0283a10║ hoàn 。nhĩ thời chư ngoại đạo 。tùng kiêu tát la quốc lai hướng xá vệ quốc 。
T23n1435_p0283a11║ kinh nhập tăng phòng 。kiến thị tăng phòng thanh tịnh trang nghiêm phủ hoạch úng khí bồn
T23n1435_p0283a12║ vật toạ cụ ngoạ cụ mãn tăng phòng trung 。ngữ chư cư sĩ 。nhữ thử tăng phòng
T23n1435_p0283a13║ không 。thính ngã đẳng trụ giả thiện 。đáp ngôn 。tùy ý 。chư ngoại đạo tiện trụ 。
T23n1435_p0283a14║ hữu chư tỉ khâu 。tùng kiêu tát la quốc du hành hướng xá vệ quốc 。đáo thị
T23n1435_p0283a15║ tăng phòng 。nãi kiến thị phòng trung thanh tịnh trang nghiêm phủ hoạch úng khí bồn vật
T23n1435_p0283a16║ toạ cụ ngoạ cụ mãn thị phòng trung 。chư tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。thử loã
T23n1435_p0283a17║ hình ngoại đạo vô điền trạch dân hộ 。hà do năng biện như thị cung dưỡng 。tất
T23n1435_p0283a18║ thị tiên tỉ khâu trụ xứ 。chư tỉ khâu ngữ ngôn 。nhữ khứ 。đáp ngôn 。hà dĩ
T23n1435_p0283a19║ khứ 。ngữ ngôn 。thử tiên thị ngã đẳng trụ xứ 。ngoại đạo đáp ngôn 。đại đức 。
T23n1435_p0283a20║ thử bất tùng nhữ đẳng đắc 。nhữ diệc bất an ngã tại thử 。ngã tùng cư sĩ
T23n1435_p0283a21║ biên đắc 。cư sĩ khiển giả ngã đẳng đương khứ 。chư tỉ khâu vãng ngữ cư sĩ 。
T23n1435_p0283a22║ thử bản thị ngã đẳng sa môn trụ xứ 。hoàn sứ ngã đẳng thử trung trụ giả
T23n1435_p0283a23║ thiện 。chư cư sĩ vấn tỉ khâu ngôn 。xả thị tăng phòng khứ kỉ tuế 。đáp
T23n1435_p0283a24║ ngôn 。thập tuế 。chư cư sĩ vấn ngoại đạo 。nhữ đẳng thử trung trụ lai kỉ tuế 。
T23n1435_p0283a25║ đáp ngôn 。thập tuế 。chư cư sĩ tác thị ngôn 。thị bất khả đắc 。hà dĩ
T23n1435_p0283a26║ cố 。tỉ khâu xả khứ dĩ kinh thập tuế 。ngoại đạo trụ lai diệc kinh thập tuế 。
T23n1435_p0283a27║ bất đắc khiển khứ 。chư tỉ khâu mặc nhiên dĩ thị sự bạch vương 。vương ngôn 。
T23n1435_p0283a28║ thùy ngôn thập tuế xả khứ 。thập tuế trụ trung bất đắc khiển khứ 。thời vương tức
T23n1435_p0283a29║ khiển nhân vãng dĩ quyền đả ngoại đạo xỉ chiết khiển khứ 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0283b01║ vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim lưỡng tự tướng cận giả 。ưng cộng
T23n1435_p0283b02║ tác yết ma nhất xứ thụ thí lưỡng xứ bố tát 。như thị ưng tác 。tác pháp
T23n1435_p0283b03║ giả 。nhất tâm hòa hợp tăng nhất tỉ khâu xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị mỗ
T23n1435_p0283b04║ xứ mỗ xứ ưng nhất xứ thụ thí lưỡng xứ bố tát 。nhược tăng thời đáo tăng
T23n1435_p0283b05║ nhẫn thính 。mỗ xứ mỗ xứ nhất xứ thụ thí lưỡng xứ bố tát 。như thị bạch 。
T23n1435_p0283b06║ đại đức tăng thính 。thị mỗ xứ mỗ xứ nhất xứ thụ thí lưỡng xứ bố tát 。
T23n1435_p0283b07║ thùy chư trường lão nhẫn 。mỗ xứ mỗ xứ nhất xứ thụ thí lưỡng xứ bố tát
T23n1435_p0283b08║ giả mặc nhiên 。bất nhẫn giả thuyết 。tăng tác mỗ xứ mỗ xứ nhất xứ thụ thí
T23n1435_p0283b09║ lưỡng xứ bố tát cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。thị nhị
T23n1435_p0283b10║ xứ trung hoặc nhất xứ không 。thị trung sở hữu y bí ngoạ cụ chư vật 。ưng
T23n1435_p0283b11║ tinh trước nhất xứ 。hậu hữu tăng lai tắc hoàn phân thủ 。
T23n1435_p0283b12║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。hoặc đầu thượng đái vật 。hoặc
T23n1435_p0283b13║ yêu gian đái vật 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất
T23n1435_p0283b14║ đắc đầu thượng đái vật yêu gian đái vật hành 。phạm giả đột cát la 。phật tại
T23n1435_p0283b15║ vương xá thành 。nhĩ thời bạt nan đà thích tử 。độ vương quân tương 。nhĩ thời biên
T23n1435_p0283b16║ quốc nhân bạn 。thời vương kiểm hiệu thử tương 。hữu nhân đáp ngôn 。xuất gia 。hà xứ
T23n1435_p0283b17║ xuất gia 。đáp ngôn 。sa môn 。hà đẳng sa môn 。đáp ngôn 。thích tử sa môn 。
T23n1435_p0283b18║ vương sân ngôn 。thị tỉ khâu tất đương độ ngã nhất thiết tương 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0283b19║ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。thị sự bạch
T23n1435_p0283b20║ phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn bạt nan đà 。nhữ
T23n1435_p0283b21║ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0283b22║ a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。triếp độ vương sở thức tương 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0283b23║ bất đắc độ vương sở thức tương 。phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0283b24║ phật tại xá vệ quốc 。bạt nan đà thích tử 。cộng nhất cổ khách nhi tránh 。cổ
T23n1435_p0283b25║ khách nhi sân dĩ quyền đả bạt nan đà 。thời bạt nan đà vãng đáo đoán sự
T23n1435_p0283b26║ sở ngôn 。thử cổ khách nhi đả ngã 。vấn hà dĩ tránh 。tức đáp dĩ thượng sự 。
T23n1435_p0283b27║ thời đoán sự nhân tức hoán cổ khách nhi 。lai dĩ vấn ngôn 。đả tỉ khâu bất 。
T23n1435_p0283b28║ đáp ngôn 。thật đả 。thời đoán sự nhân tiện vấn pháp chế 。đả tỉ khâu đắc hà
T23n1435_p0283b29║ tội 。đáp ngôn 。y chế 。tùy dĩ hà thân phân đả 。ưng đoán thử phân 。tức
T23n1435_p0283c01║ vấn cổ khách nhi ngôn 。dĩ hà thân phân đả 。đáp ngôn 。hữu thủ 。thời đoán sự
T23n1435_p0283c02║ nhân tiệt kì hữu thủ 。thời thành trung nhân văn sa môn thích tử ngôn nhân tiệt
T23n1435_p0283c03║ thủ 。nhất nhân ngữ nhị nhân 。nhị nhân ngữ tam nhân 。như thị ác danh lưu bố
T23n1435_p0283c04║ mãn xá vệ thành 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0283c05║ thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0283c06║ tri nhi cố vấn bạt nan đà 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0283c07║ thế tôn 。phật chủng chủng 。nhân duyên ha trái bạt nan đà thích tử 。vân hà danh
T23n1435_p0283c08║ tỉ khâu 。ngôn nhân tiệt thủ 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc ngôn nhân tiệt thủ 。phạm
T23n1435_p0283c09║ giả thâu lan già 。phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất ngoại đạo 。hữu tín lạc tâm
T23n1435_p0283c10║ dục đắc xuất gia 。vãng ngữ chư tỉ khâu 。ngã dục xuất gia 。xuất gia pháp trung
T23n1435_p0283c11║ hữu hà nan sự 。tỉ khâu đáp ngôn 。hữu tứ y pháp 。nhất giả y trước phẩn
T23n1435_p0283c12║ tảo y đắc xuất gia thụ cụ túc giới 。đáp ngôn 。ngã bất năng trước tử nhân
T23n1435_p0283c13║ tế y 。vấn ngôn 。trừ thị canh hữu hà nan 。tỉ khâu ngôn 。thường y khí thực
T23n1435_p0283c14║ đắc xuất gia thụ cụ túc giới 。đáp ngôn 。ngã pháp khí thực 。canh hữu hà
T23n1435_p0283c15║ nan 。đáp ngôn 。y thụ hạ trụ đắc xuất gia thụ cụ túc giới 。đáp ngôn 。ngã
T23n1435_p0283c16║ pháp thụ hạ trụ 。canh hữu hà nan 。đáp ngôn 。y trần khí dược đắc xuất gia
T23n1435_p0283c17║ thụ cụ túc giới 。đáp ngôn 。ngã bất năng phục thị dược 。văn thị sự bất khẳng
T23n1435_p0283c18║ xuất gia thụ cụ túc giới 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0283c19║ phật ngữ chư tỉ khâu 。bất ưng tiên thuyết tứ y 。ưng tiên dữ thụ cụ túc
T23n1435_p0283c20║ giới cánh 。nãi thuyết tứ y 。phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu thất y bát 。
T23n1435_p0283c21║ hữu nhất tri thức tỉ khâu 。dư xứ kiến thị y bát 。tức tróc thị y ngôn 。
T23n1435_p0283c22║ thử thị mỗ y bát 。kim tùng nhữ thủ trung đắc 。bỉ ngôn 。ngã mãi đắc 。vấn
T23n1435_p0283c23║ ngôn 。mãi thời thùy kiến 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0283c24║ phật ngôn 。mãi đắc giả phi tặc 。nhược thâu thủ giả thị tặc 。phật ngữ chư tỉ
T23n1435_p0283c25║ khâu 。thử y mãi dụng kỉ hứa 。thật mãi đắc giả 。ưng hoàn bản trực thủ 。
T23n1435_p0283c26║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu nhị nguyệt du hành 。thời lục quần
T23n1435_p0283c27║ tỉ khâu 。hữu tri thức tỉ khâu 。dĩ y kí lục quần tỉ khâu khứ 。diệc như
T23n1435_p0283c28║ tiên thuyết 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời hữu ngũ tỉ khâu vấn phật 。dụng
T23n1435_p0283c29║ hà vật nhiễm y 。phật ngôn 。ưng dĩ căn nhiễm hành nhiễm diệp nhiễm hoa nhiễm quả
T23n1435_p0284a01║ nhiễm tân sinh độc thỉ nhiễm 。phật tại a la tì quốc 。tân tác tăng già
T23n1435_p0284a02║ lam 。chư tỉ khâu vô kinh hành xứ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tác
T23n1435_p0284a03║ kinh hành xứ 。bỉ độ nhiệt kinh hành thời hàn lưu 。phật ngôn 。ưng kinh hành xứ
T23n1435_p0284a04║ chủng thụ (trung nhị thập pháp thượng cánh )。
T23n1435_p0284a05║ trung nhị thập pháp hạ 。
T23n1435_p0284a06║ phật sơ thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề thời 。cổ khách thí tô
T23n1435_p0284a07║ nhũ mi 。phật thực dĩ phúc nội phong phát 。thời thích đề hoàn nhân 。kiến phật hoạn
T23n1435_p0284a08║ phong 。nhân diêm phù thụ cố 。danh diêm phù đề 。khứ thị thụ bất viễn 。hữu
T23n1435_p0284a09║ ha lê lặc lâm 。nhĩ thời thích đề hoàn nhân 。thủ hảo ha lê lặc lai phụng
T23n1435_p0284a10║ thượng phật 。tác thị ngôn 。thế tôn 。khứ diêm phù thụ bất viễn 。hữu ha lê lặc
T23n1435_p0284a11║ lâm 。ngã thủ sắc hảo ha lê lặc lai 。nguyện phật thụ thực 。khả trừ phong bệnh
T23n1435_p0284a12║ đắc du bộ tấn chỉ 。phật mặc nhiên thụ 。nhĩ thời thích đề hoàn nhân kiến phật
T23n1435_p0284a13║ thụ dĩ 。đầu diện tác lễ hữu nhiễu nhi khứ 。thích khứ bất cửu 。phật tức phục
T23n1435_p0284a14║ thử ha lê lặc 。phong bệnh tức trừ 。dĩ tử trịch địa tức sinh ha lê
T23n1435_p0284a15║ lặc 。thụ trường đại sinh ha lê lặc 。thục hoàng sắc đoạ địa biến mãn 。phật
T23n1435_p0284a16║ kiến dĩ tri nhi cố vấn a nan 。chư tỉ khâu hà cố 。bất đạm thử ha
T23n1435_p0284a17║ lê lặc 。a nan ngôn 。thế tôn 。chế bất đắc đạm tú thụ thực cố 。phật
T23n1435_p0284a18║ ngữ a nan 。tiên thụ ha lê lặc dĩ diệt thử kim đạm vô tội 。phật tại
T23n1435_p0284a19║ xá vệ quốc 。chư tỉ khâu vô thịnh y vật 。phật ngôn 。ưng tác sương 。bỉ độ
T23n1435_p0284a20║ nhiệt cố sinh trùng 。phật ngôn 。ưng dĩ thanh mộc hương na tì la thảo căn trước
T23n1435_p0284a21║ y sương trung 。dĩ hương cố trùng bất sinh 。phật tại xá vệ quốc cấp cô độc
T23n1435_p0284a22║ cư sĩ thí chúng tăng bí 。chư tỉ khâu bất thụ 。phật vị thính ngã thụ bí 。
T23n1435_p0284a23║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tăng đắc thụ nhất nhân diệc đắc thụ 。
T23n1435_p0284a24║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。trước lưu lũ đầu y 。kế
T23n1435_p0284a25║ lũ đầu y 。giao kế lũ đầu y 。loát lũ đầu y 。bất tác tịnh y 。thị
T23n1435_p0284a26║ sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc trước lưu lũ đầu y kế lũ đầu y giao
T23n1435_p0284a27║ kế lũ đầu y loát lũ đầu y 。trước giả đột cát la 。nhược trước bất tác
T23n1435_p0284a28║ tịnh y giả 。ba dật đề 。
T23n1435_p0284a29║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。bất trước tăng cập cư sĩ lưu
T23n1435_p0284b01║ lũ đầu y kế lũ đầu y giao kế lũ đầu y loát lũ đầu y bất tác
T23n1435_p0284b02║ tịnh y 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược tăng cập cư sĩ 。hữu lưu lũ
T23n1435_p0284b03║ đầu y kế lũ đầu y giao kế lũ đầu y loát lũ đầu y bất tác tịnh
T23n1435_p0284b04║ y đắc trước phật tại xá vệ quốc 。hữu a la hán ban niết bàn 。chư tỉ
T23n1435_p0284b05║ khâu tâm niệm 。như phật sở thuyết 。thân trung hữu bát vạn hộ trùng 。nhược thiêu thân
T23n1435_p0284b06║ giả 。đương sát thị trùng 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0284b07║ ngôn 。nhân tử thời chư trùng diệc tử 。chư tỉ khâu tâm niệm 。phật thính ngã thiêu
T23n1435_p0284b08║ a la hán thân giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thiêu a la hán
T23n1435_p0284b09║ thân 。chư tỉ khâu tâm niệm 。phật thính ngã đẳng dữ a la hán khởi đáp giả
T23n1435_p0284b10║ thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính khởi a la hán đáp 。chư tỉ khâu tâm
T23n1435_p0284b11║ niệm 。phật thính ngã đẳng cung dưỡng a la hán đáp giả thiện 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0284b12║ phật ngôn 。thính cung dưỡng a la hán đáp 。
T23n1435_p0284b13║ phật tại xá vệ quốc 。trường lão ca chiên diên 。hữu nhất cổ khách đệ tử 。tùng
T23n1435_p0284b14║ hải trung hoàn 。dĩ bối tác bão thân vật thí ca chiên diên 。ca chiên diên
T23n1435_p0284b15║ bất thụ phật vị thính ngã thụ bối bão thân vật thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0284b16║ đắc thụ 。phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất bệnh tỉ khâu 。ngữ khán bệnh nhân 。nhữ
T23n1435_p0284b17║ năng hảo khán ngã ái niệm ngã 。ngã nhược mệnh chung 。sở hữu vật tận đương dữ
T23n1435_p0284b18║ nhữ 。ngữ dĩ tiện chung 。đả kiền trĩ tập tăng 。tăng ngữ khán bệnh nhân 。
T23n1435_p0284b19║ tử tỉ khâu sở hữu vật tận trì lai 。hiện tiền tăng ưng phân 。khán bệnh nhân
T23n1435_p0284b20║ ngôn 。phi tăng vật 。hà dĩ cố 。ngã khán bệnh nhân 。bệnh nhân ngữ ngã ngôn 。
T23n1435_p0284b21║ nhữ năng hảo khán ngã ái niệm ngã 。ngã nhược mệnh chung 。sở hữu chư vật tận
T23n1435_p0284b22║ đương dữ nhữ 。thị sự cố phi tăng vật 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị
T23n1435_p0284b23║ sự bạch phật 。phật ngôn 。vô như thị tử 。đương dữ pháp 。nhược tỉ khâu mệnh
T23n1435_p0284b24║ chung vật 。hiện tiền tăng ưng phân 。phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu 。tịnh
T23n1435_p0284b25║ thí nhất tỉ khâu dĩ 。vật chủ mệnh chung 。tức đả kiền trĩ tập tăng 。tăng
T23n1435_p0284b26║ khiển nhân thủ tử tỉ khâu y vật lai thời 。thụ tịnh thí tỉ khâu đáp ngôn 。
T23n1435_p0284b27║ phi tăng vật 。hà dĩ cố 。tử tỉ khâu tiên tịnh thí ngã 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0284b28║ tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thử vi tịnh cố thí 。bỉ mệnh chung
T23n1435_p0284b29║ dĩ 。hiện tiền tăng ưng phân 。phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu 。tịnh thí
T23n1435_p0284c01║ nhất tỉ khâu 。thụ thí giả tử 。thời đả kiền trĩ tập tăng 。bỉ tỉ
T23n1435_p0284c02║ khâu 。tự trì y lai dữ tăng 。tác thị ngôn 。thử thị tăng vật 。tăng vấn 。
T23n1435_p0284c03║ hà cố 。đáp ngôn 。ngã tiên tịnh thí tử tỉ khâu 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0284c04║ vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược bỉ thụ tịnh thí nhân tử 。canh ưng
T23n1435_p0284c05║ tịnh thí dư nhân 。phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu 。tịnh thí nhất tỉ khâu 。
T23n1435_p0284c06║ thụ thí giả phản giới 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0284c07║ ngôn 。nhược phản giới 。canh tịnh thí dư nhân 。phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ
T23n1435_p0284c08║ khâu 。tịnh thí cộng hành đệ tử 。đệ tử hữu bất như pháp sự 。sư trái ngữ
T23n1435_p0284c09║ ngôn 。mạc ngã biên trụ 。thị đệ tử vãng đáo lục quần tỉ khâu biên trụ 。đệ
T23n1435_p0284c10║ tử tiên dục hối quá 。dĩ cận lục quần tỉ khâu cố 。vô hữu hối tâm 。sư
T23n1435_p0284c11║ vãng ngữ đệ tử ngôn 。nhữ hà bất hối quá ư ngã 。đáp ngôn 。bất năng 。
T23n1435_p0284c12║ sư ngôn 。ngã tiên tịnh thí nhữ y 。đệ tử ngôn 。kim đương dữ phật 。chư tỉ
T23n1435_p0284c13║ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược đệ tử bí sư trái
T23n1435_p0284c14║ bất thính chấp tác 。ưng canh tịnh thí dư nhân 。
T23n1435_p0284c15║ phật tại tì xá li quốc 。nhĩ thời địa thấp 。chư tỉ khâu tác y trướng trụ 。
T23n1435_p0284c16║ chư tỉ khâu tác thị niệm 。thử trung tương bất phạm quá thập dạ trường y
T23n1435_p0284c17║ da 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thử y tác
T23n1435_p0284c18║ xá dụng bất phạm 。
T23n1435_p0284c19║ phật tại a la tì quốc 。thời đán thuỷ hữu trùng 。chư tỉ khâu bất tri vân
T23n1435_p0284c20║ hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng lộc 。lộc thời nhị tam nhân cộng
T23n1435_p0284c21║ tróc 。tróc thời bất chính 。phật ngôn 。ưng tác khuyên lộc thuỷ dĩ tả trùng trước đán
T23n1435_p0284c22║ trung 。đán trung trùng chuyển đa 。phật ngôn 。nhất khí thịnh thuỷ 。lộc thuỷ dĩ dĩ
T23n1435_p0284c23║ trùng tả trung 。tả trung dĩ trì tả lưu thuỷ trung 。trường lão ưu ba li vấn
T23n1435_p0284c24║ phật 。phả hữu tỉ khâu 。tại tăng trung thụ công đức y thời 。hữu bất đắc giả
T23n1435_p0284c25║ da 。đáp ngôn hữu 。nhược tỉ khâu dư xứ an cư 。thử xứ thụ công đức y 。
T23n1435_p0284c26║ thị danh bất đắc 。trường lão ưu ba li vấn phật 。phả hữu tỉ khâu 。bất thụ
T23n1435_p0284c27║ công đức y 。đắc danh thụ da 。đáp ngôn hữu 。nhược tỉ khâu thị xứ an cư
T23n1435_p0284c28║ tự tứ dĩ 。xuất giới hành hoàn lai nhập giới 。văn tăng kim nhật thụ công đức
T23n1435_p0284c29║ y 。văn dĩ tùy hỉ giả 。đắc danh vi thụ 。trường lão ưu ba li vấn phật 。
T23n1435_p0285a01║ phả hữu tỉ khâu 。xả công đức y thời 。hữu bất xả giả da 。phật ngôn hữu 。
T23n1435_p0285a02║ nhược tỉ khâu dư xứ thụ công đức y 。thử xứ tăng xả y 。bỉ tỉ khâu
T23n1435_p0285a03║ tuy tại trung 。bất danh vi xả 。trường lão ưu ba li vấn phật 。phả hữu tỉ
T23n1435_p0285a04║ khâu 。tăng xả công đức y 。bỉ tỉ khâu bất tại 。đắc danh xả da 。đáp ngôn
T23n1435_p0285a05║ hữu 。nhược tỉ khâu thụ công đức y xuất giới hành 。văn xả công đức y tùy
T23n1435_p0285a06║ hỉ 。thị danh đắc xả 。
T23n1435_p0285a07║ phật tại xá vệ quốc 。kiêu tát la quốc trụ xứ 。hữu nhân thí tăng vật 。
T23n1435_p0285a08║ đả kiền trĩ tập tăng 。hòa hợp phân vật dĩ khởi 。nhĩ thời lục quần tỉ
T23n1435_p0285a09║ khâu 。tùng giới ngoại lai ngữ chư tỉ khâu 。thử chúng tăng sở hữu vật 。ngã đương
T23n1435_p0285a10║ cộng phân 。chư tỉ khâu hoàn canh cộng phân 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị
T23n1435_p0285a11║ sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược đả kiền trĩ tăng hòa hợp phân vật dĩ khởi 。
T23n1435_p0285a12║ giới ngoại hữu tỉ khâu lai 。dục dữ giả dữ 。bất đắc cường phân 。phật tại
T23n1435_p0285a13║ xá vệ quốc 。kiêu tát la quốc hữu nhân thí tăng y 。nhĩ thời hữu lục quần
T23n1435_p0285a14║ tỉ khâu 。đáo tăng phòng trung lưỡng lưỡng cộng ngữ 。khán chư tỉ khâu dục phân y
T23n1435_p0285a15║ thời 。tại bình xứ trụ 。bỉ phân vật dĩ 。ngã đẳng đương xuất đáo biên sứ canh
T23n1435_p0285a16║ cộng phân 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。khán bỉ tỉ khâu dĩ tại bình xứ trụ 。
T23n1435_p0285a17║ nhĩ thời đả kiền trĩ tập tăng 。chư tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。hoán thị lục
T23n1435_p0285a18║ quần tỉ khâu lai 。cầu mịch sở tại xứ bất đắc 。hữu nhân ngôn 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0285a19║ đa duyên sự 。tất đương xuất hành 。tức hòa hợp phân vật dĩ khởi 。lục quần tỉ
T23n1435_p0285a20║ khâu tiện giới nội lai ngôn 。thử ưng cộng ngã đẳng phân thời lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0285a21║ tác thị ngôn 。nhược bất tín ngã tại giới nội giả 。thử trung hữu tỉ khâu 。kiến
T23n1435_p0285a22║ chư tỉ khâu canh dữ cộng phân 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0285a23║ phật 。phật ngôn 。nhược đả kiền trĩ tăng phân vật dĩ khởi 。nhược hữu giới nội
T23n1435_p0285a24║ tỉ khâu lai 。dục dữ giả dữ 。bất đắc cường phân 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ
T23n1435_p0285a25║ thời tỉ khâu 。quý giá hoả hoán y 。cập thâm ma căn y 。phu sàng thượng toạ 。
T23n1435_p0285a26║ khởi thời dục phá hoại 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0285a27║ ngôn 。ưng phu giả phu 。ưng trước giả trước 。tùy sở nghi tác 。
T23n1435_p0285a28║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu vi bố tát cố đả kiền trĩ 。thuyết giới
T23n1435_p0285a29║ giả ngôn 。nhược bất lai chúc thụ giả thuyết 。hữu nhất tỉ khâu tác thị ngôn 。mỗ
T23n1435_p0285b01║ tỉ khâu thanh tịnh dữ dục 。vấn ngôn 。bỉ tỉ khâu na khứ 。đáp ngôn 。xuất giới
T23n1435_p0285b02║ khứ 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0285b03║ dữ dục giả bất đắc xuất giới 。phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0285b04║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu vi bố tát cố đả kiền trĩ 。thuyết
T23n1435_p0285b05║ giới giả ngôn 。dữ dục giả thuyết 。hữu nhất tỉ khâu xướng ngôn 。mỗ giáp tỉ khâu
T23n1435_p0285b06║ thanh tịnh dữ dục 。vấn ngôn 。thị tỉ khâu tại hà xứ 。đáp ngôn 。tại giới
T23n1435_p0285b07║ ngoại 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất
T23n1435_p0285b08║ đắc thụ giới ngoại nhân dục 。phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0285b09║ phật tại xá vệ quốc 。vi bố tát cố 。đả kiền trĩ tập tăng 。thuyết giới
T23n1435_p0285b10║ giả ngôn 。thùy thụ giáo giới tỉ khâu ni 。đáp ngôn 。ca lưu đà di 。vấn
T23n1435_p0285b11║ ngôn 。tại hà xứ 。đáp ngôn 。xuất giới hành chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị
T23n1435_p0285b12║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thụ giáo giới tỉ khâu ni giả 。bất đắc xuất
T23n1435_p0285b13║ giới hành 。phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0285b14║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。triển chuyển dữ thanh tịnh
T23n1435_p0285b15║ dữ dục dữ tự tứ dữ trừ tội 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự
T23n1435_p0285b16║ bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc triển chuyển dữ thanh tịnh dữ dục dữ tự
T23n1435_p0285b17║ tứ dữ trừ tội 。phạm giả đột cát la 。phật tại xá vệ quốc 。kiêu tát
T23n1435_p0285b18║ la quốc khứ tăng phòng bất viễn 。hữu a luyện nhược xứ 。bố tát thời thiên vũ 。
T23n1435_p0285b19║ phòng trung tăng tâm niệm 。a luyện nhược tỉ khâu đương lai 。a luyện nhược xứ tăng
T23n1435_p0285b20║ phục tác thị niệm 。tăng phòng trung tỉ khâu đương lai 。nhĩ thời lưỡng bất tướng tựu 。
T23n1435_p0285b21║ bất đắc bố tát 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0285b22║ ưng yết ma nhất xứ bố tát 。ưng như thị tác 。tác pháp giả 。nhất tâm hòa
T23n1435_p0285b23║ hợp tăng nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thử mỗ đường xá 。
T23n1435_p0285b24║ ưng tác bố tát xứ 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。mỗ đường xá tác bố
T23n1435_p0285b25║ tát xứ 。như thị bạch 。bạch nhị yết ma 。tăng thính mỗ đường xá tác bố tát
T23n1435_p0285b26║ xứ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0285b27║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời mạt lợi phu nhân 。vi thính pháp cố 。đáo kì
T23n1435_p0285b28║ hoàn trung vấn chư tỉ khâu ngôn thử xứ hữu kỉ tăng 。đáp ngôn 。bất tri 。chư
T23n1435_p0285b29║ tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng số 。nhĩ thời
T23n1435_p0285c01║ chư tỉ khâu hoán danh tự số 。hoán danh tự số thời sâm thác thất số 。phật
T23n1435_p0285c02║ ngôn 。ưng hành trù 。phu nhân hựu vấn 。hữu kỉ sa di 。đáp ngôn 。bất tri 。
T23n1435_p0285c03║ chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。sa di diệc ưng
T23n1435_p0285c04║ hành trù 。
T23n1435_p0285c05║ phật tại xá vệ quốc 。tăng bố tát thời 。mạt lợi phu nhân thí tăng tiền 。chư
T23n1435_p0285c06║ tỉ khâu bất thụ 。phật vị thính thụ bố tát tiền 。chư tỉ khâu bất tri vân
T23n1435_p0285c07║ hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thụ 。thời chư tỉ khâu vị đáo bố
T23n1435_p0285c08║ tát 。nhị nhật tam nhật tiện thuyết giới bố tát 。tỉ khâu vi bố tát cố lai 。
T23n1435_p0285c09║ bất đắc bố tát thí 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0285c10║ phật ngôn 。bất đắc tiên tiền nhị nhật tam nhật thuyết giới 。phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0285c11║ phật ngôn 。bố tát thời ưng bố tát 。vi bố tát tỉ khâu lai 。linh đắc bố
T23n1435_p0285c12║ thí cố 。nhĩ thời chư sa di sách phân 。đáp ngôn 。nhữ bất bố tát bất tác
T23n1435_p0285c13║ yết ma bất thuyết giới 。bất nhập bố tát cố bất dữ phân 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0285c14║ tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。sa di thụ trù cố ưng dữ phân 。
T23n1435_p0285c15║ phật tuy thính dữ 。bất tri dữ kỉ hứa 。phật ngôn 。nhược sa di tại hành thứ 。
T23n1435_p0285c16║ đàn việt tự thủ dữ giả ưng đẳng dữ 。nhược đãn thí tăng 。đại tỉ khâu đắc
T23n1435_p0285c17║ tam phân 。sa di đắc nhất phân 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ
T23n1435_p0285c18║ khâu 。cộng bạch y nhất sàng toạ 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0285c19║ phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc dữ bạch y cộng nhất sàng toạ 。phạm giả đột
T23n1435_p0285c20║ cát la 。
T23n1435_p0285c21║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。cộng sa di nhất sàng toạ 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0285c22║ vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc dữ sa di cộng sàng
T23n1435_p0285c23║ toạ 。phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0285c24║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tỉ khâu 。cộng sa di nhị dạ tú 。đệ tam
T23n1435_p0285c25║ dạ khiển xuất 。xuất thời sa di tiên dĩ du đồ cước 。đạo địa phu thượng du
T23n1435_p0285c26║ ô địa phu 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0285c27║ kim du đồ cước bất đắc địa phu thượng hành 。phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0285c28║ phật tại xá vệ thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。hỗ tướng dụ đệ tử 。
T23n1435_p0285c29║ thời thượng tòa a trái ngôn 。chư tỉ khâu bất tri vân hà đắc súc đệ tử 。
T23n1435_p0286a01║ giáo hoá như pháp 。như thị lục quần tỉ khâu dụ ngã đệ tử 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0286a02║ bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc dụ tha đệ
T23n1435_p0286a03║ tử 。phạm giả đột cát la 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。các chú thệ ngôn 。ngã
T23n1435_p0286a04║ nhược dụ nhữ đệ tử giả 。tác phật chú pháp chú tăng chú 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0286a05║ tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim tỉ khâu bất đắc tự chú
T23n1435_p0286a06║ bất đắc chú tha 。nhược tự chú nhược chú tha giả đột cát la 。nhĩ thời lục
T23n1435_p0286a07║ quần tỉ khâu dĩ vật tác thệ 。ngã nhược dụ nhữ đệ tử giả 。tiện một thị
T23n1435_p0286a08║ vật 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0286a09║ bất đắc dĩ vật tự thệ thệ tha 。nhược dĩ vật tự thệ thệ tha giả đột
T23n1435_p0286a10║ cát la 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu thất y bát 。ngữ
T23n1435_p0286a11║ chư tỉ khâu ngôn 。ngã thất y bát 。đương cộng tác đầu thoán 。thời chư tỉ khâu
T23n1435_p0286a12║ các các tư duy 。bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0286a13║ tỉ khâu bất đắc tự đầu thoán 。diệc bất đắc linh tha đầu thoán 。nhược tự tác
T23n1435_p0286a14║ linh tha tác giả đột cát la 。hà dĩ cố 。chú dữ đầu thoán nhất chủng cố 。
T23n1435_p0286a15║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。thắc bạch y vật 。ngữ
T23n1435_p0286a16║ thủ vật giả ngôn 。chí thời bất đắc giả đương bội trái nhữ 。thủ vật giả bố
T23n1435_p0286a17║ úy 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất
T23n1435_p0286a18║ đắc yếu tha sách bội 。phạm giả đột cát la 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời
T23n1435_p0286a19║ hổ lang sát lộc soát trạch hảo nhục đạm 。hữu tỉ khâu quá trung tùng thử đạo
T23n1435_p0286a20║ hành 。kiến thị tử lộc 。các tướng vị ngôn 。đương trì quy minh nhật thực 。tức trì
T23n1435_p0286a21║ tàn lộc quy 。thời hổ cơ khởi cầu mịch tàn lộc 。nhiễu kì hoàn hống thanh 。
T23n1435_p0286a22║ phật kiến hổ hống 。phật tri nhi cố vấn a nan 。thị hổ hà cố hống 。
T23n1435_p0286a23║ đáp ngôn 。thế tôn 。tỉ khâu trì hổ tàn nhục lai cố 。phật ngôn 。tùng kim bất
T23n1435_p0286a24║ đắc thủ hổ tàn 。phạm giả đột cát la 。hà dĩ cố 。hổ bất đoán vọng cố 。
T23n1435_p0286a25║ nhược thủ sư tử tàn giả vô phạm 。hà dĩ cố 。sư tử đoán vọng cố 。
T23n1435_p0286a26║ phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu 。tiên bất tùng tỉ khâu cầu thính xuất tội 。
T23n1435_p0286a27║ tiện xuất tha tội 。thị tỉ khâu văn thị sự tâm bất hỉ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0286a28║ phật ngôn 。tùng kim tha bất thính 。bất đắc thuyết tha tội 。bất đắc linh tha ức
T23n1435_p0286a29║ tội 。bất đắc già tha thuyết giới tự tứ 。bất đắc già tha giáo giới tỉ khâu
T23n1435_p0286b01║ ni 。già giả đột cát la 。
T23n1435_p0286b02║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu hạ tòa tỉ khâu 。bất cung kính hoán thượng
T23n1435_p0286b03║ tòa 。thượng tòa văn dĩ tâm bất hỉ 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự
T23n1435_p0286b04║ bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc bất cung kính hoán thượng tòa 。nhược bất cung
T23n1435_p0286b05║ kính hoán thượng tòa giả đột cát la 。nhĩ thời chư tỉ khâu bất tri vân hà
T23n1435_p0286b06║ hoán thượng tòa 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim hạ tòa tỉ khâu hoán thượng
T23n1435_p0286b07║ tòa ngôn trường lão 。nhĩ thời đãn hoán trường lão bất tiện 。phật ngôn 。tùng kim hoán
T23n1435_p0286b08║ trường lão mỗ giáp 。như hoán trường lão xá lợi phất 。trường lão mục kiền liên 。trường
T23n1435_p0286b09║ lão a nan 。trường lão nan đề 。trường lão kim tì la 。phật tại xá vệ quốc 。
T23n1435_p0286b10║ hữu na la tỉ khâu 。hữu thí la tỉ khâu ni 。nhị nhân cộng hí tiếu ngôn
T23n1435_p0286b11║ ngữ 。não loạn chư tỉ khâu 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị na la tỉ khâu
T23n1435_p0286b12║ thí la tỉ khâu ni sở tác bất thiện 。sở đạm thực như thâu đạo 。phật dĩ
T23n1435_p0286b13║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng dữ thị nhị nhân tác bất
T23n1435_p0286b14║ thanh tịnh yết ma 。nhất tâm hòa hợp tăng nhất tỉ khâu xướng ngôn 。đại đức tăng
T23n1435_p0286b15║ thính 。thị na la tỉ khâu thí la tỉ khâu ni 。cộng hí tiếu ngôn ngữ não
T23n1435_p0286b16║ loạn chư tỉ khâu 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。thị na la tỉ khâu thí
T23n1435_p0286b17║ la tỉ khâu ni cộng hí tiếu ngôn ngữ não loạn chư tỉ khâu 。thị sở đạm
T23n1435_p0286b18║ thực như thâu đạo 。như thị bạch 。bạch nhị yết ma 。tăng dữ na la tỉ
T23n1435_p0286b19║ khâu thí la tỉ khâu ni tác bất thanh tịnh yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên
T23n1435_p0286b20║ cố 。thị sự như thị trì 。tăng dữ nhị nhân tác bất thanh tịnh yết ma cánh 。
T23n1435_p0286b21║ thị nhị nhân tâm sinh hối 。tự kiến quá tội tứ bố sám hối 。tác thị ngôn 。
T23n1435_p0286b22║ ngã tiên não loạn chúng tăng 。kim sinh thanh tịnh tâm 。khí xả bất thanh tịnh yết
T23n1435_p0286b23║ ma 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị na la
T23n1435_p0286b24║ tỉ khâu thí la tỉ khâu ni hối quá sinh thanh tịnh tâm 。ưng dữ xả bất
T23n1435_p0286b25║ thanh tịnh yết ma ưng như thị tác 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị na la tỉ
T23n1435_p0286b26║ khâu thí la tỉ khâu ni tùng tòa khởi 。thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ hữu
T23n1435_p0286b27║ tất trước địa hợp chưởng tác thị ngôn 。đại đức tăng thính 。ngã na la tỉ khâu
T23n1435_p0286b28║ thí la tỉ khâu ni 。cộng hí tiếu ngôn ngữ não loạn tăng cố 。tăng dữ ngã
T23n1435_p0286b29║ đẳng tác bất thanh tịnh yết ma 。sở đạm thực như thâu đạo 。ngã đẳng kim hối
T23n1435_p0286c01║ quá sinh thanh tịnh tâm 。khí xả bất thanh tịnh yết ma 。ngã na la tỉ khâu
T23n1435_p0286c02║ thí la tỉ khâu ni 。sở thụ thực mạc như thâu đạo 。lân mẫn cố 。đệ nhị
T23n1435_p0286c03║ đệ tam diệc như thị khí 。tăng trung nhất tỉ khâu xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。
T23n1435_p0286c04║ thị na la tỉ khâu thí la tỉ khâu ni 。cộng hí tiếu ngôn ngữ não loạn
T23n1435_p0286c05║ tăng cố 。dữ bất thanh tịnh yết ma 。sở đạm thực như thâu đạo 。thị nhị nhân
T23n1435_p0286c06║ kim tự hối quá sinh thanh tịnh tâm 。tùng tăng khí xả bất thanh tịnh yết ma 。
T23n1435_p0286c07║ sở đạm thực mạc như thâu đạo 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng dữ thị
T23n1435_p0286c08║ na la tỉ khâu thí la tỉ khâu ni xả bất thanh tịnh yết ma 。sở đạm
T23n1435_p0286c09║ thực mạc như thâu đạo 。như thị bạch 。bạch tứ yết ma 。tăng dữ na la tỉ
T23n1435_p0286c10║ khâu thí la tỉ khâu ni xả bất thanh tịnh yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên
T23n1435_p0286c11║ cố 。thị sự như thị trì 。nhĩ thời tỉ khâu vấn phật 。dụng hà đẳng bì tác
T23n1435_p0286c12║ cức tỉ 。phật ngôn 。trừ ngũ chủng bì 。sư tử bì hổ bì báo bì thát
T23n1435_p0286c13║ bì miêu bì 。canh trừ ngũ chủng bì 。tượng bì mã bì cẩu bì dã can bì
T23n1435_p0286c14║ hắc lộc bì 。dư giả thính tác 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu nhân 。
T23n1435_p0286c15║ thí tăng chiên ngư bì cức tỉ 。chư tỉ khâu bất thụ 。phật vị thính ngã trước
T23n1435_p0286c16║ chiên ngư bì cức tỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng thụ chiên ngư bì cức
T23n1435_p0286c17║ tỉ 。vi thô cố 。dĩ ngưu bì phú thượng 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu
T23n1435_p0286c18║ nhân 。thí tăng thác ngư bì cức tỉ 。chư tỉ khâu bất thụ 。phật vị thính
T23n1435_p0286c19║ ngã thụ thác ngư bì cức tỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thụ thác ngư
T23n1435_p0286c20║ bì cức tỉ 。dĩ nhãn thống cố 。dĩ ngưu bì phú thượng 。
T23n1435_p0286c21║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhân thí tăng cân 。chư tỉ khâu bất thụ 。bất tri
T23n1435_p0286c22║ hà sở dụng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thụ dụng 。tác bế hộ nữu khai
T23n1435_p0286c23║ hộ mẫn 。phật tại xá vệ quốc 。hữu nhân thí tăng hùng bì 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0286c24║ thụ 。bất tri hà sở dụng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng thụ 。ưng trước
T23n1435_p0286c25║ tăng phòng hộ nội dụng thức cước nhập phòng 。phật tự tứ hậu du hành giáo hoá
T23n1435_p0286c26║ hữu nhất tỉ khâu 。thủ tróc cức tỉ hành 。phật kiến dĩ tri nhi cố vấn 。hà
T23n1435_p0286c27║ dĩ cố thủ tróc cức tỉ hành 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。cức tỉ hoại ngã cước
T23n1435_p0286c28║ cố 。phật ngôn 。ưng dĩ nhuyễn bì già 。già dĩ hành thời bát địa 。phật ngôn 。
T23n1435_p0286c29║ ưng hậu thí võng 。phật tại a la tì quốc 。hữu doanh lí tỉ khâu 。nhật
T23n1435_p0287a01║ nhật vi tài mộc vi trúc nhập sơn 。nhập sơn thời đạo trung 。úy sư tử hổ
T23n1435_p0287a02║ lang hùng bi đa la xoa 。úy bất y đạo hành 。hành thời cức thứ tạo giáp
T23n1435_p0287a03║ thứ thứ cước 。thị tỉ khâu dĩ long tu thảo tác lí 。đạo trung đa thụ nê
T23n1435_p0287a04║ thuỷ hoại cước 。phật ngôn 。ưng tác hài thông nê thuỷ xuất 。phật tại xá vệ quốc
T23n1435_p0287a05║ kì lê viên 。hữu phật thân lí 。văn đồng tính trung hữu xuất gia đắc phật 。tức
T23n1435_p0287a06║ bạch phụ mẫu 。ngã dục vãng kiến phật 。phụ mẫu tác thị niệm 。nhược vãng phật sở
T23n1435_p0287a07║ hoặc đương xuất gia 。nhĩ thời phụ mẫu vi thuyết chư nan ngôn 。đạo trung hữu sư
T23n1435_p0287a08║ tử bố hổ lang hùng bi đẳng bố 。hựu bạch phụ mẫu 。ngã tất đương khứ 。phụ
T23n1435_p0287a09║ mẫu tri tất dục khứ 。tác thị ngôn 。ngã kim dữ nhữ biệt 。nhược xuất gia giả
T23n1435_p0287a10║ đương lai chí thử 。đáp ngôn nhĩ 。tức vãng phật sở 。đáo dĩ đầu diện tác lễ
T23n1435_p0287a11║ tại nhất diện lập 。phật dữ xuất gia thụ giới 。hậu từ bạch phật ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0287a12║ ngã dục hoàn kiến phụ mẫu thân lí 。phật ngôn 。khứ mạc cửu trụ 。tức tiện hoàn
T23n1435_p0287a13║ gia 。chư thân lí đa nhân 。nhân lưu nhất nhật như thị kinh cửu 。thời tân
T23n1435_p0287a14║ vũ tuyết đoạ 。nhĩ thời thị tỉ khâu 。dữ thân lí biệt dục hoàn phật sở 。đáp
T23n1435_p0287a15║ ngôn 。tân vũ tuyết vân 。hà đắc khứ 。nhữ năng trước bạch y ngoa bất 。đáp
T23n1435_p0287a16║ ngôn 。phật vị thính ngã trước bạch y ngoa 。tức thời hoàn đạo trung thủ lãnh cước
T23n1435_p0287a17║ đông nhãn thống 。lai đáo phật sở 。đầu diện tác lễ tại nhất diện lập 。chư phật
T23n1435_p0287a18║ thường pháp 。khách tỉ khâu lai 。dĩ như thị ngữ lao vấn 。nhẫn bất túc bất 。an
T23n1435_p0287a19║ lạc trụ bất 。khí thực bất phạp 。đạo lộ bất bì da 。phật tức dĩ thị ngữ
T23n1435_p0287a20║ lao vấn thị tỉ khâu 。nhẫn bất 。túc bất an lạc trụ bất 。khí thực bất phạp 。
T23n1435_p0287a21║ đạo lộ bất bì da 。tỉ khâu ngôn 。nhẫn túc an lạc trụ khí thực bất phạp
T23n1435_p0287a22║ đạo lộ bất bì 。tức dĩ như thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật tri nhi cố
T23n1435_p0287a23║ vấn 。bỉ độ hà như 。đáp ngôn 。đa tuyết 。phật ngôn 。tùng kim đa tuyết quốc
T23n1435_p0287a24║ độ 。thính trước bạch y ngoa 。vi già tuyết cố 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ
T23n1435_p0287a25║ thời cấp cô độc cư sĩ 。dĩ xích chu đồ ngũ bá mẫn sàng cước 。thí kì
T23n1435_p0287a26║ hoàn tăng 。chư tỉ khâu bất thụ ngôn 。phật vị thính ngã chu đồ mẫn sàng
T23n1435_p0287a27║ cước 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị sàng thanh tịnh ưng thụ 。phật tại vương xá
T23n1435_p0287a28║ thành 。nhĩ thời bạt đề trường giả 。chủng chủng trang nghiêm tăng phòng thí tăng 。chư tỉ
T23n1435_p0287a29║ khâu bất thụ 。phật vị thính ngã thụ chủng chủng trang nghiêm tăng phòng 。thị sự bạch
T23n1435_p0287b01║ phật 。phật ngôn 。thị phòng thanh tịnh ưng thụ 。
T23n1435_p0287b02║ phật tại xá vệ quốc 。úc già tô bạt na trường giả 。vãng đáo phật sở đầu
T23n1435_p0287b03║ diện tác lễ tại nhất diện toạ dĩ 。phật dĩ chủng chủng thuyết pháp 。kì giáo lợi
T23n1435_p0287b04║ hỉ dĩ mặc nhiên 。nhĩ thời úc già trường giả 。kiến phật chủng chủng thuyết pháp
T23n1435_p0287b05║ mặc nhiên dĩ bạch phật ngôn 。thế tôn 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật
T23n1435_p0287b06║ mặc nhiên thụ 。tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。hoàn gia cánh dạ biện chủng chủng đa
T23n1435_p0287b07║ mĩ ẩm thực 。hựu trang nghiêm ngũ bá kim sàng ngân sàng lưu li sàng phả lê
T23n1435_p0287b08║ sàng 。tác thị niệm 。bất thụ nhất đương thụ nhất 。hựu biện ngũ bá kim bàn
T23n1435_p0287b09║ ngân bàn lưu li bàn phả lê bàn 。tác thị niệm 。bất thụ nhất đương thụ
T23n1435_p0287b10║ nhất 。hựu biện ngũ bá kim bát ngân bát lưu li bát phả lê bát 。tác
T23n1435_p0287b11║ thị niệm 。bất thụ nhất đương thụ nhất 。minh triêu vãng bạch phật thời đáo 。phật trước
T23n1435_p0287b12║ y trì bát 。dữ tỉ khâu tăng câu nhập kì xá 。dĩ ngũ bá kim sàng phụng
T23n1435_p0287b13║ phật 。thời phật bất thụ 。hựu phụng ngân sàng lưu li sàng phả lê sàng 。phật diệc
T23n1435_p0287b14║ bất thụ 。nhĩ thời trường giả trừ thị bảo sàng 。canh phu dư sàng dĩ nhục trùng
T23n1435_p0287b15║ phú thượng 。phật tức tựu toạ 。nhĩ thời trường giả dĩ ngũ bá kim bàn phụng
T23n1435_p0287b16║ phật 。phật diệc bất thụ 。hựu phụng ngân bàn lưu li bàn phả lê bàn thí
T23n1435_p0287b17║ phật 。phật diệc bất thụ 。nhĩ thời trường giả dĩ ngũ bá kim bát phụng phật 。phật
T23n1435_p0287b18║ diệc bất thụ 。hựu phụng ngân bát lưu li bát phả lê bát 。phật diệc bất thụ 。
T23n1435_p0287b19║ phật ngôn 。ngã tiên thính nhị chủng bát 。thiết bát ngoã bát 。bát chủng bát bất ưng
T23n1435_p0287b20║ súc 。trường giả tức hành thuỷ hạ thực 。chủng chủng phong mĩ 。phật cập tăng mãn túc
T23n1435_p0287b21║ thu bát dĩ 。trì tiểu sàng phật tiền toạ dục thính pháp 。phật vi chủng chủng thuyết
T23n1435_p0287b22║ pháp 。kì giáo lợi hỉ cánh 。tùng tòa khởi khứ 。
T23n1435_p0287b23║ thập tụng luật quyển đệ tam thập cửu TTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment