Thập Tụng Luật – Quyển 05

Tzed Version
T23n1435_p0029c21║
T23n1435_p0029c22║
T23n1435_p0029c23║ thập tụng luật quyển đệ ngũ (sơ tụng chi ngũ )
T23n1435_p0029c24║
T23n1435_p0029c25║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0029c26║  minh tam thập ni tát kì pháp chi nhất
T23n1435_p0029c27║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu đa súc y phục 。nhập tụ
T23n1435_p0029c28║ lạc trước dị y 。xuất tụ lạc trước dị y 。thực thời trước dị y 。thực cánh
T23n1435_p0029c29║ trước dị y 。đát bát na thời trước dị y 。đát bát na cánh trước dị y 。
T23n1435_p0030a01║ thực tiền trước dị y 。thực hậu trước dị y 。sơ dạ trước dị y 。trung dạ
T23n1435_p0030a02║ trước dị y 。hậu dạ trước dị y 。nhập xí trước dị y 。xuất xí trước
T23n1435_p0030a03║ dị y 。tẩy đại tiện thời trước dị y 。tẩy đại tiện cánh trước dị y 。tiểu
T23n1435_p0030a04║ tiện thời trước dị y 。tiểu tiện cánh trước dị y 。nhập dục thất trước dị y 。
T23n1435_p0030a05║ xuất dục thất trước dị y 。súc tích như thị chủng chủng dư y 。hủ lạn huỷ
T23n1435_p0030a06║ hoại bất dụng 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn kiến
T23n1435_p0030a07║ thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trách lục quần tỉ khâu 。vân
T23n1435_p0030a08║ hà danh tỉ khâu đa súc y phục 。nhập tụ lạc trước dị y 。xuất tụ lạc
T23n1435_p0030a09║ trước dị y 。thực thời trước dị y 。thực cánh trước dị y 。đát bát na thời
T23n1435_p0030a10║ trước dị y 。đát bát na cánh trước dị y 。thực tiền trước dị y 。thực
T23n1435_p0030a11║ hậu trước dị y 。sơ dạ trước dị y 。trung dạ trước dị y 。hậu dạ trước
T23n1435_p0030a12║ dị y 。nhập xí trước dị y 。xuất xí trước dị y 。tẩy đại tiện thời
T23n1435_p0030a13║ trước dị y 。tẩy đại tiện cánh trước dị y 。tiểu tiện thời trước dị y 。tiểu
T23n1435_p0030a14║ tiện cánh trước dị y 。nhập dục thất trước dị y 。xuất dục thất trước dị y 。
T23n1435_p0030a15║ súc tích như thị chủng chủng dư y 。hủ lạn huỷ hoại bất dụng 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0030a16║ duyên a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi
T23n1435_p0030a17║ cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0030a18║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0030a19║ khâu đa súc y phục 。nhập tụ lạc trước dị y 。xuất tụ lạc trước dị y 。
T23n1435_p0030a20║ thực thời trước dị y 。thực cánh trước dị y 。đát bát na thời trước dị y 。
T23n1435_p0030a21║ đát bát na cánh trước dị y 。thực tiền trước dị y 。thực hậu trước dị y 。
T23n1435_p0030a22║ sơ dạ trước dị y 。trung dạ trước dị y 。hậu dạ trước dị y 。nhập xí
T23n1435_p0030a23║ trước dị y 。xuất xí trước dị y 。tẩy đại tiện thời trước dị y 。tẩy đại
T23n1435_p0030a24║ tiện cánh trước dị y 。tiểu tiện thời trước dị y 。tiểu tiện cánh trước dị y 。
T23n1435_p0030a25║ nhập dục thất trước dị y 。xuất dục thất trước dị y 。súc tích như thị chủng
T23n1435_p0030a26║ chủng dư y 。hủ lạn huỷ hoại bất dụng 。phật như thị chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0030a27║ dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0030a28║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu y cánh 。dĩ xả ca hi na
T23n1435_p0030a29║ y 。súc trường y đắc chí thập nhật 。nhược quá thị súc giả 。ni tát kì ba
T23n1435_p0030b01║ dạ đề 。thị trung hoặc hữu y cánh 。phi xả ca hi na y 。hoặc xả
T23n1435_p0030b02║ ca hi na y 。phi y cánh 。hoặc y cánh 。diệc xả ca hi na y 。hoặc
T23n1435_p0030b03║ phi y cánh 。diệc phi xả ca hi na y 。y cánh phi xả ca hi na
T23n1435_p0030b04║ y giả 。nhược tỉ khâu y cánh 。vị xả ca hi na y 。thị danh y
T23n1435_p0030b05║ cánh phi xả ca hi na y 。xả ca hi na y phi y cánh giả 。nhược
T23n1435_p0030b06║ tỉ khâu xả ca hi na y 。y bất cánh 。thị danh xả ca hi na y
T23n1435_p0030b07║ phi y cánh 。y cánh diệc xả ca hi na y giả 。nhược tỉ khâu y cánh 。
T23n1435_p0030b08║ xả ca hi na y 。thị danh y cánh diệc xả ca hi na y 。phi
T23n1435_p0030b09║ y cánh diệc phi xả ca hi na y giả 。nhược tỉ khâu y bất cánh 。phi
T23n1435_p0030b10║ xả ca hi na y 。thị danh phi y cánh diệc phi xả ca hi na y 。
T23n1435_p0030b11║ trường y giả 。trừ tăng già lê uất đa la tăng an đà vệ 。dư tàn y
T23n1435_p0030b12║ danh vi trường y 。ni tát kì ba dạ đề giả 。thị y ưng xả 。ba
T23n1435_p0030b13║ dạ đề tội ưng hối quá 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu 。sơ nhất nhật
T23n1435_p0030b14║ đắc y súc nhị nhật xả nhị nhật đắc y tam nhật xả 。tam nhật đắc y
T23n1435_p0030b15║ tứ nhật xả 。tứ nhật đắc y ngũ nhật xả 。ngũ nhật đắc y lục nhật xả 。
T23n1435_p0030b16║ lục nhật đắc y thất nhật xả 。thất nhật đắc y bát nhật xả 。bát nhật đắc
T23n1435_p0030b17║ y cửu nhật xả 。cửu nhật đắc y thập nhật xả 。thập nhật đắc y thập nhật
T23n1435_p0030b18║ thời 。tỉ khâu thị y 。ưng dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất dữ
T23n1435_p0030b19║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0030b20║ ba dạ đề 。nhược tỉ khâu 。nhất nhật đắc y nhị nhật canh đắc 。súc nhất
T23n1435_p0030b21║ xả nhất 。nhị nhật đắc y tam nhật canh đắc 。súc nhất xả nhất 。tam nhật đắc
T23n1435_p0030b22║ y tứ nhật canh đắc 。súc nhất xả nhất 。tứ nhật đắc y ngũ nhật canh đắc 。
T23n1435_p0030b23║ súc nhất xả nhất 。ngũ nhật đắc y lục nhật canh đắc 。súc nhất xả nhất 。lục
T23n1435_p0030b24║ nhật đắc y thất nhật canh đắc 。súc nhất xả nhất 。thất nhật đắc y bát nhật
T23n1435_p0030b25║ canh đắc 。súc nhất xả nhất 。bát nhật đắc y cửu nhật canh đắc 。súc nhất xả
T23n1435_p0030b26║ nhất 。cửu nhật đắc y thập nhật canh đắc 。súc nhất xả nhất 。thập nhật thời tỉ
T23n1435_p0030b27║ khâu thị y 。ưng dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất dữ nhân bất
T23n1435_p0030b28║ tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0030b29║ đề 。nhược tỉ khâu 。nhất nhật đắc y nhị nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。
T23n1435_p0030c01║ nhị nhật đắc y tam nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。tam nhật đắc y tứ
T23n1435_p0030c02║ nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。tứ nhật đắc y ngũ nhật canh đắc 。xả tiền
T23n1435_p0030c03║ súc hậu 。ngũ nhật đắc y lục nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。lục nhật đắc
T23n1435_p0030c04║ y thất nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。thất nhật đắc y bát nhật canh đắc 。
T23n1435_p0030c05║ xả tiền súc hậu 。bát nhật đắc y cửu nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。cửu
T23n1435_p0030c06║ nhật đắc y thập nhật canh đắc 。xả tiền súc hậu 。thập nhật thời tỉ khâu thị
T23n1435_p0030c07║ y 。ưng dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0030c08║ bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0030c09║ tỉ khâu nhất nhật đắc y nhị nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。nhị nhật đắc
T23n1435_p0030c10║ y tam nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。tam nhật đắc y tứ nhật canh đắc 。
T23n1435_p0030c11║ súc tiền xả hậu 。tứ nhật đắc y ngũ nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。ngũ
T23n1435_p0030c12║ nhật đắc y lục nhật canh đắc 。súc tiền xá hậu 。lục nhật đắc y thất
T23n1435_p0030c13║ nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。thất nhật đắc y bát nhật canh đắc 。súc tiền
T23n1435_p0030c14║ xả hậu 。bát nhật đắc y cửu nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。cửu nhật đắc
T23n1435_p0030c15║ y thập nhật canh đắc 。súc tiền xả hậu 。thập nhật thời tỉ khâu thị y 。ưng
T23n1435_p0030c16║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0030c17║ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược tỉ
T23n1435_p0030c18║ khâu 。nhất nhật đắc y súc 。nhị nhật bất đắc 。tam tứ ngũ lục thất bát
T23n1435_p0030c19║ cửu thập nhật bất đắc 。thập nhật thời tỉ khâu thị y 。ưng dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0030c20║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất
T23n1435_p0030c21║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược tỉ khâu 。nhất nhật đắc y
T23n1435_p0030c22║ súc 。nhị nhật đắc y súc 。tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập nhật đắc y
T23n1435_p0030c23║ súc 。thập nhật thời tỉ khâu thị y 。giai ưng dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0030c24║ trì 。nhược bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu
T23n1435_p0030c25║ thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược tỉ khâu 。sơ nhật đắc y 。dụng tác
T23n1435_p0030c26║ tăng già lê tối hạ cửu điều 。thành phân biệt nhược can trường nhược can đoản 。tổng
T23n1435_p0030c27║ thuyết cửu điều 。tác y cánh nhật 。tức ưng thụ trì tác thị ngôn 。ngã thị tối
T23n1435_p0030c28║ hạ tăng già lê cửu điều tác trì 。dư tàn vật cập tiên tăng già lê 。ưng
T23n1435_p0030c29║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược tỉ khâu sơ nhật đắc y 。dụng tác
T23n1435_p0031a01║ uất đa la tăng thất điều 。thành phân biệt nhược can trường nhược can đoản 。tổng thuyết
T23n1435_p0031a02║ thất điều 。tác y cánh nhật 。tức ưng thụ trì tác thị ngôn 。ngã thị uất
T23n1435_p0031a03║ đa la tăng thất điều tác trì 。dư tàn vật cập tiên uất đa la tăng 。ưng
T23n1435_p0031a04║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược tỉ khâu sơ nhật đắc y 。dụng tác
T23n1435_p0031a05║ an đà vệ ngũ điều 。thành phân biệt nhược can trường nhược can đoản 。tổng thuyết ngũ
T23n1435_p0031a06║ điều 。tác y cánh nhật 。tức ưng thụ trì tác thị ngôn 。ngã thị an đà
T23n1435_p0031a07║ vệ ngũ điều tác trì 。dư tàn vật cập tiên an đà vệ 。ưng dữ nhân
T23n1435_p0031a08║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược tỉ khâu đắc tân y 。nhị trùng tác tăng già
T23n1435_p0031a09║ lê 。nhất trùng tác uất đa la tăng 。nhất trùng tác an đà vệ 。nhị trùng tác
T23n1435_p0031a10║ ni sư đàn 。nhược dục tam trùng tác tăng già lê 。tam trùng tác ni sư đàn 。
T23n1435_p0031a11║ nhược canh dĩ tân y trùng phúng 。thị tỉ khâu trùng phúng y cố 。đột cát la 。
T23n1435_p0031a12║ nhược quá thập nhật 。ni tát kì ba dạ đề 。nhược tỉ khâu đắc cố y 。
T23n1435_p0031a13║ tác tứ trùng tăng già lê 。nhị trùng uất đa la tăng 。nhị trùng an đà vệ 。
T23n1435_p0031a14║ tứ trùng ni sư đàn 。nhược canh dĩ tân y trùng phúng 。thị tỉ khâu trùng phúng
T23n1435_p0031a15║ y cố 。đột cát la 。nhược quá thập nhật 。ni tát kì ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0031a16║ tỉ khâu đắc tân y 。nhị trùng tác tăng già lê 。nhị trùng ni sư đàn 。
T23n1435_p0031a17║ nhược tam trùng tăng già lê 。tam trùng ni sư đàn 。nhược hoàn trích khước tác thị
T23n1435_p0031a18║ niệm 。thị y nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。hoàn trích y đột cát
T23n1435_p0031a19║ la 。nhược quá thập nhật 。ni tát kì ba dạ đề 。nhược tỉ khâu đắc cố
T23n1435_p0031a20║ y 。tứ trùng tác tăng già lê 。nhị trùng uất đa la tăng 。nhị trùng an đà
T23n1435_p0031a21║ vệ 。tứ trùng ni sư đàn 。nhược hoàn trích khước tác thị niệm 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0031a22║ tác tịnh nhược thụ trì 。hoàn trích y cố 。đột cát la 。nhược quá thập nhật 。
T23n1435_p0031a23║ ni tát kì ba dạ đề 。nhược tỉ khâu đắc tân y 。nhị trùng tác tăng
T23n1435_p0031a24║ già lê 。nhị trùng ni sư đàn 。nhược tam trùng tăng già lê 。tam trùng ni
T23n1435_p0031a25║ sư đàn 。nhược hoàn trích khước tác thị niệm 。nhược hoán nhược nhiễm 。nhược chuyển dị
T23n1435_p0031a26║ biểu lí 。hoàn trích y cố 。đột cát la 。nhược quá thập nhật 。vô phạm 。nhược
T23n1435_p0031a27║ tỉ khâu đắc cố y 。tứ trùng tác tăng già lê 。nhị trùng uất đa la
T23n1435_p0031a28║ tăng 。nhị trùng an đà vệ 。tứ trùng ni sư đàn 。nhược hoàn trích khước
T23n1435_p0031a29║ tác thị niệm 。nhược hoán nhược nhiễm 。nhược chuyển dị biểu lí 。hoàn trích y cố 。
T23n1435_p0031b01║ đột cát la 。nhược quá thập nhật 。vô phạm 。nhược tỉ khâu hữu xả đoạ y 。
T23n1435_p0031b02║ vị xả tội vị hối quá 。thứ tục vị đoán 。nhược canh đắc y 。thị hậu
T23n1435_p0031b03║ y bản y nhân duyên cố 。đắc ni tát kì ba dạ đề 。phục thứ tỉ
T23n1435_p0031b04║ khâu hữu xả đoạ y 。dĩ xả tội vị hối quá 。thứ tục vị đoán 。nhược
T23n1435_p0031b05║ canh đắc y 。thị hậu y bản y nhân duyên cố 。đắc ni tát kì ba
T23n1435_p0031b06║ dật đề 。phục thứ tỉ khâu hữu xả đoạ y 。dĩ xả tội dĩ hối quá 。thứ
T23n1435_p0031b07║ tục vị đoán 。nhược canh đắc y 。thị hậu y bản y nhân duyên cố 。đắc
T23n1435_p0031b08║ ni tát kì ba dạ đề 。nhược tỉ khâu hữu xả đoạ y 。dĩ xả tội
T23n1435_p0031b09║ dĩ hối quá 。thứ tục dĩ đoán 。nhược canh đắc y 。vô phạm (nhất sự cánh )。
T23n1435_p0031b10║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。xứ xứ lưu y 。trước
T23n1435_p0031b11║ thượng hạ y du hành chư quốc 。thú trước tế y vô hữu uy nghi 。chư
T23n1435_p0031b12║ thụ kí cựu tỉ khâu 。dữ lục quần tỉ khâu 。giá thượng thủ y thư sái
T23n1435_p0031b13║ đẩu tẩu quyển điệp trước y nang trung hệ cử 。dĩ thị nhân duyên phương phế độc
T23n1435_p0031b14║ kinh toạ thiền hành đạo 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu
T23n1435_p0031b15║ đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ
T23n1435_p0031b16║ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。xứ xứ lưu y 。trước thượng hạ y du hành
T23n1435_p0031b17║ chư quốc 。thú trước tế y vô hữu uy nghi 。chư thụ kí cựu tỉ khâu
T23n1435_p0031b18║ dữ nhữ 。giá thượng thủ y thư sái đẩu tẩu 。quyển điệp trước y nang trung hệ
T23n1435_p0031b19║ cử 。dĩ thị nhân duyên phương phế độc kinh toạ thiền hành đạo 。chư tỉ khâu như
T23n1435_p0031b20║ thị a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。phật
T23n1435_p0031b21║ tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0031b22║ thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu 。vân
T23n1435_p0031b23║ hà danh tỉ khâu 。xứ xứ lưu y 。trước thượng hạ y du hành chư quốc 。thú
T23n1435_p0031b24║ trước tế y vô hữu uy nghi 。chư thụ kí cựu tỉ khâu dữ nhữ 。giá thượng
T23n1435_p0031b25║ thủ y thư sái đẩu tẩu 。quyển điệp trước y nang trung hệ cử 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0031b26║ duyên phương phế độc kinh toạ thiền hành đạo 。phật dĩ thị sự chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0031b27║ a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。
T23n1435_p0031b28║ tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu y cánh xả ca hi na
T23n1435_p0031b29║ y dĩ tam y trung nhược li nhất y 。nãi chí nhất dạ tú 。ni tát kì
T23n1435_p0031c01║ ba dật đề 。trừ tăng yết ma 。nhất dạ giả 。tùng nhật một chí minh tướng
T23n1435_p0031c02║ vị xuất 。tam y trung nhược li nhất y giả 。nhược li tăng già lê 。nhược
T23n1435_p0031c03║ li uất đa la tăng 。nhược li an đà vệ 。trừ tăng yết ma giả 。tăng
T23n1435_p0031c04║ yết ma danh như đại ca diệp 。dĩ nhân duyên cố 。lưu tăng già lê kì xà
T23n1435_p0031c05║ quật sơn trung 。trước thượng hạ y lai nhập trúc viên 。thời ngộ thiên vũ 。bất đắc
T23n1435_p0031c06║ hoàn thượng kì xà quật sơn 。li tăng già lê tú 。thị đại ca diệp ngữ
T23n1435_p0031c07║ chư tỉ khâu 。ngã dĩ nhân duyên cố 。lưu tăng già lê kì xà quật sơn trung 。
T23n1435_p0031c08║ kim ngộ thiên vũ bất đắc hoàn sơn 。li tăng già lê tú 。kim đương vân hà 。
T23n1435_p0031c09║ chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。phật
T23n1435_p0031c10║ tri nhi cố vấn đại ca diệp 。nhữ thật lưu tăng già lê sơn trung 。trước thượng
T23n1435_p0031c11║ hạ y lai nhập trúc viên 。thời thiên vũ bất đắc hoàn sơn 。thị sự vấn chư
T23n1435_p0031c12║ tỉ khâu 。ngã lưu tăng già lê kì xà quật sơn trung 。trước thượng hạ y lai
T23n1435_p0031c13║ nhập trúc viên 。kim ngộ thiên vũ bất đắc hoàn sơn 。kim đương vân hà 。nhữ thật
T23n1435_p0031c14║ nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên tán giới tán
T23n1435_p0031c15║ trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật thính
T23n1435_p0031c16║ nhất bố tát cộng trụ xứ kế bất li y yết ma 。bất li y yết ma
T23n1435_p0031c17║ pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。nhất tỉ khâu ưng tăng trung xướng 。đại đức
T23n1435_p0031c18║ tăng thính 。thị nhất bố tát cộng trụ xứ 。tăng tiên sở kế cộng bố tát giới
T23n1435_p0031c19║ thị trung trừ tụ lạc cập tụ lạc giới 。thủ không địa cập trụ xứ 。nhược tăng
T23n1435_p0031c20║ thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng nhất bố tát cộng trụ xứ 。tác bất li y yết
T23n1435_p0031c21║ ma 。bạch như thị 。đại đức tăng thính 。thị nhất bố tát cộng trụ xứ 。tăng
T23n1435_p0031c22║ tiên sở kế cộng bố tát giới 。thị trung trừ tụ lạc cập tụ lạc giới 。thủ
T23n1435_p0031c23║ không địa cập trụ xứ 。tác bất li y yết ma 。thùy chư trường lão nhẫn thị
T23n1435_p0031c24║ nhất bố tát cộng trụ xứ tác bất li y yết ma giả mặc nhiên 。thùy bất
T23n1435_p0031c25║ nhẫn giả thị trường lão thuyết 。tăng dĩ kế nhất bố tát cộng trụ xứ tác bất
T23n1435_p0031c26║ li y yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。thị danh
T23n1435_p0031c27║ trừ tăng yết ma 。phục hữu tăng yết ma 。như trường lão xá lợi phất bệnh 。dục
T23n1435_p0031c28║ nhất nguyệt du hành chư quốc 。tăng già lê trùng 。thời xá lợi phất ngữ chư tỉ
T23n1435_p0031c29║ khâu 。ngã dục nhất nguyệt du hành 。ngã kim hữu bệnh 。tăng già lê trùng 。kim
T23n1435_p0032a01║ đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập
T23n1435_p0032a02║ tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn xá lợi phất 。nhữ thật ngữ chư tỉ khâu 。ngã
T23n1435_p0032a03║ dục nhất nguyệt du hành 。kim ngã hữu bệnh 。tăng già lê trùng 。kim đương vân
T23n1435_p0032a04║ hà 。nhữ thật 。nhĩ bất đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn phật dĩ chủng chủng 。nhân
T23n1435_p0032a05║ duyên tán giới tán trì giới tán giới 。tán trì giới dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0032a06║ kim thính lão tỉ khâu bệnh tỉ khâu 。tác nhất nguyệt bất li tăng già lê tú
T23n1435_p0032a07║ yết ma 。khí yết ma pháp giả 。thị lão bệnh tỉ khâu 。tăng hòa hợp thời 。thiên
T23n1435_p0032a08║ đản hữu kiên thoát cức tỉ hồ quỵ hợp chưởng ngôn 。chư trường lão ức niệm 。ngã
T23n1435_p0032a09║ mỗ giáp tỉ khâu lão bệnh 。dục nhất nguyệt du hành tăng già lê trùng 。kim tùng
T23n1435_p0032a10║ tăng khí nhất nguyệt bất li tăng già lê tú yết ma 。tăng lân mẫn cố 。dữ
T23n1435_p0032a11║ ngã nhất nguyệt bất li tăng già lê tú yết ma 。như thị tam thuyết 。thị trung
T23n1435_p0032a12║ tăng ưng trù lượng 。nhược thị tỉ khâu ngôn ngã lão bệnh 。nhi thật bất lão bất
T23n1435_p0032a13║ bệnh 。bất ưng dữ 。nhược thật lão thật bệnh 。ưng dữ 。nhược ngôn tăng già lê
T23n1435_p0032a14║ trùng 。nhi thật bất trùng 。bất ưng dữ 。nhược thật trùng ưng dữ 。dữ pháp giả 。
T23n1435_p0032a15║ tăng nhất tâm hòa hợp 。nhất tỉ khâu tăng trung 。xướng đại đức tăng thính 。thị
T23n1435_p0032a16║ mỗ giáp tỉ khâu lão bệnh 。dục nhất nguyệt du hành tăng già lê trùng 。nhược tăng
T23n1435_p0032a17║ thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng dữ mỗ giáp tỉ khâu lão bệnh nhất nguyệt bất li
T23n1435_p0032a18║ tăng già lê tú yết ma 。bạch như thị 。như thị bạch nhị yết ma 。tăng dĩ
T23n1435_p0032a19║ dữ mỗ giáp tỉ khâu lão bệnh nhất nguyệt bất li tăng già lê tú yết ma
T23n1435_p0032a20║ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。nãi chí cửu nguyệt diệc
T23n1435_p0032a21║ nhĩ 。như tăng già lê nhược uất đa la tăng an đà vệ diệc như thị 。thị
T23n1435_p0032a22║ trung nhược vị kế bất li y pháp 。tỉ khâu tại tụ lạc 。y diệc tại
T23n1435_p0032a23║ tụ lạc 。tỉ khâu ưng chí y sở 。nhược tỉ khâu tại tụ lạc 。y tại a
T23n1435_p0032a24║ luyện nhược xứ 。tỉ khâu ưng chí y sở 。nhược tỉ khâu tại a lan nhược
T23n1435_p0032a25║ xứ 。y tại tụ lạc 。tỉ khâu ưng chí y sở 。nhược tỉ khâu tại a lan
T23n1435_p0032a26║ nhược xứ 。y diệc tại a lan nhược xứ 。tỉ khâu ưng chí y sở 。nhược dĩ
T23n1435_p0032a27║ kế bất li y pháp 。nhược tỉ khâu tại tụ lạc 。y diệc tại tụ lạc 。tỉ
T23n1435_p0032a28║ khâu ưng chí y sở 。nhược tỉ khâu tại tụ lạc 。y tại a lan nhược xứ 。
T23n1435_p0032a29║ tỉ khâu ưng xuất tụ lạc giới 。nhược tỉ khâu tại a lan nhược xứ 。y tại
T23n1435_p0032b01║ tụ lạc 。tỉ khâu ưng chí y sở 。nhược tỉ khâu tại a lan nhược xứ 。y
T23n1435_p0032b02║ diệc tại a lan nhược xứ 。bất phạm 。tụ lạc giả 。nhược nhất gia nhị gia chúng
T23n1435_p0032b03║ đa gia 。hữu cư sĩ cộng thê tử nô tì nhân dân cộng trụ 。thị danh
T23n1435_p0032b04║ tụ lạc 。tụ lạc hữu nhất giới diệc hữu biệt giới 。nhất gia trung diệc hữu nhất
T23n1435_p0032b05║ giới hữu biệt giới 。bất tướng tiếp tụ lạc giới giả 。nhược kê phi sở cập xứ 。
T23n1435_p0032b06║ nhược khí phẩn tảo sở cập xứ 。nhược hữu tàm quý nhân sở đại tiện xứ 。nhược
T23n1435_p0032b07║ tiến xạ sở cập xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất tụ lạc 。y tại dư tụ lạc 。
T23n1435_p0032b08║ tỉ khâu ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất
T23n1435_p0032b09║ thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0032b10║ tát kì ba dật đề 。tướng tiếp tụ lạc giới giả 。nhược dong thập quang thê 。nhược
T23n1435_p0032b11║ thập nhị quang thê 。nhược dong tái lương xa hồi chuyển 。nhược tụ lạc hữu tường bích
T23n1435_p0032b12║ li vi nhiễu ngoại chí kỉ hứa danh vi giới 。thị trung giới giả 。vị tường ngoại
T23n1435_p0032b13║ dong tác sự xứ 。nhược tụ lạc hữu tiệm vi nhiễu 。ngoại chí kỉ hứa danh vi
T23n1435_p0032b14║ giới 。thị trung giới giả 。vị trịch phẩn tảo sở cập xứ 。nhược tỉ khâu tại
T23n1435_p0032b15║ nhất tụ lạc 。y tại dư tụ lạc 。tỉ khâu ưng thủ y lai 。nhược chí
T23n1435_p0032b16║ y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất
T23n1435_p0032b17║ thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。đồng tộc hữu
T23n1435_p0032b18║ nhất giới diệc hữu biệt giới 。thị trung đồng tộc biệt giới giả 。vị môn ốc thực
T23n1435_p0032b19║ đường trung đình xí xứ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất tộc 。y tại
T23n1435_p0032b20║ dư tộc 。tỉ khâu ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư
T23n1435_p0032b21║ y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa
T23n1435_p0032b22║ liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。gia hữu nhất giới diệc hữu biệt giới 。thị
T23n1435_p0032b23║ trung biệt giới giả 。vị hộ xứ thực xứ trung đình xí xứ thủ thuỷ xứ 。nhược
T23n1435_p0032b24║ tỉ khâu tại nhất gia 。y tại dư gia 。ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。
T23n1435_p0032b25║ nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。
T23n1435_p0032b26║ chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。trùng các xá hữu nhất giới hữu
T23n1435_p0032b27║ biệt giới 。thị trung giới giả 。vị trung trùng hạ trùng 。thị thượng trùng giới 。nhất
T23n1435_p0032b28║ hộ nhập cố 。trung trùng thượng trùng thị hạ trùng giới 。nhất hộ nhập cố 。hạ
T23n1435_p0032b29║ trùng thị trung trùng giới 。nhất hộ nhập cố 。nhược tỉ khâu tại dị trùng 。y
T23n1435_p0032c01║ tại dị trùng 。tỉ khâu ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư
T23n1435_p0032c02║ y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa
T23n1435_p0032c03║ liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược thị trùng các thuộc nhất nhân giả 。vô
T23n1435_p0032c04║ phạm 。ngoại đạo nhân xá hữu nhất giới diệc hữu biệt giới 。ngoại đạo danh a thị
T23n1435_p0032c05║ tì ni kiền tử lão đệ tử phạm chí đẳng 。trừ phật ngũ chúng 。dư tàn xuất
T23n1435_p0032c06║ gia nhân giai danh ngoại đạo 。thị ngoại đạo xá giới giả 。vị môn ốc thực đường
T23n1435_p0032c07║ trung đình xí xứ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất ngoại đạo xá 。y tại
T23n1435_p0032c08║ dư ngoại đạo xá 。ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。
T23n1435_p0032c09║ nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu
T23n1435_p0032c10║ thời 。ni tát kì ba dật đề 。nhược chư ngoại đạo đồng kiến đồng luận 。vô
T23n1435_p0032c11║ phạm 。luân hành nhân xứ hữu nhất giới hữu biệt giới 。luân hành nhân nhược kĩ
T23n1435_p0032c12║ nhân 。ca vũ nhân 。trịch tuyệt nhân 。tướng đả nhân 。tướng phốc nhân 。bài tiếu
T23n1435_p0032c13║ nhân 。dĩ thô luân tái tài vật 。tế luân tái thê tử 。du hành chư quốc
T23n1435_p0032c14║ doanh luân trụ tú 。thị trung giới giả 。vị môn xứ thực xứ trung [giá -ngôn +(tự -dư +thủ )]xí
T23n1435_p0032c15║ xứ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất gia 。y tại dư gia 。ưng thủ
T23n1435_p0032c16║ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất
T23n1435_p0032c17║ chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật
T23n1435_p0032c18║ đề 。nhược thị luân hành nhân thuộc nhất nhân giả 。vô phạm 。trường xứ hữu nhất
T23n1435_p0032c19║ giới hữu biệt giới 。thị trung giới giả 。vị môn xứ thực xứ trung đình xí xứ
T23n1435_p0032c20║ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất trường 。y tại dư trường 。ưng thủ y
T23n1435_p0032c21║ lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất
T23n1435_p0032c22║ chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật
T23n1435_p0032c23║ đề 。trường xá hữu nhất giới hữu biệt giới 。thị trung giới giả 。vị môn xứ
T23n1435_p0032c24║ thực xứ trung đình xí xứ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất trường xá 。ưng
T23n1435_p0032c25║ tại dư trường xá 。ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。
T23n1435_p0032c26║ nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu
T23n1435_p0032c27║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。viên hữu nhất giới hữu biệt giới 。thị trung
T23n1435_p0032c28║ giới giả 。vị môn xứ thực xứ trung đình xí xứ thủ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0032c29║ tại nhất viên trung 。y tại dư viên 。ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。
T23n1435_p0033a01║ nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư
T23n1435_p0033a02║ y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。viên xá hữu nhất giới
T23n1435_p0033a03║ hữu biệt giới 。thị trung giới giả 。vị môn xứ thực xứ trung đình xí xứ thủ
T23n1435_p0033a04║ thuỷ xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất viên xá 。y tại dư viên xá 。ưng thủ y
T23n1435_p0033a05║ lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí
T23n1435_p0033a06║ y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0033a07║ xa hành hữu nhất giới hữu biệt giới 。thị trung tiền xa giới giả 。vị hướng trung
T23n1435_p0033a08║ xa trượng sở cập xứ 。trung xa giới giả 。vị hướng tiền xa hậu xa trượng sở
T23n1435_p0033a09║ cập xứ 。hậu xa giới giả 。vị hướng trung xa trượng sở cập xứ 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0033a10║ tại nhất xa giới 。y tại dư xa giới 。ưng thủ y lai 。nhược chí y
T23n1435_p0033a11║ sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ
T23n1435_p0033a12║ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。đạn thuyền hữu nhất
T23n1435_p0033a13║ giới hữu biệt giới 。thị trung đạn thuyền giới giả 。vị thuyền sở hệ xứ 。nhược trụ
T23n1435_p0033a14║ nhược quyết nhược bản xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất thuyền 。y tại dư thuyền 。ưng thủ
T23n1435_p0033a15║ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất thủ y lai 。bất
T23n1435_p0033a16║ chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba dật
T23n1435_p0033a17║ đề 。phảng thuyền giới diệc như thị 。thụ hữu nhất giới hữu biệt giới 。thị trung bất
T23n1435_p0033a18║ tướng tiếp thụ giới giả 。nhược nhật trung thời ảnh sở âm xứ 。nhược vũ đoạ thời
T23n1435_p0033a19║ thuỷ bất cập trước chi diệp xứ 。nhược tỉ khâu tại nhất thụ hạ 。y tại dư
T23n1435_p0033a20║ thụ hạ 。ưng thủ y lai 。nhược chí y sở 。nhược thụ dư y 。nhược bất
T23n1435_p0033a21║ thủ y lai 。bất chí y sở 。bất thụ dư y 。chí địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0033a22║ tát kì ba dật đề 。tướng tiếp thụ giới giả 。nhược thị chư thụ chi diệp tướng
T23n1435_p0033a23║ tiếp 。nãi chí nhất câu lô xá 。thị trung tùy sở trước y chí địa liễu thời 。
T23n1435_p0033a24║ vô phạm 。tứ thập cửu tầm y giác 。như tỉ khâu dữ hòa thượng a xà
T23n1435_p0033a25║ lê đam y đạo trung hành 。nhược tại tiền nhược tại hậu 。tứ thập cửu tầm nội
T23n1435_p0033a26║ bất li 。nhược quá tứ thập cửu tầm 。chí địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0033a27║ dạ đề 。hữu chư tỉ khâu 。trì y bát trước nhất xứ 。tại y tứ biên
T23n1435_p0033a28║ ngoạ 。thị trung nhất tỉ khâu nhược khởi khứ 。li khả đắc hoàn thủ xứ 。chí địa
T23n1435_p0033a29║ liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hữu tỉ khâu nhị giới trung ngoạ y
T23n1435_p0033b01║ li thân nãi chí bán thốn đoạ tha giới trung đắc đột cát la tội 。nhược y
T23n1435_p0033b02║ nhất giác tại thân thượng 。vô phạm (nhị sự cánh )。
T23n1435_p0033b03║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。đắc phi thời y súc 。tác
T23n1435_p0033b04║ thị niệm 。thị bất tướng tự lưu trí 。nhược đắc tướng tự giả đương tác thành
T23n1435_p0033b05║ y 。thị lục quần tỉ khâu 。nhược tiên đắc thanh y hậu đắc hoàng y 。tác thị
T23n1435_p0033b06║ niệm 。bất tướng tự lưu trí 。nhược tiên đắc hoàng y 。hậu đắc xích y bạch
T23n1435_p0033b07║ y ma y dã ma y sô ma y kiêu xa da y sí di la y
T23n1435_p0033b08║ khâm bà la y kiếp bối y 。đắc dĩ tác thị niệm 。bất tướng tự lưu trí 。
T23n1435_p0033b09║ nhược đắc tướng tự giả đương tác thành y 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri
T23n1435_p0033b10║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái lục
T23n1435_p0033b11║ quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。đắc phi thời y súc 。dĩ bất tướng
T23n1435_p0033b12║ tự cố lưu trí 。nhược đắc tướng tự giả đương tác thành y 。tiên đắc thanh
T23n1435_p0033b13║ y hậu đắc hoàng y 。tác thị niệm 。bất tướng tự lưu trí 。nhược tiên đắc
T23n1435_p0033b14║ hoàng y 。hậu đắc xích y bạch y ma y dã ma y sô ma y kiêu
T23n1435_p0033b15║ xa da y sí di la y khâm bà la y kiếp bối y 。đắc dĩ tác
T23n1435_p0033b16║ thị niệm 。bất tướng tự lưu trí 。nhược đắc tướng tự giả đương tác thành y 。như
T23n1435_p0033b17║ thị chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên a trái dĩ 。thị sự bạch phật 。phật dĩ
T23n1435_p0033b18║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác
T23n1435_p0033b19║ thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0033b20║ trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。đắc phi thời y súc 。dĩ bất
T23n1435_p0033b21║ tướng tự cố lưu trí 。nhược đắc tướng tự giả đương tác thành y 。nhược tiên đắc
T23n1435_p0033b22║ thanh y hậu đắc hoàng y 。tác thị niệm 。bất tướng tự lưu trí 。nhược tiên
T23n1435_p0033b23║ đắc hoàng y 。hậu đắc xích y bạch y ma y dã ma y sô ma y
T23n1435_p0033b24║ xa thí da y sí di la y khâm bà la y kiếp bối y 。đắc dĩ
T23n1435_p0033b25║ tác thị niệm 。bất tướng tự lưu trí 。nhược đắc tướng tự giả đương tác thành
T23n1435_p0033b26║ y 。phật như thị chủng chủng nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0033b27║ cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0033b28║ khâu y cánh 。dĩ xả ca hi na y 。nhược đắc phi thời y 。tỉ khâu
T23n1435_p0033b29║ tu giả đương tự thủ thủ tốc tác y trì 。nhược túc giả thiện 。nhược bất
T23n1435_p0033c01║ túc giả 。canh vọng đắc y linh cụ túc cố 。đình thị y nãi chí nhất nguyệt 。
T23n1435_p0033c02║ quá thị đình giả 。ni tát kì ba dạ đề 。phi thời giả 。vị trừ biệt
T23n1435_p0033c03║ phòng y gia trung thí y trừ an cư y 。dư tàn y danh phi thời y 。
T23n1435_p0033c04║ tự thủ thủ tốc tác thụ trì giả 。thị y nhược tác tăng già lê 。nhược tác
T23n1435_p0033c05║ uất đa la tăng 。nhược tác an đà vệ 。canh vọng đắc y giả 。thử tỉ
T23n1435_p0033c06║ khâu tác thị niệm 。nhược mẫu dữ ngã 。nhược phụ nhược huynh đệ 。tỉ muội nhi
T23n1435_p0033c07║ nữ 。bản đệ nhị 。nhược hữu ban xà bà sắt hội (ngũ tuế hội dã )nhược hữu sa bà bà
T23n1435_p0033c08║ sắt hội 。(lục tuế hội dã )nhược nhị nguyệt hội 。nhược nhập xá hội 。ngã thử nhất nguyệt trung 。
T23n1435_p0033c09║ hội đương năng tập thành thị y 。bất túc linh túc giả 。nhược tăng già lê thiểu 。
T23n1435_p0033c10║ nhược uất đa la tăng thiểu 。nhược an đà vệ thiểu 。tác linh cụ túc 。thị trung
T23n1435_p0033c11║ phạm giả 。nhược tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。thị
T23n1435_p0033c12║ tỉ khâu tùy đắc y nhật 。tức tác thị niệm 。ngã thập nhật sở vọng tất bất
T23n1435_p0033c13║ năng đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân 。nhược tác tịnh 。nhược
T23n1435_p0033c14║ thụ trì 。nhược bất tác y 。bất dữ nhân 。bất tác tịnh 。bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0033c15║ thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0033c16║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị nhật tác thị niệm 。ngã cửu
T23n1435_p0033c17║ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân 。
T23n1435_p0033c18║ nhược tác tịnh 。nhược thụ trì 。nhược bất tác y 。bất dữ nhân 。bất tác tịnh 。
T23n1435_p0033c19║ bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dật đề 。hựu
T23n1435_p0033c20║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí tam nhật tác
T23n1435_p0033c21║ thị niệm 。ngã bát nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y bát nhật nội 。ưng
T23n1435_p0033c22║ tác y nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ
T23n1435_p0033c23║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0033c24║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0033c25║ cố 。chí tứ nhật tác thị niệm 。ngã thất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0033c26║ y thất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất
T23n1435_p0033c27║ tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu
T23n1435_p0033c28║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình
T23n1435_p0033c29║ canh vọng đắc y cố 。chí ngũ nhật tác thị niệm 。ngã lục nhật sở vọng tất
T23n1435_p0034a01║ bất năng đắc 。thị y lục nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược
T23n1435_p0034a02║ thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập
T23n1435_p0034a03║ nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0034a04║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí lục nhật tác thị niệm 。ngã ngũ
T23n1435_p0034a05║ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân
T23n1435_p0034a06║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0034a07║ thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0034a08║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thất nhật tác
T23n1435_p0034a09║ thị niệm 。ngã tứ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y tứ nhật ưng tác
T23n1435_p0034a10║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0034a11║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0034a12║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。
T23n1435_p0034a13║ chí bát nhật tác thị niệm 。ngã tam nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y
T23n1435_p0034a14║ tam nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0034a15║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0034a16║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0034a17║ vọng đắc y cố 。chí cửu nhật tác thị niệm 。ngã nhị nhật sở vọng tất bất
T23n1435_p0034a18║ năng đắc 。thị y nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0034a19║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất
T23n1435_p0034a20║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0034a21║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhật tác thị niệm 。ngã nhất nhật
T23n1435_p0034a22║ sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0034a23║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0034a24║ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0034a25║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhất nhật 。tác
T23n1435_p0034a26║ thị niệm 。ngã thử thập nhất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập nhất
T23n1435_p0034a27║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0034a28║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhị nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0034a29║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0034b01║ y cố 。chí thập nhị nhật 。tác thị niệm 。ngã thử thập nhị nhật sở vọng
T23n1435_p0034b02║ tất bất năng đắc 。thị y thập nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0034b03║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0034b04║ chí thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0034b05║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập tam nhật 。tác thị
T23n1435_p0034b06║ niệm 。ngã thử thập tam nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập tam nhật
T23n1435_p0034b07║ ưng tức tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0034b08║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tứ nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0034b09║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0034b10║ vọng đắc y cố 。chí thập tứ nhật 。tác thị niệm 。ngã thử thập tứ nhật
T23n1435_p0034b11║ sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân
T23n1435_p0034b12║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0034b13║ thụ trì 。chí thập ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0034b14║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập ngũ nhật 。
T23n1435_p0034b15║ tác thị niệm 。ngã thử thập ngũ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập
T23n1435_p0034b16║ ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0034b17║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập lục nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0034b18║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0034b19║ vọng đắc y cố 。chí thập lục nhật 。tác thị niệm 。ngã thử thập lục nhật sở
T23n1435_p0034b20║ vọng tất bất năng đắc 。thị y thập lục nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0034b21║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0034b22║ trì 。chí thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0034b23║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập thất nhật 。tác
T23n1435_p0034b24║ thị niệm 。ngã thử thập thất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập thất
T23n1435_p0034b25║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0034b26║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập bát nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0034b27║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0034b28║ y cố 。chí thập bát nhật 。tác thị niệm 。ngã thử thập bát nhật sở vọng
T23n1435_p0034b29║ tất bất năng đắc 。thị y thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0034c01║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0034c02║ chí thập cửu nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0034c03║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập cửu nhật 。tác thị
T23n1435_p0034c04║ niệm 。ngã thử thập cửu nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập cửu nhật
T23n1435_p0034c05║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0034c06║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0034c07║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0034c08║ y cố 。chí nhị thập nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị thập nhật sở vọng
T23n1435_p0034c09║ tất bất năng đắc 。thị y nhị thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0034c10║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0034c11║ chí nhị thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0034c12║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhất nhật 。
T23n1435_p0034c13║ tác thị niệm 。ngã thử nhị thập nhất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y
T23n1435_p0034c14║ nhị thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược
T23n1435_p0034c15║ bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhị nhật
T23n1435_p0034c16║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0034c17║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhị nhật 。tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0034c18║ thử nhị thập nhị nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập nhị nhật
T23n1435_p0034c19║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0034c20║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tam nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0034c21║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0034c22║ y cố 。chí nhị thập tam nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị thập tam nhật sở
T23n1435_p0034c23║ vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập tam nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân
T23n1435_p0034c24║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0034c25║ thụ trì 。chí nhị thập tứ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0034c26║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập
T23n1435_p0034c27║ tứ nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị thập tứ nhật sở vọng tất bất năng đắc
T23n1435_p0034c28║ thị y nhị thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0034c29║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập
T23n1435_p0035a01║ ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0035a02║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập ngũ nhật 。tác thị niệm 。
T23n1435_p0035a03║ ngã thử nhị thập ngũ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập ngũ
T23n1435_p0035a04║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0035a05║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập lục nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0035a06║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0035a07║ vọng đắc y cố 。chí nhị thập lục nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị thập lục
T23n1435_p0035a08║ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập lục nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0035a09║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0035a10║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0035a11║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị
T23n1435_p0035a12║ thập thất nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị thập thất nhật sở vọng tất bất năng
T23n1435_p0035a13║ đắc 。thị y nhị thập thất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược
T23n1435_p0035a14║ thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị
T23n1435_p0035a15║ thập bát nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0035a16║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập bát nhật 。tác
T23n1435_p0035a17║ thị niệm 。ngã thử nhị thập bát nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị
T23n1435_p0035a18║ thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất
T23n1435_p0035a19║ tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập cửu nhật địa
T23n1435_p0035a20║ liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0035a21║ đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập cửu nhật 。tác thị niệm 。ngã thử nhị
T23n1435_p0035a22║ thập cửu nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập cửu nhật ưng tác
T23n1435_p0035a23║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0035a24║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam thập nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0035a25║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。
T23n1435_p0035a26║ chí tam thập nhật 。tác thị niệm 。ngã thử tam thập nhật sở vọng tất bất năng
T23n1435_p0035a27║ đắc 。thị y tam thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0035a28║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam thập
T23n1435_p0035a29║ nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0035b01║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。tức đình y nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0035b02║ phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0035b03║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0035b04║ thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0035b05║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị nhật bất đắc sở
T23n1435_p0035b06║ vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0035b07║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0035b08║ chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0035b09║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。nãi chí cửu nhật bất đắc sở
T23n1435_p0035b10║ vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0035b11║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0035b12║ chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0035b13║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。nãi chí thập nhật bất đắc sở
T23n1435_p0035b14║ vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhất nhật ưng tức tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0035b15║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0035b16║ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0035b17║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhất nhật bất
T23n1435_p0035b18║ đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0035b19║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0035b20║ bất thụ trì 。chí thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0035b21║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhị
T23n1435_p0035b22║ nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhị nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0035b23║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0035b24║ tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0035b25║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập
T23n1435_p0035b26║ tam nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập tam nhật ưng tác
T23n1435_p0035b27║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0035b28║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tứ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0035b29║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0035c01║ thập tứ nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập tứ nhật ưng
T23n1435_p0035c02║ tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ
T23n1435_p0035c03║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0035c04║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0035c05║ cố 。chí thập ngũ nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập ngũ
T23n1435_p0035c06║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0035c07║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập lục nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0035c08║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0035c09║ y cố 。chí thập lục nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập
T23n1435_p0035c10║ lục nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0035c11║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập thất nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0035c12║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng
T23n1435_p0035c13║ đắc y cố 。chí thập thất nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y
T23n1435_p0035c14║ thập thất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất
T23n1435_p0035c15║ tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập bát nhật địa liễu
T23n1435_p0035c16║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0035c17║ vọng đắc y cố 。chí thập bát nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0035c18║ y thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược
T23n1435_p0035c19║ bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập cửu nhật địa
T23n1435_p0035c20║ liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình
T23n1435_p0035c21║ canh vọng đắc y cố 。chí thập cửu nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。
T23n1435_p0035c22║ thị y thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0035c23║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhật
T23n1435_p0035c24║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0035c25║ đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi
T23n1435_p0035c26║ đắc 。thị y nhị thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0035c27║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập
T23n1435_p0035c28║ nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0035c29║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhất nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0036a01║ phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0036a02║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0036a03║ trì 。chí nhị thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0036a04║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhị nhật
T23n1435_p0036a05║ bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập nhị nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0036a06║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0036a07║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0036a08║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0036a09║ nhị thập tam nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập tam
T23n1435_p0036a10║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0036a11║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tứ nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0036a12║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng
T23n1435_p0036a13║ đắc y cố 。chí nhị thập tứ nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0036a14║ y nhị thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0036a15║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập ngũ
T23n1435_p0036a16║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0036a17║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập ngũ nhật bất đắc sở vọng 。phi
T23n1435_p0036a18║ vọng nhi đắc 。thị y nhị thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0036a19║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0036a20║ chí nhị thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0036a21║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập lục nhật bất
T23n1435_p0036a22║ đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập lục nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0036a23║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0036a24║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0036a25║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị
T23n1435_p0036a26║ thập thất nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập thất nhật
T23n1435_p0036a27║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0036a28║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập bát nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0036a29║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0036b01║ y cố 。chí nhị thập bát nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y
T23n1435_p0036b02║ nhị thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược
T23n1435_p0036b03║ bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập cửu nhật
T23n1435_p0036b04║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0036b05║ đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập cửu nhật bất đắc sở vọng 。phi vọng
T23n1435_p0036b06║ nhi đắc 。thị y nhị thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0036b07║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0036b08║ tam thập nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0036b09║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí tam thập nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0036b10║ phi vọng nhi đắc 。thị y tam thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0036b11║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0036b12║ chí tam thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0036b13║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。tức đắc y nhật đoán
T23n1435_p0036b14║ sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân
T23n1435_p0036b15║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0036b16║ thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0036b17║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị nhật đoán sở
T23n1435_p0036b18║ vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0036b19║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0036b20║ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0036b21║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí tam nhật đoán sở vọng
T23n1435_p0036b22║ đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0036b23║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0036b24║ chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0036b25║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。nãi chí cửu nhật đoán sở vọng
T23n1435_p0036b26║ đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0036b27║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0036b28║ chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0036b29║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhật đoán sở vọng đắc 。
T23n1435_p0036c01║ phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0036c02║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0036c03║ thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0036c04║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhất nhật đoán sở vọng
T23n1435_p0036c05║ đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0036c06║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0036c07║ trì 。chí thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0036c08║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhị nhật đoán
T23n1435_p0036c09║ sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0036c10║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0036c11║ bất thụ trì 。chí thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0036c12║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập tam nhật
T23n1435_p0036c13║ đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập tam nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0036c14║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0036c15║ tịnh bất thụ trì 。chí thập tứ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0036c16║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập tứ
T23n1435_p0036c17║ nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập tứ nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0036c18║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0036c19║ tác tịnh bất thụ trì 。chí thập ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0036c20║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập
T23n1435_p0036c21║ ngũ nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập ngũ nhật ưng tác
T23n1435_p0036c22║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0036c23║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0036c24║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0036c25║ thập lục nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập lục nhật ưng
T23n1435_p0036c26║ tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ
T23n1435_p0036c27║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0036c28║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。
T23n1435_p0036c29║ chí thập thất nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập thất nhật
T23n1435_p0037a01║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0037a02║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập bát nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0037a03║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0037a04║ cố 。chí thập bát nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập
T23n1435_p0037a05║ bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0037a06║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập cửu nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0037a07║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng
T23n1435_p0037a08║ đắc y cố 。chí thập cửu nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y
T23n1435_p0037a09║ thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất
T23n1435_p0037a10║ tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhật địa liễu
T23n1435_p0037a11║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0037a12║ vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0037a13║ y nhị thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược
T23n1435_p0037a14║ bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhất nhật
T23n1435_p0037a15║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y
T23n1435_p0037a16║ đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhất nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng
T23n1435_p0037a17║ nhi đắc 。thị y nhị thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0037a18║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0037a19║ nhị thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0037a20║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhị nhật đoán sở
T23n1435_p0037a21║ vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập nhị nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0037a22║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0037a23║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0037a24║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị
T23n1435_p0037a25║ thập tam nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập tam nhật
T23n1435_p0037a26║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0037a27║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tứ nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0037a28║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0037a29║ y cố 。chí nhị thập tứ nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y
T23n1435_p0037b01║ nhị thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược
T23n1435_p0037b02║ bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập ngũ nhật
T23n1435_p0037b03║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0037b04║ đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập ngũ nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng
T23n1435_p0037b05║ nhi đắc 。thị y nhị thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0037b06║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0037b07║ nhị thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0037b08║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập lục nhật đoán sở
T23n1435_p0037b09║ vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập lục nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0037b10║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0037b11║ thụ trì 。chí nhị thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0037b12║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập thất
T23n1435_p0037b13║ nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập thất nhật ưng tác
T23n1435_p0037b14║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0037b15║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập bát nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0037b16║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。
T23n1435_p0037b17║ chí nhị thập bát nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập
T23n1435_p0037b18║ bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0037b19║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập cửu nhật địa liễu
T23n1435_p0037b20║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0037b21║ vọng đắc y cố 。chí nhị thập cửu nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng nhi đắc 。
T23n1435_p0037b22║ thị y nhị thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0037b23║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam thập
T23n1435_p0037b24║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0037b25║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí tam thập nhật đoán sở vọng đắc 。phi vọng
T23n1435_p0037b26║ nhi đắc 。thị y tam thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược
T23n1435_p0037b27║ thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam
T23n1435_p0037b28║ thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0037b29║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。tức đắc y nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0037c01║ bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0037c02║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0037c03║ tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0037c04║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0037c05║ nhị nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y cửu
T23n1435_p0037c06║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0037c07║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0037c08║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc
T23n1435_p0037c09║ y cố 。chí tam nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi
T23n1435_p0037c10║ đắc 。thị y bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0037c11║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật
T23n1435_p0037c12║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0037c13║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。nãi chí cửu nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán
T23n1435_p0037c14║ sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân
T23n1435_p0037c15║ nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất
T23n1435_p0037c16║ thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0037c17║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhật bất
T23n1435_p0037c18║ đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhất nhật ưng
T23n1435_p0037c19║ tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ
T23n1435_p0037c20║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0037c21║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0037c22║ cố 。chí thập nhất nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi
T23n1435_p0037c23║ đắc 。thị y thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0037c24║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhị
T23n1435_p0037c25║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0037c26║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhị nhật bất đắc sở vọng 。bất
T23n1435_p0037c27║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0037c28║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0037c29║ bất thụ trì 。chí thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0038a01║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập tam nhật
T23n1435_p0038a02║ bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập tam nhật
T23n1435_p0038a03║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0038a04║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tứ nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0038a05║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0038a06║ cố 。chí thập tứ nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。
T23n1435_p0038a07║ thị y thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0038a08║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập ngũ nhật
T23n1435_p0038a09║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0038a10║ đình canh vọng đắc y cố 。chí thập ngũ nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở
T23n1435_p0038a11║ vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0038a12║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0038a13║ trì 。chí thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0038a14║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập lục nhật bất
T23n1435_p0038a15║ đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập lục nhật
T23n1435_p0038a16║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0038a17║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0038a18║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0038a19║ cố 。chí thập thất nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi
T23n1435_p0038a20║ đắc 。thị y thập thất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0038a21║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập bát
T23n1435_p0038a22║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0038a23║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập bát nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán
T23n1435_p0038a24║ sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0038a25║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0038a26║ bất thụ trì 。chí thập cửu nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0038a27║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc trì cố 。chí thập cửu nhật
T23n1435_p0038a28║ bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y thập cửu nhật
T23n1435_p0038a29║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0038b01║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0038b02║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0038b03║ cố 。chí nhị thập nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi
T23n1435_p0038b04║ đắc 。thị y nhị thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0038b05║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập
T23n1435_p0038b06║ nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0038b07║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhất nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0038b08║ bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập nhất nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0038b09║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0038b10║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0038b11║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0038b12║ nhị thập nhị nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0038b13║ y nhị thập nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0038b14║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tam
T23n1435_p0038b15║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0038b16║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập tam nhật bất đắc sở vọng 。bất
T23n1435_p0038b17║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập tam nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0038b18║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0038b19║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tứ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0038b20║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0038b21║ nhị thập tứ nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0038b22║ y nhị thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0038b23║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập ngũ
T23n1435_p0038b24║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0038b25║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập ngũ nhật bất đắc sở vọng 。bất
T23n1435_p0038b26║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0038b27║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0038b28║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0038b29║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0038c01║ nhị thập lục nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0038c02║ y nhị thập lục nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0038c03║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập thất
T23n1435_p0038c04║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0038c05║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập thất nhật bất đắc sở vọng 。bất
T23n1435_p0038c06║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập thất nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0038c07║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0038c08║ tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập bát nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0038c09║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0038c10║ nhị thập bát nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị
T23n1435_p0038c11║ y nhị thập bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0038c12║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập cửu
T23n1435_p0038c13║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0038c14║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập cửu nhật bất đắc sở vọng 。bất
T23n1435_p0038c15║ đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y nhị thập cửu nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0038c16║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0038c17║ tịnh bất thụ trì 。chí tam thập nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0038c18║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí tam thập
T23n1435_p0038c19║ nhật bất đắc sở vọng 。bất đoán sở vọng 。phi vọng nhi đắc 。thị y tam thập
T23n1435_p0038c20║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0038c21║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam thập nhất nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0038c22║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0038c23║ vọng đắc y cố 。tức đắc y nhật tác thị niệm 。ngã thử tam thập nhật sở
T23n1435_p0038c24║ vọng tất bất năng đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác
T23n1435_p0038c25║ tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。
T23n1435_p0038c26║ chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0038c27║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị nhật tác thị niệm 。
T23n1435_p0038c28║ ngã thử nhị thập cửu nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y cửu nhật ưng
T23n1435_p0038c29║ tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ
T23n1435_p0039a01║ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0039a02║ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0039a03║ cố 。chí tam nhật tác thị niệm 。ngã nhị thập bát nhật sở vọng tất bất năng
T23n1435_p0039a04║ đắc 。thị y bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0039a05║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật
T23n1435_p0039a06║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0039a07║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。nãi chí cửu nhật tác thị niệm 。ngã nhị thập
T23n1435_p0039a08║ nhị nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị nhật ưng tác y 。nhược dữ
T23n1435_p0039a09║ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh
T23n1435_p0039a10║ bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0039a11║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập nhật
T23n1435_p0039a12║ tác thị niệm 。ngã nhị thập nhất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhất
T23n1435_p0039a13║ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y
T23n1435_p0039a14║ bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật địa liễu thời 。ni
T23n1435_p0039a15║ tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng
T23n1435_p0039a16║ đắc y cố 。chí thập nhất nhật tác thị niệm 。ngã nhị thập nhật sở vọng tất
T23n1435_p0039a17║ bất năng đắc 。thị y thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0039a18║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0039a19║ thập nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0039a20║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。thập nhị nhật tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0039a21║ thập cửu nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập nhị nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0039a22║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0039a23║ tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0039a24║ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập
T23n1435_p0039a25║ tam nhật tác thị niệm 。ngã thập bát nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y
T23n1435_p0039a26║ thập tam nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất
T23n1435_p0039a27║ tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập tứ nhật địa liễu
T23n1435_p0039a28║ thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình
T23n1435_p0039a29║ canh vọng đắc y cố 。chí thập tứ nhật tác thị niệm 。ngã thập thất nhật sở
T23n1435_p0039b01║ vọng tất bất năng đắc 。thị y thập tứ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0039b02║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0039b03║ trì 。chí thập ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0039b04║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập ngũ nhật tác
T23n1435_p0039b05║ thị niệm 。ngã thập lục nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập ngũ nhật
T23n1435_p0039b06║ ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất
T23n1435_p0039b07║ dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập lục nhật địa liễu thời 。ni tát
T23n1435_p0039b08║ kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y
T23n1435_p0039b09║ cố 。chí thập lục nhật tác thị niệm 。ngã thập ngũ nhật sở vọng tất bất năng
T23n1435_p0039b10║ đắc 。thị y thập lục nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0039b11║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập thất
T23n1435_p0039b12║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0039b13║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập thất nhật tác thị niệm 。ngã thập
T23n1435_p0039b14║ tứ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập thất nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0039b15║ dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác
T23n1435_p0039b16║ tịnh bất thụ trì 。chí thập bát nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。
T23n1435_p0039b17║ hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí thập bát
T23n1435_p0039b18║ nhật tác thị niệm 。ngã thập tam nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y thập
T23n1435_p0039b19║ bát nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác
T23n1435_p0039b20║ y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập cửu nhật địa liễu thời 。
T23n1435_p0039b21║ ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng
T23n1435_p0039b22║ đắc đắc cố 。chí thập cửu nhật tác thị niệm 。ngã thập nhị nhật sở vọng tất
T23n1435_p0039b23║ bất năng đắc 。thị y thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh
T23n1435_p0039b24║ nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí
T23n1435_p0039b25║ nhị thập nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0039b26║ cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhật tác thị niệm 。
T23n1435_p0039b27║ ngã thập nhất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập nhật ưng tác
T23n1435_p0039b28║ y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân
T23n1435_p0039b29║ bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập nhất nhật địa liễu thời 。ni tát kì
T23n1435_p0039c01║ ba dạ đề hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。
T23n1435_p0039c02║ chí nhị thập nhất nhật tác thị niệm 。ngã thập nhật sở vọng tất bất năng đắc 。
T23n1435_p0039c03║ thị y nhị thập nhất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ
T23n1435_p0039c04║ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập
T23n1435_p0039c05║ nhị nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0039c06║ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập nhị nhật tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0039c07║ cửu nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập nhị nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0039c08║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0039c09║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tam nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0039c10║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0039c11║ nhị thập tam nhật tác thị niệm 。ngã bát nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0039c12║ y nhị thập tam nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0039c13║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập tứ
T23n1435_p0039c14║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0039c15║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập tứ nhật tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0039c16║ thất nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập tứ nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0039c17║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0039c18║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập ngũ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0039c19║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0039c20║ nhị thập ngũ nhật tác thị niệm 。ngã lục nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0039c21║ y nhị thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0039c22║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập lục
T23n1435_p0039c23║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0039c24║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập lục nhật tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0039c25║ ngũ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập lục nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0039c26║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0039c27║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập thất nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0039c28║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0039c29║ nhị thập thất nhật tác thị niệm 。ngã tứ nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0040a01║ y nhị thập thất nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0040a02║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập bát
T23n1435_p0040a03║ nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0040a04║ y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí nhị thập bát nhật tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0040a05║ tam nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị y nhị thập bát nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0040a06║ nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất
T23n1435_p0040a07║ tác tịnh bất thụ trì 。chí nhị thập cửu nhật địa liễu thời 。ni tát kì ba
T23n1435_p0040a08║ dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đắc y cố 。chí
T23n1435_p0040a09║ nhị thập cửu nhật tác thị niệm 。ngã nhị nhật sở vọng tất bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0040a10║ y nhị thập cửu nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược tác tịnh nhược thụ trì 。
T23n1435_p0040a11║ nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí tam thập nhật
T23n1435_p0040a12║ địa liễu thời 。ni tát kì ba dạ đề 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。
T23n1435_p0040a13║ đình canh vọng đắc y cố 。chí tam thập nhật tác thị niệm 。ngã nhất nhật sở
T23n1435_p0040a14║ vọng tất bất năng đắc 。thị y tam thập nhật ưng tác y 。nhược dữ nhân nhược
T23n1435_p0040a15║ tác tịnh nhược thụ trì 。nhược bất tác y bất dữ nhân bất tác tịnh bất thụ
T23n1435_p0040a16║ trì 。chí tam thập nhất nhật địa liễu thời ni tát kì ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0040a17║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。tức đắc y nhật
T23n1435_p0040a18║ bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở
T23n1435_p0040a19║ vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0040a20║ nhược túc giả thiện 。nhược bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0040a21║ y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất
T23n1435_p0040a22║ đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi
T23n1435_p0040a23║ vọng canh đắc 。thị y cửu nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc
T23n1435_p0040a24║ giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。nãi
T23n1435_p0040a25║ chí cửu nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục
T23n1435_p0040a26║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị nhật
T23n1435_p0040a27║ ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0040a28║ cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập nhật bất đắc sở vọng 。diệc
T23n1435_p0040a29║ bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。
T23n1435_p0040b01║ phi vọng canh đắc 。thị y thập nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất
T23n1435_p0040b02║ túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。
T23n1435_p0040b03║ chí thập nhất nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục
T23n1435_p0040b04║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập nhất nhật
T23n1435_p0040b05║ ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất
T23n1435_p0040b06║ cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập nhị nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0040b07║ diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc
T23n1435_p0040b08║ đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập nhị nhật tức ưng tác y 。nhược túc
T23n1435_p0040b09║ giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0040b10║ vọng đa y cố 。chí thập tam nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi
T23n1435_p0040b11║ vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。
T23n1435_p0040b12║ thị y thập tam nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu
T23n1435_p0040b13║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập tứ nhật
T23n1435_p0040b14║ bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở
T23n1435_p0040b15║ vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập tứ nhật ưng tác
T23n1435_p0040b16║ y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0040b17║ y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập ngũ nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất
T23n1435_p0040b18║ đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi
T23n1435_p0040b19║ vọng canh đắc 。thị y thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất
T23n1435_p0040b20║ túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。
T23n1435_p0040b21║ chí thập lục nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục
T23n1435_p0040b22║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập lục
T23n1435_p0040b23║ nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0040b24║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập thất nhật bất đắc sở
T23n1435_p0040b25║ vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng
T23n1435_p0040b26║ diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập thất nhật ưng tác y 。nhược túc
T23n1435_p0040b27║ giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0040b28║ vọng đa y cố 。chí thập bát nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi
T23n1435_p0040b29║ vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。
T23n1435_p0040c01║ thị y thập bát nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu
T23n1435_p0040c02║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí thập cửu nhật
T23n1435_p0040c03║ bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở
T23n1435_p0040c04║ vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y thập cửu nhật ưng tác
T23n1435_p0040c05║ y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc
T23n1435_p0040c06║ y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị thập nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất
T23n1435_p0040c07║ đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi
T23n1435_p0040c08║ vọng canh đắc 。thị y nhị thập nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc
T23n1435_p0040c09║ giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí
T23n1435_p0040c10║ nhị thập nhất nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục
T23n1435_p0040c11║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập
T23n1435_p0040c12║ nhất nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0040c13║ đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị thập nhị nhật bất
T23n1435_p0040c14║ đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。
T23n1435_p0040c15║ thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập nhị nhật ưng tác y 。
T23n1435_p0040c16║ nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình
T23n1435_p0040c17║ canh vọng đa y cố 。chí nhị thập tam nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán
T23n1435_p0040c18║ vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng
T23n1435_p0040c19║ canh đắc 。thị y nhị thập tam nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc
T23n1435_p0040c20║ giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí
T23n1435_p0040c21║ nhị thập tứ nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục
T23n1435_p0040c22║ cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập
T23n1435_p0040c23║ tứ nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc
T23n1435_p0040c24║ bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị thập ngũ nhật bất đắc
T23n1435_p0040c25║ sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị
T23n1435_p0040c26║ vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập ngũ nhật ưng tác y 。nhược
T23n1435_p0040c27║ túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình
T23n1435_p0040c28║ canh vọng đa y cố 。chí nhị thập lục nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán
T23n1435_p0040c29║ vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng
T23n1435_p0041a01║ canh đắc 。thị y nhị thập lục nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất
T23n1435_p0041a02║ túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。
T23n1435_p0041a03║ chí nhị thập thất nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。
T23n1435_p0041a04║ phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị
T23n1435_p0041a05║ thập thất nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ
T23n1435_p0041a06║ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị thập bát nhật
T23n1435_p0041a07║ bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở
T23n1435_p0041a08║ vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập bát nhật ưng
T23n1435_p0041a09║ tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ
T23n1435_p0041a10║ túc y 。đình canh vọng đa y cố 。chí nhị thập cửu nhật bất đắc sở vọng 。
T23n1435_p0041a11║ diệc bất đoán vọng 。phi vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc
T23n1435_p0041a12║ đoán 。phi vọng canh đắc 。thị y nhị thập cửu nhật ưng tác y 。nhược túc
T23n1435_p0041a13║ giả thiện 。bất túc giả lưu 。hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y 。đình canh
T23n1435_p0041a14║ vọng đa y cố 。chí tam thập nhật bất đắc sở vọng 。diệc bất đoán vọng 。phi
T23n1435_p0041a15║ vọng nhi hứa 。phục cần cầu sở vọng 。thị vọng diệc đoán 。phi vọng canh đắc 。
T23n1435_p0041a16║ thị y tam thập nhật ưng tác y 。nhược túc giả thiện 。bất túc giả lưu 。nhược
T23n1435_p0041a17║ tỉ khâu hữu xả đoạ y 。vị xả tội vị hối quá 。thứ tục bất đoán canh
T23n1435_p0041a18║ đắc y 。ni tát kì ba dạ đề 。bản y nhân duyên cố 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0041a19║ hữu xả đoạ y 。dĩ xả tội vị hối quá 。thứ tục bất đoán canh đắc y 。
T23n1435_p0041a20║ ni tát kì ba dạ đề 。bản y nhân duyên cố 。hựu tỉ khâu hữu xả
T23n1435_p0041a21║ đoạ y 。dĩ xả tội dĩ hối quá 。thứ tục bất đoán canh đắc y 。ni
T23n1435_p0041a22║ tát kì ba dạ đề 。bản y nhân duyên cố 。hựu tỉ khâu hữu xả đoạ
T23n1435_p0041a23║ y 。dĩ xả tội dĩ hối quá 。thứ tục dĩ đoán canh đắc y 。bất phạm 。
T23n1435_p0041a24║ phật tại xá vệ quốc 。dữ đại tỉ khâu chúng an cư 。nhĩ thời chư tỉ khâu
T23n1435_p0041a25║ đa đắc bố thí y súc 。phật dục chế chư tỉ khâu đa súc y cố 。ngữ
T23n1435_p0041a26║ an cư tỉ khâu 。ngã dục chế chư tỉ khâu đa súc y cố 。ngữ an cư
T23n1435_p0041a27║ tỉ khâu 。ngã dục tứ nguyệt yên toạ 。linh chư tỉ khâu bất đắc lai chí
T23n1435_p0041a28║ ngã sở 。trừ nhất tống thực tỉ khâu cập bố tát 。chư an cư tỉ khâu thụ
T23n1435_p0041a29║ phật giáo 。hoàn chúng trung lập như thị chế 。nhược tỉ khâu phi nhất tống thực cập
T23n1435_p0041b01║ bố tát chí phật sở giả 。đắc ba dạ đề tội 。lập thị chế dĩ 。bạch
T23n1435_p0041b02║ phật 。phật mặc nhiên khả chi 。nhĩ thời trường lão ưu ba tư na 。dữ đa
T23n1435_p0041b03║ tỉ khâu chúng ngũ bá nhân câu 。giai a luyện nhi 。trước nạp y nhất thực khí
T23n1435_p0041b04║ thực không địa toạ 。lai khứ toạ ngoạ 。thị chiêm tấn chỉ uy nghi thanh tịnh 。trì
T23n1435_p0041b05║ tăng già lê chấp bát an tường 。tùng kiêu tát la du hành đáo xá vệ quốc 。
T23n1435_p0041b06║ thời đa tỉ khâu kì hoàn môn gian kinh hành 。trường lão ưu ba tư na vấn
T23n1435_p0041b07║ chư tỉ khâu 。phật kim sở tại 。chư tỉ khâu ngôn 。phật tại bỉ đông hướng
T23n1435_p0041b08║ đại phòng 。nhất bản vi hộ nội 。nhược dục vãng giả tùy ý 。thời trường
T23n1435_p0041b09║ lão ưu ba tư na 。vãng đại phòng sở 。đáo dĩ khánh khái dĩ chỉ khấu
T23n1435_p0041b10║ hộ 。phật dữ khai hộ 。trường lão ưu ba tư na 。tức nhập đại phòng
T23n1435_p0041b11║ xá nội đáo phật sở 。đầu diện lễ túc nhất diện toạ 。phật tri cố vấn
T23n1435_p0041b12║ ngôn 。nhữ đồ chúng thanh tịnh thiện hảo 。nhữ chúng hà nhân duyên cố thanh tịnh
T23n1435_p0041b13║ uy nghi 。đáp ngôn 。thế tôn 。nhược tỉ khâu lai chí ngã sở 。cầu độc tụng kinh
T23n1435_p0041b14║ cầu y chỉ giả 。ngã ngữ thị tỉ khâu 。nhữ năng tận hình tác a luyện nhi 。
T23n1435_p0041b15║ trước phẩn tảo y khí thực nhất thực không địa toạ 。ngã đương giáo nhữ độc kinh
T23n1435_p0041b16║ dữ nhữ y chỉ 。nhược tỉ khâu năng hành thị đầu đà pháp giả 。ngã giáo độc
T23n1435_p0041b17║ kinh dữ y chỉ 。dĩ thị cố 。thế tôn 。ngã đồ chúng uy nghi thanh tịnh 。phật
T23n1435_p0041b18║ vấn ưu ba tư na 。cựu tỉ khâu lập chế 。nhữ tri bất 。đáp ngôn 。bất
T23n1435_p0041b19║ tri thế tôn 。cựu tỉ khâu vân hà lập chế 。phật ngữ ưu ba tư na 。ngã
T23n1435_p0041b20║ dục tứ nguyệt yên toạ 。ngữ chư tỉ khâu 。nhữ chư tỉ khâu bất đắc lai
T23n1435_p0041b21║ chí ngã sở 。trừ nhất tống thực cập bố tát 。chư tỉ khâu thụ ngã ngữ 。hoàn
T23n1435_p0041b22║ chúng trung lập chế 。nhược tỉ khâu phi nhất tống thực cập bố tát vãng phật sở 。
T23n1435_p0041b23║ đắc ba dạ đề tội 。chư tỉ khâu lập chế dĩ lai ngữ ngã 。ngã tức
T23n1435_p0041b24║ mặc nhiên khả chi 。ưu ba tư na ngôn 。thế tôn 。cựu tỉ khâu tri thử
T23n1435_p0041b25║ ý bất 。phật ngôn 。hà dĩ bất tri 。phật ngôn 。ngã tùng kim thính a luyện
T23n1435_p0041b26║ nhi trước phẩn tảo y đầu đà tỉ khâu 。nhược tống thực bất tống thực 。nhược bố
T23n1435_p0041b27║ tát bất bố tát 。tùy ý lai chí ngã sở 。cựu tỉ khâu văn trường lão ưu
T23n1435_p0041b28║ ba tư na phi tống thực phi bố tát dục kiến phật cố tiện đáo phật sở 。
T23n1435_p0041b29║ văn dĩ tập tỉ khâu tăng 。tập dĩ 。hoán ưu ba tư na lai 。chúng tăng
T23n1435_p0041c01║ dĩ tập 。nhĩ thời trường lão ưu ba tư na 。tức đáo tăng trung đầu diện lễ
T23n1435_p0041c02║ thượng toạ túc 。tùy thứ toạ dĩ 。cựu tỉ khâu vấn ưu ba tư na 。nhữ tri
T23n1435_p0041c03║ cựu tỉ khâu lập chế bất 。đáp ngôn 。bất tri 。vấn thượng toạ ngôn 。cựu tỉ
T23n1435_p0041c04║ khâu lập chế vân hà 。đáp ngôn 。ưu ba tư na 。phật ngữ an cư tỉ
T23n1435_p0041c05║ khâu 。ngã dục tứ nguyệt yên toạ 。chư tỉ khâu bất đắc lai chí ngã sở 。
T23n1435_p0041c06║ trừ nhất tống thực cập bố tát 。ngã đẳng thụ phật giáo lập chế 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0041c07║ phi nhất tống thực phi bố tát 。vãng phật sở giả 。đắc ba dạ đề tội 。
T23n1435_p0041c08║ phật tức mặc nhiên khả chi 。nhữ ưu ba tư na 。phi nhất tống thực phi
T23n1435_p0041c09║ bố tát 。vãng đáo phật sở 。đắc ba dạ đề tội 。nhữ ưng như pháp hối
T23n1435_p0041c10║ quá 。nhữ đương phát lộ 。thị tội mạc phú tạng 。ưu ba tư na ngôn 。thượng
T23n1435_p0041c11║ tòa tri bất 。ngã đáo phật sở đầu diện lễ túc nhất diện toạ dĩ 。phật tri
T23n1435_p0041c12║ cố vấn ngã ngôn 。ưu ba tư na 。nhữ đồ chúng hà nhân duyên cố uy nghi
T23n1435_p0041c13║ thanh tịnh 。ngã ngôn 。thế tôn 。nhược hữu tỉ khâu lai chí ngã sở 。cầu độc
T23n1435_p0041c14║ tụng kinh nhược cầu y chỉ 。ngã ngữ thị tỉ khâu 。nhữ năng tận hình tác a
T23n1435_p0041c15║ luyện nhi 。trước phẩn tảo y khí thực nhất thực không địa toạ 。ngã đương giáo nhữ
T23n1435_p0041c16║ độc kinh dữ nhữ y chỉ 。nhược tỉ khâu năng hành thị đầu đà pháp giả 。ngã
T23n1435_p0041c17║ giáo độc kinh dữ y chỉ 。dĩ thị cố 。thế tôn 。ngã đồ chúng uy nghi
T23n1435_p0041c18║ thanh tịnh 。phật vấn ngã ngôn 。cựu tỉ khâu lập chế 。nhữ tri bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0041c19║ bất tri thế tôn 。vân hà lập chế 。phật ngôn 。ưu ba tư na 。ngã dục
T23n1435_p0041c20║ tứ nguyệt yên toạ 。ngữ chư tỉ khâu 。linh chư tỉ khâu bất đắc lai chí
T23n1435_p0041c21║ ngã sở 。trừ nhất tống thực cập bố tát 。chư tỉ khâu thụ ngã ngữ 。hoàn chúng
T23n1435_p0041c22║ lập chế 。nhược tỉ khâu phi nhất tống thực phi bố tát vãng phật sở giả 。phạm
T23n1435_p0041c23║ ba dạ đề 。ngã tức khả chi 。ngã ngôn 。thế tôn 。bỉ cựu tỉ khâu
T23n1435_p0041c24║ tri thử ý bất 。phật ngôn 。hà dĩ bất tri 。phật ngôn 。ngã tùng kim thính
T23n1435_p0041c25║ a luyện nhi trước nạp y đầu đà tỉ khâu 。nhược nhất tống thực phi tống thực 。
T23n1435_p0041c26║ nhược bố tát phi bố tát 。tùy ý lai chí ngã sở 。nhĩ thời chư tỉ khâu
T23n1435_p0041c27║ tác thị niệm 。ngã đẳng hà bất xả cư sĩ y trước nạp y da 。tức
T23n1435_p0041c28║ thời chư tỉ khâu xả cư sĩ y 。giai trước phẩn tảo y (tam sự cánh )。
T23n1435_p0041c29║ thập tụng luật quyển đệ ngũ
T23n1435_p0042a01║ thử quyển đệ nhị thập lục trương đệ nhị hành dạ đề (chi hạ )nãi chí tam thập
T23n1435_p0042a02║ nhật giai như thượng thuyết giả 。đan bản vô thử trung cửu tự 。nhi hữu hựu
T23n1435_p0042a03║ tỉ khâu đắc bất cụ túc y (nãi chí )chí tam thập nhật địa liễu thời ni tát
T23n1435_p0042a04║ kì ba dạ đề đẳng phàm cửu thập nhất hành văn 。quốc bản tống bản tịnh
T23n1435_p0042a05║ vô giả 。kim y đan bản 遆nhi túc chi 。
T23n1435_p0042a06║ đồng quyển nhị thập thất trương đệ thập tam hành 。tức kim chính bản đệ tam
T23n1435_p0042a07║ thập nhất trương đệ thập tam hành 。ni tát kì ba dạ đề (chi hạ )thập nhị
T23n1435_p0042a08║ nhật nãi chí tam thập nhật diệc như thượng thuyết giả 。đan bản vô thử trung
T23n1435_p0042a09║ thập nhị tự 。nhi hữu hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y đình canh vọng
T23n1435_p0042a10║ đắc (nãi chí )chí tam thập nhật địa liễu thời ni tát kì ba dạ đề (đẳng phàm )cửu
T23n1435_p0042a11║ thập nhị hành văn 。quốc bản tống bản tịnh vô giả 。kim y đan bản 遆
T23n1435_p0042a12║ nhi túc chi 。
T23n1435_p0042a13║ đồng quyển đệ nhị thập cửu trương đệ tứ hành 。tức kim chính bản đệ tam
T23n1435_p0042a14║ thập thất trương đệ tứ hành 。ni tát kì ba dạ đề (chi hạ )thập nhị nhật
T23n1435_p0042a15║ nãi chí tam thập nhật giai như thượng thuyết giả 。đan bản vô thử trung thập
T23n1435_p0042a16║ nhị tự 。nhi hữu hựu tỉ khâu đắc bất cụ túc y (nãi chí )ni tát kì
T23n1435_p0042a17║ ba dạ đề (đẳng phàm )cửu thập thất hành văn 。quốc bản tống bản sở vô giả 。
T23n1435_p0042a18║ kim y đan bản 遆nhi túc chi 。TTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*