Thập Tụng Luật – Quyển 48

Tzed Version
T23n1435_p0346a05║
T23n1435_p0346a06║
T23n1435_p0346a07║ thập tụng luật quyển đệ tứ thập bát (đệ bát tụng chi nhất )
T23n1435_p0346a08║
T23n1435_p0346a09║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la cộng la thập dịch
T23n1435_p0346a10║   tăng nhất pháp chi nhất
T23n1435_p0346a11║ phật bà già bà trụ xá bà đề 。trường lão ưu ba li vấn phật 。nhược nam
T23n1435_p0346a12║ tử tác nữ nhân uy nghi 。nữ nhân tướng nữ nhân phục tác nữ nhân hình chế
T23n1435_p0346a13║ dĩ 。như nam tử pháp thụ giới 。đắc giới bất 。phật ngôn 。đắc giới 。chúng tăng
T23n1435_p0346a14║ đắc tội 。
T23n1435_p0346a15║ hựu vấn 。nhược nữ nhân tác nam tử uy nghi 。nam tử tướng nam tử phục 。tác
T23n1435_p0346a16║ nam tử hình chế dĩ như nữ nhân pháp thụ giới 。đắc giới bất 。phật ngôn 。đắc
T23n1435_p0346a17║ giới 。chúng tăng đắc tội 。
T23n1435_p0346a18║ hựu vấn 。nhược vị độ xuất gia 。tiện dữ thụ cụ giới 。đắc giới bất 。phật
T23n1435_p0346a19║ ngôn 。đắc giới 。chúng tăng đắc tội 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dụ tha đệ tử
T23n1435_p0346a20║ dữ pháp dữ thực 。chư thượng tòa a trái ngôn 。vân hà đắc giáo hoá đệ tử
T23n1435_p0346a21║ như pháp 。lục quần tỉ khâu tiện dụ tương khứ dữ pháp dữ thực chư tỉ khâu
T23n1435_p0346a22║ bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc dụ
T23n1435_p0346a23║ tha đệ tử dữ pháp dữ thực 。nhược dụ giả đắc đột cát la 。
T23n1435_p0346a24║ hựu vấn nhược tỉ khâu bất dục phản giới 。tiện ngữ tha ngôn 。nhữ dữ ngã tác
T23n1435_p0346a25║ hòa thượng vi thụ hòa thượng tức phản giới da 。phật ngôn 。bất dã thị
T23n1435_p0346a26║ hí ngữ nhĩ 。phật tri cố vấn a nan 。tiểu nhi năng thực thượng khu ô
T23n1435_p0346a27║ bất 。đáp ngôn năng thế tôn phật ngôn 。tùng kim thính sa di năng khu ô nãi
T23n1435_p0346a28║ chí thất tuế đắc tác sa di 。nhĩ thời bình sa vương 。dĩ lục tuế nhất nhuận
T23n1435_p0346a29║ chư tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tùy
T23n1435_p0346b01║ vương pháp 。thời vương bình sa 。nhất tuế tác lục nguyệt tiểu 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0346b02║ vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tùy vương pháp 。xuân sơ nguyệt
T23n1435_p0346b03║ đại nhị nguyệt tiểu 。tam nguyệt đại tứ nguyệt tiểu 。hạ sơ nguyệt đại nhị nguyệt tiểu 。
T23n1435_p0346b04║ tam nguyệt đại tứ nguyệt tiểu 。đông sơ nguyệt đại nhị nguyệt tiểu 。tam nguyệt đại tứ
T23n1435_p0346b05║ nguyệt tiểu 。hựu vấn 。nhược phi tỉ khâu trụ xứ thuyết giới 。thị thuyết giới bất 。phật
T23n1435_p0346b06║ ngôn 。nhược tỉ khâu ni thuyết giới giả 。thị thuyết giới 。
T23n1435_p0346b07║ hựu vấn 。đắc giới sa di thuyết giới 。thị thuyết giới bất 。phật ngôn 。bất danh thuyết
T23n1435_p0346b08║ giới 。đắc thính thuyết giới thụ tuế 。bất đắc túc số thuyết giới thụ tuế cập dư
T23n1435_p0346b09║ yết ma 。phả hữu tỉ khâu 。tại địa dữ không trung thanh tịnh bất 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0346b10║ đắc tại không trung dữ địa thanh tịnh bất 。phật ngôn 。bất đắc 。nhị câu tại không
T23n1435_p0346b11║ trung đắc dữ thanh tịnh bất 。phật ngôn 。bất đắc 。giới nội đắc dữ giới ngoại thanh
T23n1435_p0346b12║ tịnh bất 。phật ngôn 。bất đắc 。giới ngoại đắc dữ giới nội thanh tịnh bất 。phật
T23n1435_p0346b13║ ngôn 。bất đắc 。hợp giới giả đắc 。cộng giới nội giả đắc 。hựu vấn 。tại địa
T23n1435_p0346b14║ giả đắc dữ không trung thanh tịnh thuyết giới bất 。phật ngôn 。bất đắc 。không trung
T23n1435_p0346b15║ đắc dữ địa thanh tịnh thuyết giới bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hựu vấn 。nhị câu tại
T23n1435_p0346b16║ không trung 。đắc dữ thanh tịnh thuyết giới bất 。phật ngôn 。bất đắc 。giới nội đắc
T23n1435_p0346b17║ dữ giới ngoại thanh tịnh thuyết giới bất 。phật ngôn 。bất đắc 。giới ngoại đắc dữ giới
T23n1435_p0346b18║ nội thanh tịnh thuyết giới bất 。phật ngôn 。bất đắc 。nhược hợp giới giả đắc 。cộng tại
T23n1435_p0346b19║ giới nội giả đắc 。hựu vấn tại địa đắc dữ không trung dục bất 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0346b20║ đắc 。không trung đắc dữ địa dục bất 。phật ngôn 。bất đắc 。nhị câu tại không
T23n1435_p0346b21║ trung 。đắc dữ dục bất 。phật ngôn 。bất đắc 。giới nội đắc dữ giới ngoại dục
T23n1435_p0346b22║ bất 。phật ngôn 。bất đắc 。giới ngoại đắc dữ giới nội dục bất 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0346b23║ đắc hợp giới giả đắc 。cộng tại giới nội giả đắc 。hựu vấn tại địa đắc dữ
T23n1435_p0346b24║ không trung dục yết ma bất 。phật ngôn 。bất đắc 。không trung đắc dữ tại địa
T23n1435_p0346b25║ dục yết ma bất 。phật ngôn 。bất đắc 。nhị câu tại không trung 。đắc dữ dục yết
T23n1435_p0346b26║ ma bất 。phật ngôn 。bất đắc 。giới nội đắc dữ giới ngoại dục yết ma bất 。phật
T23n1435_p0346b27║ ngôn 。bất đắc 。giới ngoại đắc dữ giới nội dục yết ma bất 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0346b28║ đắc 。hợp giới giả đắc cộng tại giới nội giả đắc 。hựu vấn 。tại địa đắc dữ
T23n1435_p0346b29║ không trung dục bất 。phật ngôn 。bất đắc 。tại không trung đắc dữ địa dục bất 。phật
T23n1435_p0346c01║ ngôn 。bất đắc 。nhị câu tại không trung 。đắc dữ dục bất 。phật ngôn 。bất đắc 。
T23n1435_p0346c02║ giới nội đắc dữ giới ngoại dục bất 。phật ngôn 。bất đắc 。giới ngoại đắc dữ giới
T23n1435_p0346c03║ nội dục bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hợp giới giả đắc 。cộng tại giới nội giả đắc 。
T23n1435_p0346c04║ hựu vấn 。tại địa đắc dữ không trung dục kế giới bất 。phật ngôn 。bất đắc 。không
T23n1435_p0346c05║ trung đắc dữ địa dục kế giới bất 。phật ngôn 。bất đắc nhị câu tại không trung 。
T23n1435_p0346c06║ đắc dữ dục kế giới bất 。phật ngôn 。bất đắc 。giới nội đắc dữ giới ngoại
T23n1435_p0346c07║ dục kế giới bất 。phật ngôn 。bất đắc 。giới ngoại đắc dữ giới nội dục kế
T23n1435_p0346c08║ giới bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hợp giới giả đắc 。cộng tại giới nội giả đắc 。
T23n1435_p0346c09║ hựu vấn 。nhược bất xả tiên giới 。đắc quảng giới hiệp giới bất 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0346c10║ đắc 。hựu vấn 。đắc tịnh kế giới bất 。phật ngôn 。chu táp thuyết nội tướng ngoại
T23n1435_p0346c11║ tướng giả đắc 。hựu vấn 。phả hữu kế giới bất tùy yết ma xả da 。phật
T23n1435_p0346c12║ ngôn hữu nhược tường tiệm nội 。hựu vấn 。tỉ khâu tại thụ thượng đắc kế giới bất 。
T23n1435_p0346c13║ phật ngôn 。nhược yết ma thời chúng số mãn giả đắc 。hựu vấn 。nhược tăng phá đắc
T23n1435_p0346c14║ kế giới bất 。phật ngôn 。như pháp giả kế giới đắc 。hựu vấn 。quá khứ phật
T23n1435_p0346c15║ pháp kỉ thời trụ thế 。phật ngôn 。tùy thanh tịnh tỉ khâu bất hoại pháp thuyết giới
T23n1435_p0346c16║ thời 。danh pháp trụ thế 。hựu vấn 。vị lai phật pháp kỉ thời trụ thế 。phật ngôn 。
T23n1435_p0346c17║ tùy thanh tịnh tỉ khâu bất hoại pháp thuyết giới thời 。danh pháp trụ thế 。hựu vấn
T23n1435_p0346c18║ kim thế tôn pháp kỉ thời trụ thế 。phật ngôn 。tùy thanh tịnh tỉ khâu bất hoại
T23n1435_p0346c19║ pháp thuyết giới thời 。danh pháp trụ thế 。hựu vấn 。nhược tỉ khâu tụ lạc trung sơ
T23n1435_p0346c20║ tác tăng phòng tề kỉ hứa tác giới 。phật ngôn 。tùy tụ lạc 。tùy tụ lạc
T23n1435_p0346c21║ giới 。tề hành lai xứ 。hựu vấn 。nhược tỉ khâu 。a luyện nhược trụ xứ sơ
T23n1435_p0346c22║ tác tăng phòng tề kỉ hứa tác giới 。phật ngôn 。diện các nhất câu lô xá 。
T23n1435_p0346c23║ nhất câu lô xá thử nội chư tỉ khâu 。giai cộng nhất xứ bố tát tác yết
T23n1435_p0346c24║ ma 。bất đắc biệt chúng thuyết giới tác yết ma biệt tác giả đắc tội 。hựu
T23n1435_p0346c25║ vấn pháp diệt thời kế giới 。danh kế giới bất 。phật ngôn bất danh kế giới 。
T23n1435_p0346c26║ pháp diệt thời nhất thiết kế giới nhất thiết thụ giới nhất thiết giới nhất thiết yết
T23n1435_p0346c27║ ma giai diệt 。hựu vấn 。nhược tác yết ma tỉ khâu tử 。dư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0346c28║ giới tướng 。đắc xả giới bất 。phật ngôn 。đắc xả 。hựu vấn tỉ khâu sơn thượng
T23n1435_p0346c29║ tác tăng phòng 。sơn hạ thập câu lô xá đắc an cư bất 。phật ngôn đắc 。hựu
T23n1435_p0347a01║ vấn 。hà xứ dữ an cư vật 。phật ngôn 。an cư xứ ưng dữ 。hựu vấn 。
T23n1435_p0347a02║ tỉ khâu sơn hạ tác tăng phòng sơn thượng thập câu lô xá đắc an cư bất 。
T23n1435_p0347a03║ phật ngôn đắc 。hà xứ ưng dữ an cư vật 。phật ngôn 。tùy an cư xứ dữ 。
T23n1435_p0347a04║ hựu vấn 。tăng phá tác nhị phân 。nhược nhất phân trung hữu tỉ khâu xuất giới 。
T23n1435_p0347a05║ chí địa liễu thời 。thị danh phá an cư 。thất y đắc tự vi ngôn tội
T23n1435_p0347a06║ bất 。phật ngôn 。bất phá an cư bất thất y 。đãn đắc tự vi ngôn tội 。hựu
T23n1435_p0347a07║ vấn 。hà xứ thụ thất nhật pháp 。phật ngôn 。giới nội thụ 。tùng thùy thụ 。phật
T23n1435_p0347a08║ ngôn 。tùng ngũ chúng thụ 。tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa
T23n1435_p0347a09║ di ni 。hựu vấn tâm niệm đắc thụ thất nhật pháp bất 。phật ngôn 。bất đắc 。
T23n1435_p0347a10║ trừ ngũ chủng nhân 。sở vị a luyện nhi 。độc trụ nhân 。viễn hành nhân 。trường
T23n1435_p0347a11║ bệnh nhân cơ ngạ thời thân lí biên trụ nhân 。hựu vấn 。hữu ngoại đạo thân lí 。
T23n1435_p0347a12║ khiển sứ hoán tỉ khâu 。đại đức lai 。kim từ ma ê thủ la thiên kiền đà
T23n1435_p0347a13║ thiên ma ni bạt đà thiên 。đắc phá an cư khứ bất 。phật ngôn 。đắc khứ 。vi
T23n1435_p0347a14║ bỉ thanh tịnh cố 。hựu vấn 。nhược tỉ khâu tụng a hàm bất thông lợi 。dục canh
T23n1435_p0347a15║ tụng lợi dục vấn dục canh tùng tha thụ 。đắc phá an cư khứ bất 。phật ngôn 。
T23n1435_p0347a16║ đắc 。hựu vấn 。nhược vị đắc giả cầu đắc 。vị giải giả cầu giải 。vị chứng
T23n1435_p0347a17║ giả cầu chứng cố 。đắc phá an cư khứ bất 。phật ngôn 。đắc khứ 。
T23n1435_p0347a18║ tỉ khâu bạch phật 。dụng hà bì tác cức tỉ 。như tiên thuyết 。hựu vấn 。vân hà
T23n1435_p0347a19║ danh toạ bì thượng 。phật ngôn 。thân trước giả 。danh vi toạ 。hựu vấn 。vân hà
T23n1435_p0347a20║ danh vi ngoạ bì thượng 。phật ngôn 。hiếp trước giả 。danh vi ngoạ 。vân hà danh
T23n1435_p0347a21║ trước 。phật ngôn 。tùng túc chí tề 。thị danh vi trước 。hựu vấn sư tử bì
T23n1435_p0347a22║ nhục huyết cân 。đắc thực bất 。phật ngôn 。nhất thiết bất đắc đạm thực 。hựu
T23n1435_p0347a23║ vấn 。hắc lộc bì nhục huyết cân 。đắc thực bất 。phật ngôn 。trừ bì dư giả
T23n1435_p0347a24║ đắc thực 。hựu vấn 。phật tiên thuyết bất đắc thực sinh nhục huyết 。nhược bệnh dư
T23n1435_p0347a25║ dược bất năng trị giả 。đắc thực bất 。phật ngôn 。đắc thực 。nhược dư dược năng
T23n1435_p0347a26║ trị sai giả bất đắc thực 。thực giả 。đắc thâu lan già 。hữu tỉ khâu
T23n1435_p0347a27║ bệnh trĩ 。vãng ngữ kì vực ngôn 。trị ngã thử bệnh 。kì vực ngôn 。ưng đao
T23n1435_p0347a28║ cát 。tỉ khâu ngôn 。phật bất thính đao cát 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。dĩ
T23n1435_p0347a29║ chỉ trảo kháp 。kháp thời bất năng đoán 。phật ngôn 。dụng [trúc -nhị +vi ]trúc tiêm trúc
T23n1435_p0347b01║ cát 。cát hựu bất năng đoán 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng bình xứ đao
T23n1435_p0347b02║ cát 。
T23n1435_p0347b03║ bình sa vương tử thời 。chư tỉ khâu hỗ tướng vị ngôn 。bình sa vương tử 。
T23n1435_p0347b04║ ngã đẳng tương bất nội tú da 。phật ngôn 。tỉ khâu 。nhữ vị bình sa vương
T23n1435_p0347b05║ tử cố nội tú da 。a xà thế vương đại xứ cố 。bất danh nội tú 。hữu
T23n1435_p0347b06║ tỉ khâu 。vi sa di tịnh nhân đam thực cộng đạo hành 。thực thời tịnh nhân trì
T23n1435_p0347b07║ thực dữ tỉ khâu 。tỉ khâu bất thực 。tương phi tàn tú thực da 。chư tỉ
T23n1435_p0347b08║ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vi tha đam giả vô phạm 。
T23n1435_p0347b09║ hựu vấn 。bất cát tiệt y đắc thụ trì bất 。phật ngôn 。đắc thụ 。hựu
T23n1435_p0347b10║ vấn 。đắc trước nhập tụ lạc bất 。phật ngôn 。bất đắc 。vân hà ưng cát tiệt 。
T23n1435_p0347b11║ phật ngôn 。trường ngũ trửu quảng tam trửu 。hữu y bất mãn ngũ trửu 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0347b12║ súc tam chủng y 。thượng trung hạ 。thượng giả trường ngũ trửu quảng tam trửu 。hạ
T23n1435_p0347b13║ giả trường tứ trửu quảng nhị trửu bán 。thử nhị trung gian danh vi trung 。dĩ mẫn
T23n1435_p0347b14║ hệ nê hoàn tăng cố phá 。phật ngôn 。ưng tác câu tu la trước hữu nhuyễn
T23n1435_p0347b15║ thể 。tỉ khâu khai bác thương phá 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。hạ khai
T23n1435_p0347b16║ ngũ thốn hứa 。hựu vấn 。tỉ khâu ưng thụ câu tu la bất 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0347b17║ ưng thụ 。đắc hoại sở thụ y tác câu tu la 。
T23n1435_p0347b18║ kiêu tát la quốc hữu nhân thí tăng y 。chư tỉ khâu bất tri vân hà phân 。
T23n1435_p0347b19║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。phân tác tứ phân 。tam phân dữ tỉ khâu 。nhất phân
T23n1435_p0347b20║ dữ sa di 。kiêu tát la quốc hữu nhất tỉ khâu tử 。bất tri vân hà phân
T23n1435_p0347b21║ y bát 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。phân tác tứ phân 。tam phân dữ tỉ
T23n1435_p0347b22║ khâu 。nhất phân dữ sa di 。
T23n1435_p0347b23║ tân tác kì hoàn cánh 。đa hữu tỉ khâu tập 。thiên nhị bá ngũ thập nhân 。
T23n1435_p0347b24║ chư cư sĩ kiến đại chúng tập 。thí tỉ khâu tăng y 。chư tỉ khâu bất thụ 。
T23n1435_p0347b25║ phật vị thính ngã đẳng thụ tăng thí y 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。đắc thụ
T23n1435_p0347b26║ thí tăng y 。hữu nhân thí tỉ khâu ni tăng y 。chư tỉ khâu ni bất thụ 。
T23n1435_p0347b27║ phật vị thính ngã đẳng thụ tỉ khâu ni tăng thí y 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0347b28║ ngôn 。thính thụ tỉ khâu ni tăng thí y 。hữu nhân thí nhị bộ tăng y 。thị
T23n1435_p0347b29║ nhị bộ tăng bất thụ 。phật vị thính ngã đẳng thụ nhị bộ tăng y 。thị sự
T23n1435_p0347c01║ bạch phật 。phật ngôn 。thính thụ nhị bộ tăng y 。bất tri vân hà phân 。thị sự
T23n1435_p0347c02║ bạch phật 。phật ngôn 。tác tứ phân 。tam phân dữ tỉ khâu tỉ khâu ni 。nhất phân
T23n1435_p0347c03║ dữ thức xoa ma ni sa di sa di ni 。
T23n1435_p0347c04║ hữu cư sĩ kiến đại chúng tập 。thí tỉ khâu tăng y 。cư sĩ tâm niệm 。nhất
T23n1435_p0347c05║ tỉ khâu dữ ngã đẳng xướng thuyết giả thiện chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0347c06║ phật ngôn 。thính xướng 。xướng giả tại địa bất đắc viễn văn phật ngôn 。thính tại đoá
T23n1435_p0347c07║ thượng 。đoá thượng diệc bất đắc viễn văn 。phật ngôn 。ưng tại cao xứ linh viễn
T23n1435_p0347c08║ xứ đắc kiến diệc văn hữu chư cư sĩ 。kiến đại chúng tập thí y 。tác thị
T23n1435_p0347c09║ niệm 。thính ngã an y giá thượng nhập tăng giả thiện 。dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0347c10║ phật ngôn thính 。hữu cư sĩ 。kiến đại chúng tập thí tăng y 。tác thị niệm 。thính
T23n1435_p0347c11║ nhất nhân tán thán tăng giả thiện 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tán
T23n1435_p0347c12║ thán 。tán thán tăng giả tác thị ngôn 。tăng trì giới cụ túc 。niệm cụ túc 。
T23n1435_p0347c13║ tam muội cụ túc 。trí tuệ cụ túc 。giải thoát cụ túc 。độ tri kiến cụ túc 。
T23n1435_p0347c14║ học vô học câu giải thoát 。hướng quả đắc quả 。thị trung hữu vị đắc đạo giả 。
T23n1435_p0347c15║ nghi bất thụ phân 。ngã phi học vô học phi câu giải thoát 。phi hướng quả đắc
T23n1435_p0347c16║ quả cố 。bất ưng thụ phân dĩ thị sự bạch phật phật ngôn 。ưng thụ 。nhược
T23n1435_p0347c17║ trì giới dữ tăng hòa hợp 。cầu giải thoát li sinh tử 。hướng nê hoàn bất cầu
T23n1435_p0347c18║ hậu sinh hành tam nghiệp toạ thiền tụng kinh tá trợ chúng sự 。như thị hành giả 。
T23n1435_p0347c19║ đắc thanh tịnh thụ phân 。
T23n1435_p0347c20║ nhĩ thời thế tôn 。dữ ngũ bá a la hán 。nhập thủ ba thành 。đáo trường giả
T23n1435_p0347c21║ thư tì kiền nã xá thụ thực dĩ 。chí a nậu đạt trì thượng thực 。lộc
T23n1435_p0347c22║ tử mẫu văn 。kim nhật thế tôn dữ ngũ bá a la hán nhập thủ ba thành 。
T23n1435_p0347c23║ nghệ trường giả thư tì kiền nã xá thụ thực dĩ 。đáo a nậu đạt trì
T23n1435_p0347c24║ thượng thực 。văn dĩ sinh tín tịnh tâm vãng đáo phật sở 。đầu diện lễ túc tại
T23n1435_p0347c25║ nhất diện toạ dĩ bạch phật ngôn 。thế tôn 。kim nhật dữ ngũ bá a la hán
T23n1435_p0347c26║ nhập thủ ba thành 。nghệ trường giả thư tì kiền nã xá thụ thực dĩ chí
T23n1435_p0347c27║ a nậu đạt trì thượng thực 。thế tôn 。ngã kim thỉnh phật cập biệt thỉnh ngũ
T23n1435_p0347c28║ bá a la hán minh nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。
T23n1435_p0347c29║ đầu diện tác lễ hữu nhiễu nhi khứ 。đáo xá cánh dạ biện chủng chủng đa mĩ
T23n1435_p0348a01║ ẩm thực 。thần triêu phu toạ xứ 。a nan dữ phật nghênh thực phân 。thời lộc tử
T23n1435_p0348a02║ mẫu 。tiên hoán a nan nhập xá dĩ bế môn 。vãng bạch thời đáo 。ẩm thực
T23n1435_p0348a03║ dĩ biện phật tự tri thời 。thời ngũ bá a la hán 。các dĩ thần lực 。tùng
T23n1435_p0348a04║ song khổng nhập giả 。hoặc tùng không trung hạ giả 。hoặc tùng địa xuất giả 。hữu
T23n1435_p0348a05║ tòa thượng xuất giả 。lộc tử mẫu kiến tăng toạ dĩ khai môn 。tự thủ hành
T23n1435_p0348a06║ thực 。thời a nan 。tiên tự thực dĩ tống phật thực phân 。vãng đáo phật sở hành
T23n1435_p0348a07║ thuỷ thụ thực 。phật thực dĩ hành táo thuỷ nhiếp bát nhiếp bát dĩ a nan bạch
T23n1435_p0348a08║ phật ngôn 。thế tôn 。kim nhật lộc tử mẫu 。biệt thỉnh ngũ bá a la hán thực 。
T23n1435_p0348a09║ phật tri cố vấn a nan 。tăng trung thỉnh nhất tỉ khâu bất 。đáp ngôn vô 。phật
T23n1435_p0348a10║ ngôn 。thị lộc tử mẫu vô tri bất thiện 。bất tăng trung thỉnh nhất nhân 。phật ngữ
T23n1435_p0348a11║ a nan lộc tử mẫu 。nhược tăng trung thỉnh nhất nhân giả 。nhân thị hậu thân đắc
T23n1435_p0348a12║ đại công đức 。đắc đại quả báo 。đắc đại lợi ích 。nhất thiết viễn cận biến văn
T23n1435_p0348a13║ phật ngữ 。tăng trung thỉnh nhất nhân đắc đại phúc 。thắng biệt thỉnh ngũ bá a la
T23n1435_p0348a14║ hán 。
T23n1435_p0348a15║ hữu tín bà la môn cư sĩ 。dữ tăng tác tiểu thực trung thực đát bát na 。
T23n1435_p0348a16║ tác thị niệm 。phật thính thỉnh nhất nhân tán thán tăng giả thiện 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0348a17║ phật ngôn thính tán thán 。tán thán giả tác thị ngôn 。trì giới cụ túc niệm cụ
T23n1435_p0348a18║ túc 。tam muội cụ túc trí tuệ cụ túc 。giải thoát cụ túc độ tri kiến cụ
T23n1435_p0348a19║ túc 。học vô học cụ túc 。câu giải thoát hướng quả đắc quả 。thị trung hữu vị
T23n1435_p0348a20║ đắc đạo giả 。tâm nghi bất thụ 。ngã phi học phi vô học 。phi câu giải
T23n1435_p0348a21║ thoát 。phi hướng quả đắc quả cố 。bất thực 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0348a22║ thực 。nhược trì giới dữ tăng hòa hợp 。cầu giải thoát li sinh tử 。hướng nê hoàn
T23n1435_p0348a23║ bất cầu hậu sinh 。hành tam nghiệp toạ thiền 。tụng kinh tá trợ chúng sự 。như thị
T23n1435_p0348a24║ hành giả 。đắc thanh tịnh thụ thực 。
T23n1435_p0348a25║ hựu vấn 。nhược tăng thụ ca hi na y thời 。hữu tỉ khâu tại trung bất danh
T23n1435_p0348a26║ thụ da 。phật ngôn hữu 。như tạp tụng trung thuyết 。phả hữu tỉ khâu 。thụ ca hi
T23n1435_p0348a27║ na y thời 。bất tại trung đắc danh thụ da phật ngôn hữu 。như tạp tụng trung
T23n1435_p0348a28║ thuyết 。phả hữu tỉ khâu 。xả ca hi na y thời 。tại trung bất danh xả da 。
T23n1435_p0348a29║ phật ngôn hữu 。như tạp tụng trung thuyết 。phả hữu tỉ khâu 。bất xả ca hi na
T23n1435_p0348b01║ y 。đắc danh xả da 。phật ngôn hữu 。như tạp tụng trung thuyết 。
T23n1435_p0348b02║ hựu vấn 。đắc giới sa di đắc già tha bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hựu vấn 。
T23n1435_p0348b03║ đắc thụ chúc thụ già tha bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hựu vấn 。đắc già yết
T23n1435_p0348b04║ ma bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hựu vấn 。bạch y đắc già bất 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0348b05║ đắc 。hựu vấn 。sa di đắc già bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hựu vấn 。phi tỉ
T23n1435_p0348b06║ khâu ngoại đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ
T23n1435_p0348b07║ chủng chủng bất cộng trụ 。tự ngôn phạm trùng tội 。bản bạch y ô tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0348b08║ bất năng nam việt tế nhân 。sát phụ mẫu sát a la hán 。phá tăng ác tâm
T23n1435_p0348b09║ xuất phật thân huyết 。như thị đẳng nhân đắc già bất 。phật ngôn 。bất đắc 。
T23n1435_p0348b10║ hựu vấn 。nhược tại địa không trung 。không trung tại địa 。nhị câu tại không trung 。
T23n1435_p0348b11║ giới nội giới ngoại 。giới ngoại giới nội 。bất đáo tăng trung 。bất bạch chúng
T23n1435_p0348b12║ tăng phá giới nhân 。tâm niệm dục già 。đắc già bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hựu
T23n1435_p0348b13║ vấn 。đắc giới sa di 。đắc thuyết yết ma bất 。phật ngôn 。bất đắc 。như tiên
T23n1435_p0348b14║ thuyết 。tiên phạm trùng tội nhân 。tặc trá tác tỉ khâu 。bản bạch y thời phá giới
T23n1435_p0348b15║ nhân 。nhược tiên ngôn ngã phá giới 。hậu tác yết ma 。đắc danh yết ma bất 。phật
T23n1435_p0348b16║ ngôn 。bất đắc 。nhược tiên tác yết ma 。hậu ngôn ngã phá giới 。đắc danh yết ma
T23n1435_p0348b17║ bất 。phật ngôn đắc 。
T23n1435_p0348b18║ hựu vấn 。phả hữu thụ giới thời tác yết ma thụ giới dĩ xả yết ma da 。
T23n1435_p0348b19║ phật ngôn hữu 。xả hà yết ma 。đáp ngôn 。đại giới yết ma thị 。phả hữu
T23n1435_p0348b20║ thụ giới nhân 。tác yết ma vị thụ đại giới nhân xả da 。phật ngôn hữu 。
T23n1435_p0348b21║ vân hà hữu 。đáp ngôn 。ngã thị bạch y 。tức xả nhất thiết yết ma 。phả hữu
T23n1435_p0348b22║ tấn tỉ khâu tâm hối hạ ý 。giới ngoại dữ xả tấn 。đắc xả bất 。phật
T23n1435_p0348b23║ ngôn 。đắc xả 。chư tỉ khâu đắc tội 。
T23n1435_p0348b24║ hựu vấn 。phạm hà tội dữ khổ thiết yết ma 。phật ngôn 。đấu tránh 。hựu vấn 。
T23n1435_p0348b25║ phạm hà tội tác y chỉ yết ma 。phật ngôn 。số số phạm giới 。hựu vấn 。phạm
T23n1435_p0348b26║ hà tội tác khu xuất yết ma 。phật ngôn 。ô tha gia 。hựu vấn 。phạm hà tội
T23n1435_p0348b27║ tác hạ ý yết ma 。phật ngôn 。mạ bạch y 。hựu vấn 。nhược tỉ khâu mạ tỉ
T23n1435_p0348b28║ khâu 。đắc tác hạ ý yết ma bất 。phật ngôn 。đắc tác 。nhược mạ tỉ khâu ni
T23n1435_p0348b29║ thức xoa ma ni sa di sa di ni 。đắc tác hạ ý yết ma bất 。phật
T23n1435_p0348c01║ ngôn 。đắc tác 。nhược tỉ khâu ni mạ tỉ khâu ni 。đắc tác hạ ý yết ma
T23n1435_p0348c02║ bất 。phật ngôn 。đắc tác 。nhược mạ thức xoa ma ni sa di sa di ni tỉ
T23n1435_p0348c03║ khâu 。đắc tác hạ ý yết ma bất 。phật ngôn 。đắc tác 。nhược thức xoa ma ni
T23n1435_p0348c04║ mạ thức xoa ma ni đắc tác hạ ý yết ma bất 。phật ngôn 。đắc tác 。nhược
T23n1435_p0348c05║ mạ sa di sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni 。đắc tác hạ ý yết ma
T23n1435_p0348c06║ bất 。phật ngôn 。đắc tác 。nhược sa di mạ sa di 。đắc tác hạ ý yết ma
T23n1435_p0348c07║ bất 。phật ngôn 。đắc tác 。nhược mạ sa di sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni
T23n1435_p0348c08║ thức xoa ma ni 。đắc tác hạ ý yết ma bất 。phật ngôn 。đắc tác 。nhược sa
T23n1435_p0348c09║ di ni mạ sa di ni 。đắc tác hạ ý yết ma bất 。phật ngôn 。đắc tác 。
T23n1435_p0348c10║ nhược mạ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di 。đắc tác hạ ý
T23n1435_p0348c11║ yết ma bất 。phật ngôn 。đắc tác 。hựu vấn 。sa di tự ngôn tác 。dâm dữ
T23n1435_p0348c12║ diệt tấn bất 。phật ngôn 。dữ diệt tấn hựu vấn 。phả hữu tỉ khâu 。giảm ngũ
T23n1435_p0348c13║ tuế tận hình bất y chỉ tha 。bất đắc tội da 。phật ngôn hữu 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0348c14║ vị mãn ngũ tuế tiện tử nhược tận hình hòa thượng biên trụ 。
T23n1435_p0348c15║ hựu vấn 。phả hữu tỉ khâu 。phạm tăng già bà thi sa bất tướng tự tội 。phạm
T23n1435_p0348c16║ cố xuất tinh 。nhất dạ phú tạng 。phạm cố xúc nữ thân nhị dạ phú tạng 。phạm
T23n1435_p0348c17║ ác khẩu 。tam dạ phú tạng 。phạm tán thán dĩ thân cung dưỡng 。tứ dạ phú
T23n1435_p0348c18║ tạng 。phạm môi giá 。ngũ dạ phú tạng 。ngũ dạ biệt trụ 。lục dạ ma na
T23n1435_p0348c19║ đoá 。đắc dữ xuất tội yết ma bất 。phật ngôn đắc 。hựu vấn 。như phật sở
T23n1435_p0348c20║ thuyết 。phạm tướng tự tội bất tướng tự tội 。vân hà danh tướng tự 。phật ngôn 。ba
T23n1435_p0348c21║ la di 。ba la di tướng tự 。tăng già bà thi sa 。tăng già bà thi sa
T23n1435_p0348c22║ tướng tự ba dạ đề 。ba dạ đề tướng tự 。ba la đề đề xá ni 。ba
T23n1435_p0348c23║ la đề đề xá ni tướng tự 。đột cát la 。đột cát la tướng tự 。thị
T23n1435_p0348c24║ danh phạm tướng tự 。vân hà bất tướng tự 。ba la di 。dữ tăng già bà thi
T23n1435_p0348c25║ sa ba dạ đề ba la đề đề xá ni đột cát la 。bất tướng tự 。tăng
T23n1435_p0348c26║ già bà thi sa 。dữ ba dạ đề ba la đề đề xá ni đột cát la
T23n1435_p0348c27║ ba la di 。bất tướng tự 。ba dạ đề 。dữ ba la đề đề xá ni đột
T23n1435_p0348c28║ cát la ba la di tăng già bà thi sa 。bất tướng tự 。ba la đề
T23n1435_p0348c29║ đề xá ni 。dữ đột cát la ba la di tăng già bà thi sa ba dạ
T23n1435_p0349a01║ đề 。bất tướng tự 。đột cát la 。dữ ba la di tăng già bà thi sa
T23n1435_p0349a02║ ba dạ đề ba la đề đề xá ni 。bất tướng tự 。
T23n1435_p0349a03║ hựu vấn 。như phật thuyết hữu phạm khả lượng phạm bất khả lượng 。vân hà khả
T23n1435_p0349a04║ lượng phạm 。phật ngôn 。khả đắc thuyết số 。vân hà bất khả lượng phạm 。phật ngôn 。
T23n1435_p0349a05║ bất khả thuyết số 。hựu vấn 。như phật thuyết phạm phú tạng phạm bất phú tạng 。vân
T23n1435_p0349a06║ hà phạm phú tạng 。phật ngôn 。tu du khuể bất phát lộ 。vân hà 。danh bất phú
T23n1435_p0349a07║ tạng 。tu du khuể bất phú tạng 。phật ngữ ưu ba li 。hữu nhất chủng phạm 。tính
T23n1435_p0349a08║ các các dị 。ba la di tính các các dị 。tăng già bà thi sa tính các
T23n1435_p0349a09║ các dị 。ba dạ đề tính các các dị 。ba la đề đề xá ni tính
T23n1435_p0349a10║ các các dị 。đột cát la tính các các dị 。chư tỉ khâu dữ tha biệt trụ
T23n1435_p0349a11║ dĩ 。khiển sứ tảo dư phòng xá 。xứ xứ xuất nhập đa hữu nhân kiến 。phật
T23n1435_p0349a12║ ngôn 。dữ tha biệt trụ dĩ 。ưng sứ tảo trụ 。xứ phòng nội 。bất đắc khiển sứ
T23n1435_p0349a13║ tảo dư phòng xá 。thời tại bình xứ trụ 。khách tỉ khâu lai bất kiến 。phật ngôn 。
T23n1435_p0349a14║ bất ưng tại bình xứ trụ 。khách tỉ khâu lai thời ưng kiến 。nhĩ thời tự hoán
T23n1435_p0349a15║ khách tỉ khâu 。hoán dĩ nhiễu loạn 。phật ngôn 。bất đắc hoán tha đãn ngữ linh
T23n1435_p0349a16║ tri 。hữu khách tỉ khâu khứ tiện tẩu trục 。phật ngôn 。như thường hành pháp bất ưng
T23n1435_p0349a17║ tẩu trục 。thời trục xuất giới 。phật ngôn 。bất ưng xuất giới 。nhược tiền nhân xuất giới
T23n1435_p0349a18║ tự tề giới trụ 。tùng kim ngữ nhữ đẳng biệt trụ pháp 。ưng tảo sái phật đáp
T23n1435_p0349a19║ đồ địa 。bố tát xứ diệc ưng tảo sái đồ địa 。thực xứ diệc ưng tảo sái
T23n1435_p0349a20║ đồ địa 。thứ đệ phu sàng tòa 。ưng biện tẩy cước thuỷ tịnh thuỷ bình thường dụng
T23n1435_p0349a21║ thuỷ bình thịnh mãn thuỷ 。ưng ngữ khách tỉ khâu linh tri 。ưng thức phú la thức
T23n1435_p0349a22║ cước 。nhất thiết biệt trụ pháp ưng tác 。hạ ưng bình xứ trụ 。bất ưng hiện xứ
T23n1435_p0349a23║ trụ 。hựu vấn 。đắc biệt trụ dĩ 。đắc dữ tha tác biệt trụ ma na đoá bản
T23n1435_p0349a24║ nhật trị xuất tội bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hựu vấn 。đắc giới sa di 。
T23n1435_p0349a25║ đắc dữ tha tác biệt trụ ma na đoá bản nhật trị xuất tội bất 。phật ngôn 。
T23n1435_p0349a26║ bất đắc 。hựu vấn 。đắc tựu biệt trụ nhân biên hành biệt trụ bất 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0349a27║ đắc 。hựu vấn 。đắc tựu đắc giới sa di hành biệt trụ ma na đoá bất 。phật
T23n1435_p0349a28║ ngôn 。bất đắc 。hựu vấn 。đắc dữ biệt trụ nhân dục thanh tịnh thụ tuế xuất tội
T23n1435_p0349a29║ bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hựu vấn 。đắc dữ đắc giới sa di thanh tịnh dục thụ
T23n1435_p0349b01║ tuế xuất tội bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hựu vấn 。đắc thụ biệt trụ nhân thanh tịnh
T23n1435_p0349b02║ dục thụ tuế xuất tội bất 。phật ngôn 。bất đắc 。hựu vấn 。đắc thụ đắc giới
T23n1435_p0349b03║ sa di thanh tịnh dục thụ tuế xuất tội bất 。phật ngôn 。thị đại tỉ khâu cố
T23n1435_p0349b04║ đắc thụ 。hựu vấn 。dụng hà vật tác hộ nữu 。phật ngôn 。dĩ đồng thiết mộc
T23n1435_p0349b05║ dương mao sô ma kiếp bối long tu ma bà bà thảo bì đẳng tác 。hựu vấn 。
T23n1435_p0349b06║ dụng hà vật tác lạc 。phật ngôn 。dĩ dương mao sô ma kiếp bối long tu ma
T23n1435_p0349b07║ bà bà thảo bì đẳng tác 。hựu vấn 。dụng hà vật tác thiền đái 。phật ngôn 。
T23n1435_p0349b08║ dụng dương mao sô ma kiếp bối long tu ma bà bà thảo bì đẳng tác 。
T23n1435_p0349b09║ hựu vấn 。dụng hà vật tác tước mục 。phật ngôn 。dụng mộc trúc tác 。nhĩ thời bình
T23n1435_p0349b10║ sa vương 。thỉnh phật cập tăng bá tuế cung dưỡng 。sở cung cấp nhân thiểu tín 。tác
T23n1435_p0349b11║ thực bất như pháp 。chư tỉ khâu cầu thực thời não loạn 。đa nhân kiến 。thị vương
T23n1435_p0349b12║ tín tâm thanh tịnh 。vấn 。chư tỉ khâu não loạn da 。đáp ngôn 。não loạn 。vương
T23n1435_p0349b13║ ngôn 。ngã diệc tri đại đức não loạn 。ngã đương cung cấp điền trạch cụ túc tùy
T23n1435_p0349b14║ ý 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng thụ điền trạch 。thị sự bạch
T23n1435_p0349b15║ phật 。phật ngôn 。thính thụ 。hựu cư sĩ kì hoàn trung tác phòng xá dĩ 。cung
T23n1435_p0349b16║ dưỡng y thực ngoạ cụ y dược 。thị phòng xá chủ tỉ khâu 。hậu nhật vãng đáo
T23n1435_p0349b17║ cư sĩ xá sách sở tu 。đáo dĩ tựu toạ vấn tấn thời 。cư sĩ phụ đầu
T23n1435_p0349b18║ diện lễ túc tại tiền toạ 。tức vi chủng chủng thuyết pháp 。thiện nhuyễn thuyết pháp biện
T23n1435_p0349b19║ tài thuyết pháp 。dĩ như thị thuyết diệu pháp 。cư sĩ phụ văn pháp dĩ tín tâm
T23n1435_p0349b20║ thanh tịnh 。bạch ngôn 。đại đức 。thử y vi đại đức cố 。thí tăng phòng trung
T23n1435_p0349b21║ tăng 。thị nam nữ nhi phụ đẳng 。diệc thí tăng phòng nội tăng 。thị tỉ khâu tác
T23n1435_p0349b22║ thị niệm 。ngã chính tu nhất y 。kim thử y đa 。bất tri vân hà dĩ thị
T23n1435_p0349b23║ sự hướng phật quảng thuyết 。phật ngôn 。nhược cư sĩ tác tăng phòng nhược vi nhất
T23n1435_p0349b24║ tỉ khâu 。thí tăng phòng nội tăng giả 。phòng nội tăng ưng cộng phân 。thời a
T23n1435_p0349b25║ la tì tăng phòng hoại 。phật kiến dĩ tri nhi cố vấn a nan 。thử phòng
T23n1435_p0349b26║ hà dĩ hoại 。a nan đáp ngôn 。lục quần tỉ khâu sở hộ cố 。vô nhân cảm
T23n1435_p0349b27║ trị 。phật ngôn 。thị lục quần tỉ khâu phòng xá hoại bất năng trị giả 。ưng dữ
T23n1435_p0349b28║ tha trị 。dư nhân đắc dĩ thiểu trị tiện chỉ nhược trước nhất đoàn nê 。nhất bả
T23n1435_p0349b29║ thảo đồ thiểu địa 。thiểu tắc bích khổng 。thiểu trị độ đoá 。phật ngôn 。thiểu trị
T23n1435_p0349c01║ giả bất ưng dữ 。đa trị giả dữ hựu tận hình dữ 。phật ngôn 。bất ưng tận
T23n1435_p0349c02║ hình dữ 。bất ưng thiểu thời dữ nhược hoại phòng xá giả lục tuế dữ 。nhược tân
T23n1435_p0349c03║ phòng xá thập nhị tuế dữ 。a la tì xảo tượng tỉ khâu 。nhật nhật tùng tha
T23n1435_p0349c04║ sách tác cụ 。chư cư sĩ ngôn 。đại đức hà bất tự tác 。đáp ngôn 。phật
T23n1435_p0349c05║ vị thính súc 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng súc tác cụ 。a la tì
T23n1435_p0349c06║ tân tác tăng phòng 。thời hữu bán nguyệt khách tác nhân 。hoặc nhất nguyệt hoặc nhất tuế
T23n1435_p0349c07║ tác 。nhược thiên vũ thời 。sách thực tân thảo đăng 。tỉ khâu dữ thời 。tâm nghi
T23n1435_p0349c08║ úy tội bất dữ 。nhược bất dữ tiện bất tác 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0349c09║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược tri tảo vãn hoán lai tiện tác giả ưng dữ 。
T23n1435_p0349c10║ hữu tỉ khâu trước tân nhiễm y 。thiên vũ thời lộ địa tẩy cước 。ô y thất
T23n1435_p0349c11║ sắc 。ban bác như bạch lại bệnh 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tác xá 。
T23n1435_p0349c12║ tác dĩ bất phú cố vũ thời lậu 。phật ngôn 。ưng phú 。phú dĩ tích thượng lậu 。
T23n1435_p0349c13║ phật ngôn 。ưng hậu phú tích thượng 。vương xá thành đại tăng phòng 。thường đa hữu khách
T23n1435_p0349c14║ tỉ khâu lai sơ dạ trung dạ hậu dạ lai 。thời thượng tòa tỉ khâu 。khu hạ
T23n1435_p0349c15║ tòa khởi nhiễu loạn 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0349c16║ nhược đả kiền trùy xướng thời 。nhiên đăng phân toạ cụ phu ngoạ cụ 。kiến tinh
T23n1435_p0349c17║ tú xuất thời 。trước thiền trấn đầu thượng 。nhược thượng tòa lai bất ưng khu khởi nhược
T23n1435_p0349c18║ khu khởi giả đột cát la 。hựu hạ tòa tại thượng tòa xứ toạ 。thượng tòa a
T23n1435_p0349c19║ trái 。vân hà hạ tòa tại thượng tòa xứ toạ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0349c20║ hạ tòa bất đắc toạ thượng tòa xứ 。nhược toạ giả đột cát la 。hạ tòa tỉ
T23n1435_p0349c21║ khâu 。ưng khán toạ xứ khán lạp số 。ưng khả toạ xứ toạ 。a la tì thượng
T23n1435_p0349c22║ tòa 。sơ dạ toạ thiền trung dạ hoàn phòng 。thời đệ tử tống thượng tòa khứ 。hậu
T23n1435_p0349c23║ hạ toạ tỉ khâu sa di tùng địa khởi 。hoặc tùng bản thượng khởi 。tựu sàng thượng
T23n1435_p0349c24║ ngoạ 。thượng tòa hoàn lai 。thứ đệ khu khứ bất khẳng 。dữ khởi đấu tránh 。chư tỉ
T23n1435_p0349c25║ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược trung dạ phu ngoạ cụ
T23n1435_p0349c26║ cánh 。bất đắc thứ đệ khởi tha 。nhược khởi tha giả đột cát la 。lục quần tỉ
T23n1435_p0349c27║ khâu 。đại tiểu tiện xứ thủ thuỷ xứ 。tùy thượng tòa thứ đệ khu khởi não loạn 。
T23n1435_p0349c28║ hữu tỉ khâu đắc não 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0349c29║ ngôn 。tùng kim đại tiểu tiện xứ thủ thuỷ xứ 。bất đắc thứ đệ khu khởi 。khu
T23n1435_p0350a01║ khởi giả 。đột cát la tội 。lục quần tỉ khâu 。tẩy cước xứ thứ đệ khu tha
T23n1435_p0350a02║ khởi não loạn 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0350a03║ kim tẩy cước xứ tha dĩ trước thuỷ 。bất đắc thứ đệ khu tha khởi 。tăng thức
T23n1435_p0350a04║ cước vật 。hữu tỉ khâu tiên thủ hoán lệ triển thức phú la 。thời lục quần tỉ
T23n1435_p0350a05║ khâu thứ đệ đoạt thủ 。tha bất dữ đấu tránh 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0350a06║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tiền thủ giả dụng 。hậu lai giả ưng đãi dụng
T23n1435_p0350a07║ cánh 。
T23n1435_p0350a08║ chúng tăng chử dục phủ tiêu 朼。hữu tỉ khâu dĩ thủ tẩy 。lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0350a09║ thứ đệ đoạt thủ 。tha bất dữ đấu tránh 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ
T23n1435_p0350a10║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tiên thủ giả dụng 。hậu lai giả ưng đãi cánh 。
T23n1435_p0350a11║ tăng hữu mộc khôi mộc vu 。hữu tỉ khâu thủ tẩy dục dụng 。lục quần tỉ
T23n1435_p0350a12║ khâu thứ đệ đoạt thủ 。tha bất dữ đấu tránh 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0350a13║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tiên thủ giả dụng 。hậu lai giả ưng đãi cánh 。tăng
T23n1435_p0350a14║ hữu bát bồn tử vu tử kiện từ 。hữu tỉ khâu dĩ thủ táo đậu tẩy
T23n1435_p0350a15║ dụng 。lục quần tỉ khâu thứ đệ đoạt thủ 。tha bất dữ đấu tránh 。chư tỉ
T23n1435_p0350a16║ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tiên thủ giả dụng 。hậu lai
T23n1435_p0350a17║ giả ưng đãi cánh 。tăng hữu thế đao nhiếp tiệt giáp đao 。hữu tỉ khâu tiên thủ
T23n1435_p0350a18║ ma dụng 。lục quần tỉ khâu thứ đệ đoạt thủ tha bất dữ đấu tránh 。chư tỉ
T23n1435_p0350a19║ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tiên thủ giả dụng 。hậu lai
T23n1435_p0350a20║ giả ưng đãi cánh 。tăng hữu y sàng bình y mẫn châm đao mộc quán chỉ
T23n1435_p0350a21║ [đả -đinh +đạp ]。hữu tỉ khâu tiên thủ trương y xuyết y phúng y 。lục quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0350a22║ thứ đệ đoạt thủ phá liệt hoại y 。tha bất dữ đấu tránh 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0350a23║ tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất ưng dữ 。tiên dụng giả dụng 。
T23n1435_p0350a24║ hậu lai giả đãi cánh 。tùng kim như thị chủng chủng sự 。bất đắc thứ đệ đoạt
T23n1435_p0350a25║ tha thủ 。nhược đoạt thủ giả đột cát la 。nhĩ thời trường lão tất lăng già bà
T23n1435_p0350a26║ sa hoạn nhãn thống 。vãng đáo y sở 。y ngôn 。ưng quán tị 。đáp ngôn 。phật
T23n1435_p0350a27║ vị thính quán tị 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính quán 。thời hoặc dĩ chỉ
T23n1435_p0350a28║ trước 。hoặc dĩ vật trước 。lưu nhập nhãn canh tăng thống 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0350a29║ ngôn ưng tác quán tị đồng 。đại bất khả dụng 。hựu tiểu tác 。diệc bất khả
T23n1435_p0350b01║ dụng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。mạc đại tác mạc tiểu tác 。khả thụ nhất ba
T23n1435_p0350b02║ la bán ba la hứa 。
T23n1435_p0350b03║ tăng hữu hương lô hương liêm châm đồng 。hữu tỉ khâu tiên thủ dụng 。lục quần tỉ
T23n1435_p0350b04║ khâu thứ đệ đoạt thủ 。tha bất dữ đấu tránh 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0350b05║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tiên thủ giả dụng 。hậu lai giả đãi cánh 。nhĩ thời
T23n1435_p0350b06║ lục quần tỉ khâu dục thất trung tướng vị ngôn 。thị khai mỗ giáp thị khai mỗ
T23n1435_p0350b07║ giáp 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。dục
T23n1435_p0350b08║ thất trung bất đắc ngôn khai mỗ giáp khai mỗ giáp 。phạm giả đột cát la 。hữu
T23n1435_p0350b09║ tỉ khâu 。cộng bạch y dục thất trung tẩy 。hữu hạ tòa tỉ khâu sa di khai
T23n1435_p0350b10║ thượng tòa 。thị bạch y cộng tướng vị ngôn 。đãn khai thị da 。canh tác như thị
T23n1435_p0350b11║ như thị sự 。chư tỉ khâu văn dĩ tâm bất hỉ 。dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0350b12║ phật ngôn 。tùng kim bất đắc cộng bạch y dục thất trung tẩy 。phạm giả đắc
T23n1435_p0350b13║ đột cát la tội 。hữu ưu bà tắc bệnh 。dục nhập dục thất trung tẩy 。phật
T23n1435_p0350b14║ ngôn 。ưng bạch tỉ khâu dĩ nhập tẩy 。thời bạch tỉ khâu 。tỉ khâu bất thính 。phật
T23n1435_p0350b15║ ngôn 。chư tỉ khâu nhược tri thị ưu bà tắc thiện hảo vô khẩu quá giả thính
T23n1435_p0350b16║ nhập 。hữu tỉ khâu dục thất trung khai bạch y 。phật ngôn 。dục thất trung bất đắc
T23n1435_p0350b17║ khai bạch y 。phạm giả đắc đột cát la 。a la tì quốc phân ngoạ cụ 。
T23n1435_p0350b18║ đa hữu khách tỉ khâu mộ lai 。ngoạ cụ thiểu 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0350b19║ dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùy thượng tòa thứ dữ 。bất đắc giả dữ
T23n1435_p0350b20║ thảo diệp 。các phu phu cụ các trước sấn thân y 。lục quần tỉ khâu dĩ phù
T23n1435_p0350b21║ thạch khai thân mao lạc 。phật ngôn 。bất đắc dĩ phù thạch 。khai thân 。phạm giả
T23n1435_p0350b22║ đắc đột cát la 。duy da li am la thụ viên 。hữu hảo quả hoàng sắc
T23n1435_p0350b23║ tại địa 。phật kiến thị dĩ 。tri nhi cố vấn a nan 。chư tỉ khâu 。hà
T23n1435_p0350b24║ bất đạm thử quả 。a nan ngôn 。thế tôn 。phật tiên kế giới 。tứ chủng vật tăng
T23n1435_p0350b25║ bất ưng phân 。tam nhân nhị nhân nhất nhân diệc nhĩ 。bất ưng phân tăng phòng
T23n1435_p0350b26║ địa tăng phòng xá tăng viên lâm tăng ngoạ cụ 。phật ngôn 。quả ưng phân 。phân
T23n1435_p0350b27║ thời nhất nhân thủ nhị nhân tam nhân phân 。hữu đa đắc giả hữu bất đắc giả 。
T23n1435_p0350b28║ thời cộng đấu tránh 。phật ngôn 。quả bất ưng phân 。sứ tịnh nhân tác ngũ chủng tịnh
T23n1435_p0350b29║ dĩ thụ đạm 。hữu tỉ khâu cộng tỉ khâu đấu 。thị tỉ khâu hậu canh cộng dư
T23n1435_p0350c01║ tỉ khâu đấu 。tức tróc thị nhân nhĩ tác chứng 。thất thanh đại hoán 。đa hữu
T23n1435_p0350c02║ tỉ khâu lai vấn 。hà cố đại hoán 。đáp ngôn 。thị tỉ khâu đả ngã 。vấn
T23n1435_p0350c03║ ngôn 。thật đả bất 。đáp ngôn 。ngã bất đả 。đãn tróc nhĩ tác chứng 。thị tỉ
T23n1435_p0350c04║ khâu tiên cộng ngã đấu 。dục báng ngã cố đại hoán 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc
T23n1435_p0350c05║ tróc tha nhĩ tác chứng 。phạm giả đột cát la tội 。nhược hữu như thị sự 。
T23n1435_p0350c06║ ưng ngữ báng nhân ngôn 。thị tỉ khâu mạ ngã đả ngã 。thời lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0350c07║ dụ tha đệ tử 。chư thượng tòa a trái ngôn 。ngã đẳng vân hà đắc giáo hoá
T23n1435_p0350c08║ đệ tử như pháp 。thị lục quần tỉ khâu tiện dụ tương khứ 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0350c09║ kim bất đắc dụ tha đệ tử 。phạm giả đắc đột cát la tội 。hữu chư
T23n1435_p0350c10║ tỉ khâu xả tăng phòng khứ 。tác thị ngôn 。ngã bất phục hoàn thị xứ 。thị danh
T23n1435_p0350c11║ xả giới bất 。phật ngôn xả 。hựu vấn 。dụng hà vật tác trùy 。phật ngôn 。dụng
T23n1435_p0350c12║ đồng thiết tác 。hựu vấn 。dụng hà vật tác đao 。phật ngôn 。dụng đồng thiết tác 。
T23n1435_p0350c13║ hựu vấn dụng hà vật tác uý ẩu 。phật ngôn 。dụng đồng thiết nê tác hựu
T23n1435_p0350c14║ vấn 。dụng hà vật tác úng 。phật ngôn 。dụng đồng thiết nê mộc tác 。hựu vấn 。
T23n1435_p0350c15║ dụng hà vật tác phủ 。phật ngôn 。dụng đồng thiết nê tác hựu vấn dụng hà vật
T23n1435_p0350c16║ tác táo đậu 。như tiên thuyết 。kiêu tát la quốc phụ tử cộng xuất gia 。phụ ngữ
T23n1435_p0350c17║ tử ngôn hà bất dữ ngã y thực 。đáp ngôn 。câu cộng xuất gia vô vật khả
T23n1435_p0350c18║ dụng dữ chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。hữu
T23n1435_p0350c19║ giả ưng dữ 。vô giả bất đắc cường sách 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。hữu đại
T23n1435_p0350c20║ sa di 。ẩn xứ mao sinh 。tiểu vi nghịch sư ý 。sư tức bác y loã thân
T23n1435_p0350c21║ khả tu 。nhân sở bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất ưng dĩ tiểu sự
T23n1435_p0350c22║ chiết phục sa di 。nhược chiết phục thời ưng lưu nhất y 。chư tỉ khâu bất năng
T23n1435_p0350c23║ đắc 簁dược vật 。phật ngôn ưng tác 簁dược khí cấp cô độc cư sĩ thí
T23n1435_p0350c24║ tăng nhục 。chư tỉ khâu ngôn phật vị thính ngã thụ 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0350c25║ ngôn 。tăng đắc thụ nhất nhân diệc đắc thụ 。hựu vấn phật tiên thuyết sàng cước
T23n1435_p0350c26║ hạ an cao bát chỉ chi 。vân hà sàng cước hạ trước bát chỉ chi phật
T23n1435_p0350c27║ ngôn 。nhược sàng cước giảm bát chỉ giả ưng trước mộc chi 。hữu tỉ khâu 。tiên
T23n1435_p0350c28║ thủ giá dữ tha dược thổ hạ 。thị nhân tức tử 。hữu tỉ khâu vị ngôn 。nhữ
T23n1435_p0350c29║ phạm ba la di 。hà dĩ cố 。đáp ngôn 。tiên thủ giá dữ tha hạ dược 。thị
T23n1435_p0351a01║ tỉ khâu tâm nghi 。tương bất phạm ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật tri
T23n1435_p0351a02║ cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm dữ 。đáp ngôn 。lân mẫn cố dữ 。phật ngôn 。vô
T23n1435_p0351a03║ tội 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc tiên thủ giá dữ tha dược 。phạm giả đắc
T23n1435_p0351a04║ đột cát la 。hữu tỉ khâu 。tùng kiêu tát la 。cộng cổ khách hướng xá vệ
T23n1435_p0351a05║ quốc 。thời tặc lai kiếp 。cổ khách tài đắc hoạt mệnh 。thị cổ khách vi
T23n1435_p0351a06║ tặc sở bác 。tài đắc hoạt mệnh dĩ 。chư tỉ khâu thập tha y thủ 。tâm
T23n1435_p0351a07║ nghi tương bất phạm ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。kiêu
T23n1435_p0351a08║ tát la quốc hữu thiên từ xá 。hữu trủng dĩ huyết ô sái 。hữu chư tỉ
T23n1435_p0351a09║ khâu 。tùng kiêu tát la du hành hướng xá vệ quốc 。hữu nhiễu thử trủng tả
T23n1435_p0351a10║ nhiễu từ xá 。thời thiên từ chủ ngôn 。đại đức 。hà dĩ hữu nhiễu trủng tả nhiễu
T23n1435_p0351a11║ từ đáp ngôn 。ngã vị thị phật đáp thanh văn đáp 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0351a12║ vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược trủng nhược thiên từ 。bất tất
T23n1435_p0351a13║ hữu nhiễu diệc bất tất tả nhiễu 。đãn tùy đạo hành 。hữu tỉ khâu 。cơ ngạ thời
T23n1435_p0351a14║ chí thân lí gia 。tứ ngũ nhật trụ dĩ ngôn 。ngã dục hoàn khứ 。hà cố khứ 。
T23n1435_p0351a15║ như tiên thuyết 。lục quần tỉ khâu thụ vô bát nhân giới 。thị lục quần thường dữ
T23n1435_p0351a16║ thập thất quần cộng tránh 。lục quần thứ thủ tăng phòng 。thập thất quần thứ dữ nghênh
T23n1435_p0351a17║ thực 。vãng ngữ lục quần đệ tử ngôn 。thủ bát lai 。dữ nhữ nghênh thực 。đáp
T23n1435_p0351a18║ ngôn 。vô bát 。ngữ ngôn 。nhữ vô bát thụ giới da 。đáp ngôn nhĩ 。hựu ngôn 。
T23n1435_p0351a19║ nhữ thị đại lực thế nhân vô bát thụ giới 。thị tỉ khâu văn thị sự tâm
T23n1435_p0351a20║ bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc thụ vô bát nhân giới 。
T23n1435_p0351a21║ phạm giả đắc đột cát la 。hữu nhị tỉ khâu cộng đấu 。nhất tỉ khâu thư
T23n1435_p0351a22║ tha bát tác tự 。trước dâm nữ môn tiền 。thời hữu thức tự bà la môn cư
T23n1435_p0351a23║ sĩ nhập thị xá 。kiến bát hữu tự tác thị ngôn 。tỉ khâu diệc nhập thị xá 。
T23n1435_p0351a24║ tỉ khâu văn thị ngữ tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất
T23n1435_p0351a25║ đắc bát thượng tác tự 。nhược bát thượng tác tự giả đột cát la 。như bát nhất
T23n1435_p0351a26║ thiết dư vật diệc nhĩ 。bất phạm giả 。tác xí 。hữu ngoại đạo tín tâm dục
T23n1435_p0351a27║ xuất gia 。vãng đáo tỉ khâu sở ngôn 。đại đức 。dữ ngã xuất gia 。vấn ngôn 。
T23n1435_p0351a28║ hữu bát vô 。đáp ngôn 。vô bát 。ngã đẳng bất đắc dữ vô bát nhân xuất gia 。
T23n1435_p0351a29║ văn thị ngữ dĩ hoàn khứ 。đoán xuất gia nhân duyên 。chư tỉ khâu bất tri vân
T23n1435_p0351b01║ hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc tiên vấn bát 。độ xuất gia
T23n1435_p0351b02║ dĩ cầu bát 。cấp cô độc cư sĩ thí tăng bí 。chư tỉ khâu bất thụ 。phật
T23n1435_p0351b03║ vị thính ngã thụ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tăng đắc thụ nhất nhân diệc thụ 。
T23n1435_p0351b04║ hữu cư sĩ nhi xuất gia thị cư sĩ đắc bệnh ngữ chư thân lí 。ngã nhược
T23n1435_p0351b05║ tử hậu tài vật dữ ngã nhi 。ngữ dĩ mệnh chung thử nhi hậu hoàn gia khán 。
T23n1435_p0351b06║ toạ dĩ cộng tướng vấn tấn 。chư thân lí ngôn 。nhữ phụ lâm tử thời tác thị
T23n1435_p0351b07║ ngôn 。ngã tử hậu tài vật dữ nhi 。tỉ khâu đáp ngôn 。phật vị thính ngã thụ
T23n1435_p0351b08║ tử hậu bố thí 。thị tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0351b09║ ngôn 。ngã tiên vi tỉ khâu cố thuyết 。bất vi bạch y 。ưng tùy ý thủ 。hữu
T23n1435_p0351b10║ tỉ khâu nhị nguyệt du hành 。dữ lục quần tỉ khâu tri thức 。tức dĩ y kí
T23n1435_p0351b11║ lục quần 。lục quần vấn ngôn 。hà khứ 。đáp ngôn 。ngã dục nhị nguyệt du
T23n1435_p0351b12║ hành 。như tiên thuyết 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。ngữ bạch y ngôn ngã
T23n1435_p0351b13║ cộng nhữ tác hôn nhân 。chư cư sĩ ngôn 。nhữ thị xuất gia nhân 。vân hà cộng
T23n1435_p0351b14║ ngã tác hôn nhân 。chư tỉ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0351b15║ ngôn 。tùng kim tỉ khâu ni 。bất đắc ngữ bạch y cộng tác hôn nhân 。nhược
T23n1435_p0351b16║ ngữ giả đột cát la 。hữu nhất tỉ khâu 。tiên dữ cư sĩ y giá 。thị tỉ
T23n1435_p0351b17║ khâu hậu mệnh chung 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0351b18║ ưng sách vật thủ dữ tăng phân 。hữu tỉ khâu 。tiên thủ tha y vị dữ giá 。
T23n1435_p0351b19║ thị tỉ khâu hậu mệnh chung 。thị cư sĩ đáo tỉ khâu sở ngôn 。đại đức 。thị
T23n1435_p0351b20║ tỉ khâu tiên thủ ngã y 。vị dữ ngã giá 。chư tỉ khâu 。đáp ngôn 。thị tỉ
T23n1435_p0351b21║ khâu sinh thời hà bất lai sách 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0351b22║ phật 。phật ngôn 。nhược thị y cố tại giả ưng hoàn 。nhược vô giả ưng mại y
T23n1435_p0351b23║ bát hoàn 。lục quần tỉ khâu dữ bạch y 。tác nghĩa trọng thủ phát thủ hoa 。
T23n1435_p0351b24║ chư bạch y a trái ngôn 。nhữ đẳng xuất gia nhân 。hà dụng thử nghĩa trọng dụng
T23n1435_p0351b25║ thủ phát thủ hoa vi 。chư tỉ khâu văn thị sự bạch phật 。phật ngôn tùng kim
T23n1435_p0351b26║ bất đắc tác nghĩa trọng tiệt phát thủ hoa 。phạm giả đột cát la 。lục quần tỉ
T23n1435_p0351b27║ khâu dữ nhất tỉ khâu tác thiện tri thức 。thị tỉ khâu kí nhất tỉ khâu bát
T23n1435_p0351b28║ dữ lục quần 。thị bát trung đạo phá 。thị tỉ khâu kiến lục quần thời 。tác
T23n1435_p0351b29║ thị niệm 。ngã nhược bất tật ngữ giả 。hoặc đa sách giá 。tiện ngôn 。mỗ giáp
T23n1435_p0351c01║ tỉ khâu kí ngã bát dữ nhữ 。thị bát trung đạo phá 。lục quần ngôn 。thị nhữ
T23n1435_p0351c02║ bát bất phá 。phá ngã bát 。nhữ thường ngã lai thị tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0351c03║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược hảo tâm tróc phá giả 。bất ưng tùng trái
T23n1435_p0351c04║ thường 。hữu tỉ khâu 。dụng vị huân bát thực 。phóng địa bác lạc cấu sinh 。thị
T23n1435_p0351c05║ sự bạch phật 。phật ngôn ưng huân 。thời tỉ khâu thủ bát phóng địa 。tứ biên
T23n1435_p0351c06║ trước ngưu thỉ thiêu thời phá 。thị sự bạch phật 。phật ngôn ưng tác huân bát
T23n1435_p0351c07║ lô 。tác dĩ phóng địa thiêu 。thiêu thời dung hoại 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0351c08║ tiên hạ trước hôi trước hôi dĩ ô bát 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dĩ
T23n1435_p0351c09║ thạch chi 。chi thời bất chu táp già 。lô phong nhập cố trứu khởi 。thị sự
T23n1435_p0351c10║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng chu táp hảo già 。
T23n1435_p0351c11║ cấp cô độc cư sĩ vãng đáo phật sở 。đầu diện tác lễ nhất diện toạ
T23n1435_p0351c12║ dĩ 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。nhược thế tôn du hành nhân gian giáo hoá thời 。ngã
T23n1435_p0351c13║ hằng hạt ngưỡng dục kiến phật 。nguyện thế tôn dữ ngã thiểu vật sứ đắc cung dưỡng 。
T23n1435_p0351c14║ phật tức dữ phát trảo giáp 。nhữ cung dưỡng thị 。tức bạch phật ngôn 。thế tôn 。thính
T23n1435_p0351c15║ ngã dĩ phát trảo khởi đáp 。phật ngôn 。thính khởi 。hựu ngôn 。phật thính ngã dĩ xích
T23n1435_p0351c16║ sắc hắc sắc bạch sắc đồ bích bất 。phật ngôn 。thính dĩ xích sắc hắc sắc bạch
T23n1435_p0351c17║ sắc đồ bích 。hựu ngôn 。phật thính ngã hoạ đáp giả thiện 。phật ngôn 。trừ nam nữ
T23n1435_p0351c18║ hòa hợp tượng 。dư giả thính hoạ 。hữu nhân tác cái cung dưỡng 。vô an cái xứ 。
T23n1435_p0351c19║ phật ngôn ưng đinh quyết an 。thời đáp hộ vô phiến 。ngưu lộc mi hầu cẩu đẳng
T23n1435_p0351c20║ nhập 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tác hộ phiến 。phật thính ngã hộ tiền
T23n1435_p0351c21║ thí lan thuẫn giả thiện 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác 。phật thính ngã
T23n1435_p0351c22║ chu táp thí lan thuẫn giả thiện 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác 。thị
T23n1435_p0351c23║ trung vô trước hoa xứ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác an hoa vật 。trước
T23n1435_p0351c24║ hoa dĩ khí mãn 。phật ngôn ưng thí khúc quyết 。thí khúc quyết diệc mãn 。phật
T23n1435_p0351c25║ ngôn 。ưng chu táp huyền mẫn 。thời cư sĩ tác thị niệm 。phật thính ngã tác ma
T23n1435_p0351c26║ ni châu man tân hoa man giả thiện 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác 。
T23n1435_p0351c27║ hựu tác thị ngôn 。phật thính ngã tác quật giả thiện 。phật ngôn 。thính tác 。hựu
T23n1435_p0351c28║ ngôn 。phật thính ngã quật trung tác đáp giả thiện 。phật ngôn 。thính quật trung khởi
T23n1435_p0351c29║ đáp 。phật thính ngã thí quật môn giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác 。
T23n1435_p0352a01║ phật thính ngã phú quật trung đáp giả thiện 。phật ngôn 。thính phú 。phật thính ngã xuất
T23n1435_p0352a02║ xá 栿đầu giả thiện 。phật ngôn 。thính xuất 。phật thính ngã an lô củng giả thiện 。
T23n1435_p0352a03║ phật ngôn 。thính tác 。phật thính ngã thí trụ tác đáp giả thiện 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0352a04║ tác 。phật thính ngã dĩ thể sắc giả độ bạch hôi trang nghiêm đáp trụ giả thiện 。
T23n1435_p0352a05║ phật ngôn 。thính trang nghiêm trụ 。phật thính ngã hoạ trụ đáp thượng giả thiện 。phật ngôn 。
T23n1435_p0352a06║ trừ nam nữ hợp tượng 。dư giả thính tác 。nhĩ thời cấp cô độc cư sĩ tín
T23n1435_p0352a07║ tâm thanh tịnh 。vãng đáo phật sở đầu diện tác lễ nhất diện toạ dĩ 。bạch phật
T23n1435_p0352a08║ ngôn 。thế tôn 。như phật thân tượng bất ưng tác 。nguyện phật thính ngã tác bồ tát
T23n1435_p0352a09║ thị tượng giả thiện 。phật ngôn 。thính tác 。hựu tác thị ngôn 。phật bản tại gia
T23n1435_p0352a10║ thời 。dẫn phan tại tiền 。nguyện phật thính ngã tác dẫn phan tại tiền giả thiện 。phật
T23n1435_p0352a11║ ngôn 。thính tác 。phật thính ngã đáp tiền tác cao đoá an sư tử giả thiện 。phật
T23n1435_p0352a12║ ngôn 。thính tác 。phật thính sư tử tứ biên tác lan thuẫn giả thiện 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0352a13║ tác 。phật thính ngã dĩ đồng tác sư tử giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0352a14║ thính tác phật 。thính đồng sư tử thượng hệ phan giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0352a15║ ngôn 。thính hệ 。phật thính ngã dĩ hương hoa đăng kĩ lạc cung dưỡng giả thiện 。thị
T23n1435_p0352a16║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác 。phật thính ngã dĩ hương hoa du đồ đáp địa
T23n1435_p0352a17║ giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính hương hoa du đồ đáp địa 。phật thính
T23n1435_p0352a18║ ngã tác an hoa đoá giả thiện 。phật ngôn 。thính tác 。phật thính ngã tác an đăng
T23n1435_p0352a19║ xứ giả thiện 。phật ngôn 。thính tác 。phật thính ngã tác đoàn đường giả thiện 。phật
T23n1435_p0352a20║ ngôn 。thính tác 。phật thính đường thượng an mộc huyền phan giả thiện 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0352a21║ tác 。
T23n1435_p0352a22║ thời cấp cô độc cư sĩ 。thân lí tướng thức cử vật nhân 。trang nghiêm nam nữ 。
T23n1435_p0352a23║ bàn án thượng trước hoa hương anh lạc 。khiển chí cư sĩ gia 。cư sĩ kiến dĩ
T23n1435_p0352a24║ tác thị niệm 。thử vật tại tiền hành giả thiện 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn
T23n1435_p0352a25║ thính 。phật thính ngã tác hương lô tại tiền hành giả thiện 。phật ngôn 。thính tại tiền
T23n1435_p0352a26║ hành 。hữu chư ngoại đạo 。chủ tật đố tâm 。kiến dĩ a trái ngôn 。như tống tử
T23n1435_p0352a27║ nhân 。thị cư sĩ tác thị niệm 。phật thính ngã tượng tiền tác kĩ lạc giả thiện 。
T23n1435_p0352a28║ dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác 。nhĩ thời cấp cô độc cư sĩ tín
T23n1435_p0352a29║ tâm thanh tịnh 。tác thị niệm 。dĩ hà phương tiện 。đắc tập đại chúng cung cấp y
T23n1435_p0352b01║ thực 。vãng bạch phật ngôn 。nguyện phật thính ngã tập đại chúng thực giả thiện 。phật ngôn 。
T23n1435_p0352b02║ thính tập đại chúng thực 。tác thị ngôn 。phật thính ngã cung dưỡng đáp thời dữ đại
T23n1435_p0352b03║ chúng thực giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác 。phật thính ngã tác ban
T23n1435_p0352b04║ xà vu sắt hội giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác ban xà vu
T23n1435_p0352b05║ sắt hội 。phật thính ngã tác lục niên hội giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0352b06║ thính tác 。phật thính ngã chính nguyệt thập lục nhật nãi chí nhị nguyệt thập ngũ nhật
T23n1435_p0352b07║ tác hội giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác 。phật thính ngã tự trung
T23n1435_p0352b08║ tác hội giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác 。thời chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0352b09║ bất thứ đệ nhập 。bất thứ đệ toạ 。bất thứ đệ thực 。bất thứ đệ khởi 。
T23n1435_p0352b10║ bất thứ đệ khứ 。hữu tiền nhập giả 。hữu hành thực thời nhập giả 。hữu thực thời
T23n1435_p0352b11║ nhập giả 。hữu thực cánh nhập giả 。phật ngôn 。ưng xướng thời chí 。xướng thời chí thanh
T23n1435_p0352b12║ bất viễn văn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng đả kiền trùy 。đả kiền trùy dĩ
T23n1435_p0352b13║ diệc bất viễn văn thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng đả cổ 。đả cổ thời tại
T23n1435_p0352b14║ địa đả cổ diệc bất viễn văn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tại đoá thượng đả 。
T23n1435_p0352b15║ đoá thượng đả thời diệc bất viễn văn 。phật ngôn 。ưng tại cao xứ đả sứ viễn
T23n1435_p0352b16║ xứ đắc văn thời 。kiến đại chúng tập đa nhân lai khán 。dữ cung dưỡng đáp vật 。
T23n1435_p0352b17║ dữ tứ phương tăng vật 。dữ thực vật 。dữ ưng phân vật 。chư tỉ khâu bất tri 。
T23n1435_p0352b18║ hà giả thị đáp vật 。hà giả tứ phương tăng vật 。hà giả thực vật hà giả
T23n1435_p0352b19║ ưng phân vật 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。dữ vật thời sứ nhất tỉ khâu tại
T23n1435_p0352b20║ bỉ lập khán tri phân biệt 。thị đáp vật tứ phương tăng vật thực vật ưng phân
T23n1435_p0352b21║ vật 。trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。thị tứ chủng vật 。đáp vật
T23n1435_p0352b22║ tứ phương tăng vật thực vật ưng phân vật 。đắc thác hỗ dụng bất 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0352b23║ đắc 。phật ngữ ưu ba li 。đáp vật giả 。bất đắc dữ tứ phương tăng 。bất đắc
T23n1435_p0352b24║ tác thực 。bất đắc phân 。tứ phương tăng vật giả 。bất đắc tác thực 。bất đắc
T23n1435_p0352b25║ phân 。bất đắc tác đáp 。thực vật giả 。bất đắc phân 。bất đắc tác đáp 。bất
T23n1435_p0352b26║ đắc dữ tứ phương tăng 。ưng phân vật giả 。tùy tăng dụng 。
T23n1435_p0352b27║ nhất pháp sơ 。
T23n1435_p0352b28║ thuyết nhất ngữ cánh 。danh vi xả giới 。vân hà thuyết nhất ngữ 。danh vi xả giới 。
T23n1435_p0352b29║ vị ngôn xả phật 。thuyết thị nhất ngữ 。danh vi xả giới 。như thị pháp tăng
T23n1435_p0352c01║ hòa thượng a xà lê đồng hòa thượng a xà lê 。tỉ khâu tỉ khâu ni
T23n1435_p0352c02║ thức xoa ma ni sa di sa di ni tri 。ngã thị bạch y 。ngã thị sa
T23n1435_p0352c03║ di 。ngã phi tỉ khâu ngã thị ngoại đạo 。phi sa môn phi thích tử 。ngã bất
T23n1435_p0352c04║ thụ nhữ pháp 。thuyết thị nhất ngữ 。danh vi xả giới 。nhược tỉ khâu đa tri thức
T23n1435_p0352c05║ hữu lực thế 。sở khả thuyết giả nhân giai tín dụng 。chúng sở tri thức năng cung
T23n1435_p0352c06║ cấp tăng phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。phi tì ni thuyết tì ni tì
T23n1435_p0352c07║ ni thuyết phi tì ni 。phạm thuyết bất phạm 。bất phạm thuyết phạm 。trùng thuyết khinh 。khinh
T23n1435_p0352c08║ thuyết trùng 。vô tàn thuyết tàn 。tàn thuyết vô tàn 。phi thường sở hành sự thuyết
T23n1435_p0352c09║ thị thường sở hành sự 。thị thường sở hành sự thuyết phi thường sở hành sự 。phi
T23n1435_p0352c10║ thuyết ngôn thuyết 。thuyết ngôn phi thuyết 。thị nhân đắc đại tội 。nhược tỉ khâu đa tri
T23n1435_p0352c11║ thức hữu lực thế 。sở khả thuyết giả nhân giai tín dụng 。chúng sở tri thức
T23n1435_p0352c12║ năng cung cấp tăng 。phi pháp thuyết phi pháp 。pháp thuyết pháp 。phi tì ni thuyết phi
T23n1435_p0352c13║ tì ni tì ni thuyết tì ni 。phạm thuyết phạm 。phi phạm thuyết phi phạm 。trùng thuyết
T23n1435_p0352c14║ trùng 。khinh thuyết khinh 。vô tàn thuyết vô tàn 。tàn thuyết tàn 。phi thường sở hành sự
T23n1435_p0352c15║ thuyết phi thường sở hành sự 。thị thường sở hành sự thuyết thị thường sở hành sự 。
T23n1435_p0352c16║ phi thuyết ngôn phi thuyết 。thuyết ngôn thị thuyết 。thị nhân đắc đại công đức 。nhược tỉ
T23n1435_p0352c17║ khâu đa tri thức hữu lực thế 。sở khả thuyết giả nhân giai tín dụng chúng sở
T23n1435_p0352c18║ tri thức năng cung cấp tăng 。phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。nãi chí
T23n1435_p0352c19║ thuyết ngôn phi thuyết 。phi thuyết ngôn thuyết 。thị nhân bất năng tự lợi 。diệc bất lợi
T23n1435_p0352c20║ tha 。bất năng ích đa nhân 。bất năng lân mẫn chúng sinh 。bất năng lợi ích an
T23n1435_p0352c21║ lạc thiên nhân 。nhược tỉ khâu đa tri thức hữu lực thế 。sở khả thuyết giả nhân
T23n1435_p0352c22║ giai tín dụng 。chúng sở tri thức năng cung cấp tăng 。phi pháp thuyết phi pháp 。
T23n1435_p0352c23║ pháp thuyết pháp 。nãi chí phi thuyết ngôn phi thuyết 。thuyết ngôn thị thuyết 。thị nhân
T23n1435_p0352c24║ năng tự lợi diệc năng lợi tha 。năng ích đa nhân 。lân mẫn chúng sinh lợi an
T23n1435_p0352c25║ thiên nhân 。nhược tỉ khâu đa tri thức hữu lực thế 。sở khả thuyết giả nhân giai
T23n1435_p0352c26║ tín dụng chúng sở tri thức năng cung cấp tăng 。phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết
T23n1435_p0352c27║ phi pháp 。nãi chí phi thuyết ngôn thuyết 。thuyết ngôn phi thuyết 。thị nhân hữu tội hữu
T23n1435_p0352c28║ phạm hữu hối 。tâm não sở tác giai sinh hối tâm 。phi thanh tịnh phi giải thoát 。
T23n1435_p0352c29║ tổn giảm bất tăng trường 。tự tu thối một nhân sở khinh huỷ 。tạo chư tội
T23n1435_p0353a01║ nghiệp 。nhược tỉ khâu đa sở tri thức hữu lực thế 。sở khả thuyết giả nhân giai
T23n1435_p0353a02║ tín dụng 。chúng sở tri thức năng cung cấp tăng 。phi pháp thuyết phi pháp 。pháp thuyết
T23n1435_p0353a03║ pháp 。nãi chí phi thuyết ngôn phi thuyết 。thuyết ngôn thuyết 。thị nhân vô tội vô phạm
T23n1435_p0353a04║ vô hối 。vô não sở tác bất hối 。thanh tịnh giải thoát bất tổn giảm đắc tăng
T23n1435_p0353a05║ trường 。tự thân sở tác nhân sở tán thán 。tạo chư thiện nghiệp 。như lai xuất thế
T23n1435_p0353a06║ hiện tì ni pháp 。bất nhất thời thuyết giới 。tiêm tiêm thuyết 。như lai xuất thế hiện
T23n1435_p0353a07║ tì ni pháp 。bất nhất thời phá 。tiêm tiêm phá 。hữu tỉ khâu 。đa tri thức hữu
T23n1435_p0353a08║ lực thế 。sở khả thuyết giả nhân giai tín dụng 。chúng sở tri thức năng cung cấp
T23n1435_p0353a09║ tăng 。ư như lai sở hiện tì ni pháp trung 。canh sinh dị tưởng 。ư văn tự
T23n1435_p0353a10║ trung 。canh tác tướng tự văn cú 。già pháp phú pháp 。bất tùy thuận pháp 。sở thuyết
T23n1435_p0353a11║ bất liễu 。thị biên nhân hạ tiện nhân 。vô ích ư thế 。vô nam tử hành 。nhược
T23n1435_p0353a12║ tỉ khâu đa tri thức hữu lực thế 。sở khả thuyết giả nhân giai tín dụng 。chúng
T23n1435_p0353a13║ sở tri thức năng cung cấp tăng 。ư như lai sở hiện tì ni pháp trung 。bất
T23n1435_p0353a14║ sinh dị tưởng 。ư văn tự trung 。bất tác tướng tự văn cú 。bất già pháp bất
T23n1435_p0353a15║ phú pháp 。tùy thuận pháp sở thuyết minh liễu 。thị phi biên nhân 。phi hạ tiện nhân 。
T23n1435_p0353a16║ phi vô lợi ích 。hữu nam tử hành 。
T23n1435_p0353a17║ phật tại thích ca quốc 。đại ái đạo vãng đáo phật sở 。tại nhất diện lập dĩ
T23n1435_p0353a18║ bạch phật ngôn 。thế tôn 。nguyện thọ nhất kiếp trụ thế 。dĩ thị nhân duyên cố 。
T23n1435_p0353a19║ phật ngữ đại ái đạo 。bất ưng như thị tán thán như lai 。nhữ sở tán thán
T23n1435_p0353a20║ giả 。phi hảo tán thán 。bất ưng dĩ thị tán thán như lai 。thị phi tán
T23n1435_p0353a21║ thán như lai pháp 。hữu nhất pháp 。linh pháp diệt vong một 。phá tăng cố 。hữu
T23n1435_p0353a22║ nhất pháp 。pháp bất diệt bất vong bất một 。hòa hợp tăng cố 。hữu nhất pháp 。
T23n1435_p0353a23║ pháp diệt vong một 。đấu cố 。pháp diệt vong một 。như thị cộng tránh tướng mạ
T23n1435_p0353a24║ tướng ngôn cố 。pháp diệt vong một 。hữu nhất pháp 。pháp bất diệt bất vong bất
T23n1435_p0353a25║ một 。bất đấu cố 。pháp bất diệt bất vong bất một 。như thị bất cộng tránh
T23n1435_p0353a26║ bất tướng mạ bất tướng ngôn cố 。pháp bất diệt bất vong bất một 。hữu nhất
T23n1435_p0353a27║ pháp 。pháp diệt vong một 。tham cố 。pháp diệt vong một 。như thị vô áp đa
T23n1435_p0353a28║ dục bất tri túc ác dục ác kiến cố 。pháp diệt vong một 。hữu nhất pháp 。
T23n1435_p0353a29║ pháp bất diệt bất vong bất một 。bất tham cố 。pháp bất diệt bất vong bất
T23n1435_p0353b01║ một 。như thị hữu áp thiểu dục tri túc bất ác dục bất ác kiến cố 。pháp
T23n1435_p0353b02║ bất diệt bất vong bất một 。tùy hà phương hữu tỉ khâu đấu 。cộng tránh tướng mạ
T23n1435_p0353b03║ tướng ngôn 。như thị phương bất ưng văn 。hà huống ức niệm 。hữu như thị đấu tránh
T23n1435_p0353b04║ tướng mạ tướng ngôn quá cố 。tùy hà phương hữu tỉ khâu đấu tránh tướng mạ tướng
T23n1435_p0353b05║ ngôn 。canh bất ưng niệm 。hà huống vãng đáo 。đa hữu đấu tránh tướng mạ tướng ngôn
T23n1435_p0353b06║ quá cố 。tùy hà phương hữu tỉ khâu 。bất đấu bất tránh bất tướng mạ bất tướng
T23n1435_p0353b07║ ngôn 。như thị phương ưng văn 。hà huống bất ức niệm 。vô thị đấu tránh tướng mạ
T23n1435_p0353b08║ tướng ngôn quá cố 。tùy hà phương hữu tỉ khâu 。bất đấu bất tránh bất tướng mạ
T23n1435_p0353b09║ bất tướng ngôn 。như thị phương ưng canh ức niệm 。hà huống bất vãng 。vô như thị
T23n1435_p0353b10║ đấu tránh tướng mạ tướng ngôn quá cố 。tùy hà phương hữu tỉ khâu 。đấu tránh tướng
T23n1435_p0353b11║ mạ tướng ngôn 。thật tri thị xứ xả tam pháp thụ tam pháp 。xả tam pháp giả 。
T23n1435_p0353b12║ xả già dục giác 。xả già sân giác 。xả già tật đố giác 。thị danh xả tam
T23n1435_p0353b13║ pháp 。thụ tam pháp giả 。thụ dục giác thụ sân giác thụ tật đố giác 。thị danh
T23n1435_p0353b14║ thụ tam pháp 。đa hữu thị đấu tránh tướng mạ tướng ngôn quá cố 。tùy hà phương
T23n1435_p0353b15║ hữu tỉ khâu 。bất đấu bất tránh bất tướng mạ bất tướng ngôn 。thật tri thị xứ
T23n1435_p0353b16║ xả tam pháp thụ tam pháp 。xả tam pháp giả 。xả dục giác xả sân giác xả
T23n1435_p0353b17║ tật đố giác 。thụ tam pháp giả 。thụ già dục giác 。thụ già sân giác 。thụ già
T23n1435_p0353b18║ tật đố giác 。vô thị đấu tránh tướng mạ tướng ngôn quá cố 。tùy hà phương hữu
T23n1435_p0353b19║ tỉ khâu 。đấu tránh tướng mạ tướng ngôn 。thật tri bỉ xứ xả tam pháp thụ tam
T23n1435_p0353b20║ pháp 。xả tam pháp giả 。xả già dục tưởng 。xả già sân tưởng 。xả già tật đố
T23n1435_p0353b21║ tưởng 。thị danh xả tam pháp 。thụ tam pháp giả 。thụ dục tưởng thụ sân tưởng thụ
T23n1435_p0353b22║ tật đố tưởng 。thị danh thụ tam pháp 。hữu thị chư quá đấu tránh tướng mạ tướng
T23n1435_p0353b23║ ngôn cố 。tùy hà phương hữu tỉ khâu 。bất đấu bất cộng tránh bất tướng mạ bất
T23n1435_p0353b24║ tướng ngôn 。thật tri bỉ xứ xả tam pháp thụ tam pháp 。xả tam pháp giả 。xả
T23n1435_p0353b25║ dục tưởng xả sân tưởng xả tật đố tưởng 。thị danh xả tam pháp 。thụ tam pháp
T23n1435_p0353b26║ giả 。thụ già dục tưởng 。thụ già sân tưởng 。thụ già tật đố tưởng 。thị danh thụ
T23n1435_p0353b27║ tam pháp 。vô thị đấu tránh tướng mạ tướng ngôn quá cố 。tùy hà phương hữu tỉ
T23n1435_p0353b28║ khâu 。cộng đấu tránh tướng mạ tướng ngôn 。thật tri thị xứ xả tam pháp thụ tam
T23n1435_p0353b29║ pháp 。xả tam pháp giả 。xả già dục giới 。xả già sân giới 。xả già tật
T23n1435_p0353c01║ đố giới 。thị danh xả tam pháp 。thụ tam pháp giả 。thụ dục giới thụ sân giới
T23n1435_p0353c02║ thụ tật đố giới 。thị danh thụ tam pháp 。hữu thị đấu tránh tướng mạ tướng ngôn
T23n1435_p0353c03║ quá cố 。tùy hà phương hữu tỉ khâu 。bất đấu tránh bất tướng mạ bất tướng ngôn 。
T23n1435_p0353c04║ thật tri thị xứ xả tam pháp thụ tam pháp 。xả tam pháp giả 。xả dục giới
T23n1435_p0353c05║ xả sân giới xả tật đố giới 。thị danh xả tam pháp 。thụ tam pháp giả 。thụ
T23n1435_p0353c06║ già dục giới 。thụ già sân giới 。thụ già tật đố giới 。thị danh thụ tam pháp 。
T23n1435_p0353c07║ vô thị đấu tránh tướng mạ tướng ngôn quá cố (nhất pháp cánh )。
T23n1435_p0353c08║   nhị pháp sơ
T23n1435_p0353c09║ hữu nhị pháp 。vô trí phạm tội 。bất tự kiến quá 。bất hối thị tội 。hữu nhị
T23n1435_p0353c10║ pháp 。hữu trí phạm tội 。kiến quá 。kiến quá dĩ năng hối thị tội 。hữu nhị
T23n1435_p0353c11║ phạm 。khinh phạm trùng phạm 。canh hữu nhị phạm 。hữu tàn vô tàn 。canh hữu nhị
T23n1435_p0353c12║ phạm 。khả hướng tha hối quá 。khả tự tâm hối quá 。hữu nhị chúng 。pháp chúng phi
T23n1435_p0353c13║ pháp chúng 。phục hữu nhị chúng 。trược chúng thanh tịnh chúng 。hữu nhị pháp cố 。tăng danh
T23n1435_p0353c14║ khổ trụ 。bất lạc trụ số số phạm 。bất tùy thuận giáo tùy thuận ác pháp 。hữu
T23n1435_p0353c15║ nhị vô trí 。ưng hối bất hối 。bất ưng hối tiện hối 。hữu nhị trí 。ưng hối
T23n1435_p0353c16║ tiện hối 。bất ưng hối bất hối 。hữu nhị vô trí 。hữu phạm hữu phú tạng 。hữu
T23n1435_p0353c17║ nhị trí 。bất phạm bất phú tạng 。vô trí phú tạng giả 。hữu nhị quả 。địa ngục
T23n1435_p0353c18║ ngạ quỷ 。hữu trí bất phú tạng giả 。hữu nhị quả 。nhân thiên 。phật ngôn 。ngã
T23n1435_p0353c19║ hữu sở thuyết 。bất tín thụ cố 。tiện phú tạng 。phú tạng giả 。bất đắc li sinh
T23n1435_p0353c20║ lão bệnh tử ưu bi khổ não 。ngã hữu sở thuyết 。năng tín thụ giả 。thị danh
T23n1435_p0353c21║ bất phú tạng 。bất phú tạng giả 。đắc li sinh lão bệnh tử ưu bi khổ não 。
T23n1435_p0353c22║ hữu nhị thiện 。tri phạm tri hối quá 。hữu nhị thanh tịnh 。giới thanh tịnh kiến thanh
T23n1435_p0353c23║ tịnh 。hữu nhị phi pháp kiến 。phi pháp kiến pháp 。pháp kiến phi pháp 。hữu nhị pháp
T23n1435_p0353c24║ kiến 。phi pháp kiến phi pháp 。pháp kiến pháp 。hữu nhị tì ni 。tham dục tì ni 。
T23n1435_p0353c25║ sân khuể tì ni 。hữu nhị tì ni 。tỉ khâu tì ni 。tỉ khâu ni tì ni 。
T23n1435_p0353c26║ hữu nhị tì ni 。biến tì ni 。bất biến tì ni 。hữu nhị pháp 。đa tri thức
T23n1435_p0353c27║ nhân hữu quá 。phi pháp tác pháp 。pháp tác phi pháp 。thị danh hữu quá 。hữu nhị
T23n1435_p0353c28║ pháp 。đa tri thức nhân vô quá 。phi pháp tác phi pháp 。pháp tác pháp 。thị danh
T23n1435_p0353c29║ vô quá 。hữu nhị pháp đoán sự nhân hữu quá 。phi pháp tác pháp đoán 。pháp tác
T23n1435_p0354a01║ phi pháp đoán 。thị danh hữu quá 。hữu nhị chủng 。đoán sự vô quá 。phi pháp tác
T23n1435_p0354a02║ phi pháp đoán 。pháp tác pháp đoán 。thị danh vô quá 。hữu nhị chủng thuyết hữu quá 。
T23n1435_p0354a03║ phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。thị danh hữu quá 。hữu nhị thuyết vô quá 。
T23n1435_p0354a04║ phi pháp thuyết phi pháp 。pháp thuyết pháp 。thị danh vô quá 。
T23n1435_p0354a05║ hữu nhị chủng pháp 。giáo hoá nhân hữu quá 。phi pháp tác pháp giáo 。pháp tác
T23n1435_p0354a06║ phi pháp giáo 。thị danh hữu quá 。hữu nhị pháp 。giáo hoá nhân vô quá 。phi pháp
T23n1435_p0354a07║ tác phi pháp giáo 。pháp tác pháp giáo 。thị danh vô quá 。hữu nhị pháp 。pháp
T23n1435_p0354a08║ diệt vong một 。hữu tỉ khâu 。nghi pháp nghi tì ni 。thị danh nhị pháp pháp
T23n1435_p0354a09║ diệt vong một 。hữu nhị pháp 。pháp bất diệt bất vong bất một 。bất nghi pháp
T23n1435_p0354a10║ bất nghi tì ni 。thị danh nhị pháp pháp bất diệt bất vong bất một 。hữu nhị
T23n1435_p0354a11║ pháp 。pháp diệt vong một 。hữu tỉ khâu 。giáo tha phi pháp 。giáo tha phi tì
T23n1435_p0354a12║ ni 。thị danh nhị pháp pháp diệt vong một 。hữu nhị pháp 。pháp bất diệt bất
T23n1435_p0354a13║ vong bất một 。như pháp giáo như tì ni giáo 。thị danh nhị pháp pháp bất diệt
T23n1435_p0354a14║ bất vong bất một 。hữu nhị sự cố 。phật đoán biệt chúng thực 。lợi ích đàn
T23n1435_p0354a15║ việt 。bất linh ác tỉ khâu đắc lực 。thanh tịnh chúng đắc an lạc 。hữu nhị
T23n1435_p0354a16║ sự cố 。thế tôn tác khổ thiết yết ma 。linh ác nhân bất đắc lực 。thanh tịnh
T23n1435_p0354a17║ nhân đắc lực 。như thị y chỉ yết ma 。khu xuất yết ma 。hạ ý yết ma 。
T23n1435_p0354a18║ bất kiến tấn bất tác tấn 。ác tà bất trừ tấn 。biệt trụ ma na đoá 。bản
T23n1435_p0354a19║ nhật trị xuất tội 。linh ác nhân bất đắc lực 。thanh tịnh nhân đắc lực 。hữu nhị
T23n1435_p0354a20║ pháp đấu tránh 。phi pháp ngôn pháp 。pháp ngôn phi pháp 。thị danh nhị pháp đấu tránh 。
T23n1435_p0354a21║ tướng mạ tướng ngôn bất chỉ 。chủng chủng tướng ngôn bất dụng tì ni pháp 。tăng phá
T23n1435_p0354a22║ tăng não tăng biệt tăng dị 。hữu nhị pháp bất đấu tránh 。phi pháp ngôn phi pháp 。
T23n1435_p0354a23║ pháp ngôn pháp 。như thị bất đấu tránh bất tướng mạ bất tướng ngôn 。chỉ bất chủng
T23n1435_p0354a24║ chủng tướng ngôn 。dụng tì ni pháp 。tăng bất phá tăng bất não tăng bất biệt tăng
T23n1435_p0354a25║ bất dị 。hữu nhị sự cố 。thế tôn giáo tác hòa thượng 。hiện đắc thanh tịnh trì
T23n1435_p0354a26║ giới 。hậu đắc an lạc phạm hành cửu trụ 。như thị a xà lê 。cộng hành đệ
T23n1435_p0354a27║ tử 。cận hành đệ tử sa di 。giáo giới tỉ ni ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0354a28║ thuyết ba la đề mộc xoa 。già ba la đề mộc xoa tự tứ 。tự tứ nhân
T23n1435_p0354a29║ già tự tứ 。chứng tha tội linh tha ức tội 。ki hệ yết ma 。cộng yếu yết
T23n1435_p0354b01║ ma 。thính thính yết ma 。thính bạch yết ma 。giai hiện đắc thanh tịnh trì
T23n1435_p0354b02║ giới 。hậu đắc an lạc phạm hành cửu trụ 。hữu nhị sự cố 。thế tôn thuyết hiện
T23n1435_p0354b03║ tiền tì ni 。hiện đắc thanh tịnh trì giới 。hậu đắc an lạc phạm hành cửu trụ 。
T23n1435_p0354b04║ như thị ức niệm tì ni 。bất si tì ni 。tự ngôn tì ni 。mịch tội tướng
T23n1435_p0354b05║ tì ni 。đa mịch tì ni 。bố thảo tì ni 。thị diệc hiện đắc thanh tịnh trì
T23n1435_p0354b06║ giới 。hậu đắc an lạc phạm hành cửu trụ 。hữu nhị sự cố 。thế tôn thuyết khổ
T23n1435_p0354b07║ thiết yết ma 。hiện đắc thanh tịnh trì giới 。hậu đắc an lạc phạm hành cửu trụ 。
T23n1435_p0354b08║ như thị y chỉ yết ma khu xuất yết ma hạ ý yết ma 。bất kiến tấn
T23n1435_p0354b09║ bất tác tấn ác tà bất trừ tấn biệt trụ ma na đoá bản nhật trị xuất tội
T23n1435_p0354b10║ yết ma 。thị diệc hiện đắc thanh tịnh trì giới 。hậu đắc an lạc phạm hành cửu
T23n1435_p0354b11║ trụ 。hữu nhị báng phật 。phi pháp ngôn pháp 。pháp ngôn phi pháp 。hữu nhị bất báng
T23n1435_p0354b12║ phật 。phi pháp ngôn phi pháp 。pháp ngôn pháp 。hữu nhị xuất phật quá 。phi pháp
T23n1435_p0354b13║ ngôn pháp 。pháp ngôn phi pháp 。hữu nhị bất xuất phật quá 。phi pháp ngôn phi pháp 。
T23n1435_p0354b14║ pháp ngôn pháp 。hữu nhị bất tùy phật ngữ 。phi pháp ngôn pháp 。pháp ngôn phi
T23n1435_p0354b15║ pháp 。hữu nhị tùy phật ngữ 。phi pháp ngôn phi pháp 。pháp ngôn pháp 。hữu nhị bất
T23n1435_p0354b16║ tùy tì ni 。phi pháp ngôn pháp 。pháp ngôn phi pháp 。hữu nhị tùy tì ni 。phi
T23n1435_p0354b17║ pháp ngôn phi pháp 。pháp ngôn pháp 。hữu nhị tội 。phi pháp ngôn pháp 。pháp ngôn phi
T23n1435_p0354b18║ pháp 。hữu nhị vô tội 。phi pháp ngôn phi pháp 。pháp ngôn pháp 。hữu nhị khí 。
T23n1435_p0354b19║ tự tác khí sở tu 。hòa hợp tăng như pháp khí sở tu 。hữu nhị bất khí 。
T23n1435_p0354b20║ tự tác bất khí sở tu 。hòa hợp tăng như pháp bất khí sở tu 。hữu nhị
T23n1435_p0354b21║ bất cộng trụ 。tự tác bất cộng trụ 。hòa hợp tăng như pháp dữ bất cộng trụ 。
T23n1435_p0354b22║ hữu nhị cộng trụ 。tự tác cộng trụ 。hòa hợp tăng như pháp dữ cộng trụ 。hữu
T23n1435_p0354b23║ nhị bất cộng trụ hữu quá 。tự tác bất cộng trụ 。hòa hợp tăng như pháp dữ
T23n1435_p0354b24║ bất cộng trụ 。hữu nhị cộng trụ vô quá 。tự tác cộng trụ 。hòa hợp tăng như
T23n1435_p0354b25║ pháp dữ cộng trụ 。hữu nhị tổn 。tự tác tổn 。hòa hợp tăng như pháp dữ tổn 。
T23n1435_p0354b26║ hữu nhị bất tổn 。tự tác bất tổn 。hòa hợp tăng như pháp dữ bất tổn 。
T23n1435_p0354b27║ hữu nhị cuồng nhân 。dữ si yết ma 。hữu niệm giả 。hữu bất niệm giả 。hữu nhị
T23n1435_p0354b28║ bản tiên cuồng 。hữu nhị chú cuồng 。hữu nhị dược cuồng 。hữu nhị tâm cuồng 。hữu nhị
T23n1435_p0354b29║ khổ thống cuồng 。hữu nhị bạch pháp 。hộ thế gian 。hữu tàm hữu quý 。nhược thị nhị
T23n1435_p0354c01║ bạch pháp tàm quý 。bất hộ thế gian giả 。tắc bất phân biệt phụ mẫu huynh đệ
T23n1435_p0354c02║ tỉ muội nhi nữ thân lí 。tắc phá nhân pháp 。như ngưu dương kê cẩu dã can
T23n1435_p0354c03║ điểu thú 。nhược thị nhị bạch pháp tàm quý 。tại thế gian giả 。tắc phân biệt phụ
T23n1435_p0354c04║ mẫu huynh đệ tỉ muội nhi nữ thân lí 。bất phá nhân pháp 。phi như ngưu dương
T23n1435_p0354c05║ kê cẩu dã can điểu thú 。vô thị tàm quý 。hữu bạch pháp giả 。chung vô
T23n1435_p0354c06║ thị xứ 。tâm vô bạch pháp 。đãn hữu sinh tử vô hữu giải thoát 。hữu thị tàm
T23n1435_p0354c07║ quý bạch pháp tại tâm tức đắc thanh tịnh 。tắc bất sinh tử độ sinh tử ngạn 。
T23n1435_p0354c08║ canh bất thụ hữu (nhị pháp cánh )。
T23n1435_p0354c09║ thập tụng luật quyển đệ tứ thập bát
T23n1435_p0354c10║ cấp cô độc cư sĩ 。vãng đáo phật sở 。đầu diện tác lễ nhất diện
T23n1435_p0354c11║ toạ dĩ 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。nhược thế tôn du hành nhân gian giáo hoá
T23n1435_p0354c12║ thời 。ngã hằng hạt ngưỡng dục kiến phật 。nguyện thế tôn dữ ngã thiểu vật sứ
T23n1435_p0354c13║ đắc cung dưỡng 。phật tức dữ phát chỉ giáp 。nhữ cung dưỡng thị 。tức bạch phật
T23n1435_p0354c14║ ngôn 。thế tôn 。thính ngã dĩ phát trảo khởi đáp 。phật ngôn 。thính khởi 。hựu
T23n1435_p0354c15║ ngôn 。phật thính ngã dĩ xích sắc hắc sắc bạch sắc đồ bích 。phật ngôn thính 。
T23n1435_p0354c16║ dĩ xích sắc hắc sắc bạch sắc đồ bích 。hựu ngôn 。phật thính ngã hoạ đáp
T23n1435_p0354c17║ giả thiện 。phật ngôn 。trừ nam nữ hợp tượng 。dư giả thính hoạ 。hựu nhân tác
T23n1435_p0354c18║ cái cung dưỡng 。vô an cái xứ 。phật ngôn 。thính đả quyết an 。thời đáp
T23n1435_p0354c19║ hộ vô phi 。ngưu lộc mi hầu cẩu đẳng nhập 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0354c20║ ưng tác hộ phi 。phật thính ngã hộ tiền thí lan thuẫn giả thiện 。phật ngôn 。
T23n1435_p0354c21║ thính nhữ tác lan thuẫn 。phật thính ngã chu táp tác lan thuẫn giả thiện 。thị
T23n1435_p0354c22║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính nhữ tác chu táp lan thuẫn 。thị trung vô trước
T23n1435_p0354c23║ hoa xứ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác an hoa vật 。trước hoa dĩ
T23n1435_p0354c24║ khí mãn 。phật ngôn 。ưng thí khúc quyết diệc mãn 。phật ngôn 。ưng chu táp huyền
T23n1435_p0354c25║ mẫn 。thời cư sĩ tác thị niệm 。phật thính ngã tác ma ni châu man tân
T23n1435_p0354c26║ hoa man giả thiện 。phật ngôn 。thính tác ma ni châu man tân hoa man 。tác
T23n1435_p0354c27║ thị ngôn 。phật thính ngã tác quật giả thiện 。phật ngôn 。thính tác quật hựu
T23n1435_p0354c28║ ngôn 。phật thính ngã quật trung tác đáp giả thiện 。phật ngôn 。thính quật trung khởi
T23n1435_p0354c29║ đáp 。phật thính ngã thí quật môn giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0355a01║ thí quật môn 。phật thính ngã phú quật trung đáp giả thiện 。phật ngôn 。thính phú
T23n1435_p0355a02║ quật trung đáp 。phật thính ngã xuất xá phục đầu giả thiện 。phật ngôn 。thính xuất
T23n1435_p0355a03║ xá phục đầu 。phật thính ngã an lô củng giả thiện 。phật ngôn 。thính tác an
T23n1435_p0355a04║ lô củng 。phật thính ngã thí trụ tác đáp giả thiện 。phật ngôn 。thính thí
T23n1435_p0355a05║ trụ tác đáp 。phật thính ngã dĩ thể sắc giả độ bạch hôi trang nghiêm đáp
T23n1435_p0355a06║ trụ giả thiện 。phật ngôn 。thính thể sắc giả độ bạch hôi trang nghiêm trụ 。
T23n1435_p0355a07║ phật thính ngã hoạ trụ thượng đáp thượng giả thiện 。phật ngôn 。trừ nam nữ hợp
T23n1435_p0355a08║ tượng 。dư giả thính hoạ tác 。nhĩ thời cấp cô độc cư sĩ 。tín tâm thanh
T23n1435_p0355a09║ tịnh vãng đáo phật sở 。đầu diện tác lễ nhất diện toạ dĩ 。bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0355a10║ thế tôn 。như phật thân tượng bất ưng tác nguyện 。phật thính ngã tác bồ tát
T23n1435_p0355a11║ thị tượng giả thiện 。phật ngôn 。thính tác bồ tát tượng 。hựu tác thị ngôn 。phật
T23n1435_p0355a12║ bản tại gia thời 。dẫn phan tại tiền 。nguyện phật thính ngã tác dẫn phan tại
T23n1435_p0355a13║ tiền giả thiện 。phật ngôn 。thính tác dẫn phan tại tiền 。phật thính ngã đáp tiền
T23n1435_p0355a14║ tác cao đoá an sư tử giả thiện 。phật ngôn 。thính tác cao đoá an
T23n1435_p0355a15║ sư tử 。phật thính sư tử tứ biên tác lan thuẫn giả thiện 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0355a16║ nhữ sư tử tứ biên an lan thuẫn 。phật thính ngã dĩ đồng tác sư tử
T23n1435_p0355a17║ giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính nhữ đồng tác sư tử 。phật thính
T23n1435_p0355a18║ ngã đồng sư tử thượng hệ phan giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0355a19║ nhữ đồng sư tử thượng hệ phan 。phật thính ngã dĩ hương hoa đăng kĩ lạc
T23n1435_p0355a20║ cung dưỡng giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính nhữ hương hoa đăng
T23n1435_p0355a21║ kĩ lạc cung dưỡng 。phật thính ngã dĩ hương hoa du đồ đáp địa giả thiện 。
T23n1435_p0355a22║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính hương hoa du đồ đáp địa 。phật thính ngã
T23n1435_p0355a23║ tác an hoa đoá giả thiện 。phật ngôn 。thính nhữ tác an hoa đoá 。
T23n1435_p0355a24║ phật thính ngã tác an đăng xứ giả thiện 。phật ngôn 。thính nhữ tác an đăng
T23n1435_p0355a25║ xứ 。phật thính ngã tác đoàn đường giả thiện 。phật ngôn 。thính nhữ tác đoàn
T23n1435_p0355a26║ đường 。phật thính ngã đường thượng an mộc huyền phan giả thiện 。phật ngôn 。thính nhữ
T23n1435_p0355a27║ đường thượng an mộc huyền phan 。nhĩ thời cấp cô độc cư sĩ thân lí tướng
T23n1435_p0355a28║ thức cử vật nhân 。trang nghiêm nam nữ 。bàn an thượng trước hoa hương anh lạc 。
T23n1435_p0355a29║ khiển chí cư sĩ gia 。cư sĩ kiến dĩ tác thị niệm 。thử vật tại tiền
T23n1435_p0355b01║ hành giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính nhữ bàn an thượng trước hoa
T23n1435_p0355b02║ hương anh lạc tại tiền hành 。phật thính ngã tác hương lô tại tiền hành giả
T23n1435_p0355b03║ thiện 。phật ngôn 。thính nhữ hương lô tại tiền hành 。hữu chư ngoại đạo 。sinh tật
T23n1435_p0355b04║ đố tâm 。kiến dĩ a trái ngôn 。như tống tử nhân 。thị cư sĩ tác thị
T23n1435_p0355b05║ niệm 。phật thính ngã tượng tiền tác kĩ lạc giả thiện 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0355b06║ phật ngôn 。thính tác kĩ lạc 。
T23n1435_p0355b07║ nhĩ thời cấp cô độc cư sĩ 。tín tâm thanh tịnh tác thị niệm 。dĩ hà
T23n1435_p0355b08║ phương tiện đắc tập đại chúng cung cấp y thực 。vãng bạch phật ngôn 。nguyện phật
T23n1435_p0355b09║ thính ngã tập đại chúng thực giả thiện 。phật ngôn 。thính tập đại chúng thực tác
T23n1435_p0355b10║ thị ngôn 。phật thính ngã cung dưỡng đáp thời dữ đại chúng thực giả thiện 。thị
T23n1435_p0355b11║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính cung dưỡng đáp thời dữ đại chúng thực 。phật thính
T23n1435_p0355b12║ ngã tác ban xà vu sắt hội giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0355b13║ thính tác ban xà vu sắt hội 。phật thính tác lục tuế hội giả thiện 。thị
T23n1435_p0355b14║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác lục tuế hội 。phật thính ngã chính nguyệt
T23n1435_p0355b15║ thập ngũ nhật chí nhị nguyệt thập ngũ nhật tác hội giả thiện 。thị sự bạch
T23n1435_p0355b16║ phật 。phật ngôn 。thính tác 。phật thính ngã tự trung tác hội giả thiện 。thị sự
T23n1435_p0355b17║ bạch phật 。phật ngôn 。thính nhữ tự trung tác hội 。thời chư tỉ khâu 。bất thứ
T23n1435_p0355b18║ đệ nhập 。bất thứ đệ toạ 。bất thứ đệ thực 。bất thứ đệ khởi 。bất thứ
T23n1435_p0355b19║ đệ khứ 。hữu tiền nhập giả 。hữu hành thực thời nhập giả 。hữu thực thời nhập
T23n1435_p0355b20║ giả 。hữu thực cánh nhập giả 。phật ngôn 。ưng xướng thời chí 。xướng thời chí thanh
T23n1435_p0355b21║ bất viễn văn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng đả kiền chuy 。đả kiền chuy
T23n1435_p0355b22║ dĩ diệc bất viễn văn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng đả cổ 。đả thời
T23n1435_p0355b23║ tại địa đả cổ 。diệc bất viễn văn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tại
T23n1435_p0355b24║ đoá thượng đả 。đoá thượng đả thời diệc bất viễn văn 。phật ngôn 。ưng tại
T23n1435_p0355b25║ cao xứ đả sứ viễn xứ đắc văn kiến 。thời đại chúng tập 。đa nhân lai
T23n1435_p0355b26║ khán 。dữ cung dưỡng đáp vật 。dữ tứ phương tăng vật 。dữ thực vật 。dữ ưng
T23n1435_p0355b27║ phân vật 。chư tỉ khâu bất tri hà giả thị đáp vật 。hà giả tứ phương
T23n1435_p0355b28║ tăng vật 。hà giả thực vật 。hà giả ưng phân vật 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0355b29║ ngôn 。dữ vật thời sứ nhất tỉ khâu tại bỉ lập khán tri phân biệt 。thị
T23n1435_p0355c01║ đáp vật 。tứ phương tăng vật 。thực vật 。ưng phân vật 。trường lão ưu ba
T23n1435_p0355c02║ li vấn phật ngôn 。thế tôn 。thị tứ chủng vật 。đáp vật tứ phương tăng vật
T23n1435_p0355c03║ thực vật ưng phân vật 。đắc thác hỗ dụng bất 。phật ngôn 。bất đắc 。phật ngữ
T23n1435_p0355c04║ ưu ba li 。đáp vật giả 。bất đắc dữ tứ phương tăng 。bất đắc tác thực 。
T23n1435_p0355c05║ bất đắc phân 。tứ phương tăng vật giả 。bất đắc tác thực 。bất đắc phân 。bất
T23n1435_p0355c06║ đắc tác đáp 。tác thực vật giả 。bất đắc phân 。bất đắc tác đáp 。bất đắc
T23n1435_p0355c07║ dữ tứ phương tăng 。ưng phân vật giả 。tùy tăng dụng 。TTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment