Thập Tụng Luật – Quyển 51

Tzed Version
T23n1435_p0370c18║
T23n1435_p0370c19║
T23n1435_p0370c20║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập nhất (đệ bát tụng chi tứ )
T23n1435_p0370c21║
T23n1435_p0370c22║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0370c23║   ngũ pháp sơ
T23n1435_p0370c24║ hữu ngũ sự cố tăng dữ hạ ý 。thuyết phật quá pháp quá tăng quá giới quá 。
T23n1435_p0370c25║ tác phi uy nghi 。phục hữu ngũ sự 。tăng dữ tác hạ ý 。mạ tỉ khâu 。đạo
T23n1435_p0370c26║ thuyết tỉ khâu 。xuất tỉ khâu quá 。xứ xứ thuyết tha quá 。sứ tha bất đắc thí
T23n1435_p0370c27║ bất đắc trụ xứ 。phục hữu ngũ sự 。tăng dữ hạ ý 。mạ bạch y đạo thuyết
T23n1435_p0370c28║ bạch y xuất bạch y quá 。xứ xứ thuyết tha quá 。sứ bạch y bất đắc lợi
T23n1435_p0370c29║ thất trụ xứ 。phục hữu ngũ sự 。tăng dữ hạ ý 。tỉ khâu lưỡng thiệt đấu tha 。
T23n1435_p0371a01║ dĩ tỉ khâu hướng tỉ khâu lưỡng thiệt 。dĩ bạch y hướng bạch y lưỡng thiệt 。dĩ
T23n1435_p0371a02║ tỉ khâu hướng bạch y lưỡng thiệt 。dĩ bạch y hướng tỉ khâu lưỡng thiệt 。tác thế
T23n1435_p0371a03║ gian pháp mạ hữu ngũ sự 。hình tướng sinh chủng tác phạm bệnh 。phục hữu ngũ sự 。
T23n1435_p0371a04║ hình tướng sinh tướng tác đa phiền não tác thế gian pháp mạ 。hữu ngũ chủng bì
T23n1435_p0371a05║ bất ưng súc 。sư tử bì hổ bì báo bì thát bì li bì 。hữu ngũ
T23n1435_p0371a06║ chủng bì bất ưng súc 。tượng bì mã bì cẩu bì dã can bì hắc lộc bì 。
T23n1435_p0371a07║ hữu ngũ chủng phẩn tảo y 。bất ưng súc 。hoả thiêu y ngưu tước y thử đạm
T23n1435_p0371a08║ y sơ giá y sản y 。hữu ngũ sự 。lão tỉ khâu ngữ bất ưng thụ 。
T23n1435_p0371a09║ vô nghĩa ngữ 。phi pháp ngữ 。phi tì ni ngữ 。vô lân mẫn ngữ 。phi giáo sắc
T23n1435_p0371a10║ ngữ 。hữu ngũ 。tự thuyết a la hán 。như tiên thuyết 。phật ngữ ưu ba li 。
T23n1435_p0371a11║ tỉ khâu dục nhập tăng 。ưng trụ ngũ pháp trung 。như tiên thuyết 。hữu ngũ sự 。phạm
T23n1435_p0371a12║ tăng già bà thi sa 。như tiên thuyết 。hữu ngũ xứ phân 。giới xứ phân 。thí xứ
T23n1435_p0371a13║ phân đạo kính hành xứ phân 。giới xứ phân 。kiến xứ phân 。hữu ngũ thuần sắc
T23n1435_p0371a14║ bất ưng súc 。thuần xích thuần thanh thuần uất kim sắc thuần hoàng lam sắc thuần mạn
T23n1435_p0371a15║ đề sá sắc 。hữu ngũ chủng đại sắc bất ưng súc 。khung già sắc kiềm xà sắc
T23n1435_p0371a16║ lô da na sắc tha lê đa sắc a lê đà la sắc 。hữu ngũ sự 。thát
T23n1435_p0371a17║ lợi sá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất kiến ngôn kiến 。bất văn ngôn văn 。bất
T23n1435_p0371a18║ ức ngôn ức 。bất tri ngôn tri 。phi pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ sự thát lợi
T23n1435_p0371a19║ trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng
T23n1435_p0371a20║ diệt tránh 。kiến ngôn kiến 。văn ngôn văn 。ức ngôn ức 。tri ngôn tri 。pháp ngôn
T23n1435_p0371a21║ pháp 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát
T23n1435_p0371a22║ lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。tùy ái sân bố si phi pháp ngôn pháp 。
T23n1435_p0371a23║ thị danh ngũ sự thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。
T23n1435_p0371a24║ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất tùy ái sân bố si pháp ngôn pháp 。
T23n1435_p0371a25║ thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi
T23n1435_p0371a26║ trá tỉ khâu hữu phạm 。bất kiến ngôn kiến 。bất văn ngôn văn 。bất ức ngôn ức 。
T23n1435_p0371a27║ bất tri ngôn tri 。phi pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu hữu
T23n1435_p0371a28║ phạm 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu vô phạm 。kiến ngôn kiến 。văn ngôn
T23n1435_p0371a29║ văn 。ức ngôn ức 。tri ngôn tri 。pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ sự thát lợi trá
T23n1435_p0371b01║ tỉ khâu vô phạm 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu hữu phạm 。tùy ái
T23n1435_p0371b02║ tùy sân tùy bố tùy si phi pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ sự thát lợi trá
T23n1435_p0371b03║ tỉ khâu hữu phạm 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu vô phạm 。bất tùy
T23n1435_p0371b04║ ái sân bố si pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu vô phạm 。
T23n1435_p0371b05║ hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất thiện tri tránh 。bất
T23n1435_p0371b06║ thiện tri tránh trụ xứ 。bất thiện phân biệt tránh 。bất tri diệt tránh nhân duyên 。bất
T23n1435_p0371b07║ thiện tri diệt tránh dĩ canh khởi nhân duyên 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0371b08║ bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。thiện
T23n1435_p0371b09║ tri tránh 。thiện tri tránh trụ xứ 。thiện phân biệt tránh 。thiện tri diệt tránh nhân duyên 。
T23n1435_p0371b10║ thiện tri diệt tránh dĩ canh bất phục khởi nhân duyên 。thị danh ngũ thát lợi trá
T23n1435_p0371b11║ tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt
T23n1435_p0371b12║ tránh 。bất thiện tri tu đa la 。bất thiện tri tì ni 。bất thiện tri tránh bất
T23n1435_p0371b13║ thiện tri tránh trụ xứ 。bất thiện phân biệt tránh 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0371b14║ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。thiện
T23n1435_p0371b15║ tu đa la 。thiện tì ni 。thiện tri tránh 。thiện tri tránh trụ xứ 。thiện phân biệt
T23n1435_p0371b16║ tránh 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。ngũ tuế
T23n1435_p0371b17║ tỉ khâu bất y chỉ tha 。tri phạm tri bất phạm tri khinh tri trùng quảng thông
T23n1435_p0371b18║ lợi giới 。thị danh ngũ 。ngũ tuế tỉ khâu bất y chỉ tha 。hữu ngũ đồng ý
T23n1435_p0371b19║ thủ 。nhược thân hậu nhược hoạt tại nhược hiện tiền 。nhược thủ dĩ đương ngữ linh tri 。
T23n1435_p0371b20║ thủ dĩ bỉ tất hoan hỉ 。thị danh ngũ đồng ý thủ 。hữu ngũ sự cố 。như
T23n1435_p0371b21║ lai án hành chư phòng xá 。vi đoán tỉ khâu tục ngữ cố 。dĩ sàng ngoạ cụ
T23n1435_p0371b22║ bất liệu lí giả vi liệu lí cố 。dĩ liệu lí hảo an ẩn cố 。khán bệnh
T23n1435_p0371b23║ tỉ khâu cố 。vị chế giới dục chế cố 。thị danh ngũ sự như lai án hành
T23n1435_p0371b24║ phòng xá 。hữu ngũ sự 。như lai tri nhi cố vấn 。vi khởi nhân duyên cố 。vi
T23n1435_p0371b25║ chế giới cố 。vi phân biệt nghĩa cú cố 。dữ tu đa la văn cú tướng tự
T23n1435_p0371b26║ cố 。vi hậu chúng sinh linh tự giải cố 。thị danh ngũ sự như lai tri nhi
T23n1435_p0371b27║ cố vấn 。kinh hành hữu ngũ lợi ích 。tiễu kiện hữu lực bất bệnh tiêu thực ý
T23n1435_p0371b28║ đắc kiên cố 。thị danh kinh hành ngũ lợi 。phục hữu kinh hành ngũ lợi ích 。năng
T23n1435_p0371b29║ hành cố 。giải lao cố 。trừ phong cố 。tiêu lãnh nhiệt bệnh cố 。ý đắc kiên
T23n1435_p0371c01║ cố 。thị danh kinh hành ngũ lợi 。hữu ngũ phi pháp phát lộ 。hướng biệt trụ
T23n1435_p0371c02║ nhân 。bất cộng trụ nhân 。vị thụ đại giới chúng 。vô tàn sự 。bất kiến thị sự
T23n1435_p0371c03║ phát lộ 。thị danh ngũ phi pháp phát lộ 。hữu ngũ như pháp phát lộ 。bất hướng
T23n1435_p0371c04║ biệt trụ nhân 。bất hướng bất cộng trụ nhân 。bất hướng vị thụ đại giới chúng 。dĩ
T23n1435_p0371c05║ hữu tàn sự 。kiến thị sự phát lộ 。thị danh ngũ sự như pháp phát lộ 。hữu
T23n1435_p0371c06║ ngũ sự 。phi pháp tác khổ thiết yết ma 。phi pháp phi tì ni 。ưng già ưng
T23n1435_p0371c07║ trí 。vô sự bất hiện tiền tác 。vô cử giả bất linh tha ức bất tam vấn
T23n1435_p0371c08║ tác 。thị danh ngũ sự tác phi pháp khổ thiết yết ma 。hữu ngũ như pháp tác
T23n1435_p0371c09║ khổ thiết yết ma 。thị pháp thị tì ni 。bất ưng già bất ưng trí 。hữu sự
T23n1435_p0371c10║ hiện tiền tác 。hữu cử giả linh tha ức niệm 。tam vấn tác 。thị danh ngũ như
T23n1435_p0371c11║ pháp dữ khổ thiết yết ma 。hữu ngũ sự 。danh thiện hảo thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0371c12║ khâu 。kiến ngôn kiến 。văn ngôn văn 。ức ngôn ức 。tri ngôn tri 。pháp ngôn pháp 。
T23n1435_p0371c13║ thị danh ngũ thiện hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi
T23n1435_p0371c14║ trá tỉ khâu 。bất tùy ái sân bố si pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ hảo thát
T23n1435_p0371c15║ lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ khâu 。thiện phân biệt
T23n1435_p0371c16║ thủ sự 。vô quá giả bất thuyết hữu quá 。hữu quá giả thuyết quá 。bất thanh
T23n1435_p0371c17║ tịnh biên sinh bất thanh tịnh 。thanh tịnh biên sinh thanh tịnh 。pháp ngôn pháp 。thị danh
T23n1435_p0371c18║ ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ khâu 。
T23n1435_p0371c19║ thiện phân biệt sự bất thị lực 。tăng trung đoán sự 。đắc thính dĩ cử tha sự 。
T23n1435_p0371c20║ vô thiên tư thụ hối quá 。vô thiên tư kiến tha quá 。vô thiên tư thuyết tha
T23n1435_p0371c21║ quá 。pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh
T23n1435_p0371c22║ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。thiện thủ tránh 。thiện tri tránh xứ 。thiện phân biệt tránh 。
T23n1435_p0371c23║ thiện tri tránh diệt dĩ canh bất khởi 。pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ hảo thát lợi
T23n1435_p0371c24║ trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ khâu 。thiện tri tu đa
T23n1435_p0371c25║ la 。thiện tri tì ni 。thiện tri tránh 。thiện tri tránh xứ 。pháp ngôn pháp 。thị
T23n1435_p0371c26║ danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。phục hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá
T23n1435_p0371c27║ tỉ khâu 。thụ giới mãn thập tuế nhược quá thập tuế 。nhược trì giới nhược đa văn 。
T23n1435_p0371c28║ thiện như pháp đoán tự nghi tha nghi 。thiện năng đoán tự tha ác tà kiến 。thị
T23n1435_p0371c29║ danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0372a01║ khâu 。thiện năng linh tha trụ giới 。thiện giáo tì ni a tì đàm 。đệ tử nhược
T23n1435_p0372a02║ nhập tha phương bất lạc năng tương lai 。năng khán bệnh giáo tha khán 。thị danh ngũ
T23n1435_p0372a03║ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ khâu 。năng
T23n1435_p0372a04║ linh tha hữu tín hữu trì giới hữu đa văn hữu thí hữu trí 。thị danh ngũ
T23n1435_p0372a05║ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。phục hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ khâu 。
T23n1435_p0372a06║ nhược tự trụ vô học giới vô học định vô học 。trí vô học giải thoát giải
T23n1435_p0372a07║ thoát tri kiến 。diệc năng linh tha trụ vô học giới định tuệ giải thoát giải thoát
T23n1435_p0372a08║ tri kiến 。thị danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。phục hữu ngũ sự 。danh hảo
T23n1435_p0372a09║ thát lợi trá tỉ khâu 。tri phạm tri bất phạm tri khinh tri trùng quảng thông lợi
T23n1435_p0372a10║ giới 。thị danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi
T23n1435_p0372a11║ trá tỉ khâu 。tri xuất gia tri yết ma tri giáo thụ tri y chỉ tri chướng
T23n1435_p0372a12║ đạo bất chướng đạo 。thị danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu (ngũ pháp cánh )。
T23n1435_p0372a13║   lục pháp như tiên thuyết
T23n1435_p0372a14║   thất pháp như tiên thuyết
T23n1435_p0372a15║   bát pháp sơ
T23n1435_p0372a16║ bất ưng súc bát chủng bát 。kim bát ngân bát lưu li bát phả lê bát đồng
T23n1435_p0372a17║ bát bạch lạp bát mộc bát thạch bát 。thị danh bát chủng bát bất ưng súc 。dư
T23n1435_p0372a18║ như tiên thuyết 。
T23n1435_p0372a19║   cửu pháp sơ
T23n1435_p0372a20║ phật ngữ ưu ba li 。nhất tỉ khâu bất năng phá tăng 。nhị tam tứ nãi chí
T23n1435_p0372a21║ cửu tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến giả năng phá 。nhất tỉ khâu ni nhất thức xoa
T23n1435_p0372a22║ ma ni nhất sa di nhất sa di ni nhất xuất gia nhất xuất gia ni bất năng
T23n1435_p0372a23║ phá tăng 。nhị tam tứ nãi chí cửu diệc bất năng phá 。ưu ba li 。nhược
T23n1435_p0372a24║ hữu cửu tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến giả năng phá tăng 。hữu cửu phạm 。phạm ba
T23n1435_p0372a25║ la di phạm tăng già bà thi sa 。phạm ba dật đề 。phạm ba la đề đề
T23n1435_p0372a26║ xá ni 。phạm đột cát la 。phạm ác khẩu đột cát la 。phạm thâu lan già đột
T23n1435_p0372a27║ cát la 。phạm tì ni đột cát la 。phạm uy nghi đột cát la 。thị danh cửu
T23n1435_p0372a28║ phạm hữu cửu thối 。giới thối kiến thối mệnh thối 。uy nghi thối tự thối tha thối 。
T23n1435_p0372a29║ tri thức thối tư sinh vật thối sinh tử thối 。thị danh cửu thối 。hữu cửu bất
T23n1435_p0372b01║ thối 。giới bất thối kiến bất thối mệnh bất thối 。uy nghi bất thối tự bất thối
T23n1435_p0372b02║ tha bất thối 。tri thức bất thối tư sinh vật bất thối sinh tử bất thối 。thị
T23n1435_p0372b03║ danh cửu bất thối 。phật ngữ ưu ba li 。thát lợi trá tỉ khâu nhược đoán tránh
T23n1435_p0372b04║ thời 。ưng dĩ cửu sự 。quan ngôn giả 。quan tránh giả 。quan uy nghi 。quan lai
T23n1435_p0372b05║ vãng xứ 。quan thân lí 。quan tri thức 。quan thân khẩu hành 。quan tiên lai 。quan
T23n1435_p0372b06║ vân hà tướng ngôn 。ưng thính tha ngữ ưng tùng tha văn 。thị danh cửu ưng quan
T23n1435_p0372b07║ ngôn giả tránh giả 。hà đẳng cửu sự quan bỉ ngôn giả 。quan đấu bất đấu 。
T23n1435_p0372b08║ quan tránh bất tránh 。quan tướng trì bất tướng trì 。quan tướng ngôn bất tướng ngôn 。quan
T23n1435_p0372b09║ phạm giới 。quan phạm kiến 。quan phạm mệnh 。quan ngôn ngữ 。quan tùng tha văn 。thị
T23n1435_p0372b10║ danh cửu ưng quan 。bỉ ngôn giả 。nhĩ thời trường lão ưu ba li 。vãng đáo phật
T23n1435_p0372b11║ sở đầu diện tác lễ tại nhất diện lập 。thiện tai thế tôn 。nguyện lược thuyết pháp 。
T23n1435_p0372b12║ linh ngã tri thị pháp thị tì ni thị phật giáo 。phật ngữ ưu ba li 。nhược
T23n1435_p0372b13║ pháp tùy dục bất tùy vô dục 。tùy sân bất tùy vô sân 。tùy tật đố bất
T23n1435_p0372b14║ tùy vô tật đố 。tùy vãng lai bất tùy bất vãng lai 。tùy tăng trường bất tùy
T23n1435_p0372b15║ bất tăng trường 。tùy đấu bất tùy vô đấu 。tùy tránh bất tùy vô tránh 。tùy tướng
T23n1435_p0372b16║ trì bất tùy bất tướng trì 。tùy tướng ngôn bất tùy bất tướng ngôn 。ưu bà li 。
T23n1435_p0372b17║ nhữ định tri thị phi pháp phi tì ni phi phật giáo 。ưu bà li 。nhược pháp
T23n1435_p0372b18║ tùy vô dục bất tùy dục 。tùy vô sân bất tùy sân 。tùy vô tật đố bất
T23n1435_p0372b19║ tùy tật đố 。tùy bất vãng lai bất tùy vãng lai 。tùy bất tăng trường bất tùy
T23n1435_p0372b20║ tăng trường 。tùy bất đấu bất tùy đấu 。tùy bất tránh bất tùy tránh 。tùy bất tướng
T23n1435_p0372b21║ trì bất tùy tướng trì 。tùy bất tướng ngôn bất tùy tướng ngôn 。nhữ định tri thị
T23n1435_p0372b22║ pháp thị tỉ ni thị phật giáo 。
T23n1435_p0372b23║ nhĩ thời trường lão a na luật 。vãng đáo phật sở đầu diện tác lễ tại nhất
T23n1435_p0372b24║ diện toạ 。bạch phật ngôn 。thiện tai thế tôn 。nguyện lược thuyết pháp 。linh ngã tri thị
T23n1435_p0372b25║ pháp thị tỉ ni thị phật giáo 。phật ngữ a na luật 。nhược pháp tùy tham bất
T23n1435_p0372b26║ tùy vô tham 。tùy vô áp bất tùy áp 。tùy đa dục bất tùy thiểu dục 。tùy
T23n1435_p0372b27║ bất tri túc bất tùy tri túc 。tùy nan mãn bất tùy dị mãn 。tùy phóng dật
T23n1435_p0372b28║ bất tùy bất phóng dật 。tùy phi pháp bất tùy pháp 。tùy bội pháp bất tùy bất
T23n1435_p0372b29║ bội pháp 。tùy thế tục ngữ bất tùy tì ni ngữ 。phật ngữ a na luật 。nhữ
T23n1435_p0372c01║ định tri thị phi pháp phi tì ni phi phật giáo 。a na luật 。nhược pháp tùy
T23n1435_p0372c02║ vô tham bất tùy tham 。tùy áp bất tùy vô áp 。tùy thiểu dục bất tùy đa
T23n1435_p0372c03║ dục 。tùy tri túc bất tùy bất tri túc 。tùy dị mãn bất tùy nan mãn 。tùy
T23n1435_p0372c04║ bất phóng dật bất tùy phóng dật 。tùy pháp bất tùy phi pháp 。tùy thuận pháp bất
T23n1435_p0372c05║ tùy bội pháp 。tùy tỉ ni ngữ bất tùy tục ngữ 。nhữ định tri thị pháp thị
T23n1435_p0372c06║ tì ni thị phật giáo 。như trường lão ưu ba li sở vấn 。đại ái đạo diệc
T23n1435_p0372c07║ như thị vấn 。như trường lão a na luật sở vấn 。sấu cù đàm di diệc như
T23n1435_p0372c08║ thị vấn 。hữu cửu y chỉ 。nhược thiện nam tử y chỉ tín tâm 。xả bất thiện
T23n1435_p0372c09║ thủ thiện giả 。thị danh xả bất thiện thủ thiện 。giới văn thí trí diệc nhĩ 。thị
T23n1435_p0372c10║ danh thiện nam tử y chỉ tín tâm xả bất thiện thủ thiện 。thị nhân trụ thị
T23n1435_p0372c11║ ngũ pháp dĩ 。ưng canh chứng tứ pháp 。pháp nhẫn tùy nhẫn lạc nhẫn khí xả nhẫn 。
T23n1435_p0372c12║ thị danh cửu y chỉ 。hữu ngoại đạo 。danh bà a thụ hòa 。vãng đáo phật sở
T23n1435_p0372c13║ vấn tấn tại nhất diện toạ dĩ bạch phật ngôn 。cù đàm 。tiên tại ưu lâu tần
T23n1435_p0372c14║ lễ quốc ni liên thiền hà biên 。tại nhất ca hòa la thụ hạ 。đắc a nậu
T23n1435_p0372c15║ đa la tam miệu tam bồ đề 。bất cửu ngã thời bỉ xứ tùng cù đàm văn 。
T23n1435_p0372c16║ lậu tận a la hán 。bất hoàn sinh tử bất tác ngũ sự 。bất cố sát sinh
T23n1435_p0372c17║ bất đạo bất dâm bất cố vọng ngữ bất ẩm tửu 。ngã tùng cù đàm văn thuyết
T23n1435_p0372c18║ thị ngữ 。tức tiện tín thụ 。phật ngôn 。ngã tiên dĩ thuyết kim diệc phục thuyết 。lậu
T23n1435_p0372c19║ tận a la hán 。bất hoàn sinh tử bất tác cửu sự 。bất cố sát sinh bất
T23n1435_p0372c20║ đạo bất dâm bất cố vọng ngữ bất ẩm tửu bất tùy ái sân bố si 。thị
T23n1435_p0372c21║ danh cửu sự 。hữu ngoại đạo 。danh sa đà 。vãng đáo phật sở vấn tấn 。tại nhất
T23n1435_p0372c22║ diện toạ dĩ bạch phật ngôn 。cù đàm 。tiên tại ưu lâu tần loa quốc ni liên
T23n1435_p0372c23║ thiền hà biên 。tại nhất ca hòa la thụ hạ 。đắc a nậu đa la tam miệu
T23n1435_p0372c24║ tam bồ đề 。bất cửu ngã thời bỉ xứ tùng cù đàm văn 。lậu tận a la
T23n1435_p0372c25║ hán 。bất hoàn sinh tử bất tác ngũ sự 。bất cố sát sinh bất đạo bất dâm
T23n1435_p0372c26║ bất cố vọng ngữ bất ẩm tửu 。ngã tùng cù đàm văn thuyết thị ngữ 。tức tiện
T23n1435_p0372c27║ tín thụ 。phật ngôn 。ngã tiên dĩ thuyết kim diệc phục thuyết 。lậu tận a la hán 。
T23n1435_p0372c28║ bất hoàn sinh tử bất tác cửu sự 。bất cố sát sinh 。bất đạo bất dâm 。bất
T23n1435_p0372c29║ cố vọng ngữ 。bất ẩm tửu 。bất lai hoàn 。bất khởi tà kiến 。kiến thường pháp 。
T23n1435_p0373a01║ quan sinh tử vô thường 。thị danh cửu sự 。hữu cửu não 。vô lợi vô ích 。não
T23n1435_p0373a02║ ngã bất an ẩn ngã 。dư như tiên thuyết (cửu pháp cánh )。
T23n1435_p0373a03║   thập pháp sơ
T23n1435_p0373a04║ hữu thập lợi 。nhiếp tăng cố 。tăng nhất tâm cố 。tăng an lạc hành cố 。chiết
T23n1435_p0373a05║ phục cao tâm cố 。bất tín giả linh đắc tín cố 。dĩ tín giả linh tăng trường
T23n1435_p0373a06║ cố 。tàm quý giả linh đắc an lạc cố 。già kim thế não lậu cố 。đoán hậu
T23n1435_p0373a07║ thế lậu cố 。phật pháp cửu trụ cố 。thị danh thập lợi 。hữu thập ngữ 。tùy tu
T23n1435_p0373a08║ đa la ngữ tì ni ngữ a tì đàm ngữ 。hòa thượng ngữ a xà lê ngữ 。
T23n1435_p0373a09║ giới ngữ y ngữ bát ngữ thực ngữ dược ngữ 。thị danh thập ngữ 。hữu thập nguyện 。
T23n1435_p0373a10║ tu đa la nguyện tì ni nguyện a tì đàm nguyện 。hòa thượng nguyện a xà lê
T23n1435_p0373a11║ nguyện 。giới nguyện y nguyện bát nguyện thực nguyện dược nguyện 。thị danh thập nguyện 。hữu thập
T23n1435_p0373a12║ yết ma 。bạch yết ma 。bạch nhị yết ma 。bạch tứ yết ma 。tăng yết ma 。
T23n1435_p0373a13║ thát lại trá tỉ khâu yết ma 。giới yết ma 。phi pháp yết ma 。như pháp
T23n1435_p0373a14║ yết ma 。biệt chúng yết ma 。hòa hợp chúng yết ma 。thị danh thập yết ma 。hữu
T23n1435_p0373a15║ thập trị 。khổ thiết 。y chỉ 。khu xuất 。hạ ý 。bất kiến tấn 。bất tác tấn 。
T23n1435_p0373a16║ ác tà bất trừ tấn 。biệt trụ 。ma na đoá 。bản nhật trị 。thị danh thập
T23n1435_p0373a17║ trị 。hữu thập phạt 。khổ thiết y chỉ khu xuất hạ ý 。bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0373a18║ tấn 。ác tà bất trừ tấn 。biệt trụ ma na đoá bản nhật trị 。thị danh thập
T23n1435_p0373a19║ phạt hữu thập già thụ giới pháp 。sát phụ sát mẫu 。sát a la hán 。xuất phật
T23n1435_p0373a20║ thân huyết 。bản phạm trùng tội 。tặc trụ tỉ khâu 。bản bạch y 。bất năng nam 。
T23n1435_p0373a21║ ô tỉ khâu ni 。việt tế nhân 。thị danh thập già thụ giới pháp 。hữu thập nan 。
T23n1435_p0373a22║ vương nan tặc nan hoả nan thuỷ nan ác thú nan long nan nhân nan 。phi nhân
T23n1435_p0373a23║ nan mệnh nan phạm hành nan 。thị danh thập nan 。hữu thập phi tì ni 。vị thập
T23n1435_p0373a24║ bất thiện nghiệp 。hữu thập tì ni 。vị thập thiện nghiệp 。phục hữu thập phi tì ni 。
T23n1435_p0373a25║ vị thập tà 。hữu thập tì ni 。vị vô học thập chân 。hữu thập vô chí 。
T23n1435_p0373a26║ biệt trụ giả 。biệt trụ cánh giả 。hành ma na đoá 。hành ma na đoá cánh 。khổ
T23n1435_p0373a27║ thiết y chỉ 。khu xuất hạ ý 。bất kiến tấn bất tác tấn 。thị danh thập vô
T23n1435_p0373a28║ chí 。hữu thập phi pháp già thuyết giới 。phi ba la di 。bất xuất ba la di
T23n1435_p0373a29║ sự 。bất khinh a tăng 。bất xuất khinh a tăng sự 。bất xả giới 。bất xuất xả
T23n1435_p0373b01║ giới sự 。tùy thuận như pháp tăng sự 。bất phá giới bất phá kiến bất phá uy
T23n1435_p0373b02║ nghi 。bất kiến bất văn bất nghi 。thị danh thập phi pháp già thuyết giới 。hà đẳng
T23n1435_p0373b03║ thập như pháp già thuyết giới 。phạm ba la di 。xuất ba la di sự 。khinh
T23n1435_p0373b04║ a tăng 。xuất khinh a tăng sự 。xả giới 。xuất xả giới sự 。bất tùy thuận như
T23n1435_p0373b05║ pháp tăng sự 。phá giới phá kiến phá uy nghi 。kiến văn nghi 。thị danh thập như
T23n1435_p0373b06║ pháp già thuyết giới 。
T23n1435_p0373b07║ nhĩ thời phật tại bà già na lê bàn quốc 。thị trung hữu nhất ưu bà tắc 。
T23n1435_p0373b08║ hữu tín lạc tâm 。tạo nhất phòng xá 。biệt thí trường lão la vân 。như tiên thuyết 。
T23n1435_p0373b09║ hữu thập lợi cố như lai kế giới 。nhiếp tăng cố 。tăng nhất tâm cố 。tăng an
T23n1435_p0373b10║ lạc trụ cố 。chiết phục cao tâm cố 。bất tín giả linh tín cố 。dĩ tín
T23n1435_p0373b11║ giả linh tăng trường cố 。tàm quý giả đắc an ẩn trụ cố 。già kim thế não
T23n1435_p0373b12║ lậu cố 。đoán hậu thế lậu cố 。phật pháp cửu trụ cố 。như lai chế giới chế
T23n1435_p0373b13║ tu đa la chế tì ni chế a tì đàm 。tụng tu đa la tụng tì ni
T23n1435_p0373b14║ tụng a tì đàm 。trì tu đa la trì tì ni trì a tì đàm 。trì tu
T23n1435_p0373b15║ đa la giả 。trì tì ni giả 。trì a tì đàm giả 。nhiếp tu đa la 。nhiếp
T23n1435_p0373b16║ tì ni 。nhiếp a tì đàm 。hòa thượng a xà lê 。cộng hành đệ tử cận
T23n1435_p0373b17║ hành đệ tử sa di 。giáo uy nghi tì ni 。thuyết tì ni giả 。ba la đề
T23n1435_p0373b18║ mộc xoa 。thuyết ba la đề mộc xoa giả 。già ba la đề mộc xoa 。già ba
T23n1435_p0373b19║ la đề mộc xoa giả 。thụ tự tứ 。thụ tự tứ giả 。già thụ tự tứ 。già
T23n1435_p0373b20║ thụ tự tứ giả 。dữ dục 。dữ dục giả thụ dục 。thụ dục giả trì dục 。trì
T23n1435_p0373b21║ dục giả thuyết dục 。thuyết dục giả thủ dục 。thủ dục giả dữ thanh tịnh 。dữ thanh
T23n1435_p0373b22║ tịnh giả thụ thanh tịnh 。thụ thanh tịnh giả trì thanh tịnh 。trì thanh tịnh giả thuyết
T23n1435_p0373b23║ thanh tịnh 。thuyết thanh tịnh giả thủ thanh tịnh 。thủ thanh tịnh giả dữ dục thanh tịnh 。
T23n1435_p0373b24║ dữ dục thanh tịnh giả thụ dục thanh tịnh 。thụ dục thanh tịnh giả trì dục thanh
T23n1435_p0373b25║ tịnh 。trì dục thanh tịnh giả thuyết dục thanh tịnh 。thuyết dục thanh tịnh giả thủ dục
T23n1435_p0373b26║ thanh tịnh 。thủ dục thanh tịnh giả dữ tự tứ 。dữ tự tứ giả thụ tự tứ 。
T23n1435_p0373b27║ thụ tự tứ giả trì tự tứ 。trì tự tứ giả thuyết tự tứ 。thuyết tự tứ
T23n1435_p0373b28║ giả thủ tự tứ 。thủ tự tứ giả y chỉ 。y chỉ giả dữ y chỉ dữ
T23n1435_p0373b29║ y chỉ giả thụ y chỉ 。thụ y chỉ giả xả y chỉ 。xả y chỉ giả
T23n1435_p0373c01║ chiết phục khu xuất 。đồng ý hối quá 。thụ hối quá giả 。bạch yết ma 。bạch nhị
T23n1435_p0373c02║ yết ma 。bạch tứ yết ma 。khổ thiết yết ma 。y chỉ yết ma 。khu xuất yết
T23n1435_p0373c03║ ma 。hạ ý yết ma 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác tà bất trừ tấn 。biệt
T23n1435_p0373c04║ trụ ma na đoá bản nhật trị 。xuất tội mịch tội tướng 。cử tha linh ức niệm
T23n1435_p0373c05║ cộng yếu yết ma 。ki hệ yết ma 。khí thính yết ma 。thính bạch yết ma 。
T23n1435_p0373c06║ bất điều phục giả linh điều phục 。giai dĩ thập lợi cố (thập pháp cánh )。
T23n1435_p0373c07║   tăng thập nhất tướng sơ
T23n1435_p0373c08║ hữu sở phạm sự 。ưng ngôn bạch ưng ngôn bất bạch 。đáp ngôn 。phạm ưng ngôn bạch 。
T23n1435_p0373c09║ hựu phạm 。ưng ngôn sắc ưng ngôn phi sắc 。đáp ngôn 。phạm ưng ngôn sắc 。hựu
T23n1435_p0373c10║ phạm 。ưng ngôn khả kiến bất khả kiến 。đáp ngôn 。ưng ngôn khả kiến 。hựu phạm 。
T23n1435_p0373c11║ ưng ngôn căn số phi căn số 。đáp ngôn 。ưng ngôn căn số 。hựu phạm 。ưng ngôn
T23n1435_p0373c12║ hữu lậu phi lậu 。đáp ngôn ưng ngôn hữu lậu hựu phạm 。ưng ngôn 。hữu vi vô
T23n1435_p0373c13║ vi 。đáp ngôn 。ưng ngôn hữu vi 。hựu phạm 。ưng ngôn thế gian xuất thế gian 。
T23n1435_p0373c14║ đáp ngôn 。ưng ngôn thế gian 。hựu phạm 。ưng ngôn âm nhiếp phi âm nhiếp đáp
T23n1435_p0373c15║ ngôn 。ưng ngôn âm nhiếp 。hựu phạm 。ưng ngôn giới nhiếp phi giới nhiếp 。đáp ngôn 。ưng
T23n1435_p0373c16║ ngôn giới nhiếp 。hựu phạm 。ưng ngôn thụ bất thụ 。đáp ngôn 。ưng ngôn thụ 。hựu
T23n1435_p0373c17║ phạm 。ưng ngôn tứ đại tạo 。phi tứ đại tạo 。đáp ngôn 。tứ đại tạo 。hựu
T23n1435_p0373c18║ phạm 。ưng ngôn tưởng phi tưởng 。đáp ngôn 。ưng ngôn tưởng 。hựu phạm ưng ngôn loạn tâm
T23n1435_p0373c19║ phi loạn tâm 。đáp ngôn 。ưng ngôn loạn tâm 。hựu phạm 。ưng ngôn nhiễm bất nhiễm 。
T23n1435_p0373c20║ đáp ngôn 。hữu nhiễm hữu bất nhiễm 。nhiễm giả cố phạm 。phật kế giới 。bất nhiễm giả
T23n1435_p0373c21║ bất cố phạm giới 。hựu phạm 。ưng ngôn tạp bất tạp 。đáp ngôn 。ưng ngôn tạp 。
T23n1435_p0373c22║ hựu phạm ưng ngôn hữu dục vô dục 。đáp ngôn 。hữu dục 。hựu phạm 。ưng ngôn
T23n1435_p0373c23║ hữu trước vô trước 。đáp ngôn 。hữu trước 。hựu phạm 。ưng ngôn hữu đối vô đối 。
T23n1435_p0373c24║ đáp ngôn 。hữu đối 。hựu phạm 。ưng ngôn tâm phi tâm 。đáp ngôn 。hữu tâm 。hựu
T23n1435_p0373c25║ phạm 。ưng ngôn hữu báo vô báo 。đáp ngôn 。hữu báo 。hựu phạm 。ưng ngôn nghiệp
T23n1435_p0373c26║ phi nghiệp 。đáp ngôn 。nghiệp 。hựu phạm 。ưng ngôn ngoại nhập nội nhập 。đáp ngôn 。nội
T23n1435_p0373c27║ nhập 。hựu phạm 。ưng ngôn quá khứ vị lai hiện tại 。đáp ngôn 。hữu quá khứ vị
T23n1435_p0373c28║ lai hiện tại 。quá khứ giả 。nhược sở phạm sự dĩ hướng tha phát lộ hối quá 。
T23n1435_p0373c29║ thị danh quá khứ 。vị lai giả 。vị phạm tất đương phạm giả 。thị danh vị lai 。
T23n1435_p0374a01║ hiện tại giả 。hiện hữu sở phạm 。thị danh hiện tại 。hựu phạm 。ưng ngôn thiện
T23n1435_p0374a02║ bất thiện vô kí 。đáp ngôn 。bất thiện vô kí 。bất thiện giả cố phạm 。phật kế
T23n1435_p0374a03║ giới 。thị danh bất thiện 。vô kí giả 。bất cố phạm giới 。thị danh vô kí 。
T23n1435_p0374a04║ hựu phạm 。ưng ngôn dục giới sắc giới vô sắc giới 。đáp ngôn 。phạm ưng ngôn dục
T23n1435_p0374a05║ giới 。hựu phạm 。ưng ngôn học vô học 。đáp ngôn 。phi học phi vô học 。hựu
T23n1435_p0374a06║ phạm 。ưng ngôn kiến đế đoán tư duy đoán đáp ngôn 。tư duy đoán 。phả hữu tác
T23n1435_p0374a07║ thị sự phạm tức tác thị sự phi phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu bất
T23n1435_p0374a08║ thụ ca hi na y súc trường y 。số số thực 。biệt chúng thực 。bất bạch nhập
T23n1435_p0374a09║ tụ lạc 。bất trước tăng già lê nhập tụ lạc 。thị danh phạm 。nhược tỉ khâu thụ
T23n1435_p0374a10║ ca hi na y súc trường y 。số số thực biệt chúng thực 。bất bạch nhập tụ
T23n1435_p0374a11║ lạc 。bất trước tăng già lê nhập tụ lạc 。thị danh phi phạm 。thị danh tác thị
T23n1435_p0374a12║ sự phạm tức tác thị sự phi phạm 。hữu tác yết ma giả hữu phạm 。hữu tác
T23n1435_p0374a13║ yết ma giả phi phạm 。vân hà tác yết ma giả hữu phạm 。tác yết ma giả
T23n1435_p0374a14║ phi phạm 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà
T23n1435_p0374a15║ bất trừ tấn 。thị tỉ khâu tự kiến tội hướng tha thuyết 。nhược giới ngoại dữ xả
T23n1435_p0374a16║ yết ma 。tức dữ cộng sự cộng trụ giáo thụ 。hữu dư tỉ khâu tác thị ngôn
T23n1435_p0374a17║ tăng dữ thị tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn 。mạc
T23n1435_p0374a18║ dữ thị tỉ khâu cộng sự cộng trụ giáo thụ 。đáp ngôn 。thị nhân kiến tội dĩ
T23n1435_p0374a19║ dữ xả yết ma 。vấn ngôn 。hà xứ xả 。đáp ngôn 。giới ngoại 。hựu ngôn 。thị
T23n1435_p0374a20║ bất thiện xả 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác tà
T23n1435_p0374a21║ bất trừ tấn 。nhược tự kiến tội hướng tha thuyết 。giới nội dữ xả 。cộng sự cộng
T23n1435_p0374a22║ trụ giáo thụ 。hữu tỉ khâu ngôn 。tăng dữ thị tỉ khâu bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0374a23║ tấn ác tà bất trừ tấn 。mạc dữ thị tỉ khâu cộng sự cộng trụ giáo thụ 。
T23n1435_p0374a24║ đáp ngôn 。thị tội dĩ xả 。vấn ngôn 。hà xứ xả 。đáp ngôn 。giới nội 。hựu
T23n1435_p0374a25║ ngôn 。thiện xả 。như thị tác yết ma giả hữu phạm 。như thị tác yết ma giả
T23n1435_p0374a26║ phi phạm 。hữu tri phạm hữu bất tri phạm 。tri phạm giả 。tri ngũ chủng phạm thể 。
T23n1435_p0374a27║ thị danh tri phạm 。bất tri phạm giả 。bất tri ngũ chủng phạm thể 。thị danh bất
T23n1435_p0374a28║ tri phạm 。thị nhân tuy bất tri 。diệc danh vi phạm 。hữu tự tri phạm hữu tội 。
T23n1435_p0374a29║ hữu tha tri phạm hữu tội 。tự tri phạm hữu tội giả 。nhược tri ngũ chủng phạm
T23n1435_p0374b01║ thể 。thị danh tự tri phạm hữu tội 。tha tri phạm hữu tội giả 。nhược khả tín
T23n1435_p0374b02║ ưu bà tắc chứng tri 。thị danh tha tri phạm hữu tội 。hữu ức phạm bất ức
T23n1435_p0374b03║ phạm 。ức phạm giả 。ức ngũ chủng phạm thể 。thị danh ức phạm 。bất ức phạm
T23n1435_p0374b04║ giả 。bất ức ngũ chủng phạm thể 。thị danh bất ức phạm 。hữu hiện tiền phạm bất
T23n1435_p0374b05║ hiện tiền 。phạm hiện tiền phạm giả 。hiện hữu sở phạm 。thị danh hiện tiền 。phạm bất
T23n1435_p0374b06║ hiện tiền phạm giả 。nhược vị phạm tất đương phạm 。thị danh bất hiện tiền phạm hữu
T23n1435_p0374b07║ phạm sự bất cộng trụ 。hữu phạm sự chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất
T23n1435_p0374b08║ cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ
T23n1435_p0374b09║ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh hữu phạm sự bất cộng trụ hữu
T23n1435_p0374b10║ phạm sự chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。
T23n1435_p0374b11║ hữu tác yết ma bất cộng trụ 。hữu tác yết ma chủng chủng bất cộng trụ 。hữu
T23n1435_p0374b12║ chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0374b13║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh tác yết ma bất
T23n1435_p0374b14║ cộng 。trụ tác yết ma chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi
T23n1435_p0374b15║ bất cộng trụ 。hữu tri bất cộng trụ 。hữu tri chủng chủng bất cộng trụ 。hữu
T23n1435_p0374b16║ chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0374b17║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh hữu tri bất
T23n1435_p0374b18║ cộng trụ hữu tri chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng
T23n1435_p0374b19║ trụ 。bất tri bất cộng trụ 。bất tri chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất
T23n1435_p0374b20║ cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ
T23n1435_p0374b21║ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh bất tri bất cộng trụ bất tri
T23n1435_p0374b22║ chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu tự
T23n1435_p0374b23║ thuyết bất cộng trụ 。hữu tự thuyết chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng
T23n1435_p0374b24║ trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn
T23n1435_p0374b25║ cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh tự thuyết bất cộng trụ tự thuyết chủng
T23n1435_p0374b26║ chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu tha thuyết
T23n1435_p0374b27║ bất cộng trụ 。hữu tha thuyết chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ
T23n1435_p0374b28║ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng
T23n1435_p0374b29║ tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh tha thuyết bất cộng trụ tha thuyết chủng chủng
T23n1435_p0374c01║ bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu ức bất cộng
T23n1435_p0374c02║ trụ 。hữu ức chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng
T23n1435_p0374c03║ trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm
T23n1435_p0374c04║ khổ thống tâm 。thị danh hữu ức bất cộng trụ hữu ức chủng chủng bất cộng trụ 。
T23n1435_p0374c05║ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu bất ức bất cộng trụ 。hữu
T23n1435_p0374c06║ bất ức chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。
T23n1435_p0374c07║ nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống
T23n1435_p0374c08║ tâm 。thị danh bất ức bất cộng trụ bất ức chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng
T23n1435_p0374c09║ chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu hiện tiền bất cộng trụ 。hữu hiện tiền
T23n1435_p0374c10║ chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất
T23n1435_p0374c11║ kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。
T23n1435_p0374c12║ thị danh hiện tiền bất cộng trụ hiện tiền chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất
T23n1435_p0374c13║ cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu bất hiện tiền bất cộng trụ 。hữu bất hiện tiền
T23n1435_p0374c14║ chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất
T23n1435_p0374c15║ kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。
T23n1435_p0374c16║ thị danh bất hiện tiền bất cộng trụ bất hiện tiền chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng
T23n1435_p0374c17║ chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu phạm 。tăng dữ tác yết ma tam nhân
T23n1435_p0374c18║ nhị nhân nhất nhân 。vân hà hữu phạm tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân
T23n1435_p0374c19║ nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tác bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0374c20║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。phạm thị sự 。tăng dữ tác
T23n1435_p0374c21║ yết ma 。tức thị sự tam nhân nhị nhân nhất nhân hữu tri giả 。tăng dữ tác
T23n1435_p0374c22║ yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân vân hà tri tăng dữ tác yết ma tam nhân
T23n1435_p0374c23║ nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tác bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0374c24║ tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh tri giả
T23n1435_p0374c25║ tăng dữ tác yết ma 。tức thị sự tam nhân nhị nhân nhất nhân hữu bất tri
T23n1435_p0374c26║ giả 。tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。vân hà bất tri giả
T23n1435_p0374c27║ tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ
T23n1435_p0374c28║ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống
T23n1435_p0374c29║ tâm 。thị danh bất tri giả tăng dữ tác yết ma 。tức thị sự tam nhân nhị
T23n1435_p0375a01║ nhân nhất nhân hữu tự thuyết 。tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。
T23n1435_p0375a02║ vân hà tự thuyết tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ
T23n1435_p0375a03║ khâu 。dữ tỉ khâu tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng
T23n1435_p0375a04║ tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh tự thuyết tăng dữ tác yết ma 。tức thị
T23n1435_p0375a05║ sự tam nhân nhị nhân nhất nhân hữu bất tự thuyết 。tăng dữ tác yết ma tam
T23n1435_p0375a06║ nhân nhị nhân nhất nhân 。vân hà bất tự thuyết tăng dữ tác yết ma tam nhân
T23n1435_p0375a07║ nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0375a08║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh bất tự thuyết tăng
T23n1435_p0375a09║ dữ tác yết ma 。tức thị sự tam nhân nhị nhân nhất nhân hữu ức giả 。tăng
T23n1435_p0375a10║ dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。vân hà ức giả tăng dữ tác
T23n1435_p0375a11║ yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tác bất
T23n1435_p0375a12║ kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。
T23n1435_p0375a13║ thị danh ức giả tăng dữ tác yết ma 。tức thị sự tam nhân nhị nhân nhất
T23n1435_p0375a14║ nhân hữu bất ức 。tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。vân hà
T23n1435_p0375a15║ bất ức tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ
T23n1435_p0375a16║ tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ
T23n1435_p0375a17║ thống tâm 。thị danh bất ức giả tăng dữ tác yết ma 。tức thị sự tam nhân
T23n1435_p0375a18║ nhị nhân nhất nhân 。hữu hiện tiền tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất
T23n1435_p0375a19║ nhân 。vân hà hiện tiền tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược
T23n1435_p0375a20║ tỉ khâu 。dữ tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng
T23n1435_p0375a21║ tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh hiện tiền tăng dữ tác yết ma 。tức
T23n1435_p0375a22║ thị sự tam nhân nhị nhân nhất nhân 。hữu bất hiện tiền tăng dữ tác yết ma
T23n1435_p0375a23║ tam nhân nhị nhân nhất nhân 。vân hà bất hiện tiền tăng dữ tác yết ma tam
T23n1435_p0375a24║ nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn
T23n1435_p0375a25║ ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh bất hiện tiền
T23n1435_p0375a26║ tăng dữ tác yết ma tức thị sự tam nhân nhị nhân nhất nhân 。hữu tứ điều
T23n1435_p0375a27║ phục yết ma 。khổ thiết 。y chỉ 。khu xuất 。hạ ý 。phả hữu tùng thị sự 。
T23n1435_p0375a28║ tự thuyết phá tăng 。vị thụ giới bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。tức
T23n1435_p0375a29║ thị sự tự thuyết phá tăng 。vị thụ giới giả dữ thụ 。dĩ thụ giả bất ưng
T23n1435_p0375b01║ diệt tà 。phật ngôn 。hữu 。nhược phi pháp phi pháp tưởng 。tác pháp kiến phá tăng 。
T23n1435_p0375b02║ vị thụ giới giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。nhược pháp tưởng phá tăng 。
T23n1435_p0375b03║ vị thụ giới giả ưng thụ 。dĩ thụ giả bất ưng diệt 。phả hữu tùng thị sự 。
T23n1435_p0375b04║ tự ngôn tặc trụ tỉ khâu 。vị thụ giới giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng
T23n1435_p0375b05║ diệt 。tức thị sự tự ngôn tặc trụ tỉ khâu 。vị thụ giới giả ưng thụ dĩ
T23n1435_p0375b06║ thụ giả bất ưng diệt da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tái tam thính bố tát 。thị nhân
T23n1435_p0375b07║ vị thụ giới giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。nhược nhất bố tát hoặc
T23n1435_p0375b08║ thính hoặc bất thính 。vị thụ giả ưng thụ 。dĩ thụ giả bất ưng diệt 。phả hữu
T23n1435_p0375b09║ thị sự 。ô tỉ khâu ni 。vị thụ giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。
T23n1435_p0375b10║ tức thị sự ô tỉ khâu ni 。vị thụ giới giả ưng thụ 。dĩ thụ giả bất
T23n1435_p0375b11║ ưng diệt da 。phật ngôn 。hữu 。nhược dĩ dâm ô tỉ khâu ni 。vị thụ giới giả
T23n1435_p0375b12║ bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。nhược dĩ thân tướng xúc ô tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0375b13║ vị thụ ưng thụ 。dĩ thụ giả bất ưng diệt 。phả hữu thị sự 。tự ngôn
T23n1435_p0375b14║ ngã sát phụ mẫu 。vị thụ giới giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。tức
T23n1435_p0375b15║ thị sự tự ngôn ngã sát phụ mẫu 。vị thụ giả ưng thụ 。dĩ thụ giả bất
T23n1435_p0375b16║ ưng diệt da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tri thị phụ mẫu 。vô hữu dị tưởng bất
T23n1435_p0375b17║ ngộ sát 。vị thụ giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。nhược bất tri
T23n1435_p0375b18║ hữu dị tưởng ngộ sát phụ mẫu 。vị thụ giới giả ưng thụ 。dĩ thụ giả bất
T23n1435_p0375b19║ ưng diệt 。
T23n1435_p0375b20║ nhĩ thời trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。phả hữu thiện tâm sát
T23n1435_p0375b21║ phụ mẫu 。đắc ba la di tinh nghịch tội da 。bất thiện tâm sát phụ mẫu 。vô
T23n1435_p0375b22║ kí tâm sát phụ mẫu da 。phật ngữ ưu ba li 。hữu thiện tâm sát phụ mẫu
T23n1435_p0375b23║ đắc ba la di tinh nghịch tội bất thiện tâm sát vô kí tâm sát 。vân hà
T23n1435_p0375b24║ thiện tâm sát 。nhược mẫu bệnh thụ khổ não 。sát linh li khổ 。thị danh thiện tâm
T23n1435_p0375b25║ sát mẫu đắc ba la di tinh nghịch tội 。vân hà bất thiện tâm sát mẫu 。nhược
T23n1435_p0375b26║ vi lợi sát 。thị danh bất thiện tâm sát mẫu 。đắc ba la di tinh nghịch tội 。
T23n1435_p0375b27║ vân hà vô kí tâm sát mẫu 。nhược tác phương tiện dĩ 。tự miên thời mẫu tử 。
T23n1435_p0375b28║ thị danh vô kí tâm sát mẫu 。đắc ba la di tinh nghịch tội 。hựu vấn 。phả
T23n1435_p0375b29║ hữu thiện tâm sát mẫu 。phạm ba la di thị nghịch tội 。hữu thiện tâm sát mẫu 。
T23n1435_p0375c01║ bất phạm ba la di phi nghịch tội da 。phật ngôn 。hữu thiện tâm sát mẫu 。phạm
T23n1435_p0375c02║ ba la di thị nghịch tội 。hữu thiện tâm sát mẫu 。phi ba la di phi nghịch
T23n1435_p0375c03║ tội 。vân hà thiện tâm sát mẫu 。phạm ba la di thị nghịch tội 。vân hà
T23n1435_p0375c04║ thiện tâm sát mẫu 。phi ba la di phi nghịch tội da 。nhược mẫu bệnh thụ khổ
T23n1435_p0375c05║ não đoán kì mệnh 。thị danh phạm ba la di thị nghịch tội 。nhược mẫu bệnh 。dữ
T23n1435_p0375c06║ phạn dữ dục dữ canh 。thực dĩ mệnh chung 。thị danh thiện tâm sát phi ba la
T23n1435_p0375c07║ di phi nghịch tội 。ưu ba li 。như thị thiện tâm sát mẫu 。đắc ba la di
T23n1435_p0375c08║ tinh nghịch tội 。như thị vô ba la di vô nghịch tội 。hựu vấn 。phả bất thiện
T23n1435_p0375c09║ tâm sát mẫu 。phạm ba la di thị nghịch tội 。bất thiện tâm sát mẫu 。phi ba
T23n1435_p0375c10║ la di phi nghịch tội da 。phật ngôn 。hữu bất thiện tâm sát mẫu 。phạm ba la
T23n1435_p0375c11║ di thị nghịch tội 。hữu bất thiện tâm sát mẫu 。phi ba la di phi nghịch tội 。
T23n1435_p0375c12║ vân hà bất thiện tâm sát mẫu 。phạm ba la di nghịch tội 。bất thiện tâm sát
T23n1435_p0375c13║ mẫu 。phi ba la di phi nghịch tội 。nhược vi lợi đoán mẫu mệnh 。thị danh bất
T23n1435_p0375c14║ thiện tâm sát mẫu phạm ba la di tinh nghịch tội 。nhược vi sát súc sinh cố
T23n1435_p0375c15║ thí cương 。mẫu đoạ tử giả 。phi ba la di phi nghịch tội 。ưu ba li 。
T23n1435_p0375c16║ thị danh bất thiện tâm sát mẫu phạm ba la di tinh nghịch tội 。như thị bất
T23n1435_p0375c17║ thiện tâm sát mẫu 。phi ba la di phi nghịch tội 。hựu vấn 。phả vô kí tâm
T23n1435_p0375c18║ sát mẫu 。phạm ba la di nghịch tội 。vô kí tâm sát mẫu 。phi ba la
T23n1435_p0375c19║ di phi nghịch tội da 。phật ngôn 。hữu vô kí tâm sát mẫu 。phạm ba la di
T23n1435_p0375c20║ tinh nghịch tội 。hữu vô kí tâm sát mẫu 。bất phạm ba la di bất đắc nghịch
T23n1435_p0375c21║ tội 。vân hà vô kí tâm sát mẫu 。phạm ba la di tinh nghịch tội 。vân hà
T23n1435_p0375c22║ vô kí tâm sát mẫu 。bất phạm ba la di phi nghịch tội 。nhược tác phương tiện
T23n1435_p0375c23║ dục sát mẫu 。tự miên thời mẫu tử 。thị danh phạm ba la di thị nghịch tội 。
T23n1435_p0375c24║ nhược xạ bích thụ ngộ xạ mẫu sát 。bất phạm ba la di phi nghịch tội 。
T23n1435_p0375c25║ ưu ba li 。như thị vô kí tâm sát mẫu 。phạm ba la di thị nghịch tội 。
T23n1435_p0375c26║ như thị vô kí tâm sát mẫu 。bất phạm ba la di phi nghịch tội 。ưu ba
T23n1435_p0375c27║ li 。sát phụ sát a la hán diệc như thị 。
T23n1435_p0375c28║ phả hữu cộng sự tỉ khâu 。bất nhập tăng trung diệc bất dữ dục 。tại giới nội
T23n1435_p0375c29║ tác nhất thiết yết ma bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。như lai chí chân đẳng chính
T23n1435_p0376a01║ giác thị 。ngã tiên ngữ mục liên 。nhữ đẳng tùng kim nhật 。tự thuyết ba la đề
T23n1435_p0376a02║ mộc xoa 。ngã canh bất lai thuyết ba la đề mộc xoa 。phả hữu tỉ khâu bất
T23n1435_p0376a03║ thính ngũ chủng thuyết giới đắc tác bố tát da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu độc
T23n1435_p0376a04║ xứ bố tát giả thị 。như phật ngôn vị thụ đại giới nhân tiền bất ưng thuyết
T23n1435_p0376a05║ giới 。phả hữu vị thụ đại giới nhân tiền đắc thuyết giới bất phạm da 。phật ngôn
T23n1435_p0376a06║ hữu 。ngã tiên thuyết 。trừ khước ba tư nặc vương quyến thuộc 。độc vi vương thuyết 。linh
T23n1435_p0376a07║ tâm thanh tịnh cố 。trường lão ưu ba li vấn phật 。vi thiện tâm phạm 。vi bất
T23n1435_p0376a08║ thiện tâm phạm 。vi vô kí tâm phạm da 。phật ngôn 。hữu thiện tâm phạm 。hữu bất
T23n1435_p0376a09║ thiện tâm phạm hữu vô kí tâm phạm 。thiện tâm phạm giả 。nhược tân thụ giới tỉ
T23n1435_p0376a10║ khâu bất tri giới tướng 。tự thủ bạt đáp tiền thảo 。tự trị kinh hành xứ
T23n1435_p0376a11║ thảo 。tự thái hoa 。thị danh thiện tâm phạm 。bất thiện tâm phạm giả 。cố phạm phật
T23n1435_p0376a12║ kế giới 。thị danh bất thiện tâm phạm 。vô kí tâm phạm giả 。bất cố phạm giới 。
T23n1435_p0376a13║ trường lão ưu ba li vấn phật 。a la hán 。vi thiện tâm phạm 。vi bất thiện
T23n1435_p0376a14║ tâm phạm 。vi vô kí tâm phạm da 。phật ngôn 。ưu ba li 。nhược a la
T23n1435_p0376a15║ hán 。hữu sở phạm giả giai vô kí tâm 。thế tôn 。vân hà a la hán hữu
T23n1435_p0376a16║ sở phạm thị vô kí tâm 。phật ngôn 。nhược a la hán 。tâm bất ức hữu trường
T23n1435_p0376a17║ y 。số số thực 。biệt chúng thực 。bất bạch nhập tụ lạc 。bất trước tăng già lê
T23n1435_p0376a18║ nhập tụ lạc 。nhược thụy thời tha trì trước cao quảng sàng thượng 。nhược thụy thời tha 。
T23n1435_p0376a19║ trì trước nữ nhân sàng thượng 。nhược vị thụy thời vị thụ đại giới nhân xuất phòng 。
T23n1435_p0376a20║ thụy miên thời vị thụ đại giới nhân nhập phòng 。giác dĩ tức hối quá 。ưu ba
T23n1435_p0376a21║ li 。thị danh a la hán sở phạm giai thị vô kí tâm 。nhược tăng phá thị
T23n1435_p0376a22║ tăng não 。nhược tăng não thị tăng phá da hữu tăng phá phi tăng não 。hữu tăng
T23n1435_p0376a23║ não phi tăng phá 。hữu tăng phá thị tăng não 。hữu phi tăng phá phi tăng não 。
T23n1435_p0376a24║ tăng phá phi tăng não giả 。nhược tăng phá bất thủ bất quan thập tứ phá tăng
T23n1435_p0376a25║ sự 。thị danh tăng phá phi tăng não 。tăng não phi tăng phá giả 。nhược thủ quan
T23n1435_p0376a26║ thập tứ phá tăng sự 。nhi tăng bất phá 。thị danh tăng não phi tăng phá 。tăng
T23n1435_p0376a27║ phá tăng não giả nhược 。tăng phá thủ quan thập tứ phá tăng sự 。thị danh tăng
T23n1435_p0376a28║ phá tăng não 。phi tăng phá phi tăng não giả 。trừ thượng sự 。hữu tăng phá phi
T23n1435_p0376a29║ tăng tránh 。hữu tăng tránh phi tăng phá 。hữu tăng phá diệc tăng tránh 。hữu
T23n1435_p0376b01║ phi tăng phá phi tăng tránh 。tăng phá phi tăng tránh giả 。nhược tăng phá 。sự
T23n1435_p0376b02║ bất dị 。đắc thí bất dị 。giới bất dị 。thị danh tăng phá phi tăng
T23n1435_p0376b03║ tránh 。tăng tránh phi tăng phá giả 。nhược tăng sự dị 。đắc thí dị 。giới dị 。
T23n1435_p0376b04║ nhi bất phá 。thị danh tăng tránh phi tăng phá 。tăng phá tăng tránh giả 。nhược tăng
T23n1435_p0376b05║ phá 。sự dị 。đắc thí dị 。giới dị thị danh tăng phá tăng tránh 。phi
T23n1435_p0376b06║ tăng phá phi tăng tránh giả 。trừ thượng sự 。hữu tăng phá phi tăng biệt 。hữu
T23n1435_p0376b07║ tăng biệt phi tăng phá 。hữu tăng phá diệc tăng biệt 。hữu phi tăng phá phi
T23n1435_p0376b08║ tăng biệt 。tăng phá phi tăng biệt giả 。nhược tăng phá 。sự bất dị 。giới bất
T23n1435_p0376b09║ dị 。đắc thí bất dị 。thị danh tăng phá phi tăng biệt 。tăng biệt phi tăng phá
T23n1435_p0376b10║ giả 。nhược tăng sự dị giới dị đắc thí dị nhi bất phá 。thị danh tăng biệt
T23n1435_p0376b11║ phi tăng phá 。tăng phá tăng biệt giả 。nhược tăng phá sự dị giới dị đắc thí
T23n1435_p0376b12║ dị 。thị danh tăng phá tăng biệt 。phi tăng phá phi tăng biệt giả 。trừ thượng sự 。
T23n1435_p0376b13║ nhược phá tăng thị nhất kiếp thọ 。nhất kiếp thọ thị phá tăng da 。hữu phá tăng
T23n1435_p0376b14║ phi nhất kiếp thọ 。nhất kiếp thọ phi phá tăng 。hữu phá tăng thị nhất kiếp thọ 。
T23n1435_p0376b15║ hữu phi phá tăng phi nhất kiếp thọ 。phá tăng phi nhất kiếp thọ giả 。nhược pháp
T23n1435_p0376b16║ tưởng phá tăng 。thị danh phá tăng phi nhất kiếp thọ 。nhất kiếp thọ phi phá tăng
T23n1435_p0376b17║ giả 。y la long vương 。ma na tư long vương 。ca lưu già la long vương 。nan
T23n1435_p0376b18║ đà long vương 。bạt nan đà long vương 。ca tì la long vương 。a nhiếp ba la
T23n1435_p0376b19║ long vương 。diêm la vương 。phạm ca di thiên 。thị danh nhất kiếp thọ phi phá tăng 。
T23n1435_p0376b20║ phá tăng thị nhất kiếp thọ giả 。như điều đạt 。thị danh phá tăng thị nhất kiếp
T23n1435_p0376b21║ thọ 。phi phá tăng phi nhất kiếp thọ giả 。trừ thượng sự 。nhược phá tăng thị nhất
T23n1435_p0376b22║ kiếp báo 。nhất kiếp báo thị phá tăng da 。hữu phá tăng phi nhất kiếp báo 。hữu
T23n1435_p0376b23║ nhất kiếp báo phi phá tăng 。hữu phá tăng thị nhất kiếp báo 。hữu phi phá tăng
T23n1435_p0376b24║ phi nhất kiếp báo 。phá tăng phi nhất kiếp báo giả 。nhược pháp tưởng phá tăng 。
T23n1435_p0376b25║ thị danh phá tăng phi nhất kiếp báo 。nhất kiếp báo phi phá tăng giả 。như y
T23n1435_p0376b26║ la long vương ma na tư long vương ca lưu già la nan đà bạt nan đà ca
T23n1435_p0376b27║ tì la a nhiếp ba la diêm la vương 。thị danh nhất kiếp báo phi phá tăng 。
T23n1435_p0376b28║ phá tăng thị nhất kiếp báo giả 。như điều đạt thị danh phá tăng nhất kiếp báo 。
T23n1435_p0376b29║ phi phá tăng phi nhất kiếp báo giả 。trừ thượng sự 。nhược phá tăng thị tà kiến 。
T23n1435_p0376c01║ tà kiến thị phá tăng da 。hữu phá tăng phi tà kiến 。hữu tà kiến phi phá
T23n1435_p0376c02║ tăng 。phá tăng thị tà kiến 。hữu phi phá tăng phi tà kiến 。phá tăng phi tà
T23n1435_p0376c03║ kiến giả 。dĩ pháp tưởng phá tăng 。thị danh phá tăng phi tà kiến 。tà kiến phi
T23n1435_p0376c04║ phá tăng giả 。lục sư thị 。thị danh tà kiến phi phá 。tăng phá tăng thị
T23n1435_p0376c05║ tà kiến giả 。điều đạt thị 。phi phá tăng phi tà kiến giả 。trừ thượng sự 。nhược
T23n1435_p0376c06║ phá tăng thị vô minh 。vô minh thị phá tăng da 。hữu phá tăng phi vô minh 。
T23n1435_p0376c07║ hữu vô minh phi phá 。tăng hữu phá tăng thị vô minh 。hữu phi phá tăng phi
T23n1435_p0376c08║ vô minh 。phá tăng phi vô minh giả 。dĩ pháp tưởng phá tăng 。thị phá tăng phi
T23n1435_p0376c09║ vô minh 。vô minh phi phá tăng giả 。sát phụ mẫu sát a la hán ác tâm
T23n1435_p0376c10║ xuất phật thân huyết 。thị danh vô minh phi phá tăng 。phá tăng thị vô minh giả 。
T23n1435_p0376c11║ điều đạt thị 。thị danh phá tăng thị vô minh 。phi phá tăng phi vô minh
T23n1435_p0376c12║ giả 。trừ thượng sự 。nhĩ thời trường lão ưu ba li bạch phật ngôn thế tôn 。vi
T23n1435_p0376c13║ tỉ khâu năng khởi phá tăng sự da 。vi tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0376c14║ di sa di ni năng khởi phá tăng sự da 。phật ngôn 。tỉ khâu năng khởi phá
T23n1435_p0376c15║ tăng sự 。phi tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni năng khởi
T23n1435_p0376c16║ phá tăng sự 。hựu vấn 。phá tăng phạm hà tội 。phật ngôn 。phạm thâu lan già 。
T23n1435_p0376c17║ hựu vấn 。phá tăng tội vân hà hối 。phật ngôn 。thâu lan già hối 。nhược thụ sự
T23n1435_p0376c18║ giả thị bất cộng trụ 。bất cộng trụ giả 。thị thụ sự da 。hữu thụ sự phi
T23n1435_p0376c19║ bất cộng trụ 。hữu bất cộng trụ phi thụ sự 。hữu bất cộng trụ thị thụ sự 。
T23n1435_p0376c20║ hữu phi thụ sự phi bất cộng trụ 。thụ sự phi bất cộng trụ giả 。thụ trì
T23n1435_p0376c21║ ngũ pháp bất phạm ba la di 。thị danh thụ sự phi bất cộng trụ 。bất cộng
T23n1435_p0376c22║ trụ phi thụ sự giả 。ư tứ ba la di trung 。tùy hữu sở phạm bất thụ
T23n1435_p0376c23║ ngũ pháp 。thị danh bất cộng trụ phi thụ sự 。thụ sự thị bất cộng trụ
T23n1435_p0376c24║ giả 。thụ ngũ pháp tứ ba la di trung tùy hữu sở phạm 。thị danh thụ sự
T23n1435_p0376c25║ thị bất cộng trụ 。phi thụ sự phi bất cộng trụ giả 。trừ thượng sự 。hữu
T23n1435_p0376c26║ bất cộng trụ 。thị chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ 。phi
T23n1435_p0376c27║ bất cộng trụ 。vị bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm
T23n1435_p0376c28║ loạn tâm khổ thống tâm 。nhược a trái thị chiết phục 。chiết phục diệc thị a trái 。
T23n1435_p0376c29║ vân hà thị yết ma 。vân hà yết ma sự 。nhược phạm thị yết ma nhân 。
T23n1435_p0377a01║ khởi sự xứ diệc thị yết ma 。hối quá thị yết ma sự 。vân hà thị ca
T23n1435_p0377a02║ hi na y 。vân hà thụ ca hi na 。vân hà xả ca hi na 。phật
T23n1435_p0377a03║ ngữ ưu ba li 。danh tự thị ca hi na y 。năng khởi cửu tâm 。thị thụ
T23n1435_p0377a04║ ca hi na 。hữu bát sự 。danh xả ca hi na 。hữu phi tỉ khâu phạm tỉ
T23n1435_p0377a05║ khâu đắc thoát 。hữu tỉ khâu phạm phi tỉ khâu đắc thoát 。phi tỉ khâu phạm tỉ
T23n1435_p0377a06║ khâu đắc thoát giả 。nhược tỉ khâu ni 。phạm bất đồng tăng già bà thi sa 。chuyển
T23n1435_p0377a07║ căn tác tỉ khâu 。đắc diệt thị tội 。thị danh phi tỉ khâu phạm tỉ khâu đắc
T23n1435_p0377a08║ thoát 。tỉ khâu phạm phi tỉ khâu đắc thoát giả 。nhược tỉ khâu bất đồng 。phạm tăng
T23n1435_p0377a09║ già bà thi sa 。chuyển căn tác tỉ khâu ni 。đắc diệt thị tội 。như thị tỉ
T23n1435_p0377a10║ khâu diệt 。như thị phi tỉ khâu diệt 。
T23n1435_p0377a11║ hữu bất tri phạm tri hối quá 。hữu tri phạm bất tri hối quá 。bất tri phạm
T23n1435_p0377a12║ tri hối giả 。như thụy tỉ khâu 。tha trì trước cao sàng thượng 。trì trước nữ nhân
T23n1435_p0377a13║ sàng thượng 。vị thụ đại giới nhân xuất 。thời thụy hậu hoàn lai nhập 。giác dĩ hối
T23n1435_p0377a14║ quá 。thị danh bất tri phạm tri hối 。tri phạm bất tri hối giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0377a15║ phạm tăng già bà thi sa 。tác xuất tội yết ma thời 。văn bạch dĩ thụy chí
T23n1435_p0377a16║ yết ma cánh 。thị danh tri phạm bất tri hối 。hữu thụy phạm giác hối 。hữu giác
T23n1435_p0377a17║ phạm thụy hối thụy phạm giác hối giả 。nhược tỉ khâu thụy thời 。tha trì trước cao
T23n1435_p0377a18║ sàng thượng nữ nhân sàng thượng 。vị thụ đại giới nhân xuất 。thời thụy hậu hoàn lai
T23n1435_p0377a19║ nhập thị danh thụy phạm giác hối 。giác phạm thụy hối giả 。nhược tỉ khâu phạm tăng
T23n1435_p0377a20║ già bà thi sa 。tác xuất tội yết ma thời 。văn bạch dĩ thụy 。thị danh giác
T23n1435_p0377a21║ phạm thụy hối 。phả hữu tỉ khâu thuyết nhất phương tiện phạm tam ba la di da 。
T23n1435_p0377a22║ phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu cộng yếu ngôn 。nhữ kiến ngã thâu mỗ
T23n1435_p0377a23║ giáp trùng vật 。đoán mỗ giáp nhân mệnh 。tri ngã đắc a la hán 。thị danh thuyết
T23n1435_p0377a24║ nhất phương tiện phạm tam ba la di 。phả hữu tỉ khâu ni thuyết nhất phương tiện
T23n1435_p0377a25║ phạm tứ ba la di da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni 。dữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0377a26║ cộng tác yếu ngôn 。nhữ kiến ngã thủ mỗ giáp trùng vật 。kiến ngã đoán mỗ giáp
T23n1435_p0377a27║ nhân mệnh 。tri ngã trợ bất kiến tấn tỉ khâu 。tri ngã đắc a la hán 。thị
T23n1435_p0377a28║ danh thuyết nhất phương tiện phạm tứ ba la di 。phả hữu tỉ khâu tại nhất xứ
T23n1435_p0377a29║ toạ phạm ngũ chủng giới thể da 。phật ngôn 。hữu 。nhược lạc phạn thực phạm đột
T23n1435_p0377b01║ cát la 。học gia trung tự thủ thủ thực 。phạm ba la đề đề xá ni 。vô
T23n1435_p0377b02║ tịnh nhân vi nữ nhân thuyết pháp 。quá ngũ lục ngữ 。phạm ba dật đề 。hướng nữ
T23n1435_p0377b03║ nhân thuyết ác ngữ 。phạm tăng già bà thi sa 。thuyết đắc quá nhân pháp 。phạm ba
T23n1435_p0377b04║ la di 。phả hữu tỉ khâu dĩ nhất phương tiện phạm bá thiên tội nhược quá thị
T23n1435_p0377b05║ da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu tại đại chúng trung toạ 。dĩ nhất bả tiểu đậu
T23n1435_p0377b06║ nhất bả đại đậu nhất bả sa 。tán đại chúng thượng 。tùy lạp đoạ tha thượng 。phạm
T23n1435_p0377b07║ nhĩ sở tội 。phả hữu tỉ khâu đạo tâm thủ tha trùng vật bất phạm ba la
T23n1435_p0377b08║ di da 。phật ngôn 。hữu 。nhược y bát tại địa duệ khứ vị li bản xứ 。phạm
T23n1435_p0377b09║ thâu lan già 。phả hữu đạo tam tiền phạm ba la di da 。phật ngôn 。hữu 。tiền
T23n1435_p0377b10║ quý thời 。phả hữu đạo ngũ tiền bất phạm ba la di da 。phật ngôn 。hữu 。
T23n1435_p0377b11║ tiền tiện thời 。phả hữu thiểu thủ phạm thiểu thủ bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược
T23n1435_p0377b12║ thiểu thủ hắc dương mao bất phạm 。thiểu thủ hạ 。dương mao phạm 。phả hữu đa thủ
T23n1435_p0377b13║ phạm đa thủ bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược đa thủ hắc dương mao quá lượng
T23n1435_p0377b14║ giả phạm 。đa thủ hạ dương mao bất phạm 。phả như lượng tác y hữu phạm bất
T23n1435_p0377b15║ phạm da 。phật ngôn 。hữu 。như phật y lượng tác y giả phạm 。tự như lượng tác
T23n1435_p0377b16║ giả bất phạm 。phả nhiễm y hữu phạm nhiễm y bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược
T23n1435_p0377b17║ tỉ khâu đắc tân y 。bất dĩ tam chủng nhiễm hữu phạm 。dĩ tam chủng nhiễm bất
T23n1435_p0377b18║ phạm 。phả tùng thị sự vị nhập sơ thiền 。phạm tăng già bà thi sa 。tức thị
T23n1435_p0377b19║ sự nhập sơ thiền 。phạm tăng già bà thi sa da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ
T23n1435_p0377b20║ khâu 。sứ tỉ khâu tác phòng xá 。ngữ dĩ nhập sơ thiền 。nhập dĩ tha dữ thành
T23n1435_p0377b21║ phòng xá 。phạm tăng già bà thi sa 。phả hữu tùng thị sự vị nhập đệ nhị
T23n1435_p0377b22║ đệ tam đệ tứ thiền phạm tăng già bà thi sa 。tức thị sự nãi chí nhập
T23n1435_p0377b23║ đệ tứ thiền hữu phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu 。sứ tỉ khâu tác phòng
T23n1435_p0377b24║ xá 。ngữ dĩ nãi chí nhập đệ tứ thiền 。nhập dĩ tha dữ thành phòng xá 。phạm
T23n1435_p0377b25║ tăng già bà thi sa 。phả hữu tỉ khâu ni vô sở phạm nãi chí đột cát
T23n1435_p0377b26║ la phi tỉ khâu ni da 。phật ngôn 。hữu 。chuyển căn giả thị 。phả hữu tỉ khâu
T23n1435_p0377b27║ vô sở phạm nãi chí chúng học pháp phi tỉ khâu da 。phật ngôn 。hữu 。chuyển căn
T23n1435_p0377b28║ giả thị 。phả hữu tỉ khâu độc nhập phòng phạm tứ ba la di da 。phật ngôn 。
T23n1435_p0377b29║ hữu 。như ưu ba li trung thuyết 。phả hữu tỉ khâu tại phòng trung y biên phá
T23n1435_p0377c01║ an cư thất y tự vi ngôn da 。phật ngôn 。hữu 。như tiên thuyết 。phả hữu
T23n1435_p0377c02║ tỉ khâu đoán tỉ khâu mệnh phi phụ phi a la hán phạm ba la di thị nghịch
T23n1435_p0377c03║ tội da 。phật ngôn 。hữu 。nhược mẫu xuất gia thụ giới chuyển căn giả thị 。phả hữu
T23n1435_p0377c04║ tỉ khâu ni đoán tỉ khâu ni mệnh phi mẫu phi a la hán phạm ba la di
T23n1435_p0377c05║ thị nghịch tội da 。phật ngôn 。hữu 。nhược phụ xuất gia thụ giới chuyển căn giả thị 。
T23n1435_p0377c06║ phả hữu tỉ khâu ni nhân tha thuyết phạm ba la di da 。phật ngôn 。hữu 。nhược
T23n1435_p0377c07║ tỉ khâu ni 。tùy thuận bí tấn tỉ khâu 。tam gián bất chỉ giả thị 。phả hữu
T23n1435_p0377c08║ tỉ khâu nhân tha thuyết phạm tăng già bà thi sa da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ
T23n1435_p0377c09║ khâu dục phá tăng 。tùy thuận phá tăng ô tha gia lệ ngữ 。tam gián bất chỉ
T23n1435_p0377c10║ giả thị 。phả hữu tỉ khâu nhân tha thuyết phạm ba dật đề da 。phật ngôn 。
T23n1435_p0377c11║ hữu 。nhược tỉ khâu ác kiến 。tam gián bất chỉ giả thị 。phả hữu nhân tha thuyết
T23n1435_p0377c12║ phạm ba la đề đề xá ni da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni tại
T23n1435_p0377c13║ bạch y gia 。chỉ kì dữ tỉ khâu thực 。bất a nhi thực giả thị 。phả
T23n1435_p0377c14║ hữu nhân tha thuyết phạm đột cát la da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu thuyết giới
T23n1435_p0377c15║ trung tam vấn thanh tịnh thời 。bất hướng tha phát lộ giả thị 。như phật thuyết 。tỉ
T23n1435_p0377c16║ khâu ni nhược xả giới 。canh bất đắc thụ giới 。phả hữu tỉ khâu ni xả giới
T23n1435_p0377c17║ canh dữ thụ giới bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni xả giới dĩ 。
T23n1435_p0377c18║ chuyển căn tác nam tử 。dữ thụ giới giả bất phạm 。phả hữu thân khẩu vô phạm
T23n1435_p0377c19║ phi tỉ khâu ni da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni 。phú tạng tỉ khâu ni
T23n1435_p0377c20║ trùng tội 。nãi chí địa liễu 。phạm ba la di 。phả hữu tỉ khâu phạm tứ chủng
T23n1435_p0377c21║ tội bất hối bất phát lộ bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。chuyển căn giả thị 。phả
T23n1435_p0377c22║ hữu tỉ khâu ni 。phạm ngũ chủng tội 。bất hối quá bất phát lộ bất phạm da 。
T23n1435_p0377c23║ phật ngôn 。hữu 。chuyển căn giả thị 。phả hữu tỉ khâu đoán nhân mệnh bất phạm ba
T23n1435_p0377c24║ la di da 。phật ngôn 。hữu 。ngộ sát giả thị 。phả hữu tỉ khâu ni hành
T23n1435_p0377c25║ dâm bỉ phạm tội da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni 。kiến bỉ tỉ khâu
T23n1435_p0377c26║ ni hành dâm 。phú tạng nãi chí địa liễu giả thị 。hựu vấn 。phả tùng thị sự
T23n1435_p0377c27║ phạm ba la di 。tức thị sự phạm tăng già bà thi sa da 。phật ngôn 。hữu 。
T23n1435_p0377c28║ nhược tỉ khâu ni phạm thân tướng xúc 。thị ba la di 。nhược tỉ khâu phạm thân
T23n1435_p0377c29║ tướng xúc 。thị tăng già bà thi sa 。hựu vấn 。phả hữu tùng thị sự phạm ba
T23n1435_p0378a01║ la di tức thị sự phạm ba dật đề da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu ni kiến
T23n1435_p0378a02║ tỉ khâu ni ác tội 。phú tạng nhất dạ phạm ba la di 。tỉ khâu phú tạng
T23n1435_p0378a03║ phạm ba dật đề 。phả hữu tùng thị sự phạm ba la di 。tức thị sự phạm
T23n1435_p0378a04║ đột cát la da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu ni tùy thuận bí tấn tỉ khâu 。tam
T23n1435_p0378a05║ gián bất chỉ 。phạm ba la di 。tỉ khâu tùy thuận phạm đột cát la 。phả hữu
T23n1435_p0378a06║ tùng thị sự phạm tăng già bà thi sa 。tức thị sự phạm ba la di da 。
T23n1435_p0378a07║ phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu phạm thân tướng xúc 。thị tăng già bà thi sa 。tỉ khâu
T23n1435_p0378a08║ ni thân tướng xúc 。thị ba la di 。phả hữu tùng thị sự phạm tăng già bà
T23n1435_p0378a09║ thi sa 。tức thị sự phạm ba dật đề da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0378a10║ tinh 。tăng già bà thi sa 。tỉ khâu ni cố xuất tinh 。ba dật đề 。phả hữu
T23n1435_p0378a11║ tùng thị sự phạm ba dật đề 。tức thị sự phạm tăng già bà thi sa da 。
T23n1435_p0378a12║ phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu ni cố xuất tinh 。ba dật đề 。tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0378a13║ tinh 。tăng già bà thi sa 。phả hữu tùng thị sự phạm ba dật đề 。tức thị
T23n1435_p0378a14║ sự phạm ba la đề đề xá ni da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu sách mĩ thực 。
T23n1435_p0378a15║ ba dật đề 。tỉ khâu ni sách mĩ thực 。ba la đề đề xá ni 。phả hữu
T23n1435_p0378a16║ tùng thị sự phạm ba dật đề 。tức thị sự phạm đột cát la da 。phật ngôn 。
T23n1435_p0378a17║ hữu 。tỉ khâu ni sinh thảo thái thượng đại tiểu tiện 。ba dật đề 。tỉ khâu
T23n1435_p0378a18║ đột cát la 。phả hữu tùng thị sự phạm ba la đề đề xá ni 。tức thị
T23n1435_p0378a19║ sự phạm ba dật đề da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni sách mĩ thực 。ba
T23n1435_p0378a20║ la đề đề xá ni 。tỉ khâu ba dật đề 。phả hữu tùng thị sự phạm ba
T23n1435_p0378a21║ la đề đề xá ni 。tức thị sự phạm đột cát la da 。phật ngôn 。hữu 。
T23n1435_p0378a22║ tỉ khâu học gia trung tự thủ thủ thực 。ba la đề đề xá ni 。tỉ
T23n1435_p0378a23║ khâu ni đột cát la 。phả hữu tùng thị sự phạm đột cát la 。tức thị sự
T23n1435_p0378a24║ phạm ba dật đề da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu sinh thảo thái thượng đại tiểu
T23n1435_p0378a25║ tiện 。đột cát la 。tỉ khâu ni ba dật đề 。phả hữu tùng thị sự phạm đột
T23n1435_p0378a26║ cát la 。tức thị sự phạm ba la đề đề xá ni da 。phật ngôn 。hữu 。nhược
T23n1435_p0378a27║ tỉ khâu ni học gia trung tự thủ thủ thực 。đột cát la 。tỉ khâu ba la
T23n1435_p0378a28║ đề đề xá ni 。phả hữu tùng thị sự phạm vô tàn 。tức thị sự phạm hữu
T23n1435_p0378a29║ tàn da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu ni phạm bất đồng tứ ba la di giả thị
T23n1435_p0378b01║ vô tàn 。tỉ khâu thị hữu tàn 。phả hữu tùng thị sự phạm ba la di 。tức
T23n1435_p0378b02║ thị sự bất phạm ba la di da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni thân xúc
T23n1435_p0378b03║ nam tử giả 。phạm ba la di 。tỉ khâu thân tướng xúc nữ nhân giả 。phi
T23n1435_p0378b04║ ba la di 。tỉ khâu ni phú tạng tha phạm 。thị ba la di 。tỉ khâu phú
T23n1435_p0378b05║ tạng tha phạm 。phi ba la di 。tỉ khâu ni tùy thuận bí tấn tỉ khâu phạm
T23n1435_p0378b06║ ba la di 。tỉ khâu tùy thuận 。phi ba la di 。phả hữu tùng thị sự phạm
T23n1435_p0378b07║ tăng già bà thi sa 。tức thị sự bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0378b08║ phạm thân tướng xúc 。thị tăng già bà thi sa 。tỉ khâu ni phi tăng già bà
T23n1435_p0378b09║ thi sa 。tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa 。tỉ khâu ni cố
T23n1435_p0378b10║ xuất tinh 。phi tăng già bà thi sa 。tỉ khâu ni thị thế ngôn nhân 。phạm tăng
T23n1435_p0378b11║ già bà thi sa 。tỉ khâu thị thế ngôn nhân 。phi tăng già bà thi sa phả
T23n1435_p0378b12║ hữu tùng thị sự phạm ba dật đề 。tức thị sự bất phạm ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0378b13║ tỉ khâu ni cố xuất tinh 。phạm ba dật đề 。tỉ khâu cố xuất tinh 。phi ba
T23n1435_p0378b14║ dật đề 。tỉ khâu sách mĩ thực 。phạm ba dật đề 。tỉ khâu ni sách mĩ thực 。
T23n1435_p0378b15║ phi ba dật đề 。tỉ khâu ni sinh thảo thượng đại tiểu tiện 。phạm ba dật đề 。
T23n1435_p0378b16║ tỉ khâu sinh thảo thượng đại tiểu tiện 。phi ba dật đề 。phả hữu tùng thị sự
T23n1435_p0378b17║ phạm ba la đề đề xá ni 。tức thị sự bất phạm ba la đề đề xá
T23n1435_p0378b18║ ni da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu học gia trung tự thủ thủ thực 。phạm ba
T23n1435_p0378b19║ la đề đề xá ni 。tỉ khâu ni phi ba la đề đề xá ni 。tỉ khâu
T23n1435_p0378b20║ ni tự sách mĩ thực 。phạm ba la đề đề xá ni 。tỉ khâu tự sách mĩ
T23n1435_p0378b21║ thực 。phi ba la đề đề xá ni 。phả hữu thị sự phạm đột cát la 。tức
T23n1435_p0378b22║ thị sự bất phạm đột cát la da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu sinh thảo
T23n1435_p0378b23║ thái thượng đại tiểu tiện 。phạm đột cát la 。tỉ khâu ni sinh thảo thái thượng
T23n1435_p0378b24║ đại tiểu tiện 。phi đột cát la 。phả hữu đắc thoát thời phạm phạm thời đắc thoát
T23n1435_p0378b25║ da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu phạm tăng già bà thi sa 。tác xuất tội yết
T23n1435_p0378b26║ ma thời 。trước cức tỉ 。phú lưỡng kiên 。bộc đầu 。sát thảo mộc 。chỉ hoạ địa 。
T23n1435_p0378b27║ thị danh đắc thoát thời phạm 。phạm thời đắc thoát giả 。nhược tỉ khâu ô tha gia
T23n1435_p0378b28║ thời chuyển căn 。thị danh phạm thời đắc thoát 。phả hữu xả hữu kế da 。phật ngôn 。
T23n1435_p0378b29║ hữu 。nhược xả giới thời kế tụ lạc giới 。nhược khứ giả vi hà sở khứ 。phật
T23n1435_p0378c01║ ngôn giới 。nhĩ thời trường lão ưu ba li vấn phật 。nhược luận tì ni thời tùng
T23n1435_p0378c02║ hà xứ cầu 。phật ngôn 。ưng tùng tỉ khâu tỉ khâu ni giới trung cầu 。thất
T23n1435_p0378c03║ pháp bát pháp tăng nhất trung cầu 。đồng bất đồng trung cầu nhược vô căn khả chuyển 。
T23n1435_p0378c04║ bất nhập phật pháp bất thủ diệt 。chung bất thủ diệt 。vi thị thùy da 。phật ngôn 。
T23n1435_p0378c05║ hoá nhân thị nhược sát hoá nhân đắc hà tội 。phật ngôn 。đắc thâu lan già 。ưng
T23n1435_p0378c06║ dĩ hà hối quá 。phật ngôn 。tác thâu lan già hối quá 。
T23n1435_p0378c07║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập nhất TTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment