Thập Tụng Luật – Quyển 54

Tzed Version
T23n1435_p0397a13║
T23n1435_p0397a14║
T23n1435_p0397a15║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập tứ (đệ cửu tụng chi tam )
T23n1435_p0397a16║
T23n1435_p0397a17║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0397a18║   vấn thượng đệ tứ tụng thất pháp
T23n1435_p0397a19║ ưu ba li vấn phật 。nhược tỉ khâu bạch tứ yết ma thụ giới thời 。bất thuyết
T23n1435_p0397a20║ kỉ sự danh 。bất danh thụ cụ giới 。đáp nhược bất thuyết tứ sự danh 。
T23n1435_p0397a21║ bất danh thụ cụ giới 。hà đẳng tứ 。nhất hòa thượng 。nhị chúng tăng 。tam
T23n1435_p0397a22║ cầu thụ giới nhân 。tứ yết ma 。bất thuyết thị tứ sự danh 。bất danh
T23n1435_p0397a23║ thụ cụ giới 。nhược thuyết thị tứ danh 。đắc danh thụ cụ giới 。hựu phục
T23n1435_p0397a24║ bất thuyết tam sự danh 。bất danh thụ cụ giới 。hà đẳng tam 。nhất chúng tăng 。
T23n1435_p0397a25║ nhị cầu thụ giới nhân 。tam yết ma 。bất thuyết thị tam danh 。bất danh thụ
T23n1435_p0397a26║ cụ giới 。thuyết thị tam danh 。đắc danh thụ cụ giới 。hựu phục bất thuyết nhị
T23n1435_p0397a27║ sự danh 。bất danh thụ cụ giới 。hà đẳng nhị 。nhất cầu thụ cụ giới nhân 。nhị
T23n1435_p0397a28║ yết ma 。bất thuyết thị nhị danh 。bất danh thụ cụ giới 。nhược thuyết thị nhị
T23n1435_p0397a29║ danh 。đắc danh thụ cụ giới 。vấn phả hữu tỉ khâu 。tứ nhân giới nội nhất
T23n1435_p0397b01║ thời thụ cụ giới 。đắc danh vi thụ giới da 。đáp hữu 。nhược tứ xứ triển
T23n1435_p0397b02║ chuyển dữ dục đắc 。vấn nhược chư tỉ khâu 。dữ câu da ni nhân thụ giới 。
T23n1435_p0397b03║ thị nhân đắc danh thụ giới bất 。đáp đắc danh thụ giới 。dữ thụ cụ giới
T23n1435_p0397b04║ nhân đắc tội 。phất bà đề nhân diệc như thị 。vấn nhược chư tỉ khâu 。dữ
T23n1435_p0397b05║ uất đạn việt nhân thụ giới 。thị nhân đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。bỉ
T23n1435_p0397b06║ vô sở thuộc cố 。vấn nhược chư tỉ khâu 。dữ tiên phá giới nhân thụ giới 。
T23n1435_p0397b07║ thị nhân đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược chư tỉ khâu 。dữ tặc
T23n1435_p0397b08║ trụ nhân thụ giới 。thị nhân đắc giới bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược chư tỉ
T23n1435_p0397b09║ khâu 。dữ vô hòa thượng nhân thụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp thị nhân đắc
T23n1435_p0397b10║ thụ giới 。thuyết yết ma nhân chúng tăng đắc tội 。nhược chư tỉ khâu 。dữ á
T23n1435_p0397b11║ nhân thụ giới 。thị nhân đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。nhược chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0397b12║ dữ lung nhân thụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。nhược dữ á lung nhân
T23n1435_p0397b13║ thụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược dĩ á nhân túc số
T23n1435_p0397b14║ thụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。nhược dĩ lung nhân túc số thụ
T23n1435_p0397b15║ cụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp viết 。bất đắc 。nhược dĩ lung nhân á
T23n1435_p0397b16║ lung nhân túc số thụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。vấn dưỡng nhi
T23n1435_p0397b17║ dục xuất gia 。ưng vấn hà mẫu đáp 。ưng vấn sở dưỡng mẫu 。vấn như phật
T23n1435_p0397b18║ sở ngôn 。phụ mẫu bất thính bất đắc xuất gia thụ giới 。phả hữu phụ mẫu
T23n1435_p0397b19║ bất thính đắc xuất gia thụ cụ giới da 。đáp hữu 。nhược phụ mẫu thị súc
T23n1435_p0397b20║ sinh đắc 。vấn như phật sở thuyết 。cố sát phụ mẫu nhân bất đắc xuất gia
T23n1435_p0397b21║ thụ giới 。nhược xuất gia thụ giới ưng diệt tấn 。phả hữu sát phụ mẫu nhân 。
T23n1435_p0397b22║ chư tỉ khâu dữ thụ giới 。thị nhân đắc thụ giới da 。đáp hữu 。nhược sát
T23n1435_p0397b23║ súc sinh phụ mẫu 。hựu phục nhược dị tưởng dị nhân duyên sát phụ mẫu 。thị nhân
T23n1435_p0397b24║ đắc thụ giới 。bất ưng diệt tấn 。vấn như phật sở thuyết 。dục xuất gia
T23n1435_p0397b25║ nhân nhị thời bạch chúng tăng 。xuất gia thời 。thế phát thời 。phả bất nhị thời
T23n1435_p0397b26║ bạch đắc xuất gia thụ giới da 。đáp hữu 。nhược thị nhân phụ mẫu thị súc sinh 。
T23n1435_p0397b27║ vấn như phật sở ngôn 。ô tỉ khâu ni nhân bất đắc xuất gia thụ
T23n1435_p0397b28║ giới 。nhược xuất gia thụ giới ưng diệt tấn 。phả hữu ô tỉ khâu ni nhân 。chư
T23n1435_p0397b29║ tỉ khâu dữ thụ giới 。thị nhân đắc xuất gia thụ giới da 。đáp hữu 。nhược bát
T23n1435_p0397c01║ nhân dĩ bát sự ô tỉ khâu ni 。tỉ khâu ni danh ô 。thị bát nhân bất
T23n1435_p0397c02║ danh ô tỉ khâu ni 。hựu phục nhất nhân dĩ bát sự ô tỉ khâu ni 。tỉ
T23n1435_p0397c03║ khâu ni danh ô 。thị nhân bất danh ô tỉ khâu ni 。vấn như phật sở
T23n1435_p0397c04║ ngôn 。tặc trụ nhân bất ưng xuất gia thụ giới 。nhược xuất gia thụ giới ưng diệt
T23n1435_p0397c05║ tấn 。kỉ chủng danh tặc trụ 。đáp nhược tỉ khâu 。ư tứ ba la di trung
T23n1435_p0397c06║ tùy sở phá 。nhập chúng tăng trung 。thính bạch yết ma bạch nhị yết ma bạch tứ
T23n1435_p0397c07║ yết ma 。tác bố tát tự tứ 。thính thập tứ nhân yết ma 。diệc danh tặc
T23n1435_p0397c08║ trụ 。vấn như phật ngôn việt tế nhân bất đắc xuất gia thụ giới 。nhược xuất
T23n1435_p0397c09║ gia thụ giới ưng diệt tấn 。vân hà danh việt tế nhân 。đáp nhược tỉ khâu bất
T23n1435_p0397c10║ xả giới nhập ngoại đạo 。tác ngoại đạo tướng 。thuyết ngoại đạo kiến 。thụ ngoại đạo
T23n1435_p0397c11║ nghiệp thị dã 。vấn như phật sở ngôn 。sát a la hán nhân bất ưng xuất
T23n1435_p0397c12║ gia thụ giới 。nhược xuất gia thụ giới ưng diệt tấn 。phả sát a la hán nhân 。
T23n1435_p0397c13║ chư tỉ khâu dữ thụ giới 。thị nhân đắc xuất gia thụ giới da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0397c14║ nhược sát a la hán 。bất đắc ngũ nghịch tội giả thị 。vấn cầu thụ giới
T23n1435_p0397c15║ nhân tại địa 。dữ thụ giới nhân tại cao thượng 。đắc danh thụ giới bất 。đáp
T23n1435_p0397c16║ bất đắc 。cầu thụ giới nhân tại cao thượng 。dữ thụ giới nhân tại địa 。đắc danh
T23n1435_p0397c17║ thụ giới bất 。đáp bất đắc 。cầu thụ giới nhân tại giới nội 。dữ thụ giới nhân
T23n1435_p0397c18║ tại giới ngoại 。đắc danh thụ giới bất 。đáp bất đắc 。cầu thụ giới nhân tại
T23n1435_p0397c19║ giới ngoại 。dữ thụ giới nhân tại giới nội 。đắc danh thụ giới bất 。đáp bất
T23n1435_p0397c20║ đắc 。nhược cầu thụ giới nhân dữ thụ giới nhân 。câu tại giới nội nhược toạ
T23n1435_p0397c21║ nhược lập 。đắc danh thụ giới 。vấn chư tỉ khâu tại địa 。túc số nhân tại
T23n1435_p0397c22║ cao thượng 。dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0397c23║ tại cao thượng 。túc số nhân tại địa 。dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới bất 。
T23n1435_p0397c24║ đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。túc số nhân tại giới ngoại 。dữ
T23n1435_p0397c25║ thụ giới 。đắc danh thụ giới bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。
T23n1435_p0397c26║ túc số nhân tại giới nội 。dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới bất 。đáp bất
T23n1435_p0397c27║ đắc 。chư tỉ khâu túc số nhân 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。dữ
T23n1435_p0397c28║ thụ giới 。đắc danh thụ giới 。vấn phả hữu nhất nhân tại tứ trụ xứ trung 。
T23n1435_p0397c29║ chư tỉ khâu dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới da 。đáp đắc 。nhược sàng tháp
T23n1435_p0398a01║ tài mộc liên tiếp tứ giới dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới 。vấn phả hữu nhất
T23n1435_p0398a02║ túc số nhân tại tứ trụ xứ trung dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới da 。đáp
T23n1435_p0398a03║ hữu 。nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới dữ thụ giới 。đắc danh thụ
T23n1435_p0398a04║ giới (thụ giới pháp cánh )。
T23n1435_p0398a05║ vấn bố tát pháp 。
T23n1435_p0398a06║ ưu ba li vấn phật 。nhược tỉ khâu ư chúng tăng tiền dữ dục 。thùy ưng dữ
T23n1435_p0398a07║ thuyết 。đáp chư tỉ khâu tùy ý dữ thuyết 。vấn nhược tăng phòng cận tụ lạc 。tề
T23n1435_p0398a08║ kỉ danh bất thất y 。đáp tề tụ lạc giới ngoại 。vấn chư tỉ khâu ư tiên
T23n1435_p0398a09║ vô tăng phòng tụ lạc trung 。khởi tăng phòng vị kế giới 。tề kỉ danh vi giới 。
T23n1435_p0398a10║ đáp tề thị tụ lạc giới thông hành xứ 。vấn nhược tỉ khâu vô tụ lạc a
T23n1435_p0398a11║ luyện nhược xứ 。thuỷ khởi tăng phòng vị kế giới 。thị trung tề kỉ danh vi giới 。
T23n1435_p0398a12║ đáp diện tề nhất câu lô xá 。thị trung chư tỉ khâu 。ưng nhất xứ hòa hợp
T23n1435_p0398a13║ thuyết ba la đề mộc xoa tác chư yết ma 。thị trung chư tỉ khâu 。bất ưng
T23n1435_p0398a14║ biệt bố tát biệt yết ma 。nhược biệt bố tát biệt yết ma 。nhất thiết chư tỉ
T23n1435_p0398a15║ khâu đắc tội 。vấn thuyết giới nhân tại địa 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。đắc
T23n1435_p0398a16║ danh bố tát bất 。đáp bất đắc thuyết giới 。nhân tại cao thượng 。chư tỉ khâu tại
T23n1435_p0398a17║ địa 。đắc danh bố tát bất 。đáp bất đắc thuyết giới 。nhân tại giới nội 。chư
T23n1435_p0398a18║ tỉ khâu tại giới ngoại 。đắc danh bố tát bất 。đáp bất đắc thuyết giới 。nhân
T23n1435_p0398a19║ tại giới ngoại 。chư tỉ khâu tại giới nội 。đắc danh bố tát bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0398a20║ nhược thuyết giới 。nhân chư tỉ khâu câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập 。đắc
T23n1435_p0398a21║ danh bố tát 。vấn nhược chư tỉ khâu dạ thùy quá 。chư tỉ khâu ức niệm 。kim
T23n1435_p0398a22║ nhật bố tát 。chư tỉ khâu đương thuyết ba la đề mộc xoa bất 。đáp bất ưng
T23n1435_p0398a23║ thuyết 。nhược thuyết ba la đề mộc xoa cánh 。chư tỉ khâu bất thành bố tát 。
T23n1435_p0398a24║ vấn nhược tỉ khâu thụ tha thanh tịnh dĩ xuất giới 。đắc hà tội 。đáp đắc đột
T23n1435_p0398a25║ cát la 。vấn thùy ưng giáo thụ tỉ khâu ni 。đáp cựu tỉ khâu 。vấn nhược
T23n1435_p0398a26║ chúng tăng hoại vi nhị bộ 。tỉ khâu ni ưng tùng hà bộ giáo thụ 。đáp
T23n1435_p0398a27║ tùy thuyết như pháp giả 。nhược vô thuyết như pháp giả 。thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0398a28║ ưng xuất giới ngoại giáo thụ tỉ khâu ni 。vấn nhược chư tỉ khâu xả giới 。bất
T23n1435_p0398a29║ li y giới diệc xả bất 。đáp diệc xả 。nhược xả bất li y giới 。
T23n1435_p0398b01║ đại giới diệc xả bất 。đáp bất xả 。vấn nhược tiên giới bất xả 。canh đắc
T23n1435_p0398b02║ kế giới nhược đại nhược tiểu bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược chư tỉ khâu bố tát
T23n1435_p0398b03║ thời 。thuyết giới tự cập tứ ba la di nãi chí thất diệt tránh pháp 。nhất
T23n1435_p0398b04║ thiết tăng đắc danh thuyết ba la đề mộc xoa bố tát bất 。đáp ngôn đắc 。
T23n1435_p0398b05║ vấn như phật sở ngôn 。hữu nhất trụ xứ 。bố tát thuyết giới thời 。chư
T23n1435_p0398b06║ tỉ khâu phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như
T23n1435_p0398b07║ pháp hòa hợp chúng 。thế tôn 。vân hà phi pháp biệt chúng thuyết giới 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0398b08║ chư tỉ khâu biệt vi nhị bộ 。bất như pháp thuyết giới 。sở ưng thuyết sự
T23n1435_p0398b09║ bất thuyết 。thùy ưng thuyết nhi bất thuyết 。nãi chí sở ưng thuyết nhi bất thuyết 。
T23n1435_p0398b10║ thị danh phi pháp biệt chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。vân hà phi pháp hòa
T23n1435_p0398b11║ hợp chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。đáp chư tỉ khâu nhất tâm hòa hợp bất
T23n1435_p0398b12║ như pháp thuyết giới 。sở ưng thuyết sự bất thuyết 。thùy ưng thuyết nhi bất thuyết 。
T23n1435_p0398b13║ nãi chí sở ưng thuyết nhi bất thuyết 。thị danh phi pháp hòa hợp chúng thuyết ba
T23n1435_p0398b14║ la đề mộc xoa 。vân hà như pháp biệt chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。đáp
T23n1435_p0398b15║ chư tỉ khâu biệt vi nhị bộ như pháp thuyết giới 。sở ưng thuyết sự nhi thuyết 。
T23n1435_p0398b16║ thùy ưng thuyết nhi thuyết 。nãi chí sở ưng thuyết nhi thuyết 。thị danh như pháp
T23n1435_p0398b17║ biệt chúng thuyết giới 。vân hà như pháp hòa hợp chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0398b18║ chư tỉ khâu hòa hợp nhất xứ như pháp thuyết giới 。sở ưng thuyết sự nhi thuyết 。
T23n1435_p0398b19║ thùy ưng thuyết nhi thuyết 。nãi chí sở ưng thuyết nhi thuyết 。thị danh như pháp
T23n1435_p0398b20║ hòa hợp chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。vấn như phật ngôn 。nhất trụ xứ
T23n1435_p0398b21║ chư tỉ khâu tiểu bất liễu như 羺dương 。vân hà tiểu bất liễu như 羺dương 。
T23n1435_p0398b22║ đáp nhược tỉ khâu 。bất tri bố tát 。bất tri bố tát yết ma 。bất tri
T23n1435_p0398b23║ thuyết ba la đề mộc xoa 。bất tri hội toạ thị 。vấn phả tỉ khâu 。tăng
T23n1435_p0398b24║ sự vị ngật tùng toạ khởi khứ 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0398b25║ nhược đại tiểu hành nhược bất li văn xứ 。vấn như phật ngôn tú thụ dục
T23n1435_p0398b26║ nhân 。bất ưng cộng bố tát thuyết giới 。trừ tăng vị khởi 。vân hà danh tăng
T23n1435_p0398b27║ vị khởi 。đáp nãi chí tứ nhân toạ vị khởi 。vân hà danh khởi 。nãi chí
T23n1435_p0398b28║ giảm tứ nhân 。vấn nhược cuồng nhân túc số thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。
T23n1435_p0398b29║ đáp bất đắc 。nhược tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân túc số thuyết giới 。đắc
T23n1435_p0398c01║ danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。nhược chúng tăng vị dữ si tỉ khâu tác si
T23n1435_p0398c02║ yết ma 。bất ưng li thị tỉ khâu thuyết ba la đề mộc xoa 。nhược tác
T23n1435_p0398c03║ si yết ma dĩ 。thị tỉ khâu nhược tại nhược bất tại 。chư tỉ khâu tùy ý
T23n1435_p0398c04║ bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。tác chư yết ma 。vấn chư tỉ khâu tại
T23n1435_p0398c05║ địa 。túc số nhân tại cao thượng thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp
T23n1435_p0398c06║ bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。túc số nhân tại địa thuyết giới 。đắc
T23n1435_p0398c07║ danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。túc số nhân
T23n1435_p0398c08║ tại giới ngoại thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ
T23n1435_p0398c09║ khâu tại giới ngoại 。túc số nhân tại giới nội 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp
T23n1435_p0398c10║ bất đắc 。chư tỉ khâu túc số nhân câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập thuyết
T23n1435_p0398c11║ ba la đề mộc xoa 。đắc danh thuyết ba la đề mộc xoa 。vấn nhược á nhân
T23n1435_p0398c12║ túc số thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。nhược lung nhân
T23n1435_p0398c13║ á lung nhân túc số thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0398c14║ vấn thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp tỉ khâu thuyết giới 。đắc danh thuyết giới
T23n1435_p0398c15║ bất 。đáp bất đắc 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu thuyết giới 。
T23n1435_p0398c16║ đắc danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。vấn thụ pháp tỉ khâu 。dĩ bất thụ
T23n1435_p0398c17║ pháp tỉ khâu túc số thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0398c18║ bất thụ pháp tỉ khâu 。dĩ thụ pháp tỉ khâu túc số thuyết giới 。đắc danh
T23n1435_p0398c19║ thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。vấn phả tỉ khâu 。nhất giới nội tứ xứ
T23n1435_p0398c20║ nhất thời thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất đắc tội da 。đáp hữu 。triển chuyển
T23n1435_p0398c21║ dữ dục thanh tịnh thị 。vấn phả nhất tỉ khâu dữ tứ xứ thuyết giới 。đắc
T23n1435_p0398c22║ danh thuyết giới bất đắc tội da 。đáp hữu 。nhược dĩ sàng tháp tài mộc liên
T23n1435_p0398c23║ tiếp tứ giới 。nhược toạ nhược lập thuyết giới thị 。vấn phả nhất tỉ khâu túc
T23n1435_p0398c24║ số tứ trụ xứ thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất đắc tội da 。đáp hữu
T23n1435_p0398c25║ nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。nhược toạ nhược lập túc số 。đắc
T23n1435_p0398c26║ thuyết ba la đề mộc xoa (bố tát pháp cánh )。
T23n1435_p0398c27║ vấn tự tứ pháp 。
T23n1435_p0398c28║ ưu ba li vấn phả tỉ khâu 。thập nhật vị chí tự tứ 。đắc danh tự
T23n1435_p0398c29║ tứ bất đắc tội da 。đáp hữu 。tỉ khâu nhược nhị nhược tam nhược tứ 。xúc
T23n1435_p0399a01║ tác bố tát xuất giới khứ 。bỉ gian tự tứ vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0399a02║ vị chí hậu tự tứ 。nhi tự tứ 。bất đắc tội da 。đáp hữu 。nhược tỉ
T23n1435_p0399a03║ khâu hậu an cư 。thụ thất nhật xuất giới khứ 。bỉ gian tự tứ 。bỉ gian
T23n1435_p0399a04║ tỉ khâu thiểu 。tùy thị khách tỉ khâu tự tứ 。vô tội 。vấn tự tứ nhân
T23n1435_p0399a05║ tại địa 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。đắc danh tự tứ da 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0399a06║ tự tứ nhân tại cao thượng 。chư tỉ khâu tại địa 。đắc danh tự tứ da 。
T23n1435_p0399a07║ đáp bất đắc 。tự tứ nhân tại giới nội 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。đắc
T23n1435_p0399a08║ danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。tự tứ nhân tại giới ngoại 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0399a09║ tại giới nội 。đắc danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。tự tứ nhân chư tỉ
T23n1435_p0399a10║ khâu câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập 。đắc danh tự tứ 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0399a11║ tại địa 。túc số nhân tại cao thượng tự tứ 。đắc danh tự tứ bất 。đáp
T23n1435_p0399a12║ bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。túc số nhân tại địa tự tứ 。đắc
T23n1435_p0399a13║ danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。túc số nhân
T23n1435_p0399a14║ tại giới ngoại tự tứ 。đắc danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0399a15║ tại giới ngoại 。túc số nhân tại giới nội tự tứ 。đắc danh tự tứ bất 。
T23n1435_p0399a16║ đáp bất đắc 。chư tỉ khâu túc số nhân 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。
T23n1435_p0399a17║ đắc danh tự tứ 。vấn chư tỉ khâu già á tỉ khâu tự tứ 。đắc già
T23n1435_p0399a18║ bất 。đáp bất ưng già 。chư tỉ khâu già lung nhân tự tứ 。đắc già bất 。
T23n1435_p0399a19║ đáp bất ưng già 。chư tỉ khâu già á lung nhân tự tứ 。đắc già bất 。
T23n1435_p0399a20║ đáp bất 。đắc già vấn á nhân già chư tỉ khâu tự tứ 。đắc già bất 。
T23n1435_p0399a21║ đáp bất ưng già 。nhược lung nhân già chư tỉ khâu tự tứ 。đắc già bất 。
T23n1435_p0399a22║ đáp bất ưng già 。nhược á lung nhân già chư tỉ khâu tự tứ 。đắc già bất 。
T23n1435_p0399a23║ đáp bất ưng già 。vấn như phật ngôn tự tứ thời bất ưng khứ 。hữu tỉ
T23n1435_p0399a24║ khâu hữu trụ xứ 。hữu tỉ khâu vô trụ xứ 。hữu tỉ khâu hữu trụ xứ vô
T23n1435_p0399a25║ trụ xứ 。phả hữu tỉ khâu 。tự tứ thời chí bỉ tam xứ 。bất đắc tội
T23n1435_p0399a26║ da 。đáp hữu 。an cư tỉ khâu 。văn bỉ tỉ khâu dục lai đấu loạn phá
T23n1435_p0399a27║ thử tỉ khâu tự tứ 。nhĩ thời an cư tỉ khâu tác thị niệm 。ngã bất dục
T23n1435_p0399a28║ văn thị đấu loạn sự 。cố chí bỉ hữu tỉ khâu hữu trụ xứ hữu tỉ khâu
T23n1435_p0399a29║ vô trụ xứ hữu tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ khứ vô tội 。hữu bệnh
T23n1435_p0399b01║ tỉ khâu 。già bất bệnh tỉ khâu tự tứ 。tăng ưng ngữ thị bệnh tỉ khâu 。
T23n1435_p0399b02║ nhữ tự bệnh 。mạc già vô bệnh tỉ khâu tự tứ 。hà dĩ cố 。bệnh nhân
T23n1435_p0399b03║ thiểu an ẩn cố 。hữu bất bệnh tỉ khâu 。già bệnh tỉ khâu tự tứ 。tăng
T23n1435_p0399b04║ ưng ngữ vô bệnh nhân 。mạc già bệnh tỉ khâu tự tứ 。hà dĩ cố 。bệnh
T23n1435_p0399b05║ nhân thiểu an ẩn cố 。hữu bệnh tỉ khâu khiển sứ 。già bất bệnh tỉ khâu tự
T23n1435_p0399b06║ tứ 。tăng ưng ngữ thị sứ 。trường lão 。nhữ mạc thụ bệnh nhân ngữ già
T23n1435_p0399b07║ bất bệnh tỉ khâu tự tứ 。hà dĩ cố 。bệnh nhân thiểu an ẩn cố 。thị
T23n1435_p0399b08║ sứ đáo bệnh nhân biên ngữ 。trường lão 。tăng ước sắc nhữ 。bệnh mạc già
T23n1435_p0399b09║ bất bệnh tỉ khâu tự tứ 。hà dĩ cố 。bệnh nhân thiểu an ẩn cố 。bệnh
T23n1435_p0399b10║ nhân ngôn 。vi già 。thị bệnh tỉ khâu đắc đột cát la 。thị sứ thụ
T23n1435_p0399b11║ bệnh tỉ khâu ngữ 。già bất bệnh tỉ khâu tự tứ 。thị sứ đắc đột cát la 。
T23n1435_p0399b12║ bất bệnh tỉ khâu khiển sứ 。già bệnh tỉ khâu tự tứ 。tăng ưng ngữ thị
T23n1435_p0399b13║ sứ 。trường lão 。nhữ mạc thụ bất bệnh tỉ khâu ngữ già bệnh tỉ khâu tự tứ 。
T23n1435_p0399b14║ hà dĩ cố 。bệnh nhân thiểu an ẩn cố 。thị sứ đáo bất bệnh tỉ khâu biên
T23n1435_p0399b15║ ngôn 。tăng ước sắc nhữ 。mạc già bệnh tỉ khâu tự tứ 。hà dĩ cố 。
T23n1435_p0399b16║ bệnh nhân thiểu an ẩn cố 。nhược bất bệnh tỉ khâu ngôn vi già 。đắc đột cát
T23n1435_p0399b17║ la 。nhược sứ tỉ khâu 。thụ bất bệnh tỉ khâu ngữ 。già bệnh tỉ khâu tự
T23n1435_p0399b18║ tứ 。thị sứ đắc đột cát la 。vấn như phật ngôn hữu nhất trụ
T23n1435_p0399b19║ xứ 。tự tứ thời thức sự bất thức nhân 。hà giả thị sự hà giả thị nhân 。
T23n1435_p0399b20║ đáp sự danh tội 。tội nhân duyên khởi 。đắc tội giả 。danh vi nhân 。vấn
T23n1435_p0399b21║ như phật thuyết tỉ khâu nhược đắc thanh tịnh cộng trụ đồng kiến tỉ khâu 。thị trung
T23n1435_p0399b22║ vân hà danh đồng kiến 。đáp chư tỉ khâu nhược kiến ba la di tội như sở
T23n1435_p0399b23║ kiến thuyết 。nhược kiến tăng già bà thi sa tội 。như sở kiến thuyết 。nhược kiến
T23n1435_p0399b24║ ba dật đề tội ba la đề đề xá ni đột cát la tội 。như sở
T23n1435_p0399b25║ kiến thuyết 。thị danh đồng kiến 。vấn nhược tỉ khâu già tha tỉ khâu tự tứ 。bỉ
T23n1435_p0399b26║ chuyển căn già tỉ khâu ni tự tứ 。thành già 。tỉ khâu già tỉ khâu tự
T23n1435_p0399b27║ tứ 。tự chuyển căn 。tỉ khâu ni sở bất thành già 。tỉ khâu ni già tỉ
T23n1435_p0399b28║ khâu ni tự tứ 。bỉ chuyển căn 。tỉ khâu ni sở bất thành già 。tỉ khâu
T23n1435_p0399b29║ ni già tỉ khâu ni tự tứ 。thử tự chuyển căn 。tỉ khâu sở thành già
T23n1435_p0399c01║ vấn thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp tỉ khâu cộng tự tứ 。đắc danh
T23n1435_p0399c02║ tự tứ bất 。đáp bất đắc 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu
T23n1435_p0399c03║ cộng tự tứ 。đắc danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。thụ pháp tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0399c04║ bất thụ pháp tỉ khâu túc số 。đắc tự tứ bất 。đáp bất đắc 。bất thụ
T23n1435_p0399c05║ pháp tỉ khâu 。dĩ thụ pháp tỉ khâu túc số 。đắc tự tứ bất 。đáp bất
T23n1435_p0399c06║ đắc 。á nhân túc số cộng tự tứ 。đắc tự tứ bất 。đáp bất đắc 。lung
T23n1435_p0399c07║ nhân á lung nhân túc số cộng tự tứ 。đắc danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0399c08║ vấn phả hữu giới nội 。tứ xứ nhất thời tự tứ 。đắc danh tự tứ da 。
T23n1435_p0399c09║ đáp hữu 。chuyển triển dữ dục đắc 。vấn phả hữu nhất tỉ khâu 。tứ trụ xứ
T23n1435_p0399c10║ tự tứ 。đắc danh tự tứ vô tội da 。đáp hữu 。nhược sàng tháp tài mộc
T23n1435_p0399c11║ liên tiếp tứ giới đắc 。vấn phả hữu nhất tỉ khâu 。túc tứ xứ số tự
T23n1435_p0399c12║ tứ 。đắc danh tự tứ da 。đáp hữu 。nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới
T23n1435_p0399c13║ đắc (tự tứ pháp cánh )。
T23n1435_p0399c14║ vấn an cư pháp 。
T23n1435_p0399c15║ vấn nhược tỉ khâu an cư kỉ tâm sinh nghi hối 。ngã đắc an cư bất da 。
T23n1435_p0399c16║ thị nhân đắc danh an cư bất 。đáp ngôn đắc 。thị nhân ưng dữ an cư y
T23n1435_p0399c17║ bất 。đáp ngôn 。ưng dữ 。vấn nhược ưu bà di dục xuất gia 。khiển sứ đáo
T23n1435_p0399c18║ tỉ khâu sở ngôn 。đại đức lai 。ngã dục xuất gia 。thị tỉ khâu phá an
T23n1435_p0399c19║ cư khứ 。ưng khứ bất 。đáp đắc khứ 。vấn tỉ khâu ni an cư trung 。
T23n1435_p0399c20║ ưng dữ ức niệm tỉ ni bất si tỉ ni 。khiển sứ đáo tỉ khâu sở
T23n1435_p0399c21║ ngôn 。đại đức lai 。kim tăng dữ ngã ức niệm tỉ ni bất si tì ni 。
T23n1435_p0399c22║ thị tỉ khâu ưng phá an cư khứ bất 。đáp đắc khứ 。nhược thị tỉ khâu trung
T23n1435_p0399c23║ đạo 。văn thị tỉ khâu ni mệnh chung 。nhược phản giới nhược nhập ngoại đạo 。nhược
T23n1435_p0399c24║ bát nan trung nhất nhất nan khởi 。ưng khứ bất 。đáp bất ưng khứ 。nhược khứ
T23n1435_p0399c25║ đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。vấn chư tỉ khâu hạ tam nguyệt vị cánh
T23n1435_p0399c26║ tấn tỉ khâu 。thị nhân ưng tấn bất 。đáp ưng tấn 。ưng dữ an cư y
T23n1435_p0399c27║ phân bất 。đáp ngôn 。bất ưng dữ 。nhược tỉ khâu tự tứ thất nhật tại 。
T23n1435_p0399c28║ thụ tú xuất giới khứ 。vô tội 。nhược lục nhật ngũ nhật tứ nhật tam nhật nhị
T23n1435_p0399c29║ nhật nhất nhật tại 。thụ tú xuất giới khứ 。vô tội 。vấn an cư tỉ khâu
T23n1435_p0400a01║ hữu kỉ tự thệ 。đáp hữu ngũ 。bát tự thệ 。y tự thệ 。thời tự thệ 。
T23n1435_p0400a02║ an cư tự thệ 。ngữ tự thệ 。vấn phả tỉ khâu tại bỉ phòng 。y diệc
T23n1435_p0400a03║ tại bỉ phòng 。danh phá an cư 。diệc danh li y tú 。diệc danh hoại tự
T23n1435_p0400a04║ thệ 。đắc tội da 。đáp ngôn hữu 。nhược tỉ khâu hậu an cư 。độc nhập phòng
T23n1435_p0400a05║ nhược trí tam y 。trước sàng tháp thượng nhược y giá thượng 。bất thụ thất nhật
T23n1435_p0400a06║ pháp 。phi tại thượng trụ chí ư địa liễu 。thị danh phá an cư 。diệc danh
T23n1435_p0400a07║ li y tú 。diệc danh vi tự thệ 。đắc tội 。vấn chư tỉ khâu chúng đa
T23n1435_p0400a08║ trụ xứ 。cộng nhất giới nội an cư 。tự tứ cánh xả thị đại giới 。các
T23n1435_p0400a09║ dĩ tự tường bích tác giới 。thị trung đàn việt thí an cư chúng tăng hiện tiền
T23n1435_p0400a10║ khả phân vật 。thị vật ưng thuộc thùy 。đáp tuy li đại giới 。ưng thuộc bản
T23n1435_p0400a11║ đại giới nội an cư chúng tăng 。vân hà ưng phân 。thứ đệ đẳng phân 。đệ
T23n1435_p0400a12║ tứ phân dữ sa di 。vấn phả hữu nhất tỉ khâu 。tứ trụ xứ an cư 。
T23n1435_p0400a13║ diệc danh an cư bất 。đáp nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。thị
T23n1435_p0400a14║ trung an cư 。đắc danh an cư 。hựu vấn 。thị tỉ khâu hà xứ ưng dữ
T23n1435_p0400a15║ an cư thí vật 。đáp tứ xứ nhất thiết hợp dữ nhất phân 。vấn nhược tỉ khâu
T23n1435_p0400a16║ hư không trung thụ an cư 。đắc danh an cư bất 。đáp bất đắc 。nhất thiết
T23n1435_p0400a17║ hư không vô giới cố 。nhất thiết tăng sự chư yết ma bất thành 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0400a18║ khâu thuyền [bạ -phu +ti ]phạt thượng an cư 。đắc danh an cư bất 。đáp nhược thị thuyền [bạ -phu +ti ]
T23n1435_p0400a19║ phạt thượng thuỷ hạ thuỷ bất đắc 。nhược hệ tại trụ nhược thụ nhược quyết 。nhược
T23n1435_p0400a20║ thạch trầm bất di 。đắc an cư 。thị tỉ khâu hà xứ ưng dữ an cư
T23n1435_p0400a21║ y vật phân 。đáp tức tùy thuyền [bạ -phu +ti ]phạt thượng sở đắc 。vấn nhược tỉ khâu 。
T23n1435_p0400a22║ bất thụ tiền an cư 。bất thụ hậu an cư 。danh vi hà nhân 。đáp thị
T23n1435_p0400a23║ phá an cư vô sở đắc nhân 。
T23n1435_p0400a24║ vấn dược pháp 。
T23n1435_p0400a25║ ưu ba li vấn phật 。nhược dĩ tô du trước tửu trung 。khả ẩm bất 。đáp
T23n1435_p0400a26║ tỉ khâu nhược bệnh đắc ẩm 。bất bệnh bất đắc ẩm 。tức nhật thụ thời dược
T23n1435_p0400a27║ thời phân dược thất nhật dược tận hình thọ dược 。cộng hòa hợp nhất xứ 。trung tiền
T23n1435_p0400a28║ ưng phục 。thời dược lực cố 。quá trung bất ưng phục 。tức nhật thụ thời phân
T23n1435_p0400a29║ dược thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ 。thời phân ưng phục 。thời
T23n1435_p0400b01║ phân dược lực cố 。quá thời phân bất ưng phục 。tức nhật thụ thất nhật dược tận
T23n1435_p0400b02║ hình dược 。cộng hợp nhất xứ 。thất nhật ưng phục 。thất nhật dược lực cố 。quá
T23n1435_p0400b03║ thất nhật bất ưng phục 。tận hình dược tùy ý ưng phục 。tức nhật thụ thời dược
T23n1435_p0400b04║ bất tịnh 。tức nhật thụ thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp
T23n1435_p0400b05║ nhất xứ bất ưng phục 。tức nhật thụ thời phân dược bất tịnh 。tức nhật thụ
T23n1435_p0400b06║ thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ bất ưng phục 。tức nhật thụ thất
T23n1435_p0400b07║ nhật dược bất tịnh tức nhật thụ tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ bất ưng
T23n1435_p0400b08║ phục 。tận hình dược ưng tận hình phục 。vấn thời dược thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0400b09║ dược tận hình dược 。thị chư dược cử tàn tú 。đắc phục bất 。đáp bất
T23n1435_p0400b10║ đắc hựu vấn 。nhược tỉ khâu tiên tự thủ 。hậu tùng tịnh giả biên thụ 。khả
T23n1435_p0400b11║ phục bất 。đáp 。bất đắc 。hựu vấn 。thị chư dược thủ thụ khẩu thụ 。vô
T23n1435_p0400b12║ bệnh ưng phục bất 。đáp bất ưng phục 。vấn thủ thụ khẩu thụ 。bệnh nhân
T23n1435_p0400b13║ đắc phục bất 。đáp ưng phục 。vấn nhược hoả tại tịnh địa 。tịnh giả tại bất
T23n1435_p0400b14║ tịnh địa 。dĩ hoả tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。
T23n1435_p0400b15║ đáp bất đắc thực 。nhược hoả tại bất tịnh địa 。tịnh giả tại bất tịnh địa 。
T23n1435_p0400b16║ dĩ hoả tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất khả
T23n1435_p0400b17║ thực 。nhược hoả tại bất tịnh địa 。tịnh giả tại tịnh địa 。dĩ hoả tác tịnh 。
T23n1435_p0400b18║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。vấn nhược hoả
T23n1435_p0400b19║ tại tịnh địa 。tịnh giả tại bất tịnh địa 。dĩ hoả tác tịnh 。đắc tịnh bất 。
T23n1435_p0400b20║ đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ diễm tác
T23n1435_p0400b21║ tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị
T23n1435_p0400b22║ trung lập dĩ đoán diễm tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。
T23n1435_p0400b23║ đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ thán tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc
T23n1435_p0400b24║ tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ hôi hoả tác tịnh 。
T23n1435_p0400b25║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung lập
T23n1435_p0400b26║ dĩ nhiệt hôi tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất
T23n1435_p0400b27║ đắc thực 。vấn nhược hoả tại tịnh địa 。tịnh giả tại cao thượng 。dĩ hoả tác
T23n1435_p0400b28║ tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị
T23n1435_p0400b29║ trung lập dĩ diễm hoả trịch tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực
T23n1435_p0400c01║ bất 。đáp đắc thực 。thị trung lập dĩ diễm tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc
T23n1435_p0400c02║ tịnh 。khả thực bất 。đáp bất khả thực 。thị trung lập dĩ đoán diễm tác tịnh 。
T23n1435_p0400c03║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp khả thực 。thị trung lập dĩ
T23n1435_p0400c04║ hôi thán tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất
T23n1435_p0400c05║ đắc thực 。thị trung lập dĩ nhiệt hôi sái tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc
T23n1435_p0400c06║ tịnh 。khả thực bất 。đáp đắc thực 。vấn nhược hoả tại bất tịnh địa 。tịnh
T23n1435_p0400c07║ giả tại tịnh địa 。thị trung lập dĩ diễm tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc
T23n1435_p0400c08║ tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ đoán diễm tác tịnh 。
T23n1435_p0400c09║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp đắc thực 。thị trung lập dĩ
T23n1435_p0400c10║ thán tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc
T23n1435_p0400c11║ thực 。thị trung lập dĩ hôi thán tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả
T23n1435_p0400c12║ thực bất 。đáp bất đắc thực 。vấn nhược hoả tại bất tịnh địa 。tịnh giả
T23n1435_p0400c13║ tại cao thượng 。dĩ hoả tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。
T23n1435_p0400c14║ đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ diễm hoả trịch tác tịnh 。đắc tịnh bất 。
T23n1435_p0400c15║ đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp đắc thực 。thị trung lập dĩ diễm tác tịnh 。
T23n1435_p0400c16║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung
T23n1435_p0400c17║ lập dĩ đoán diễm tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp
T23n1435_p0400c18║ khả thực 。thị trung lập dĩ hôi thán tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。
T23n1435_p0400c19║ khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ nhiệt hôi sái tác tịnh 。
T23n1435_p0400c20║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp đắc thực 。vấn hoả tại tịnh
T23n1435_p0400c21║ địa 。tam kệ tại bất tịnh địa 。thị trung chử thực khả thực bất 。đáp bất
T23n1435_p0400c22║ khả thực 。vấn nhược nhất kệ tại tịnh địa 。nhị kệ tại bất tịnh địa 。thị
T23n1435_p0400c23║ trung chử thực khả thực bất 。đáp bất khả thực 。nhược nhị kệ tại tịnh địa 。
T23n1435_p0400c24║ nhất kệ tại bất tịnh địa 。thị trung chử thực đắc thực bất 。đáp bất đắc thực 。
T23n1435_p0400c25║ nhược hoả tại bất tịnh địa 。tam kệ tại tịnh địa 。thị trung chử thực đắc
T23n1435_p0400c26║ thực bất 。đáp dĩ đoán diễm chử đắc thực 。vấn nhược tỉ khâu tự dĩ hoả dĩ
T23n1435_p0400c27║ đao dĩ trảo tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。đắc thực bất 。đáp trừ
T23n1435_p0400c28║ hoả tịnh 。dư tàn đắc thực 。nhược tỉ khâu dĩ hoả tác tịnh 。tự bất ưng
T23n1435_p0400c29║ thực 。dư tỉ khâu diệc bất ưng thực 。vấn thùy ư quỷ thôn đắc ba dật
T23n1435_p0401a01║ đề 。đáp nhược tác tịnh giả thị tịnh địa 。yết ma phật tại thời xả 。vấn quả
T23n1435_p0401a02║ tại bất tịnh địa 。tịnh giả tại tịnh địa 。nhược dĩ hoả đao 。trảo tác tịnh 。
T23n1435_p0401a03║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất khả thực 。nhược quả tại
T23n1435_p0401a04║ tịnh địa 。tịnh giả tại bất tịnh địa 。nhược dĩ hoả đao trảo tác tịnh 。đắc
T23n1435_p0401a05║ tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất khả thực 。vấn nhược dĩ tô
T23n1435_p0401a06║ du trước tửu trung chử 。khả ẩm bất 。đáp nhược li tửu thế đắc ẩm 。
T23n1435_p0401a07║ vấn tượng nhũ lạc tô khả ẩm bất 。đáp khả ẩm 。vấn bát chủng tương
T23n1435_p0401a08║ phi thời khả ẩm bất 。đáp nhược vô tửu khí vị 。vô thực thanh tịnh khả ẩm 。
T23n1435_p0401a09║ vấn thiên thực quá trung khả thực bất 。đáp khả thực 。vấn ưng thất nhật thụ bất 。
T23n1435_p0401a10║ đáp khả thụ 。
T23n1435_p0401a11║ vấn y pháp 。
T23n1435_p0401a12║ vấn tấn nhân ưng yết ma phân y bất 。đáp bất đắc tấn nhân 。vân hà phân
T23n1435_p0401a13║ y 。đáp tự thụ phân triển chuyển phân đoạ trù phân 。vấn phả tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0401a14║ phi thân lí cư sĩ cư sĩ phụ khí y 。bất đắc ni tát kì ba dật
T23n1435_p0401a15║ đề da 。đáp trừ biệt phòng y bạch y gia trung thí y an cư y 。tùng
T23n1435_p0401a16║ dư phi thân lí xuất gia khí 。đắc đột cát la 。vấn vi nhất nhân cố tống
T23n1435_p0401a17║ y 。tứ nhân đồng ý cố thủ 。ưng thủ bất 。đáp bất ưng thủ 。nhược vi
T23n1435_p0401a18║ tứ nhân cố tống y 。nhất nhân đồng ý thủ 。khả thủ bất 。đáp khả thủ 。
T23n1435_p0401a19║ vấn y giá ưng thủ bất 。đáp bất ưng thủ 。vấn nhược chuyển thị giá tác
T23n1435_p0401a20║ y bát đẳng dư tịnh vật 。khả thủ bất 。đáp khả thủ 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0401a21║ khâu 。thí tăng y hoàn tự thủ 。đại đắc phúc vô tội da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0401a22║ nhược nhất tỉ khâu độc nhất xứ trụ 。thị trung thí tăng y 。dư tỉ khâu bất
T23n1435_p0401a23║ lai 。hoàn tự thủ dụng 。đại đắc phúc vô tội 。nhược tỉ khâu 。ngữ dư tỉ
T23n1435_p0401a24║ khâu thí tăng vật 。ngữ dĩ mệnh chung 。thị thí vật tăng 。ưng dụng yết ma
T23n1435_p0401a25║ phân bất 。đáp bất ưng 。vấn đương vân hà phân 。đáp dĩ tự thụ phân
T23n1435_p0401a26║ triển chuyển phân đoạ trù phân 。hà dĩ cố 。vật phi hiện tiền tăng vật cố 。
T23n1435_p0401a27║ vấn an cư tỉ khâu diệt tấn 。ưng dữ an cư y phân bất 。đáp bất ưng 。
T23n1435_p0401a28║ vấn lung tỉ khâu vân hà danh đắc y 。đáp nhược kiến dữ y ngã diệc ưng
T23n1435_p0401a29║ đắc 。manh tỉ khâu vân hà danh đắc y 。đáp trước thủ trung nhược trước tất
T23n1435_p0401b01║ thượng 。tâm niệm 。ngã đắc thị y 。vấn dữ học sa di vân hà ưng dữ
T23n1435_p0401b02║ y phân 。đáp dữ đại tỉ khâu đẳng phân phân (phân y pháp cánh )。
T23n1435_p0401b03║   vấn thượng đệ ngũ tụng trung bát pháp sơ ca hi na y pháp đệ nhất
T23n1435_p0401b04║ ưu ba li vấn phật 。vô tuế tỉ khâu thụ tác ca hi na y 。đắc danh
T23n1435_p0401b05║ thụ y bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。vấn dữ học sa di thụ tác ca hi
T23n1435_p0401b06║ na y 。đắc danh thụ bất 。đáp bất đắc 。vấn tấn nhân thụ tác ca hi
T23n1435_p0401b07║ na y 。đắc danh thụ bất 。đáp bất đắc 。vấn phạm tăng tàn biệt trụ
T23n1435_p0401b08║ nhân 。thụ tác ca hi na y 。đắc danh thụ bất 。đáp bất đắc 。vấn
T23n1435_p0401b09║ tỉ khâu như pháp ưng lượng tác y 。thụ tác ca hi na y 。đắc thụ
T23n1435_p0401b10║ bất 。đáp đắc thụ 。vấn nhược tỉ khâu như pháp ưng lượng tác nạp y 。đắc
T23n1435_p0401b11║ thụ tác ca hi na y bất 。đáp đắc thụ 。vấn thụ ca hi na y
T23n1435_p0401b12║ đắc kỉ chủng lợi 。đáp đắc cửu chủng lợi 。đắc chí thập dạ lục dạ nhất
T23n1435_p0401b13║ dạ 。vô hữu ngũ nhân duyên lưu tăng già lê 。vô hữu ngũ nhân duyên lưu
T23n1435_p0401b14║ vũ dục y 。số số thực biệt chúng thực nhị thời bất bạch đắc nhập tụ lạc 。
T23n1435_p0401b15║ vấn chư tỉ khâu chúng đa tăng phòng cộng kế nhất giới nội an cư 。đắc an
T23n1435_p0401b16║ cư bất 。đáp đắc danh an cư 。chư tỉ khâu ưng trụ hà tăng phòng 。đáp
T23n1435_p0401b17║ tùy ý trụ 。ưng hà xứ tự tứ 。đáp tùy ý tự tứ 。hà xứ danh
T23n1435_p0401b18║ an cư cánh 。đáp tùy ý xứ chí địa liễu thị 。vấn hà xứ ưng dữ an
T23n1435_p0401b19║ cư y vật 。đáp tùy tự tứ xứ dữ 。hựu tùy an cư nhật đa xứ ưng
T23n1435_p0401b20║ dữ 。vấn chư tỉ khâu đa tăng phòng 。cộng nhất giới nội an cư 。chư
T23n1435_p0401b21║ tỉ khâu tự tứ cánh 。thụ ca hi na y 。thị chư tỉ khâu giai đắc
T23n1435_p0401b22║ thụ bất 。đáp đắc thụ 。vấn chư tỉ khâu chúng đa tăng phòng 。cộng nhất giới
T23n1435_p0401b23║ nội an cư 。thị chư tỉ khâu thụ tự tứ cánh 。thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0401b24║ thụ dĩ xả thị đại giới 。thị chư tỉ khâu 。giai danh thụ ca hi na y
T23n1435_p0401b25║ bất 。đáp giai đắc 。vấn chư tỉ khâu chúng đa tăng phòng 。cộng nhất giới nội
T23n1435_p0401b26║ an cư tự tứ 。tự tứ cánh thụ ca hi na y 。thụ dĩ xả thị
T23n1435_p0401b27║ đại giới 。xả dĩ xả ca hi na y 。nhất thiết tỉ khâu 。giai danh xả
T23n1435_p0401b28║ ca hi na y bất 。đáp tùy xả giả xả 。bất xả giả bất xả 。vấn
T23n1435_p0401b29║ chư tỉ khâu an cư cánh 。chúng đa tăng phòng cộng kế nhất giới 。thụ ca hi
T23n1435_p0401c01║ na y 。thị chư tỉ khâu 。giai đắc danh thụ ca hi na y bất 。đáp
T23n1435_p0401c02║ nhất thiết tỉ khâu đắc danh thụ ca hi na y 。hựu vấn 。chư tỉ khâu an
T23n1435_p0401c03║ cư cánh 。chúng đa tăng phòng cộng kế nhất giới 。thụ ca hi na y 。thụ
T23n1435_p0401c04║ ca hi na y dĩ xả thị đại giới 。thị chư tỉ khâu giai danh thụ ca
T23n1435_p0401c05║ hi na y bất 。đáp nhất thiết tỉ khâu giai đắc thụ ca hi na y 。vấn
T23n1435_p0401c06║ chư tỉ khâu an cư cánh 。chúng đa tăng phòng cộng kế nhất giới 。thụ ca hi
T23n1435_p0401c07║ na y 。thụ dĩ xả thị đại giới 。xả dĩ xả ca hi na y 。nhất
T23n1435_p0401c08║ thiết tỉ khâu giai danh xả ca hi na y da 。đáp xả giả xả 。bất
T23n1435_p0401c09║ xả giả bất xả 。vấn phả tỉ khâu 。thụ đàn việt thỉnh thực 。tiền thực hậu
T23n1435_p0401c10║ đáo dư gia 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược thị thỉnh xứ
T23n1435_p0401c11║ tại hạng mạch thị tứ biên 。vấn chư tỉ khâu tứ biên tăng phòng 。nhược bát nhược
T23n1435_p0401c12║ cửu nhược thập nhược quá 。cộng kế nhất giới an cư 。thị chư tỉ khâu giai đắc
T23n1435_p0401c13║ an cư bất 。đáp giai đắc 。hà xứ ưng trụ 。đáp tùy ý 。ưng hà xứ
T23n1435_p0401c14║ thụ tự tứ 。đáp tùy ý 。hà xứ danh an cư cánh 。đáp tùy ý xứ
T23n1435_p0401c15║ chí địa liễu thị 。hà xứ ưng dữ an cư y vật 。đáp tùy tự tứ
T23n1435_p0401c16║ xứ ưng dữ 。hựu tùy an cư nhật đa xứ 。vấn chư tỉ khâu tứ biên
T23n1435_p0401c17║ tăng phòng 。nhược bát nhược cửu nhược thập nhược quá 。cộng kế nhất giới an cư 。
T23n1435_p0401c18║ chư tỉ khâu tự tứ cánh 。thụ ca hi na y 。thị chư tỉ khâu giai đắc
T23n1435_p0401c19║ danh thụ bất 。đáp đắc thụ 。vấn chư tỉ khâu tứ biên tăng phòng 。nhược bát
T23n1435_p0401c20║ nhược cửu nhược thập nhược quá 。cộng kế nhất giới an cư 。thị chư tỉ khâu tự
T23n1435_p0401c21║ tứ cánh 。thụ ca hi na y dĩ 。xả thị đại giới 。thị chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0401c22║ giai đắc danh thụ ca hi na y da 。đáp giai đắc 。vấn chư tỉ khâu tứ
T23n1435_p0401c23║ biên tăng phòng 。nhược bát nhược cửu nhược thập nhược quá 。cộng kế nhất giới an cư
T23n1435_p0401c24║ tự tứ 。tự tứ cánh thụ ca hi na y 。thụ dĩ xả thị đại giới 。
T23n1435_p0401c25║ xả dĩ xả ca hi na y 。nhất thiết tỉ khâu giai danh xả ca hi na
T23n1435_p0401c26║ y da 。đáp tùy xả giả xả 。bất xả giả bất xả 。vấn chư tỉ khâu
T23n1435_p0401c27║ an cư cánh 。tứ biên tăng phòng 。nhược bát nhược cửu nhược thập nhược quá 。cộng
T23n1435_p0401c28║ kế nhất giới thụ ca hi na y 。thị chư tỉ khâu giai danh đắc thụ ca
T23n1435_p0401c29║ hi na y da 。đáp nhất thiết tỉ khâu giai đắc danh thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0402a01║ hựu vấn 。chư tỉ khâu an cư cánh 。tứ biên tăng phòng 。nhược bát nhược cửu nhược
T23n1435_p0402a02║ thập nhược quá 。cộng kế nhất giới thụ ca hi na y 。thụ dĩ xả thị
T23n1435_p0402a03║ đại giới 。thị chư tỉ khâu giai danh thụ ca hi na y da 。đáp nhất
T23n1435_p0402a04║ thiết tỉ khâu giai đắc danh thụ ca hi na y 。vấn chư tỉ khâu an cư
T23n1435_p0402a05║ cánh 。tứ biên tăng phòng nhược bát nhược cửu nhược thập nhược quá 。cộng kế nhất giới
T23n1435_p0402a06║ thụ ca hi na y 。thụ dĩ xả thị đại giới 。xả dĩ xả ca hi
T23n1435_p0402a07║ na y 。nhất thiết tỉ khâu giai danh xả ca hi na y da 。đáp xả giả
T23n1435_p0402a08║ xả 。bất xả giả bất xả 。vấn chư tỉ khâu thụ ca hi na y 。quan
T23n1435_p0402a09║ tác nhuận nguyệt 。hà thời xả ca hi na y 。đáp tùy an cư nhật số 。
T23n1435_p0402a10║ vấn chư tỉ khâu thụ ca hi na y dĩ tác thập tứ nhật 。khách tỉ khâu
T23n1435_p0402a11║ lai tác thập ngũ nhật 。nhược cựu tỉ khâu tùy khách tỉ khâu 。thị nhật tác bố
T23n1435_p0402a12║ tát 。nhược thị nhật đắc bố thí vật 。ưng thuộc thùy 。đáp nhất thiết 。vân
T23n1435_p0402a13║ hà ưng phân 。đáp đẳng phân 。đệ tứ phân dữ sa di 。vấn nhược cựu tỉ
T23n1435_p0402a14║ khâu thụ ca hi na y dĩ xuất giới 。khách tỉ khâu lai xả ca hi na
T23n1435_p0402a15║ y 。thị nhật đắc thí vật 。ưng thuộc thùy 。đáp hoặc thuộc an cư tỉ khâu 。hoặc
T23n1435_p0402a16║ thuộc hiện tiền tỉ khâu 。hà giả thuộc an cư tỉ khâu 。hà giả thuộc hiện tiền
T23n1435_p0402a17║ tỉ khâu 。nhược hạ mạt nguyệt đắc thuộc an cư tỉ khâu 。dư giả thuộc hiện tiền
T23n1435_p0402a18║ tỉ khâu 。vấn thụ ca hi na y 。chúng tăng hoại vi nhị bộ 。nhất thiết
T23n1435_p0402a19║ chúng đắc danh thụ ca hi na y da 。đáp nhất thiết đắc thụ 。vấn thụ
T23n1435_p0402a20║ ca hi na y dĩ 。tăng hoại vi nhị bộ 。nhất bộ xả ca hi na y 。
T23n1435_p0402a21║ thị ca hi na y đắc danh xả bất 。đáp như pháp giả xả đắc danh xả 。
T23n1435_p0402a22║ bất như pháp giả xả bất đắc danh xả 。vấn bất tịnh y thụ tác ca
T23n1435_p0402a23║ hi na y 。đắc danh thụ bất 。đáp bất đắc 。vấn hậu an cư nhân đắc
T23n1435_p0402a24║ thụ ca hi na y bất 。đáp bất đắc 。vấn phả hữu thụ ca hi na y
T23n1435_p0402a25║ trụ xứ đắc thí vật 。đãn thử nhất xứ tự tứ tỉ khâu đắc phân da 。đáp
T23n1435_p0402a26║ hữu 。nhược chư tỉ khâu hạ mạt nguyệt thụ ca hi na y 。tức hạ mạt
T23n1435_p0402a27║ nguyệt xả 。thị trung đắc thí vật thị 。vấn như phật ngôn 。nãi chí tại văn
T23n1435_p0402a28║ xứ diệc danh xả ca hi na y 。vân hà thị văn xứ 。đáp nhược tỉ
T23n1435_p0402a29║ khâu thụ ca hi na y tại giới ngoại 。văn tăng xả ca hi na y thanh 。
T23n1435_p0402b01║ đắc danh xả ca hi na y (ca hi na y pháp cánh )。
T23n1435_p0402b02║   vấn câu xá di pháp đệ nhị
T23n1435_p0402b03║ vấn nhược tăng chúng hoại vi nhị bộ 。chư tỉ khâu ni thụ bán nguyệt giáo thụ
T23n1435_p0402b04║ pháp 。ưng tùng hà bộ thụ 。đáp tùng thuyết như pháp giả thụ 。nhược vô thuyết
T23n1435_p0402b05║ như pháp giả thát lại trá tỉ khâu ưng xuất giới ngoại giáo thụ 。vấn câu xá
T23n1435_p0402b06║ di tỉ khâu tì da li tỉ khâu xả giới 。đắc danh xả bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0402b07║ vấn tì da li tỉ khâu câu xá di tỉ khâu xả giới 。đắc danh xả bất 。
T23n1435_p0402b08║ đáp đắc xả 。vấn câu xá di tỉ khâu bố tát xứ 。nhị bộ cộng hợp
T23n1435_p0402b09║ nhất xứ 。thát lại trá vân hà bố tát 。đáp ưng xuất giới tác bố tát 。
T23n1435_p0402b10║ vấn thị trung đàn việt lai 。tróc thượng tòa thủ ngôn 。bố thí chúng tăng 。thị
T23n1435_p0402b11║ thí vật ưng thuộc thùy 。đáp tùy hà bộ tác thượng tòa 。thị vật ưng thuộc nhất
T23n1435_p0402b12║ bộ 。nhược đàn việt tróc đệ nhất thượng tòa đệ nhị thượng tòa thủ ngôn 。thị vật
T23n1435_p0402b13║ thí tăng 。thị vật ưng thuộc thùy 。đáp nhược nhị thượng tòa thị nhất bộ thượng tòa 。
T23n1435_p0402b14║ ưng thuộc nhất bộ 。nhược nhị thượng tòa các thị nhất bộ 。ưng thuộc nhị bộ 。vân
T23n1435_p0402b15║ hà ưng phân 。đáp thứ đệ đẳng phân 。đệ tứ phân dữ sa di 。vấn nhược
T23n1435_p0402b16║ chúng tăng dục hoại 。tri pháp giả thứ đệ phu độc toạ sàng 。trung gian các
T23n1435_p0402b17║ lưu nhất sàng xứ 。thị trung toạ ưng tác tăng yết ma 。diệc ưng giáo thụ tỉ
T23n1435_p0402b18║ khâu ni 。thị trung vân hà danh thành pháp 。đáp nhược nhị bộ tùy thuận 。thát
T23n1435_p0402b19║ lại trá tỉ khâu cộng hòa hợp thị (câu xá di pháp cánh )。
T23n1435_p0402b20║   vấn chiêm ba pháp đệ tam
T23n1435_p0402b21║ vấn nhược thụy miên tỉ khâu chúng tăng tấn 。đắc danh tấn bất 。đáp nhược văn bạch
T23n1435_p0402b22║ dĩ thụy miên đắc danh tấn 。vấn nhược chúng tăng thụy miên tấn nhất tỉ khâu 。thị
T23n1435_p0402b23║ tỉ khâu đắc danh tấn bất 。đáp nhược chúng tăng văn bạch dĩ thụy miên đắc danh
T23n1435_p0402b24║ tấn 。vấn nhược loạn ngữ hội náo thời tấn tỉ khâu 。đắc danh tấn bất 。đáp
T23n1435_p0402b25║ nãi chí tứ tỉ khâu văn bạch thanh đắc danh tấn 。vấn tặc trụ tỉ khâu 。tấn
T23n1435_p0402b26║ tỉ khâu 。bất cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng trụ nhân biệt trụ tỉ khâu cuồng
T23n1435_p0402b27║ nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân túc số 。tấn tỉ khâu 。đắc danh
T23n1435_p0402b28║ tấn bất 。đáp bất đắc 。nhược si tỉ khâu vị tác si yết ma 。chư
T23n1435_p0402b29║ tỉ khâu bất đắc li tác bố tát cập chư yết ma 。nhược tác si yết ma
T23n1435_p0402c01║ dĩ nhược lai bất lai 。chư tỉ khâu tùy ý tác bố tát cập chư yết
T23n1435_p0402c02║ ma 。vấn phả tỉ khâu chúng tăng sự vị ngật tùng toạ xứ khởi bất đắc ba
T23n1435_p0402c03║ dật đề da 。đáp hữu 。nhược đại tiểu hành nhược bất li văn xứ thị vấn
T23n1435_p0402c04║ như phật ngôn tỉ khâu bất hiện tiền bất ưng tác yết ma 。nhược tác 。
T23n1435_p0402c05║ chư tỉ khâu đắc tội 。phả hữu tỉ khâu 。bất hiện tiền tác yết ma 。bất
T23n1435_p0402c06║ đắc tội da 。đáp hữu 。chư tỉ khâu ni 。vi tỉ khâu bất hiện tiền 。dữ
T23n1435_p0402c07║ tác bất lễ bái bất cộng ngữ bất vấn tấn bất cung dưỡng yết ma thị 。vấn
T23n1435_p0402c08║ như phật ngôn bất tự thủ bất ưng tác yết ma 。phả hữu bất tự thủ đắc
T23n1435_p0402c09║ tác yết ma da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu bất tự thủ 。tỉ khâu ni tăng 。
T23n1435_p0402c10║ đắc tác bất lễ bái bất cộng ngữ bất vấn tấn bất cung dưỡng yết ma 。chư
T23n1435_p0402c11║ tỉ khâu tại địa 。hữu sự nhân tại cao thượng 。đắc tác yết ma bất 。đáp
T23n1435_p0402c12║ bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。hữu sự nhân tại địa 。đắc tác yết
T23n1435_p0402c13║ ma bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。hữu sự nhân tại giới
T23n1435_p0402c14║ ngoại 。đắc tác yết ma bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。
T23n1435_p0402c15║ hữu sự nhân tại giới nội 。đắc tác yết ma bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ
T23n1435_p0402c16║ khâu hữu sự nhân câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập 。đắc tác yết ma 。
T23n1435_p0402c17║ vấn thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp tỉ khâu tác yết ma 。đắc yết
T23n1435_p0402c18║ ma bất 。đáp bất đắc 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu tác
T23n1435_p0402c19║ yết ma 。đắc yết ma bất 。đáp bất đắc 。thụ pháp tỉ khâu 。dĩ bất thụ
T23n1435_p0402c20║ pháp tỉ khâu túc số tác yết ma 。đắc yết ma bất 。đáp bất đắc 。bất
T23n1435_p0402c21║ thụ pháp tỉ khâu 。dĩ thụ pháp tỉ khâu túc số tác yết ma 。đắc yết
T23n1435_p0402c22║ ma bất 。đáp bất đắc 。vấn phả hữu giới nội nhất thời tứ xứ tác yết
T23n1435_p0402c23║ ma bất đắc tội da 。đáp hữu 。tứ xứ triển chuyển dữ dục đắc 。vấn phả
T23n1435_p0402c24║ nhất tỉ khâu 。ư tứ trụ xứ trung tác yết ma 。bất đắc tội da 。đáp
T23n1435_p0402c25║ hữu 。nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới đắc 。vấn phả nhất túc số
T23n1435_p0403a01║ tỉ khâu 。túc tứ trụ xứ tác yết ma 。bất đắc tội da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0403a02║ sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。nhược toạ nhược lập đắc (chiêm ba pháp cánh )。
T23n1435_p0403a03║   vấn ban trà lô già pháp đệ tứ
T23n1435_p0403a04║ ưu ba li vấn phật 。chư tỉ khâu tác diệt yết ma 。tấn nhất tỉ khâu 。chư
T23n1435_p0403a05║ tỉ khâu hoàn xả thị yết ma 。đắc danh xả bất 。đáp ngôn 。đắc xả 。chư tỉ
T23n1435_p0403a06║ khâu đắc tội 。chư tỉ khâu tại địa 。bí tấn tỉ khâu tại cao thượng 。đắc giải
T23n1435_p0403a07║ tấn bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。bí tấn tỉ khâu tại
T23n1435_p0403a08║ địa 。đắc giải tấn bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。bí tấn nhân
T23n1435_p0403a09║ tại giới ngoại 。đắc giải tấn bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。bí
T23n1435_p0403a10║ tấn nhân tại giới nội 。đắc giải tấn bất 。đáp bất đắc 。nhược chư tỉ khâu bí
T23n1435_p0403a11║ tấn nhân câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập 。đắc giải tấn chư tỉ khâu đắc
T23n1435_p0403a12║ tội 。vấn tỉ khâu vô tỉ khâu trụ xứ trụ 。đắc tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0403a13║ bất đắc phát lộ 。danh phú tạng tội bất 。đáp bất danh phú tạng 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0403a14║ khâu đắc tăng già bà thi sa tội 。cánh nhật dữ tỉ khâu cộng trụ bất phát
T23n1435_p0403a15║ lộ 。xuất giới chí địa liễu 。đắc phú tạng tội da 。đáp bất danh phú tạng 。vấn
T23n1435_p0403a16║ nhược tỉ khâu đắc tăng già bà thi sa tội 。dữ tặc trụ tỉ khâu chư tấn
T23n1435_p0403a17║ tỉ khâu biệt trụ tỉ khâu bất cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng trụ nhân cuồng
T23n1435_p0403a18║ nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân cộng trụ bất hướng thuyết 。đắc danh phú
T23n1435_p0403a19║ tạng bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược tỉ khâu dữ á nhân cộng trụ 。bất hướng á
T23n1435_p0403a20║ nhân thuyết 。danh phú tạng bất 。đáp bất danh phú tạng 。bất năng ngữ cố 。nhược dữ
T23n1435_p0403a21║ lung nhân cộng trụ bất hướng thuyết đắc danh phú tạng bất 。đáp bất đắc 。bất văn
T23n1435_p0403a22║ ngữ cố 。nhược dữ á lung nhân cộng trụ bất hướng thuyết 。đắc danh phú tạng bất 。
T23n1435_p0403a23║ đáp bất đắc 。bất giải bất văn ngữ cố 。nhược dữ biên địa nhân cộng trụ bất
T23n1435_p0403a24║ hướng thuyết 。đắc danh phú tạng bất 。đáp bất đắc 。bất giải ngữ cố 。nhược tỉ
T23n1435_p0403a25║ khâu hướng tỉ khâu ni thuyết 。danh phát lộ bất 。đáp bất danh phát lộ 。nhược
T23n1435_p0403a26║ hướng thức xoa ma ni sa di sa di ni ưu bà tắc ưu bà di thuyết 。
T23n1435_p0403a27║ đắc danh phát lộ bất 。đáp bất đắc danh phát lộ 。vấn nhược tỉ khâu ngữ dư
T23n1435_p0403a28║ tỉ khâu ngôn 。nhược tác như thị như thị tội 。đắc hà đẳng tội 。vân hà
T23n1435_p0403a29║ trị 。bất tự thuyết kỉ tác 。đắc danh phát lộ bất 。đáp bất danh phát lộ 。
T23n1435_p0403b01║ vấn nhược tỉ khâu tùy phú tạng tội 。bất biệt trụ bất hành ma na đoá 。chư
T23n1435_p0403b02║ tỉ khâu đãn dữ tác xuất tội yết ma 。đắc danh xuất tội bất 。đáp đắc danh
T23n1435_p0403b03║ xuất tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。vấn nhược tỉ khâu tùy phú tạng tội 。tác
T23n1435_p0403b04║ biệt trụ bất hành ma na đoá 。chư tỉ khâu đãn dữ tác xuất tội yết ma 。
T23n1435_p0403b05║ đắc danh xuất tội bất 。đáp đắc danh xuất tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。vấn
T23n1435_p0403b06║ nhược tỉ khâu tùy phú tạng tội 。tác biệt trụ hành ma na đoá 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0403b07║ dữ xuất tội yết ma 。đắc xuất tội bất 。đáp đắc danh xuất tội 。chư tỉ
T23n1435_p0403b08║ khâu vô tội 。vấn nhược tỉ khâu phú tạng tội 。lục dạ hành ma na đoá 。
T23n1435_p0403b09║ chư tỉ khâu dữ tác xuất tội yết ma 。đắc danh xuất tội bất 。đáp đắc danh
T23n1435_p0403b10║ xuất tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。vấn nhược tỉ khâu bất phú tạng tội 。chúng
T23n1435_p0403b11║ tăng trung lục dạ hành ma na đoá 。chư tỉ khâu dữ tác xuất tội yết ma 。
T23n1435_p0403b12║ đắc danh xuất tội bất 。đáp đắc danh xuất tội 。chư tỉ khâu vô tội 。vấn
T23n1435_p0403b13║ chư tỉ khâu tại địa 。hữu tội tỉ khâu tại cao thượng 。đắc danh xuất tội bất 。
T23n1435_p0403b14║ đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。hữu tội tỉ khâu tại địa 。đắc
T23n1435_p0403b15║ danh xuất tội bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。hữu tội tỉ khâu
T23n1435_p0403b16║ tại giới ngoại 。đắc danh xuất tội bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới
T23n1435_p0403b17║ ngoại 。hữu tội tỉ khâu tại giới nội 。đắc danh xuất tội bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0403b18║ nhược chư tỉ khâu dữ hữu tội tỉ khâu 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。
T23n1435_p0403b19║ đắc danh xuất tội bất 。đáp đắc (ban trà lô già pháp cánh )。
T23n1435_p0403b20║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập tứ TTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment