Thập Tụng Luật – Quyển 42

Tzed Version
T23n1435_p0302c09║
T23n1435_p0302c10║
T23n1435_p0302c11║
T23n1435_p0302c12║ thập tụng luật quyển đệ tứ thập nhị (đệ thất tụng chi nhất )
T23n1435_p0302c13║
T23n1435_p0302c14║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la cộng la thập dịch
T23n1435_p0302c15║     ni luật đệ nhất (bất cộng chi giới )bát ba la di pháp
T23n1435_p0302c16║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời xá vệ quốc trung vương viên tinh xá 。hữu tỉ
T23n1435_p0302c17║ khâu ni 。danh chu na nan đà 。niên thiểu đoan chính 。hữu lộc tử cư sĩ nhi 。
T23n1435_p0302c18║ diệc niên thiểu đoan chính 。thị nam tử ư chu na nan đà tỉ khâu ni 。thâm
T23n1435_p0302c19║ sinh lậu tâm 。thị tỉ khâu ni ư thị nam tử 。diệc sinh lậu tâm 。thị lộc
T23n1435_p0302c20║ tử nhi như thị tư duy 。nhược ngã ngữ thị tỉ khâu ni 。tác thị sự
T23n1435_p0302c21║ giả 。thân tự đắc tội 。vương đương trị ngã 。ác danh lưu bố tứ phương 。thân hoại
T23n1435_p0302c22║ mệnh chung đương đoạ địa ngục 。tỉ khâu ni diệc như thị tư duy 。nhược ngã ngữ
T23n1435_p0302c23║ thị nam tử 。tác thị sự giả 。thân tự đắc tội 。nhi linh tha đắc tội 。ác
T23n1435_p0302c24║ danh lưu bố tứ phương 。chư tỉ khâu tỉ khâu ni dĩ pháp trị ngã 。chư thiên
T23n1435_p0302c25║ thiện thần bất phục thủ hộ ngã 。thân hoại mệnh chung đương đoạ địa ngục 。thị tỉ
T23n1435_p0302c26║ khâu ni thường ức niệm thị nam tử 。bất đắc tùng ý cố 。sinh bệnh luy sấu
T23n1435_p0302c27║ tại phòng nội ngoạ 。đoán uy nghi bất năng hành lai 。thị nam tử văn thị tỉ
T23n1435_p0302c28║ khâu ni đắc bệnh thụ khổ não tại phòng nội ngoạ bất năng hành lai 。văn dĩ
T23n1435_p0302c29║ tác thị niệm 。thị tỉ khâu ni canh vô hữu bệnh 。đãn dĩ niệm ngã cố 。trí
T23n1435_p0303a01║ thị luy sấu thụ chư khổ não 。ngã hà bất vãng thị tỉ khâu ni sở 。bất
T23n1435_p0303a02║ thuyết thị sự diệc năng trừ bệnh 。tác thị niệm dĩ 。tức vãng vương viên tỉ khâu
T23n1435_p0303a03║ ni tinh xá 。đáo dĩ vấn chư tỉ khâu ni ngôn 。chu na nan đà tỉ khâu
T23n1435_p0303a04║ ni vi tại hà xứ 。đáp ngôn 。tại mỗ phòng nội bệnh ngoạ thụ khổ não 。đoán
T23n1435_p0303a05║ uy nghi bất năng hành lai 。thị nam tử tức vãng đáo tỉ khâu ni phòng trung 。
T23n1435_p0303a06║ ma xúc bão tróc tác thị ngôn 。nhữ bệnh tiểu sai bất 。khả nhẫn bất 。khổ não
T23n1435_p0303a07║ bất tăng trường da 。đáp ngôn 。bệnh bất sai bất khả nhẫn 。khổ não tăng trường 。nhĩ
T23n1435_p0303a08║ thời tỉ khâu ni 。khẩu xuất ác bất tịnh ngữ 。tác thị ngôn 。thử thị ngã phân 。
T23n1435_p0303a09║ tha bất ái niệm ngã 。ngã tiện ái niệm tha 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu
T23n1435_p0303a10║ dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。a trái ngôn 。vân hà
T23n1435_p0303a11║ danh tỉ khâu ni 。hữu lậu tâm thính lậu tâm nam tử ma xúc bão tróc 。chủng
T23n1435_p0303a12║ chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。
T23n1435_p0303a13║ phật tri cố vấn chu na nan đà tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。
T23n1435_p0303a14║ đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh
T23n1435_p0303a15║ tỉ khâu ni 。hữu lậu tâm thính lậu tâm nam tử ma xúc bão tróc 。chủng chủng
T23n1435_p0303a16║ nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế
T23n1435_p0303a17║ giới 。nhiếp tăng cố 。tăng cực hảo nhiếp cố 。tăng an lạc trụ cố 。chiết phục
T23n1435_p0303a18║ cao tâm nhân cố 。hữu tàm quý giả đắc an lạc cố 。bất tín giả đắc tịnh
T23n1435_p0303a19║ tín cố 。dĩ tín giả tăng trường tín cố 。già kim thế não lậu cố 。đoán hậu
T23n1435_p0303a20║ thế ác thú cố 。phạm hành cửu trụ cố 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0303a21║ nhược tỉ khâu ni hữu lậu tâm 。thính lậu tâm nam tử phát tế dĩ hạ chí
T23n1435_p0303a22║ oản tất dĩ thượng khước y 。thuận ma nghịch ma khiên suy án kháp bão thượng bão
T23n1435_p0303a23║ hạ 。thị tỉ khâu ni đắc ba la di bất cộng trụ 。lậu tâm giả 。ư thị
T23n1435_p0303a24║ nhân biên sinh ái kế thâm hậu 。nam tử lậu tâm diệc như thị 。nam giả 。vị
T23n1435_p0303a25║ nhân nam năng tác dâm sự 。ba la di giả 。thị tội tế ác thâm trùng 。thối
T23n1435_p0303a26║ đoạ bất như 。thị cố danh ba la di 。bất cộng trụ giả 。chư tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0303a27║ bất dữ thử tỉ khâu ni cộng tác pháp sự 。vị bạch yết ma bạch nhị yết
T23n1435_p0303a28║ ma bạch tứ yết ma thuyết giới tự tứ tác thập tam tỉ khâu ni yết ma 。thị
T23n1435_p0303a29║ trung phạm giả 。hữu bát chủng 。nhược tỉ khâu ni sinh lậu tâm 。thính lậu tâm nam
T23n1435_p0303b01║ tử khước y thuận ma diện 。phạm ba la di 。nhược ma ân nhược hung hiếp tích
T23n1435_p0303b02║ phúc tề đại tiểu tiện xứ bễ nãi chí tất 。như thuận ma nghịch ma khiên suy
T23n1435_p0303b03║ án kháp diệc như thị 。phát tế dĩ thượng oản dĩ tiền tất dĩ hạ 。khước y
T23n1435_p0303b04║ ma xúc thâu lan già 。nhược tỉ khâu ni hữu lậu tâm 。thính lậu tâm nam tử
T23n1435_p0303b05║ khước y 。tùng địa bão trước cơ thượng ba la di 。tùng cơ thượng trước độc toạ
T23n1435_p0303b06║ sàng thượng 。tùng độc toạ sàng thượng trước đại sàng thượng 。tùng đại sàng thượng trước dư
T23n1435_p0303b07║ thượng 。tùng dư thượng trước xa thượng 。tùng xa thượng trước mã thượng 。tùng mã thượng trước
T23n1435_p0303b08║ tượng thượng 。tùng tượng thượng trước đường thượng 。giai ba la di 。hựu tỉ khâu ni hữu
T23n1435_p0303b09║ lậu tâm 。thính lậu tâm nam tử khước y 。tùng đường thượng bão trước tượng thượng 。tùng
T23n1435_p0303b10║ tượng thượng trước mã thượng 。tùng mã thượng trước xa thượng 。tùng xa thượng trước dư thượng 。
T23n1435_p0303b11║ tùng dư thượng trước đại sàng thượng 。tùng đại sàng thượng trước độc toạ sàng thượng 。tùng
T23n1435_p0303b12║ độc toạ sàng thượng trước cơ thượng 。tùng cơ thượng trước địa thượng 。giai ba la di 。
T23n1435_p0303b13║ năng phát tế dĩ thượng oản dĩ tiền tất dĩ hạ thính khước y bão cử thượng hạ
T23n1435_p0303b14║ thâu lan già 。nhược tỉ khâu ni hữu lậu tâm 。thính lậu tâm nam tử hợp y
T23n1435_p0303b15║ thuận ma diện thâu lan già 。nhược ân nhược hung hiếp tích phúc tề đại tiểu tiện
T23n1435_p0303b16║ xứ bễ tất 。đắc thâu lan già 。như thuận ma nghịch ma khiên suy án kháp
T23n1435_p0303b17║ diệc như thị 。hợp y ma xúc phát tế dĩ thượng oản dĩ tiền tất dĩ hạ
T23n1435_p0303b18║ đột cát la 。hựu tỉ khâu ni hữu lậu tâm 。thính lậu tâm nam tử hợp y
T23n1435_p0303b19║ bão 。tùng địa trước cơ thượng thâu lan già 。tùng cơ thượng trước độc toạ sàng thượng 。
T23n1435_p0303b20║ tùng độc toạ sàng thượng trước đại sàng thượng 。tùng đại sàng thượng trước dư thượng 。tùng
T23n1435_p0303b21║ dư thượng trước xa thượng 。tùng xa thượng trước mã thượng 。tùng mã thượng trước tượng thượng 。
T23n1435_p0303b22║ tùng tượng thượng trước đường thượng 。giai thâu lan già 。hựu tỉ khâu ni hữu lậu tâm 。
T23n1435_p0303b23║ thính lậu tâm nam tử hợp y bão 。tùng đường thượng trước tượng thượng 。tùng tượng thượng
T23n1435_p0303b24║ trước mã thượng 。tùng mã thượng trước xa thượng 。tùng xa thượng trước dư thượng 。tùng dư
T23n1435_p0303b25║ thượng trước đại sàng thượng 。tùng đại sàng thượng trước độc toạ sàng thượng 。tùng độc toạ
T23n1435_p0303b26║ sàng thượng trước cơ thượng 。tùng cơ thượng trước địa thượng 。giai thâu lan già 。nhược phát
T23n1435_p0303b27║ tế dĩ thượng oản dĩ tiền tất dĩ hạ 。thính hợp y bão cử thượng hạ đột
T23n1435_p0303b28║ cát la 。bất phạm giả 。nhược phụ tưởng huynh đệ tưởng nhi tử tưởng 。nhược thuỷ phiêu
T23n1435_p0303b29║ nhược hoả thiêu 。nhược đao sóc cung trượng nhược dục đoạ khanh 。nhược trực ác thú nan
T23n1435_p0303c01║ ác quỷ nan bất phạm 。nhất thiết vô trước tâm bất phạm (ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0303c02║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。thính lục quần tỉ
T23n1435_p0303c03║ khâu tróc thủ 。tróc y 。cộng lập cộng ngữ cộng kì 。nhập bình phú xứ đãi nam
T23n1435_p0303c04║ tử lai 。cử thân như bạch y nữ nhĩ thời hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri
T23n1435_p0303c05║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên ha trái ngôn 。
T23n1435_p0303c06║ vân hà danh tỉ khâu ni 。hữu lậu tâm 。thính lậu tâm nam tử tróc thủ tróc
T23n1435_p0303c07║ y 。cộng lập cộng ngữ cộng kì 。nhập bình phú xứ đãi nam tử lai 。cử thân
T23n1435_p0303c08║ như bạch y nữ 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0303c09║ sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật
T23n1435_p0303c10║ tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0303c11║ trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。hữu lậu tâm 。thính lậu tâm nam tử tróc thủ
T23n1435_p0303c12║ tróc y 。cộng lập cộng ngữ cộng kì 。nhập bình phú xứ đãi nam tử lai 。
T23n1435_p0303c13║ cử thân như bạch y nữ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0303c14║ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0303c15║ nhược tỉ khâu ni hữu lậu tâm 。thính lậu tâm nam tử tróc thủ tróc y 。cộng
T23n1435_p0303c16║ lập cộng ngữ cộng kì 。nhập bình phú xứ 。đãi nam tử lai 。cử thân như bạch
T23n1435_p0303c17║ y nữ 。dĩ thị bát sự kì tham trước tướng 。thị tỉ khâu ni phạm ba la
T23n1435_p0303c18║ di bất ưng cộng trụ 。lậu tâm giả 。ư thị nhân biên sinh ái kế thâm hậu 。
T23n1435_p0303c19║ nam tử lậu tâm diệc như thị 。nam tử giả 。vị nhân nam năng tác dâm
T23n1435_p0303c20║ sự 。tróc thủ giả 。tùng oản tiền 。danh vi thủ 。tróc y giả 。tróc sấn thân
T23n1435_p0303c21║ y 。cộng lập giả 。khả thuyết bất tịnh ngữ xứ 。cộng ngữ giả 。khả thuyết bất tịnh
T23n1435_p0303c22║ ngữ xứ 。cộng kì giả 。khả tác ác xứ 。nhập bình phú xứ giả 。nhược bích phú
T23n1435_p0303c23║ chướng 。thảo tịch phú chướng 。y mạn phú chướng xứ 。đãi nam tử lai giả 。khả tác
T23n1435_p0303c24║ ác xứ 。cử thân như bạch y nữ giả 。nhược tróc nhược bão 。bất nghịch nam tử
T23n1435_p0303c25║ ý 。như bạch y nữ 。dụng thị bát sự kì tham trước tướng 。phạm ba la di 。
T23n1435_p0303c26║ ba la di giả 。thị tội tế ác thâm trùng 。thối đoạ bất như 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0303c27║ ni phạm thị tội giả 。bất danh sa môn ni 。phi thích nữ 。thất tỉ khâu ni
T23n1435_p0303c28║ pháp 。bất cộng trụ giả 。chư tỉ khâu ni bất cộng tác pháp sự 。vị bạch yết
T23n1435_p0303c29║ ma bạch nhị yết ma bạch tứ yết ma thuyết giới 。tự tứ lập thập tam tỉ
T23n1435_p0304a01║ khâu ni yết ma 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni hữu lậu tâm 。thính lậu
T23n1435_p0304a02║ tâm nam tử tróc thủ thâu lan già 。thính tróc y thâu lan già 。nhược cộng lập
T23n1435_p0304a03║ thâu lan già 。nhược cộng ngữ thâu lan già 。nhược cộng kì thâu lan già 。nhược
T23n1435_p0304a04║ nhập bình phú xứ thâu lan già 。đãi nam tử lai thâu lan già 。thân dữ nam
T23n1435_p0304a05║ tử như bạch y nữ thâu lan già 。nhược cụ tác bát sự 。phạm ba la di
T23n1435_p0304a06║ (đệ lục sự cánh )。
T23n1435_p0304a07║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời hữu nhị tỉ khâu ni thị tỉ muội 。tỉ danh
T23n1435_p0304a08║ di đa la muội danh di đế lệ 。di đa la tỉ khâu ni 。tác bất tịnh
T23n1435_p0304a09║ hành phạm dâm dục 。di đế lệ tỉ khâu ni thiện hảo 。bất phạm dâm dục 。di
T23n1435_p0304a10║ đa la tỉ khâu ni 。hậu thời phản giới tác bạch y 。chư tỉ khâu ni 。vãng
T23n1435_p0304a11║ ngữ di đế lệ tỉ khâu ni ngôn 。nhữ tỉ phản giới tác bạch y 。vi hảo
T23n1435_p0304a12║ bất 。đáp ngôn 。ngã diệc tiên tri thị tỉ khâu ni phạm như thị như thị bất
T23n1435_p0304a13║ tịnh hành 。ngã đãn bất dục tự cử 。bất dục hướng tăng thuyết 。hoặc hữu nhân ngôn 。
T23n1435_p0304a14║ vân hà danh tỉ khâu ni 。tự ô tỉ 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục
T23n1435_p0304a15║ tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái
T23n1435_p0304a16║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。hữu tri tha tỉ khâu ni hữu thô tội phú
T23n1435_p0304a17║ tạng 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị
T23n1435_p0304a18║ bộ tăng 。tri nhi cố vấn di đế lệ tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự
T23n1435_p0304a19║ bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà
T23n1435_p0304a20║ danh tỉ khâu ni 。tri tỉ khâu ni phạm thô tội phú tạng 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0304a21║ a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng
T23n1435_p0304a22║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。tri tỉ khâu ni phạm thô
T23n1435_p0304a23║ tội 。phú tạng nãi chí nhất dạ 。thị tỉ khâu ni 。tri bỉ tỉ khâu ni nhược
T23n1435_p0304a24║ thối nhược trụ nhược diệt nhược khứ 。hậu tác thị ngôn 。ngã diệc tiên tri thị tỉ
T23n1435_p0304a25║ khâu ni phạm như thị như thị bất tịnh hành 。đãn bất dục tự cử 。bất dục
T23n1435_p0304a26║ hướng tăng thuyết 。hoặc hữu nhân ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。tự ô tỉ 。thị
T23n1435_p0304a27║ tỉ khâu ni phạm ba la di 。bất ưng cộng trụ 。tri giả 。nhược tự tri nhược
T23n1435_p0304a28║ tùng tha văn 。nhược tội tỉ khâu ni tự thuyết 。thô tội giả nhược ba la di
T23n1435_p0304a29║ nhược tăng già bà thi sa 。phục thứ nhất thiết tội 。giai danh vi thô 。đãn phân
T23n1435_p0304b01║ biệt ngũ chủng tội cố 。nhị chủng danh thô 。nhất dạ giả 。tùng nhật một chí địa
T23n1435_p0304b02║ vị liễu 。thị danh dạ 。bỉ tỉ khâu ni thối giả 。thối thất tỉ khâu ni pháp 。
T23n1435_p0304b03║ trụ giả 。trụ bạch y pháp trung 。diệt giả 。như pháp như tì ni như phật
T23n1435_p0304b04║ giáo 。dữ diệt tấn yết ma 。khứ giả 。nhập ngoại đạo khứ 。nhiên hậu tác thị
T23n1435_p0304b05║ ngôn 。ngã tiên tri thị tỉ khâu ni phạm như thị như thị bất tịnh hành 。ngã
T23n1435_p0304b06║ bất dục tự cử 。bất dục hướng tăng thuyết 。hoặc hữu nhân ngôn 。vân hà muội tự
T23n1435_p0304b07║ ô tỉ 。thị tỉ khâu ni phạm ba la di 。bất ưng cộng trụ 。ba la di
T23n1435_p0304b08║ giả 。thị tội tế ác thâm trùng 。thối đoạ bất như 。nhược tỉ khâu ni tác thị
T23n1435_p0304b09║ tội 。phi sa môn ni phi thích nữ 。thất tỉ khâu ni pháp 。bất cộng trụ
T23n1435_p0304b10║ giả 。chư tỉ khâu ni bất cộng tác pháp sự 。vị bạch yết ma bạch nhị yết
T23n1435_p0304b11║ ma bạch tứ yết ma thuyết giới tự tứ lập thập tam tỉ khâu ni yết ma 。
T23n1435_p0304b12║ thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni 。kiến dư tỉ khâu ni địa liễu thời phạm
T23n1435_p0304b13║ ba la di tội 。thị tỉ khâu ni 。ba la di trung sinh ba la di tưởng 。
T23n1435_p0304b14║ cánh nhật phú tạng chí địa liễu thời 。phạm ba la di nhược thị tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0304b15║ tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn 。cuồng tâm loạn
T23n1435_p0304b16║ tâm bệnh hoại tâm 。nhĩ thời phú tạng bất phạm 。nhược giải tấn nhược khổ thống chỉ
T23n1435_p0304b17║ hoàn đắc bản tâm 。thị thời phú tạng tha tội chí địa liễu thời 。phạm ba la
T23n1435_p0304b18║ di 。nhược tỉ khâu ni 。kiến dư tỉ khâu ni 。địa liễu dĩ nhật xuất thời nhật
T23n1435_p0304b19║ xuất dĩ 。trung tiền nhật trung nhật dật 。bô thời nhật một thời nhật một dĩ 。sơ
T23n1435_p0304b20║ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ phân trung dạ
T23n1435_p0304b21║ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân hậu dạ trung phân hậu dạ hậu
T23n1435_p0304b22║ phân 。phú tạng chí địa liễu thời 。phạm ba la di 。thị ba la di trung
T23n1435_p0304b23║ sinh ba la di tưởng 。phú tạng chí địa liễu thời 。phạm ba la di 。nhược
T23n1435_p0304b24║ thị tỉ khâu ni 。tăng dữ tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ
T23n1435_p0304b25║ tấn 。cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm 。nhĩ thời phú tạng bất phạm 。nhược giải
T23n1435_p0304b26║ tấn nhược khổ thống chỉ hoàn đắc bản tâm 。nhĩ thời phú tạng tha tội chí địa
T23n1435_p0304b27║ liễu thời 。phạm ba la di 。nhược tỉ khâu ni 。kiến dư tỉ khâu ni địa liễu
T23n1435_p0304b28║ thời phạm ba la di 。ư ba la di trung 。vị ba la di 。vị tăng già
T23n1435_p0304b29║ bà thi sa 。vị ba dật đề 。vị ba la đề đề xá ni 。vị đột cát
T23n1435_p0304c01║ la 。thị tỉ khâu ni 。ư ba la di trung sinh tăng già bà thi sa tưởng 。
T23n1435_p0304c02║ phú tạng chí địa liễu thời phạm ba la di 。hựu tỉ khâu ni 。nhật xuất thời
T23n1435_p0304c03║ nhật xuất dĩ 。trung tiền nhật trung nhật dật bô thời nhật một nhật một dĩ 。sơ
T23n1435_p0304c04║ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ phân trung dạ
T23n1435_p0304c05║ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân hậu dạ trung phân hậu dạ hậu
T23n1435_p0304c06║ phân 。kiến tỉ khâu ni phạm ba la di thị ba la di trung 。vị tăng già
T23n1435_p0304c07║ bà thi sa 。vị ba dật đề 。vị ba la đề đề xá ni 。vị đột cát
T23n1435_p0304c08║ la 。ư ba la di trung 。sinh tăng già bà thi sa tưởng 。phú tạng chí
T23n1435_p0304c09║ địa liễu thời 。phạm ba la di 。sinh ba dật đề tưởng 。sinh ba la đề đề
T23n1435_p0304c10║ xá ni tưởng 。sinh đột cát la tưởng 。diệc như thị 。nhược tăng dữ thị tỉ
T23n1435_p0304c11║ khâu ni tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn 。cuồng tâm loạn
T23n1435_p0304c12║ tâm bệnh hoại tâm 。nhĩ thời phú tạng bất phạm 。nhược giải tấn nhược khổ thống chỉ
T23n1435_p0304c13║ hoàn đắc bản tâm 。nhĩ thời phú tạng tha tội chí địa liễu thời 。phạm ba la
T23n1435_p0304c14║ di nhược tỉ khâu ni 。kiến dư tỉ khâu ni địa liễu thời phạm ba la di
T23n1435_p0304c15║ tội 。ư ba la di trung sinh nghi 。vi ba la di vi phi ba la di 。
T23n1435_p0304c16║ hậu thời đoán nghi 。ư ba la di trung sinh ba la di tưởng 。phú tạng chí
T23n1435_p0304c17║ địa liễu thời 。phạm ba la di 。hựu tỉ khâu ni 。nhật xuất thời nhật xuất dĩ 。
T23n1435_p0304c18║ trung tiền nhật trung nhật dật 。bô thời nhật một nhật một dĩ 。sơ dạ sơ phân
T23n1435_p0304c19║ sơ dạ trung phân sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ phân trung dạ trung phân trung
T23n1435_p0304c20║ dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân hậu dạ trung phân hậu dạ hậu phân 。kiến tỉ
T23n1435_p0304c21║ khâu ni phạm ba la di 。ư ba la di trung sinh nghi 。vi ba la di
T23n1435_p0304c22║ phi ba la di 。hậu thời đoán nghi 。ư ba la di trung sinh ba la di
T23n1435_p0304c23║ tưởng phú tạng chí địa liễu thời 。phạm ba la di 。nhược tăng dữ tác bất
T23n1435_p0304c24║ kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn 。nhược thị tỉ khâu ni cuồng tâm
T23n1435_p0304c25║ loạn tâm bệnh hoại tâm 。nhĩ thời phú tạng bất phạm 。nhược tăng dữ thị tỉ khâu
T23n1435_p0304c26║ ni giải tấn 。nhược khổ thống chỉ hoàn đắc bản tâm 。nhĩ thời phú tạng tha tội
T23n1435_p0304c27║ chí địa liễu thời 。phạm ba la di 。nhược tỉ khâu ni kiến dư tỉ khâu ni
T23n1435_p0304c28║ địa liễu thời phạm ba la di 。ư ba la di trung sinh nghi 。vi ba la
T23n1435_p0304c29║ di vi tăng già bà thi sa 。vi ba la di vi ba dật đề 。vi ba
T23n1435_p0305a01║ la di vi ba la đề đề xá ni 。vi ba la di vi đột cát la 。
T23n1435_p0305a02║ hậu thời đoán nghi ư ba la di trung sinh ba la di tưởng 。phú tạng chí
T23n1435_p0305a03║ địa liễu thời phạm ba la di 。hựu tỉ khâu ni 。nhật xuất thời nhật xuất dĩ 。
T23n1435_p0305a04║ trung tiền nhật trung nhật dật 。bô thời nhật một thời nhật một dĩ 。sơ dạ sơ
T23n1435_p0305a05║ phân sơ dạ trung phân sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ phân trung dạ trung phân
T23n1435_p0305a06║ trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân hậu dạ trung phân hậu dạ hậu phân 。kiến
T23n1435_p0305a07║ tỉ khâu ni phạm ba la di tội 。ư ba la di trung sinh nghi 。vi ba
T23n1435_p0305a08║ la di vi tăng già bà thi sa 。vi ba la di vi ba dật đề 。vi
T23n1435_p0305a09║ ba la di vi ba la đề đề xá ni 。vi ba la di vi đột cát
T23n1435_p0305a10║ la 。hậu thời đoán nghi 。ư ba la di trung sinh ba la di tưởng 。phú
T23n1435_p0305a11║ tạng chí địa liễu thời phạm ba la di 。nhược tăng dữ thị tỉ khâu ni tác
T23n1435_p0305a12║ bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn 。nhược cuồng tâm loạn tâm bệnh
T23n1435_p0305a13║ hoại tâm 。nhĩ thời phú tạng bất phạm ba la di 。nhược tăng dữ thị tỉ khâu
T23n1435_p0305a14║ ni giải tấn 。nhược khổ thống chỉ hoàn đắc bản tâm 。nhĩ thời phú tạng chí địa
T23n1435_p0305a15║ liễu thời 。phạm ba la di 。nhược tỉ khâu ni 。kiến dư tỉ khâu ni địa liễu
T23n1435_p0305a16║ thời phạm ba la di 。ư ba la di trung sinh nghi 。vi ba la di 。vi
T23n1435_p0305a17║ tăng già bà thi sa 。vi ba dật đề 。vi ba la đề đề xá ni 。vi
T23n1435_p0305a18║ đột cát la 。hậu thời đoán nghi 。ư ba la di trung sinh tăng già bà thi
T23n1435_p0305a19║ sa tưởng 。phú tạng chí địa liễu thời 。phạm ba la di 。hựu tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0305a20║ nhật xuất thời nhật xuất dĩ trung tiền nhật trung nhật dật 。bô thời nhật một nhật
T23n1435_p0305a21║ một dĩ 。sơ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ
T23n1435_p0305a22║ phân trung dạ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân hậu dạ trung phân
T23n1435_p0305a23║ hậu dạ hậu phân 。kiến dư tỉ khâu ni phạm ba la di 。ư ba la di
T23n1435_p0305a24║ trung sinh nghi 。vi ba la di vi tăng già bà thi sa 。vi ba la di
T23n1435_p0305a25║ vi ba dật đề 。vi ba la di vi ba la đề đề xá ni 。vi ba
T23n1435_p0305a26║ la di vi đột cát la 。hậu thời đoán nghi 。ư ba la di trung 。sinh
T23n1435_p0305a27║ tăng già bà thi sa tưởng 。phú tạng chí địa liễu thời 。phạm ba la di 。
T23n1435_p0305a28║ nhược tăng dữ thị tỉ khâu ni tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ
T23n1435_p0305a29║ tấn 。nhược cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm 。nhĩ thời phú tạng bất phạm 。nhược tăng
T23n1435_p0305b01║ dữ thị tỉ khâu ni giải tấn 。nhược khổ thống chỉ hoàn đắc bản tâm nhĩ thời
T23n1435_p0305b02║ phú tạng tha tội chí địa liễu thời 。phạm ba la di 。nhược tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0305b03║ kiến tha tỉ khâu ni địa liễu thời phạm ba la di 。ư ba la di trung
T23n1435_p0305b04║ sinh nghi 。vi ba la di 。vi tăng già bà thi sa 。vi ba dật đề 。vi
T23n1435_p0305b05║ ba la đề đề xá ni 。vi đột cát la 。hậu thời đoán nghi 。ư ba la
T23n1435_p0305b06║ di trung sinh ba dật đề tưởng 。phú tạng chí địa liễu thời 。phạm ba la
T23n1435_p0305b07║ di 。hựu tỉ khâu ni 。nhật xuất thời nhật xuất dĩ 。trung tiền nhật trung nhật dật 。
T23n1435_p0305b08║ bô thời nhật một nhật một dĩ 。sơ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ dạ
T23n1435_p0305b09║ hậu phân 。trung dạ sơ phân trung dạ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ
T23n1435_p0305b10║ phân hậu dạ trung phân hậu dạ hậu phân 。kiến tỉ khâu ni phạm ba la di 。
T23n1435_p0305b11║ ư ba la di trung sinh nghi 。vi ba la di 。vi tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0305b12║ vi ba dật đề 。vi ba la đề đề xá ni 。vi đột cát la 。hậu thời
T23n1435_p0305b13║ đoán nghi 。ư ba la di trung sinh ba dật đề tưởng 。phú tạng chí địa liễu
T23n1435_p0305b14║ thời 。phạm ba la di 。nhược tăng dữ thị tỉ khâu ni tác bất kiến tấn bất
T23n1435_p0305b15║ tác tấn ác tà bất trừ tấn 。nhược cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm 。nhĩ thời
T23n1435_p0305b16║ phú tạng bất phạm ba la di 。nhược tăng dữ thị tỉ khâu ni giải tấn 。nhược
T23n1435_p0305b17║ khổ thống chỉ hoàn đắc bản tâm 。nhĩ thời phú tạng tha tội chí địa liễu thời 。
T23n1435_p0305b18║ phạm ba la di 。nhược tỉ khâu ni 。địa liễu thời kiến tha tỉ khâu ni phạm
T23n1435_p0305b19║ ba la di 。ư ba la di trung sinh nghi 。vi ba la di 。vi tăng già
T23n1435_p0305b20║ bà thi sa 。vi ba dật đề 。vi ba la đề đề xá ni 。vi đột cát
T23n1435_p0305b21║ la 。hậu thời đoán nghi 。ư ba la di trung sinh ba la đề đề xá ni
T23n1435_p0305b22║ tưởng 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời 。phạm ba la di 。hựu tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0305b23║ nhật xuất thời nhật xuất dĩ 。trung tiền nhật trung nhật dật 。bô thời nhật một nhật
T23n1435_p0305b24║ một dĩ 。sơ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ
T23n1435_p0305b25║ phân trung dạ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân hậu dạ trung phân
T23n1435_p0305b26║ hậu dạ hậu phân 。kiến tỉ khâu ni phạm ba la di 。ư ba la di trung
T23n1435_p0305b27║ sinh nghi 。vi ba la di 。vi tăng già bà thi sa 。vi ba dật đề 。vi
T23n1435_p0305b28║ ba la đề đề xá ni 。vi đột cát la 。hậu thời đoán nghi 。ư ba la
T23n1435_p0305b29║ di trung sinh ba la đề đề xá ni tưởng 。phú tạng tha tội chí địa liễu
T23n1435_p0305c01║ thời 。phạm ba la di 。nhược tăng dữ thị tỉ khâu ni tác bất kiến tấn bất
T23n1435_p0305c02║ tác tấn ác tà bất trừ tấn 。nhược thị tỉ khâu ni cuồng tâm loạn tâm bệnh
T23n1435_p0305c03║ hoại tâm 。nhĩ thời phú tạng bất phạm ba la di 。nhược tăng dữ thị tỉ khâu
T23n1435_p0305c04║ ni giải tấn 。nhược khổ thống chỉ hoàn đắc bản tâm 。nhĩ thời phú tạng tha tội
T23n1435_p0305c05║ chí địa liễu thời 。phạm ba la di 。nhược tỉ khâu ni 。địa liễu thời kiến tha
T23n1435_p0305c06║ tỉ khâu ni phạm ba la di 。ư ba la di trung sinh nghi 。vi ba la
T23n1435_p0305c07║ di 。vi tăng già bà thi sa 。vi ba dật đề 。vi ba la đề đề xá
T23n1435_p0305c08║ ni 。vi đột cát la 。hậu thời đoán nghi 。ư ba la di trung sinh đột cát
T23n1435_p0305c09║ la tưởng 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời 。phạm ba la di 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0305c10║ ni 。nhật xuất thời nhật xuất dĩ 。trung tiền nhật trung nhật dật 。bô thời nhật một
T23n1435_p0305c11║ nhật một dĩ 。sơ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ dạ hậu phân 。trung dạ
T23n1435_p0305c12║ sơ phân trung dạ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân hậu dạ trung
T23n1435_p0305c13║ phân hậu dạ hậu phân 。kiến tỉ khâu ni phạm ba la di ư ba la di
T23n1435_p0305c14║ trung sinh nghi 。vi ba la di 。vi tăng già bà thi sa 。vi ba dật đề 。
T23n1435_p0305c15║ vi ba la đề đề xá ni 。vi đột cát la 。hậu thời đoán nghi 。ư ba
T23n1435_p0305c16║ la di trung sinh đột cát la tưởng 。phú tạng tha tội chí địa liễu thời 。phạm
T23n1435_p0305c17║ ba la di 。nhược tăng dữ thị tỉ khâu ni tác bất kiến tấn bất tác tấn
T23n1435_p0305c18║ ác tà bất trừ tấn 。nhược thị tỉ khâu ni cuồng tâm loạn tâm bệnh hoại tâm 。
T23n1435_p0305c19║ nhĩ thời phú tạng bất phạm ba la di 。nhược tăng dữ thị tỉ khâu ni giải
T23n1435_p0305c20║ tấn 。nhược khổ thống chỉ hoàn đắc bản tâm 。nhĩ thời phú tạng tha tội chí địa
T23n1435_p0305c21║ liễu thời 。phạm ba la di (thất sự cánh )。
T23n1435_p0305c22║ phật tại câu xá di quốc 。nhĩ thời chúng tăng nhất tâm hòa hợp 。dữ ca lưu
T23n1435_p0305c23║ la đề xá tỉ khâu tác bất kiến tấn 。thị ca lưu la đề xá tỉ khâu 。
T23n1435_p0305c24║ hữu tỉ muội tỉ khâu ni thất nhân 。nhất thâu la nan đà ni 。nhị chu na
T23n1435_p0305c25║ nan đà ni 。tam đề xá ni 。tứ ưu ba đề xá ni 。ngũ đề xá
T23n1435_p0305c26║ vực đa ni 。lục đề xá ba la na ni 。thất đề xá la xoa đa
T23n1435_p0305c27║ ni 。thị chư tỉ khâu ni 。văn ca lưu la đề xá tăng dữ tác bất kiến
T23n1435_p0305c28║ tấn 。vãng vấn ca lưu la đề xá ngôn 。tăng thật dữ nhữ tác bất kiến tấn
T23n1435_p0305c29║ da 。đáp ngôn 。thật tác thị 。chư tỉ khâu ni ngôn 。nhữ mạc hạ ý nhuyễn ngữ
T23n1435_p0306a01║ chiết phục 。ngã đẳng đương cung dưỡng nhữ tài vật y bát hộ câu thời dược dạ
T23n1435_p0306a02║ phân dược thất nhật dược tận hình dược 。nhược độc kinh tụng kinh vấn nghi ngã đẳng
T23n1435_p0306a03║ giáo nhữ 。nhữ hà cố chiết phục 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc
T23n1435_p0306a04║ hành đầu đà 。văn thị sự a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。tri tỉ
T23n1435_p0306a05║ khâu nhất tâm hòa hợp tăng tác bất kiến tấn 。độc nhất vô nhị vô bạn vô
T23n1435_p0306a06║ lữ 。bất hưu bất tức 。tùy thuận hành 。chư tỉ khâu ni như thị a dĩ 。hướng
T23n1435_p0306a07║ phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thị chư
T23n1435_p0306a08║ tỉ khâu ni 。nhữ đẳng thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật
T23n1435_p0306a09║ dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。tri tỉ khâu nhất
T23n1435_p0306a10║ tâm hòa hợp tăng như pháp tác bất kiến tấn 。độc nhất vô nhị vô bạn vô
T23n1435_p0306a11║ lữ bất hưu bất tức tùy thuận hành 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0306a12║ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như
T23n1435_p0306a13║ thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。tri thị tỉ khâu nhất tâm hòa hợp tăng như pháp
T23n1435_p0306a14║ tác bất kiến tấn 。độc nhất vô nhị vô bạn vô lữ bất hưu bất tức tùy
T23n1435_p0306a15║ thuận hành 。chư tỉ khâu ni 。ưng như thị gián thị tỉ khâu ni 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0306a16║ nhất tâm hòa hợp tăng tác bất kiến tấn 。độc nhất vô nhị vô bạn vô lữ
T23n1435_p0306a17║ bất hưu bất tức 。nhữ mạc tùy thuận hành 。thị tỉ khâu ni 。chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0306a18║ như thị gián thời 。kiên trì thị sự bất xả giả 。chư tỉ khâu ni 。ưng đệ
T23n1435_p0306a19║ nhị đệ tam gián linh xả thị sự 。đệ nhị đệ tam gián thời 。nhược xả thị
T23n1435_p0306a20║ sự thiện 。nhược bất xả giả 。thị tỉ khâu ni phạm ba la di bất cộng trụ 。
T23n1435_p0306a21║ tri giả 。nhược tự tri nhược tùng tha văn 。nhược bỉ tội tỉ khâu tự thuyết 。như
T23n1435_p0306a22║ pháp giả 。như pháp như tì ni như phật giáo tấn 。độc nhất vô nhị vô bạn
T23n1435_p0306a23║ vô lữ giả 。nhất thiết tấn tỉ khâu ni độc nhất vô nhị vô bạn vô lữ 。
T23n1435_p0306a24║ bất hưu giả 。bất hạ ý bất chiết phục 。bất tức giả 。bất xả ác tà kiến 。
T23n1435_p0306a25║ tùy thuận giả 。hữu nhị chủng 。dữ tài dữ pháp 。chư tỉ khâu ni 。ưng ngữ thị
T23n1435_p0306a26║ tấn tỉ khâu 。nhữ ưng chiết phục hạ ý hướng đại tăng 。nhữ nhược bất chiết phục
T23n1435_p0306a27║ hạ ý giả 。chư tỉ khâu ni tăng 。đương tác bất lễ bái bất cộng ngữ bất
T23n1435_p0306a28║ cung dưỡng yết ma 。nhược thị tỉ khâu chiết phục hạ ý giả thiện 。nhược bất chiết
T23n1435_p0306a29║ phục hối quá giả 。chư tỉ khâu ni 。ưng đương nhất tâm hòa hợp dữ thị tỉ
T23n1435_p0306b01║ khâu tác bất lễ bái bất cộng ngữ bất cung dưỡng yết ma 。yết ma pháp giả 。
T23n1435_p0306b02║ nhất tâm hòa hợp tỉ khâu ni tăng 。nhất tỉ khâu ni xướng ngôn 。đại đức ni
T23n1435_p0306b03║ tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu 。nhất tâm hòa hợp tăng tác bất kiến tấn 。độc nhất
T23n1435_p0306b04║ vô nhị vô bạn vô lữ bất hưu bất tức 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。
T23n1435_p0306b05║ dữ mỗ giáp tỉ khâu tác bất lễ bái bất cộng ngữ bất cung dưỡng yết ma 。
T23n1435_p0306b06║ thị danh bạch 。như thị bạch tứ yết ma 。tăng dữ mỗ giáp tỉ khâu tác bất
T23n1435_p0306b07║ lễ bái bất cộng ngữ bất cung dưỡng yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị
T23n1435_p0306b08║ sự như thị trì 。tỉ khâu ni tăng 。diệc ưng như thị ngữ thị tùy trợ tỉ
T23n1435_p0306b09║ khâu ni 。thị tỉ khâu nhất tâm hòa hợp 。tăng tác bất kiến tấn 。độc nhất vô
T23n1435_p0306b10║ nhị vô bạn vô lữ bất hưu bất tức 。nhữ đẳng mạc tùy thuận trợ hành 。thị
T23n1435_p0306b11║ tỉ khâu ni 。chư tỉ khâu ni như thị gián thời kiên trì thị sự bất xả
T23n1435_p0306b12║ giả 。chư tỉ khâu ni 。ưng đệ nhị đệ tam gián linh xả thị sự 。đệ nhị
T23n1435_p0306b13║ đệ tam gián thời xả thị sự thiện 。nhược bất xả giả 。thị tỉ khâu ni phạm
T23n1435_p0306b14║ ba la di bất cộng trụ 。ba la di giả 。thị tội tế ác thâm trùng 。thối
T23n1435_p0306b15║ đoạ bất như 。nhược tỉ khâu ni phạm thị sự giả 。bất danh sa môn ni phi
T23n1435_p0306b16║ thích chủng nữ 。thất tỉ khâu ni pháp 。bất cộng trụ giả 。chư tỉ khâu ni bất
T23n1435_p0306b17║ cộng tác pháp sự 。vị bạch yết ma bạch nhị yết ma bạch tứ yết ma thuyết
T23n1435_p0306b18║ giới tự tứ lập thập tam tỉ khâu ni yết ma 。thị trung phạm giả 。nhược
T23n1435_p0306b19║ tỉ khâu ni tăng 。vị tác bất lễ bái bất cộng ngữ bất cung dưỡng yết ma 。
T23n1435_p0306b20║ nhĩ thời tỉ khâu ni giáo thị tỉ khâu kinh 。nhược thị kệ thuyết 。kệ kệ đột
T23n1435_p0306b21║ cát la 。nhược thị chương thuyết 。chương chương đột cát la 。nhược thị biệt cú thuyết 。cú
T23n1435_p0306b22║ cú đột cát la 。nhược tấn tỉ khâu 。giáo tỉ khâu ni độc tụng kinh nhược tỉ
T23n1435_p0306b23║ khâu ni thụ kệ thuyết 。kệ kệ đột cát la 。nhược thụ chương thuyết 。chương chương đột
T23n1435_p0306b24║ cát la 。nhược thụ biệt cú thuyết 。cú cú đột cát la 。nhược tỉ khâu ni dữ
T23n1435_p0306b25║ tài cung dưỡng dữ bát đột cát la 。dữ y đột cát la 。dữ hộ câu thời
T23n1435_p0306b26║ dược dạ phân dược thất nhật dược tận hình dược 。giai đột cát la 。nhược tấn tỉ
T23n1435_p0306b27║ khâu 。dữ tỉ khâu ni tài cung dưỡng 。nhược dữ y bát 。tỉ khâu ni thụ giả 。
T23n1435_p0306b28║ giai đột cát la 。nhược dữ hộ câu thời dược dạ phân dược thất nhật dược tận
T23n1435_p0306b29║ hình dược 。tỉ khâu ni thụ giả 。giai đột cát la 。nhược tỉ khâu ni tăng 。tác
T23n1435_p0306c01║ bất lễ bái bất cộng ngữ bất cung dưỡng yết ma cánh 。nhĩ thời tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0306c02║ giáo tỉ khâu độc tụng kinh 。nhược thị kệ thuyết 。kệ kệ thâu lan già 。nhược chương
T23n1435_p0306c03║ thuyết chương chương thâu lan già 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú thâu lan già 。nhược tấn
T23n1435_p0306c04║ tỉ khâu 。giáo tỉ khâu ni độc tụng kinh 。nhược thị kệ thuyết 。kệ kệ thâu lan
T23n1435_p0306c05║ già 。nhược chương thuyết 。chương chương thâu lan già 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú thâu lan
T23n1435_p0306c06║ già 。nhược tỉ khâu ni 。dữ tấn tỉ khâu tài cung dưỡng nhược dữ bát 。thâu lan
T23n1435_p0306c07║ già 。nhược dữ y thâu lan già 。nhược dữ hộ câu thời dược 。giai thâu lan già 。
T23n1435_p0306c08║ dạ phân dược thất nhật dược tận hình dược 。giai thâu lan già 。nhược tấn tỉ khâu 。
T23n1435_p0306c09║ dữ tỉ khâu ni tài cung dưỡng nhược dữ bát 。tỉ khâu ni thụ giả thâu lan
T23n1435_p0306c10║ già 。nhược dữ y hộ câu thời dược dạ phân dược thất nhật dược tận hình dược 。
T23n1435_p0306c11║ tỉ khâu ni thụ giả 。giai thâu lan già 。chư tỉ khâu ni 。tiên ưng nhuyễn ngữ
T23n1435_p0306c12║ giáo thị tùy trợ tỉ khâu ni ngôn 。nhữ mạc tá trợ tấn tỉ khâu 。mạc tùy
T23n1435_p0306c13║ thuận hành 。nhược nhuyễn ngữ thời xả giả 。ưng giáo linh tác chúng đa đột cát la
T23n1435_p0306c14║ chúng đa thâu lan già hối quá xuất tội 。nhược nhuyễn ngữ bất xả giả 。ưng dữ
T23n1435_p0306c15║ bạch tứ yết ma ước sắc 。ước sắc pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tỉ khâu ni
T23n1435_p0306c16║ tăng 。nhất tỉ khâu ni xướng ngôn 。đại đức ni tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu nhất
T23n1435_p0306c17║ tâm hòa hợp tăng dữ tác bất kiến tấn 。độc nhất vô nhị vô bạn vô lữ
T23n1435_p0306c18║ bất hưu bất tức 。mỗ giáp tỉ khâu ni tùy trợ 。dĩ nhuyễn ngữ ước sắc bất
T23n1435_p0306c19║ xả 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。kim tăng ước sắc mỗ giáp tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0306c20║ thị tỉ khâu 。nhất tâm hòa hợp tăng dữ tác bất kiến tấn 。độc nhất vô nhị
T23n1435_p0306c21║ vô bạn vô lữ bất hưu bất tức 。nhữ đẳng tỉ khâu ni 。mạc tùy thuận hành 。
T23n1435_p0306c22║ thị danh bạch 。như thị bạch tứ yết ma 。tăng ước sắc mỗ giáp tỉ khâu ni
T23n1435_p0306c23║ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。như phật tiên thuyết 。thị
T23n1435_p0306c24║ chư tỉ khâu ni ưng ước sắc 。nãi chí tam giáo linh xả thị sự giả 。
T23n1435_p0306c25║ thị danh ước sắc 。thị danh vi giáo 。thị danh ước sắc giáo 。nhược nhuyễn ngữ
T23n1435_p0306c26║ ước sắc bất xả giả vị phạm 。nhược sơ thuyết vị cánh thuyết cánh 。đệ nhị
T23n1435_p0306c27║ thuyết thuyết vị cánh thuyết cánh 。đệ tam thuyết thuyết vị cánh 。nhược phi pháp biệt
T23n1435_p0306c28║ chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。nhược
T23n1435_p0306c29║ như pháp biệt chúng 。dị pháp dị luật dị phật giáo 。nhược ước sắc bất xả
T23n1435_p0307a01║ giả vị phạm 。nhược như pháp như luật như phật giáo 。tam ước sắc cánh bất xả
T23n1435_p0307a02║ giả 。thị tỉ khâu ni phạm ba la di (bát ba la di cánh )。
T23n1435_p0307a03║     thập thất tăng tàn trung bất cộng giới hữu thập chi sơ (thử sơ nhất sự tức thập thất trung đệ tứ )
T23n1435_p0307a04║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu ni 。danh thí việt 。niên thiểu đoan
T23n1435_p0307a05║ chính 。hữu nhất cổ khách 。kiến dĩ sinh lậu tâm 。tác thị niệm 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0307a06║ ni vương sở thủ hộ 。bất đắc cường vi bất tịnh sự 。ngã đương thỉnh cung dưỡng
T23n1435_p0307a07║ sở tu 。tác thị niệm dĩ 。tiện đáo thị tỉ khâu ni sở ngôn 。nhữ sở tu
T23n1435_p0307a08║ vật 。nhược ẩm thực y phục ngoạ cụ thang dược sở tu 。ngã đương tướng cấp 。tỉ
T23n1435_p0307a09║ khâu ni ngôn 。đương thụ nhữ thỉnh 。thị tỉ khâu ni hậu thời 。sở tu ẩm thực
T23n1435_p0307a10║ y phục ngoạ cụ thang dược tân thảo đăng chúc 。giai tùng sách thủ 。cổ khách tri
T23n1435_p0307a11║ tỉ khâu ni tâm chuyển nhu nhuyễn 。tiện ngữ tỉ khâu ni ngôn 。tác dâm sự lai 。
T23n1435_p0307a12║ tỉ khâu ni ngôn 。mạc tác thị ngữ 。ngã thị trì giới đoán dâm dục nhân 。
T23n1435_p0307a13║ cổ khách sân ngôn 。tiểu tì nhữ nhược trì giới đoán dâm dục giả 。hà cố thụ
T23n1435_p0307a14║ ngã y thực cung dưỡng 。tức tiện cường tróc tỉ khâu ni 。tỉ khâu ni cao thanh
T23n1435_p0307a15║ đại hoán 。tức thời đa nhân lai tập vấn ngôn 。hà cố đại hoán 。cổ khách
T23n1435_p0307a16║ ngôn 。thị tỉ khâu ni thụ ngã y thực 。bất tùy ngã ý 。chư cư sĩ ngữ
T23n1435_p0307a17║ tỉ khâu ni 。nhữ thụ tha vật 。hà cố bất tùy tha ý 。tỉ khâu ni ngôn 。
T23n1435_p0307a18║ ngã bất vi dâm dục cố thụ bỉ tài vật 。thị cổ khách tự lai thỉnh ngã
T23n1435_p0307a19║ tác thị ngôn 。nhữ sở tu y thực thang dược tân thảo đăng chúc tự tứ tướng
T23n1435_p0307a20║ cấp 。ngã bất tri dĩ hà tâm cố dữ ngã 。chư cư sĩ ngôn 。thị cổ
T23n1435_p0307a21║ khách vi thị nhữ phụ thân lí mẫu thân lí da 。tỉ khâu ni ngôn 。bất thị 。
T23n1435_p0307a22║ chư cư sĩ ngôn 。nhược phi nhữ phụ mẫu thân 。hựu phi hiền giả bất cầu phúc
T23n1435_p0307a23║ đức 。hà cố bất tri dữ nhữ tài vật 。dữ nhữ tài y thời tất vi dâm
T23n1435_p0307a24║ dục sự 。chư cư sĩ a trái ngôn 。vân hà chư tỉ khâu ni tự ngôn 。
T23n1435_p0307a25║ thiện hảo hữu công đức 。như dâm nữ pháp thủ tha tài vật 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0307a26║ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật
T23n1435_p0307a27║ quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thí việt tỉ
T23n1435_p0307a28║ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng
T23n1435_p0307a29║ chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。hữu lậu tâm 。tùng lậu
T23n1435_p0307b01║ tâm nam tử tự thủ thủ thực 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0307b02║ dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0307b03║ thuyết 。nhược tỉ khâu ni hữu lậu tâm 。tùng lậu tâm nam tử tự thủ thủ thực 。
T23n1435_p0307b04║ thị pháp sơ phạm tăng già bà thi sa khả hối quá 。lậu tâm giả 。ư thị
T23n1435_p0307b05║ nhân biên ái kế thâm hậu 。nam tử lậu tâm diệc như thị 。nam tử giả 。vị
T23n1435_p0307b06║ nhân nam năng tác dâm sự 。thực giả ngũ khư đà ni 。ngũ bồ xà ni 。
T23n1435_p0307b07║ ngũ tự thực 。ngũ khư đà ni giả 。căn thực hành thực diệp thực hoa thực quả
T23n1435_p0307b08║ thực 。ngũ bồ xà ni giả 。phạn xiểu bí ngư nhục 。ngũ tự thực giả 。mi túc
T23n1435_p0307b09║ [phu -phu +hoàng ]mạch tú tử gia sư thực 。tăng già bà thi sa giả 。thị tội thuộc tăng 。
T23n1435_p0307b10║ tăng trung hữu tàn 。nhân tăng tiền hối quá đắc trừ diệt 。cố danh tăng già bà
T23n1435_p0307b11║ thi sa 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni hữu lậu tâm tự thủ 。tùng lậu
T23n1435_p0307b12║ tâm nam tử thủ thủ căn thực 。đắc tăng già bà thi sa 。nhược thủ hành diệp
T23n1435_p0307b13║ hoa quả phạn xiểu bí ngư nhục mi túc [phu -phu +hoàng ]mạch tú tử gia sư thực 。giai
T23n1435_p0307b14║ tăng già bà thi sa 。nhược hữu cư sĩ 。nhân thị tỉ khâu ni cố 。dữ tỉ
T23n1435_p0307b15║ khâu ni tăng tác thực 。thiên dữ sở ái tỉ khâu ni đa thực 。tỉ khâu ni
T23n1435_p0307b16║ thụ giả thâu lan già (đệ tứ giới cánh )。
T23n1435_p0307b17║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời hữu tỉ khâu ni 。vãng ngữ thí việt tỉ khâu
T23n1435_p0307b18║ ni ngôn 。nhược nhữ vô lậu tâm 。nam tử hữu lậu tâm 。đãn tùng tự thủ thủ
T23n1435_p0307b19║ thực đạm 。nhược tùy ý dụng 。ư nhữ hà sở năng 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0307b20║ thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0307b21║ a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。ngữ tha tỉ khâu ni ngôn 。nhữ vô
T23n1435_p0307b22║ lậu tâm 。nam tử hữu lậu tâm 。đãn tùng tự thủ thủ thực đạm 。nhược tùy ý
T23n1435_p0307b23║ dụng 。ư nhữ hà sở năng 。chủng chủng nhân duyên a trái dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0307b24║ phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thị tỉ khâu ni 。nhữ
T23n1435_p0307b25║ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0307b26║ a trái thị tỉ khâu ni ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。khuyến tha tỉ khâu
T23n1435_p0307b27║ ni ngôn 。nhữ vô lậu tâm 。tùng lậu tâm nam tử tự thủ thủ thực đạm 。
T23n1435_p0307b28║ nhược tùy ý dụng 。ư nhữ hà sở năng 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư
T23n1435_p0307b29║ tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng
T23n1435_p0307c01║ như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni ngôn 。nhược nhữ vô lậu tâm 。tùng lậu tâm
T23n1435_p0307c02║ nam tử tự thủ thủ thực đạm 。nhược tùy ý dụng 。ư nhữ hà sở năng 。thị
T23n1435_p0307c03║ pháp sơ phạm tăng già bà thi sa khả hối quá 。tăng già bà thi sa giả 。
T23n1435_p0307c04║ thị tội thuộc tăng 。tăng trung hữu tàn 。nhân tăng tiền hối quá trừ diệt 。thị danh
T23n1435_p0307c05║ tăng già bà thi sa 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni ngữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0307c06║ ngôn 。nhữ hữu lậu tâm 。tùng lậu tâm nam tử tự thủ thủ thực đạm 。nhược
T23n1435_p0307c07║ tùy ý dụng 。ư nhữ hà sở năng 。tăng già bà thi sa nhược tỉ khâu ni
T23n1435_p0307c08║ ngữ tỉ khâu ni ngôn 。nhược nhữ vô lậu tâm 。lậu tâm nam tử dữ nhữ thực 。
T23n1435_p0307c09║ đãn thủ đạm tùy ý dụng 。ư nhữ hà sở năng 。tăng già bà thi sa 。nhược
T23n1435_p0307c10║ tỉ khâu ni ngữ tỉ khâu ni ngôn 。nhược nhữ hữu lậu tâm 。lậu tâm nam tử
T23n1435_p0307c11║ ư nhữ hà sở năng 。nhữ mạc tùng bỉ tự thủ thủ thực đạm 。mạc tùy ý
T23n1435_p0307c12║ dụng 。thâu lan già 。nhược tỉ khâu ni ngữ tỉ khâu ni ngôn 。nhược nhữ vô lậu
T23n1435_p0307c13║ tâm 。nam tử hữu lậu tâm 。ư nhữ hà sở năng 。đãn mạc tự thủ thủ thực
T23n1435_p0307c14║ đạm 。mạc tùy ý dụng thâu lan già (đệ ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0307c15║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu ni 。danh bạt đà 。thị gia
T23n1435_p0307c16║ tì la bà la môn nữ 。bạt đà tỉ khâu ni hữu tỉ tử 。vãng vấn tấn
T23n1435_p0307c17║ tỉ phu 。nhân vi thuyết pháp 。toại chí nhật một 。tỉ khâu ni tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0307c18║ nhược hoàn tinh xá 。khủng đạo trung hữu tặc 。tức trụ cư sĩ xá 。thị cư sĩ
T23n1435_p0307c19║ tư duy 。thử tỉ khâu ni bất hoàn khứ giả 。tất dục đắc phản giới 。ngã đương
T23n1435_p0307c20║ cầu linh đại kì tỉ xứ 。tác thị niệm dĩ ngữ tỉ khâu ni ngôn 。ngã xá
T23n1435_p0307c21║ đa hữu tài vật trân bảo 。nhữ tỉ sở hữu thủ cước đầu diện trang nghiêm cụ
T23n1435_p0307c22║ tất tại 。ngã nhược canh thủ dư nhân tác phụ 。tắc bất năng hảo khán ngã nhi 。
T23n1435_p0307c23║ nhi diệc bất ái lạc 。nhữ nhược dục phản giới giả 。tác ngã nhi mẫu 。nhữ khán
T23n1435_p0307c24║ ngã nhi như nhi 。ngã nhi đẳng khán nhữ như mẫu 。tỉ khâu ni tác thị niệm 。
T23n1435_p0307c25║ nhược ngã vi nghịch thị ngữ giả 。hoặc cường bức ngã 。hà bất mặc nhiên 。tức mặc
T23n1435_p0307c26║ nhiên toạ 。cư sĩ tâm niệm vị dục phản giới 。đãn dĩ tỉ tân tử cố mặc
T23n1435_p0307c27║ nhiên 。trung dạ phục tác thị ngữ 。hậu dạ phục tác thị ngữ 。địa liễu thời thị
T23n1435_p0307c28║ tỉ khâu ni 。tùng cấp não xứ đắc thoát 。hoàn chí tinh xá 。hướng chư tỉ khâu
T23n1435_p0307c29║ ni quảng thuyết thị sự 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu
T23n1435_p0308a01║ đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh
T23n1435_p0308a02║ tỉ khâu ni 。nhất thân độc tú 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0308a03║ phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn bạt đà tỉ khâu ni
T23n1435_p0308a04║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0308a05║ duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。nhất thân độc tú 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0308a06║ duyên a dĩ ngữ 。chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。
T23n1435_p0308a07║ tùng kim thị giới ưng như 。thị thuyết nhược 。tỉ khâu ni nhất thân độc tú 。nãi
T23n1435_p0308a08║ chí nhất dạ thị pháp sơ phạm tăng già bà thi sa khả hối quá 。dạ giả 。
T23n1435_p0308a09║ tùng nhật một chí địa vị liễu 。thị trung gian danh dạ 。tăng già bà thi sa
T23n1435_p0308a10║ giả 。thị tội thuộc tăng 。tăng trung hữu tàn 。nhân tăng tiền hối quá trừ diệt 。thị
T23n1435_p0308a11║ danh tăng già bà thi sa 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni 。nhật một thời
T23n1435_p0308a12║ nhất thân độc tú 。chí địa liễu thời phạm tăng già bà thi sa 。nhật một dĩ 。
T23n1435_p0308a13║ sơ dạ sơ phân sơ dạ trung phân sơ dạ hậu phân 。trung dạ sơ phân trung
T23n1435_p0308a14║ dạ trung phân trung dạ hậu phân 。hậu dạ sơ phân hậu dạ trung phân hậu dạ
T23n1435_p0308a15║ hậu phân 。diệc như thị 。hựu tỉ khâu ni 。địa liễu thời nhất thân độc tú 。nãi
T23n1435_p0308a16║ chí minh nhật địa liễu thời 。phạm tăng già bà thi sa 。nhược cộng hành tỉ khâu
T23n1435_p0308a17║ ni 。nhược phản giới nhược tử 。nhược nhập ngoại đạo 。nhược bát nan trung 。tùy hữu nhất
T23n1435_p0308a18║ nhất nan khởi 。bất phạm (đệ lục giới hữu tứ sự trung nhất sự cánh )。
T23n1435_p0308a19║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu ni 。danh thâu lan nan đà 。
T23n1435_p0308a20║ đa tri đa thức 。hỉ nhập xuất chư gia 。thị tỉ khâu ni tảo khởi trước y 。
T23n1435_p0308a21║ nhập nhất gia xuất nhất gia 。xuất nhất gia phục nhập nhất gia 。bô thời lai hoàn
T23n1435_p0308a22║ đại bì cực 。tăng phòng trung ngoạ tự ngôn cước thống [tồn -tù +(thập /điền /ㄙ)]thống hiếp thống bội thống 。
T23n1435_p0308a23║ ngữ chư tỉ khâu ni 。dữ ngã án ma 。chư tỉ khâu ni ngôn 。thiện nữ 。tùng
T23n1435_p0308a24║ hà xứ lai 。đáp ngôn 。nhập mỗ gia xuất mỗ gia 。xuất mỗ gia phục nhập mỗ
T23n1435_p0308a25║ gia 。vấn ngôn 。nhữ vi phật sự tăng sự da 。đáp ngôn 。bất vi 。chư tỉ
T23n1435_p0308a26║ khâu ni ngôn 。nhược bất vi phật sự tăng sự khứ giả 。hà dĩ cố 。vi tác
T23n1435_p0308a27║ thị hành đắc đại bì cực 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0308a28║ đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà
T23n1435_p0308a29║ danh tỉ khâu ni 。trú nhật nhất thân độc hành 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。hướng
T23n1435_p0308b01║ phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu la
T23n1435_p0308b02║ nan đà tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。
T23n1435_p0308b03║ phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。trú nhật
T23n1435_p0308b04║ nhất thân độc hành đáo bạch y gia 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0308b05║ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như
T23n1435_p0308b06║ thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。nhược dạ nhược trú 。nhất thân độc hành đáo bạch y
T23n1435_p0308b07║ gia 。thị pháp sơ phạm tăng già bà thi sa khả hối quá 。trú nhật giả 。tùng
T23n1435_p0308b08║ địa liễu chí nhật vị một 。thị trung gian danh trú nhật 。thị trung phạm giả 。nhược
T23n1435_p0308b09║ tỉ khâu ni nhất thân độc hành 。địa liễu thời khứ 。chí nhật một thời lai 。phạm
T23n1435_p0308b10║ tăng già bà thi sa 。nhật xuất thời nhật xuất dĩ 。trung tiền nhật trung nhật dật 。
T23n1435_p0308b11║ bô thời nhật một thời khứ 。nhật một dĩ lai hoàn 。giai tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0308b12║ nhược cộng hành tỉ khâu ni 。nhược phản giới nhược tử 。nhược nhập ngoại đạo 。nhược bát
T23n1435_p0308b13║ nan trung 。tùy hữu nhất nhất nan khởi 。bất phạm (nhị sự cánh )。
T23n1435_p0308b14║ phật tại xá vệ quốc 。thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。hỉ kiến nam tử
T23n1435_p0308b15║ cố 。thần triêu chí thành môn hạ lập 。khán nam tử xuất nhập thùy hảo thùy xú 。
T23n1435_p0308b16║ kiến nhất nam tử xuất 。đoan chính sinh trước tâm 。vấn ngôn 。nhữ dục hà khứ 。đáp
T23n1435_p0308b17║ ngôn 。nghệ mỗ tụ lạc 。thâu lan nan đà ngôn 。ngã cộng nhữ khứ 。cư sĩ
T23n1435_p0308b18║ ngôn 。tùy ý 。thị tỉ khâu ni ư đạo trung 。cộng cư sĩ hí tiếu ngữ ngôn
T23n1435_p0308b19║ đại hoán 。cư sĩ hữu nhân duyên cố nhập tụ lạc 。thị tỉ khâu ni vô sự 。
T23n1435_p0308b20║ ư tụ lạc ngoại lập đãi cư sĩ 。cư sĩ hựu nhập đệ nhị tụ lạc 。tỉ
T23n1435_p0308b21║ khâu ni diệc phục tại ngoại lập đãi 。cư sĩ hựu nhập đệ tam tụ lạc 。thị
T23n1435_p0308b22║ tỉ khâu ni 。bô thời lai hoàn tăng phòng trung ngoạ 。ngữ chư tỉ khâu ni ngôn 。
T23n1435_p0308b23║ ngã đại bì cực 。cước thống [tồn -tù +(thập /điền /ㄙ)]thống tất thống hiếp thống bội thống 。dữ ngã án
T23n1435_p0308b24║ ma 。chư tỉ khâu ni ngôn 。nhữ tùng hà lai 。đáp ngôn 。ngã tùng tụ lạc
T23n1435_p0308b25║ chí nhất tụ lạc lai 。vấn nhữ vi phật sự tăng sự da 。đáp ngôn 。bất vi 。
T23n1435_p0308b26║ chư tỉ khâu ni ngôn 。nhược bất vi phật sự tăng sự khứ giả 。hà cố vi
T23n1435_p0308b27║ tác thị hành đắc đại bì cực 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc
T23n1435_p0308b28║ hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân
T23n1435_p0308b29║ hà danh tỉ khâu ni 。độc nhất 。thân chí dư tụ lạc 。chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0308c01║ dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn
T23n1435_p0308c02║ thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0308c03║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu
T23n1435_p0308c04║ ni 。độc nhất thân vãng dư tụ lạc 。chủng chủng nhân duyên a trái dĩ ngữ chư
T23n1435_p0308c05║ tỉ khâu 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。nhược dạ nhược
T23n1435_p0308c06║ trú 。nhất thân độc hành vãng dư tụ lạc 。sơ phạm tăng già bà thi sa khả
T23n1435_p0308c07║ hối quá 。hành giả 。hữu nhị chủng 。thuỷ đạo hành lục đạo hành 。thị trung phạm
T23n1435_p0308c08║ giả 。nhược tỉ khâu ni 。lục đạo nhất nhân độc hành vãng dư tụ lạc 。tăng già
T23n1435_p0308c09║ bà thi sa 。trung đạo hoàn thâu lan già 。nhược vô tụ lạc không địa nãi chí
T23n1435_p0308c10║ nhất câu lô xá 。tăng già bà thi sa 。trung đạo hoàn thâu lan già 。thuỷ đạo
T23n1435_p0308c11║ diệc như thị 。nhược cộng hành tỉ khâu ni 。nhược phản giới nhược tử 。nhược nhập ngoại
T23n1435_p0308c12║ đạo nhược bát nan trung tùy hữu nhất nhất nan khởi 。bất phạm (đệ ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0308c13║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni du hành kiêu tát la quốc
T23n1435_p0308c14║ hướng xá vệ quốc 。đạo trung chí hà ngạn thượng trụ ngôn 。thùy năng tiên nhập thuỷ
T23n1435_p0308c15║ khán thâm tiên 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。danh tu mục khư 。tiễu kiện đa lực 。
T23n1435_p0308c16║ xuất bà la môn gia 。tác thị ngôn 。ngã năng tiên nhập 。tức tiện nhập thuỷ độ
T23n1435_p0308c17║ đáo bỉ ngạn 。thuỷ tầm bộc trướng bất năng đắc hoàn 。độc bỉ ngạn tú 。dạ
T23n1435_p0308c18║ hữu tặc lai bác y loã hình 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc
T23n1435_p0308c19║ hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà
T23n1435_p0308c20║ danh tỉ khâu ni 。độc bỉ ngạn tú 。chủng chủng nhân duyên a trái dĩ 。hướng
T23n1435_p0308c21║ phật quảng thuyết phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn tu mục
T23n1435_p0308c22║ khư tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật
T23n1435_p0308c23║ dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。độc bỉ ngạn tú 。
T23n1435_p0308c24║ chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0308c25║ thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。nhược dạ nhược trú 。nhược dị tụ lạc nhược dị giới 。nhược
T23n1435_p0308c26║ độ hà bỉ ngạn nhất thân độc tú 。thị pháp sơ phạm tăng già bà thi sa
T23n1435_p0308c27║ khả hối quá hà giả 。hữu nhị chủng 。nhất giả thoát y đắc độ 。nhị giả
T23n1435_p0308c28║ bất thoát y đắc độ 。hữu lưỡng ngạn trung hữu thuỷ lai khứ xứ tùy ngạn trung
T23n1435_p0308c29║ lưu 。thị danh vi hà 。thị trung phạm giả nhược tỉ khâu ni 。độc nhất thân thoát
T23n1435_p0309a01║ y độ hà 。tăng già bà thi sa 。trung đạo hoàn thâu lan già 。nhược nhị
T23n1435_p0309a02║ tỉ khâu ni cộng độ hà 。nhất độ nhất hoàn độ giả tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0309a03║ hoàn giả thâu lan già 。nhược tỉ khâu ni thoát y độ trì thuỷ độ giả thâu
T23n1435_p0309a04║ lan già 。trung đạo hoàn giả đột cát la 。nhược nhị tỉ khâu ni cộng độ trì
T23n1435_p0309a05║ thuỷ 。nhất độ nhất hoàn độ giả thâu lan già hoàn giả đột cát la 。nhược tỉ
T23n1435_p0309a06║ khâu ni khiên y độ hà 。độ giả thâu lan già 。trung đạo hoàn giả đột
T23n1435_p0309a07║ cát la nhược nhị tỉ khâu ni khiên y độ hà 。nhất độ nhất hoàn độ giả
T23n1435_p0309a08║ thâu lan già 。hoàn giả đột cát la 。nhược tỉ khâu ni khiên y độc độ trì
T23n1435_p0309a09║ thuỷ độ giả đột cát la 。trung đạo hoàn giả diệc đột cát la 。nhược nhị
T23n1435_p0309a10║ tỉ khâu ni khiên y độ trì thuỷ 。nhất độ nhất hoàn độ giả đột cát la 。
T23n1435_p0309a11║ hoàn giả diệc đột cát la 。nhược tùng kiếu lương thuyền độ bất phạm 。nhược cộng độ
T23n1435_p0309a12║ tỉ khâu ni nhược phản giới nhược tử 。nhược nhập ngoại đạo 。nhược bát nan trung 。tùy
T23n1435_p0309a13║ hữu nhất nhất nan khởi 。bất phạm (đệ lục sự cánh )。
T23n1435_p0309a14║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu cận bà kì đa thành khởi tăng
T23n1435_p0309a15║ phòng thị trung tiêm tiêm đa 。hữu cư sĩ gia vi nhiễu hữu tượng minh mã minh
T23n1435_p0309a16║ đại tiểu nam nữ âm thanh cố 。phương chư tỉ khâu độc kinh toạ thiền hành đạo 。
T23n1435_p0309a17║ thị trung hữu cư sĩ 。danh an xà na 。hữu uy đức đa nhiêu tài bảo 。nhân
T23n1435_p0309a18║ dân điền trạch [vương *xa ]cừ mã não 。chủng chủng phú quý tướng mạo thành tựu 。chư tỉ
T23n1435_p0309a19║ khâu giáo linh dư xứ khởi tăng phòng 。cư sĩ tức ư an xà na lâm
T23n1435_p0309a20║ trung khởi tăng phòng 。chư tỉ khâu xả cận thành tăng phòng 。nhập an xà na lâm
T23n1435_p0309a21║ tăng phòng trung trụ 。chư tỉ khâu ni du hành kiêu tát la quốc hướng xá vệ
T23n1435_p0309a22║ quốc 。thứ đáo bà kì đà thành 。cố tăng phòng trung tú 。kiến kì trung sàng tháp
T23n1435_p0309a23║ ngoạ cụ bồn khí phủ hoạch chủng chủng bị cụ thanh tịnh khả trụ 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0309a24║ ni vãng ngữ tỉ khâu ngôn 。chư đại đức dĩ xả thử tăng phòng giả 。ngã
T23n1435_p0309a25║ đẳng đương ư trung trụ 。chư tỉ khâu ngôn 。tùy ý 。thị tăng phòng chủ tử 。hậu
T23n1435_p0309a26║ chư nhi phân tài vật 。thị tăng phòng diệc tại phân trung 。nhất nhi đắc thử tăng
T23n1435_p0309a27║ phòng giả 。vãng ngữ tỉ khâu ni ngôn 。nhữ đẳng xuất khứ 。chư tỉ khâu ni ngôn 。
T23n1435_p0309a28║ hà cố sứ ngã đẳng xuất da 。đáp ngôn 。ngã phân đắc thử tăng phòng 。tỉ khâu
T23n1435_p0309a29║ ni ngôn 。ngã bất tùng nhữ đắc 。ngã tùng chư tỉ khâu đắc 。nhược chư tỉ khâu
T23n1435_p0309b01║ sứ ngã xuất giả 。ngã đương xuất 。bất tùy nhữ ngữ 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0309b02║ danh tu mục khư 。thị bà la môn chủng trung xuất gia 。tiễu kiện đa lực 。tác
T23n1435_p0309b03║ cường ngữ cộng tránh 。cư sĩ nhi bất nhẫn sân cố 。tiện đả tỉ khâu ni 。thị
T23n1435_p0309b04║ tỉ khâu ni tức nghệ chúng quan ngôn 。mỗ giáp nhi đả ngã 。chúng quan vấn ngôn 。
T23n1435_p0309b05║ hà cố đả nhữ 。tỉ khâu ni tức quảng thuyết thượng sự 。chúng quan ngôn 。chư sa
T23n1435_p0309b06║ môn thích tử bất ưng thất thị tăng phòng 。hà dĩ cố 。công dữ nhi đoạt 。nhi
T23n1435_p0309b07║ dữ công đoạt 。sự bất đắc nhĩ 。chúng quan khiển nhân triệu thị nhi lai 。vấn ngôn 。
T23n1435_p0309b08║ nhữ đả tỉ khâu ni bất 。đáp ngôn 。thật đả 。chúng quan án pháp luật kiểm
T23n1435_p0309b09║ hào 。đả xuất gia nhân ưng đắc hà tội 。luật ngôn 。tùy sở dụng thân phân tức
T23n1435_p0309b10║ ưng tiệt chi 。chúng quan vấn ngôn 。nhữ dĩ hà vật đả 。đáp ngôn thủ đả 。hựu
T23n1435_p0309b11║ vấn hà thủ 。đáp ngôn hữu thủ 。tức tiệt hữu thủ 。nhĩ thời ác danh lưu bố 。
T23n1435_p0309b12║ chư sa môn thích nữ ngôn nhân tiệt tha thủ 。nhất nhân ngữ nhị nhân 。nhị nhân
T23n1435_p0309b13║ ngữ tam nhân 。như thị triển chuyển mãn bà kì đa thành 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0309b14║ ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0309b15║ duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。ngôn nhân linh tiệt tha thủ 。chủng chủng
T23n1435_p0309b16║ nhân duyên a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri
T23n1435_p0309b17║ nhi cố vấn tu mục khư tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0309b18║ thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0309b19║ khâu ni 。ngôn nhân linh tiệt tha thủ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0309b20║ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ chư tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng
T23n1435_p0309b21║ như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。nghệ vương nhược quan nhân nhược bà la môn nhược
T23n1435_p0309b22║ cư sĩ sở 。thị thế ngôn nhân giả 。thị pháp sơ phạm tăng già sa thi sa
T23n1435_p0309b23║ khả hối quá vương giả 。sa lợi chủng thụ vương vị thuỷ kiêu đỉnh 。thị danh vi
T23n1435_p0309b24║ vương sa lợi thuỷ kiêu đỉnh 。nhược bà la môn nhược cư sĩ nhược nữ nhân thụ
T23n1435_p0309b25║ vương chức 。diệc danh vi vương thuỷ kiêu đỉnh 。quan nhân giả 。thực quan lẫm điền
T23n1435_p0309b26║ trạch 。bà la môn giả 。bà la môn chủng trung sinh 。cư sĩ giả 。trừ vương trừ
T23n1435_p0309b27║ quan nhân trừ bà la môn 。dư bất xuất gia nhân 。danh vi cư sĩ 。thị thế
T23n1435_p0309b28║ ngôn nhân giả 。y tha thế lực hỉ đấu tránh tướng ngôn 。tăng già bà thi sa
T23n1435_p0309b29║ giả 。thị tội thuộc tăng 。tăng trung hữu tàn 。nhân tăng tiền hối quá trừ diệt 。thị
T23n1435_p0309c01║ danh tăng già bà thi sa 。thị trung phạm giả nhược tỉ khâu ni 。nghệ vương nhược
T23n1435_p0309c02║ chúng quan bà la môn cư sĩ 。thị thế lực ngôn nhân giả 。tăng già bà thi
T23n1435_p0309c03║ sa 。nhược đoán sự thời 。tại đoán sự nhân tiền sân hận a mạ bản sở đả
T23n1435_p0309c04║ nhân giả 。tăng già bà thi sa 。nhược hướng dư nhân 。a mạ bản sở đả nhân
T23n1435_p0309c05║ giả 。thâu lan già 。nhược bình xứ sân mạ 。bất ngôn giả bất phạm (đệ thất giới cánh )。
T23n1435_p0309c06║ thập tụng luật quyển đệ tứ thập nhị TTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment