Thập Tụng Luật – Quyển 50

Tzed Version
T23n1435_p0362b13║
T23n1435_p0362b14║
T23n1435_p0362b15║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập (đệ bát tụng chi tam )
T23n1435_p0362b16║
T23n1435_p0362b17║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0362b18║ tăng nhất pháp chi tam ngũ pháp hạ
T23n1435_p0362b19║ hữu ngũ sự quần đảng 。năng ư tăng trung khởi tránh 。như thị khởi tránh đa hữu
T23n1435_p0362b20║ não loạn 。giảm tổn thiên nhân 。hữu tránh tỉ khâu dĩ phi pháp ước sắc 。hữu quần
T23n1435_p0362b21║ đảng thuyết 。khinh độc tụng tu đa la tỉ khâu 。già thuyết giới giả 。trợ đấu tránh
T23n1435_p0362b22║ tướng ngôn 。thị danh ngũ sự 。hữu quần đảng tăng trung khởi tránh 。như thị khởi tránh
T23n1435_p0362b23║ đa hữu não loạn 。giảm tổn thiên nhân 。hữu ngũ sự bất quần đảng 。tăng trung bất
T23n1435_p0362b24║ khởi tránh 。như thị bất khởi tránh bất não loạn 。tăng ích thiên nhân 。hữu tránh tỉ
T23n1435_p0362b25║ khâu như pháp ước sắc 。bất quần đảng thuyết 。kính tụng tu đa la giả 。bất già
T23n1435_p0362b26║ thuyết giới giả 。bất trợ đấu tránh tướng ngôn 。thị danh ngũ 。phi quần đảng bất khởi
T23n1435_p0362b27║ tránh 。như thị bất khởi tránh cố bất não loạn 。tăng ích thiên nhân 。hữu ngũ cử
T23n1435_p0362b28║ sự giả 。hữu tu bất năng thứ đệ đáp 。nhược thượng tòa vấn thời 。bất năng thứ
T23n1435_p0362b29║ đệ đáp 。nhược vấn thời bố 。vấn dị đáp dị 。thị quần đảng khinh thượng tòa 。phi
T23n1435_p0362c01║ pháp ngôn pháp 。pháp ngôn phi pháp 。thị danh ngũ cử sự giả 。tu bất năng thứ
T23n1435_p0362c02║ đệ đáp 。hữu ngũ cử sự giả 。vi tha sở nan 。năng thứ đệ đáp 。nhược thượng
T23n1435_p0362c03║ tòa vấn thời 。năng thứ đệ đáp 。vấn thời bất bố 。vấn đáp bất dị 。bất thị
T23n1435_p0362c04║ quần đảng 。bất khinh thượng tòa 。phi pháp ngôn phi pháp 。pháp ngôn pháp 。thị danh
T23n1435_p0362c05║ ngũ 。vi nhân sở nan năng thứ đệ đáp 。hữu ngũ sự cử sự nhân 。tu
T23n1435_p0362c06║ bất năng thứ đệ đáp 。bất thiện tri cú nghĩa 。tiên hữu hiềm thủ nhị tránh căn
T23n1435_p0362c07║ bản 。nhược bạch y sa di tránh căn bản 。sứ tha tỉ khâu cử 。bất tri tu
T23n1435_p0362c08║ đa la cú nghĩa 。nhược thuyết bất định 。bất tri tỉ khâu tam sự sở trụ kiến
T23n1435_p0362c09║ văn nghi xứ 。thị danh ngũ cử sự nhân 。bất năng thứ đệ đáp 。hữu ngũ pháp
T23n1435_p0362c10║ cử sự 。tỉ khâu vi nhân sở nan 。năng thứ đệ đáp 。tri cú nghĩa 。tiên vô
T23n1435_p0362c11║ hiềm 。bất thủ nhị tránh căn bản 。bất cầu bạch y sa di tránh căn bản 。bất
T23n1435_p0362c12║ sứ tha tỉ khâu cử 。tri tu đa la cú nghĩa 。thuyết định 。tri tỉ khâu tam
T23n1435_p0362c13║ sự sở trụ kiến văn nghi xứ 。thị danh ngũ pháp cử sự 。tỉ khâu vi nhân
T23n1435_p0362c14║ sở nan 。năng thứ đệ đáp 。hữu ngũ chủng thành yết ma 。hiện tiền thành 。dữ dục
T23n1435_p0362c15║ thành 。đồng kiến thành 。tùng hữu tín ưu bà tắc văn thành 。tác yết ma cánh mặc
T23n1435_p0362c16║ nhiên dĩ thành 。hữu ngũ pháp cộng yếu 。nhược khí thính dĩ bất cử tha thị sự
T23n1435_p0362c17║ ưng thử xứ thuyết cộng yếu 。thử sự ưng bỉ xứ thuyết cộng yếu 。thử sự ưng
T23n1435_p0362c18║ tùy xứ thuyết cộng yếu 。tùy nhữ sở phạm sự ngã lạc kì nhữ 。xuất quá dĩ 。
T23n1435_p0362c19║ như ác mã nan điều bạt quyết hợp cương khu khứ 。phật ngữ ưu ba li 。cầu
T23n1435_p0362c20║ nghĩa tỉ khâu tùng tha văn nghĩa thời 。hữu ngũ sự ưng thiện phân biệt nghĩa 。thị
T23n1435_p0362c21║ thật phi thật thời phi thời tự nghĩa bất tự nghĩa 。thị nghĩa khởi đấu tránh tướng
T23n1435_p0362c22║ ngôn 。tăng phá tăng não tăng biệt tăng dị 。ư thị nghĩa bất khởi đấu tránh tướng
T23n1435_p0362c23║ ngôn 。tăng bất phá bất não bất biệt bất dị 。ưu ba li 。thị danh cầu nghĩa
T23n1435_p0362c24║ tỉ khâu tùng tha văn nghĩa thời dĩ ngũ sự thiện phân biệt nghĩa 。tỉ khâu hữu ngũ
T23n1435_p0362c25║ sự 。năng sứ tăng bất sinh thanh tịnh 。vị thuyết phật pháp tăng giới quá bất tùy
T23n1435_p0362c26║ uy nghi 。thị danh ngũ sự năng sứ tăng sinh bất thanh tịnh 。hữu ngũ sự 。năng
T23n1435_p0362c27║ sứ tăng sinh thanh tịnh 。vị bất thuyết phật pháp tăng giới quá tùy uy nghi 。thị
T23n1435_p0362c28║ danh ngũ sự năng sứ tăng sinh thanh tịnh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0362c29║ bất năng diệt tránh 。bất như căn bản thuyết 。thú thuyết nhân tha thuyết 。sở thuyết bất
T23n1435_p0363a01║ dữ cú nghĩa tướng ưng 。dĩ bất tướng ưng cú nghĩa thuyết 。hữu ngũ sự 。thát lợi
T23n1435_p0363a02║ trá tỉ khâu năng diệt tránh 。như căn bản thuyết 。bất thú thuyết 。bất nhân tha thuyết 。
T23n1435_p0363a03║ sở thuyết dữ cú nghĩa tướng ưng bất dĩ bất tướng ưng cú nghĩa thuyết 。thị danh
T23n1435_p0363a04║ ngũ pháp 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ pháp 。thát lợi trá
T23n1435_p0363a05║ tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất trù lượng thụ tha sở thuyết 。thụ tha bất cụ
T23n1435_p0363a06║ túc ngữ 。thụ tha thú ngữ 。thụ tha bất định ngữ 。bất tam trùng vấn 。thị
T23n1435_p0363a07║ danh ngũ pháp 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。quý tỉ
T23n1435_p0363a08║ khâu năng diệt tránh 。trù lượng thụ tha ngữ 。thụ cụ túc ngữ 。bất thụ thú ngữ 。
T23n1435_p0363a09║ bất thụ bất định ngữ 。tam trùng vấn 。thị danh ngũ quý tỉ khâu năng diệt
T23n1435_p0363a10║ tránh 。
T23n1435_p0363a11║ phục hữu ngũ sự 。quý tỉ khâu bất năng diệt tránh 。tự thuyết bất năng liễu nghĩa 。
T23n1435_p0363a12║ diệc bất giải tha sở thuyết 。bất năng linh tha giải sở thuyết 。trùng thuyết nhiễu loạn
T23n1435_p0363a13║ vô thất cú nghĩa 。bất tri tu đa la cú nghĩa 。thị danh ngũ sự 。quý tỉ
T23n1435_p0363a14║ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。quý tỉ khâu năng diệt tránh 。tự thuyết
T23n1435_p0363a15║ năng liễu 。giải tha sở thuyết 。sở thuyết năng linh tha giải 。bất trùng thuyết bất thất
T23n1435_p0363a16║ cú nghĩa 。bất thất tu đa la cú nghĩa 。thị danh ngũ quý tỉ khâu năng diệt
T23n1435_p0363a17║ tránh 。phục hữu ngũ sự 。quý tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất sai tự thuyết 。sự
T23n1435_p0363a18║ vị thành tiện tiên thuyết 。bất tri hòa hợp chúng sở thuyết 。não tha 。trùng thuyết nhiễu
T23n1435_p0363a19║ loạn 。thị danh ngũ sự 。quý tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。quý tỉ
T23n1435_p0363a20║ khâu năng diệt tránh 。sai nhi thuyết 。sự thành tiện thuyết 。tri hòa hợp chúng sở thuyết 。
T23n1435_p0363a21║ bất não tha 。bất trùng thuyết 。thị danh ngũ sự 。quý tỉ khâu năng diệt tránh 。
T23n1435_p0363a22║ phục hữu ngũ pháp thành tựu 。quý tỉ khâu trì luật giả bất sai tự thuyết 。nhược
T23n1435_p0363a23║ thị thượng tòa nhược thượng tòa đẳng 。nhược thị thuyết giới nhân nhược thuyết giới nhân đẳng 。
T23n1435_p0363a24║ quan quần đảng hữu lực thế 。nhược bạch tăng 。nhược dục a thượng tòa 。thị danh ngũ
T23n1435_p0363a25║ pháp 。quý tỉ khâu trì luật 。tha bất sai đắc tự thuyết 。hữu ngũ pháp 。quý
T23n1435_p0363a26║ tỉ khâu trì luật đắc tự thuyết 。nhược tránh tỉ khâu phá giới khinh giới vô uy
T23n1435_p0363a27║ nghi 。như tiểu nhi vô trí 。bất quảng tri tì ni 。lạc tác phi pháp vô tu
T23n1435_p0363a28║ vô tu quần đảng 。thị danh ngũ pháp 。thát lợi trá tỉ khâu trì luật 。hữu ngũ
T23n1435_p0363a29║ pháp thành tựu 。bất sai đắc thuyết 。hựu thượng tòa tỉ khâu ngũ sự ưng a nhược
T23n1435_p0363b01║ phá giới khinh giới vô uy nghi 。như tiểu nhi vô trí 。bất quảng tri tì ni 。
T23n1435_p0363b02║ lạc ư phi pháp phi pháp quần đảng 。thị danh thượng tòa hữu ngũ sự ưng a 。
T23n1435_p0363b03║ thượng tòa tỉ khâu phục hữu ngũ sự ưng a 。nhược thượng tòa ác tà kiến 。ác
T23n1435_p0363b04║ tà kiến cố sinh đảo kiến 。lạc phi pháp phi thời thuyết phi thật thuyết 。ư chính
T23n1435_p0363b05║ pháp trung thú hữu sở thuyết 。vô tu vô tu quần đảng 。thị danh thượng tòa hữu
T23n1435_p0363b06║ ngũ sự ưng a 。ưu ba li 。tăng trung đoán sự tỉ khâu 。nhược dục đáo tăng
T23n1435_p0363b07║ trung đoán sự thời 。ưng tiên trụ ngũ pháp 。nhiên hậu vãng đáo tăng trung 。ưng
T23n1435_p0363b08║ cung kính cung kính nhập thoát cức tỉ 。bất phú hữu kiên bất phú đầu 。hựu ưng
T23n1435_p0363b09║ cung kính cung kính nhập thoát cức tỉ 。bất phú hữu kiên bất hiện hung 。hựu ưng
T23n1435_p0363b10║ cung kính cung kính nhập thoát cức tỉ 。bất phú hữu kiên bất phản sao y 。hựu
T23n1435_p0363b11║ ưng cung kính cung kính nhập thoát cức tỉ 。bất phú hữu kiên bất đắc phi y
T23n1435_p0363b12║ linh lưỡng hướng 。hựu ưng cung kính cung kính nhập tàm quý huỷ dự bất dị thiện
T23n1435_p0363b13║ tâm từ tâm lân mẫn tâm 。bất thuyết thế gian sự 。tại tòa toạ thời 。ưng sinh
T23n1435_p0363b14║ thiện tâm 。bất tăng trung vô cung kính cung kính tâm 。phật ngữ ưu ba li 。
T23n1435_p0363b15║ như thị tăng trung đoán sự thời 。hữu đấu tránh giả 。thị đoán sự tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0363b16║ chúc thụ dĩ tùng tòa khởi khứ 。nhược thiện thuyết giả ưng mặc nhiên trụ 。ưu ba
T23n1435_p0363b17║ li 。tăng trung đoán sự tỉ khâu 。ưng tại tự toạ xứ thuyết pháp 。nhược tự thuyết
T23n1435_p0363b18║ nhược khuyến tha thuyết ngôn 。tỉ khâu nhữ thuyết pháp 。hữu ngũ đại tặc 。kiếp tặc
T23n1435_p0363b19║ đạo tặc trá thủ tặc để man tặc thụ kí tặc 。hữu ngũ chủng thủ tha
T23n1435_p0363b20║ vật 。kiếp thủ đạo thủ trá thủ để man thủ pháp thủ 。thị danh ngũ thủ 。
T23n1435_p0363b21║ hữu ngũ chủng nhân bất ưng dữ thính 。vô tu nhân 。vô sở úy nhân 。tiên hữu
T23n1435_p0363b22║ hiềm nhân 。thiểu trí nhân 。dục xả tỉ khâu pháp nhân 。hữu ngũ chủng thí vô phúc 。
T23n1435_p0363b23║ thí nữ nhân 。thí hí cụ 。thí hoạ nam nữ hợp tượng 。thí tửu 。thí phi pháp
T23n1435_p0363b24║ ngữ 。thị danh ngũ vô phúc thí 。phục hữu ngũ vô phúc 。thí khí trượng 。thí
T23n1435_p0363b25║ đao 。thí độc dược 。thí ác ngưu 。thí giáo tha tác 。như thị thí 。thị danh
T23n1435_p0363b26║ ngũ vô phúc thí 。hữu ngũ bố tát 。như tiên thuyết 。hữu ngũ chủng 。tự thuyết a
T23n1435_p0363b27║ la hán đắc tội 。bất cuồng tâm thuyết 。bất loạn tâm thuyết 。bất khổ thống thuyết 。phi
T23n1435_p0363b28║ thật hướng vị thụ đại giới nhân thuyết 。phi tăng thượng mạn thuyết 。thị danh ngũ tự
T23n1435_p0363b29║ thuyết a la hán đắc tội 。phục hữu ngũ tự thuyết a la hán vô tội 。cuồng
T23n1435_p0363c01║ tâm thuyết 。loạn tâm thuyết 。khổ thống thuyết 。thật đắc hướng đại giới nhân thuyết 。tăng thượng
T23n1435_p0363c02║ mạn thuyết 。thị danh ngũ tự thuyết a la hán vô tội 。phục hữu ngũ tự thuyết
T23n1435_p0363c03║ a la hán đắc tội 。bất cuồng bất loạn bất khổ thống 。bất thật hướng vị thụ
T23n1435_p0363c04║ đại giới nhân thuyết 。vô sở úy thuyết 。thị danh ngũ tự thuyết a la hán đắc
T23n1435_p0363c05║ tội 。phục hữu ngũ tự thuyết a la hán vô tội 。cuồng thuyết loạn thuyết khổ thống
T23n1435_p0363c06║ thuyết 。thật đắc hướng thụ đại giới nhân thuyết 。bất vô úy thuyết 。thị danh ngũ tự
T23n1435_p0363c07║ thuyết a la hán vô tội 。phục hữu ngũ bất tự thuyết a la hán đắc tội 。
T23n1435_p0363c08║ tác tướng tác dị tướng dị uy nghi tiên giáo tha thuyết dĩ tha danh thuyết 。thị
T23n1435_p0363c09║ danh ngũ bất tự thuyết a la hán đắc tội 。phục hữu ngũ bất tự thuyết a
T23n1435_p0363c10║ la hán vô tội 。bất tác tướng 。bất tác dị tướng 。bất dị uy nghi 。tiên bất
T23n1435_p0363c11║ giáo tha thuyết 。bất dĩ tha danh thuyết 。thị danh ngũ bất tự thuyết a la hán
T23n1435_p0363c12║ vô tội 。phục hữu ngũ bất tự thuyết a la hán đắc tội 。tác tướng tác dị
T23n1435_p0363c13║ tướng dị uy nghi 。tiên giáo tha thuyết 。tiên giáo tha bình xứ thuyết 。thị danh ngũ
T23n1435_p0363c14║ bất tự thuyết a la hán đắc tội 。phục hữu ngũ bất tự thuyết a la hán
T23n1435_p0363c15║ vô tội 。bất tác tướng 。bất tác dị tướng 。bất dị uy nghi 。bất giáo tha
T23n1435_p0363c16║ thuyết 。bất tiên giáo tha bình xứ thuyết 。thị danh ngũ bất tự thuyết a la hán
T23n1435_p0363c17║ vô tội 。hỉ vô tỉ khâu vãng bạch y gia số số phạm ngũ sự 。phạm phi
T23n1435_p0363c18║ thời nhập gia 。độc dữ nữ nhân bình xứ 。hữu thực gia dữ nữ nhân toạ 。số
T23n1435_p0363c19║ số thực 。vô tịnh nhân dữ nữ nhân thuyết pháp 。thị danh ngũ hỉ vô tỉ khâu
T23n1435_p0363c20║ nhập bạch y gia số số phạm 。hữu ngũ chủng chiết phục 。bất sứ tác 。bất cộng
T23n1435_p0363c21║ ngữ 。bất khán thị 。bất giáo thụ 。bất thính hữu sở tác 。thị danh ngũ chủng chiết
T23n1435_p0363c22║ phục 。hữu ngũ tướng tự 。thế tôn tướng tự 。pháp tướng tự 。tăng tướng tự 。giới
T23n1435_p0363c23║ tướng tự 。thát lê trá tỉ khâu tướng tự 。thị danh ngũ tướng tự 。phục hữu
T23n1435_p0363c24║ ngũ bất tướng tự 。thế tôn bất tướng tự 。pháp bất tướng tự 。tăng bất tướng tự 。
T23n1435_p0363c25║ giới bất tướng tự 。quý tỉ khâu bất tướng tự 。thị danh ngũ bất tướng tự 。hữu
T23n1435_p0363c26║ ngũ sự phạm tăng già bà thi sa 。nhân nữ hữu mệnh 。thủ nữ nhân tướng 。sinh
T23n1435_p0363c27║ dục tâm 。dục tác phi phạm hành 。xúc tiểu tiện xứ 。thị danh ngũ sự phạm tăng
T23n1435_p0363c28║ già bà thi sa 。phục hữu ngũ chủng phạm tăng già bà thi sa 。nữ nhân nữ
T23n1435_p0363c29║ nhân tưởng 。nhân nhân tưởng sinh dục tâm 。dục tác phi phạm hành 。xúc tiểu tiện
T23n1435_p0364a01║ xứ 。thân thân tướng xúc 。thị danh ngũ chủng phạm tăng già bà thi sa 。hữu ngũ
T23n1435_p0364a02║ đại tặc thế gian hi hữu 。hà đẳng ngũ 。nhất giả tác bá nhân chủ 。nhị bá
T23n1435_p0364a03║ tam bá tứ bá ngũ bá nhân chủ 。như tiên thuyết 。thị danh sơ đại tặc 。phục
T23n1435_p0364a04║ hữu đại tặc 。dụng tứ phương tăng vật 。như tiên thuyết 。thị danh đệ nhị đại tặc 。
T23n1435_p0364a05║ phục hữu đại tặc 。vi ẩm thực cố vọng ngữ 。như tiên thuyết 。thị danh đệ tam
T23n1435_p0364a06║ đại tặc 。phục hữu đại tặc 。phá giới tế ác nội lạn lưu xuất 。phi sa
T23n1435_p0364a07║ môn tự ngôn sa môn 。phi phạm hành tự ngôn phạm hành 。thị danh đệ tứ đại
T23n1435_p0364a08║ tặc 。phục hữu đại tặc 。nhược hữu phật sở thuyết 。nhược thanh văn sở thuyết 。tiên nhân
T23n1435_p0364a09║ sở thuyết 。chư thiên sở thuyết 。hoá nhân sở thuyết 。tùng bỉ văn dĩ 。tự ngôn ngã
T23n1435_p0364a10║ thuyết 。hữu nhân ngôn thị trì giới nhân đắc tu đà hoàn 。đáp ngôn thật nhĩ 。hoặc
T23n1435_p0364a11║ mặc nhiên thụ 。thị danh đệ ngũ đại tặc 。nhân thực sinh ngũ tội 。nhược đạm nhược
T23n1435_p0364a12║ thực nhược sách nhược thủ nhược đam xuất giới khứ 。thị danh nhân thực sinh ngũ tội 。
T23n1435_p0364a13║ nhân uy nghi sinh ngũ tội 。lai thời khứ thời trụ thời toạ thời đại tiểu tiện
T23n1435_p0364a14║ thời 。thị danh ngũ nhân uy nghi sinh tội 。nhân nhân sinh ngũ tội 。nữ nhân bất
T23n1435_p0364a15║ năng nam nhân 。nhị căn nhân 。ngoại đạo nhân 。bất thụ đại giới nhân 。thị danh ngũ
T23n1435_p0364a16║ nhân nhân sinh tội 。phục hữu ngũ nhân nhân sinh tội 。khổ thiết nhân 。y chỉ nhân 。
T23n1435_p0364a17║ khu xuất nhân 。hạ ý nhân 。mịch tội tướng nhân 。thị danh ngũ nhân nhân sinh tội 。
T23n1435_p0364a18║ phục hữu ngũ nhân nhân sinh tội 。bất kiến tấn nhân 。bất tác tấn nhân 。ác tà
T23n1435_p0364a19║ bất trừ tấn nhân 。biệt trụ nhân 。bất cộng trụ nhân 。thị danh ngũ nhân nhân sinh
T23n1435_p0364a20║ tội 。phục hữu ngũ nhân nhân sinh tội 。biệt trụ nhân 。biệt trụ cánh nhân diệt tấn
T23n1435_p0364a21║ nhân 。tặc trụ nhân 。ô tỉ khâu ni nhân 。thị danh ngũ nhân nhân sinh tội 。phục
T23n1435_p0364a22║ hữu ngũ chủng nhân 。bất ưng dữ thính 。biệt trụ nhân 。biệt trụ cánh nhân 。ma na
T23n1435_p0364a23║ đoá nhân 。ma na đoá cánh nhân 。diệt tấn nhân 。thị danh ngũ bất ưng dữ thính 。
T23n1435_p0364a24║ phục hữu ngũ nhân 。bất ưng dữ thính 。khổ thiết nhân 。y chỉ nhân 。khu xuất
T23n1435_p0364a25║ nhân 。hạ ý nhân 。mịch tội tướng nhân 。thị danh ngũ bất ưng dữ thính 。phục
T23n1435_p0364a26║ hữu ngũ chủng nhân 。bất ưng dữ thính 。bất kiến tấn nhân 。bất tác tấn nhân 。ác
T23n1435_p0364a27║ tà bất trừ tấn nhân 。biệt trụ nhân 。bất cộng trụ nhân 。thị danh ngũ bất ưng
T23n1435_p0364a28║ dữ thính 。phục hữu ngũ chủng nhân 。bất ưng dữ thính 。vô tu nhân 。vô sở úy
T23n1435_p0364a29║ nhân 。tiên hữu hiềm nhân 。thiểu trí nhân 。khủng bố nhân thị danh ngũ nhân bất ưng
T23n1435_p0364b01║ dữ thính 。bất ưng cộng yếu 。bất ưng dữ thính già thuyết giới 。bất ưng dữ thính
T23n1435_p0364b02║ già tự tứ 。bất ưng dữ thính già giáo giới 。như thị ngũ chủng nhân 。nhược
T23n1435_p0364b03║ dữ thính 。nhược cộng yếu 。nhược thính già thuyết giới 。nhược thính già tự tứ 。nhược thính
T23n1435_p0364b04║ già giáo giới 。đắc tội 。phật ngữ ưu ba li 。tỉ khâu dục cử tha thời 。
T23n1435_p0364b05║ ưng tự trụ ngũ pháp 。nhiên hậu cử tha 。thân thanh tịnh 。khẩu thanh tịnh 。tiên lai
T23n1435_p0364b06║ thanh tịnh 。đa văn quảng tri thông lợi a hàm 。bất chí ác tụ lạc 。ưu ba
T23n1435_p0364b07║ li 。tiên tự trụ thị ngũ pháp 。nhiên hậu cử tha 。ưu ba li 。hà cố tiên
T23n1435_p0364b08║ tự trụ ngũ pháp 。nhược hậu hữu tỉ khâu ngôn 。nhữ thân bất thanh tịnh 。vân hà
T23n1435_p0364b09║ cử tha 。tiên tự tịnh thân nhiên hậu cử tha 。thân bất thanh tịnh 。như thị khẩu
T23n1435_p0364b10║ bất thanh tịnh 。tiên lai bất thanh tịnh 。quả văn bất thông lợi a hàm 。chí ác
T23n1435_p0364b11║ tụ lạc 。như thị đẳng ưng tiên tự tịnh 。nhiên hậu cử tha 。ưu ba li 。thị
T23n1435_p0364b12║ danh ngũ tiên tự tịnh nhiên hậu cử tha 。hữu ngũ pháp thành tựu 。bất ưng sai
T23n1435_p0364b13║ thủ vật 。bất tri đắc xứ 。bất tri giá 。bất tri thụ 。bất tri số 。hỉ
T23n1435_p0364b14║ vô 。thị danh ngũ pháp bất ưng sai thủ vật 。hữu ngũ sự ưng sai thủ vật 。
T23n1435_p0364b15║ tri đắc xứ tri giá tri thụ tri số bất hỉ vô 。thị danh ngũ pháp ưng
T23n1435_p0364b16║ sai 。hữu ngũ sự bất ưng sai thủ y 。bất tri đắc xứ 。bất tri giá 。bất
T23n1435_p0364b17║ tri thụ bất tri số 。hỉ vô 。thị danh ngũ bất ưng sai thủ y 。hữu ngũ
T23n1435_p0364b18║ sự ưng sai thủ y 。tri đắc xứ tri giá tri thụ tri số bất hỉ vô 。
T23n1435_p0364b19║ thị danh ngũ pháp ưng sai thủ y 。hữu ngũ sự bất ưng sai phân y 。bất
T23n1435_p0364b20║ thức y 。bất thức y sắc 。bất tri giá 。bất tri số 。bất tri dữ bất
T23n1435_p0364b21║ dữ 。thị danh ngũ pháp bất ưng sai phân y 。hữu ngũ pháp thành tựu 。ưng sai 。
T23n1435_p0364b22║ phân y 。thức y thức y sắc tri giá tri số tri dữ bất dữ 。thị danh
T23n1435_p0364b23║ ngũ pháp thành tựu ưng sai phân y 。phục hữu ngũ pháp thành tựu 。bất ưng sai
T23n1435_p0364b24║ phân y ái sân bố si bất tri phân bất phân 。thị danh ngũ pháp thành tựu
T23n1435_p0364b25║ bất ưng sai phân y 。hữu ngũ pháp thành tựu 。ưng sai phân y 。vô ái sân
T23n1435_p0364b26║ bố si tri phân bất phân 。thị danh ngũ pháp thành tựu ưng sai phân y 。hữu
T23n1435_p0364b27║ ngũ bố tát nan 。vương nan tặc nan nhược vương đẳng nan nhân nan ác thú nan 。
T23n1435_p0364b28║ thị danh ngũ bố tát nan 。hữu ngũ chủng di bố tát 。tùng a luyện nhược xứ
T23n1435_p0364b29║ chí tăng phòng 。tùng tăng phòng chí a luyện nhược xứ 。nhược vương sắc tặc sắc 。nhược
T23n1435_p0364c01║ tăng phá vi hòa hợp 。thị danh ngũ di bố tát 。hữu phá giới tỉ khâu 。số
T23n1435_p0364c02║ chí tha gia hữu ngũ quá 。giáo tha phi pháp 。giáo tha phi tì ni 。giáo tha
T23n1435_p0364c03║ chí ác uy nghi biên 。giáo tha tà kiến 。giáo thính phi pháp 。thị danh ngũ phá
T23n1435_p0364c04║ giới tỉ khâu số chí tha gia hữu ngũ quá 。hữu bất phá giới tỉ khâu 。chí
T23n1435_p0364c05║ tha gia hữu ngũ ích lợi 。dĩ pháp giáo 。dĩ tì ni giáo 。giáo chí thiện uy
T23n1435_p0364c06║ nghi biên 。giáo chính kiến 。giáo vãng thính chính pháp 。thị danh ngũ bất phá giới tỉ
T23n1435_p0364c07║ khâu chí tha gia hữu ngũ lợi 。phục hữu ngũ phá giới tỉ khâu 。chí tha gia
T23n1435_p0364c08║ hữu ngũ quá 。giáo thân nghiệp bất thiện khẩu nghiệp bất thiện 。giáo cận ác tri thức 。
T23n1435_p0364c09║ giáo tà kiến 。giáo vãng thính phi pháp 。thị danh ngũ phá giới tỉ khâu chí tha
T23n1435_p0364c10║ gia hữu ngũ quá 。hữu bất phá giới tỉ khâu 。chí tha gia hữu ngũ ích lợi 。
T23n1435_p0364c11║ giáo thân thiện khẩu thiện cận thiện tri thức 。giáo chính kiến 。giáo thính chính pháp 。thị
T23n1435_p0364c12║ danh bất phá giới tỉ khâu chí tha gia hữu ngũ ích lợi 。tỉ khâu hữu ngũ
T23n1435_p0364c13║ bất khả hành xứ 。đồng nữ quả phụ phụ dâm nữ tỉ khâu ni 。thị danh ngũ
T23n1435_p0364c14║ tỉ khâu chí bất khả hành xứ 。phục hữu ngũ tỉ khâu chí bất khả hành xứ 。
T23n1435_p0364c15║ đồng nữ quả phụ dâm nữ ngoại đạo bất năng nam 。thị danh ngũ tỉ khâu chí
T23n1435_p0364c16║ bất khả hành xứ 。phục hữu ngũ 。tỉ khâu chí bất khả hành xứ 。tăng năng
T23n1435_p0364c17║ dữ tác khổ thiết yết ma 。đồng nữ quả phụ phụ dâm nữ tỉ khâu ni 。thị
T23n1435_p0364c18║ danh ngũ 。như khổ thiết 。y chỉ khu xuất hạ ý mịch tội tướng diệc như thị 。
T23n1435_p0364c19║ phục hữu ngũ 。tỉ khâu chí bất khả hành xứ 。tăng năng dữ tác khổ thiết yết
T23n1435_p0364c20║ ma 。đồng nữ quả phụ dâm nữ ngoại đạo bất năng nam 。thị danh ngũ 。như khổ
T23n1435_p0364c21║ thiết 。y chỉ khu xuất hạ ý mịch tội tướng diệc như thị 。phục hữu ngũ 。tỉ
T23n1435_p0364c22║ khâu chí bất khả hành xứ 。tăng bất dữ xả khổ thiết yết ma 。đồng nữ quả
T23n1435_p0364c23║ phụ phụ dâm nữ tỉ khâu ni 。thị danh ngũ 。như khổ thiết 。y chỉ khu xuất
T23n1435_p0364c24║ hạ ý mịch tội tướng diệc như thị 。phục hữu ngũ 。tỉ khâu chí bất khả hành
T23n1435_p0364c25║ xứ 。tăng bất dữ xả khổ thiết yết ma 。đồng nữ quả phụ dâm nữ ngoại đạo
T23n1435_p0364c26║ bất năng nam 。thị danh ngũ 。tăng bất dữ xả khổ thiết yết ma 。như khổ thiết 。
T23n1435_p0364c27║ y chỉ khu xuất hạ ý mịch tội tướng diệc như thị 。phục hữu ngũ 。tăng bất
T23n1435_p0364c28║ sinh thanh tịnh tâm 。thuyết phật quá như tiên thuyết 。phục hữu ngũ 。tăng sinh thanh tịnh
T23n1435_p0364c29║ tâm 。bất thuyết phật quá như tiên thuyết 。phục hữu ngũ bất tướng tự 。như tiên
T23n1435_p0365a01║ thuyết 。hữu ngũ pháp tướng tự 。diệc như tiên thuyết 。hữu ngũ sự 。ưng chiết phục cộng
T23n1435_p0365a02║ hành đệ tử 。ư hòa thượng vô ái vô kính vô tàm vô quý 。lạc bất ưng
T23n1435_p0365a03║ hành xứ 。thị danh ngũ ưng chiết phục cộng hành đệ tử 。phục hữu ngũ sự 。ưng
T23n1435_p0365a04║ chiết phục cộng hành đệ tử 。ư hòa thượng vô ái vô kính 。vô tàm vô quý 。
T23n1435_p0365a05║ bất dữ hòa thượng pháp y thực 。thị danh ngũ ưng chiết phục cộng hành đệ tử 。
T23n1435_p0365a06║ phục thứ cộng hành đệ tử hữu ngũ sự 。hòa thượng bất chiết phục đắc tội 。vô
T23n1435_p0365a07║ ái vô kính vô tàm vô quý 。lạc bất ưng hành xứ 。thị danh ngũ sự 。hòa
T23n1435_p0365a08║ thượng bất chiết phục cộng hành đệ tử 。hòa thượng đắc tội 。phục hữu ngũ sự 。cộng
T23n1435_p0365a09║ hành đệ tử hòa thượng bất chiết phục 。hòa thượng đắc tội 。vô ái vô kính vô
T23n1435_p0365a10║ tàm vô quý 。bất dữ hòa thượng pháp y thực 。thị danh ngũ 。hòa thượng bất chiết
T23n1435_p0365a11║ phục cộng hành đệ tử 。hòa thượng đắc tội 。hữu ngũ sự 。hòa thượng bất ưng thụ
T23n1435_p0365a12║ cộng hành đệ tử hối quá 。ư hòa thượng vô ái vô kính vô tàm vô quý 。
T23n1435_p0365a13║ lạc bất ưng hành xứ 。thị danh ngũ 。hòa thượng bất ưng thụ cộng hành đệ tử
T23n1435_p0365a14║ hối quá 。phục hữu ngũ sự 。bất ưng thụ hối quá 。ư hòa thượng vô ái vô
T23n1435_p0365a15║ kính vô tàm vô quý 。bất dữ hòa thượng pháp y thực 。thị danh ngũ 。hòa thượng
T23n1435_p0365a16║ bất ưng thụ cộng hành đệ tử hối quá 。hữu ngũ sự 。hòa thượng thụ cộng hành
T23n1435_p0365a17║ đệ tử hối quá đắc tội 。vô ái vô kính vô tàm vô quý 。lạc bất ưng
T23n1435_p0365a18║ hành xứ 。thị danh ngũ 。hòa thượng thụ cộng hành đệ tử hối quá đắc tội 。phục
T23n1435_p0365a19║ hữu ngũ sự 。hòa thượng thụ cộng hành đệ tử hối quá đắc tội 。vô ái
T23n1435_p0365a20║ vô kính vô tàm vô quý 。bất dữ hòa thượng pháp y thực 。thị danh ngũ pháp 。
T23n1435_p0365a21║ hòa thượng thụ cộng hành đệ tử hối quá đắc tội 。hữu ngũ sự 。hòa thượng bất
T23n1435_p0365a22║ ưng chiết phục cộng hành đệ tử 。ư hòa thượng hữu ái hữu kính hữu tàm hữu
T23n1435_p0365a23║ quý lạc ưng hành xứ 。thị danh ngũ pháp 。hòa thượng bất ưng chiết phục cộng hành
T23n1435_p0365a24║ đệ tử 。phục hữu ngũ sự 。bất ưng chiết phục cộng hành đệ tử 。ư hòa thượng
T23n1435_p0365a25║ hữu ái hữu kính hữu tàm hữu quý 。dữ hòa thượng pháp dữ y thực 。thị danh
T23n1435_p0365a26║ ngũ 。hòa thượng bất ưng chiết phục cộng hành đệ tử 。phục hữu ngũ sự 。hòa thượng
T23n1435_p0365a27║ chiết phục cộng hành đệ tử 。hữu quá tội hữu ái hữu kính hữu tàm hữu quý
T23n1435_p0365a28║ lạc ưng hành xứ 。thị danh ngũ 。chiết phục cộng hành đệ tử đắc tội 。phục hữu
T23n1435_p0365a29║ ngũ 。hòa thượng chiết phục cộng hành đệ tử đắc tội 。hữu ái hữu kính hữu tàm
T23n1435_p0365b01║ hữu quý 。dữ hòa thượng pháp y thực 。thị danh ngũ 。hòa thượng chiết phục cộng hành
T23n1435_p0365b02║ đệ tử đắc tội 。hữu ngũ sự 。ưng thụ cộng hành đệ tử hối quá 。ư hòa
T23n1435_p0365b03║ thượng 。hữu ái hữu kính hữu tàm hữu quý lạc ưng hành xứ 。thị danh ngũ 。ưng
T23n1435_p0365b04║ thụ cộng hành đệ tử hối quá 。phục hữu ngũ 。ưng thụ cộng hành đệ tử hối
T23n1435_p0365b05║ quá 。hữu ái hữu kính hữu tàm hữu quý 。dữ hòa thượng pháp y thực 。thị danh
T23n1435_p0365b06║ ngũ 。ưng thụ cộng hành đệ tử hối quá 。hữu ngũ sự 。hòa thượng thụ cộng hành
T23n1435_p0365b07║ đệ tử hối quá vô tội 。ư hòa thượng hữu ái hữu kính hữu tàm hữu quý
T23n1435_p0365b08║ lạc ưng hành xứ 。thị danh ngũ 。hòa thượng thụ cộng hành đệ tử hối quá vô
T23n1435_p0365b09║ tội 。phục hữu ngũ 。hòa thượng thụ cộng hành đệ tử hối quá vô tội 。ư hòa
T23n1435_p0365b10║ thượng hữu ái hữu kính hữu tàm hữu quý 。dữ hòa thượng pháp y thực 。thị danh
T23n1435_p0365b11║ ngũ 。hòa thượng thụ cộng hành đệ tử hối quá vô tội 。hữu ngũ chủng nhân 。
T23n1435_p0365b12║ bất ưng vi thuyết tì ni 。thí vấn 。vô nghi vấn 。bất vi hối sở phạm vấn 。
T23n1435_p0365b13║ cật vấn 。bất thụ ngữ vấn 。thị danh ngũ chủng nhân bất ưng vi thuyết 。hữu ngũ
T23n1435_p0365b14║ chủng nhân ưng vi thuyết tỉ ni 。bất thí vấn 。hữu nghi vấn 。vi hối sở
T23n1435_p0365b15║ phạm vấn 。bất cật vấn 。thụ ngữ vấn 。thị ngũ chủng nhân 。ưng vi thuyết tỉ
T23n1435_p0365b16║ ni 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。thị lực thế ngữ 。
T23n1435_p0365b17║ vô úy nan ngữ 。bố ngữ 。kinh ngữ 。bất lợi căn ngữ 。thị danh ngũ thát lợi
T23n1435_p0365b18║ trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng
T23n1435_p0365b19║ diệt tránh 。bất thị lực ngữ 。hữu sở úy ngữ 。bất bố ngữ 。bất kinh ngữ 。
T23n1435_p0365b20║ lợi căn ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ
T23n1435_p0365b21║ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。đại ngữ bất tướng thiện ngữ 。tật
T23n1435_p0365b22║ ngữ cải dị ngữ 。bất dữ pháp tướng ưng ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0365b23║ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất
T23n1435_p0365b24║ đại ngữ tướng thiện ngữ 。bất tật ngữ bất cải dị ngữ 。dữ pháp tướng ưng ngữ 。
T23n1435_p0365b25║ thị danh ngũ sự thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát
T23n1435_p0365b26║ lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。ngữ hỉ vô 。bất thẩm đế ngữ 。ác tính
T23n1435_p0365b27║ ngữ 。sân ngữ thí ngữ 。thị danh ngũ sự thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt
T23n1435_p0365b28║ tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。ngữ bất hỉ vô 。thẩm
T23n1435_p0365b29║ đế ngữ bất ác tính ngữ 。bất sân ngữ bất thí ngữ 。thị danh ngũ thát lợi
T23n1435_p0365c01║ trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng
T23n1435_p0365c02║ diệt tránh 。huỷ tử ngữ át tiệt ngữ ki thứ ngữ 。bất xướng thiện ngữ 。xuất
T23n1435_p0365c03║ quá ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。
T23n1435_p0365c04║ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất huỷ tử ngữ 。bất át tiệt ngữ 。
T23n1435_p0365c05║ bất ki thứ ngữ 。xướng thiện ngữ 。bất xuất quá ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá
T23n1435_p0365c06║ tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt
T23n1435_p0365c07║ tránh 。bất cụ túc ngữ 。phú tạng ngữ 。thiết ngữ hồn tạp ngữ 。bí a chiết
T23n1435_p0365c08║ ngữ 。thị danh ngũ sự thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。
T23n1435_p0365c09║ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。cụ túc ngữ bất phú tạng ngữ 。bất thiết
T23n1435_p0365c10║ ngữ bất hồn tạp ngữ 。bất bí a chiết ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0365c11║ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。
T23n1435_p0365c12║ bất thật ngữ quỷ ngữ 。cải dị ngữ 。phi thời ngữ 。thất kì ngữ 。thị danh ngũ
T23n1435_p0365c13║ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0365c14║ năng diệt tránh 。thật ngữ bất quỷ ngữ 。bất cải dị ngữ 。bất phi thời ngữ 。bất
T23n1435_p0365c15║ thất kì ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ
T23n1435_p0365c16║ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。dục cử tha ngữ 。cử tha ngữ 。
T23n1435_p0365c17║ khinh tha ngữ 。a trái ngữ 。hữu hiềm ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0365c18║ bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất
T23n1435_p0365c19║ dục cử tha ngữ 。bất cử tha ngữ 。bất khinh tha ngữ 。bất a trái ngữ 。vô
T23n1435_p0365c20║ hiềm ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。
T23n1435_p0365c21║ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phá chúng ngữ 。dục phá chúng ngữ 。phá
T23n1435_p0365c22║ nghĩa ngữ 。lạc phá ngữ 。cầu danh ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất
T23n1435_p0365c23║ năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất phá chúng
T23n1435_p0365c24║ ngữ 。bất dục phá chúng ngữ 。bất phá nghĩa ngữ 。bất lạc phá ngữ 。bất cầu danh
T23n1435_p0365c25║ ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát
T23n1435_p0365c26║ lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。ái ngữ sân ngữ bố ngữ si ngữ nhân
T23n1435_p0365c27║ bất tín thụ ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục
T23n1435_p0365c28║ hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất ái ngữ bất sân ngữ 。
T23n1435_p0365c29║ bất bố ngữ bất si ngữ 。nhân tín thụ ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0366a01║ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh
T23n1435_p0366a02║ bất cung kính ngữ 。bất cung kính nhập ngữ 。trước cức tỉ ngữ 。phú hữu kiên ngữ 。
T23n1435_p0366a03║ phú đầu ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ
T23n1435_p0366a04║ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。cung kính ngữ 。cung kính nhập ngữ 。thoát
T23n1435_p0366a05║ cức tỉ ngữ 。bất phú hữu kiên ngữ 。bất phú đầu ngữ 。thị danh ngũ thát lợi
T23n1435_p0366a06║ trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng
T23n1435_p0366a07║ diệt tránh 。bất thông lợi tu đa la ngữ 。bất thông lợi tì ni ngữ 。bất thiện
T23n1435_p0366a08║ tránh nghĩa ngữ 。bất thiện tri tránh 。khởi nhân duyên ngữ 。bất thiện tri diệt tránh nghĩa
T23n1435_p0366a09║ ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát
T23n1435_p0366a10║ lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。thiện tu đa la nghĩa ngữ 。thiện tì ni nghĩa
T23n1435_p0366a11║ ngữ 。thiện tránh nghĩa ngữ 。thiện tri tránh khởi nhân duyên ngữ 。thiện diệt tránh nghĩa ngữ 。
T23n1435_p0366a12║ thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi
T23n1435_p0366a13║ trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。thân lực ngữ khẩu lực ngữ 。phi tu đa la
T23n1435_p0366a14║ ngữ 。phi pháp ngữ phi tì ni ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất
T23n1435_p0366a15║ năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất thân lực
T23n1435_p0366a16║ ngữ 。bất khẩu lực ngữ 。như tu đa la ngữ 。như pháp ngữ như tì ni ngữ 。
T23n1435_p0366a17║ thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi
T23n1435_p0366a18║ trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất bí khuyến ngữ 。bất bí sai ngữ 。bất bạch
T23n1435_p0366a19║ chúng ngữ 。bất quan sát ngữ 。vô úy nan ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0366a20║ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bí
T23n1435_p0366a21║ khuyến ngữ bí sai ngữ 。bạch chúng ngữ quan sát ngữ 。bất vô úy ngữ 。thị danh
T23n1435_p0366a22║ ngũ thát lợi trá tỉ khâu 。năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0366a23║ khâu bất năng diệt tránh 。uý tuất ngữ 。thụ uý tuất ngữ 。trù lượng ngữ 。vi lợi
T23n1435_p0366a24║ ngữ 。thủ tha ý ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。
T23n1435_p0366a25║ hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất uý tuất ngữ 。bất thụ
T23n1435_p0366a26║ uý tuất ngữ 。bất trù lượng ngữ 。bất vi lợi ngữ 。bất thủ tha ý ngữ 。thị
T23n1435_p0366a27║ danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá
T23n1435_p0366a28║ tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất thiện nghĩa ngữ 。bất thiện cú ngữ 。ưng tiên ngữ
T23n1435_p0366a29║ tiện hậu ngữ 。ưng hậu ngữ tiện tiên ngữ 。ưng thuyết thử ngữ tiện thuyết bỉ
T23n1435_p0366b01║ ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát
T23n1435_p0366b02║ lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。thiện nghĩa ngữ thiện cú ngữ ưng tiên tiên ngữ 。
T23n1435_p0366b03║ ưng hậu hậu ngữ 。ưng thuyết thử ngữ thuyết thử ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá
T23n1435_p0366b04║ tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。
T23n1435_p0366b05║ thiểu trí 。thiểu tụng a hàm 。bất thông đạt a hàm 。bất thụ học a hàm 。bất
T23n1435_p0366b06║ tri a hàm cú nghĩa 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。
T23n1435_p0366b07║ hữu ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất thiểu trí 。đa tụng a hàm 。
T23n1435_p0366b08║ thông đạt a hàm 。thụ học a hàm 。tri a hàm cú nghĩa 。thị danh ngũ thát
T23n1435_p0366b09║ lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng
T23n1435_p0366b10║ diệt tránh 。vi đấu ngữ 。vi phá ngữ 。vi tướng trì ngữ 。vi tướng ngôn ngữ 。
T23n1435_p0366b11║ vi tránh ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ
T23n1435_p0366b12║ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất vi đấu ngữ 。bất vi phá ngữ 。bất
T23n1435_p0366b13║ vi tướng trì ngữ 。bất vi tướng ngôn ngữ 。bất vi tránh ngữ 。thị danh ngũ thát
T23n1435_p0366b14║ lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng
T23n1435_p0366b15║ diệt tránh 。vi thệ ngữ 。bất vấn ngữ 。bất tam vấn ngữ 。bất thức ngôn giả
T23n1435_p0366b16║ ngữ 。bất thức tránh giả ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt
T23n1435_p0366b17║ tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất vi thệ ngữ vấn
T23n1435_p0366b18║ ngữ tam vấn ngữ 。thức ngôn giả ngữ 。thức tránh giả ngữ 。thị danh ngũ thát lợi
T23n1435_p0366b19║ trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng
T23n1435_p0366b20║ diệt tránh 。vô a hàm ngữ 。thất văn cú ngữ 。lậu thất a hàm ngữ 。bất thông
T23n1435_p0366b21║ lợi a hàm ngữ 。bất cung kính thụ a hàm ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá
T23n1435_p0366b22║ tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất
T23n1435_p0366b23║ vô a hàm ngữ 。bất thất văn cú ngữ 。bất lậu thất a hàm ngữ 。thông lợi
T23n1435_p0366b24║ a hàm ngữ 。cung kính thụ a hàm ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0366b25║ năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。trùng thuyết
T23n1435_p0366b26║ chúng ngữ 。trì chúng ngữ dị ngữ 。vi lợi ngữ cầu tha ngữ 。thị danh ngũ thát
T23n1435_p0366b27║ lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng
T23n1435_p0366b28║ diệt tránh 。bất trùng thuyết chúng ngữ 。bất trì chúng ngữ 。bất dị ngữ 。bất vi lợi
T23n1435_p0366b29║ ngữ 。bất cầu tha ngữ 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục
T23n1435_p0366c01║ hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。chúng thuyết hối quá tiện
T23n1435_p0366c02║ thuyết kì tội 。linh bất sân giả sân 。sân giả bất chỉ 。sở thuyết như phong 。nhân
T23n1435_p0366c03║ bất tín thụ 。sở thuyết nghĩa bất hợp tì sa da kinh 。thị danh ngũ thát lợi
T23n1435_p0366c04║ trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt
T23n1435_p0366c05║ tránh 。chúng thuyết hối quá bất thuyết kì tội 。linh bất sân giả bất khởi sân 。sân
T23n1435_p0366c06║ giả năng chỉ 。sở ngôn tín thụ 。sở thuyết nghĩa hợp tì sa da kinh 。thị danh
T23n1435_p0366c07║ ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phật ngữ ưu ba li 。nhược hạ tòa
T23n1435_p0366c08║ tỉ khâu hướng thượng tòa hối quá thời 。ưng tiên trụ ngũ pháp hướng thượng tòa hối
T23n1435_p0366c09║ quá 。tùng tòa khởi 。thiên đản trước y 。thoát cức tỉ 。hữu tất trước địa 。dĩ
T23n1435_p0366c10║ lưỡng thủ tróc thượng tòa túc 。như thị tam thuyết 。như hối quá 。dữ dục thanh tịnh
T23n1435_p0366c11║ thụ tự tứ xuất tội diệc như thị 。hữu ngũ pháp 。cử sự giả bất năng cử
T23n1435_p0366c12║ tha 。thân bất thanh tịnh 。khẩu bất thanh tịnh 。thiểu trí 。bất thông lợi a hàm 。
T23n1435_p0366c13║ lạc bất khả hành xứ 。thị danh ngũ cử sự giả bất năng cử tha 。thân bất
T23n1435_p0366c14║ thanh tịnh 。khẩu bất thanh tịnh 。bất thông lợi a hàm 。thiểu trí 。lạc bất khả
T23n1435_p0366c15║ hành xứ 。phục hữu ngũ sự 。cử sự giả năng cử tha 。thân thanh tịnh khẩu
T23n1435_p0366c16║ thanh tịnh 。đa trí 。thông lợi a hàm 。bất lạc bất khả hành xứ 。thị danh ngũ
T23n1435_p0366c17║ pháp năng cử tha 。thân thanh tịnh khẩu thanh tịnh 。thông lợi a hàm đa trí 。bất
T23n1435_p0366c18║ lạc bất khả hành xứ 。hữu ngũ sự 。thập tuế tỉ khâu ưng súc đại giới đệ
T23n1435_p0366c19║ tử 。thụ đại giới nhược thập tuế nhược quá thập tuế 。trì giới hữu trí năng đoán
T23n1435_p0366c20║ đệ tử nghi 。năng phá đệ tử tà ác kiến 。phục hữu ngũ sự 。thập tuế tỉ
T23n1435_p0366c21║ khâu ưng súc đại giới đệ tử 。năng giáo trì giới năng giáo tì ni 。giáo a
T23n1435_p0366c22║ tì đàm 。nhược đệ tử tại tha phương bất lạc 。năng tự tương lai nhược nhân tha
T23n1435_p0366c23║ tương lai 。nhược bệnh năng tự khán nhược sứ tha khán 。phục hữu ngũ sự 。thập
T23n1435_p0366c24║ tuế tỉ khâu ưng súc đại giới đệ tử 。hữu tín hữu giới hữu thí đa văn
T23n1435_p0366c25║ trí tuệ 。hựu năng linh đệ tử nhập tín 。tùy tín trụ tín giới thí văn tuệ 。
T23n1435_p0366c26║ năng linh nhập năng linh tùy trụ 。thị danh ngũ 。phục hữu ngũ sự 。thập tuế
T23n1435_p0366c27║ tỉ khâu ưng súc đại giới đệ tử 。tự trụ vô học giới vô học định vô
T23n1435_p0366c28║ học tuệ vô học giải thoát vô học giải thoát tri kiến 。năng giáo đệ tử trụ
T23n1435_p0366c29║ thị vô học giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến 。thị danh ngũ pháp thập
T23n1435_p0367a01║ tuế tỉ khâu ưng súc đại giới đệ tử 。nhược thập tuế tỉ khâu 。vô thị ngũ
T23n1435_p0367a02║ pháp súc đại giới đệ tử 。hữu tội 。nhược hữu thị ngũ pháp 。ưng dữ tha
T23n1435_p0367a03║ y chỉ 。nhược thập tuế tỉ khâu 。vô thị ngũ pháp dữ tha y chỉ 。hữu tội 。
T23n1435_p0367a04║ nhược hữu thị ngũ pháp ưng súc sa di 。nhược thập tuế tỉ khâu 。vô thị ngũ
T23n1435_p0367a05║ pháp súc sa di 。hữu tội (ngũ pháp cánh )。
T23n1435_p0367a06║   lục pháp sơ
T23n1435_p0367a07║ hữu lục tránh bản 。nhất giả sân hận bất ngữ 。nhị giả ác tính dục hại 。tam
T23n1435_p0367a08║ giả tham tật 。tứ giả siểm khúc 。ngũ giả vô tàm quý 。lục giả ác dục tà
T23n1435_p0367a09║ kiến 。thị danh lục tránh bản 。hữu lục giáo pháp 。ưng tùy bất ưng nghịch 。hòa thượng
T23n1435_p0367a10║ giáo 。a xà lê giáo 。chúng tăng giáo vương giáo 。nhược vương đẳng giáo 。thát lợi trá
T23n1435_p0367a11║ tỉ khâu giáo 。thị danh lục giáo bất ưng nghịch 。hữu lục yết ma 。bạch yết ma 。
T23n1435_p0367a12║ bạch nhị yết ma 。bạch tứ yết ma 。tăng yết ma 。thát lợi trá tỉ khâu yết
T23n1435_p0367a13║ ma 。thuyết giới yết ma 。thị danh lục yết ma 。hữu lục học 。tăng thượng giới 。
T23n1435_p0367a14║ tăng thượng ý 。tăng thượng trí 。tăng thượng uy nghi tăng thượng tì ni 。tăng thượng ba
T23n1435_p0367a15║ la đề mộc xoa 。thị danh lục học 。hữu lục thỉnh 。tăng thỉnh chúng nhân thỉnh 。nhân
T23n1435_p0367a16║ thỉnh bát thỉnh 。y thỉnh thực thỉnh 。thị danh lục thỉnh 。hữu lục bất cụ túc 。giới
T23n1435_p0367a17║ bất cụ túc 。kiến bất cụ túc 。mệnh bất cụ túc 。uy nghi bất cụ túc 。tự
T23n1435_p0367a18║ bất cụ túc 。tha bất cụ túc 。thị danh lục bất cụ túc 。hữu lục cụ túc 。
T23n1435_p0367a19║ giới cụ túc 。kiến cụ túc 。mệnh cụ túc 。uy nghi cụ túc 。tự cụ túc 。tha
T23n1435_p0367a20║ cụ túc 。thị danh lục cụ túc 。thời trường lão ưu ba li 。vãng đáo phật sở
T23n1435_p0367a21║ đầu diện lễ túc tại nhất diện lập dĩ bạch phật ngôn 。thiện tai thế tôn 。nguyện lược
T23n1435_p0367a22║ thuyết pháp yếu 。linh ngã tri thị pháp thị tì ni thị phật giáo 。phật ngữ ưu
T23n1435_p0367a23║ ba li 。nhược pháp tùy dục bất tùy vô dục 。tùy hòa hợp bất tùy bất hòa
T23n1435_p0367a24║ hợp tùy quá bất tùy vô quá 。tùy tăng trường bất tùy bất tăng trường 。tùy vãng
T23n1435_p0367a25║ lai bất tùy bất vãng lai 。tùy phiền não bất tùy vô phiền não 。nhữ tri thị
T23n1435_p0367a26║ phi pháp phi tì ni phi phật giáo 。hựu ưu ba li 。hữu pháp tùy vô dục
T23n1435_p0367a27║ bất tùy dục tùy bất hòa hợp bất tùy hòa hợp 。tùy vô quá bất tùy quá 。
T23n1435_p0367a28║ tùy bất tăng trường bất tùy tăng trường 。tùy bất vãng lai bất tùy vãng lai 。tùy
T23n1435_p0367a29║ phi phiền não bất tùy phiền não 。nhữ tri thị pháp thị tì ni thị phật giáo 。
T23n1435_p0367b01║ trường lão a na luật 。vãng đáo phật sở đầu diện tác lễ bạch phật ngôn 。thiện
T23n1435_p0367b02║ tai thế tôn 。nguyện lược thuyết pháp 。linh ngã tri thị pháp thị tì ni thị
T23n1435_p0367b03║ phật giáo 。phật ngôn 。thiện tai 。nhược pháp tùy tham bất tùy vô tham 。tùy vô áp
T23n1435_p0367b04║ bất tùy áp 。tùy đa dục bất tùy thiểu dục 。tùy bất tri túc bất tùy tri
T23n1435_p0367b05║ túc 。tùy ác kiến bất tùy bất ác kiến 。a na luật 。nhữ tri thị phi pháp
T23n1435_p0367b06║ phi tì ni phi phật giáo 。a na luật 。nhược pháp tùy vô tham bất tùy tham 。
T23n1435_p0367b07║ tùy áp bất tùy vô áp 。tùy thiểu dục bất tùy đa dục 。tùy tri túc bất
T23n1435_p0367b08║ tùy bất tri túc 。tùy bất ác kiến bất tùy ác kiến 。nhữ tri thị pháp thị
T23n1435_p0367b09║ tì ni thị phật giáo 。như ưu ba li sở vấn 。đại ái đạo diệc như thị
T23n1435_p0367b10║ vấn 。như trường lão a na luật sở vấn 。kê xá cù đàm di diệc như thị
T23n1435_p0367b11║ vấn 。hữu lục hiện tiền 。tăng hiện tiền 。chúng nhân hiện tiền 。nhân hiện tiền 。hòa
T23n1435_p0367b12║ thượng hiện tiền 。a xà lê hiện tiền giới hiện tiền 。thị danh lục hiện tiền 。
T23n1435_p0367b13║ hữu lục thủ 。kiếp thủ đạo thủ 。trá thủ thụ kí thủ 。để man thủ như
T23n1435_p0367b14║ pháp thủ 。thị danh lục thủ 。hữu lục hòa nhiếp pháp 。dĩ tu thân từ khuyến phạm
T23n1435_p0367b15║ hành giả 。tôn trùng kính ái tư duy nhiếp thủ 。phát khởi tinh tấn hướng nhất nê
T23n1435_p0367b16║ hoàn 。khẩu từ ý từ diệc phục như thị 。như pháp đắc thí y bát 。dư vật
T23n1435_p0367b17║ thí chư phạm hành 。tôn trùng kính ái tư duy nhiếp thủ 。phát khởi tinh tấn hướng
T23n1435_p0367b18║ nhất nê hoàn 。hộ giới bất khuyết bất phạm bất thối 。thanh tịnh mãn túc vi phật
T23n1435_p0367b19║ sở thán 。năng tận thụ trì khuyến chư phạm hành 。tôn trùng kính ái tư duy nhiếp
T23n1435_p0367b20║ thủ 。phát khởi tinh tấn hướng nhất nê hoàn 。sở đắc chính kiến năng xuất chính yếu 。
T23n1435_p0367b21║ khuyến chư phạm hành 。tôn trùng kính ái tư duy nhiếp thủ 。phát khởi tinh tấn hướng
T23n1435_p0367b22║ nhất nê hoàn 。thị danh lục hòa nhiếp pháp (lục pháp cánh )。
T23n1435_p0367b23║   thất pháp sơ
T23n1435_p0367b24║ hữu thất tài 。tín tài giới tài văn tài thí tài tuệ tài tàm tài quý tài 。
T23n1435_p0367b25║ thị danh thất tài 。hữu thất lực 。tín lực tinh tấn lực tàm lực quý lực niệm
T23n1435_p0367b26║ lực định lực tuệ lực 。thị danh thất lực 。hữu thất chỉ tránh 。hiện tiền chỉ tự
T23n1435_p0367b27║ ngôn chỉ ức niệm chỉ bất si chỉ mịch tội tướng chỉ đa mịch tội chỉ bố thảo
T23n1435_p0367b28║ chỉ 。thị danh thất chỉ tránh 。hữu thất y 。ma y sa nã y sô ma y
T23n1435_p0367b29║ kiêu thí da y sí di la y khâm bà la y kiếp bối y 。thị danh
T23n1435_p0367c01║ thất y 。hữu thất nội chúng 。tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di
T23n1435_p0367c02║ sa di ni ưu bà tắc ưu bà di 。thị danh thất nội chúng 。hữu thất pháp 。
T23n1435_p0367c03║ linh chính pháp diệt vong một 。vô tín giải đãi vô tàm vô quý hỉ vô vô
T23n1435_p0367c04║ định thiểu trí 。thị danh thất pháp 。linh chính pháp diệt vong một 。hữu thất phi chính
T23n1435_p0367c05║ pháp 。bất kính pháp bất kính nghĩa bất kính thời bất tri túc bất tự kính bất
T23n1435_p0367c06║ kính chúng bất phân biệt nhân 。thị danh thất 。hữu thất chính pháp kính pháp kính nghĩa
T23n1435_p0367c07║ kính thời tri túc tự kính kính chúng phân biệt nhân 。thị danh thất chính pháp 。trì
T23n1435_p0367c08║ luật hữu thất đức 。năng trì phật nội tạng 。năng thiện đoán tránh 。dĩ trì giới cố
T23n1435_p0367c09║ tại ngoại đạo đỉnh thượng trụ 。dĩ trì luật cố vô năng cật giả 。dĩ trì
T23n1435_p0367c10║ luật cố bất tư vấn tha 。ư chúng trung thuyết giới vô sở úy 。năng đoán hữu
T23n1435_p0367c11║ nghi 。năng linh chính pháp cửu trụ 。thị danh trì luật thất đức 。hữu thất đại trì
T23n1435_p0367c12║ luật 。tì bà thi phật 。thức phật 。tùy diệp phật 。câu lưu tôn phật 。câu na
T23n1435_p0367c13║ hàm mâu ni phật 。ca diệp phật 。thích ca mâu ni phật 。thị danh thất đại trì
T23n1435_p0367c14║ luật (thất pháp cánh )。
T23n1435_p0367c15║   bát pháp sơ
T23n1435_p0367c16║ hữu bát chúng 。sa lợi chúng 。bà la môn chúng 。cư sĩ chúng 。sa môn chúng 。
T23n1435_p0367c17║ tỉ khâu chúng 。tỉ khâu ni chúng 。ưu bà tắc chúng 。ưu bà di chúng 。thị danh
T23n1435_p0367c18║ bát chúng 。hữu bát pháp 。năng chứng nê hoàn quả 。chính kiến chính chí chính ngữ chính
T23n1435_p0367c19║ nghiệp chính mệnh chính phương tiện chính niệm chính định 。thị danh bát pháp 。năng chứng nê
T23n1435_p0367c20║ hoàn quả 。hữu bát thí 。quả đắc thí 。y chỉ đắc thí 。chế hạn đắc thí 。
T23n1435_p0367c21║ nhân duyên đắc thí 。tăng đắc thí 。hiện tiền đắc thí 。an cư đắc thí 。chỉ kì
T23n1435_p0367c22║ đắc thí 。thị danh bát thí 。nhân bát sự xả ca hi na y 。tam y túc
T23n1435_p0367c23║ thời y thành thời 。khứ thời văn thời thất y thời 。phát tâm bất hoàn thời 。
T23n1435_p0367c24║ quá tề hạn thời 。cộng tăng xả thời 。thị danh nhân bát sự xả ca hi na
T23n1435_p0367c25║ y 。hữu bát chủng kịch bất ưng súc 。mộc kịch đa la kịch 。ba la xá kịch
T23n1435_p0367c26║ trúc kịch 。diệp kịch văn nhược kịch 。phi phi kịch khâm bà la kịch 。thị danh
T23n1435_p0367c27║ bát chủng kịch bất ưng súc 。hữu bát tùy thế pháp 。lợi suy huỷ dự xưng ki
T23n1435_p0367c28║ khổ lạc 。thị danh tùy thế bát pháp 。hữu bát chủng nan 。vương nan tặc nan hoả
T23n1435_p0367c29║ nan thuỷ nan ác thú nan long nan nhân nan phi nhân nan 。thị danh bát nan 。
T23n1435_p0368a01║ hữu tỉ khâu 。hành biệt trụ thời xả giới 。xả dĩ hoàn thụ 。hoàn thụ dĩ bạch
T23n1435_p0368a02║ chư tỉ khâu 。ngã hành biệt trụ trung 。xả giới dĩ hoàn thụ 。ngã đương vân hà 。
T23n1435_p0368a03║ chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。bản dĩ hành biệt
T23n1435_p0368a04║ trụ 。tức dĩ thị hành biệt trụ 。canh bất ưng dữ 。như xả giới tự ngôn ngã
T23n1435_p0368a05║ thị sa di 。bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn diệc nhĩ 。nhược
T23n1435_p0368a06║ biệt trụ cánh xả giới 。xả dĩ hoàn thụ giới 。thụ giới dĩ bạch chư tỉ
T23n1435_p0368a07║ khâu 。ngã biệt trụ cánh xả giới 。xả giới dĩ canh thụ giới 。ngã đương vân
T23n1435_p0368a08║ hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。bản dĩ hành
T23n1435_p0368a09║ biệt trụ cánh 。ưng giáo cầu ma na đoá 。như xả giới tự ngôn ngã thị sa
T23n1435_p0368a10║ di 。bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn diệc nhĩ 。hữu tỉ khâu 。
T23n1435_p0368a11║ hành ma na đoá thời xả giới 。xả dĩ hoàn thụ giới 。thụ giới dĩ ngữ chư
T23n1435_p0368a12║ tỉ khâu 。ngã hành ma na đoá trung 。xả giới hoàn thụ giới 。ngã đương vân hà 。
T23n1435_p0368a13║ chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tức bản hành ma na đoá 。canh
T23n1435_p0368a14║ bất tu dữ 。như xả giới tự ngôn ngã thị sa di 。bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0368a15║ tấn ác tà bất trừ tấn diệc nhĩ 。nhược hành ma na đoá cánh xả giới 。xả
T23n1435_p0368a16║ giới dĩ hoàn thụ giới 。thụ giới dĩ bạch chư tỉ khâu 。ngã hành ma na đoá
T23n1435_p0368a17║ cánh xả giới 。xả giới dĩ hoàn thụ giới 。ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0368a18║ dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bản dĩ hành ma na đoá cánh 。ưng giáo cầu
T23n1435_p0368a19║ xuất tội yết ma 。như xả giới tự ngôn ngã thị sa di 。bất kiến tấn bất
T23n1435_p0368a20║ tác tấn ác tà bất trừ tấn diệc nhĩ (bát pháp cánh )。
T23n1435_p0368a21║   cửu pháp sơ
T23n1435_p0368a22║ hữu cửu não 。thị nhân dĩ xâm tổn ngã 。đương xâm tổn ngã 。kim xâm tổn ngã 。
T23n1435_p0368a23║ ư bỉ sinh não 。thị nhân dĩ lợi ích ngã oán gia 。đương phục lợi ích 。kim
T23n1435_p0368a24║ phục lợi ích 。ư bỉ sinh não 。thị nhân dĩ xâm tổn ngã tri thức 。đương phục
T23n1435_p0368a25║ xâm tổn 。kim phục xâm tổn 。ư bỉ sinh não 。thị danh cửu não 。hữu cửu xả
T23n1435_p0368a26║ não 。thị nhân dĩ xâm tổn ngã 。đương xâm tổn ngã 。kim xâm tổn ngã 。vân hà
T23n1435_p0368a27║ linh bỉ bất xâm tổn ngã nhi lợi ích ngã 。đương ư bỉ xả não tâm 。thị
T23n1435_p0368a28║ nhân dĩ lợi ích ngã oán gia 。đương phục lợi ích 。kim phục lợi ích 。vân hà
T23n1435_p0368a29║ linh bỉ bất lợi ích ngã oán gia 。đương xả bỉ não tâm 。thị nhân dĩ xâm
T23n1435_p0368b01║ tổn ngã tri thức 。đương phục xâm tổn 。kim phục xâm tổn 。vân hà linh bỉ bất
T23n1435_p0368b02║ xâm tổn ngã tri thức 。đương ư bỉ xả não tâm 。thị danh cửu xả não (cửu pháp cánh )。
T23n1435_p0368b03║   thập pháp sơ
T23n1435_p0368b04║ hữu thập sự 。linh chính pháp diệt vong một 。phi pháp ngôn pháp 。pháp ngôn phi pháp 。
T23n1435_p0368b05║ phi tì ni ngôn tì ni 。tì ni ngôn phi tì ni 。phi phạm ngôn phạm 。phạm
T23n1435_p0368b06║ ngôn phi phạm 。khinh ngôn trùng 。trùng ngôn khinh 。vô tàn ngôn tàn 。tàn ngôn vô
T23n1435_p0368b07║ tàn 。thị danh thập sự linh chính pháp diệt vong một 。hữu thập sự 。bất linh
T23n1435_p0368b08║ chính pháp diệt vong một 。phi pháp ngôn phi pháp 。pháp ngôn pháp 。phi tì ni ngôn
T23n1435_p0368b09║ phi tì ni 。tì ni ngôn tì ni 。phi phạm ngôn phi phạm 。phạm ngôn phạm 。vô
T23n1435_p0368b10║ tàn ngôn vô tàn 。tàn ngôn tàn 。khinh ngôn khinh 。trùng ngôn trùng 。thị danh thập sự
T23n1435_p0368b11║ bất linh chính pháp diệt vong một 。hữu thập pháp danh thượng tòa 。hữu sở trụ xứ 。
T23n1435_p0368b12║ vô úy vô năng già giả 。hữu trường lão tức phiền não 。đa tri thức hữu danh
T23n1435_p0368b13║ văn 。năng linh tha sinh tịnh tâm 。biện tài cụ túc vô năng thắng giả 。vô
T23n1435_p0368b14║ hữu trệ ngại nghĩa thú minh liễu 。văn giả tín thụ 。thiện năng an tường nhập tha
T23n1435_p0368b15║ gia 。năng vi bạch y thuyết thâm diệu pháp 。phân biệt chư đạo 。khuyến linh hành
T23n1435_p0368b16║ thí trai giới 。linh tha xả ác tùng thiện 。tự cụ tứ đế 。hiện pháp an lạc
T23n1435_p0368b17║ vô hữu sở phạp 。thị danh thượng tòa thập pháp 。ô hồi cưu la tỉ khâu thành
T23n1435_p0368b18║ tựu thập pháp 。tăng bất ưng sai 。bất tri tránh căn 。bản lai vãng xứ 。bất tri
T23n1435_p0368b19║ tránh 。bất thiện phân biệt tránh 。bất năng tri tránh khởi nhân duyên 。bất năng tri tránh
T23n1435_p0368b20║ nghĩa 。bất thiện diệt tránh 。bất năng linh tránh diệt dĩ canh bất khởi 。giới bất thanh
T23n1435_p0368b21║ tịnh 。bất năng đa văn 。thiểu trí 。thị danh thập ô hồi cưu la tỉ khâu tăng
T23n1435_p0368b22║ bất ưng sai 。ô hồi cưu la tỉ khâu 。hữu thập sự tăng ưng sai 。tri tránh
T23n1435_p0368b23║ lai vãng xứ căn bản 。thiện tri tránh 。năng phân biệt tránh 。tri tránh khởi nhân duyên 。
T23n1435_p0368b24║ tri tránh nghĩa thiện diệt tránh 。diệt tránh dĩ canh bất linh khởi 。trì giới thanh tịnh
T23n1435_p0368b25║ đa văn đa trí 。thị danh thập ô hồi cưu la tỉ khâu tăng ưng sai 。
T23n1435_p0368b26║ phật tại bà già quốc na lê bàn tụ lạc 。thị trung hữu ưu bà tắc 。dĩ
T23n1435_p0368b27║ tín lạc thanh tịnh tâm tác nhất phòng xá 。biệt dữ trường lão la vân 。trường lão
T23n1435_p0368b28║ la vân thụ dĩ nhị nguyệt du hành 。bỉ ưu bà tắc văn trường lão la vân
T23n1435_p0368b29║ thụ xá dĩ nhị nguyệt du hành 。tiện trì thử xá thí tứ phương tăng 。trường lão
T23n1435_p0368c01║ la vân nhị nguyệt du hành 。hoàn đáo sở trụ xứ 。văn thị ưu bà tắc dĩ
T23n1435_p0368c02║ thị phòng thí tứ phương tăng 。văn dĩ vãng đáo phật sở 。đầu diện tác lễ bạch
T23n1435_p0368c03║ phật ngôn 。thế tôn 。ngã tại na lê bàn tụ lạc trung trụ 。hữu ưu bà tắc 。
T23n1435_p0368c04║ dĩ tín lạc thanh tịnh tâm tác nhất phòng xá 。biệt thí ngã 。ngã thụ dĩ nhị nguyệt
T23n1435_p0368c05║ du hành 。du hành hoàn văn thị ưu bà tắc dĩ thị phòng thí tứ phương tăng 。
T23n1435_p0368c06║ thế tôn ngã kim vân hà 。phật ngữ la vân 。nhữ vãng ngữ ưu bà tắc ngôn 。
T23n1435_p0368c07║ ngã tương bất phạm nhữ da 。nhữ kiến ngã phi sa môn phi sa môn hành da 。
T23n1435_p0368c08║ tác thân khẩu quá da 。trường lão la vân thụ phật ngữ dĩ 。tùng toạ khởi lễ
T23n1435_p0368c09║ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn tự trụ xứ 。quá thị dạ dĩ 。trước y trì
T23n1435_p0368c10║ bát nhập na lê bàn tụ lạc hành khí thực 。thực dĩ tẩy bát 。vãng thị ưu
T23n1435_p0368c11║ bà tắc gia 。thị ưu bà tắc dao kiến trường lão la vân lai 。kiến dĩ trước
T23n1435_p0368c12║ y tại nhất diện lập 。xoa thủ hợp chưởng hướng trường lão la vân 。tác thị ngôn 。
T23n1435_p0368c13║ thiện lai trường lão la vân 。cửu bất lai 。la vân 。hà dĩ cố lai 。khả tựu
T23n1435_p0368c14║ tòa toạ 。thời trường lão la vân tức tựu tòa toạ 。thị ưu bà tắc đầu diện
T23n1435_p0368c15║ lễ túc tại nhất diện toạ dĩ trường lão la vân ngữ ưu bà tắc 。ngã tương bất
T23n1435_p0368c16║ phạm nhữ da 。nhữ kiến ngã phi sa môn phi sa môn hành da 。tác thân khẩu
T23n1435_p0368c17║ quá da 。đáp ngôn 。đại đức bất phạm ngã 。ngã diệc bất kiến nhữ phi sa môn
T23n1435_p0368c18║ phi sa môn hành tác thân khẩu quá 。thời trường lão la vân 。vi chủng chủng thuyết
T23n1435_p0368c19║ pháp kì giáo lợi hỉ dĩ 。tùng toạ khởi khứ 。vãng đáo phật sở 。đầu diện lễ
T23n1435_p0368c20║ túc tại nhất diện toạ 。dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0368c21║ tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu ngôn 。hữu thập phi pháp thí thập phi pháp thụ
T23n1435_p0368c22║ thập phi pháp dụng 。hà đẳng thập 。dĩ thí nhất tăng 。chuyển dữ dư tăng 。thị danh
T23n1435_p0368c23║ phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí nhất tỉ khâu ni tăng 。
T23n1435_p0368c24║ chuyển dữ dư tỉ khâu ni tăng 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp
T23n1435_p0368c25║ dụng 。nhược dĩ thí tam tỉ khâu 。chuyển dữ dư tam tỉ khâu 。thị danh phi pháp
T23n1435_p0368c26║ thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển dữ nhị tỉ khâu 。nhược dữ nhất tỉ
T23n1435_p0368c27║ khâu 。nhược dữ tăng 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ
T23n1435_p0368c28║ thí nhị tỉ khâu 。chuyển dữ dư nhị tỉ khâu 。thị danh phi pháp thí phi pháp
T23n1435_p0368c29║ thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển dữ nhất tỉ khâu 。nhược dữ tăng nhược dữ tam nhân 。
T23n1435_p0369a01║ thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí nhất tỉ khâu 。
T23n1435_p0369a02║ chuyển thí dư nhất tỉ khâu 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。
T23n1435_p0369a03║ nhược chuyển thí tăng 。nhược thí tam nhân nhị nhân 。thị danh phi pháp thí phi pháp
T23n1435_p0369a04║ thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí tam sa di 。chuyển thí dư tam sa di 。thị
T23n1435_p0369a05║ danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển thí nhị sa di nhất
T23n1435_p0369a06║ sa di nhược thí tăng 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược
T23n1435_p0369a07║ dĩ thí nhị sa di 。chuyển dữ dư nhị sa di 。thị danh phi pháp thí phi
T23n1435_p0369a08║ pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển thí nhất sa di 。nhược thí tăng nhược thí tam
T23n1435_p0369a09║ nhân 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí nhất sa
T23n1435_p0369a10║ di 。chuyển thí dư nhất sa di 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp
T23n1435_p0369a11║ dụng 。nhược chuyển dữ tăng nhược thí tam nhân nhược thí nhị nhân 。thị danh phi pháp
T23n1435_p0369a12║ thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí tam tỉ khâu ni 。chuyển thí dư
T23n1435_p0369a13║ tam tỉ khâu ni 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển
T23n1435_p0369a14║ thí nhị tỉ khâu ni nhất tỉ khâu ni nhược thí tăng 。thị danh phi pháp thí
T23n1435_p0369a15║ phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí nhị tỉ khâu ni 。chuyển thí dư nhị
T23n1435_p0369a16║ tỉ khâu ni thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển thí
T23n1435_p0369a17║ nhất tỉ khâu ni 。nhược dữ tăng nhược thí tam nhân 。thị danh phi pháp thí phi
T23n1435_p0369a18║ pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí nhất tỉ khâu ni 。chuyển thí dư nhất tỉ
T23n1435_p0369a19║ khâu ni 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển thí tăng
T23n1435_p0369a20║ nhược thí tam nhân nhược nhị nhân 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp
T23n1435_p0369a21║ dụng 。nhược dĩ thí tam thức xoa ma ni 。chuyển thí dư tam thức xoa ma ni 。
T23n1435_p0369a22║ thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển thí nhị thức xoa
T23n1435_p0369a23║ ma ni nhất thức xoa ma ni nhược thí tăng 。thị danh phi pháp thí phi pháp
T23n1435_p0369a24║ thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí nhị thức xoa ma ni 。chuyển thí dư nhị thức
T23n1435_p0369a25║ xoa ma ni 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển thí
T23n1435_p0369a26║ nhất thức xoa ma ni 。nhược thí tăng nhược thí tam nhân 。thị danh phi pháp thí
T23n1435_p0369a27║ phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí nhất thức xoa ma ni 。chuyển thí dư
T23n1435_p0369a28║ nhất thức xoa ma ni 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược
T23n1435_p0369a29║ thí tăng nhược thí tam nhân nhược nhị nhân 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ
T23n1435_p0369b01║ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí tam sa di ni 。chuyển thí dư tam sa di ni 。
T23n1435_p0369b02║ thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển thí nhị sa di
T23n1435_p0369b03║ ni nhược nhất nhược tăng 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược
T23n1435_p0369b04║ dĩ thí nhị sa di ni 。chuyển thí dư nhị sa di ni 。thị danh phi pháp
T23n1435_p0369b05║ thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển thí nhất sa di ni 。nhược tăng nhược
T23n1435_p0369b06║ thí tam nhân 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí
T23n1435_p0369b07║ nhất sa di ni 。chuyển thí dư nhất sa di ni 。thị danh phi pháp thí phi
T23n1435_p0369b08║ pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển thí tăng nhược tam nhân nhược nhị nhân 。thị danh
T23n1435_p0369b09║ phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí tam súc sinh 。chuyển thí
T23n1435_p0369b10║ dư tam súc sinh 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược thí
T23n1435_p0369b11║ nhị súc sinh nhược nhất súc sinh 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp
T23n1435_p0369b12║ dụng 。nhược dĩ thí nhị súc sinh 。chuyển thí dư nhị súc sinh 。thị danh phi
T23n1435_p0369b13║ pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược chuyển thí nhất súc sinh nhược tam súc
T23n1435_p0369b14║ sinh 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí nhất súc
T23n1435_p0369b15║ sinh 。chuyển thí nhất súc sinh 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。
T23n1435_p0369b16║ nhược chuyển thí tam nhược nhị 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。
T23n1435_p0369b17║ nhược dĩ thí tỉ khâu tăng 。chuyển thí tỉ khâu ni tăng 。thị danh phi pháp thí
T23n1435_p0369b18║ phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí tỉ khâu ni tăng 。chuyển thí tỉ khâu
T23n1435_p0369b19║ tăng 。thị danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。nhược tăng phá vi nhị
T23n1435_p0369b20║ bộ 。dĩ thí thử nhất bộ 。chuyển thí bỉ nhất bộ 。thị danh phi pháp thí phi
T23n1435_p0369b21║ pháp thụ phi pháp dụng 。nhược dĩ thí bỉ nhất bộ 。chuyển thí thử nhất bộ 。thị
T23n1435_p0369b22║ danh phi pháp thí phi pháp thụ phi pháp dụng 。tiền thí thị thí 。hậu thí phi
T23n1435_p0369b23║ thí 。như vương vi địa chủ đàn việt 。thị phòng xá ngoạ cụ chủ 。đãn đắc
T23n1435_p0369b24║ khán thị 。bất đắc đoạt nhất dữ nhất (thập pháp cánh )。
T23n1435_p0369b25║   tăng nhất hậu nhất pháp sơ
T23n1435_p0369b26║ hữu tam yết ma 。nhiếp nhất thiết yết ma 。bạch yết ma 。bạch nhị yết ma 。bạch
T23n1435_p0369b27║ tứ yết ma 。hữu nhất phá pháp đoạ ác đạo 。hà đẳng nhất 。sở vị phá tăng 。
T23n1435_p0369b28║ hữu nhất phạm đoạ ác đạo 。tùng thân tác 。vị xuất phật thân huyết 。hữu nhất phạm
T23n1435_p0369b29║ đoạ ác đạo 。tùng khẩu tác 。vị báng phật 。hữu nhất phạm đoạ ác đạo 。sở vị
T23n1435_p0369c01║ ý niệm tác biệt chúng 。hữu nhất phạm đoạ ác đạo 。vị lưỡng thiệt giáo tha phá
T23n1435_p0369c02║ tăng 。hữu nhất phạm cật vấn đoạ ác đạo 。vị tăng cật vấn 。phi pháp phi pháp
T23n1435_p0369c03║ tưởng 。phi pháp kiến cố phá tăng 。phi pháp tác pháp tưởng 。phi pháp kiến cố phá
T23n1435_p0369c04║ tăng 。phi pháp pháp tưởng nghi phá tăng 。hữu nhất phạm đoạ ác đạo 。tùng sát sinh
T23n1435_p0369c05║ khởi 。vị sát a la hán 。hựu nhất phạm đoạ ác đạo 。tùng đạo khởi 。thâu phật
T23n1435_p0369c06║ vật tăng vật 。hựu nhất phạm đoạ ác đạo 。tùng dâm khởi 。vị dâm la hán
T23n1435_p0369c07║ tỉ khâu ni 。hựu nhất phạm đoạ ác đạo 。tùng vọng ngữ khởi 。vị tự thuyết đắc
T23n1435_p0369c08║ quá nhân pháp (nhất pháp cánh )。
T23n1435_p0369c09║   nhị pháp sơ
T23n1435_p0369c10║ hữu nhị phạm 。bất thiện phạm vô kí phạm 。hựu nhị phạm 。thân phạm khẩu phạm 。hựu
T23n1435_p0369c11║ nhị phạm 。phương tiện phạm phi phương tiện phạm 。hựu nhị phạm 。điều hí phạm bất điều
T23n1435_p0369c12║ hí phạm 。hựu nhị phạm 。hữu đồng phạm bất đồng phạm 。hựu nhị sự đồng 。khinh
T23n1435_p0369c13║ trùng 。hựu nhị sự đồng 。hữu tàn vô tàn 。hựu nhị bất đồng 。khinh trùng 。hựu
T23n1435_p0369c14║ nhị bất đồng 。hữu tàn vô tàn 。hựu nhị bất đồng 。nhược hướng tha hối nhược tự
T23n1435_p0369c15║ hối 。hựu nhị phạm 。hữu hạn phạm vô hạn phạm 。hựu nhị phạm 。xứ phạm phương
T23n1435_p0369c16║ phạm 。hựu nhị phạm 。khả số phạm bất khả số phạm 。hựu nhị phạm 。hữu xuất thời
T23n1435_p0369c17║ phạm dục xuất phạm 。hựu nhị phạm 。nhập phạm dục nhập phạm hựu nhị phạm 。khởi phạm
T23n1435_p0369c18║ dục khởi phạm 。hựu nhị phạm 。thời phạm phi thời phạm 。hựu nhị phạm 。đoạ phạm bất
T23n1435_p0369c19║ đoạ phạm 。hựu nhị phạm 。thâu lan già phạm bạch y tướng ưng phạm 。hựu nhị phạm 。
T23n1435_p0369c20║ trùng phá phạm bất trùng phá phạm 。hựu nhị phạm hữu tàn phạm vô tàn phạm 。hựu
T23n1435_p0369c21║ nhị phạm 。khinh phạm trùng phạm 。hựu nhị phạm 。bí cử phạm 。cử giả phạm 。hựu
T23n1435_p0369c22║ nhị phạm 。hướng tha hối phạm tự hối phạm 。hựu nhị phạm 。giới trung phạm phi giới
T23n1435_p0369c23║ trung phạm 。hựu nhị phạm 。bạch phạm bất bạch phạm 。hựu nhị phạm 。tạm phạm tận hình
T23n1435_p0369c24║ phạm 。hựu nhị phạm 。hữu quá phạm vô quá phạm 。tỉ khâu ni hữu nhị đồng phạm 。
T23n1435_p0369c25║ khinh phạm trùng phạm hựu nhị đồng phạm 。tàn phạm vô tàn phạm 。hựu nhị bất đồng 。
T23n1435_p0369c26║ khinh trùng 。hựu nhị bất đồng 。hữu tàn vô tàn 。hựu nhị bất đồng 。hướng tha hối
T23n1435_p0369c27║ tự hối 。hựu nhị phạm 。xuất giới phạm dục xuất giới phạm 。hựu nhị phạm tự xưng
T23n1435_p0369c28║ thán phạm bất tự xưng thán phạm 。hựu nhị phạm 。khởi phạm toạ phạm 。hựu nhị phạm 。
T23n1435_p0369c29║ miên phạm bất miên phạm 。hựu nhị phạm ngữ phạm mặc nhiên phạm 。hựu nhị phạm cố
T23n1435_p0370a01║ phạm bất cố phạm 。hữu nhị si 。vô tri si phóng dật si 。hữu nhị phú 。vô
T23n1435_p0370a02║ tri phú phóng dật phú 。hựu nhị nhân 。ưng dữ biệt trụ 。hữu nhị nhân 。ưng
T23n1435_p0370a03║ dữ ma na đoá 。hữu nhị nhân 。ưng dữ bản nhật trị 。hữu nhị nhân 。ưng dữ
T23n1435_p0370a04║ xuất tội 。sở vị tỉ khâu phi tỉ khâu thụ đại giới phi thụ đại giới giả 。
T23n1435_p0370a05║ hựu nhị tăng trung đoán sự giả 。hữu bí sai bất bí sai 。hựu nhị đoán sự
T23n1435_p0370a06║ giả 。bí yết ma bất bí yết ma 。yết ma giả hữu nhị công đức 。vị đắc
T23n1435_p0370a07║ chúng ý năng vô úy đoán sự 。hựu nhị đoán sự giả 。hữu tu vô tu 。hựu
T23n1435_p0370a08║ nhị đoán sự giả 。hữu tư vô tư 。nhược dĩ phi pháp hữu tư 。nhược như pháp
T23n1435_p0370a09║ vô tư 。hựu nhị đoán sự giả 。nhược tự văn nhược tùng tha văn 。hựu nhị đoán
T23n1435_p0370a10║ sự giả 。nhược tự khu nhược giáo tha khu 。hựu nhị đoán sự giả 。tránh bất tránh 。
T23n1435_p0370a11║ hựu nhị đoán sự giả 。thông lợi a hàm bất thông lợi a hàm 。hựu nhị đoán
T23n1435_p0370a12║ sự giả 。thiện phân biệt a hàm 。bất thiện phân biệt a hàm 。hựu nhị đoán sự
T23n1435_p0370a13║ giả liễu ngữ bất liễu ngữ 。hựu nhị đoán sự giả 。thiện ngữ bất thiện ngữ 。hựu
T23n1435_p0370a14║ nhị đoán sự giả 。cật vấn bất cật vấn 。hựu nhị đoán sự giả 。cấp tính bất
T23n1435_p0370a15║ cấp tính 。hựu nhị đoán sự giả 。tự tri bất tự tri hựu nhị đoán sự giả 。
T23n1435_p0370a16║ tri lượng bất tri lượng 。hựu nhị đoán sự giả 。tùy chúng bất tùy chúng 。hựu nhị
T23n1435_p0370a17║ đoán sự giả 。tự dự bất tự dự 。hựu nhị đoán sự giả 。năng chỉ bất năng
T23n1435_p0370a18║ chỉ 。hựu nhị đoán sự giả 。nhuyễn ngữ thô ngữ 。hựu nhị đoán sự giả 。trì giới
T23n1435_p0370a19║ bất trì giới 。hữu khả a bất khả a 。ưng cử bất ưng cử 。ưng kính bất
T23n1435_p0370a20║ ưng kính diệc nhĩ 。hựu nhị vô trí 。giới phạm kiến phạm 。hựu nhị trí 。giới bất
T23n1435_p0370a21║ phạm kiến bất phạm 。hựu nhị phạm 。giới phạm kiến phạm 。hựu nhị bất phạm 。giới cụ
T23n1435_p0370a22║ kiến cụ 。hựu nhị chủng a 。tỉ khâu phi tỉ khâu thụ giới bất thụ giới 。hựu
T23n1435_p0370a23║ nhị khổ thiết 。hữu phạt yết ma nhược tăng hòa hợp dữ 。hựu nhị y chỉ 。hữu
T23n1435_p0370a24║ phạt nhược tăng hòa hợp dữ 。hữu nhị khu xuất 。hữu phạt yết ma nhược tăng khu
T23n1435_p0370a25║ xuất 。hựu nhị hạ ý 。hữu phạt yết ma nhược tăng dữ hạ ý 。hựu nhị nhân
T23n1435_p0370a26║ ưng biệt trụ 。hựu nhị nhân ưng dữ ma na đoá 。hựu nhị nhân ưng dữ
T23n1435_p0370a27║ bản nhật trị 。hựu nhị nhân ưng dữ xuất tội 。vị tỉ khâu phi tỉ khâu thụ
T23n1435_p0370a28║ giới phi thụ giới 。hữu nhị thanh tịnh 。hối quá phát lộ tội danh 。hựu nhị thanh
T23n1435_p0370a29║ tịnh 。bạch bất bạch nhược hối quá nhược phát lộ 。nhược tăng tránh ưng hoàn phó tăng
T23n1435_p0370b01║ nhược dữ tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tăng tránh tăng ưng thụ 。tam nhân nhị
T23n1435_p0370b02║ nhân nhất nhân diệc ưng thụ 。nhược tăng tránh tăng ưng diệt 。tam nhân nhị nhân nhất
T23n1435_p0370b03║ nhân diệc ưng diệt 。hựu nhị phi pháp kiểm hiệu 。phi pháp tác pháp kiểm hiệu 。pháp
T23n1435_p0370b04║ tác phi pháp kiểm hiệu 。hựu nhị như pháp kiểm hào 。phi pháp tác phi pháp kiểm
T23n1435_p0370b05║ hiệu 。pháp tác pháp kiểm hiệu 。hựu nhị phạm phạt 。bất sứ tác bất giáo hoá
T23n1435_p0370b06║ (nhị pháp cánh )。
T23n1435_p0370b07║   tam pháp sơ
T23n1435_p0370b08║ hữu tam tì ni 。tham dục tì ni 。sân khuể tì ni 。ngu si tì ni 。hữu
T23n1435_p0370b09║ tam phi tì ni 。phi tham dục tì ni 。phi sân khuể tì ni 。phi ngu si
T23n1435_p0370b10║ tì ni 。hữu tam yết ma 。bạch yết ma bạch nhị yết ma bạch tứ yết ma 。
T23n1435_p0370b11║ hữu tam ưng bình xứ 。đại tiện tiểu tiện tước dương chi 。hữu tam phạm 。tham dục
T23n1435_p0370b12║ phạm sân khuể phạm ngu si phạm 。hữu tam cộng trụ 。phạm giả bất phạm giả tự
T23n1435_p0370b13║ thuyết giả 。hữu tam biệt trụ 。phạm giả bất phạm giả tự thuyết giả 。hữu tam
T23n1435_p0370b14║ thế sở cung dưỡng 。vị như lai chí chân đẳng chính giác 。lậu tận a la hán 。
T23n1435_p0370b15║ chuyển luân thánh vương 。hữu tam hoa cung dưỡng 。hữu tam hương cung dưỡng 。hữu tam
T23n1435_p0370b16║ kĩ lạc cung dưỡng 。hữu tam phan cung dưỡng 。hữu tam cái cung dưỡng 。hữu tam
T23n1435_p0370b17║ tăng cung dưỡng 。hữu tam thế sở tôn kính 。vị như lai chí chân đẳng chính giác
T23n1435_p0370b18║ lậu tận a la hán 。chuyển luân thánh vương 。hữu tam đồng ý thượng trung hạ 。thượng
T23n1435_p0370b19║ đồng ý giả 。ưng thượng trung hạ đồng ý 。trung đồng ý giả 。bất ưng thượng đồng
T23n1435_p0370b20║ ý 。ưng trung hạ đồng ý 。hạ đồng ý giả 。ưng hạ đồng ý 。bất ưng thượng
T23n1435_p0370b21║ trung đồng ý 。thượng đồng ý giả 。tác thượng trung hạ đồng ý hảo 。trung đồng ý
T23n1435_p0370b22║ giả 。tác trung hạ đồng ý hảo 。nhược tác thượng đồng ý giả bất hảo 。hạ đồng
T23n1435_p0370b23║ ý giả 。tác hạ đồng ý hảo 。nhược tác thượng trung đồng ý giả bất hảo 。thượng
T23n1435_p0370b24║ đồng ý giả 。ưng tác thượng trung hạ đồng ý thủ 。trung đồng ý giả 。ưng tác
T23n1435_p0370b25║ trung hạ đồng ý thủ 。bất ưng thượng đồng ý thủ 。hạ đồng ý giả 。ưng hạ
T23n1435_p0370b26║ đồng ý thủ 。bất ưng thượng trung đồng ý thủ 。hữu tam tri 。tri phạm tri bất
T23n1435_p0370b27║ phạm tri chế giới (tam pháp cánh )。
T23n1435_p0370b28║   tứ pháp sơ
T23n1435_p0370b29║ hữu tứ tránh 。đấu tránh vô căn tránh phạm tội tránh thường sở hành tránh 。hữu tứ
T23n1435_p0370c01║ dược 。thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。hữu tứ chúng 。sa lợi
T23n1435_p0370c02║ chúng bà la môn chúng cư sĩ chúng sa môn chúng 。phục hữu tứ chúng 。tỉ khâu
T23n1435_p0370c03║ chúng tỉ khâu ni chúng ưu bà tắc chúng ưu bà di chúng 。phục hữu tứ chúng 。
T23n1435_p0370c04║ tứ thiên vương chúng đao lợi thiên chúng ma chúng phạm thiên vương chúng 。phục hữu tứ
T23n1435_p0370c05║ chúng 。bí giáo chúng bất bí giáo chúng trược chúng thanh tịnh chúng 。hữu tứ bi 。
T23n1435_p0370c06║ nhất lân mẫn 。nhị lợi ích 。tam bất não hại 。tứ trụ chính pháp 。hữu tứ
T23n1435_p0370c07║ chỉ 。tham dục chỉ sân khuể chỉ ngu si chỉ tà kiến chỉ 。hữu tứ sự cố
T23n1435_p0370c08║ như lai thiết giáo 。phạm bất phạm khinh trùng hữu tứ sự cố như lai chế giới 。
T23n1435_p0370c09║ vi lợi ích vi xứ vi thời vi nhân 。hữu tứ điều phục 。khổ thiết y chỉ
T23n1435_p0370c10║ khu xuất hạ ý hữu tứ dược ưng quan 。hữu tịnh dược tạp bất tịnh 。bất tịnh
T23n1435_p0370c11║ tạp tịnh 。tịnh tạp tịnh 。bất tịnh tạp bất tịnh 。hữu tứ sự 。đấu tránh sự 。
T23n1435_p0370c12║ vô căn tránh sự 。phạm tội tránh sự 。thường sở hành tránh sự 。phục hữu tứ sự 。
T23n1435_p0370c13║ khổ thiết y chỉ khu xuất hạ ý 。hữu tứ sự 。bất kiến tấn 。bất tác tấn 。
T23n1435_p0370c14║ ác tà bất trừ tấn 。mịch tội tướng tấn 。hữu tứ sự 。nhược a nhược mạ nhược
T23n1435_p0370c15║ dị ngữ nhược mặc nhiên 。như lai dĩ tứ cảnh giới cố chế giới 。thần túc cảnh
T23n1435_p0370c16║ giới 。trí cảnh giới 。pháp cảnh giới 。nhân cảnh giới (tứ pháp cánh )。
T23n1435_p0370c17║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập TTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment