Thập Tụng Luật – Quyển 53

Tzed Version
T23n1435_p0386c20║
T23n1435_p0386c21║
T23n1435_p0386c22║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập tam (đệ cửu tụng chi nhị )
T23n1435_p0386c23║
T23n1435_p0386c24║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0386c25║   ưu ba li vấn nhị bất định pháp
T23n1435_p0386c26║ ưu ba li vấn phật 。nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ư sơ phạm
T23n1435_p0386c27║ tứ ba la di trung tùy sở phá giới 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ
T23n1435_p0386c28║ ưu bà di ngữ trị bất 。phật ngôn 。ưng tùy ngữ trị 。ưng dữ thật tội
T23n1435_p0386c29║ tướng yết ma bất 。phật ngôn 。ưng dữ 。hựu vấn 。nhược nhị tín ngữ ưu bà
T23n1435_p0387a01║ di 。nhất nhân kiến tỉ khâu phạm dâm 。nhất nhân kiến phạm đạo 。thị nhị nhân
T23n1435_p0387a02║ ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy thử tín ngữ ưu bà di ngữ trị bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0387a03║ ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。ưng dữ 。vấn tín
T23n1435_p0387a04║ ngữ ưu bà di kiến tỉ khâu hành đạo thời dữ nữ nhân tác dâm 。ngữ chư
T23n1435_p0387a05║ tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng
T23n1435_p0387a06║ dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn thị tín ngữ
T23n1435_p0387a07║ ưu bà di ngôn 。canh hữu tín ngữ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng
T23n1435_p0387a08║ vấn đệ nhị nhân 。nhược nhị nhân ngữ đồng 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。
T23n1435_p0387a09║ ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến hành
T23n1435_p0387a10║ đạo thời tác dâm 。ngã kiến lập toạ tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0387a11║ nhữ thật vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà
T23n1435_p0387a12║ di 。kiến tỉ khâu dữ sa lợi nữ tác dâm 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy
T23n1435_p0387a13║ tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng
T23n1435_p0387a14║ yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn ngôn 。canh hữu tín ngữ ưu
T23n1435_p0387a15║ bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược nhị nhân ngữ
T23n1435_p0387a16║ đồng 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。
T23n1435_p0387a17║ nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến dữ sa lợi nữ tác dâm 。ngã kiến dữ
T23n1435_p0387a18║ bà la môn nữ tì xá thủ đà la nữ tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị
T23n1435_p0387a19║ tỉ khâu 。nhữ thật vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín
T23n1435_p0387a20║ ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu dữ nhất bạch sắc nữ tác dâm 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0387a21║ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật
T23n1435_p0387a22║ tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn ngôn 。canh hữu tín ngữ
T23n1435_p0387a23║ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược đệ nhị
T23n1435_p0387a24║ nhân ngữ đồng ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。ưng dữ thật tội tướng yết
T23n1435_p0387a25║ ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến dữ bạch sắc nữ tác dâm 。ngã
T23n1435_p0387a26║ kiến dữ hắc sắc nữ nhược hoàng sắc nữ thanh sắc nữ tác dâm 。nhĩ thời ưng
T23n1435_p0387a27║ vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược
T23n1435_p0387a28║ tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu dữ trường nữ nhân tác dâm 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0387a29║ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di ngữ trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng ưng
T23n1435_p0387b01║ dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn ngôn 。canh
T23n1435_p0387b02║ hữu tín ngữ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。
T23n1435_p0387b03║ nhược đệ nhị nhân ngữ đồng 。ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược
T23n1435_p0387b04║ ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến dữ trường nữ nhân tác dâm 。ngã kiến dữ
T23n1435_p0387b05║ đoản nữ nhân trung nữ nhân tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật
T23n1435_p0387b06║ vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。
T23n1435_p0387b07║ kiến tỉ khâu dữ nữ nhân ư tiểu tiện đạo tác dâm 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0387b08║ tùy tín ngữ ưu bà di ngữ trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật
T23n1435_p0387b09║ tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn ngôn 。canh hữu tín ngữ
T23n1435_p0387b10║ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân
T23n1435_p0387b11║ ngữ đồng 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。
T23n1435_p0387b12║ nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến tiểu tiện đạo tác dâm 。ngã kiến đại tiện
T23n1435_p0387b13║ đạo khẩu trung tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật vân hà 。
T23n1435_p0387b14║ ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu
T23n1435_p0387b15║ dữ nữ nhân đại tiện đạo trung tác dâm 。ngữ chư tỉ khâu ưng tùy tín ngữ
T23n1435_p0387b16║ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng yết ma
T23n1435_p0387b17║ bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn 。canh hữu tín ngữ ưu bà di bất 。
T23n1435_p0387b18║ đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân ngữ đồng 。ưng tùy
T23n1435_p0387b19║ tín ngữ ưu bà di trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。
T23n1435_p0387b20║ ngôn ngã bất kiến đại tiện đạo trung tác dâm 。ngã kiến tiểu tiện đạo khẩu trung
T23n1435_p0387b21║ tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật vân hà 。ưng tùy thị
T23n1435_p0387b22║ tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu dữ nữ nhân
T23n1435_p0387b23║ khẩu trung tác dâm 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。
T23n1435_p0387b24║ đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。
T23n1435_p0387b25║ ưng vấn 。canh hữu tín ngữ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ
T23n1435_p0387b26║ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân ngữ đồng 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。
T23n1435_p0387b27║ ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến khẩu trung
T23n1435_p0387b28║ tác dâm 。ngã kiến ư đại tiểu tiện đạo trung tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị
T23n1435_p0387b29║ tỉ khâu 。nhữ thật vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín
T23n1435_p0387c01║ ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu phi thời đạm thạch mật 。vị thị đạm nhục 。
T23n1435_p0387c02║ ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。
T23n1435_p0387c03║ ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0387c04║ hữu thị sự bất 。nhược tỉ khâu ngôn 。ngã bất thực nhục 。ngã đạm hắc thạch
T23n1435_p0387c05║ mật 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ
T23n1435_p0387c06║ khâu phi thời đạm tô 。vị thị đạm tế mễ mi 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0387c07║ tùy tín ngữ ưu bà di ngữ trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật
T23n1435_p0387c08║ tội tướng yết ma bất 。đáp bất ưng 。ưng vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật hữu
T23n1435_p0387c09║ thị sự bất 。nhược tỉ khâu ngôn 。ngã bất thực tế mễ mi 。ngã đạm tô 。
T23n1435_p0387c10║ ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu
T23n1435_p0387c11║ phi thời ẩm thạch mật tương 。vị thị đạm dục 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy
T23n1435_p0387c12║ tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng
T23n1435_p0387c13║ yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn thị tỉ khâu 。hữu thị sự
T23n1435_p0387c14║ bất 。nhược tỉ khâu ngôn 。ngã bất đạm dục 。ngã ẩm thạch mật tương 。ưng tùy
T23n1435_p0387c15║ thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ư nữ
T23n1435_p0387c16║ nhân cổ gian xuất tinh 。vị chính tác dâm dục 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy
T23n1435_p0387c17║ tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng
T23n1435_p0387c18║ yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn thị tỉ khâu 。hữu thị sự bất 。
T23n1435_p0387c19║ nhược tỉ khâu ngôn 。ngã cổ gian xuất tinh bất phạm chính dâm 。ưng tùy tự
T23n1435_p0387c20║ ngôn trị 。vấn nhược tỉ khâu cộng nhất nữ nhân hành đạo 。hữu nhị tín ngữ ưu
T23n1435_p0387c21║ bà di tùy lai 。nhất tín ngữ ưu bà di kiến tỉ khâu ma xúc nữ nhân
T23n1435_p0387c22║ thân 。vị tác dâm 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。
T23n1435_p0387c23║ đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược sự tướng vi 。ngã như sở
T23n1435_p0387c24║ kiến thuyết 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng
T23n1435_p0387c25║ dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0387c26║ thị sự vân hà 。tùy tỉ khâu tự ngôn tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà
T23n1435_p0387c27║ di 。kiến tỉ khâu ư hậu tứ phẩm giới trung tùy sở phạm giới 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0387c28║ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ
T23n1435_p0387c29║ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。ưng dữ 。vấn nhược nhị tín ngữ ưu
T23n1435_p0388a01║ bà di 。nhất nhân kiến tỉ khâu cố xuất tinh 。nhất nhân kiến tỉ khâu ma xúc
T23n1435_p0388a02║ nữ nhân thân 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。
T23n1435_p0388a03║ đáp ngôn 。ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。ưng
T23n1435_p0388a04║ dữ 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu hành thời cố xuất tinh 。
T23n1435_p0388a05║ ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất
T23n1435_p0388a06║ ưng 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn
T23n1435_p0388a07║ ngôn 。canh hữu tín ngữ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ
T23n1435_p0388a08║ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân ngữ đồng 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。
T23n1435_p0388a09║ ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến hành thời
T23n1435_p0388a10║ xuất tinh 。ngã kiến nhược toạ nhược lập thời xuất tinh 。nhĩ thời ưng vấn thị tỉ
T23n1435_p0388a11║ khâu 。thị sự vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ
T23n1435_p0388a12║ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ma xúc sa lợi nữ thân 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0388a13║ ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật
T23n1435_p0388a14║ tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn 。canh hữu tín ngữ ưu
T23n1435_p0388a15║ bà di bất 。nhược ngôn hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân ngữ
T23n1435_p0388a16║ đồng 。ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn
T23n1435_p0388a17║ ngã bất kiến sa lợi nữ 。ngã kiến bà la môn tì xá thủ đà la nữ 。
T23n1435_p0388a18║ nhĩ thời ưng vấn thị tỉ khâu 。thị sự vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ
T23n1435_p0388a19║ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ma xúc bạch sắc nữ nhân
T23n1435_p0388a20║ thân 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0388a21║ bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn 。
T23n1435_p0388a22║ canh hữu tín ngữ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。
T23n1435_p0388a23║ nhược đệ nhị nhân ngữ đồng 。ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược
T23n1435_p0388a24║ ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến thị tỉ khâu ma xúc bạch sắc nữ nhân thân 。
T23n1435_p0388a25║ ngã kiến ma xúc hắc sắc hoàng sắc thanh sắc nữ nhân thân 。nhĩ thời ưng vấn
T23n1435_p0388a26║ thị tỉ khâu 。thị sự vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược
T23n1435_p0388a27║ tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ma xúc trường nữ nhân thân 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0388a28║ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn bất ưng 。ưng dữ
T23n1435_p0388a29║ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn 。canh hữu tín ngữ
T23n1435_p0388b01║ ưu bà di bất 。nhược ngôn hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân
T23n1435_p0388b02║ ngữ đồng 。ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn
T23n1435_p0388b03║ ngã bất kiến ma xúc trường nữ nhân thân 。ngã kiến ma xúc đoản nữ nhân trung
T23n1435_p0388b04║ nữ nhân thân 。ưng trị bất 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0388b05║ bất ưng dữ 。ưng vấn thị tỉ khâu 。tùy tỉ khâu tự ngôn tác 。vấn nhược
T23n1435_p0388b06║ tỉ khâu ư đạo trung hành 。hữu nhất nữ nhân 。hữu nhị tín ngữ ưu bà di 。
T23n1435_p0388b07║ nhất tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu hành thời ma xúc nữ nhân thân 。ngữ
T23n1435_p0388b08║ chư tỉ khâu 。ưng tùy thị ngữ trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật
T23n1435_p0388b09║ tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng dữ 。ưng vấn đệ nhị nhân 。
T23n1435_p0388b10║ nhược sự tướng vi 。ngã như sở kiến thuyết 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị
T23n1435_p0388b11║ bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0388b12║ bất ưng dữ 。ưng vấn thị tỉ khâu 。thị sự vân hà 。ưng tùy thị tỉ
T23n1435_p0388b13║ khâu ngữ tác (nhị bất định cánh )。
T23n1435_p0388b14║   vấn tam thập xả đoạ pháp
T23n1435_p0388b15║ ưu ba li vấn phật 。nhược tỉ khâu đa hữu ni tát kì y 。nhược vi
T23n1435_p0388b16║ hoả thiêu nhược hủ lạn 。nhược đoán hoại 。nhược huỷ giảo 。ưng xả bất 。phật ngôn 。
T23n1435_p0388b17║ bất ưng xả 。thị tỉ khâu ưng đãn như pháp diệt tội 。nhược hữu tàn đoạn
T23n1435_p0388b18║ phá 。ưng xả bất 。đáp bất ưng xả 。thị tỉ khâu đãn ưng như pháp
T23n1435_p0388b19║ diệt tội 。vấn nhược y kinh tịnh vĩ bất tịnh vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị
T23n1435_p0388b20║ câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp
T23n1435_p0388b21║ chí y 。ưng xả bất 。đáp bất ưng xả 。vấn nhược tỉ khâu đắc trường y
T23n1435_p0388b22║ ngũ nhật 。thị tỉ khâu cuồng tâm tán loạn tâm bệnh hoại tâm 。tề hà số tác
T23n1435_p0388b23║ thập nhật 。đáp số đắc tự tâm nhật 。vấn phả tỉ khâu tận hình súc trường y
T23n1435_p0388b24║ bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược đắc trường y 。vị
T23n1435_p0388b25║ mãn thập nhật tiện mệnh chung thị 。vấn phả tỉ khâu súc trường y quá thập nhật
T23n1435_p0388b26║ nhất dạ tại da 。phật ngôn hữu 。tỉ khâu bất đoán vọng y 。đệ thập
T23n1435_p0388b27║ nhật đắc y 。bất khiển dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật
T23n1435_p0388b28║ địa liễu thời quá thử thập 。dư nhất dạ tại thị dã 。ưu ba li vấn phật 。
T23n1435_p0388b29║ nhược tỉ khâu thụ chúng tăng y li tú 。ưng xả bất 。đáp bất ưng xả 。
T23n1435_p0388c01║ thị tỉ khâu đãn ưng như pháp diệt tội 。vấn nhược tỉ khâu y tại giới nội 。
T23n1435_p0388c02║ tỉ khâu xuất giới ngoại 。chí địa hiểu thị li y tú da 。đáp ngôn 。li tú 。
T23n1435_p0388c03║ vấn nhược y tại giới ngoại 。tỉ khâu tại giới nội 。chí địa liễu thời 。thị
T23n1435_p0388c04║ danh li y tú da 。đáp ngôn 。li tú 。vấn nhược y tại địa tỉ khâu
T23n1435_p0388c05║ tại thượng 。chí địa liễu thời 。thị danh li y tú da 。đáp ngôn 。li y
T23n1435_p0388c06║ tú 。vấn nhược y tại thượng tỉ khâu tại địa 。chí địa liễu thời 。thị danh
T23n1435_p0388c07║ li y tú da 。đáp ngôn 。li y tú 。vấn nhược vị tác bất li y
T23n1435_p0388c08║ yết ma 。tề viễn cận danh bất li y 。đáp nhược tường bích tiệm li sách 。
T23n1435_p0388c09║ tề thị lai tỉ khâu bất li tam y 。tỉ khâu ni bất li ngũ y 。
T23n1435_p0388c10║ dữ học sa di bất li tam y 。dữ học sa di ni bất li ngũ y 。
T23n1435_p0388c11║ vấn đắc nhất nguyệt y tài 。hà đẳng thị nhất nguyệt y tài 。nãi chí nhất
T23n1435_p0388c12║ nguyệt súc 。đáp tịnh y thị 。vấn y lượng đại tiểu 。đáp nãi chí đắc phú
T23n1435_p0388c13║ thân tam phân thị 。chư y bất tịnh giả 。kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh
T23n1435_p0388c14║ kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhất thiết lạc đà mao
T23n1435_p0388c15║ ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí y 。thị danh bất tịnh 。như thị y
T23n1435_p0388c16║ bất ưng súc chí nhất nguyệt 。vấn phả tỉ khâu sứ phi thân lí tỉ khâu ni
T23n1435_p0388c17║ hoán nhiễm đả cố y 。bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0388c18║ nhược tỉ khâu tiên tự tiểu hoán canh linh hoán 。tiên tự tiểu nhiễm canh linh
T23n1435_p0388c19║ nhiễm 。tiên tự tiểu đả canh linh đả 。nhược hoán bất danh hoán như bất hoán 。
T23n1435_p0388c20║ đắc đột cát la 。nhược nhiễm bất danh nhiễm như bất nhiễm 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0388c21║ nhược đả bất danh đả như bất đả 。đắc đột cát la 。nhược triển chuyển linh hoán 。
T23n1435_p0388c22║ nhược khiển sứ 。nhược tác thư 。nhược tác tướng kì 。nhược vi tha nhược hoán nhiễm 。
T23n1435_p0388c23║ nhược nhị nhân cộng y 。nhược chúng tăng y 。nhập ni tát kì y 。nhược tác
T23n1435_p0388c24║ tịnh y 。giai đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu trước tịnh y nhập bạch y
T23n1435_p0388c25║ xá 。đắc ni tát kì xuất da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu trước tịnh y nhập
T23n1435_p0388c26║ bạch y xá 。nhược thỉ tuy ngưu tuy nê trước 。linh phi thân lí tỉ khâu
T23n1435_p0388c27║ ni hoán 。đắc ni tát kì ba dật đề 。nhược y kinh tịnh vĩ bất tịnh 。
T23n1435_p0388c28║ nhược vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhất thiết
T23n1435_p0388c29║ lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí y linh hoán 。đắc đột cát
T23n1435_p0389a01║ la 。nhược tỉ khâu linh phi thân lí tỉ khâu ni hoán cố y 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0389a02║ ni chuyển căn tác tỉ khâu 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu linh phi thân lí
T23n1435_p0389a03║ tỉ khâu ni hoán cố y 。tỉ khâu chuyển căn vi tỉ khâu ni 。đắc đột cát
T23n1435_p0389a04║ la 。vấn phả tỉ khâu linh phi thân lí tỉ khâu ni hoán nhiễm đả cố y 。
T23n1435_p0389a05║ bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược tiên phá giới nhược
T23n1435_p0389a06║ tặc trụ nhược tiên lai bạch y thị 。vấn phả hữu bất thụ cụ giới nhân 。
T23n1435_p0389a07║ linh phi thân lí tỉ khâu ni hoán nhiễm đả cố y 。đắc ni tát kì ba
T23n1435_p0389a08║ dật đề da 。đáp hữu 。dữ học sa di thị dã 。vấn phả tỉ khâu
T23n1435_p0389a09║ tùng phi thân lí cư sĩ cư sĩ phụ khí y 。bất đắc ni tát kì ba
T23n1435_p0389a10║ dạ đề da 。đáp hữu 。nhược bất năng nam cư sĩ 。bất năng nữ cư sĩ
T23n1435_p0389a11║ phụ 。nhị căn cư sĩ 。nhị đạo hợp nhất đạo cư sĩ phụ 。tỉ khâu tùng
T23n1435_p0389a12║ thị khí y 。đắc đột cát la 。vấn phả hữu bất thụ cụ giới nhân 。tùng
T23n1435_p0389a13║ phi thân lí cư sĩ cư sĩ phụ khí y 。đắc ni tát kì ba dật đề
T23n1435_p0389a14║ da 。đáp hữu 。dữ học sa di thị dã 。nhược y kinh tịnh vĩ bất tịnh 。
T23n1435_p0389a15║ vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược nhất thiết
T23n1435_p0389a16║ lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí 。tỉ khâu khí thị y 。
T23n1435_p0389a17║ đắc đột cát la 。nhược khí thuế đắc đột cát la 。nhược khí lũ đắc đột cát
T23n1435_p0389a18║ la 。vị thụ cụ giới nhân khí 。vị thụ cụ giới nhân đắc 。đắc đột cát
T23n1435_p0389a19║ la 。vị thụ cụ giới nhân khí 。thụ cụ giới thời đắc 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0389a20║ vị thụ cụ giới nhân khí 。thụ cụ giới dĩ đắc 。đắc ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0389a21║ đề 。thụ cụ giới thời khí 。thụ cụ giới thời đắc 。đắc đột cát la thụ
T23n1435_p0389a22║ cụ giới thời khí 。thụ cụ giới dĩ đắc 。đắc ni tát kì ba dật đề 。
T23n1435_p0389a23║ thụ cụ giới nhân khí 。thụ cụ giới nhân đắc 。đắc ni tát kì ba dật đề 。
T23n1435_p0389a24║ thụ cụ giới nhân khí 。phi cụ túc giới nhân đắc 。đắc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0389a25║ tỉ khâu tùng phi thân lí cư sĩ cư sĩ phụ khí y 。tỉ khâu chuyển căn
T23n1435_p0389a26║ tác tỉ khâu ni 。tỉ khâu ni đắc thị y 。ni tát kì ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0389a27║ tỉ khâu ni 。tùng phi thân lí cư sĩ cư sĩ phụ khí y 。thị tỉ
T23n1435_p0389a28║ khâu ni chuyển căn tác tỉ khâu 。tỉ khâu đắc thị y 。ni tát kì ba dật đề 。
T23n1435_p0389a29║ vấn phả tỉ khâu phi thân lí trung tác thân hậu ý sách 。bất đắc ni
T23n1435_p0389b01║ tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu vi biện y giá 。tỉ
T23n1435_p0389b02║ khâu tác thân hậu ý sách 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu ni thức xoa ma
T23n1435_p0389b03║ ni sa di sa di ni 。vi biện y giá 。tỉ khâu tác thân hậu ý sách
T23n1435_p0389b04║ đắc 。đắc đột cát la 。nhược chúng đa cư sĩ vi biện y giá 。tỉ khâu
T23n1435_p0389b05║ tác thân hậu ý sách đắc 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu sở bất ưng
T23n1435_p0389b06║ súc vật 。tác thân hậu ý sách 。đắc đột cát la 。vị thụ cụ giới nhân
T23n1435_p0389b07║ tác thân hậu ý sách 。vị thụ cụ giới nhân đắc 。đắc đột cát la 。vị
T23n1435_p0389b08║ thụ cụ giới nhân tác thân hậu ý sách 。thụ cụ giới thời đắc 。đắc đột cát
T23n1435_p0389b09║ la 。vị thụ cụ giới nhân tác thân hậu ý sách 。thụ cụ giới dĩ đắc 。
T23n1435_p0389b10║ đắc ni tát kì ba dật đề 。thụ cụ giới thời tác thân hậu ý sách 。thụ
T23n1435_p0389b11║ cụ giới thời đắc 。đắc đột cát la 。thụ cụ giới thời tác thân hậu ý sách 。
T23n1435_p0389b12║ thụ cụ giới dĩ đắc 。đắc ni tát kì ba dật đề 。thụ cụ giới nhân
T23n1435_p0389b13║ tác thân hậu ý sách 。thụ cụ giới nhân đắc 。đắc ni tát kì ba dật đề 。
T23n1435_p0389b14║ thụ cụ giới nhân tác thân hậu ý sách 。phi cụ giới nhân đắc 。đắc đột cát
T23n1435_p0389b15║ la 。nhược thị y giá 。thuộc thiên long dạ xoa la sa ngạ quỷ câu bàn
T23n1435_p0389b16║ đồ tì xá già đẳng phi nhân 。nhược thuộc tiên phá giới nhân nhược tặc trụ nhân
T23n1435_p0389b17║ nhược tiên lai bạch y nhược tấn nhân bất cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng trụ
T23n1435_p0389b18║ nhân cuồng nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân cập chư ngoại đạo 。thử trung
T23n1435_p0389b19║ tác thân hậu ý sách 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu cần cầu y 。
T23n1435_p0389b20║ nãi chí quá lục phản 。bất đắc ni tát kì ba dật đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0389b21║ thị y giá thuộc nhân 。kí tại thiên long dạ xoa la sa ngạ quỷ câu bàn
T23n1435_p0389b22║ đồ tì xá già đẳng phi nhân biên 。thị trung cần cầu nãi chí quá lục phản 。
T23n1435_p0389b23║ đắc đột cát la 。nhược thị y giá 。thuộc thiên long dạ xoa la sa ngạ quỷ
T23n1435_p0389b24║ câu bàn đồ tì xá già đẳng phi nhân 。kí tại nhân biên 。thị trung cần
T23n1435_p0389b25║ cầu nãi chí quá lục phản 。đắc đột cát la 。nhược thị y giá 。thuộc xuất
T23n1435_p0389b26║ gia ngoại đạo 。kí tại nhân biên 。thị trung cần cầu nãi chí quá lục phản 。
T23n1435_p0389b27║ đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu dĩ kiêu thí da tác tân phu cụ 。bất
T23n1435_p0389b28║ đắc ni tát kì ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược kiêu thí da hủ hoại 。
T23n1435_p0389b29║ nhược kiêu thí da tác kiếp bối 。nhược kiêu thí da tác bát đố lộ mộ 。nhược
T23n1435_p0389c01║ kiêu thí da tác đột đột lộ 。nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh
T23n1435_p0389c02║ bất tịnh nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。lạc đà mao ngưu mao cổ
T23n1435_p0389c03║ dương mao nhược tạp chí tác phu cụ 。đắc đột cát la 。nhược giảm lượng tác 。
T23n1435_p0389c04║ đột cát la 。nhược phật y đẳng lượng tác 。đắc đột cát la 。vấn phả
T23n1435_p0389c05║ tỉ khâu dụng thuần hắc 羺dương mao tác tân phu cụ 。bất đắc ni tát kì
T23n1435_p0389c06║ ba dạ đề da 。đáp hữu 。羺dương mao hủ hoại tác 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0389c07║ nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。
T23n1435_p0389c08║ bất tịnh giả 。lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí tác phu cụ 。
T23n1435_p0389c09║ đắc đột cát la 。nhược giảm lượng tác đột cát la 。nhược như lai y đẳng lượng
T23n1435_p0389c10║ tác 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu bất dụng nhị phân thuần hắc tam phân
T23n1435_p0389c11║ bạch 羺dương mao tứ phân hạ dương mao tác tân phu cụ 。bất đắc ni tát
T23n1435_p0389c12║ kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất
T23n1435_p0389c13║ tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。lạc đà mao ngưu mao cổ dương
T23n1435_p0389c14║ mao tạp chí tác phu cụ 。đắc đột cát la 。nhược giảm lượng tác đột cát
T23n1435_p0389c15║ la 。nhược phật y đẳng lượng tác 。đắc đột cát la 。vấn phả hữu tỉ khâu 。
T23n1435_p0389c16║ lục niên nội cố phu cụ 。nhược xả nhược bất xả 。canh tác tân phu cụ 。
T23n1435_p0389c17║ bất đắc ni tát kì ba dạ đề da đáp hữu 。dư nhân tiên tác vị thành 。
T23n1435_p0389c18║ tỉ khâu túc thành cánh 。đắc đột cát la 。nhược tác vị thành tiện phản giới 。
T23n1435_p0389c19║ đắc đột cát la 。nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。nhược vĩ tịnh kinh bất tịnh 。
T23n1435_p0389c20║ nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương
T23n1435_p0389c21║ mao tạp chí tác 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu trì 羺dương mao
T23n1435_p0389c22║ quá tam do diên 。bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0389c23║ phi trì quá bất phạm 。nhược dữ hoá tịnh nhân trì quá 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0389c24║ nhược tỉ khâu tri thị hoá nhân bất phạm 。vấn phả hữu tỉ khâu 。sứ phi thân
T23n1435_p0389c25║ lí tỉ khâu ni hoán nhiễm phách 羺dương mao 。bất đắc ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0389c26║ đề da 。đáp hữu 。tiên dĩ tiểu hoán canh hoán 。tiên dĩ tiểu nhiễm canh
T23n1435_p0389c27║ nhiễm 。tiên dĩ tiểu phách canh phách 。hoán như bất hoán 。nhiễm như bất nhiễm 。phách
T23n1435_p0389c28║ như bất phách 。giai đột cát la 。nhược triển chuyển linh hoán nhiễm phách 。nhược khiển
T23n1435_p0389c29║ sứ nhược giáo tha nhược tác thư nhược kì tướng 。sứ hoán nhiễm phách 。giai đắc
T23n1435_p0390a01║ đột cát la 。nhược hoán nhiễm phách chấm thuế 。đắc đột cát la 。nhị nhân cộng
T23n1435_p0390a02║ thuế sứ hoán nhiễm phách 。đắc đột cát la 。sứ hoán nhiễm phách chúng tăng thuế 。
T23n1435_p0390a03║ đắc đột cát la 。sứ hoán nhiễm phách ni tát kì thuế 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0390a04║ sứ hoán nhiễm phách tác tịnh thí thuế 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu tự
T23n1435_p0390a05║ thủ thủ tiền 。bất đắc ni tát kì ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược thủ
T23n1435_p0390a06║ tự tiền giả 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu dĩ tiền chủng chủng dụng 。
T23n1435_p0390a07║ bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。dụng tự tiền mãi giả 。
T23n1435_p0390a08║ đắc đột cát la 。cộng phi nhân mãi vật 。phi nhân giả 。thiên long dạ xoa
T23n1435_p0390a09║ la sa cưu bàn đồ bệ lệ già tì xá già đẳng cộng mãi vật 。đắc đột
T23n1435_p0390a10║ cát la 。nhược cộng cuồng nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân nhược thân lí
T23n1435_p0390a11║ cộng mãi 。đắc đột cát la 。vị thụ cụ giới nhân dữ 。vị thụ cụ giới
T23n1435_p0390a12║ nhân đắc 。đột cát la 。vị thụ cụ giới nhân dữ 。thụ cụ giới thời
T23n1435_p0390a13║ đắc 。đắc đột cát la 。vị thụ cụ giới nhân dữ 。thụ cụ giới dĩ đắc 。
T23n1435_p0390a14║ đắc ni tát kì ba dạ đề 。thụ cụ giới thời dữ 。thụ cụ giới thời đắc 。
T23n1435_p0390a15║ đắc đột cát la 。thụ cụ giới thời dữ 。thụ cụ giới dĩ đắc 。đắc ni
T23n1435_p0390a16║ tát kì ba dật đề 。thụ cụ giới nhân dữ 。thụ cụ giới nhân đắc 。đắc
T23n1435_p0390a17║ ni tát kì ba dạ đề 。thụ cụ giới nhân dữ 。phi cụ giới nhân đắc 。
T23n1435_p0390a18║ đắc đột cát la 。chủng chủng phiến mãi diệc như thị 。vấn phả tỉ khâu tận
T23n1435_p0390a19║ hình súc trường bát 。bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0390a20║ tỉ khâu súc trường bát 。vị mãn thập nhật tiện mệnh chung giả thị 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0390a21║ khâu đắc trường bát ngũ nhật 。thị tỉ khâu tiện cuồng tâm tán loạn tâm bệnh hoại
T23n1435_p0390a22║ tâm 。tề hà số tác thập nhật 。đáp số đắc tự tâm nhật 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0390a23║ khâu cửu súc trường bát 。bất phạm ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0390a24║ nhược tha tống bát dữ cửu cửu nãi chí giả thị dã 。vấn phả tỉ khâu
T23n1435_p0390a25║ quá nhất dạ súc trường bát 。đắc ni tát kì ba dật đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0390a26║ thị tỉ khâu đắc trường bát nhật 。tiện chuyển căn tác tỉ khâu ni giả thị 。vấn
T23n1435_p0390a27║ phả tỉ khâu ni súc trường bát thập dạ 。bất đắc ni tát kì ba dật đề
T23n1435_p0390a28║ da 。đáp hữu 。thị tỉ khâu ni đắc trường bát dĩ 。chuyển căn tác tỉ khâu
T23n1435_p0390a29║ giả thị 。vấn phả hữu tỉ khâu 。đa hữu bát nhập ni tát kì 。nhất thiết
T23n1435_p0390b01║ bát ưng tăng trung hành bất 。đáp bất ưng 。đãn tăng trung hành nhất bát 。dư
T23n1435_p0390b02║ giả tùy ý dữ thân hậu 。vấn phả tỉ khâu bát giảm ngũ xuyết canh cầu tân
T23n1435_p0390b03║ bát 。bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược cầu hoại bát
T23n1435_p0390b04║ bạch thiết bát 。nhược nhị nhân cộng cầu 。nhược khiển sứ nhược thư nhược kì tướng 。nhược
T23n1435_p0390b05║ triển chuyển cầu nhược vi tha cầu bát 。giai đắc đột cát la 。nhược tùng dị đạo
T23n1435_p0390b06║ xuất gia nhân khí đắc bát 。đột cát la 。nhược tỉ khâu sở dụng bát vị mãn
T23n1435_p0390b07║ ngũ xuyết 。dĩ tự vật mãi bát 。đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu bất khí
T23n1435_p0390b08║ lũ khí thuế 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu tự
T23n1435_p0390b09║ khí lũ 。linh phi thân lí chí sư chí 。bất đắc ni tát kì ba dạ đề
T23n1435_p0390b10║ da 。đáp hữu 。thị y kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。
T23n1435_p0390b11║ nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。
T23n1435_p0390b12║ nhược tạp lũ linh chí 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu ư phi thân
T23n1435_p0390b13║ lí trung tác đồng ý khuyến bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0390b14║ nhược cư sĩ bất năng nam 。cư sĩ phụ bất năng nữ 。nhược cư sĩ nhị căn 。
T23n1435_p0390b15║ cư sĩ phụ nhị đạo hợp nhất đạo 。thị trung tác đồng ý khuyến 。đắc đột cát
T23n1435_p0390b16║ la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ tha tỉ khâu y 。hậu sân hoàn đoạt 。bất
T23n1435_p0390b17║ đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất
T23n1435_p0390b18║ thụ pháp tỉ khâu y 。hậu sân hoàn đoạt 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ
T23n1435_p0390b19║ pháp tỉ khâu y 。hậu sân hoàn đoạt 。đắc đột cát la 。nhược y kinh tịnh
T23n1435_p0390b20║ vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。
T23n1435_p0390b21║ nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp chí y 。dữ dĩ hậu sân
T23n1435_p0390b22║ hoàn đoạt 。đắc đột cát la 。nhược dữ tiên phá giới nhược tặc trụ nhược tiên lai
T23n1435_p0390b23║ bạch y 。dữ dĩ hoàn đoạt 。đắc đột cát la 。thị y nhược giảm lượng 。hậu
T23n1435_p0390b24║ sân hoàn đoạt 。đắc đột cát la 。nhược phật y đẳng lượng 。hậu sân hoàn đoạt 。
T23n1435_p0390b25║ đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu dữ tha tỉ khâu y 。tha tỉ khâu chuyển căn
T23n1435_p0390b26║ vi tỉ khâu ni 。tỉ khâu hoàn đoạt tỉ khâu ni y 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0390b27║ nhược tỉ khâu dữ tha tỉ khâu y 。thị tỉ khâu tự chuyển căn vi tỉ khâu
T23n1435_p0390b28║ ni 。tỉ khâu ni hoàn đoạt tỉ khâu y 。đắc đột cát la 。vấn thụ ca hi
T23n1435_p0390b29║ na y cánh 。quan tác nhuận nguyệt 。thụ ca hi na y nhân đương vân hà 。
T23n1435_p0390c01║ đáp tùy an cư số 。vấn thụ già hi na y 。ưng như bố tát tác
T23n1435_p0390c02║ yết ma bất 。đáp ngôn ưng tác 。vấn ngật ca hi na y 。ưng tác xả
T23n1435_p0390c03║ yết ma bất 。đáp ngôn 。ưng tác 。vấn ưng hà thời thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0390c04║ đáp hạ mạt hậu nguyệt 。vấn kỉ thời ưng xả 。đáp tùng hạ mạt nguyệt cánh đông
T23n1435_p0390c05║ tứ nguyệt ưng xả 。vấn cấp thí y khả đắc tác thời y bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0390c06║ đắc 。nhược y kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu
T23n1435_p0390c07║ bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp
T23n1435_p0390c08║ chí y 。như thị đẳng bất tịnh y bất ưng đình 。vấn phả tỉ khâu tam
T23n1435_p0390c09║ y trung tùy li nhất y tú 。bất đắc ni tát kì ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0390c10║ hữu 。hậu an cư trung vị mãn tuế 。a luyện nhược tỉ khâu tam y trung 。
T23n1435_p0390c11║ nhược dĩ nhất nhất y trí giới nội xá 。dĩ thiểu nhân duyên xuất giới 。tác thị
T23n1435_p0390c12║ ngôn 。ngã kim nhật đương hoàn thử tú 。thị tỉ khâu canh hữu nhân duyên khởi 。
T23n1435_p0390c13║ bất đắc hoàn tú giới ngoại 。địa liễu đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0390c14║ xuân tàn quá nhất nguyệt cầu vũ dục y 。quá bán nguyệt súc bất đắc ni tát
T23n1435_p0390c15║ kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược thị y kinh tịnh vĩ bất tịnh vĩ
T23n1435_p0390c16║ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao
T23n1435_p0390c17║ ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí 。như thị đẳng y 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0390c18║ vấn phả tỉ khâu tùng mẫu khí y 。đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp
T23n1435_p0390c19║ hữu 。nhược mẫu vi chúng tăng tác y 。thị tỉ khâu tự hồi hướng dĩ 。đắc ni
T23n1435_p0390c20║ tát kì ba dạ đề 。nhược thị vật giới ngoại thủ 。đắc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0390c21║ nhị tam tứ tứ tâm thủ 。như pháp đắc tội 。vấn phả tỉ khâu tùng mẫu
T23n1435_p0390c22║ khí thuận tỉ khâu vật 。đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0390c23║ mẫu vi chúng tăng tác thuận tỉ khâu vật 。tỉ khâu tự hồi hướng dĩ 。đắc ni
T23n1435_p0390c24║ tát kì ba dạ đề 。nhược thị vật giới ngoại thủ 。đắc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0390c25║ nhị tam tứ tứ tâm thủ 。như pháp đắc tội 。vấn nhược tỉ khâu phi thời
T23n1435_p0390c26║ thụ cam giá 。phi thời áp phi thời lộc phi thời thụ 。phi thời ưng ẩm
T23n1435_p0390c27║ bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。vấn nhược thời thụ cam giá 。phi thời áp phi thời
T23n1435_p0390c28║ lộc phi thời thụ 。phi thời đắc ẩm bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược thời thụ
T23n1435_p0390c29║ cam giá 。thời áp phi thời lộc phi thời thụ 。phi thời đắc ẩm bất 。
T23n1435_p0391a01║ đáp ngôn 。bất đắc 。vấn nhược thời thụ cam giá 。thời áp thời lộc phi thời
T23n1435_p0391a02║ thụ 。phi thời ưng ẩm bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。vấn nhược thời thụ cam
T23n1435_p0391a03║ giá 。thời áp thời lộc thời thụ 。phi thời ưng ẩm bất 。đáp ngôn 。nhược
T23n1435_p0391a04║ tận thời tịnh ưng ẩm 。vấn nhược phi thời thụ lạc 。phi thời áp phi thời lộc
T23n1435_p0391a05║ phi thời thụ 。phi thời ưng ẩm bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。nhược tận thời
T23n1435_p0391a06║ tịnh ưng đắc 。vấn nhược tỉ khâu phi thời thụ hồ ma 。phi thời áp phi thời
T23n1435_p0391a07║ lộc phi thời thụ 。phi thời đắc ẩm bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。nhược tận
T23n1435_p0391a08║ thời tịnh ưng đắc 。vấn nhược tỉ khâu phi thời thụ nhục 。phi thời chử phi thời
T23n1435_p0391a09║ áp phi thời lộc 。phi thời thụ phi thời đắc phục bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。
T23n1435_p0391a10║ nhược tận thời tịnh ưng đắc 。tức nhật thụ thời dược thời phân dược thất nhật dược
T23n1435_p0391a11║ tận hình dược 。cộng hòa hợp nhất xứ 。đắc phục bất 。đáp thời dược lực cố
T23n1435_p0391a12║ thời trung ưng phục 。phi thời bất đắc phục 。tức nhật thụ thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0391a13║ dược tận hình thọ dược 。cộng hòa hợp nhất xứ 。đắc phục bất 。đáp thời
T23n1435_p0391a14║ phân dược lực cố 。thời phân trung ưng phục 。quá thời phân bất đắc phục tức nhật
T23n1435_p0391a15║ thụ thất nhật dược tận hình thọ dược 。cộng hòa hợp nhất xứ 。đắc phục bất 。
T23n1435_p0391a16║ đáp thất nhật dược lực cố 。thất nhật ưng phục 。quá thất nhật bất đắc phục 。
T23n1435_p0391a17║ tận hình thọ dược tùy ý ưng phục 。tạc nhật thụ thời dược 。tức nhật thụ
T23n1435_p0391a18║ thời phân dược thất nhật dược tận hình thọ dược 。hòa hợp nhất xứ 。đắc phục
T23n1435_p0391a19║ bất 。đáp bất đắc phục 。tạc nhật thụ thời phân dược 。tức nhật thụ thất nhật
T23n1435_p0391a20║ dược tận hình thọ 。dược hòa hợp nhất xứ 。đắc phục bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0391a21║ bất đắc phục 。tạc nhật thụ thất nhật dược 。tức nhật thụ tận hình thọ dược 。
T23n1435_p0391a22║ hòa hợp nhất xứ 。đắc phục bất 。đáp bất đắc phục 。vấn thị chư thời dược
T23n1435_p0391a23║ thời phân dược thất nhật dược tận hình thọ dược 。cử tàn tú khả phục bất 。
T23n1435_p0391a24║ đáp bất đắc 。vấn nhược tỉ khâu tiên tự thủ 。hậu canh tùng tịnh nhân thụ 。
T23n1435_p0391a25║ đắc phục bất 。đáp bất đắc 。vấn thị chư dược thủ thụ khẩu thụ 。vô bệnh
T23n1435_p0391a26║ tỉ khâu đắc phục bất 。đáp bất đắc 。nhược thủ thụ khẩu thụ 。bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0391a27║ đắc phục bất 。đáp ngôn đắc (tam thập xả đoạ cánh )。
T23n1435_p0391a28║   vấn ba dạ đề sự chi nhất
T23n1435_p0391a29║ ưu ba li vấn phật 。nhược tỉ khâu tác phạm chí hình phục 。ư đạo hành đắc
T23n1435_p0391b01║ hà tội 。đáp đắc thâu lan già 。nhược tác tần hình phục đại tần an tức bạc
T23n1435_p0391b02║ khư lợi ba la đại hình phục 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。như
T23n1435_p0391b03║ thị đẳng diệc đắc đột cát la 。vấn nhược nhân vấn tỉ khâu ngôn 。nhữ kiến nhân
T23n1435_p0391b04║ dụng cái hành bất 。tỉ khâu ngôn bất kiến vi nhân cước cố ngôn ngã bất kiến 。
T23n1435_p0391b05║ đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。phiến cức tỉ châu xuyến 羺đầu anh lạc
T23n1435_p0391b06║ bảo man khâm bạt la [điệp *mao ]câu chấp xa thừa mạo liễn dư đẳng diệc như thị 。
T23n1435_p0391b07║ nhược tỉ khâu chí bà la môn tính nhân biên ngữ ngôn 。nhữ thị thế mao nhân 。
T23n1435_p0391b08║ cố vọng ngữ cố 。đắc ba dật đề 。nãi chí ngữ bất phá giới nhân ngôn 。
T23n1435_p0391b09║ nhữ phá giới cố vọng ngữ cố 。đắc ba dật đề 。vấn nhược nhân vấn tỉ
T23n1435_p0391b10║ khâu ngôn 。nhữ thị hà nhân 。tỉ khâu ngôn 。ngã thị tỉ khâu ni 。thị phản
T23n1435_p0391b11║ giới bất 。đáp bất phản giới 。cố vọng ngữ đắc ba dật đề 。nhược ngôn ngã
T23n1435_p0391b12║ thị thức xoa ma ni sa di sa di ni ưu bà tắc ưu bà di bạch y
T23n1435_p0391b13║ ngoại đạo già la già ba li bà la già ni kiền đà a kì tì
T23n1435_p0391b14║ đẳng 。nhược ngôn ngã thị thiên long dạ xoa kiền thát bà a tu la già lâu
T23n1435_p0391b15║ la bệ lệ già cưu bàn trà tì xá già la sa đẳng 。tác như thị ngữ 。
T23n1435_p0391b16║ thị phản giới bất 。đáp bất phản giới 。cố vọng ngữ đắc ba dật đề 。vấn
T23n1435_p0391b17║ nhược tỉ khâu dĩ thiên nhãn kiến thiên nhĩ văn tha tỉ khâu tội 。tha bất thính
T23n1435_p0391b18║ tiện xuất tha tội 。đắc hà tội 。đáp ngôn 。đắc đột cát la 。vấn nhược
T23n1435_p0391b19║ tỉ khâu ư chúng tăng tiền phá giới 。thỉnh ưng cử 。đáp tùy năng cử giả cử 。
T23n1435_p0391b20║ vấn nhược tỉ khâu chí bà la môn tính nhân biên ngữ ngôn 。nhữ tác thế mao
T23n1435_p0391b21║ nhân lai 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu huỷ ti
T23n1435_p0391b22║ tỉ khâu 。đắc hà tội 。đáp ba dật đề 。vấn phả tỉ khâu huỷ ti
T23n1435_p0391b23║ tha tỉ khâu 。bất đắc ba dật đề tội tà 。đáp hữu 。nhược tiên phá
T23n1435_p0391b24║ giới nhược tặc trụ nhược tiên lai bạch y thị 。vấn phả bất thụ cụ giới nhân
T23n1435_p0391b25║ huỷ ti tỉ khâu 。đắc ba dật đề tà 。đáp hữu 。dữ học giới sa
T23n1435_p0391b26║ di thị 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển huỷ ti 。đắc
T23n1435_p0391b27║ đột cát la 。nhược tỉ khâu dĩ huỷ ti tỉ khâu 。đắc ba dật đề 。huỷ
T23n1435_p0391b28║ ti tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0391b29║ nhược tỉ khâu ni 。dĩ huỷ ti tỉ khâu ni 。đắc ba dật đề 。huỷ ti
T23n1435_p0391c01║ thức xoa ma ni sa di sa di ni tỉ khâu 。đắc đột cát la 。thức xoa
T23n1435_p0391c02║ ma ni 。huỷ ti thức xoa ma ni 。đắc đột cát la 。huỷ ti sa di
T23n1435_p0391c03║ sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni 。đắc đột cát la 。nhược sa di 。huỷ
T23n1435_p0391c04║ ti sa di 。đắc đột cát la 。huỷ ti sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni
T23n1435_p0391c05║ thức xoa ma ni 。đắc đột cát la 。sa di ni 。huỷ ti sa di ni 。
T23n1435_p0391c06║ đắc đột cát la 。huỷ ti tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di 。
T23n1435_p0391c07║ đắc đột cát la tội 。vấn nhược tỉ khâu lưỡng thiệt sàm tỉ khâu 。đắc ba
T23n1435_p0391c08║ dật đề 。nhược tỉ khâu lưỡng thiệt 。sàm tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di
T23n1435_p0391c09║ sa di ni 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu ni lưỡng thiệt 。sàm tỉ khâu
T23n1435_p0391c10║ ni 。đắc ba dật đề 。nhược tỉ khâu ni lưỡng thiệt 。sàm thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0391c11║ di sa di ni tỉ khâu 。đắc đột cát la 。nhược thức xoa ma ni lưỡng thiệt 。
T23n1435_p0391c12║ sàm thức xoa ma ni 。đắc đột cát la 。nhược thức xoa ma ni lưỡng thiệt 。
T23n1435_p0391c13║ sàm sa di sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni 。đắc đột cát la 。nhược sa
T23n1435_p0391c14║ di lưỡng thiệt 。sàm sa di 。đắc đột cát la 。nhược sa di lưỡng thiệt 。sàm
T23n1435_p0391c15║ sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0391c16║ nhược sa di ni lưỡng thiệt 。sàm sa di ni 。đắc đột cát la 。nhược sa
T23n1435_p0391c17║ di ni lưỡng thiệt 。sàm tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di 。đắc
T23n1435_p0391c18║ đột cát la 。nhược tỉ khâu tại giới nội 。sàm giới ngoại tỉ khâu 。đắc đột
T23n1435_p0391c19║ cát la 。nhược tại giới ngoại 。sàm giới nội tỉ khâu 。nhược tại địa sàm cao
T23n1435_p0391c20║ thượng tỉ khâu 。nhược tại cao thượng sàm tại địa tỉ khâu 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0391c21║ nhược tỉ khâu trụ giới nội 。nhược toạ nhược lập nhược ngoạ 。sàm giới nội tỉ khâu 。
T23n1435_p0391c22║ đắc ba dật đề 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển sàm 。
T23n1435_p0391c23║ đắc đột cát la tội 。vấn phả tỉ khâu như pháp diệt sự hậu hoàn phát
T23n1435_p0391c24║ khởi 。bất đắc ba dật đề da 。đáp ngôn 。hữu thị sự 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0391c25║ tỉ khâu ni sự 。nhược tỉ khâu thức xoa ma ni 。nhược tỉ khâu sa di 。
T23n1435_p0391c26║ nhược tỉ khâu sa di ni sự 。như pháp diệt dĩ 。tỉ khâu hoàn phát khởi 。
T23n1435_p0391c27║ đột cát la 。vấn phả tỉ khâu như pháp diệt sự hoàn phát khởi 。bất đắc ba
T23n1435_p0391c28║ dật đề da 。đáp ngôn hữu 。nhược tiên phá giới nhược tặc trụ nhược tiên lai
T23n1435_p0391c29║ bạch y thị 。vấn phả bất thụ cụ giới nhân 。như pháp diệt sự hoàn phát
T23n1435_p0392a01║ khởi 。đắc ba dật đề da 。đáp ngôn hữu 。dữ học giới sa di thị dã 。
T23n1435_p0392a02║ nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。như pháp diệt sự
T23n1435_p0392a03║ dĩ hoàn phát khởi 。đắc đột cát la tội 。vấn như phật sở thuyết 。tỉ
T23n1435_p0392a04║ khâu ư bất năng nam tịnh nhân tiền 。vi nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。
T23n1435_p0392a05║ hà đẳng thị bất năng nam tịnh nhân tiền 。vi nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục
T23n1435_p0392a06║ ngữ 。đáp nhược 。bất động giả thị 。vô tri tịnh nhân tiền 。dữ nữ nhân
T23n1435_p0392a07║ thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。nhược tác thư nhược khiển sứ
T23n1435_p0392a08║ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0392a09║ nhược tác tịnh nhân thụy miên 。dữ nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột
T23n1435_p0392a10║ cát la 。nhược nữ nhân tịnh 。nam tử bất tịnh 。nam tử tịnh 。nữ nhân bất
T23n1435_p0392a11║ tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。nhược thị trung vô tác tịnh nhân 。tỉ khâu vi
T23n1435_p0392a12║ nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。nhược hữu bất năng nam
T23n1435_p0392a13║ tác tịnh giả 。tỉ khâu vi nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát
T23n1435_p0392a14║ la 。nhược vô tác tịnh giả 。tỉ khâu vi bất năng nữ nhân thuyết pháp quá ngũ
T23n1435_p0392a15║ lục ngữ 。đắc đột cát la 。nhược vô tác tịnh nhân 。tỉ khâu vi nhị đạo
T23n1435_p0392a16║ hợp nhất đạo nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。nhược tỉ
T23n1435_p0392a17║ khâu á tịnh nhân tiền 。vi nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột
T23n1435_p0392a18║ cát la 。nhược lung tịnh nhân tiền 。dữ nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。
T23n1435_p0392a19║ đắc đột cát la 。nhược á lung tịnh nhân tiền 。dữ nữ nhân thuyết pháp quá
T23n1435_p0392a20║ ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。nhược phi nhân thiên long dạ xoa bệ lệ già
T23n1435_p0392a21║ cưu bàn trà tì xá già la sa đẳng tịnh nhân tiền 。dữ nữ nhân thuyết pháp
T23n1435_p0392a22║ quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu dĩ âm cú tụng pháp 。
T23n1435_p0392a23║ giáo vị thụ cụ giới nhân tụng 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0392a24║ giáo thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi
T23n1435_p0392a25║ nhân tán tụng 。đắc đột cát la 。giáo cật nhân tụng 。đắc đột cát la 。độc
T23n1435_p0392a26║ xứ tụng 。đắc đột cát la 。độc phi độc tưởng 。phi độc độc tưởng 。dĩ trung
T23n1435_p0392a27║ quốc ngữ giáo biên địa nhân tụng 。thị biên địa nhân bất giải thị ngữ 。dĩ biên
T23n1435_p0392a28║ địa ngữ giáo trung quốc nhân tụng 。thị trung quốc nhân bất giải thị ngữ 。nhược giáo
T23n1435_p0392a29║ á nhân lung nhân á lung nhân tụng 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng
T23n1435_p0392b01║ nhược triển chuyển ngữ cuồng nhân bệnh hoại tâm tán loạn tâm 。như thị đẳng giáo tán
T23n1435_p0392b02║ tụng 。đắc đột cát la 。vấn phả bất thụ cụ giới nhân 。dĩ âm cú tụng
T23n1435_p0392b03║ pháp 。giáo vị thụ cụ giới nhân tán tụng 。đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0392b04║ dữ học sa di thị dã 。nhược dữ học sa di 。giáo á nhân lung nhân
T23n1435_p0392b05║ á lung nhân tán tụng 。đắc đột cát la 。nhược dữ học sa di 。dĩ âm
T23n1435_p0392b06║ cú tụng pháp 。giáo tỉ khâu tỉ khâu ni tán tụng 。đắc đột cát la 。vấn
T23n1435_p0392b07║ phả tỉ khâu 。vị thụ cụ giới nhân tiền thuyết quá nhân pháp 。ngôn ngã hữu như
T23n1435_p0392b08║ thị tri như thị kiến 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp ngôn hữu 。nhược thiên
T23n1435_p0392b09║ long dạ xoa bệ lệ già cưu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi nhân tiền
T23n1435_p0392b10║ thuyết 。đắc đột cát la 。nhược độc xứ thuyết 。đắc đột cát la 。độc phi độc
T23n1435_p0392b11║ tưởng 。phi độc độc tưởng 。nhược dĩ trung quốc ngữ hướng biên địa nhân thuyết 。biên
T23n1435_p0392b12║ địa nhân bất giải 。dĩ biên địa nhân ngữ hướng trung quốc nhân 。trung quốc nhân
T23n1435_p0392b13║ bất giải thị ngữ 。nhược hướng á nhân lung nhân á lung nhân thuyết 。nhược tác thư
T23n1435_p0392b14║ nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。đắc đột cát la 。nhược hướng cuồng
T23n1435_p0392b15║ nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân thuyết 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0392b16║ khâu dĩ thô tội hướng vị thụ cụ giới nhân thuyết 。bất đắc ba dạ đề da 。
T23n1435_p0392b17║ đáp ngôn hữu 。hướng vị thụ cụ giới nhân 。thuyết tỉ khâu ni thô tội 。đắc
T23n1435_p0392b18║ đột cát la 。thuyết thức xoa ma ni sa di sa di ni thô tội 。đắc đột
T23n1435_p0392b19║ cát la 。nhược hướng thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn trà tì xá già
T23n1435_p0392b20║ la sa đẳng phi nhân 。thuyết tỉ khâu thô tội 。đắc đột cát la 。vấn phả
T23n1435_p0392b21║ vị thụ cụ giới nhân 。hướng vị thụ cụ giới nhân 。thuyết tỉ khâu thô tội 。
T23n1435_p0392b22║ đắc ba dạ đề da 。đáp ngôn hữu 。dữ học sa di thị dã 。nhược tại
T23n1435_p0392b23║ địa hướng cao thượng nhân thuyết 。nhược tại cao thượng hướng tại địa nhân thuyết 。đắc
T23n1435_p0392b24║ đột cát la 。nhược tại giới nội hướng giới ngoại nhân thuyết 。nhược tại giới ngoại hướng
T23n1435_p0392b25║ giới nội nhân thuyết 。đắc đột cát la 。nhược câu tại giới nội 。nhược toạ nhược
T23n1435_p0392b26║ lập nhược ngoạ 。nhược hướng giới nội nhân thuyết 。đắc ba dạ đề 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0392b27║ khâu 。tiên đồng tâm dữ 。hậu tác thị ngôn 。nhữ tùy thân hậu hồi tăng vật dữ 。
T23n1435_p0392b28║ bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược thị thí vật 。thuộc tỉ khâu ni
T23n1435_p0392b29║ tăng 。tác như thị ngữ 。đắc đột cát la 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược
T23n1435_p0392c01║ kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。thuyết giới
T23n1435_p0392c02║ thời tác thị ngôn 。hà dụng bán nguyệt bán nguyệt thuyết thị tạp toái giới vi 。linh
T23n1435_p0392c03║ chư tỉ khâu tâm sinh nghi hối tâm não tâm nhiệt 。sầu ưu bất lạc sinh phản
T23n1435_p0392c04║ giới tâm 。tác thị khinh ha giới 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0392c05║ nhược độc xứ ha giới 。đắc đột cát la 。nhược độc phi độc tưởng 。phi độc
T23n1435_p0392c06║ độc tưởng 。nhược dĩ trung quốc ngữ hướng biên địa nhân a giới 。biên địa nhân bất
T23n1435_p0392c07║ giải 。nhược dĩ biên địa ngữ hướng trung quốc nhân a giới 。trung quốc nhân bất giải 。
T23n1435_p0392c08║ nhược hướng á nhân lung nhân á lung nhân a giới 。nhược tác thư nhược khiển sứ
T23n1435_p0392c09║ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ a giới 。nhược hướng cuồng nhân tán loạn tâm 。nhân
T23n1435_p0392c10║ bệnh hoại tâm nhân ha giới 。giai đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0392c11║ độ 。phú sinh thảo thái thảo thượng 。vi diệt cố 。đắc hà tội 。đáp ba
T23n1435_p0392c12║ dạ đề 。nhược thực quả thôn tử 。đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu ngữ
T23n1435_p0392c13║ tha nhân ngôn 。nhữ dao thụ lạc quả 。đắc hà tội 。đáp ba dạ đề 。vấn
T23n1435_p0392c14║ phả tỉ khâu ngữ tha nhân linh dao thụ lạc quả 。bất đắc ba dạ đề da 。
T23n1435_p0392c15║ đáp hữu 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。đắc
T23n1435_p0392c16║ đột cát la 。nhược sát địa khuẩn đắc đột cát la 。vấn phả bất thụ cụ
T23n1435_p0392c17║ giới nhân 。ngữ tha nhân linh dao thụ lạc quả 。đắc ba dạ đề da 。đáp
T23n1435_p0392c18║ hữu 。dữ học sa di thị dã 。vấn phả tỉ khâu sát thảo mộc 。bất đắc
T23n1435_p0392c19║ ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược kì tướng đắc đột cát la 。nhược phi khứ
T23n1435_p0392c20║ thời thương sát vô tội 。vấn nhược tỉ khâu ngôn 。nhữ sát thị thụ hảo 。đắc
T23n1435_p0392c21║ hà tội 。đáp đắc ba dạ đề 。vấn nhược tỉ khâu dĩ chủng tử trước nhiệt thang
T23n1435_p0392c22║ trung 。nhược nhật bộc hoả chích 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。vấn phả
T23n1435_p0392c23║ tỉ khâu sát thảo thái 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược tiên phá
T23n1435_p0392c24║ giới nhược tặc trụ nhược tiên lai bạch y thị dã 。vấn phả bất thụ cụ giới
T23n1435_p0392c25║ nhân sát thảo thái 。đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。dữ học sa di thị
T23n1435_p0392c26║ dã 。nhược thủ thuỷ thượng phù bình 。nhược thủ thạch vi 。đắc đột cát la 。vấn
T23n1435_p0392c27║ phả tỉ khâu sân hận khinh ki 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0392c28║ thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi
T23n1435_p0392c29║ nhân 。đắc đột cát la 。nhược sân hận khinh ki tiên phá giới nhược tặc trụ nhược
T23n1435_p0393a01║ tiên lai bạch y 。đắc đột cát la 。nhược độc xứ sân hận khinh ki 。đắc
T23n1435_p0393a02║ đột cát la 。nhược độc phi độc tưởng 。phi độc độc tưởng 。sân hận khinh ki 。
T23n1435_p0393a03║ đắc đột cát la 。nhược dĩ trung quốc ngữ 。sân hận khinh ki biên địa nhân 。
T23n1435_p0393a04║ biên địa nhân bất giải thị ngữ 。nhược dĩ biên địa ngữ 。sân hận khinh ki trung
T23n1435_p0393a05║ quốc nhân 。trung quốc nhân bất giải thị ngữ 。giai đắc đột cát la 。nhược sân
T23n1435_p0393a06║ hận khinh ki á nhân lung nhân á lung nhân 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược
T23n1435_p0393a07║ kì tướng 。nhược triển chuyển sân hận khinh ki 。nhược sân hận khinh ki cuồng nhân tán
T23n1435_p0393a08║ loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân 。giai đắc đột cát la 。nhược sân hận khinh ki
T23n1435_p0393a09║ thiện tính nhân 。đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。bất tùy vấn đáp não tha 。
T23n1435_p0393a10║ bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược hướng á nhân lung nhân á lung
T23n1435_p0393a11║ nhân 。bất tùy vấn đáp não tha 。đắc đột cát la 。trừ phạm dư sự trung 。
T23n1435_p0393a12║ bất tùy vấn đáp não tha 。đắc đột cát la 。nhược độc xứ dị ngữ não tha 。
T23n1435_p0393a13║ đắc đột cát la 。nhược độc phi độc tưởng 。phi độc độc tưởng 。dị ngữ não
T23n1435_p0393a14║ tha 。nhược dĩ trung quốc ngữ 。hướng biên địa nhân 。biên địa nhân bất giải 。nhược
T23n1435_p0393a15║ dĩ biên địa nhân ngữ 。hướng trung quốc nhân 。trung quốc nhân bất giải 。nhược vô
T23n1435_p0393a16║ tri nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。nhược hướng cuồng
T23n1435_p0393a17║ nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân 。nhược hướng thiên long dạ xoa bệ lệ
T23n1435_p0393a18║ già câu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi nhân 。nhược hướng tiên phá giới
T23n1435_p0393a19║ nhân nhược tặc trụ nhược tiên lai bạch y 。bất tùy vấn đáp 。giai đắc đột cát
T23n1435_p0393a20║ la 。vấn phả tỉ khâu 。chúng tăng ngoạ cụ 。nhược thô bệ mẫn sàng 。nhược
T23n1435_p0393a21║ tế bệ mẫn sàng 。nhược bí nhược nhục 。lộ địa nhược tự phu nhược sứ nhân
T23n1435_p0393a22║ phu 。thị trung nhược toạ nhược ngoạ 。khứ thời bất tự cử bất giáo nhân cử 。
T23n1435_p0393a23║ bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược thị ngoạ cụ 。kinh tịnh vĩ bất
T23n1435_p0393a24║ tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc
T23n1435_p0393a25║ đà mao ngưu mao cổ dương mao tạp chí tác 。bất tự cử bất giáo nhân cử 。
T23n1435_p0393a26║ đắc đột cát la 。nhược thị thô bệ mẫn sàng 。tế bệ mẫn sàng 。túc
T23n1435_p0393a27║ quá bát chỉ 。bất tự cử bất sứ nhân cử 。đắc đột cát la 。vấn phả
T23n1435_p0393a28║ tỉ khâu 。tỉ khâu phòng trung thủ ngoạ cụ 。nhược tự phu nhược giáo nhân phu 。
T23n1435_p0393a29║ thị trung nhược toạ nhược ngoạ 。khứ thời bất tự cử bất giáo nhân cử 。bất
T23n1435_p0393b01║ đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược thử phòng xá 。thiên long dạ xoa bệ
T23n1435_p0393b02║ lệ già câu bàn đồ tì xá già la sa đẳng phi nhân tác 。tỉ khâu thủ
T23n1435_p0393b03║ phu 。bất tự cử bất giáo nhân cử 。đắc đột cát la thị nhân 。nhược tiên
T23n1435_p0393b04║ phá giới nhược tặc trụ nhược tiên lai bạch y tác phòng xá 。tỉ khâu thủ phu 。
T23n1435_p0393b05║ nhược bất tự cử nhược bất giáo nhân cử 。đắc đột cát la 。nhược thị phòng
T23n1435_p0393b06║ xá 。thuộc tỉ khâu ni tăng 。tỉ khâu thủ phu 。bất tự cử bất giáo nhân
T23n1435_p0393b07║ cử 。đắc đột cát la 。nhược thị phòng xá 。thuộc ngoại đạo xuất gia 。tỉ khâu
T23n1435_p0393b08║ thủ phu bất tự cử bất sứ nhân cử 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0393b09║ sân hận bất hỉ 。tăng phòng xá trung 。nhược tự khiên nhược sứ nhân khiên 。tác
T23n1435_p0393b10║ như thị ngôn 。nhữ xuất khứ diệt khứ 。dĩ thị nhân duyên bất dị 。bất
T23n1435_p0393b11║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược khiên xuất thiên long dạ xoa bệ lệ
T23n1435_p0393b12║ già câu bàn đồ tì xá già la sa đẳng phi nhân tác tỉ khâu 。tỉ khâu
T23n1435_p0393b13║ nhược tự khiên nhược sứ nhân khiên xuất 。đắc đột cát la 。nhược khiên ác tỉ khâu
T23n1435_p0393b14║ xuất 。đắc đột cát la 。nhược khiên ác tỉ khâu y bát xuất 。đắc đột cát
T23n1435_p0393b15║ la 。nhược khiên duệ ngoại đạo xuất gia xuất 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0393b16║ khâu 。tri dư tỉ khâu tăng phòng xá trung tiên phu ngoạ cụ 。hậu lai cường phu
T23n1435_p0393b17║ ngoạ cụ 。tác như thị niệm 。nhược bất lạc giả tự đương xuất khứ 。thị nhân
T23n1435_p0393b18║ duyên cố bất dị 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。thị chư phòng xá 。
T23n1435_p0393b19║ thuộc thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn đồ tì xá già la sa đẳng phi
T23n1435_p0393b20║ nhân 。thị trung cường phu ngoạ cụ 。đắc đột cát la 。nhược thị phòng xá 。thuộc
T23n1435_p0393b21║ tiên phá giới tặc trụ nhược tiên lai bạch y 。thị trung cường phu ngoạ cụ 。đắc
T23n1435_p0393b22║ đột cát la 。nhược thị phòng xá 。thuộc tỉ khâu ni tăng 。thị trung cường phu
T23n1435_p0393b23║ ngoạ cụ 。đắc đột cát la 。nhược thị phòng xá 。thuộc ngoại đạo xuất gia 。thị
T23n1435_p0393b24║ trung cường phu ngoạ cụ 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu 。trừ thuỷ dĩ dư hữu
T23n1435_p0393b25║ huỷ hiệp 。tẩm thảo độ tác nê 。tùy sở sát huỷ số 。đắc ba dật đề 。
T23n1435_p0393b26║ vấn phả tỉ khâu 。quá nhược nhị nhược tam trùng phú xá 。bất đắc ba dật đề
T23n1435_p0393b27║ da 。đáp hữu 。nhược dĩ bản phú 。nhược ưu thi la thảo 。nhược điểu sí
T23n1435_p0393b28║ phú giả vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。chúng tăng bất sai giáo giới tỉ khâu
T23n1435_p0393b29║ ni 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tiên phá giới 。nhược tặc
T23n1435_p0393c01║ trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược chư tấn nhân 。bất cộng trụ
T23n1435_p0393c02║ nhân 。chủng chủng bất cộng 。trụ nhân giáo giới như thị 。đẳng tỉ khâu ni đắc
T23n1435_p0393c03║ đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。tăng sai giáo giới tỉ khâu ni 。nãi chí
T23n1435_p0393c04║ nhật một 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tiên phá giới 。nhược tặc
T23n1435_p0393c05║ trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược chư tấn nhân 。bất cộng trụ
T23n1435_p0393c06║ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。giáo giới như thị đẳng tỉ khâu ni 。đắc
T23n1435_p0393c07║ đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。ngữ tỉ khâu ngôn 。nhữ vi cung dưỡng tài
T23n1435_p0393c08║ lợi nhân duyên cố 。giáo giới tỉ khâu ni 。bất đắc ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0393c09║ hữu 。nhược thụ pháp tỉ khâu 。ngữ bất thụ pháp tỉ khâu 。bất thụ pháp tỉ
T23n1435_p0393c10║ khâu 。ngữ thụ pháp tỉ khâu ngôn 。nhữ vi cung dưỡng tài lợi nhân duyên cố 。
T23n1435_p0393c11║ giáo giới tỉ khâu ni 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0393c12║ cộng đạo hành 。nãi chí nhất tụ lạc 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0393c13║ nhược chư tỉ khâu ni 。tiên phá giới 。nhược tặc trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên
T23n1435_p0393c14║ lai bạch y 。nhược bất năng nữ 。nhược nhị đạo hợp nhất đạo 。nhược chư tấn
T23n1435_p0393c15║ nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。cộng đạo hành 。đắc đột
T23n1435_p0393c16║ cát la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ tỉ khâu ni cộng kì tái hang 。nhược thượng
T23n1435_p0393c17║ thuỷ nhược hạ thuỷ 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược chư tỉ khâu
T23n1435_p0393c18║ ni 。tiên phá giới 。nhược tặc trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược
T23n1435_p0393c19║ bất năng nữ 。nhược nhị đạo hợp nhất đạo 。nhược chư tấn nhân 。bất cộng trụ
T23n1435_p0393c20║ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。kì cộng tái hang thượng thuỷ hạ thuỷ 。đắc
T23n1435_p0393c21║ đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ phi thân lí tỉ khâu ni y 。bất
T23n1435_p0393c22║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp tỉ
T23n1435_p0393c23║ khâu ni y 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu ni y 。nhược
T23n1435_p0393c24║ tiên phá giới 。nhược tặc trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược chư
T23n1435_p0393c25║ tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。cuồng nhân tán loạn
T23n1435_p0393c26║ tâm nhân 。bệnh hoại tâm nhân 。dữ như thị đẳng tỉ khâu ni y 。đắc đột
T23n1435_p0393c27║ cát la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ phi thân lí tỉ khâu ni tác y 。bất
T23n1435_p0393c28║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp
T23n1435_p0393c29║ tỉ khâu ni tác y 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu ni tác
T23n1435_p0394a01║ y 。nhược tiên phá giới 。nhược tặc trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược
T23n1435_p0394a02║ chư tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。cuồng nhân tán
T23n1435_p0394a03║ loạn tâm nhân 。bệnh hoại tâm nhân 。dữ như thị đẳng tỉ khâu ni tác y 。
T23n1435_p0394a04║ đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。độc dữ tỉ khâu ni bình xứ toạ 。
T23n1435_p0394a05║ bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu ni tiên phá giới 。nhược
T23n1435_p0394a06║ tặc trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược chư tấn nhân 。bất cộng trụ
T23n1435_p0394a07║ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。cuồng nhân tán loạn tâm nhân 。bệnh hoại tâm
T23n1435_p0394a08║ nhân 。dữ như thị đẳng tỉ khâu ni độc bình xứ toạ 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0394a09║ vấn phả tỉ khâu 。độc dữ nữ nhân lộ địa toạ 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0394a10║ đáp hữu 。nhược dữ thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn đồ tì 。xá
T23n1435_p0394a11║ già la sa đẳng phi nhân nữ 。độc cộng lộ xứ toạ 。nhược dữ bất năng nữ
T23n1435_p0394a12║ nhược nhị đạo hợp nhất đạo nữ nhân 。độc cộng lộ xứ toạ 。giai đột cát
T23n1435_p0394a13║ la 。vấn phả tỉ khâu 。tri tỉ khâu ni tán nhân duyên đắc thực thực 。bất
T23n1435_p0394a14║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu ni tiên phá giới 。nhược tặc
T23n1435_p0394a15║ trụ 。nhược tiên lai bạch y 。nhược bất năng nữ 。nhược nhị đạo hợp nhất đạo 。
T23n1435_p0394a16║ nhược chư tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。nhược tác
T23n1435_p0394a17║ thư nhược khiển sứ nhược kì tướng 。nhược triển chuyển tán nhân duyên cố đắc thực thực 。
T23n1435_p0394a18║ đột cát la 。nhược thụ pháp tỉ khâu 。bất thụ pháp tỉ khâu ni tán nhân
T23n1435_p0394a19║ duyên đắc thực thực 。bất thụ pháp tỉ khâu 。thụ pháp tỉ khâu ni tán nhân
T23n1435_p0394a20║ duyên đắc thực thực 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu số số thực 。bất
T23n1435_p0394a21║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược đàn việt thỉnh minh nhật thực 。tỉ khâu
T23n1435_p0394a22║ vãng chí 。đàn việt ngôn 。tiểu trụ đãi thực 。thường tự tứ thỉnh 。trừ ngũ chủng
T23n1435_p0394a23║ thực thỉnh 。dữ dư thực 。nhược dữ bất tịnh thực 。nhược tịnh thực bất tịnh thực
T23n1435_p0394a24║ tạp 。vấn phả tỉ khâu 。bất bệnh ư tác phúc xá 。quá nhất thực 。bất đắc
T23n1435_p0394a25║ ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược thị phúc xá 。thuộc thiên long dạ xoa bệ
T23n1435_p0394a26║ lệ già câu bàn đồ tì xá già la sa đẳng phi nhân 。quá nhất thực đắc
T23n1435_p0394a27║ đột cát la 。nhược chư phúc xá thuộc tỉ khâu 。thị trung quá nhất thực đắc
T23n1435_p0394a28║ đột cát la 。nhược thị phúc xá 。thuộc tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di
T23n1435_p0394a29║ sa di ni 。thị trung quá nhất thực 。đắc đột cát la 。nhược thị phúc xá 。
T23n1435_p0394b01║ thuộc chư thân lí 。thị trung quá nhất thực vô tội 。nhược tỉ khâu tự tác phúc
T23n1435_p0394b02║ xá 。thị trung quá nhất thực 。vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。tha gia tự tứ
T23n1435_p0394b03║ dữ thực 。quá lưỡng tam bát thủ 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0394b04║ nhược thiên từ trung quá lưỡng tam bát thủ 。đắc đột cát la 。nhược chư thiên
T23n1435_p0394b05║ long dạ xoa bệ lệ già cưu bàn đồ tì xá già la sa đẳng 。nhược thụ
T23n1435_p0394b06║ pháp tỉ khâu 。bất thụ pháp tỉ khâu đàn việt xá thủ 。nhược bất thụ pháp tỉ
T23n1435_p0394b07║ khâu 。thụ pháp tỉ khâu đàn việt xá thủ 。quá lưỡng tam bát 。đắc đột cát
T23n1435_p0394b08║ la 。ư thị gia trung toạ tự tứ thực vô tội 。vấn phả tỉ khâu ni
T23n1435_p0394b09║ đàn việt xá quá lưỡng tam bát thủ thực 。bất đắc ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0394b10║ hữu 。nhược thiên từ trung thủ quá lưỡng tam bát 。đắc đột cát la 。nhược chư
T23n1435_p0394b11║ long dạ xoa bệ lệ già cưu bàn đồ tì xá già la sa đẳng phi nhân
T23n1435_p0394b12║ xá 。thủ quá lưỡng tam bát 。đắc đột cát la 。nhược thụ pháp tỉ khâu
T23n1435_p0394b13║ ni 。bất thụ pháp tỉ khâu ni đàn việt xá thủ 。nhược bất thụ pháp tỉ khâu
T23n1435_p0394b14║ ni 。thụ pháp tỉ khâu ni đàn việt xá thủ 。quá lưỡng tam bát 。đắc đột
T23n1435_p0394b15║ cát la 。ư thị gia trung toạ tự tứ thực 。vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0394b16║ tri tỉ khâu thực dĩ 。bất thụ tàn thực pháp 。tùng tòa xứ khởi 。ngữ ngôn 。
T23n1435_p0394b17║ nhữ tự tứ thực 。dục não linh nghi hối cố 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0394b18║ đáp hữu 。nhược trừ ngũ chủng thực 。khuyến thực dư thực 。nhược khuyến thực bất
T23n1435_p0394b19║ tịnh thực 。nhược tịnh thực bất tịnh thực tạp 。bất đắc ba dật đề 。vấn phả
T23n1435_p0394b20║ tỉ khâu 。biệt tượng thực bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。thụ nhất thiết
T23n1435_p0394b21║ thời cố vô tội 。vấn câu da ni quốc dụng hà thời ưng thực 。đáp nhược
T23n1435_p0394b22║ thử gian tú 。dụng thử gian thời 。nhược bỉ gian tú 。dụng bỉ gian thời 。dư
T23n1435_p0394b23║ nhị phương diệc như thị 。vấn câu da ni quốc tàn tú thực 。ưng thực bất 。
T23n1435_p0394b24║ đáp ngôn 。bất đắc 。phất bà đề diệc như thị 。vấn uất đạn việt tàn tú
T23n1435_p0394b25║ thực 。ưng thực bất 。đáp bỉ vô ngã sở vô sở thuộc 。tùy ý thực 。
T23n1435_p0394b26║ vô tội 。vấn nhược thủ nhược bát 。nhược nhị nhược tam táo đậu tẩy 。tàn dư
T23n1435_p0394b27║ nị khí bất tận 。danh vi tẩy bất 。đáp nhược dụng tâm 。nhược nhị nhược tam
T23n1435_p0394b28║ táo đậu tẩy 。danh vi tẩy dã 。tỉ khâu tam chủng 。danh vi cộng thực nội
T23n1435_p0394b29║ tú 。nhược tỉ khâu 。tỉ khâu tăng 。dữ học sa di 。tỉ khâu ni tứ chủng 。
T23n1435_p0394c01║ danh vi cộng thực nội tú 。tỉ khâu ni 。tỉ khâu ni tăng 。dữ học sa di
T23n1435_p0394c02║ ni 。thức xoa ma ni 。thị tứ chủng nhân 。nội tú bất ưng thực 。nhược thực
T23n1435_p0394c03║ đắc đột cát la 。nhược bạch y nhược sa di 。vi tự thân cộng thực nội
T23n1435_p0394c04║ tú 。tỉ khâu thực vô tội 。
T23n1435_p0394c05║ vấn 。nhược tỉ khâu cầu thuỷ bình ngộ thủ tô du bình 。ưng phá ưng khí
T23n1435_p0394c06║ bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。hữu nhị chủng xúc thực 。thực vô tội 。nhất thanh tịnh
T23n1435_p0394c07║ trì giới tỉ khâu 。ngộ xúc 。nhị phá giới tỉ khâu vô tàm quý xúc 。thị nhị
T23n1435_p0394c08║ câu tịnh 。nhược tỉ khâu 。vi sa di vi bạch y cố 。đam thực ư đạo hành 。
T23n1435_p0394c09║ hoàn dữ sa di bạch y 。sa di bạch y trì dữ tỉ khâu 。tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0394c10║ cộng cử tú cố bất thủ 。phật ngôn 。nhược tỉ khâu tiên vô tâm tự vi đắc
T23n1435_p0394c11║ thực 。vấn nhược thuỷ trược ưng ẩm bất 。đáp nhược tiên nghi bất ưng ẩm 。nhược tiên
T23n1435_p0394c12║ vô nghi đắc ẩm 。vấn thụ pháp tỉ khâu 。tùng bất thụ pháp tỉ khâu biên thụ
T23n1435_p0394c13║ thực 。khả thực bất 。đáp ngôn 。đắc thực 。bất thụ pháp tỉ khâu 。tùng thụ pháp
T23n1435_p0394c14║ tỉ khâu thụ thực đắc thực 。vấn phả hữu tỉ khâu 。khí mĩ thực bất đắc ba
T23n1435_p0394c15║ dật đề da 。đáp hữu 。nhược tùng chư thân lí khí vô tội 。vấn trừ thuỷ
T23n1435_p0394c16║ dụng dư hữu huỷ hiệp 。đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。trừ thuỷ nhược dụng
T23n1435_p0394c17║ hữu huỷ hiệp 。tùy sở sát huỷ số 。đắc ba dật đề 。vấn phả tỉ khâu 。thực
T23n1435_p0394c18║ như thị thực đoạ đại tội da 。đáp hữu 。nữ nhân danh nam tử thực 。nhược thực
T23n1435_p0394c19║ thị thực đắc đại tội 。vấn phả tỉ khâu 。thực gia trung toạ 。bất đắc ba
T23n1435_p0394c20║ dật đề da 。đáp hữu 。thị gia trung đồng nữ vi chủ thị 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0394c21║ thực gia trung cường toạ 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tại đồng
T23n1435_p0394c22║ nữ gia cường toạ thị 。vấn phả tỉ khâu 。tự thủ dữ loã hình phạm chí thực 。
T23n1435_p0394c23║ bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược dữ bất tịnh thực 。nhược dữ tịnh
T23n1435_p0394c24║ thực bất tịnh thực tạp 。bất đắc ba dật đề 。vấn phả tỉ khâu 。quan quân phát
T23n1435_p0394c25║ hành 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược quân trung hữu ưng tử tù
T23n1435_p0394c26║ sát 。quan vô thường cố vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。nhất thời tác bá tội thiên
T23n1435_p0394c27║ tội 。quá bá thiên tội da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu sân ý 。bả sa bả
T23n1435_p0394c28║ tiểu đậu hồ đậu 。sái tán đại chúng 。tùy sở trước nhân đắc tội 。
T23n1435_p0394c29║ vấn phả tỉ khâu 。tri tỉ khâu thô tội 。cố phú tạng nãi chí nhất tú
T23n1435_p0395a01║ bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược phú tiên phá giới nhược tặc trụ
T23n1435_p0395a02║ nhược tiên lai bạch y 。nhược chư tấn nhân bất cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng
T23n1435_p0395a03║ trụ nhân 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。ngữ tha tỉ khâu ngôn 。lai
T23n1435_p0395a04║ chí chư gia 。ngã thị trung linh dữ nhữ đa mĩ ẩm thực 。thị tỉ khâu hậu
T23n1435_p0395a05║ bất sứ dữ 。tác thị ngôn 。nhữ trường lão hoàn khứ 。ngã bất lạc dữ nhữ
T23n1435_p0395a06║ cộng toạ khởi ngôn ngữ 。ngã lạc độc toạ khởi ngôn ngữ 。khu thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0395a07║ cố dục linh nãi chí tiểu hứa thời đắc não 。dĩ thị nhân duyên bất dị
T23n1435_p0395a08║ giả 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược thiên long dạ xoa bệ lệ
T23n1435_p0395a09║ già câu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi nhân 。thụ giới tác tỉ
T23n1435_p0395a10║ khâu 。tỉ khâu nhược khu đột cát la 。hựu khu dư xuất gia giả 。đắc
T23n1435_p0395a11║ đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。lộ địa khả thiêu vật trước hoả trung 。
T23n1435_p0395a12║ bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu dĩ tô du hồ ma
T23n1435_p0395a13║ tiểu đậu ma sa đậu trước hoả trung 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0395a14║ như pháp tăng sự dữ dục dĩ 。hậu hoàn thuyết quá 。bất đắc ba dạ đề
T23n1435_p0395a15║ da 。đáp hữu 。nhược thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp chúng tăng dục 。
T23n1435_p0395a16║ bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp chúng tăng dục 。hậu hoàn thuyết quá 。đắc
T23n1435_p0395a17║ đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu 。dữ vị thụ cụ giới nhân cộng tú nhị dạ 。
T23n1435_p0395a18║ đệ tam dạ dữ nữ nhân cộng tú 。đắc danh chuyển tú bất 。đáp bất đắc
T23n1435_p0395a19║ nữ nhân biên 。đắc ba dạ đề 。vấn nhược tỉ khâu 。dữ vị thụ cụ giới
T23n1435_p0395a20║ nhân cộng nhị tú 。đệ tam dạ dữ bất năng nam cộng tú 。đắc danh chuyển
T23n1435_p0395a21║ tú bất 。đáp bất đắc bất năng nam biên 。đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0395a22║ khâu 。dữ vị thụ cụ giới nhân cộng nhị tú 。đệ tam dạ dữ hoàng môn cộng
T23n1435_p0395a23║ tú 。đắc danh chuyển tú bất 。đáp bất đắc hoàng môn biên 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0395a24║ vấn phả hữu tỉ khâu 。dữ vị thụ cụ giới nhân cộng nhị tú 。đệ tam dạ
T23n1435_p0395a25║ dữ nhị căn nhân cộng tú 。đắc danh chuyển tú bất 。đáp viết 。bất đắc nhị
T23n1435_p0395a26║ căn nhân biên 。đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu 。dữ vị thụ cụ giới
T23n1435_p0395a27║ nhân cộng nhị tú đệ tam dạ dữ tấn nhân cộng tú 。đắc danh chuyển tú bất 。
T23n1435_p0395a28║ đáp bất đắc tấn nhân biên 。đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu 。dữ vị
T23n1435_p0395a29║ thụ cụ giới nhân cộng nhị tú 。đệ tam dạ dữ diệt tấn sa di cộng tú
T23n1435_p0395a30║ đắc danh chuyển tú bất 。đáp bất đắc diệt tấn sa di biên đắc ba dạ đề
T23n1435_p0395b01║ vấn nhược tỉ khâu 。dữ vị thụ cụ giới nhân cộng nhị tú 。đệ tam dạ
T23n1435_p0395b02║ dữ biến hoá sa di cộng tú 。đắc danh chuyển tú bất 。đáp đắc 。nhược bất
T23n1435_p0395b03║ tri thị hoá nhân 。đắc đột cát la 。nhược tri thị hoá nhân vô tội 。vấn
T23n1435_p0395b04║ tỉ khâu nhân sở hữu kim ngân lưu li tòa xứ 。đắc toạ bất 。nhân sở hữu
T23n1435_p0395b05║ kim ngân lưu li khí đắc thực bất 。đáp bất ưng toạ bất ưng thực 。vấn tỉ
T23n1435_p0395b06║ khâu thiên sở hữu kim ngân lưu li tòa xứ ưng toạ bất 。đáp ngôn 。ưng toạ 。
T23n1435_p0395b07║ thiên thượng sở hữu kim ngân lưu li khí ưng thực bất 。đáp ngôn 。ưng thực 。vấn
T23n1435_p0395b08║ thiên thượng kim ngân lưu li xa cừ mã não địa tỉ khâu đắc hành bất 。
T23n1435_p0395b09║ đáp ngôn 。ưng hành 。vấn phả tỉ khâu 。tróc như thị bảo 。đắc tăng
T23n1435_p0395b10║ già bà thi sa da 。đáp ngôn 。hữu 。nhược tróc bảo nữ 。đắc tăng
T23n1435_p0395b11║ già bà thi sa 。nhược tróc luân bảo châu bảo 。đắc ba dạ đề 。tróc
T23n1435_p0395b12║ hoá bảo 。đắc đột cát la 。nhược tri thị hoá vô tội 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0395b13║ khâu 。bất tác tịnh nhiễm y trước 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp ngôn hữu 。
T23n1435_p0395b14║ thị y kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。
T23n1435_p0395b15║ bất tịnh giả 。lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí 。như thị
T23n1435_p0395b16║ đẳng bất tịnh y 。bất tác tịnh nhiễm trước 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu
T23n1435_p0395b17║ thường tẩy dục 。bất đắc ba dật đề da 。đáp ngôn hữu 。nhược tỉ khâu thiên
T23n1435_p0395b18║ vũ thời không địa lập tẩy dục vô tội 。vấn nhược tỉ khâu sát ác thú độc
T23n1435_p0395b19║ xà đẳng 。bất đắc ba dật đề da 。đáp đắc ba dật đề 。nhược sát dư thiện
T23n1435_p0395b20║ thú 。diệc đắc ba dật đề 。vấn phả tỉ khâu 。cố linh tha nghi hối 。linh
T23n1435_p0395b21║ thị tỉ khâu nãi chí thiểu thời sinh não 。bất đắc ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0395b22║ hữu 。nhược tiên phá giới nhược tặc trụ tiên lai bạch y 。trừ sinh thời thụ cụ
T23n1435_p0395b23║ túc giới thời 。nhược dĩ dư sự linh tha sinh nghi hối 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0395b24║ vấn phả tỉ khâu 。chỉ kích 攊tha 。bất đắc ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0395b25║ hữu 。nhược chỉ kích 攊thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn đồ tì xá
T23n1435_p0395b26║ già la sa đẳng phi nhân 。đắc đột cát la 。nhược kích 攊thân căn hoại
T23n1435_p0395b27║ nhân 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu trừ thuỷ dư hiệp hí 。đắc đột cát
T23n1435_p0395b28║ la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ nữ nhân cộng tú 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0395b29║ đáp hữu 。nhược trúc lâm nhược thụ hạ dữ nữ nhân cộng tú 。đắc đột cát
T23n1435_p0395b30║ la 。nhược dữ thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn đồ tì xá già la
T23n1435_p0395c01║ sa đẳng phi nhân nữ cộng tú 。đắc đột cát la 。nhược dữ đại mẫu súc sinh
T23n1435_p0395c02║ cộng tú 。đắc ba dật đề 。nhược tiểu thư súc sinh như kê đẳng cộng
T23n1435_p0395c03║ tú 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。nhược tự bố nhược sứ nhân bố
T23n1435_p0395c04║ tha tỉ khâu 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược bố tiên phá
T23n1435_p0395c05║ giới nhược tặc trụ nhược tiên lai bạch y 。trừ lục sự nhược dĩ dư sự 。nhược
T23n1435_p0395c06║ tự bố nhược sứ nhập bố tha tỉ khâu 。đắc đột cát la 。nhược thụ pháp tỉ
T23n1435_p0395c07║ khâu 。bố bất thụ pháp tỉ khâu 。nhược bất thụ pháp tỉ khâu 。bố thụ pháp
T23n1435_p0395c08║ tỉ khâu 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。nhược tự tạng nhược sứ nhân
T23n1435_p0395c09║ tạng tha tỉ khâu y bát hộ câu cức tỉ châm đồng đẳng 。bất đắc ba dật
T23n1435_p0395c10║ đề da 。đáp hữu 。nhược tạng sở cấm bát 。đắc đột cát la 。nhược tạng
T23n1435_p0395c11║ sở cấm y 。đắc đột cát la 。nhược tạng tiên phá giới nhược tặc trụ nhược
T23n1435_p0395c12║ tiên lai bạch y y bát đẳng vật 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0395c13║ dữ tha tỉ khâu y 。tha bất quy hoàn thủ dụng 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0395c14║ đáp hữu 。nhược dữ tiên phá giới tặc trụ nhược tiên lai bạch y y 。bất
T23n1435_p0395c15║ quy hoàn thủ 。đắc đột cát la 。vấn tỉ khâu y ưng dữ hà nhân đắc tác
T23n1435_p0395c16║ tịnh da 。đáp ưng dữ ngũ chúng tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0395c17║ di sa di ni 。vấn ưng tùng thùy biên thụ y 。đáp ưng tùng ngũ chúng thụ 。
T23n1435_p0395c18║ vấn phả tỉ khâu 。dĩ vô căn tăng già bà thi sa tội 。báng tha tỉ khâu 。
T23n1435_p0395c19║ bất đắc ba dật đề tội da 。đáp hữu 。nhược báng tiên phá giới nhược tặc
T23n1435_p0395c20║ trụ nhược tiên lai bạch y 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ nữ nhân
T23n1435_p0395c21║ cộng kì đạo hành 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược dữ thiên
T23n1435_p0395c22║ long dạ xoa bệ lệ già câu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi nhân
T23n1435_p0395c23║ nữ kì cộng đạo hành 。đắc đột cát la 。nhược dữ bất năng nữ nhân nhược
T23n1435_p0395c24║ nhị đạo hợp nhất đạo nữ nhân kì cộng đạo hành 。đắc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0395c25║ dữ hoá nữ nhân kì cộng đạo hành 。đắc đột cát la 。nhược tri thị hoá
T23n1435_p0395c26║ nữ nhân vô tội 。vấn phả tỉ khâu dữ tặc chúng kì cộng đạo hành 。bất
T23n1435_p0395c27║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tặc chúng thị tỉ khâu 。tỉ khâu kì
T23n1435_p0395c28║ cộng đạo hành 。đắc đột cát la 。nhược thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn
T23n1435_p0395c29║ đồ tì xá già la sa đẳng phi nhân tác tặc chúng 。tỉ khâu kì cộng đạo
T23n1435_p0396a01║ hành 。vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。dữ vị mãn nhị thập tuế nhân thụ cụ
T23n1435_p0396a02║ giới 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược dữ tằng giá thức xoa
T23n1435_p0396a03║ ma ni thụ cụ giới thị dã 。vấn vân hà danh quật địa 。đáp quật sinh
T23n1435_p0396a04║ địa bất tằng huỷ hoại giả thị dã 。hựu nhược tỉ khâu quá hạ tứ nguyệt 。
T23n1435_p0396a05║ vô bệnh tùng đàn việt khí tô 。nhược đắc ba dật đề 。nhược bất đắc đột
T23n1435_p0396a06║ cát la 。nhược khí du mật thạch mật khương tiêu tất bạt la hắc diêm 。nhược
T23n1435_p0396a07║ đắc ba dật đề 。nhược bất đắc đột cát la 。nhược khí a lê lặc a ma
T23n1435_p0396a08║ lặc bệ ê lặc đa la da ma na già lâu ca lô ê ni 。nhược đắc
T23n1435_p0396a09║ bất 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。thuyết giới thời tác thị ngôn 。ngã
T23n1435_p0396a10║ vị học thị giới 。tiên đương vấn chư tỉ khâu trì tu đa la trì tì ni
T23n1435_p0396a11║ trì ma đa la ca giả 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0396a12║ tác bất tịnh giáo cố 。tác như thị ngôn 。ngã bất học thị giới 。tiên đương
T23n1435_p0396a13║ vấn trì tu đa la trì tì ni trì ma đa la già giả 。vô tội 。nhược
T23n1435_p0396a14║ chư thụ pháp tỉ khâu 。khiển sứ ngữ bất thụ pháp tỉ khâu ngôn 。nhữ lai thụ
T23n1435_p0396a15║ thị ngũ pháp 。bất thụ pháp tỉ khâu ngôn 。ngã bất năng học như thị 。vô
T23n1435_p0396a16║ tội 。bất thụ pháp tỉ khâu 。khiển sứ ngữ thụ pháp tỉ khâu ngôn 。nhữ lai học
T23n1435_p0396a17║ ngã pháp xả li ngũ pháp 。thụ pháp tỉ khâu ngôn 。ngã bất năng học như thị 。
T23n1435_p0396a18║ vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。đạo thính chư tỉ khâu đấu loạn tránh tụng 。tác
T23n1435_p0396a19║ thị niệm 。thị chư tỉ khâu sở thuyết 。ngã đương ức trì 。bất đắc ba dật đề
T23n1435_p0396a20║ da 。đáp hữu 。thị sự thị tỉ khâu tỉ khâu ni sự 。tỉ khâu thức xoa
T23n1435_p0396a21║ ma ni sự 。tỉ khâu sa di sự 。tỉ khâu sa di ni sự 。thị trung
T23n1435_p0396a22║ đạo thính 。đắc đột cát la 。nhược sứ súc sinh vãng thính 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0396a23║ nhược sứ dư tỉ khâu thính 。đắc đột cát la 。nhược sứ dư tỉ khâu thính dĩ
T23n1435_p0396a24║ hoàn ngữ 。đắc ba dật đề 。vấn phả tỉ khâu 。tăng sự thuỷ phát mặc nhiên
T23n1435_p0396a25║ khởi khứ 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược phát thời khứ tức phát
T23n1435_p0396a26║ thời hoàn 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。bất kính úy tha 。bất đắc
T23n1435_p0396a27║ ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược chư thượng tòa thuyết phi pháp phi thiện phi phật
T23n1435_p0396a28║ giáo 。hạ tòa ngôn 。thử phi pháp phi thiện phi phật giáo 。vô tội 。nhược hạ
T23n1435_p0396a29║ tòa thuyết pháp thuyết thiện thuyết phật giáo 。thượng tòa ngôn 。thử phi pháp phi thiện phi
T23n1435_p0396b01║ phật giáo 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。quá trung đắc ẩm khổ tửu
T23n1435_p0396b02║ bất 。đáp nhược vô tửu khí vô tao thanh tịnh đắc ẩm 。vấn nhược chư căn hiệp 。
T23n1435_p0396b03║ chi hiệp hành hiệp diệp hiệp hoa hiệp quả hiệp 。thị chư hiệp đẳng 。tỉ khâu hà
T23n1435_p0396b04║ thời ưng ẩm 。đáp tùy li tửu thế thời ưng ẩm 。vấn phả tỉ khâu 。quá
T23n1435_p0396b05║ trung bất bạch tha tỉ khâu nhập tụ lạc 。bất đắc ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0396b06║ hữu 。nhược tỉ khâu dữ tấn tỉ khâu cộng trụ bất bạch nhập tụ lạc 。đắc đột
T23n1435_p0396b07║ cát la 。nhược bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu 。cộng trụ 。bất
T23n1435_p0396b08║ bạch nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược thụ pháp tỉ khâu dữ bất thụ
T23n1435_p0396b09║ pháp tỉ khâu cộng trụ 。bất bạch nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược bệnh
T23n1435_p0396b10║ nhược phi khứ vô tội 。nhược dữ á tỉ khâu lung tỉ khâu á lung tỉ khâu
T23n1435_p0396b11║ cộng trụ 。bất bạch nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu tại địa 。bất
T23n1435_p0396b12║ bạch cao xứ tỉ khâu nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược tại cao thượng 。
T23n1435_p0396b13║ bất bạch tại địa tỉ khâu nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược tại giới nội 。
T23n1435_p0396b14║ bất bạch giới ngoại tỉ khâu nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược tại giới ngoại 。
T23n1435_p0396b15║ bất bạch giới nội tỉ khâu nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược câu tại giới
T23n1435_p0396b16║ nội 。nhược toạ nhược lập 。bất bạch nhập tụ lạc 。đắc ba dật đề 。vấn nhập
T23n1435_p0396b17║ hà xứ bất bạch dư tỉ khâu 。bất đắc ba dật đề da 。đáp viết 。nhược nhập
T23n1435_p0396b18║ tam xứ 。nhược nhập trụ xứ 。nhập a luyện nhược xứ 。nhược nhập cận tụ lạc tăng
T23n1435_p0396b19║ phòng 。bất tu bạch 。vấn phả tỉ khâu 。thụ nhân thỉnh thực 。tiền thực hậu hành chí
T23n1435_p0396b20║ tha gia 。bất đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。trừ ngũ chủng thực thỉnh 。
T23n1435_p0396b21║ dữ dư thực 。bất đắc ba dật đề 。nhược bất tịnh thực tịnh thực bất tịnh
T23n1435_p0396b22║ thực tạp 。đắc đột cát la 。nhược thỉnh xứ thực bất túc 。dư gia cầu
T23n1435_p0396b23║ vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。sa lợi quán đỉnh vương 。địa vị liễu vị tạng
T23n1435_p0396b24║ bảo 。nhược quá môn niết 。nhược môn niết biên quá 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0396b25║ đáp viết hữu 。nhược quá chư thiên vương chư long vương chư dạ xoa vương a tu
T23n1435_p0396b26║ la vương ca lâu la vương môn niết môn niết biên 。quá bất phạm 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0396b27║ khâu 。thuyết ba la đề mộc xoa thời ngôn 。ngã kim thuỷ tri thị pháp bán nguyệt
T23n1435_p0396b28║ bán nguyệt ba la đề mộc xoa kinh trung thuyết 。bất phạm ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0396b29║ viết hữu 。nhược tỉ khâu ni tăng thuyết giới thời 。tỉ khâu tác thị ngữ 。ngã
T23n1435_p0396c01║ thuỷ tri thị pháp bán nguyệt bán nguyệt ba la đề mộc xoa trung thuyết 。đắc đột
T23n1435_p0396c02║ cát la 。nhược tỉ khâu tăng thuyết giới thời 。tỉ khâu ni tác thị ngôn 。ngã
T23n1435_p0396c03║ thuỷ tri thị pháp bán nguyệt bán nguyệt ba la đề mộc xoa trung thuyết 。đắc đột
T23n1435_p0396c04║ cát la 。vấn phả tỉ khâu 。nhược cốt nhược xỉ nhược giác tác châm đồng 。bất
T23n1435_p0396c05║ đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。nhược vi tha sứ nhân tác 。đắc đột
T23n1435_p0396c06║ cát la 。nhược vi tha cố tác tự dụng 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0396c07║ quá bát chỉ tác sàng túc 。bất đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。nhược
T23n1435_p0396c08║ dĩ châu cước nha cước 。nhược tiêm cước tác sàng túc toạ 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0396c09║ vấn phả tỉ khâu 。dĩ đâu la miên trữ nhục 。nhược tự trữ nhược sứ nhân trữ 。
T23n1435_p0396c10║ bất đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ
T23n1435_p0396c11║ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu
T23n1435_p0396c12║ mao cổ dương mao nhược tạp chí 。dĩ đâu la miên trữ 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0396c13║ vấn phả tỉ khâu 。tác vũ dục y nhược quá lượng 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0396c14║ đáp viết hữu 。nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu
T23n1435_p0396c15║ bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp
T23n1435_p0396c16║ chí quảng trường quá lượng tác 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。tác phú
T23n1435_p0396c17║ sang y quảng trường quá lượng 。bất đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。nhược
T23n1435_p0396c18║ kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất
T23n1435_p0396c19║ tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp chí quá lượng tác 。
T23n1435_p0396c20║ đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。tác ni sư đàn quảng trường quá lượng 。
T23n1435_p0396c21║ bất đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。nhược kinh tịnh kinh bất tịnh 。vĩ
T23n1435_p0396c22║ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao
T23n1435_p0396c23║ ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp chí quảng trường quá lượng tác 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0396c24║ vấn phả tỉ khâu 。đẳng phật y lượng tác y 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0396c25║ đáp hữu 。nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。kinh tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu
T23n1435_p0396c26║ bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp
T23n1435_p0396c27║ chí nhược tác 。đắc đột cát la (ba dạ đề cánh )。
T23n1435_p0396c28║   vấn thất diệt tránh pháp
T23n1435_p0396c29║ vấn phả hữu tránh 。bất dụng thất diệt pháp nhất nhất diệt 。đắc danh diệt da 。
T23n1435_p0397a01║ đáp hữu 。nhược tỉ khâu lai dục diệt sự 。sự vị quyết đoán 。tức tiện mệnh
T23n1435_p0397a02║ chung 。thị sự danh vi diệt 。hựu tự ngôn 。ngã thị bạch y 。nhược sa di 。
T23n1435_p0397a03║ nhược phi tỉ khâu 。nhược bất kiến tấn nhân 。bất tác tấn nhân 。bất xả ác
T23n1435_p0397a04║ tà tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。nhược tặc trụ
T23n1435_p0397a05║ nhân 。tiên lai bạch y 。nhược bất năng nam 。nhược ngôn phạm tứ trùng tội 。nhược
T23n1435_p0397a06║ sát phụ mẫu 。sát a la hán 。phá tăng 。ác tâm xuất phật thân huyết 。nhược
T23n1435_p0397a07║ thị tỉ khâu cần độc tụng kinh 。nhược cần tác phúc nghiệp 。nhược cần đoán dư sự
T23n1435_p0397a08║ nhược viễn hành 。nhược trường bệnh 。nhược đáo tha quốc bất hoàn 。thị sự giai danh
T23n1435_p0397a09║ vi diệt 。hựu phục thuỷ phát diệt thị sự thời 。tức tiện mệnh chung 。nhược tự
T23n1435_p0397a10║ ngôn ngã thị bạch y 。nãi chí đáo tha quốc bất hoàn cố 。thị sự giai danh
T23n1435_p0397a11║ vi diệt (thất diệt tránh pháp cánh )。
T23n1435_p0397a12║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập tam TTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment