Thập Tụng Luật – Quyển 05

Tzed Version
T23n1435_p0029c21║
T23n1435_p0029c22║
T23n1435_p0029c23║ thập tụng luật quyển đệ ngũ (sơ tụng chi ngũ )
T23n1435_p0029c24║
T23n1435_p0029c25║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0029c26║  minh tam thập ni tát kì pháp chi nhất
T23n1435_p0029c27║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu đa súc y phục 。nhập tụ
T23n1435_p0029c28║ lạc trước dị y 。xuất tụ lạc trước dị y 。thực thời trước dị y 。thực cánh
T23n1435_p0029c29║ trước dị y 。đát bát na thời trước dị y 。đát bát na cánh trước dị y 。
T23n1435_p0030a01║ thực tiền trước dị y 。thực hậu trước dị y 。sơ dạ trước dị y 。trung dạ
T23n1435_p0030a02║ trước dị y 。hậu dạ trước dị y 。nhập xí trước dị y 。xuất xí trước
T23n1435_p0030a03║ dị y 。tẩy đại tiện thời trước dị y 。tẩy đại tiện cánh trước dị y 。tiểu
T23n1435_p0030a04║ tiện thời trước dị y 。tiểu tiện cánh trước dị y 。nhập dục thất trước dị y 。
T23n1435_p0030a05║ xuất dục thất trước dị y 。súc tích như thị chủng chủng dư y 。hủ lạn huỷ
T23n1435_p0030a06║ hoại bất dụng 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn kiến
T23n1435_p0030a07║ thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trách lục quần tỉ khâu 。vân
T23n1435_p0030a08║ hà danh tỉ khâu đa súc y phục 。nhập tụ lạc trước dị y 。xuất tụ lạc
T23n1435_p0030a09║ trước dị y 。thực thời trước dị y 。thực cánh trước dị y 。đát bát na thời
T23n1435_p0030a10║ trước dị y 。đát bát na cánh trước dị y 。thực tiền trước dị y 。thực
T23n1435_p0030a11║ hậu trước dị y 。sơ dạ trước dị y 。trung dạ trước dị y 。hậu dạ trước
T23n1435_p0030a12║ dị y 。nhập xí trước dị y 。xuất xí trước dị y 。tẩy đại tiện thời
T23n1435_p0030a13║ trước dị y 。tẩy đại tiện cánh trước dị y 。tiểu tiện thời trước dị y 。tiểu
T23n1435_p0030a14║ tiện cánh trước dị y 。nhập dục thất trước dị y 。xuất dục thất trước dị y 。
T23n1435_p0030a15║ súc tích như thị chủng chủng dư y 。hủ lạn huỷ hoại bất dụng 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0030a16║ duyên a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi
T23n1435_p0030a17║ cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0030a18║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0030a19║ khâu đa súc y phục 。nhập tụ lạc trước dị y 。xuất tụ lạc trước dị y 。
T23n1435_p0030a20║ thực thời trước dị y 。thực cánh trước dị y 。đát bát na thời trước dị y 。
T23n1435_p0030a21║ đát bát na cánh trước dị y 。thực tiền trước dị y 。thực hậu trước dị y 。
T23n1435_p0030a22║ sơ dạ trước dị y 。trung dạ trước dị y 。hậu dạ trước dị y 。nhập xí
T23n1435_p0030a23║ trước dị y 。xuất xí trước dị y 。tẩy đại tiện thời trước dị y 。tẩy đại
T23n1435_p0030a24║ tiện cánh trước dị y 。tiểu tiện thời trước dị y 。tiểu tiện cánh trước dị y 。
T23n1435_p0030a25║ nhập dục thất trước dị y 。xuất dục thất trước dị y 。súc tích như thị chủng
T23n1435_p0030a26║ chủng dư y 。hủ lạn huỷ hoại bất dụng 。phật như thị chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0030a27║ dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0030a28║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu y cánh 。dĩ xả ca hi na
T23n1435_p0030a29║ y 。súc trường y đắc chí thập nhật 。nhược quá thị súc giả 。ni tát kì ba
T23n1435_p0030b01║ dạ đề 。thị trung hoặc hữu y cánh 。phi xả ca hi na y 。hoặc xả
T23n1435_p0030b02║ ca hi na y 。phi y cánh 。hoặc y cánh 。diệc xả ca hi na y 。hoặc
T23n1435_p0030b03║ phi y cánh 。diệc phi xả ca hi na y 。y cánh phi xả ca hi na
T23n1435_p0030b04║ y giả 。nhược tỉ khâu y cánh 。vị xả ca hi na y 。thị danh y
T23n1435_p0030b05║ cánh phi xả ca hi na y 。xả ca hi na y phi y cánh giả 。nhược
T23n1435_p0030b06║ tỉ khâu xả ca hi na y 。y bất cánh 。thị danh xả ca hi na y
T23n1435_p0030b07║ phi y cánh 。y cánh diệc xả ca hi na y giả 。nhược tỉ khâu y cánh 。
T23n1435_p0030b08║ xả ca hi na y 。thị danh y cánh diệc xả ca hi na y 。phi
T23n1435_p0030b09║ y cánh diệc phi xả ca hi na y giả 。nhược tỉ khâu y bất cánh 。phi
T23n1435_p0030b10║ xả ca hi na y 。thị danh phi y cánh diệc phi xả ca hi na y 。
T23n1435_p0030b11║ trường y giả 。trừ tăng già lê uất đa la tăng an đà vệ 。dư tàn y
T23n1435_p0030b12║ danh vi trường y 。ni tát kì ba dạ đề giả 。thị y ưng xả 。ba
T23n1435_p0030b13║ dạ đề tội ưng hối quá 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu 。sơ nhất nhật
T23n1435_p0030b14║ đắc y súc nhị nhật xả nhị nhật đắc y tam nhật xả 。tam nhật đắc y
T23n1435_p0030b15║ tứ nhật xả 。tứ nhật đắc y ngũ nhật xả 。ngũ nhật đắc y lục nhật xả 。
T23n1435_p0030b16║ lục nhật đắc y thất nhật xả 。thất nhật đắc y bát nhật xả 。bát nhật đắc
T23n1435_p0030b17║ y cửu nhật xả 。cửu nhật đắc y thập nhật xả 。thập nhật đắc y thập nhật
T23n1435_p0030b18║ thời 。tỉ khâu thị y 。ưng dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất dữ
T23n1435_p0030b19║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0030b20║ ba dạ đề 。nhược tỉ khâu 。nhất nhật đắc y nhị nhật canh đắc 。súc nhất
T23n1435_p0030b21║ xả nhất 。nhị nhật đắc y tam nhật canh đắc 。súc nhất xả nhất 。tam nhật đắc
T23n1435_p0030b22║ y tứ nhật canh đắc 。súc nhất xả nhất 。tứ nhật đắc y ngũ nhật canh đắc 。
T23n1435_p0030b23║ súc nhất xả nhất 。ngũ nhật đắc y lục nhật canh đắc 。súc nhất xả nhất 。lục
T23n1435_p0030b24║ nhật đắc y thất nhật canh đắc 。súc nhất xả nhất 。thất nhật đắc y bát nhật
T23n1435_p0030b25║ canh đắc 。súc nhất xả nhất 。bát nhật đắc y cửu nhật canh đắc 。súc nhất xả
T23n1435_p0030b26║ nhất 。cửu nhật đắc y thập nhật canh đắc 。súc nhất xả nhất 。thập nhật thời tỉ
T23n1435_p0030b27║ khâu thị y 。ưng dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất dữ nhân bất
T23n1435_p0030b28║ tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0030b29║ đề 。nhược tỉ khâu 。nhất nhật đắc y nhị nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。
T23n1435_p0030c01║ nhị nhật đắc y tam nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。tam nhật đắc y tứ
T23n1435_p0030c02║ nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。tứ nhật đắc y ngũ nhật canh đắc 。xả tiền
T23n1435_p0030c03║ súc hậu 。ngũ nhật đắc y lục nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。lục nhật đắc
T23n1435_p0030c04║ y thất nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。thất nhật đắc y bát nhật canh đắc 。
T23n1435_p0030c05║ xả tiền súc hậu 。bát nhật đắc y cửu nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。cửu
T23n1435_p0030c06║ nhật đắc y thập nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。thập nhật thời tỉ khâu thị
T23n1435_p0030c07║ y 。ưng dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0030c08║ bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0030c09║ tỉ khâu nhất nhật đắc y nhị nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。nhị nhật đắc
T23n1435_p0030c10║ y tam nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。tam nhật đắc y tứ nhật canh đắc 。
T23n1435_p0030c11║ súc tiền xả hậu 。tứ nhật đắc y ngũ nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。ngũ
T23n1435_p0030c12║ nhật đắc y lục nhật canh đắc 。súc tiền xá hậu 。lục nhật đắc y thất
T23n1435_p0030c13║ nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。thất nhật đắc y bát nhật canh đắc 。súc tiền
T23n1435_p0030c14║ xả hậu 。bát nhật đắc y cửu nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。cửu nhật đắc
T23n1435_p0030c15║ y thập nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。thập nhật thời tỉ khâu thị y 。ưng
T23n1435_p0030c16║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0030c17║ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược tỉ
T23n1435_p0030c18║ khâu 。nhất nhật đắc y súc 。nhị nhật bất đắc 。tam tứ ngũ lục thất bát
T23n1435_p0030c19║ cửu thập nhật bất đắc 。thập nhật thời tỉ khâu thị y 。ưng dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0030c20║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất
T23n1435_p0030c21║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược tỉ khâu 。nhất nhật đắc y
T23n1435_p0030c22║ súc 。nhị nhật đắc y súc 。tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập nhật đắc y
T23n1435_p0030c23║ súc 。thập nhật thời tỉ khâu thị y 。giai ưng dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0030c24║ trì 。nhược bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu
T23n1435_p0030c25║ thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược tỉ khâu 。sơ nhật đắc y 。dụng tác
T23n1435_p0030c26║ tăng già lê tối hạ cửu điều 。thành phân biệt nhược can trường nhược can đoản 。tổng
T23n1435_p0030c27║ thuyết cửu điều 。tác y cánh nhật 。tức ưng thụ trì tác thị ngôn 。ngã thị tối
T23n1435_p0030c28║ hạ tăng già lê cửu điều tác trì 。dư tàn vật cập tiên tăng già lê 。ưng
T23n1435_p0030c29║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược tỉ khâu sơ nhật đắc y 。dụng tác
T23n1435_p0031a01║ uất đa la tăng thất điều 。thành phân biệt nhược can trường nhược can đoản 。tổng thuyết
T23n1435_p0031a02║ thất điều 。tác y cánh nhật 。tức ưng thụ trì tác thị ngôn 。ngã thị uất
T23n1435_p0031a03║ đa la tăng thất điều tác trì 。dư tàn vật cập tiên uất đa la tăng 。ưng
T23n1435_p0031a04║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược tỉ khâu sơ nhật đắc y 。dụng tác
T23n1435_p0031a05║ an đà vệ ngũ điều 。thành phân biệt nhược can trường nhược can đoản 。tổng thuyết ngũ
T23n1435_p0031a06║ điều 。tác y cánh nhật 。tức ưng thụ trì tác thị ngôn 。ngã thị an đà
T23n1435_p0031a07║ vệ ngũ điều tác trì 。dư tàn vật cập tiên an đà vệ 。ưng dữ nhân
T23n1435_p0031a08║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược tỉ khâu đắc tân y 。nhị trùng tác tăng già
T23n1435_p0031a09║ lê 。nhất trùng tác uất đa la tăng 。nhất trùng tác an đà vệ 。nhị trùng tác
T23n1435_p0031a10║ ni sư đàn 。nhược dục tam trùng tác tăng già lê 。tam trùng tác ni sư đàn 。
T23n1435_p0031a11║ nhược canh dĩ tân y trùng phúng 。thị tỉ khâu trùng phúng y cố 。đột cát la 。
T23n1435_p0031a12║ nhược quá thập nhật 。ni tát kì ba dạ đề 。nhược tỉ khâu đắc cố y 。
T23n1435_p0031a13║ tác tứ trùng tăng già lê 。nhị trùng uất đa la tăng 。nhị trùng an đà vệ 。
T23n1435_p0031a14║ tứ trùng ni sư đàn 。nhược canh dĩ tân y trùng phúng 。thị tỉ khâu trùng phúng
T23n1435_p0031a15║ y cố 。đột cát la 。nhược quá thập nhật 。ni tát kì ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0031a16║ tỉ khâu đắc tân y 。nhị trùng tác tăng già lê 。nhị trùng ni sư đàn 。
T23n1435_p0031a17║ nhược tam trùng tăng già lê 。tam trùng ni sư đàn 。nhược hoàn trích khước tác thị
T23n1435_p0031a18║ niệm 。thị y nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。hoàn trích y đột cát
T23n1435_p0031a19║ la 。nhược quá thập nhật 。ni tát kì ba dạ đề 。nhược tỉ khâu đắc cố
T23n1435_p0031a20║ y 。tứ trùng tác tăng già lê 。nhị trùng uất đa la tăng 。nhị trùng an đà
T23n1435_p0031a21║ vệ 。tứ trùng ni sư đàn 。nhược hoàn trích khước tác thị niệm 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0031a22║ tác tịnh nhược thụ trì 。hoàn trích y cố 。đột cát la 。nhược quá thập nhật 。
T23n1435_p0031a23║ ni tát kì ba dạ đề 。nhược tỉ khâu đắc tân y 。nhị trùng tác tăng
T23n1435_p0031a24║ già lê 。nhị trùng ni sư đàn 。nhược tam trùng tăng già lê 。tam trùng ni
T23n1435_p0031a25║ sư đàn 。nhược hoàn trích khước tác thị niệm 。nhược hoán nhược nhiễm 。nhược chuyển dị
T23n1435_p0031a26║ biểu lí 。hoàn trích y cố 。đột cát la 。nhược quá thập nhật 。vô phạm 。nhược
T23n1435_p0031a27║ tỉ khâu đắc cố y 。tứ trùng tác tăng già lê 。nhị trùng uất đa la
T23n1435_p0031a28║ tăng 。nhị trùng an đà vệ 。tứ trùng ni sư đàn 。nhược hoàn trích khước
T23n1435_p0031a29║ tác thị niệm 。nhược hoán nhược nhiễm 。nhược chuyển dị biểu lí 。hoàn trích y cố 。
T23n1435_p0031b01║ đột cát la 。nhược quá thập nhật 。vô phạm 。nhược tỉ khâu hữu xả đoạ y 。
T23n1435_p0031b02║ vị xả tội vị hối quá 。thứ tục vị đoán 。nhược canh đắc y 。thị hậu
T23n1435_p0031b03║ y bản y nhân duyên cố 。đắc ni tát kì ba dạ đề 。phục thứ tỉ
T23n1435_p0031b04║ khâu hữu xả đoạ y 。dĩ xả tội vị hối quá 。thứ tục vị đoán 。nhược
T23n1435_p0031b05║ canh đắc y 。thị hậu y bản y nhân duyên cố 。đắc ni tát kì ba
T23n1435_p0031b06║ dật đề 。phục thứ tỉ khâu hữu xả đoạ y 。dĩ xả tội dĩ hối quá 。thứ
T23n1435_p0031b07║ tục vị đoán 。nhược canh đắc y 。thị hậu y bản y nhân duyên cố 。đắc
T23n1435_p0031b08║ ni tát kì ba dạ đề 。nhược tỉ khâu hữu xả đoạ y 。dĩ xả tội
T23n1435_p0031b09║ dĩ hối quá 。thứ tục dĩ đoán 。nhược canh đắc y 。vô phạm (nhất sự cánh )。
T23n1435_p0031b10║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。xứ xứ lưu y 。trước
T23n1435_p0031b11║ thượng hạ y du hành chư quốc 。thú trước tế y vô hữu uy nghi 。chư
T23n1435_p0031b12║ thụ kí cựu tỉ khâu 。dữ lục quần tỉ khâu 。giá thượng thủ y thư sái
T23n1435_p0031b13║ đẩu tẩu quyển điệp trước y nang trung hệ cử 。dĩ thị nhân duyên phương phế độc
T23n1435_p0031b14║ kinh toạ thiền hành đạo 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu
T23n1435_p0031b15║ đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ
T23n1435_p0031b16║ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。xứ xứ lưu y 。trước thượng hạ y du hành
T23n1435_p0031b17║ chư quốc 。thú trước tế y vô hữu uy nghi 。chư thụ kí cựu tỉ khâu
T23n1435_p0031b18║ dữ nhữ 。giá thượng thủ y thư sái đẩu tẩu 。quyển điệp trước y nang trung hệ
T23n1435_p0031b19║ cử 。dĩ thị nhân duyên phương phế độc kinh toạ thiền hành đạo 。chư tỉ khâu như
T23n1435_p0031b20║ thị a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。phật
T23n1435_p0031b21║ tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0031b22║ thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu 。vân
T23n1435_p0031b23║ hà danh tỉ khâu 。xứ xứ lưu y 。trước thượng hạ y du hành chư quốc 。thú
T23n1435_p0031b24║ trước tế y vô hữu uy nghi 。chư thụ kí cựu tỉ khâu dữ nhữ 。giá thượng
T23n1435_p0031b25║ thủ y thư sái đẩu tẩu 。quyển điệp trước y nang trung hệ cử 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0031b26║ duyên phương phế độc kinh toạ thiền hành đạo 。phật dĩ thị sự chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0031b27║ a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。
T23n1435_p0031b28║ tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu y cánh xả ca hi na
T23n1435_p0031b29║ y dĩ tam y trung nhược li nhất y 。nãi chí nhất dạ tú 。ni tát kì
T23n1435_p0031c01║ ba dật đề 。trừ tăng yết ma 。nhất dạ giả 。tùng nhật một chí minh tướng
T23n1435_p0031c02║ vị xuất 。tam y trung nhược li nhất y giả 。nhược li tăng già lê 。nhược
T23n1435_p0031c03║ li uất đa la tăng 。nhược li an đà vệ 。trừ tăng yết ma giả 。tăng
T23n1435_p0031c04║ yết ma danh như đại ca diệp 。dĩ nhân duyên cố 。lưu tăng già lê kì xà
T23n1435_p0031c05║ quật sơn trung 。trước thượng hạ y lai nhập trúc viên 。thời ngộ thiên vũ 。bất đắc
T23n1435_p0031c06║ hoàn thượng kì xà quật sơn 。li tăng già lê tú 。thị đại ca diệp ngữ
T23n1435_p0031c07║ chư tỉ khâu 。ngã dĩ nhân duyên cố 。lưu tăng già lê kì xà quật sơn trung 。
T23n1435_p0031c08║ kim ngộ thiên vũ bất đắc hoàn sơn 。li tăng già lê tú 。kim đương vân hà 。
T23n1435_p0031c09║ chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。phật
T23n1435_p0031c10║ tri nhi cố vấn đại ca diệp 。nhữ thật lưu tăng già lê sơn trung 。trước thượng
T23n1435_p0031c11║ hạ y lai nhập trúc viên 。thời thiên vũ bất đắc hoàn sơn 。thị sự vấn chư
T23n1435_p0031c12║ tỉ khâu 。ngã lưu tăng già lê kì xà quật sơn trung 。trước thượng hạ y lai
T23n1435_p0031c13║ nhập trúc viên 。kim ngộ thiên vũ bất đắc hoàn sơn 。kim đương vân hà 。nhữ thật
T23n1435_p0031c14║ nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên tán giới tán
T23n1435_p0031c15║ trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính
T23n1435_p0031c16║ nhất bố tát cộng trụ xứ kế bất li y yết ma 。bất li y yết ma
T23n1435_p0031c17║ pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。nhất tỉ khâu ưng tăng trung xướng 。đại đức
T23n1435_p0031c18║ tăng thính 。thị nhất bố tát cộng trụ xứ 。tăng tiên sở kế cộng bố tát giới
T23n1435_p0031c19║ thị trung trừ tụ lạc cập tụ lạc giới 。thủ không địa cập trụ xứ 。nhược tăng
T23n1435_p0031c20║ thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng nhất bố tát cộng trụ xứ 。tác bất li y yết
T23n1435_p0031c21║ ma 。bạch như thị 。đại đức tăng thính 。thị nhất bố tát cộng trụ xứ 。tăng
T23n1435_p0031c22║ tiên sở kế cộng bố tát giới 。thị trung trừ tụ lạc cập tụ lạc giới 。thủ
T23n1435_p0031c23║ không địa cập trụ xứ 。tác bất li y yết ma 。thùy chư trường lão nhẫn thị
T23n1435_p0031c24║ nhất bố tát cộng trụ xứ tác bất li y yết ma giả mặc nhiên 。thùy bất
T23n1435_p0031c25║ nhẫn giả thị trường lão thuyết 。tăng dĩ kế nhất bố tát cộng trụ xứ tác bất
T23n1435_p0031c26║ li y yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。thị danh
T23n1435_p0031c27║ trừ tăng yết ma 。phục hữu tăng yết ma 。như trường lão xá lợi phất bệnh 。dục
T23n1435_p0031c28║ nhất nguyệt du hành chư quốc 。tăng già lê trùng 。thời xá lợi phất ngữ chư tỉ
T23n1435_p0031c29║ khâu 。ngã dục nhất nguyệt du hành 。ngã kim hữu bệnh 。tăng già lê trùng 。kim
T23n1435_p0032a01║ đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập
T23n1435_p0032a02║ tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn xá lợi phất 。nhữ thật ngữ chư tỉ khâu 。ngã
T23n1435_p0032a03║ dục nhất nguyệt du hành 。kim ngã hữu bệnh 。tăng già lê trùng 。kim đương vân
T23n1435_p0032a04║ hà 。nhữ thật 。nhĩ bất đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn phật dĩ chủng chủng 。nhân
T23n1435_p0032a05║ duyên tán giới tán trì giới tán giới 。tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0032a06║ kim thính lão tỉ khâu bệnh tỉ khâu 。tác nhất nguyệt bất li tăng già lê tú
T23n1435_p0032a07║ yết ma 。khí yết ma pháp giả 。thị lão bệnh tỉ khâu 。tăng hòa hợp thời 。thiên
T23n1435_p0032a08║ đản hữu kiên thoát cức tỉ hồ quỵ hợp chưởng ngôn 。chư trường lão ức niệm 。ngã
T23n1435_p0032a09║ mỗ giáp tỉ khâu lão bệnh 。dục nhất nguyệt du hành tăng già lê trùng 。kim tùng
T23n1435_p0032a10║ tăng khí nhất nguyệt bất li tăng già lê tú yết ma 。tăng lân mẫn cố 。dữ
T23n1435_p0032a11║ ngã nhất nguyệt bất li tăng già lê tú yết ma 。như thị tam thuyết 。thị trung
T23n1435_p0032a12║ tăng ưng trù lượng 。nhược thị tỉ khâu ngôn ngã lão bệnh 。nhi thật bất lão bất
T23n1435_p0032a13║ bệnh 。bất ưng dữ 。nhược thật lão thật bệnh 。ưng dữ 。nhược ngôn tăng già lê
T23n1435_p0032a14║ trùng 。nhi thật bất trùng 。bất ưng dữ 。nhược thật trùng ưng dữ 。dữ pháp giả 。
T23n1435_p0032a15║ tăng nhất tâm hòa hợp 。nhất tỉ khâu tăng trung 。xướng đại đức tăng thính 。thị
T23n1435_p0032a16║ mỗ giáp tỉ khâu lão bệnh 。dục nhất nguyệt du hành tăng già lê trùng 。nhược tăng
T23n1435_p0032a17║ thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng dữ mỗ giáp tỉ khâu lão bệnh nhất nguyệt bất li
T23n1435_p0032a18║ tăng già lê tú yết ma 。bạch như thị 。như thị bạch nhị yết ma 。tăng dĩ
T23n1435_p0032a19║ dữ mỗ giáp tỉ khâu lão bệnh nhất nguyệt bất li tăng già lê tú yết ma
T23n1435_p0032a20║ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。nãi chí cửu nguyệt diệc
T23n1435_p0032a21║ nhĩ 。như tăng già lê nhược uất đa la tăng an đà vệ diệc như thị 。thị
T23n1435_p0032a22║ trung nhược vị kế bất li y pháp 。tỉ khâu tại tụ lạc 。y diệc tại
T23n1435_p0032a23║ tụ lạc 。tỉ khâu ưng chí y sở 。nhược tỉ khâu tại tụ lạc 。y tại a
T23n1435_p0032a24║ luyện nhược xứ 。tỉ khâu ưng chí y sở 。nhược tỉ khâu tại a lan nhược
T23n1435_p0032a25║ xứ 。y tại tụ lạc 。tỉ khâu ưng chí y sở 。nhược tỉ khâu tại a lan
T23n1435_p0032a26║ nhược xứ 。y diệc tại a lan nhược xứ 。tỉ khâu ưng chí y sở 。nhược dĩ
T23n1435_p0032a27║ kế bất li y pháp 。nhược tỉ khâu tại tụ lạc 。y diệc tại tụ lạc 。tỉ
T23n1435_p0032a28║ khâu ưng chí y sở 。nhược tỉ khâu tại tụ lạc 。y tại a lan nhược xứ 。
T23n1435_p0032a29║ tỉ khâu ưng xuất tụ lạc giới 。nhược tỉ khâu tại a lan nhược xứ 。y tại
T23n1435_p0032b01║ tụ lạc 。tỉ khâu ưng chí y sở 。nhược tỉ khâu tại a lan nhược xứ 。y
T23n1435_p0032b02║ diệc tại a lan nhược xứ 。bất phạm 。tụ lạc giả 。nhược nhất gia nhị gia chúng
T23n1435_p0032b03║ đa gia 。hữu cư sĩ cộng thê tử nô tì nhân dân cộng trụ 。thị danh
T23n1435_p0032b04║ tụ lạc 。tụ lạc hữu nhất giới diệc hữu biệt giới 。nhất gia trung diệc hữu nhất
T23n1435_p0032b05║ giới hữu biệt giới 。bất tướng tiếp tụ lạc giới giả 。nhược kê phi sở cập xứ 。
T23n1435_p0032b06║ nhược khí phẩn tảo sở cập xứ 。nhược hữu tàm quý nhân sở đại tiện xứ 。nhược
T23n1435_p0032b07║ tiến xạ sở cập xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất tụ lạc 。y tại dư tụ lạc 。
T23n1435_p0032b08║ tỉ khâu ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất
T23n1435_p0032b09║ thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0032b10║ tát kì ba dật đề 。tướng tiếp tụ lạc giới giả 。nhược dong thập quang thê 。nhược
T23n1435_p0032b11║ thập nhị quang thê 。nhược dong tái lương xa hồi chuyển 。nhược tụ lạc hữu tường bích
T23n1435_p0032b12║ li vi nhiễu ngoại chí kỉ hứa danh vi giới 。thị trung giới giả 。vị tường ngoại
T23n1435_p0032b13║ dong tác sự xứ 。nhược tụ lạc hữu tiệm vi nhiễu 。ngoại chí kỉ hứa danh vi
T23n1435_p0032b14║ giới 。thị trung giới giả 。vị trịch phẩn tảo sở cập xứ 。nhược tỉ khâu tại
T23n1435_p0032b15║ nhất tụ lạc 。y tại dư tụ lạc 。tỉ khâu ưng thủ y lai 。nhược chí
T23n1435_p0032b16║ y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất
T23n1435_p0032b17║ thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。đồng tộc hữu
T23n1435_p0032b18║ nhất giới diệc hữu biệt giới 。thị trung đồng tộc biệt giới giả 。vị môn ốc thực
T23n1435_p0032b19║ đường trung đình xí xứ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất tộc 。y tại
T23n1435_p0032b20║ dư tộc 。tỉ khâu ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư
T23n1435_p0032b21║ y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa
T23n1435_p0032b22║ liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。gia hữu nhất giới diệc hữu biệt giới 。thị
T23n1435_p0032b23║ trung biệt giới giả 。vị hộ xứ thực xứ trung đình xí xứ thủ thuỷ xứ 。nhược
T23n1435_p0032b24║ tỉ khâu tại nhất gia 。y tại dư gia 。ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。
T23n1435_p0032b25║ nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。
T23n1435_p0032b26║ chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。trùng các xá hữu nhất giới hữu
T23n1435_p0032b27║ biệt giới 。thị trung giới giả 。vị trung trùng hạ trùng 。thị thượng trùng giới 。nhất
T23n1435_p0032b28║ hộ nhập cố 。trung trùng thượng trùng thị hạ trùng giới 。nhất hộ nhập cố 。hạ
T23n1435_p0032b29║ trùng thị trung trùng giới 。nhất hộ nhập cố 。nhược tỉ khâu tại dị trùng 。y
T23n1435_p0032c01║ tại dị trùng 。tỉ khâu ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư
T23n1435_p0032c02║ y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa
T23n1435_p0032c03║ liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược thị trùng các thuộc nhất nhân giả 。vô
T23n1435_p0032c04║ phạm 。ngoại đạo nhân xá hữu nhất giới diệc hữu biệt giới 。ngoại đạo danh a thị
T23n1435_p0032c05║ tì ni kiền tử lão đệ tử phạm chí đẳng 。trừ phật ngũ chúng 。dư tàn xuất
T23n1435_p0032c06║ gia nhân giai danh ngoại đạo 。thị ngoại đạo xá giới giả 。vị môn ốc thực đường
T23n1435_p0032c07║ trung đình xí xứ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất ngoại đạo xá 。y tại
T23n1435_p0032c08║ dư ngoại đạo xá 。ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。
T23n1435_p0032c09║ nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu
T23n1435_p0032c10║ thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược chư ngoại đạo đồng kiến đồng luận 。vô
T23n1435_p0032c11║ phạm 。luân hành nhân xứ hữu nhất giới hữu biệt giới 。luân hành nhân nhược kĩ
T23n1435_p0032c12║ nhân 。ca vũ nhân 。trịch tuyệt nhân 。tướng đả nhân 。tướng phốc nhân 。bài tiếu
T23n1435_p0032c13║ nhân 。dĩ thô luân tái tài vật 。tế luân tái thê tử 。du hành chư quốc
T23n1435_p0032c14║ doanh luân trụ tú 。thị trung giới giả 。vị môn xứ thực xứ trung [giá -ngôn +(tự -dư +thủ )]xí
T23n1435_p0032c15║ xứ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất gia 。y tại dư gia 。ưng thủ
T23n1435_p0032c16║ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất
T23n1435_p0032c17║ chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật
T23n1435_p0032c18║ đề 。nhược thị luân hành nhân thuộc nhất nhân giả 。vô phạm 。trường xứ hữu nhất
T23n1435_p0032c19║ giới hữu biệt giới 。thị trung giới giả 。vị môn xứ thực xứ trung đình xí xứ
T23n1435_p0032c20║ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất trường 。y tại dư trường 。ưng thủ y
T23n1435_p0032c21║ lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất
T23n1435_p0032c22║ chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật
T23n1435_p0032c23║ đề 。trường xá hữu nhất giới hữu biệt giới 。thị trung giới giả 。vị môn xứ
T23n1435_p0032c24║ thực xứ trung đình xí xứ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất trường xá 。ưng
T23n1435_p0032c25║ tại dư trường xá 。ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。
T23n1435_p0032c26║ nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu
T23n1435_p0032c27║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。viên hữu nhất giới hữu biệt giới 。thị trung
T23n1435_p0032c28║ giới giả 。vị môn xứ thực xứ trung đình xí xứ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0032c29║ tại nhất viên trung 。y tại dư viên 。ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。
T23n1435_p0033a01║ nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư
T23n1435_p0033a02║ y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。viên xá hữu nhất giới
T23n1435_p0033a03║ hữu biệt giới 。thị trung giới giả 。vị môn xứ thực xứ trung đình xí xứ thủ
T23n1435_p0033a04║ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất viên xá 。y tại dư viên xá 。ưng thủ y
T23n1435_p0033a05║ lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí
T23n1435_p0033a06║ y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0033a07║ xa hành hữu nhất giới hữu biệt giới 。thị trung tiền xa giới giả 。vị hướng trung
T23n1435_p0033a08║ xa trượng sở cập xứ 。trung xa giới giả 。vị hướng tiền xa hậu xa trượng sở
T23n1435_p0033a09║ cập xứ 。hậu xa giới giả 。vị hướng trung xa trượng sở cập xứ 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0033a10║ tại nhất xa giới 。y tại dư xa giới 。ưng thủ y lai 。nhược chí y
T23n1435_p0033a11║ sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ
T23n1435_p0033a12║ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。đạn thuyền hữu nhất
T23n1435_p0033a13║ giới hữu biệt giới 。thị trung đạn thuyền giới giả 。vị thuyền sở hệ xứ 。nhược trụ
T23n1435_p0033a14║ nhược quyết nhược bản xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất thuyền 。y tại dư thuyền 。ưng thủ
T23n1435_p0033a15║ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất
T23n1435_p0033a16║ chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật
T23n1435_p0033a17║ đề 。phảng thuyền giới diệc như thị 。thụ hữu nhất giới hữu biệt giới 。thị trung bất
T23n1435_p0033a18║ tướng tiếp thụ giới giả 。nhược nhật trung thời ảnh sở âm xứ 。nhược vũ đoạ thời
T23n1435_p0033a19║ thuỷ bất cập trước chi diệp xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất thụ hạ 。y tại dư
T23n1435_p0033a20║ thụ hạ 。ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất
T23n1435_p0033a21║ thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0033a22║ tát kì ba dật đề 。tướng tiếp thụ giới giả 。nhược thị chư thụ chi diệp tướng
T23n1435_p0033a23║ tiếp 。nãi chí nhất câu lô xá 。thị trung tùy sở trước y chí địa liễu thời 。
T23n1435_p0033a24║ vô phạm 。tứ thập cửu tầm y giác 。như tỉ khâu dữ hòa thượng a xà
T23n1435_p0033a25║ lê đam y đạo trung hành 。nhược tại tiền nhược tại hậu 。tứ thập cửu tầm nội
T23n1435_p0033a26║ bất li 。nhược quá tứ thập cửu tầm 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0033a27║ dạ đề 。hữu chư tỉ khâu 。trì y bát trước nhất xứ 。tại y tứ biên
T23n1435_p0033a28║ ngoạ 。thị trung nhất tỉ khâu nhược khởi khứ 。li khả đắc hoàn thủ xứ 。chí địa
T23n1435_p0033a29║ liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hữu tỉ khâu nhị giới trung ngoạ y
T23n1435_p0033b01║ li thân nãi chí bán thốn đoạ tha giới trung đắc đột cát la tội 。nhược y
T23n1435_p0033b02║ nhất giác tại thân thượng 。vô phạm (nhị sự cánh )。
T23n1435_p0033b03║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。đắc phi thời y súc 。tác
T23n1435_p0033b04║ thị niệm 。thị bất tướng tự lưu trí 。nhược đắc tướng tự giả đương tác thành
T23n1435_p0033b05║ y 。thị lục quần tỉ khâu 。nhược tiên đắc thanh y hậu đắc hoàng y 。tác thị
T23n1435_p0033b06║ niệm 。bất tướng tự lưu trí 。nhược tiên đắc hoàng y 。hậu đắc xích y bạch
T23n1435_p0033b07║ y ma y dã ma y sô ma y kiêu xa da y sí di la y
T23n1435_p0033b08║ khâm bà la y kiếp bối y 。đắc dĩ tác thị niệm 。bất tướng tự lưu trí 。
T23n1435_p0033b09║ nhược đắc tướng tự giả đương tác thành y 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0033b10║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái lục
T23n1435_p0033b11║ quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。đắc phi thời y súc 。dĩ bất tướng
T23n1435_p0033b12║ tự cố lưu trí 。nhược đắc tướng tự giả đương tác thành y 。tiên đắc thanh
T23n1435_p0033b13║ y hậu đắc hoàng y 。tác thị niệm 。bất tướng tự lưu trí 。nhược tiên đắc
T23n1435_p0033b14║ hoàng y 。hậu đắc xích y bạch y ma y dã ma y sô ma y kiêu
T23n1435_p0033b15║ xa da y sí di la y khâm bà la y kiếp bối y 。đắc dĩ tác
T23n1435_p0033b16║ thị niệm 。bất tướng tự lưu trí 。nhược đắc tướng tự giả đương tác thành y 。như
T23n1435_p0033b17║ thị chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên a trái dĩ 。thị sự bạch phật 。phật dĩ
T23n1435_p0033b18║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác
T23n1435_p0033b19║ thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0033b20║ trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。đắc phi thời y súc 。dĩ bất
T23n1435_p0033b21║ tướng tự cố lưu trí 。nhược đắc tướng tự giả đương tác thành y 。nhược tiên đắc
T23n1435_p0033b22║ thanh y hậu đắc hoàng y 。tác thị niệm 。bất tướng tự lưu trí 。nhược tiên
T23n1435_p0033b23║ đắc hoàng y 。hậu đắc xích y bạch y ma y dã ma y sô ma y
T23n1435_p0033b24║ xa thí da y sí di la y khâm bà la y kiếp bối y 。đắc dĩ
T23n1435_p0033b25║ tác thị niệm 。bất tướng tự lưu trí 。nhược đắc tướng tự giả đương tác thành
T23n1435_p0033b26║ y 。phật như thị chủng chủng nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0033b27║ cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0033b28║ khâu y cánh 。dĩ xả ca hi na y 。nhược đắc phi thời y 。tỉ khâu
T23n1435_p0033b29║ tu giả đương tự thủ thủ tốc tác y trì 。nhược túc giả thiện 。nhược bất
T23n1435_p0033c01║ túc giả 。canh vọng đắc y linh cụ túc cố 。đình thị y nãi chí nhất nguyệt 。
T23n1435_p0033c02║ quá thị đình giả 。ni tát kì ba dạ đề 。phi thời giả 。vị trừ biệt
T23n1435_p0033c03║ phòng y gia trung thí y trừ an cư y 。dư tàn y danh phi thời y 。
T23n1435_p0033c04║ tự thủ thủ tốc tác thụ trì giả 。thị y nhược tác tăng già lê 。nhược tác
T23n1435_p0033c05║ uất đa la tăng 。nhược tác an đà vệ 。canh vọng đắc y giả 。thử tỉ
T23n1435_p0033c06║ khâu tác thị niệm 。nhược mẫu dữ ngã 。nhược phụ nhược huynh đệ 。tỉ muội nhi
T23n1435_p0033c07║ nữ 。bản đệ nhị 。nhược hữu ban xà bà sắt hội (ngũ tuế hội dã )nhược hữu sa bà bà
T23n1435_p0033c08║ sắt hội 。(lục tuế hội dã )nhược nhị nguyệt hội 。nhược nhập xá hội 。ngã thử nhất nguyệt trung 。
T23n1435_p0033c09║ hội đương năng tập thành thị y 。bất túc linh túc giả 。nhược tăng già lê thiểu 。
T23n1435_p0033c10║ nhược uất đa la tăng thiểu 。nhược an đà vệ thiểu 。tác linh cụ túc 。thị trung
T23n1435_p0033c11║ phạm giả 。nhược tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。thị
T23n1435_p0033c12║ tỉ khâu tùy đắc y nhật 。tức tác thị niệm 。ngã thập nhật sở vọng tất bất
T23n1435_p0033c13║ năng đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân 。nhược tác tịnh 。nhược
T23n1435_p0033c14║ thụ trì 。nhược bất tác y 。bất dữ nhân 。bất tác tịnh 。bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0033c15║ thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0033c16║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị nhật tác thị niệm 。ngã cửu
T23n1435_p0033c17║ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân 。
T23n1435_p0033c18║ nhược tác tịnh 。nhược thụ trì 。nhược bất tác y 。bất dữ nhân 。bất tác tịnh 。
T23n1435_p0033c19║ bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。hựu
T23n1435_p0033c20║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí tam nhật tác
T23n1435_p0033c21║ thị niệm 。ngã bát nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y bát nhật nội 。ưng
T23n1435_p0033c22║ tác y nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ
T23n1435_p0033c23║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0033c24║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0033c25║ cố 。chí tứ nhật tác thị niệm 。ngã thất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0033c26║ y thất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất
T23n1435_p0033c27║ tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu
T23n1435_p0033c28║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình
T23n1435_p0033c29║ canh vọng đắc y cố 。chí ngũ nhật tác thị niệm 。ngã lục nhật sở vọng tất
T23n1435_p0034a01║ bất năng đắc 。thị y lục nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược
T23n1435_p0034a02║ thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập
T23n1435_p0034a03║ nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0034a04║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí lục nhật tác thị niệm 。ngã ngũ
T23n1435_p0034a05║ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân
T23n1435_p0034a06║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0034a07║ thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0034a08║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thất nhật tác
T23n1435_p0034a09║ thị niệm 。ngã tứ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y tứ nhật ưng tác
T23n1435_p0034a10║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0034a11║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0034a12║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。
T23n1435_p0034a13║ chí bát nhật tác thị niệm 。ngã tam nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y
T23n1435_p0034a14║ tam nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0034a15║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0034a16║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0034a17║ vọng đắc y cố 。chí cửu nhật tác thị niệm 。ngã nhị nhật sở vọng tất bất
T23n1435_p0034a18║ năng đắc 。thị y nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0034a19║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất
T23n1435_p0034a20║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0034a21║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhật tác thị niệm 。ngã nhất nhật
T23n1435_p0034a22║ sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0034a23║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0034a24║ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0034a25║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhất nhật 。tác
T23n1435_p0034a26║ thị niệm 。ngã thử thập nhất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập nhất
T23n1435_p0034a27║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0034a28║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhị nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0034a29║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0034b01║ y cố 。chí thập nhị nhật 。tác thị niệm 。ngã thử thập nhị nhật sở vọng
T23n1435_p0034b02║ tất bất năng đắc 。thị y thập nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0034b03║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0034b04║ chí thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0034b05║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập tam nhật 。tác thị
T23n1435_p0034b06║ niệm 。ngã thử thập tam nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập tam nhật
T23n1435_p0034b07║ ưng tức tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0034b08║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tứ nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0034b09║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0034b10║ vọng đắc y cố 。chí thập tứ nhật 。tác thị niệm 。ngã thử thập tứ nhật
T23n1435_p0034b11║ sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân
T23n1435_p0034b12║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0034b13║ thụ trì 。chí thập ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0034b14║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập ngũ nhật 。
T23n1435_p0034b15║ tác thị niệm 。ngã thử thập ngũ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập
T23n1435_p0034b16║ ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0034b17║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập lục nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0034b18║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0034b19║ vọng đắc y cố 。chí thập lục nhật 。tác thị niệm 。ngã thử thập lục nhật sở
T23n1435_p0034b20║ vọng tất bất năng đắc 。thị y thập lục nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0034b21║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0034b22║ trì 。chí thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0034b23║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập thất nhật 。tác
T23n1435_p0034b24║ thị niệm 。ngã thử thập thất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập thất
T23n1435_p0034b25║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0034b26║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập bát nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0034b27║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0034b28║ y cố 。chí thập bát nhật 。tác thị niệm 。ngã thử thập bát nhật sở vọng
T23n1435_p0034b29║ tất bất năng đắc 。thị y thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0034c01║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0034c02║ chí thập cửu nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0034c03║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập cửu nhật 。tác thị
T23n1435_p0034c04║ niệm 。ngã thử thập cửu nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập cửu nhật
T23n1435_p0034c05║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0034c06║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0034c07║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0034c08║ y cố 。chí nhị thập nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị thập nhật sở vọng
T23n1435_p0034c09║ tất bất năng đắc 。thị y nhị thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0034c10║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0034c11║ chí nhị thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0034c12║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhất nhật 。
T23n1435_p0034c13║ tác thị niệm 。ngã thử nhị thập nhất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y
T23n1435_p0034c14║ nhị thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược
T23n1435_p0034c15║ bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhị nhật
T23n1435_p0034c16║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0034c17║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhị nhật 。tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0034c18║ thử nhị thập nhị nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập nhị nhật
T23n1435_p0034c19║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0034c20║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tam nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0034c21║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0034c22║ y cố 。chí nhị thập tam nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị thập tam nhật sở
T23n1435_p0034c23║ vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập tam nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân
T23n1435_p0034c24║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0034c25║ thụ trì 。chí nhị thập tứ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0034c26║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập
T23n1435_p0034c27║ tứ nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị thập tứ nhật sở vọng tất bất năng đắc
T23n1435_p0034c28║ thị y nhị thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0034c29║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập
T23n1435_p0035a01║ ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0035a02║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập ngũ nhật 。tác thị niệm 。
T23n1435_p0035a03║ ngã thử nhị thập ngũ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập ngũ
T23n1435_p0035a04║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0035a05║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập lục nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0035a06║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0035a07║ vọng đắc y cố 。chí nhị thập lục nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị thập lục
T23n1435_p0035a08║ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập lục nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0035a09║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0035a10║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0035a11║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị
T23n1435_p0035a12║ thập thất nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị thập thất nhật sở vọng tất bất năng
T23n1435_p0035a13║ đắc 。thị y nhị thập thất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược
T23n1435_p0035a14║ thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị
T23n1435_p0035a15║ thập bát nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0035a16║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập bát nhật 。tác
T23n1435_p0035a17║ thị niệm 。ngã thử nhị thập bát nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị
T23n1435_p0035a18║ thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất
T23n1435_p0035a19║ tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập cửu nhật địa
T23n1435_p0035a20║ liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0035a21║ đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập cửu nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị
T23n1435_p0035a22║ thập cửu nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập cửu nhật ưng tác
T23n1435_p0035a23║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0035a24║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam thập nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0035a25║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。
T23n1435_p0035a26║ chí tam thập nhật 。tác thị niệm 。ngã thử tam thập nhật sở vọng tất bất năng
T23n1435_p0035a27║ đắc 。thị y tam thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0035a28║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam thập
T23n1435_p0035a29║ nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0035b01║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。tức đình y nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0035b02║ phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0035b03║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0035b04║ thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0035b05║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị nhật bất đắc sở
T23n1435_p0035b06║ vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0035b07║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0035b08║ chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0035b09║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。nãi chí cửu nhật bất đắc sở
T23n1435_p0035b10║ vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0035b11║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0035b12║ chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0035b13║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。nãi chí thập nhật bất đắc sở
T23n1435_p0035b14║ vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhất nhật ưng tức tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0035b15║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0035b16║ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0035b17║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhất nhật bất
T23n1435_p0035b18║ đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0035b19║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0035b20║ bất thụ trì 。chí thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0035b21║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhị
T23n1435_p0035b22║ nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhị nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0035b23║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0035b24║ tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0035b25║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập
T23n1435_p0035b26║ tam nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập tam nhật ưng tác
T23n1435_p0035b27║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0035b28║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tứ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0035b29║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0035c01║ thập tứ nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập tứ nhật ưng
T23n1435_p0035c02║ tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ
T23n1435_p0035c03║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0035c04║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0035c05║ cố 。chí thập ngũ nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập ngũ
T23n1435_p0035c06║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0035c07║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập lục nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0035c08║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0035c09║ y cố 。chí thập lục nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập
T23n1435_p0035c10║ lục nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0035c11║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập thất nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0035c12║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng
T23n1435_p0035c13║ đắc y cố 。chí thập thất nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y
T23n1435_p0035c14║ thập thất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất
T23n1435_p0035c15║ tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập bát nhật địa liễu
T23n1435_p0035c16║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0035c17║ vọng đắc y cố 。chí thập bát nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0035c18║ y thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược
T23n1435_p0035c19║ bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập cửu nhật địa
T23n1435_p0035c20║ liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình
T23n1435_p0035c21║ canh vọng đắc y cố 。chí thập cửu nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。
T23n1435_p0035c22║ thị y thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0035c23║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhật
T23n1435_p0035c24║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0035c25║ đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi
T23n1435_p0035c26║ đắc 。thị y nhị thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0035c27║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập
T23n1435_p0035c28║ nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0035c29║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhất nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0036a01║ phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0036a02║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0036a03║ trì 。chí nhị thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0036a04║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhị nhật
T23n1435_p0036a05║ bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập nhị nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0036a06║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0036a07║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0036a08║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0036a09║ nhị thập tam nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập tam
T23n1435_p0036a10║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0036a11║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tứ nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0036a12║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng
T23n1435_p0036a13║ đắc y cố 。chí nhị thập tứ nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0036a14║ y nhị thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0036a15║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập ngũ
T23n1435_p0036a16║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0036a17║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập ngũ nhật bất đắc sở vọng 。phi
T23n1435_p0036a18║ vọng nhi đắc 。thị y nhị thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0036a19║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0036a20║ chí nhị thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0036a21║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập lục nhật bất
T23n1435_p0036a22║ đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập lục nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0036a23║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0036a24║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0036a25║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị
T23n1435_p0036a26║ thập thất nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập thất nhật
T23n1435_p0036a27║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0036a28║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập bát nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0036a29║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0036b01║ y cố 。chí nhị thập bát nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y
T23n1435_p0036b02║ nhị thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược
T23n1435_p0036b03║ bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập cửu nhật
T23n1435_p0036b04║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0036b05║ đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập cửu nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng
T23n1435_p0036b06║ nhi đắc 。thị y nhị thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0036b07║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0036b08║ tam thập nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0036b09║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí tam thập nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0036b10║ phi vọng nhi đắc 。thị y tam thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0036b11║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0036b12║ chí tam thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0036b13║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。tức đắc y nhật đoán
T23n1435_p0036b14║ sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân
T23n1435_p0036b15║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0036b16║ thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0036b17║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị nhật đoán sở
T23n1435_p0036b18║ vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0036b19║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0036b20║ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0036b21║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí tam nhật đoán sở vọng
T23n1435_p0036b22║ đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0036b23║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0036b24║ chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0036b25║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。nãi chí cửu nhật đoán sở vọng
T23n1435_p0036b26║ đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0036b27║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0036b28║ chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0036b29║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhật đoán sở vọng đắc 。
T23n1435_p0036c01║ phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0036c02║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0036c03║ thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0036c04║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhất nhật đoán sở vọng
T23n1435_p0036c05║ đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0036c06║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0036c07║ trì 。chí thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0036c08║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhị nhật đoán
T23n1435_p0036c09║ sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0036c10║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0036c11║ bất thụ trì 。chí thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0036c12║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập tam nhật
T23n1435_p0036c13║ đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập tam nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0036c14║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0036c15║ tịnh bất thụ trì 。chí thập tứ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0036c16║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập tứ
T23n1435_p0036c17║ nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập tứ nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0036c18║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0036c19║ tác tịnh bất thụ trì 。chí thập ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0036c20║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập
T23n1435_p0036c21║ ngũ nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập ngũ nhật ưng tác
T23n1435_p0036c22║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0036c23║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0036c24║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0036c25║ thập lục nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập lục nhật ưng
T23n1435_p0036c26║ tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ
T23n1435_p0036c27║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0036c28║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。
T23n1435_p0036c29║ chí thập thất nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập thất nhật
T23n1435_p0037a01║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0037a02║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập bát nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0037a03║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0037a04║ cố 。chí thập bát nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập
T23n1435_p0037a05║ bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0037a06║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập cửu nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0037a07║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng
T23n1435_p0037a08║ đắc y cố 。chí thập cửu nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y
T23n1435_p0037a09║ thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất
T23n1435_p0037a10║ tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhật địa liễu
T23n1435_p0037a11║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0037a12║ vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0037a13║ y nhị thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược
T23n1435_p0037a14║ bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhất nhật
T23n1435_p0037a15║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y
T23n1435_p0037a16║ đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhất nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng
T23n1435_p0037a17║ nhi đắc 。thị y nhị thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0037a18║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0037a19║ nhị thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0037a20║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhị nhật đoán sở
T23n1435_p0037a21║ vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập nhị nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0037a22║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0037a23║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0037a24║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị
T23n1435_p0037a25║ thập tam nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập tam nhật
T23n1435_p0037a26║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0037a27║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tứ nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0037a28║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0037a29║ y cố 。chí nhị thập tứ nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y
T23n1435_p0037b01║ nhị thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược
T23n1435_p0037b02║ bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập ngũ nhật
T23n1435_p0037b03║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0037b04║ đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập ngũ nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng
T23n1435_p0037b05║ nhi đắc 。thị y nhị thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0037b06║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0037b07║ nhị thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0037b08║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập lục nhật đoán sở
T23n1435_p0037b09║ vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập lục nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0037b10║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0037b11║ thụ trì 。chí nhị thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0037b12║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập thất
T23n1435_p0037b13║ nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập thất nhật ưng tác
T23n1435_p0037b14║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0037b15║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập bát nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0037b16║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。
T23n1435_p0037b17║ chí nhị thập bát nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập
T23n1435_p0037b18║ bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0037b19║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập cửu nhật địa liễu
T23n1435_p0037b20║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0037b21║ vọng đắc y cố 。chí nhị thập cửu nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。
T23n1435_p0037b22║ thị y nhị thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0037b23║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam thập
T23n1435_p0037b24║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0037b25║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí tam thập nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng
T23n1435_p0037b26║ nhi đắc 。thị y tam thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược
T23n1435_p0037b27║ thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam
T23n1435_p0037b28║ thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0037b29║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。tức đắc y nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0037c01║ bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0037c02║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0037c03║ tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0037c04║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0037c05║ nhị nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y cửu
T23n1435_p0037c06║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0037c07║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0037c08║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0037c09║ y cố 。chí tam nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi
T23n1435_p0037c10║ đắc 。thị y bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0037c11║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật
T23n1435_p0037c12║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0037c13║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。nãi chí cửu nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán
T23n1435_p0037c14║ sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân
T23n1435_p0037c15║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0037c16║ thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0037c17║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhật bất
T23n1435_p0037c18║ đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhất nhật ưng
T23n1435_p0037c19║ tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ
T23n1435_p0037c20║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0037c21║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0037c22║ cố 。chí thập nhất nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi
T23n1435_p0037c23║ đắc 。thị y thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0037c24║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhị
T23n1435_p0037c25║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0037c26║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhị nhật bất đắc sở vọng 。bất
T23n1435_p0037c27║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0037c28║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0037c29║ bất thụ trì 。chí thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0038a01║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập tam nhật
T23n1435_p0038a02║ bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập tam nhật
T23n1435_p0038a03║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0038a04║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tứ nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0038a05║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0038a06║ cố 。chí thập tứ nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。
T23n1435_p0038a07║ thị y thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0038a08║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập ngũ nhật
T23n1435_p0038a09║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0038a10║ đình canh vọng đắc y cố 。chí thập ngũ nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở
T23n1435_p0038a11║ vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0038a12║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0038a13║ trì 。chí thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0038a14║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập lục nhật bất
T23n1435_p0038a15║ đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập lục nhật
T23n1435_p0038a16║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0038a17║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0038a18║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0038a19║ cố 。chí thập thất nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi
T23n1435_p0038a20║ đắc 。thị y thập thất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0038a21║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập bát
T23n1435_p0038a22║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0038a23║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập bát nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán
T23n1435_p0038a24║ sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0038a25║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0038a26║ bất thụ trì 。chí thập cửu nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0038a27║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc trì cố 。chí thập cửu nhật
T23n1435_p0038a28║ bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập cửu nhật
T23n1435_p0038a29║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0038b01║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0038b02║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0038b03║ cố 。chí nhị thập nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi
T23n1435_p0038b04║ đắc 。thị y nhị thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0038b05║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập
T23n1435_p0038b06║ nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0038b07║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhất nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0038b08║ bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập nhất nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0038b09║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0038b10║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0038b11║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0038b12║ nhị thập nhị nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0038b13║ y nhị thập nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0038b14║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tam
T23n1435_p0038b15║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0038b16║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập tam nhật bất đắc sở vọng 。bất
T23n1435_p0038b17║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập tam nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0038b18║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0038b19║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tứ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0038b20║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0038b21║ nhị thập tứ nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0038b22║ y nhị thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0038b23║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập ngũ
T23n1435_p0038b24║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0038b25║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập ngũ nhật bất đắc sở vọng 。bất
T23n1435_p0038b26║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0038b27║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0038b28║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0038b29║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0038c01║ nhị thập lục nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0038c02║ y nhị thập lục nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0038c03║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập thất
T23n1435_p0038c04║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0038c05║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập thất nhật bất đắc sở vọng 。bất
T23n1435_p0038c06║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập thất nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0038c07║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0038c08║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập bát nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0038c09║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0038c10║ nhị thập bát nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0038c11║ y nhị thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0038c12║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập cửu
T23n1435_p0038c13║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0038c14║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập cửu nhật bất đắc sở vọng 。bất
T23n1435_p0038c15║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập cửu nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0038c16║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0038c17║ tịnh bất thụ trì 。chí tam thập nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0038c18║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí tam thập
T23n1435_p0038c19║ nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y tam thập
T23n1435_p0038c20║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0038c21║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam thập nhất nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0038c22║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0038c23║ vọng đắc y cố 。tức đắc y nhật tác thị niệm 。ngã thử tam thập nhật sở
T23n1435_p0038c24║ vọng tất bất năng đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0038c25║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0038c26║ chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0038c27║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị nhật tác thị niệm 。
T23n1435_p0038c28║ ngã thử nhị thập cửu nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y cửu nhật ưng
T23n1435_p0038c29║ tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ
T23n1435_p0039a01║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0039a02║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0039a03║ cố 。chí tam nhật tác thị niệm 。ngã nhị thập bát nhật sở vọng tất bất năng
T23n1435_p0039a04║ đắc 。thị y bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0039a05║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật
T23n1435_p0039a06║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0039a07║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。nãi chí cửu nhật tác thị niệm 。ngã nhị thập
T23n1435_p0039a08║ nhị nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0039a09║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0039a10║ bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0039a11║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhật
T23n1435_p0039a12║ tác thị niệm 。ngã nhị thập nhất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhất
T23n1435_p0039a13║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0039a14║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0039a15║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng
T23n1435_p0039a16║ đắc y cố 。chí thập nhất nhật tác thị niệm 。ngã nhị thập nhật sở vọng tất
T23n1435_p0039a17║ bất năng đắc 。thị y thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0039a18║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0039a19║ thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0039a20║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。thập nhị nhật tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0039a21║ thập cửu nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập nhị nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0039a22║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0039a23║ tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0039a24║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập
T23n1435_p0039a25║ tam nhật tác thị niệm 。ngã thập bát nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y
T23n1435_p0039a26║ thập tam nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất
T23n1435_p0039a27║ tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tứ nhật địa liễu
T23n1435_p0039a28║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình
T23n1435_p0039a29║ canh vọng đắc y cố 。chí thập tứ nhật tác thị niệm 。ngã thập thất nhật sở
T23n1435_p0039b01║ vọng tất bất năng đắc 。thị y thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0039b02║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0039b03║ trì 。chí thập ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0039b04║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập ngũ nhật tác
T23n1435_p0039b05║ thị niệm 。ngã thập lục nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập ngũ nhật
T23n1435_p0039b06║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0039b07║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0039b08║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0039b09║ cố 。chí thập lục nhật tác thị niệm 。ngã thập ngũ nhật sở vọng tất bất năng
T23n1435_p0039b10║ đắc 。thị y thập lục nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0039b11║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập thất
T23n1435_p0039b12║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0039b13║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập thất nhật tác thị niệm 。ngã thập
T23n1435_p0039b14║ tứ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập thất nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0039b15║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0039b16║ tịnh bất thụ trì 。chí thập bát nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0039b17║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập bát
T23n1435_p0039b18║ nhật tác thị niệm 。ngã thập tam nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập
T23n1435_p0039b19║ bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0039b20║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập cửu nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0039b21║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng
T23n1435_p0039b22║ đắc đắc cố 。chí thập cửu nhật tác thị niệm 。ngã thập nhị nhật sở vọng tất
T23n1435_p0039b23║ bất năng đắc 。thị y thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0039b24║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0039b25║ nhị thập nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0039b26║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhật tác thị niệm 。
T23n1435_p0039b27║ ngã thập nhất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập nhật ưng tác
T23n1435_p0039b28║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0039b29║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0039c01║ ba dạ đề hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。
T23n1435_p0039c02║ chí nhị thập nhất nhật tác thị niệm 。ngã thập nhật sở vọng tất bất năng đắc 。
T23n1435_p0039c03║ thị y nhị thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0039c04║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập
T23n1435_p0039c05║ nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0039c06║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhị nhật tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0039c07║ cửu nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập nhị nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0039c08║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0039c09║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0039c10║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0039c11║ nhị thập tam nhật tác thị niệm 。ngã bát nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0039c12║ y nhị thập tam nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0039c13║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tứ
T23n1435_p0039c14║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0039c15║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập tứ nhật tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0039c16║ thất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập tứ nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0039c17║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0039c18║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0039c19║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0039c20║ nhị thập ngũ nhật tác thị niệm 。ngã lục nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0039c21║ y nhị thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0039c22║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập lục
T23n1435_p0039c23║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0039c24║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập lục nhật tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0039c25║ ngũ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập lục nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0039c26║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0039c27║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0039c28║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0039c29║ nhị thập thất nhật tác thị niệm 。ngã tứ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0040a01║ y nhị thập thất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0040a02║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập bát
T23n1435_p0040a03║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0040a04║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập bát nhật tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0040a05║ tam nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập bát nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0040a06║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0040a07║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập cửu nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0040a08║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0040a09║ nhị thập cửu nhật tác thị niệm 。ngã nhị nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0040a10║ y nhị thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0040a11║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam thập nhật
T23n1435_p0040a12║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0040a13║ đình canh vọng đắc y cố 。chí tam thập nhật tác thị niệm 。ngã nhất nhật sở
T23n1435_p0040a14║ vọng tất bất năng đắc 。thị y tam thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0040a15║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0040a16║ trì 。chí tam thập nhất nhật địa liễu thời ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0040a17║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。tức đắc y nhật
T23n1435_p0040a18║ bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở
T23n1435_p0040a19║ vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0040a20║ nhược túc giả thiện 。nhược bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0040a21║ y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất
T23n1435_p0040a22║ đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi
T23n1435_p0040a23║ vọng canh đắc 。thị y cửu nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc
T23n1435_p0040a24║ giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。nãi
T23n1435_p0040a25║ chí cửu nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục
T23n1435_p0040a26║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị nhật
T23n1435_p0040a27║ ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0040a28║ cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập nhật bất đắc sở vọng 。diệc
T23n1435_p0040a29║ bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。
T23n1435_p0040b01║ phi vọng canh đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất
T23n1435_p0040b02║ túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。
T23n1435_p0040b03║ chí thập nhất nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục
T23n1435_p0040b04║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập nhất nhật
T23n1435_p0040b05║ ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0040b06║ cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập nhị nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0040b07║ diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc
T23n1435_p0040b08║ đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập nhị nhật tức ưng tác y 。nhược túc
T23n1435_p0040b09║ giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0040b10║ vọng đa y cố 。chí thập tam nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi
T23n1435_p0040b11║ vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。
T23n1435_p0040b12║ thị y thập tam nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu
T23n1435_p0040b13║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập tứ nhật
T23n1435_p0040b14║ bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở
T23n1435_p0040b15║ vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập tứ nhật ưng tác
T23n1435_p0040b16║ y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0040b17║ y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập ngũ nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất
T23n1435_p0040b18║ đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi
T23n1435_p0040b19║ vọng canh đắc 。thị y thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất
T23n1435_p0040b20║ túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。
T23n1435_p0040b21║ chí thập lục nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục
T23n1435_p0040b22║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập lục
T23n1435_p0040b23║ nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0040b24║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập thất nhật bất đắc sở
T23n1435_p0040b25║ vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng
T23n1435_p0040b26║ diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập thất nhật ưng tác y 。nhược túc
T23n1435_p0040b27║ giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0040b28║ vọng đa y cố 。chí thập bát nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi
T23n1435_p0040b29║ vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。
T23n1435_p0040c01║ thị y thập bát nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu
T23n1435_p0040c02║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập cửu nhật
T23n1435_p0040c03║ bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở
T23n1435_p0040c04║ vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập cửu nhật ưng tác
T23n1435_p0040c05║ y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0040c06║ y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị thập nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất
T23n1435_p0040c07║ đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi
T23n1435_p0040c08║ vọng canh đắc 。thị y nhị thập nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc
T23n1435_p0040c09║ giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí
T23n1435_p0040c10║ nhị thập nhất nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục
T23n1435_p0040c11║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập
T23n1435_p0040c12║ nhất nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0040c13║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị thập nhị nhật bất
T23n1435_p0040c14║ đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。
T23n1435_p0040c15║ thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập nhị nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0040c16║ nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình
T23n1435_p0040c17║ canh vọng đa y cố 。chí nhị thập tam nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán
T23n1435_p0040c18║ vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng
T23n1435_p0040c19║ canh đắc 。thị y nhị thập tam nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc
T23n1435_p0040c20║ giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí
T23n1435_p0040c21║ nhị thập tứ nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục
T23n1435_p0040c22║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập
T23n1435_p0040c23║ tứ nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0040c24║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị thập ngũ nhật bất đắc
T23n1435_p0040c25║ sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị
T23n1435_p0040c26║ vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0040c27║ túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình
T23n1435_p0040c28║ canh vọng đa y cố 。chí nhị thập lục nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán
T23n1435_p0040c29║ vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng
T23n1435_p0041a01║ canh đắc 。thị y nhị thập lục nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất
T23n1435_p0041a02║ túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。
T23n1435_p0041a03║ chí nhị thập thất nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。
T23n1435_p0041a04║ phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị
T23n1435_p0041a05║ thập thất nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ
T23n1435_p0041a06║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị thập bát nhật
T23n1435_p0041a07║ bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở
T23n1435_p0041a08║ vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập bát nhật ưng
T23n1435_p0041a09║ tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0041a10║ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị thập cửu nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0041a11║ diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc
T23n1435_p0041a12║ đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập cửu nhật ưng tác y 。nhược túc
T23n1435_p0041a13║ giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0041a14║ vọng đa y cố 。chí tam thập nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi
T23n1435_p0041a15║ vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。
T23n1435_p0041a16║ thị y tam thập nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。nhược
T23n1435_p0041a17║ tỉ khâu hữu xả đoạ y 。vị xả tội vị hối quá 。thứ tục bất đoán canh
T23n1435_p0041a18║ đắc y 。ni tát kì ba dạ đề 。bản y nhân duyên cố 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0041a19║ hữu xả đoạ y 。dĩ xả tội vị hối quá 。thứ tục bất đoán canh đắc y 。
T23n1435_p0041a20║ ni tát kì ba dạ đề 。bản y nhân duyên cố 。hựu tỉ khâu hữu xả
T23n1435_p0041a21║ đoạ y 。dĩ xả tội dĩ hối quá 。thứ tục bất đoán canh đắc y 。ni
T23n1435_p0041a22║ tát kì ba dạ đề 。bản y nhân duyên cố 。hựu tỉ khâu hữu xả đoạ
T23n1435_p0041a23║ y 。dĩ xả tội dĩ hối quá 。thứ tục dĩ đoán canh đắc y 。bất phạm 。
T23n1435_p0041a24║ phật tại xá vệ quốc 。dữ đại tỉ khâu chúng an cư 。nhĩ thời chư tỉ khâu
T23n1435_p0041a25║ đa đắc bố thí y súc 。phật dục chế chư tỉ khâu đa súc y cố 。ngữ
T23n1435_p0041a26║ an cư tỉ khâu 。ngã dục chế chư tỉ khâu đa súc y cố 。ngữ an cư
T23n1435_p0041a27║ tỉ khâu 。ngã dục tứ nguyệt yên toạ 。linh chư tỉ khâu bất đắc lai chí
T23n1435_p0041a28║ ngã sở 。trừ nhất tống thực tỉ khâu cập bố tát 。chư an cư tỉ khâu thụ
T23n1435_p0041a29║ phật giáo 。hoàn chúng trung lập như thị chế 。nhược tỉ khâu phi nhất tống thực cập
T23n1435_p0041b01║ bố tát chí phật sở giả 。đắc ba dạ đề tội 。lập thị chế dĩ 。bạch
T23n1435_p0041b02║ phật 。phật mặc nhiên khả chi 。nhĩ thời trường lão ưu ba tư na 。dữ đa
T23n1435_p0041b03║ tỉ khâu chúng ngũ bá nhân câu 。giai a luyện nhi 。trước nạp y nhất thực khí
T23n1435_p0041b04║ thực không địa toạ 。lai khứ toạ ngoạ 。thị chiêm tấn chỉ uy nghi thanh tịnh 。trì
T23n1435_p0041b05║ tăng già lê chấp bát an tường 。tùng kiêu tát la du hành đáo xá vệ quốc 。
T23n1435_p0041b06║ thời đa tỉ khâu kì hoàn môn gian kinh hành 。trường lão ưu ba tư na vấn
T23n1435_p0041b07║ chư tỉ khâu 。phật kim sở tại 。chư tỉ khâu ngôn 。phật tại bỉ đông hướng
T23n1435_p0041b08║ đại phòng 。nhất bản vi hộ nội 。nhược dục vãng giả tùy ý 。thời trường
T23n1435_p0041b09║ lão ưu ba tư na 。vãng đại phòng sở 。đáo dĩ khánh khái dĩ chỉ khấu
T23n1435_p0041b10║ hộ 。phật dữ khai hộ 。trường lão ưu ba tư na 。tức nhập đại phòng
T23n1435_p0041b11║ xá nội đáo phật sở 。đầu diện lễ túc nhất diện toạ 。phật tri cố vấn
T23n1435_p0041b12║ ngôn 。nhữ đồ chúng thanh tịnh thiện hảo 。nhữ chúng hà nhân duyên cố thanh tịnh
T23n1435_p0041b13║ uy nghi 。đáp ngôn 。thế tôn 。nhược tỉ khâu lai chí ngã sở 。cầu độc tụng kinh
T23n1435_p0041b14║ cầu y chỉ giả 。ngã ngữ thị tỉ khâu 。nhữ năng tận hình tác a luyện nhi 。
T23n1435_p0041b15║ trước phẩn tảo y khí thực nhất thực không địa toạ 。ngã đương giáo nhữ độc kinh
T23n1435_p0041b16║ dữ nhữ y chỉ 。nhược tỉ khâu năng hành thị đầu đà pháp giả 。ngã giáo độc
T23n1435_p0041b17║ kinh dữ y chỉ 。dĩ thị cố 。thế tôn 。ngã đồ chúng uy nghi thanh tịnh 。phật
T23n1435_p0041b18║ vấn ưu ba tư na 。cựu tỉ khâu lập chế 。nhữ tri bất 。đáp ngôn 。bất
T23n1435_p0041b19║ tri thế tôn 。cựu tỉ khâu vân hà lập chế 。phật ngữ ưu ba tư na 。ngã
T23n1435_p0041b20║ dục tứ nguyệt yên toạ 。ngữ chư tỉ khâu 。nhữ chư tỉ khâu bất đắc lai
T23n1435_p0041b21║ chí ngã sở 。trừ nhất tống thực cập bố tát 。chư tỉ khâu thụ ngã ngữ 。hoàn
T23n1435_p0041b22║ chúng trung lập chế 。nhược tỉ khâu phi nhất tống thực cập bố tát vãng phật sở 。
T23n1435_p0041b23║ đắc ba dạ đề tội 。chư tỉ khâu lập chế dĩ lai ngữ ngã 。ngã tức
T23n1435_p0041b24║ mặc nhiên khả chi 。ưu ba tư na ngôn 。thế tôn 。cựu tỉ khâu tri thử
T23n1435_p0041b25║ ý bất 。phật ngôn 。hà dĩ bất tri 。phật ngôn 。ngã tùng kim thính a luyện
T23n1435_p0041b26║ nhi trước phẩn tảo y đầu đà tỉ khâu 。nhược tống thực bất tống thực 。nhược bố
T23n1435_p0041b27║ tát bất bố tát 。tùy ý lai chí ngã sở 。cựu tỉ khâu văn trường lão ưu
T23n1435_p0041b28║ ba tư na phi tống thực phi bố tát dục kiến phật cố tiện đáo phật sở 。
T23n1435_p0041b29║ văn dĩ tập tỉ khâu tăng 。tập dĩ 。hoán ưu ba tư na lai 。chúng tăng
T23n1435_p0041c01║ dĩ tập 。nhĩ thời trường lão ưu ba tư na 。tức đáo tăng trung đầu diện lễ
T23n1435_p0041c02║ thượng toạ túc 。tùy thứ toạ dĩ 。cựu tỉ khâu vấn ưu ba tư na 。nhữ tri
T23n1435_p0041c03║ cựu tỉ khâu lập chế bất 。đáp ngôn 。bất tri 。vấn thượng toạ ngôn 。cựu tỉ
T23n1435_p0041c04║ khâu lập chế vân hà 。đáp ngôn 。ưu ba tư na 。phật ngữ an cư tỉ
T23n1435_p0041c05║ khâu 。ngã dục tứ nguyệt yên toạ 。chư tỉ khâu bất đắc lai chí ngã sở 。
T23n1435_p0041c06║ trừ nhất tống thực cập bố tát 。ngã đẳng thụ phật giáo lập chế 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0041c07║ phi nhất tống thực phi bố tát 。vãng phật sở giả 。đắc ba dạ đề tội 。
T23n1435_p0041c08║ phật tức mặc nhiên khả chi 。nhữ ưu ba tư na 。phi nhất tống thực phi
T23n1435_p0041c09║ bố tát 。vãng đáo phật sở 。đắc ba dạ đề tội 。nhữ ưng như pháp hối
T23n1435_p0041c10║ quá 。nhữ đương phát lộ 。thị tội mạc phú tạng 。ưu ba tư na ngôn 。thượng
T23n1435_p0041c11║ tòa tri bất 。ngã đáo phật sở đầu diện lễ túc nhất diện toạ dĩ 。phật tri
T23n1435_p0041c12║ cố vấn ngã ngôn 。ưu ba tư na 。nhữ đồ chúng hà nhân duyên cố uy nghi
T23n1435_p0041c13║ thanh tịnh 。ngã ngôn 。thế tôn 。nhược hữu tỉ khâu lai chí ngã sở 。cầu độc
T23n1435_p0041c14║ tụng kinh nhược cầu y chỉ 。ngã ngữ thị tỉ khâu 。nhữ năng tận hình tác a
T23n1435_p0041c15║ luyện nhi 。trước phẩn tảo y khí thực nhất thực không địa toạ 。ngã đương giáo nhữ
T23n1435_p0041c16║ độc kinh dữ nhữ y chỉ 。nhược tỉ khâu năng hành thị đầu đà pháp giả 。ngã
T23n1435_p0041c17║ giáo độc kinh dữ y chỉ 。dĩ thị cố 。thế tôn 。ngã đồ chúng uy nghi
T23n1435_p0041c18║ thanh tịnh 。phật vấn ngã ngôn 。cựu tỉ khâu lập chế 。nhữ tri bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0041c19║ bất tri thế tôn 。vân hà lập chế 。phật ngôn 。ưu ba tư na 。ngã dục
T23n1435_p0041c20║ tứ nguyệt yên toạ 。ngữ chư tỉ khâu 。linh chư tỉ khâu bất đắc lai chí
T23n1435_p0041c21║ ngã sở 。trừ nhất tống thực cập bố tát 。chư tỉ khâu thụ ngã ngữ 。hoàn chúng
T23n1435_p0041c22║ lập chế 。nhược tỉ khâu phi nhất tống thực phi bố tát vãng phật sở giả 。phạm
T23n1435_p0041c23║ ba dạ đề 。ngã tức khả chi 。ngã ngôn 。thế tôn 。bỉ cựu tỉ khâu
T23n1435_p0041c24║ tri thử ý bất 。phật ngôn 。hà dĩ bất tri 。phật ngôn 。ngã tùng kim thính
T23n1435_p0041c25║ a luyện nhi trước nạp y đầu đà tỉ khâu 。nhược nhất tống thực phi tống thực 。
T23n1435_p0041c26║ nhược bố tát phi bố tát 。tùy ý lai chí ngã sở 。nhĩ thời chư tỉ khâu
T23n1435_p0041c27║ tác thị niệm 。ngã đẳng hà bất xả cư sĩ y trước nạp y da 。tức
T23n1435_p0041c28║ thời chư tỉ khâu xả cư sĩ y 。giai trước phẩn tảo y (tam sự cánh )。
T23n1435_p0041c29║ thập tụng luật quyển đệ ngũ
T23n1435_p0042a01║ thử quyển đệ nhị thập lục trương đệ nhị hành dạ đề (chi hạ )nãi chí tam thập
T23n1435_p0042a02║ nhật giai như thượng thuyết giả 。đan bản vô thử trung cửu tự 。nhi hữu hựu
T23n1435_p0042a03║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y (nãi chí )chí tam thập nhật địa liễu thời ni tát
T23n1435_p0042a04║ kì ba dạ đề đẳng phàm cửu thập nhất hành văn 。quốc bản tống bản tịnh
T23n1435_p0042a05║ vô giả 。kim y đan bản 遆nhi túc chi 。
T23n1435_p0042a06║ đồng quyển nhị thập thất trương đệ thập tam hành 。tức kim chính bản đệ tam
T23n1435_p0042a07║ thập nhất trương đệ thập tam hành 。ni tát kì ba dạ đề (chi hạ )thập nhị
T23n1435_p0042a08║ nhật nãi chí tam thập nhật diệc như thượng thuyết giả 。đan bản vô thử trung
T23n1435_p0042a09║ thập nhị tự 。nhi hữu hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y đình canh vọng
T23n1435_p0042a10║ đắc (nãi chí )chí tam thập nhật địa liễu thời ni tát kì ba dạ đề (đẳng phàm )cửu
T23n1435_p0042a11║ thập nhị hành văn 。quốc bản tống bản tịnh vô giả 。kim y đan bản 遆
T23n1435_p0042a12║ nhi túc chi 。
T23n1435_p0042a13║ đồng quyển đệ nhị thập cửu trương đệ tứ hành 。tức kim chính bản đệ tam
T23n1435_p0042a14║ thập thất trương đệ tứ hành 。ni tát kì ba dạ đề (chi hạ )thập nhị nhật
T23n1435_p0042a15║ nãi chí tam thập nhật giai như thượng thuyết giả 。đan bản vô thử trung thập
T23n1435_p0042a16║ nhị tự 。nhi hữu hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y (nãi chí )ni tát kì
T23n1435_p0042a17║ ba dạ đề (đẳng phàm )cửu thập thất hành văn 。quốc bản tống bản sở vô giả 。
T23n1435_p0042a18║ kim y đan bản 遆nhi túc chi 。TTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment