Thập Tụng Luật – Quyển 55

Tzed Version
T23n1435_p0403b21║
T23n1435_p0403b22║
T23n1435_p0403b23║
T23n1435_p0403b24║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập ngũ (đệ cửu tụng chi tứ )
T23n1435_p0403b25║
T23n1435_p0403b26║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0403b27║   vấn thuận hành pháp đệ ngũ
T23n1435_p0403b28║ ưu ba li vấn phật 。phả hữu tỉ khâu 。tức thị biệt trụ nhân 。tức thị
T23n1435_p0403b29║ biệt trụ cánh nhân 。tức thị hành ma na đoá nhân tức thị hành ma na đoá
T23n1435_p0403c01║ cánh nhân da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu xuất tinh 。đắc tăng già bà thi sa
T23n1435_p0403c02║ tội 。thị tội bất phú tạng 。thị nhân tùng tăng khí lục dạ hành ma na đoá 。
T23n1435_p0403c03║ tăng dữ thử tỉ khâu lục dạ ma na đoá 。thị tỉ khâu lục dạ hành ma
T23n1435_p0403c04║ na đoá thời 。nhĩ sở nhật dĩ hành cánh 。canh tác xuất tinh 。đắc tăng già
T23n1435_p0403c05║ bà thi sa tội 。thị đệ nhị tội diệc bất phú tạng 。thị tỉ khâu phục tùng
T23n1435_p0403c06║ tăng khí lục dạ hành ma na đoá 。tăng phục dữ thử tỉ khâu lục dạ ma
T23n1435_p0403c07║ na đoá 。thị nhân hành lục dạ ma na đoá thời 。nhĩ sở nhật dĩ hành cánh 。
T23n1435_p0403c08║ canh cố xuất tinh 。đắc tăng già bà thi sa tội 。thị tội phú tạng 。thị
T23n1435_p0403c09║ tỉ khâu tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。thị tỉ khâu tùy phú tạng
T23n1435_p0403c10║ nhật hành biệt trụ thời 。nhĩ sở nhật dĩ hành cánh 。canh cố xuất tinh 。đắc
T23n1435_p0403c11║ tăng già bà thi sa tội 。thị đệ nhị tội diệc phú tạng 。nhị tội phú
T23n1435_p0403c12║ tạng 。nhất tội nhất dạ phú tạng 。nhất tội nhị dạ phú tạng 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0403c13║ quá nhất dạ 。dĩ nhất tội cố 。danh biệt trụ nhân 。dĩ nhất tội cố 。danh
T23n1435_p0403c14║ biệt trụ cánh nhân 。dĩ nhất tội cố 。danh hành ma na đoá nhân 。dĩ nhất
T23n1435_p0403c15║ tội cố 。danh hành ma na đoá cánh nhân 。vấn như phật thuyết 。biệt trụ nhân
T23n1435_p0403c16║ bất đắc dữ biệt trụ nhân 。hữu trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。vô trụ xứ
T23n1435_p0403c17║ bất đắc đồng nhất phú 。hữu tăng phòng vô tăng phòng xứ 。phả hữu biệt trụ
T23n1435_p0403c18║ nhân 。đắc dữ biệt trụ nhân 。hữu trụ xứ vô trụ xứ đồng nhất phú 。ư
T23n1435_p0403c19║ tăng phòng nhược vô tăng phòng 。bất đắc tội da 。đáp hữu 。nhược bản ngoại
T23n1435_p0403c20║ đạo thị 。vấn phả hữu nhân vô tội diệc danh biệt trụ da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0403c21║ bản thị ngoại đạo 。vấn phả hữu tỉ khâu 。đắc tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0403c22║ bất tùy phú tạng nhật 。bất tùng tăng khí biệt trụ 。chúng tăng diệc bất dữ thị
T23n1435_p0403c23║ nhân tùy phú tạng nhật biệt trụ 。thị nhân bất tùng tăng khí lục dạ ma na
T23n1435_p0403c24║ đoá 。tăng diệc bất dữ thị nhân lục dạ ma na đoá 。thị nhân bất tùng
T23n1435_p0403c25║ tăng khí xuất tội 。tăng diệc bất dữ thị nhân xuất tội 。thị nhân diệc danh tịnh
T23n1435_p0403c26║ bất 。đáp hữu 。nhược thị tỉ khâu chuyển căn tác tỉ khâu ni thị 。vấn phả
T23n1435_p0403c27║ tỉ khâu ni đắc tăng già bà thi sa tội 。bất tùng nhị chúng khí bán nguyệt
T23n1435_p0403c28║ ma na đoá 。nhị chúng diệc bất dữ bán nguyệt ma na đoá 。bất tùng nhị chúng
T23n1435_p0403c29║ khí xuất tội yết ma 。nhị chúng diệc bất dữ xuất tội yết ma 。diệc danh tịnh
T23n1435_p0404a01║ bất 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu ni chuyển căn tác tỉ khâu thị dã 。vấn
T23n1435_p0404a02║ xuất tội nhân tại địa 。dư tỉ khâu tại cao thượng dữ xuất tội 。đắc danh xuất
T23n1435_p0404a03║ tội bất 。đáp bất danh xuất tội 。xuất tội nhân tại cao thượng 。dư tỉ khâu
T23n1435_p0404a04║ tại địa dữ xuất tội 。đắc danh xuất tội bất 。đáp bất danh xuất tội 。xuất
T23n1435_p0404a05║ tội nhân tại giới nội 。chư tỉ khâu tại giới ngoại dữ xuất tội đắc danh xuất
T23n1435_p0404a06║ tội bất 。đáp bất danh xuất tội 。xuất tội nhân tại giới ngoại 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0404a07║ tại giới nội dữ xuất tội 。đắc danh xuất tội bất 。đáp bất danh xuất tội 。
T23n1435_p0404a08║ xuất tội nhân chư tỉ khâu 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。đắc danh xuất
T23n1435_p0404a09║ tội bất 。đáp đắc danh xuất tội 。vấn biệt trụ nhân dữ biệt trụ nhân 。hữu
T23n1435_p0404a10║ trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。vô trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。biệt trụ
T23n1435_p0404a11║ nhân dữ hành biệt trụ cánh nhân 。dữ hành ma na đoá nhân biệt trụ nhân 。dữ
T23n1435_p0404a12║ hành ma na đoá cánh nhân biệt trụ nhân 。dữ bất cộng trụ nhân 。nhược hữu trụ
T23n1435_p0404a13║ xứ bất đắc đồng nhất phú 。vô trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。biệt trụ nhân
T23n1435_p0404a14║ thanh tịnh tỉ khâu 。hữu trụ xứ bất ưng đồng nhất phú 。vô trụ xứ diệc bất
T23n1435_p0404a15║ ưng đồng nhất phú 。biệt trụ nhân biệt trụ cánh nhân 。biệt trụ nhân ma na đoá
T23n1435_p0404a16║ nhân 。biệt trụ nhân ma na đoá cánh nhân 。biệt trụ nhân bất cộng trụ nhân 。
T23n1435_p0404a17║ hữu trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。vô trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。nhược
T23n1435_p0404a18║ biệt trụ nhân xuất giới khứ 。nhược năng đắc hữu tỉ khâu trụ xứ khả khứ 。nhược
T23n1435_p0404a19║ bất khứ thất thị hành 。nhược ngôn 。ngã bất năng hành biệt trụ pháp ma na
T23n1435_p0404a20║ đoá pháp 。thị nhân bạch tăng ngôn 。ngã bất năng hành 。chúng tăng ưng trí 。
T23n1435_p0404a21║ vấn ưng trí kỉ nhật 。đáp ưng trí nhị thập ngũ nhật 。vấn phả hữu nhân vô
T23n1435_p0404a22║ tội 。diệc tùng tăng khí biệt trụ 。chúng tăng dữ 。danh vi thiện dữ da 。
T23n1435_p0404a23║ đáp bản ngoại đạo thị 。vấn phả hữu bất thụ cụ giới nhân 。đắc tăng già bà
T23n1435_p0404a24║ thi sa tội 。tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng dữ thị nhân
T23n1435_p0404a25║ tùy phú tạng biệt trụ 。danh vi thiện dữ da 。tùng chúng tăng khí lục dạ
T23n1435_p0404a26║ ma na đoá 。chúng tăng nhược dữ ma na đoá 。diệc danh thiện dữ da 。tùng
T23n1435_p0404a27║ tăng khí xuất tội yết ma tăng dữ xuất tội yết ma 。diệc danh thiện dữ da 。
T23n1435_p0404a28║ đáp dữ học sa di thị dã (thuận hành pháp cánh )。
T23n1435_p0404a29║   vấn già pháp đệ lục
T23n1435_p0404b01║ ưu ba li vấn phật 。phả đắc tú thính xuất tha quá da 。đáp bất đắc 。hựu
T23n1435_p0404b02║ vấn 。dĩ tú thính đắc già ba la đề mộc xoa 。đắc già tự tứ 。đắc
T23n1435_p0404b03║ già giáo hoá tỉ khâu ni da 。đáp bất đắc 。vấn tại địa trụ nhân 。đắc
T23n1435_p0404b04║ dữ cao thượng nhân tác phú bát bất 。đáp bất đắc 。cao thượng nhân đắc dữ địa
T23n1435_p0404b05║ nhân tác phú bát bất 。đáp bất đắc 。giới nội dữ giới ngoại nhân tác phú bát
T23n1435_p0404b06║ bất 。đáp bất đắc 。giới ngoại dữ giới nội nhân tác phú bát bất 。đáp bất
T23n1435_p0404b07║ đắc 。nhược dữ tác phú bát nhân câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập đắc tác
T23n1435_p0404b08║ phú bát 。vấn chư tỉ khâu tại địa 。túc số nhân tại cao thượng 。tác phú
T23n1435_p0404b09║ bát 。đắc bất đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。túc số nhân tại
T23n1435_p0404b10║ địa 。tác phú bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。
T23n1435_p0404b11║ túc số nhân tại giới ngoại 。tác phú bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ
T23n1435_p0404b12║ khâu tại giới ngoại 。túc số nhân tại giới nội 。tác phú bát 。đắc bất 。đáp
T23n1435_p0404b13║ bất đắc 。nhược chư tỉ khâu túc số nhân câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập 。
T23n1435_p0404b14║ đắc tác phú bát 。chư tỉ khâu tại địa 。dữ cao thượng nhân tác ngưỡng bát 。
T23n1435_p0404b15║ đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。dữ tại địa nhân tác
T23n1435_p0404b16║ ngưỡng bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。dữ giới ngoại
T23n1435_p0404b17║ nhân tác ngưỡng bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。dữ
T23n1435_p0404b18║ giới nội nhân tác ngưỡng bát đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu dữ tác ngưỡng
T23n1435_p0404b19║ bát nhân 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。đắc tác ngưỡng bát 。chư tỉ
T23n1435_p0404b20║ khâu tại địa 。túc số nhân tại cao thượng tác ngưỡng bát 。đắc bất 。đáp bất
T23n1435_p0404b21║ đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。túc số nhân tại địa tác ngưỡng bát 。đắc
T23n1435_p0404b22║ bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。túc số nhân tại giới ngoại
T23n1435_p0404b23║ tác ngưỡng bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。túc số
T23n1435_p0404b24║ nhân tại giới nội tác ngưỡng bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu túc
T23n1435_p0404b25║ số nhân 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。đắc tác ngưỡng bát 。vấn như
T23n1435_p0404b26║ phật sở thuyết 。bất đắc dĩ tú thính xuất tha quá 。phả tỉ khâu tú thính xuất
T23n1435_p0404b27║ tha quá vô tội da 。đáp hữu 。nhược thụ tự tứ thời đắc 。dư thời bất
T23n1435_p0404b28║ đắc 。vấn ưng tùng hà xứ cầu thính 。đáp ưng tùng chúng tăng trung 。vấn hà
T23n1435_p0404b29║ xứ ưng dữ thính 。đáp chúng tăng trung 。vấn hà xứ ưng già ba la đề
T23n1435_p0404c01║ mộc xoa 。đáp chúng tăng trung 。vấn hà xứ ưng già tự tứ 。đáp chúng tăng
T23n1435_p0404c02║ trung 。vấn hà xứ như pháp tự ngôn 。đáp chúng tăng trung 。vấn hà xứ như
T23n1435_p0404c03║ pháp đoán sự 。đáp chúng tăng trung 。vấn chư tỉ khâu già á nhân ba la đề
T23n1435_p0404c04║ mộc xoa đắc danh già bất 。đáp bất đắc 。vấn già lung nhân á lung nhân cuồng
T23n1435_p0404c05║ nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân ba la đề mộc xoa 。đắc danh già
T23n1435_p0404c06║ bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược chư tỉ khâu dĩ á nhân túc số 。già ba
T23n1435_p0404c07║ la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược dĩ lung nhân
T23n1435_p0404c08║ á lung nhân cuồng nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân túc số 。già ba
T23n1435_p0404c09║ la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp bất đắc 。vấn thụ pháp tỉ khâu 。
T23n1435_p0404c10║ già bất thụ pháp tỉ khâu ba la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp bất
T23n1435_p0404c11║ đắc 。vấn bất thụ pháp tỉ khâu 。già thụ pháp tỉ khâu ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0404c12║ đắc danh già bất 。đáp bất đắc 。vấn thụ pháp tỉ khâu 。dĩ bất thụ pháp
T23n1435_p0404c13║ tỉ khâu túc số 。già ba la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp bất
T23n1435_p0404c14║ đắc 。vấn bất thụ pháp tỉ khâu 。dĩ thụ pháp tỉ khâu túc số 。già ba
T23n1435_p0404c15║ la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp bất đắc 。vấn phả hữu nhất tỉ
T23n1435_p0404c16║ khâu già tứ trụ xứ ba la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp hữu 。
T23n1435_p0404c17║ nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。đắc danh già 。vấn phả hữu nhất túc
T23n1435_p0404c18║ số nhân 。túc tứ xứ già ba la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp
T23n1435_p0404c19║ hữu 。nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。đắc danh già (già pháp cánh )。
T23n1435_p0404c20║   vấn ngoạ cụ pháp đệ thất
T23n1435_p0404c21║ ưu ba li vấn phật 。như phật sở thuyết 。thụ pháp nhân tuy thị trường lão 。
T23n1435_p0404c22║ bất danh tôn trường 。thuyết phi pháp nhân tuy thị thượng tòa 。bất danh tôn trường 。
T23n1435_p0404c23║ vân hà danh tôn trường phi tôn trường 。đáp thụ pháp tỉ khâu 。ưng lễ kính bất
T23n1435_p0404c24║ thụ pháp tỉ khâu 。bất thụ pháp tỉ khâu 。bất ưng lễ kính thụ pháp tỉ khâu 。
T23n1435_p0404c25║ thị danh tôn trường phi tôn trường 。vấn như phật sở thuyết 。thử gian an cư
T23n1435_p0404c26║ tỉ khâu 。bất ưng bỉ xứ thủ ngoạ cụ 。phả hữu tỉ khâu 。thử gian an
T23n1435_p0404c27║ cư bỉ xứ thủ ngoạ cụ 。bất đắc tội da 。đáp hữu 。hậu an cư nhược
T23n1435_p0404c28║ a luyện nhược tỉ khâu 。thử gian an cư bỉ xứ thủ ngoạ cụ 。dục lai tuế
T23n1435_p0404c29║ an cư vô tội 。vấn như phật sở thuyết 。phật cáo xá lợi phất 。nhữ đẳng
T23n1435_p0405a01║ tiên trù lượng nhân 。hậu đương phân bố thủ ngoạ cụ 。vân hà danh trù lượng nhân 。
T23n1435_p0405a02║ đáp nhất nhất bộ thanh tịnh thượng tòa hòa hợp 。thị danh trù lượng nhân 。vấn sa
T23n1435_p0405a03║ di tại tăng phòng 。ưng thủ ngoạ cụ bất 。đáp ưng thủ 。vấn nhất tỉ khâu độc
T23n1435_p0405a04║ tại tăng phòng ưng thủ ngoạ cụ bất 。đáp ưng thủ 。vấn nhược nhị tỉ khâu tại
T23n1435_p0405a05║ tăng phòng trung trụ 。ưng thủ ngoạ cụ bất 。đáp ưng thủ 。vấn nhược tam tỉ
T23n1435_p0405a06║ khâu tại tăng phòng trung trụ 。ưng thủ ngoạ cụ bất 。đáp ưng thủ 。vấn nhược
T23n1435_p0405a07║ tứ tỉ khâu tại tăng phòng trung trụ 。ưng xướng phân ngoạ cụ bất 。đáp ưng xướng
T23n1435_p0405a08║ phân 。vấn phả nhất tỉ khâu 。tứ xứ trụ 。thủ ngoạ cụ da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0405a09║ nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。đắc thủ ngoạ cụ 。vấn phả hữu
T23n1435_p0405a10║ tỉ khâu 。bất hiện tiền dữ ngoạ cụ bất 。đáp ngôn 。hoặc dữ hoặc bất dữ 。
T23n1435_p0405a11║ thùy ưng dữ tri đương lai 。thùy bất ưng dữ tri đương bất lai 。bất chúc giả
T23n1435_p0405a12║ bất dữ 。nhược chúc giả nhất thiết ngoạ cụ ưng dữ 。nhất thiết tác sự linh đại
T23n1435_p0405a13║ tác (ngoạ cụ pháp cánh )。
T23n1435_p0405a14║   vấn diệt sự pháp đệ bát
T23n1435_p0405a15║ ưu ba li vấn phật 。phả hữu dĩ nhất sự đa mịch pháp diệt đắc danh 。diệt
T23n1435_p0405a16║ bất đắc tội da 。đáp hữu 。xướng phân ngoạ cụ sự thị dã 。vấn như
T23n1435_p0405a17║ phật sở thuyết 。nhị nhân duyên cố phá tăng 。nhất xướng thuyết 。nhị thủ trù 。thị
T23n1435_p0405a18║ trung nhược tặc trụ tỉ khâu xướng thuyết hành trù 。đắc danh phá tăng bất 。đáp
T23n1435_p0405a19║ bất danh phá tăng 。vấn nhược cuồng nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân xướng
T23n1435_p0405a20║ thuyết hành trù 。đắc danh phá tăng bất 。đáp bất danh phá tăng 。
T23n1435_p0405a21║   vấn tạp sự sơ
T23n1435_p0405a22║ ưu ba li vấn phật 。như phật sở thuyết 。biên địa nhân trì luật đệ ngũ đắc
T23n1435_p0405a23║ thụ cụ giới 。phả hữu thập nhân đãn thủ ngũ nhân 。đắc danh thụ cụ giới bất 。
T23n1435_p0405a24║ đáp đắc danh thụ cụ giới 。dữ thụ cụ giới giả đắc tội 。vấn lung nhân vân
T23n1435_p0405a25║ hà danh đắc bố thí 。đáp nhược nhãn kiến nhược manh nhân 。nhược trước thủ trung nhược
T23n1435_p0405a26║ trước tất thượng 。tâm sinh niệm 。ngã đắc thị vật 。vấn nhược toạ ngoạ cụ thượng 。
T23n1435_p0405a27║ nhược chí nhược hoạ tác nữ nhân tượng 。nhược bán hữu bán vô 。đắc toạ ngoạ bất 。
T23n1435_p0405a28║ đáp bất đắc 。bất phạm giả 。nhược đa hoại nhược phu ni sư đàn toạ 。vấn
T23n1435_p0405a29║ tróc tự ngưu vĩ 。đắc độ hà bất 。đáp bất đắc 。vấn trừ tự ngưu 。nhược
T23n1435_p0405b01║ tróc dư súc sinh vĩ 。đắc độ hà bất 。đáp nhược tróc sư tử hổ lang tượng
T23n1435_p0405b02║ đặc ngưu lư mã vĩ giả 。đắc tróc độ hà 。vấn thụ thạch mật tương 。cử
T23n1435_p0405b03║ tú kinh thất nhật 。tảm tạp đắc phục bất 。đáp nhược tạp dư tảm bất đắc 。
T23n1435_p0405b04║ vấn bất tịnh dược thảo trước du trung chử 。đắc phục bất 。đáp bất đắc 。nhược
T23n1435_p0405b05║ bệnh nhân đồ thân thủ túc quán tị vô tội 。vấn nhược dĩ bất tịnh chi chử
T23n1435_p0405b06║ diêm 。đắc thực bất 。đáp bệnh nhân nhược thiêu đắc phục 。vấn tỉ khâu dĩ hoả
T23n1435_p0405b07║ đao trảo tịnh quả 。đắc thực bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược quả thụ tại tịnh
T23n1435_p0405b08║ địa 。chi tại bất tịnh địa 。quả đoạ thị trung 。khả thực bất 。đáp bất khả
T23n1435_p0405b09║ thực 。nhược quả thụ tại bất tịnh địa 。chi tại tịnh địa 。quả đoạ thị trung 。
T23n1435_p0405b10║ khả thực bất 。đáp khả thực 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật bất thính
T23n1435_p0405b11║ nhữ tác tịnh địa yết ma 。nhược tác đắc đột cát la 。tùng thị ngữ dĩ xả
T23n1435_p0405b12║ thị sự dã 。
T23n1435_p0405b13║ vấn chư đại tiểu bàn đoàn bàn cơ án thượng 。đắc thực bất 。đáp bất đắc
T23n1435_p0405b14║ thực 。vấn nhân nhũ đắc ẩm bất 。đáp bất đắc 。nhược bệnh dĩ tẩy sang đồ
T23n1435_p0405b15║ nhãn đắc 。vấn nhân nhục đắc thực bất 。đáp bất đắc 。nhược thực đắc thâu lan
T23n1435_p0405b16║ già 。vấn cố vi sát súc sinh nhục khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。nhược
T23n1435_p0405b17║ thực đắc đột cát la 。bất tịnh điểu thú nhục bất ưng thực 。nhược thực đột
T23n1435_p0405b18║ cát la 。yến nhục bất ưng thực 。nhược thực đột cát la 。鵄tựu điểu đẳng
T23n1435_p0405b19║ nhục bất ưng thực 。nhược thực đột cát la 。hà mô nhục bất ưng thực 。nhược
T23n1435_p0405b20║ thực đắc đột cát la 。thuỷ điệt bất ưng thực 。nhược thực đắc đột cát la 。
T23n1435_p0405b21║ tức nhật thụ thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp nhất
T23n1435_p0405b22║ xứ 。trung tiền ưng phục 。thời dược lực cố 。quá trung bất ưng phục 。tức nhật
T23n1435_p0405b23║ thụ thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ 。thời phân
T23n1435_p0405b24║ ưng phục 。thời phân dược lực cố 。quá thời phân bất ưng phục 。tức nhật thụ
T23n1435_p0405b25║ thất nhật dược tận hình dược cộng hợp nhất xứ 。thất nhật ưng phục 。thất nhật dược
T23n1435_p0405b26║ lực cố 。quá thất nhật bất ưng phục 。tận hình dược tùy ý ưng phục 。tạc
T23n1435_p0405b27║ nhật thụ thời dược bất tịnh 。tức nhật thụ thời phân dược thất nhật dược tận hình
T23n1435_p0405b28║ dược 。cộng hợp nhất xứ bất ưng phục 。tạc nhật thụ thời phân dược bất tịnh 。
T23n1435_p0405b29║ tức nhật thụ thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ bất ưng phục 。tạc
T23n1435_p0405c01║ nhật thụ thất nhật dược bất tịnh 。tức nhật thụ tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ
T23n1435_p0405c02║ bất ưng phục 。tận hình dược tận hình ưng phục 。vấn phả hữu tùng nhất vật biên
T23n1435_p0405c03║ tác thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。đáp hữu 。cam giá
T23n1435_p0405c04║ thị thời dược 。thanh hiệp thị thời phân dược 。tác thạch mật thị thất nhật dược
T23n1435_p0405c05║ thiêu tác hôi thị tận hình dược 。lạc thị thời dược 。thanh hiệp như thuỷ thị
T23n1435_p0405c06║ thời phân dược 。tác tô thị thất nhật dược 。thiêu tác hôi thị tận hình dược 。
T23n1435_p0405c07║ hồ ma thị thời dược 。áp tác du thị thất nhật dược 。thiêu tác hôi thị
T23n1435_p0405c08║ tận hình dược 。nhục thị thời dược 。chử thủ chi thị thất nhật dược 。thiêu tác
T23n1435_p0405c09║ hôi thị tận hình dược 。vấn thời dược thời phân thất nhật tận hình dược 。thị
T23n1435_p0405c10║ chư dược cử tàn tú 。đắc phục bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược tỉ khâu tiên
T23n1435_p0405c11║ tự thủ 。hậu tùng tịnh nhân biên thụ 。khả phục bất 。đáp bất đắc 。vấn
T23n1435_p0405c12║ thị dược thủ thụ khẩu thụ 。vô bệnh ưng phục bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược
T23n1435_p0405c13║ thủ thụ khẩu thụ 。bệnh tỉ khâu đắc phục bất 。đáp đắc phục 。vấn bát chủng
T23n1435_p0405c14║ tương phi thời khả ẩm bất 。đáp nhược vô tửu khí vị thanh tịnh đắc phục 。vấn
T23n1435_p0405c15║ đắc tùng cuồng nhân thủ y bất 。đáp hoặc khả thủ hoặc bất khả thủ 。nhược tri
T23n1435_p0405c16║ hữu phụ mẫu huynh đệ cư gia dữ 。khả thủ 。nhược tri vô phụ mẫu huynh đệ
T23n1435_p0405c17║ phi cư gia trung dữ 。bất khả thủ 。vấn cuồng nhân hà thời ưng thụ y 。
T23n1435_p0405c18║ đáp hoàn đắc bản tâm thời 。hữu nhất tỉ khâu độc nhất xứ trụ 。thị trung đàn
T23n1435_p0405c19║ việt thí tăng hiện tiền khả phân vật 。thị tỉ khâu ưng tâm niệm khẩu ngôn 。thị
T23n1435_p0405c20║ y vật vi thử trụ xứ hiện tiền tăng khả phân 。thị y vật kim thuộc ngã 。
T23n1435_p0405c21║ ngã ưng thụ tự dụng 。nhược năng tác thị ngữ 。đắc danh yết ma 。nhược dư
T23n1435_p0405c22║ tỉ khâu lai tùng sách 。bất ưng dữ 。nhược bất tác 。thị ngữ 。thị vật bất
T23n1435_p0405c23║ ưng thủ 。nhược thủ đắc đột cát la 。diệc ưng cộng dư tỉ khâu phân 。nhược
T23n1435_p0405c24║ bất như thị tác xuất giới ngoại 。đắc đột cát la 。vấn nhược hiền giả trái phạt
T23n1435_p0405c25║ nhi 。thị nhi trì vật dữ tỉ khâu 。khả thủ bất 。đáp bất khả thủ 。
T23n1435_p0405c26║ vấn tự tứ cánh tiên đàn việt thí tăng y 。tác thị ngôn 。thị vật thí thị
T23n1435_p0405c27║ gian an cư tăng 。thị thời phi hạ mạt nguyệt 。chư tỉ khâu diệc bất thụ ca
T23n1435_p0405c28║ hi na y 。thị y ưng thuộc thùy 。đáp tuy phi hạ mạt nguyệt chư tỉ khâu
T23n1435_p0405c29║ diệc bất thụ ca hi na y 。thị y ưng thuộc thử gian an cư cánh tăng
T23n1435_p0406a01║ ưng phân 。vấn chư đàn việt trì y thí 。tác thị ngôn 。thị y thí thị
T23n1435_p0406a02║ gian hiện tiền tăng 。thị thời hạ mạt nguyệt 。chư tỉ khâu thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406a03║ thị y ưng thuộc thùy 。đáp tuy thị hạ mạt nguyệt 。tuy thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406a04║ thị y ưng thị nhất trụ xứ hiện tiền tăng ưng phân 。vấn đàn việt trì y
T23n1435_p0406a05║ thí 。tác thị ngôn 。thị y thí thử trụ xứ khứ niên nãi chí thập tuế an
T23n1435_p0406a06║ cư tăng 。thị an cư thời phi hạ mạt nguyệt 。bất thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406a07║ thị y ưng thuộc thùy 。đáp tuy phi hạ mạt nguyệt bất thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406a08║ thị y đãn khứ niên nãi chí thập niên 。thử xứ an cư tăng ưng phân 。
T23n1435_p0406a09║ vấn đàn việt trì y nhập tăng phòng 。tác thị ngôn 。thị y thí thử trụ xứ
T23n1435_p0406a10║ tương lai nhất niên nhị niên nãi chí thập niên thị trung an cư tăng 。nhĩ thời
T23n1435_p0406a11║ thị hạ mạt nguyệt 。thụ ca hi na y 。thị y ưng thuộc thùy 。đáp
T23n1435_p0406a12║ tuy thị hạ mạt nguyệt thụ ca hi na y 。thị y ưng lai nhất niên nãi
T23n1435_p0406a13║ chí thập niên thử gian an cư tăng phân 。vấn khuyến hoá chủ vi tăng sự xuất
T23n1435_p0406a14║ giới khứ 。thùy đương dữ an cư y phân 。đáp tùy sở vi xuất giới xứ ưng
T23n1435_p0406a15║ dữ 。hựu tùy sở trụ nhật đa xứ ưng dữ 。vấn phá an cư tỉ khâu 。
T23n1435_p0406a16║ ưng dữ y phân bất 。đáp hoặc ưng dữ hoặc bất ưng dữ 。hà giả ưng dữ 。
T23n1435_p0406a17║ nhược tri tiền an cư nhược hậu an cư 。ưng dữ 。nhược đa trụ ưng dữ 。
T23n1435_p0406a18║ nhược bán trụ ưng dữ 。hà giả bất ưng dữ 。nhược tri bất tiền an cư 。
T23n1435_p0406a19║ nhược tri bất hậu an cư 。nhược trụ nhật thiểu thị 。vấn khán bệnh nhân 。vi
T23n1435_p0406a20║ bệnh nhân cố xuất giới khứ 。bệnh nhân mệnh chung 。ưng dữ khán bệnh nhân y phân
T23n1435_p0406a21║ bất 。đáp 。hoặc ưng dữ hoặc bất ưng dữ 。dữ giả 。thật vi bệnh
T23n1435_p0406a22║ nhân cố xuất 。ưng dữ 。nhược dư sự cố xuất 。bất ưng dữ 。vấn vân hà
T23n1435_p0406a23║ danh khán bệnh nhân 。đáp nhược năng khán thị liệu trị bệnh nhân nãi chí nhược tử 。
T23n1435_p0406a24║ nhược sai dữ tùy bệnh dược tùy bệnh thực 。cụ túc cung cấp thân cận ích lợi 。
T23n1435_p0406a25║ sứ li chư suy tổn sở tác vô quyết 。thị danh khán bệnh nhân 。vấn nhược bạch
T23n1435_p0406a26║ y tác khán bệnh nhân 。ưng dữ khán bệnh nhân vật phân bất 。đáp bất ưng dữ 。
T23n1435_p0406a27║ vấn nhược tỉ khâu ni tác khán bệnh nhân 。ưng dữ khán bệnh nhân vật bất 。đáp
T23n1435_p0406a28║ bất ưng dữ 。nhược thị khán bệnh tỉ khâu dư xứ an cư 。ưng dữ khán bệnh
T23n1435_p0406a29║ nhân vật bất 。đáp ưng dữ 。vấn nhược khán bệnh nhân hậu an cư 。bệnh tỉ
T23n1435_p0406b01║ khâu tiền an cư 。ưng dữ khán bệnh nhân vật bất 。đáp ưng dữ 。vấn nhược
T23n1435_p0406b02║ sa di tác khán bệnh nhân 。ưng dữ khán bệnh nhân vật bất 。đáp ưng dữ 。
T23n1435_p0406b03║ vân hà dữ 。đáp đại tỉ khâu đẳng dữ 。vấn dữ học sa di tề hà tác
T23n1435_p0406b04║ tịnh thí 。đáp tùy sở đắc thời tác tịnh thí 。vấn tiền vân hà tác tịnh thí 。
T23n1435_p0406b05║ đáp ưng ngôn 。thử thị bất tịnh vật 。nhược tịnh đương thụ 。vấn phả nhất tỉ
T23n1435_p0406b06║ khâu tứ trụ xứ nhất thời an cư 。đắc danh an cư vô tội da 。đáp nhược
T23n1435_p0406b07║ dĩ sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。đắc danh an cư 。hà xứ ưng dữ
T23n1435_p0406b08║ an cư y phân 。đáp ưng tứ xứ các dữ tứ phân chi nhất 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0406b09║ vũ dục y nhược tiểu thụ 。đắc đột cát la 。nhược phú sang y nhược tiểu thụ 。
T23n1435_p0406b10║ đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu phân doanh trường y 。đắc đột cát la 。vấn
T23n1435_p0406b11║ nhược tỉ khâu tác tam tướng 。nhất xích loã 。nhị trước giác 鵄sí y 。tam
T23n1435_p0406b12║ trước phát khâm bà la 。đắc hà tội 。đáp đắc thâu lan già 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0406b13║ khâu trừ thị tam tướng 。canh tác dư tướng 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát
T23n1435_p0406b14║ la 。vấn như phật sở thuyết 。cố y bất đắc thụ tác ca hi na y 。
T23n1435_p0406b15║ nhược thụ bất danh thụ 。vân hà danh cố y 。đáp dĩ tằng thụ tác ca hi
T23n1435_p0406b16║ na y 。thị danh cố y 。hựu vấn như phật sở thuyết 。tân y ưng
T23n1435_p0406b17║ thụ tác ca hi na y 。vân hà danh tân y 。đáp nhược y vị tằng thụ
T23n1435_p0406b18║ tác ca hi na y 。thị danh tân y 。
T23n1435_p0406b19║ phật cáo ưu ba li 。linh tăng tác ca hi na y nhân 。ưng thứ đệ
T23n1435_p0406b20║ tác hoán nhiễm cát tiệt trâm xuyết liên phúng lượng độ tác ca hi na y 。hoán
T23n1435_p0406b21║ thời ưng sinh thị tâm 。dĩ thị y linh tăng thụ tác ca hi na y 。nhiễm
T23n1435_p0406b22║ thời cát tiệt thời trâm xuyết thời liên phúng thời lượng độ thời 。ưng sinh thị tâm 。
T23n1435_p0406b23║ dĩ thị y linh tăng thụ tác ca hi na y 。nhược năng sinh thị lục tâm 。
T23n1435_p0406b24║ đắc danh thụ tác ca hi na y 。nhược bất sinh thị lục tâm 。bất danh thụ
T23n1435_p0406b25║ tác ca hi na y 。hựu phục tác ca hi na y nhân ưng sinh tam tâm 。
T23n1435_p0406b26║ dĩ thị y linh tăng thụ tác ca hi na y 。dĩ thị y kim thụ tác
T23n1435_p0406b27║ ca hi na y 。dĩ thị y thụ tác ca hi na y cánh 。nhược năng
T23n1435_p0406b28║ sinh thị tam tâm 。đắc danh thụ tác ca hi na y 。nhược bất sinh thị tam
T23n1435_p0406b29║ tâm 。bất đắc danh thụ tác ca hi na y 。hựu phục tác ca hi na y 。
T23n1435_p0406c01║ ưng sinh nhị tâm 。đắc danh thụ tác ca hi na y 。hà đẳng nhị tâm 。
T23n1435_p0406c02║ thị y kim thụ tác ca hi na y 。dĩ thị y kim thụ tác ca hi
T23n1435_p0406c03║ na y cánh 。nhược sinh thị nhị tâm 。danh thụ ca hi na y 。nhược bất
T23n1435_p0406c04║ sinh thị nhị tâm tác ca hi na y tỉ khâu 。giai đắc đột cát la 。vấn
T23n1435_p0406c05║ nhược thụ cử tú y 。thụ ca hi na y 。bất danh thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406c06║ vân hà danh cử tú y 。đáp nhược trường y quá thập dạ thị 。nhược thụ bất
T23n1435_p0406c07║ tịnh y 。bất danh thụ ca hi na y 。vân hà thị bất tịnh y 。đáp
T23n1435_p0406c08║ đắc vọng y thị 。vấn như phật sở thuyết 。khứ lai y bất đắc thụ tác
T23n1435_p0406c09║ ca hi na y 。vân hà danh khứ lai y 。đáp nhược y phú tử nhân 。
T23n1435_p0406c10║ đáo trủng gian hoàn thủ lai 。thị danh khứ lai y 。vấn như phật sở thuyết 。
T23n1435_p0406c11║ dụng tịnh y thụ tác ca hi na y 。vân hà danh tịnh y 。đáp phật sở
T23n1435_p0406c12║ thính tán thán giả 。thị danh tịnh y 。vấn nhược vị thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406c13║ tăng hoại vi nhị bộ 。hà bộ ưng thụ ca hi na y 。đáp như pháp bộ
T23n1435_p0406c14║ ưng thụ 。nhược chư tỉ khâu thụ ca hi na y cánh 。tăng hoại vi nhị bộ 。
T23n1435_p0406c15║ thị chư tỉ khâu 。đắc danh thụ ca hi na y bất 。đáp giai đắc danh thụ 。
T23n1435_p0406c16║ vấn nhược thụ ca hi na y trụ xứ 。tăng hoại vi nhị bộ 。thị nhị bộ
T23n1435_p0406c17║ trung hữu chư tỉ khâu 。xả ca hi na y 。thị danh xả bất 。đáp nhược
T23n1435_p0406c18║ như pháp giả xả 。đắc danh vi xả 。
T23n1435_p0406c19║ phật cáo ưu ba li 。tác ca hi na y nhân 。nhược hoán nhiễm cát tiệt trâm
T23n1435_p0406c20║ xuyết liên phúng nhị trường nhất đoản thời 。ưng sinh tam tâm dụng thị y 。đương linh
T23n1435_p0406c21║ thụ tác ca hi na y 。dĩ thị y kim thụ tác ca hi na y 。dĩ
T23n1435_p0406c22║ thị y kim thụ tác ca hi na y cánh 。nhược năng sinh thị tam tâm đắc
T23n1435_p0406c23║ danh thụ tác ca hi na y 。nhược bất sinh thị tam tâm 。bất đắc danh thụ
T23n1435_p0406c24║ tác ca hi na y 。hựu phục ưng sinh nhị tâm 。dĩ thị y kim thụ tác
T23n1435_p0406c25║ ca hi na y 。dĩ thị y kim thụ tác ca hi na y cánh 。nhược sinh
T23n1435_p0406c26║ thị nhị tâm 。đắc danh thụ ca hi na y 。nhược bất sinh thị nhị tâm 。
T23n1435_p0406c27║ bất đắc danh thụ tác ca hi na y 。tác ca hi na y nhân đắc đột
T23n1435_p0406c28║ cát la 。ưu ba li vấn phật 。thị y hữu hà nghĩa cố danh ca hi
T23n1435_p0406c29║ na 。phật cáo ưu ba li 。thị y danh tự vi ca hi na 。ưu ba
T23n1435_p0407a01║ li vấn phật 。hà giả thị ca hi na y 。đáp dĩ thị y thụ ca
T23n1435_p0407a02║ hi na 。vấn hà giả thị ca hi na nghĩa 。đáp y danh ca hi na nghĩa 。
T23n1435_p0407a03║ sinh cửu tâm cố danh thụ ca hi na 。bát nhân duyên cố danh xả ca hi
T23n1435_p0407a04║ na 。vấn như phật sở thuyết 。thị ca hi na y trụ xứ 。danh ấm phú 。
T23n1435_p0407a05║ ấm phú nghĩa vân hà 。đáp ca hi na y trụ xứ ấm phú tăng 。đắc thụ
T23n1435_p0407a06║ y vật đẳng thí 。vấn như phật sở thuyết 。đắc dụng cấp thí y 。linh tăng
T23n1435_p0407a07║ thụ tác ca hi na y 。vân hà danh cấp thí y 。đáp thập nhật vị chí
T23n1435_p0407a08║ tự tứ đắc y vật 。thị danh cấp thí y 。vấn như phật sở thuyết 。đắc
T23n1435_p0407a09║ thời y linh tăng thụ tác ca hi na y 。vân hà danh thời y 。đáp nhược
T23n1435_p0407a10║ hạ mạt nguyệt đắc y vật 。thị danh thời y 。phật cáo ưu ba li 。ngũ
T23n1435_p0407a11║ tỉ khâu bất đắc tác ca hi na y nhân 。hà đẳng ngũ 。nhất vô tuế 。
T23n1435_p0407a12║ nhị phá an cư 。tam hậu an cư 。tứ tấn 。ngũ biệt trụ 。thị danh vi
T23n1435_p0407a13║ ngũ 。phật ngôn 。nhược giảm ngũ nhân thụ ca hi na y 。bất đắc danh thụ
T23n1435_p0407a14║ ca hi na y 。nhược tứ tỉ khâu đệ ngũ bạch y 。diệc bất danh đắc
T23n1435_p0407a15║ thụ 。nhược sa di 。phi tỉ khâu 。ngoại đạo 。bất kiến tấn nhân 。bất tác
T23n1435_p0407a16║ tấn nhân 。bất xả ác tà kiến tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất
T23n1435_p0407a17║ cộng trụ nhân 。tự ngôn ngã phạm trùng tội nhân 。nhược tiên lai bạch y 。nhược
T23n1435_p0407a18║ ô tỉ khâu ni nhân 。bất năng nam nhân 。việt tế nhân 。nhược sát phụ mẫu
T23n1435_p0407a19║ a la hán 。phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết nhân 。như thị đẳng tác
T23n1435_p0407a20║ đệ ngũ nhân 。bất danh thụ ca hi na y 。vấn phả hữu tùy nhật thụ ca
T23n1435_p0407a21║ hi na y 。bỉ nhật xả bất tác yết ma 。bất đắc tội da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0407a22║ thụ ca hi na y chư tỉ khâu 。tác thập tứ nhật 。khách tỉ khâu lai tác
T23n1435_p0407a23║ thập ngũ nhật 。nhược cựu tỉ khâu tùy khách tỉ khâu 。tức nhật tác bố tát xả
T23n1435_p0407a24║ ca hi na y vô tội 。vấn vân hà đắc phá tăng tội 。đáp nhược nhân
T23n1435_p0407a25║ phi pháp tri thị phi pháp 。tà kiến cố hoại tăng 。như thị đắc phá tăng tội 。
T23n1435_p0407a26║ hựu phi pháp vị thị pháp 。tà kiến cố hoại tăng 。đắc phá tăng tội 。hựu
T23n1435_p0407a27║ phi pháp trung nghi 。tà kiến cố hoại tăng 。đắc phá tăng tội 。vấn sở hữu
T23n1435_p0407a28║ phá tăng 。giai thị tăng tránh thanh da 。sở hữu tăng tránh thanh 。giai thị phá
T23n1435_p0407a29║ tăng da 。đáp hoặc hữu phá tăng 。vô tăng tránh thanh 。hoặc hữu tăng tránh thanh
T23n1435_p0407b01║ phi phá tăng 。hoặc hữu phá tăng diệc tăng tránh thanh 。hoặc phi phá tăng
T23n1435_p0407b02║ vô tăng tránh thanh 。vấn vân hà phá tăng vô tăng tránh thanh 。đáp nhược tăng
T23n1435_p0407b03║ hoại vi nhị bộ 。vị thụ thập tứ phá tăng sự 。thị danh phá tăng vô tăng
T23n1435_p0407b04║ tránh thanh 。vân hà tăng tránh thanh phi phá tăng 。đáp nhược chư tỉ khâu 。chấp
T23n1435_p0407b05║ thị thập tứ phá tăng sự tăng vị tác nhị bộ 。thị danh tăng tránh thanh phi
T23n1435_p0407b06║ phá tăng 。vân hà phá tăng diệc tăng tránh thanh 。đáp nhược tăng hoại vi nhị bộ 。
T23n1435_p0407b07║ thụ thập tứ phá tăng sự 。thị danh phá tăng diệc tăng tránh thanh 。vân hà phi
T23n1435_p0407b08║ phá tăng diệc phi tăng tránh thanh 。đáp trừ thượng nhĩ sở sự 。vấn sở hữu phá
T23n1435_p0407b09║ tăng 。giai thị biệt li tăng da 。sở hữu biệt li tăng 。giai thị phá tăng
T23n1435_p0407b10║ da 。đáp hoặc hữu phá tăng phi thị biệt li 。hoặc hữu biệt li phi thị
T23n1435_p0407b11║ phá tăng 。hoặc hữu phá tăng diệc thị biệt li 。hoặc phi phá tăng diệc phi biệt
T23n1435_p0407b12║ li 。vân hà phá tăng phi thị biệt li 。đáp nhược tăng phá cộng nhất xứ trụ 。
T23n1435_p0407b13║ thị danh phá tăng phi thị biệt li 。vân hà biệt li phi thị phá tăng 。đáp
T23n1435_p0407b14║ nhược nhị chúng biệt dị trụ 。dị địa dị giới dị thí dị y 。thị danh biệt
T23n1435_p0407b15║ li phi thị phá tăng 。vân hà phá tăng diệc thị biệt li đáp 。nhược chúng tăng
T23n1435_p0407b16║ hoại vi nhị bộ 。biệt dị trụ dị địa dị giới dị thí dị y 。thị danh
T23n1435_p0407b17║ phá tăng diệc thị biệt li 。vân hà phi phá tăng diệc phi biệt li 。đáp trừ
T23n1435_p0407b18║ thượng nhĩ sở sự 。vấn sở hữu phá tăng 。giai thị tăng biệt dị da 。hữu
T23n1435_p0407b19║ tăng biệt dị 。giai thị phá tăng da 。đáp hoặc hữu phá tăng 。phi tăng biệt
T23n1435_p0407b20║ dị 。hoặc tăng biệt dị 。phi thị phá tăng 。hoặc hữu phá tăng diệc tăng biệt
T23n1435_p0407b21║ dị 。hoặc phi phá tăng phi tăng biệt dị 。vân hà phá tăng phi tăng biệt
T23n1435_p0407b22║ dị 。đáp nhược tăng phá vị biệt dị trụ 。vị dị địa dị giới dị thí
T23n1435_p0407b23║ dị y 。thị danh phá tăng phi thị biệt dị 。vân hà biệt dị phi thị phá
T23n1435_p0407b24║ tăng 。đáp nhược tăng bất phá 。biệt dị trụ dị địa dị giới dị thí dị y 。
T23n1435_p0407b25║ thị danh biệt dị phi thị phá tăng 。vân hà phá tăng diệc thị biệt dị 。đáp
T23n1435_p0407b26║ nhược chúng tăng phá vi nhị bộ biệt trụ 。dị địa dị thí dị giới dị y 。
T23n1435_p0407b27║ thị danh phá tăng diệc thị biệt dị 。vân hà phi phá tăng diệc phi biệt dị 。
T23n1435_p0407b28║ đáp trừ thượng nhĩ sở sự 。vấn nhược tăng phá vi nhị bộ 。nhược nhất bộ xả
T23n1435_p0407b29║ giới 。khả đắc xả bất 。đáp như pháp giả xả 。đắc danh xả 。vấn nhược chúng
T23n1435_p0407c01║ tăng phá 。tỉ khâu ni ưng tác bố tát bất 。đáp ưng tác bố tát 。tỉ
T23n1435_p0407c02║ khâu ni bất đồng sự cố 。vấn nhược chúng tăng phá 。thát lại trá tỉ khâu vân
T23n1435_p0407c03║ hà ưng bố tát 。đáp thị thát lại trá tỉ khâu 。ưng xuất giới tác bố
T23n1435_p0407c04║ tát thuyết giới 。vấn nhược chúng tăng phá vi nhị bộ 。tỉ khâu ni ưng tùng
T23n1435_p0407c05║ hà bộ thụ bán nguyệt giáo hoá 。đáp ưng tùng như pháp bộ thụ 。nhược vô như
T23n1435_p0407c06║ pháp 。thát lại trá tỉ khâu ưng xuất giới giáo hoá 。vấn tam tấn tỉ khâu 。
T23n1435_p0407c07║ nhất tỉ khâu tùy thuận cung cấp 。đắc hà tội 。đáp thị tỉ khâu 。đắc nhị
T23n1435_p0407c08║ đột cát la nhất ba dạ đề 。vấn tấn tỉ khâu danh vi độc 。danh vi hữu
T23n1435_p0407c09║ bạn đảng da 。đáp nhất thiết tấn tỉ khâu 。danh vi độc 。vô hữu bạn đảng 。vấn
T23n1435_p0407c10║ tỉ khâu tấn vị quyết định 。ưng cộng trụ đồng sự bất 。đáp nhược cộng trụ đồng
T23n1435_p0407c11║ sự vô tội 。vấn thụ pháp tỉ khâu 。đắc dữ bất thụ pháp tỉ khâu tác yết
T23n1435_p0407c12║ ma bất 。đáp bất đắc 。bất thụ pháp tỉ khâu 。đắc dữ thụ pháp tỉ khâu
T23n1435_p0407c13║ tác yết ma bất 。đáp bất đắc 。nhược hữu nhất tấn tỉ khâu 。tứ tỉ khâu
T23n1435_p0407c14║ tùy thuận 。danh phá tăng bất 。đáp danh phá tăng 。hà dĩ cố 。chúng tăng
T23n1435_p0407c15║ tấn thị nhân 。nhi tứ tỉ khâu tùy thuận cố 。vấn như phật sở thuyết 。
T23n1435_p0407c16║ như thị nhân bất ưng tác bất kiến tấn 。như thị nhân nhược dục tác bất kiến
T23n1435_p0407c17║ tấn thời 。đắc thâu lan già 。hà dĩ cố 。cận phá tăng nhân duyên cố 。
T23n1435_p0407c18║ vân hà danh như thị nhân 。đáp tri thị đại đức nhân nhược đa tri đa thức
T23n1435_p0407c19║ đa văn đại đức minh 。giải tu đố lộ tì ni a tì đàm nghĩa 。thị cố
T23n1435_p0407c20║ thuyết danh 。như thị nhân 。bất ưng dữ tác bất kiến 。tấn nhược dữ tác bất
T23n1435_p0407c21║ kiến 。tấn giả đắc thâu lan già 。cận phá tăng cố 。vấn như phật sở
T23n1435_p0407c22║ thuyết 。dụng khả tín tỉ khâu ngữ ưng kiến tội 。vân hà danh khả tín 。đáp
T23n1435_p0407c23║ tùng khả tín ngữ tỉ khâu biên văn 。diệc tự tín thị tội 。vấn như phật
T23n1435_p0407c24║ sở thuyết 。nhược tăng dục phá 。ưng thứ đệ không nhất sàng xứ phu độc toạ sàng 。
T23n1435_p0407c25║ tri pháp giả ưng tác chư yết ma 。cập giáo hoá tỉ khâu ni 。thị trung vân
T23n1435_p0407c26║ hà thành pháp 。đáp nhược chư tỉ khâu cộng tâm hối tri tội 。hỗ tướng cung kính
T23n1435_p0407c27║ lễ bái vấn tấn thị 。vấn như phật sở thuyết 。nhược phá nhất mao vi bá
T23n1435_p0407c28║ phân 。đương như thị tế cầu hòa hợp chúng tăng nhân duyên 。mạc cầu phá tăng nhân
T23n1435_p0407c29║ duyên 。vấn vân hà danh tế cầu 。đáp ưng cầu ngữ ngôn 。ưng cầu nghĩa thú 。
T23n1435_p0408a01║ ưng phân biệt trù lượng tế cầu hòa hợp tăng nhân duyên 。mạc cầu phá tăng nhân
T23n1435_p0408a02║ duyên 。nhược tấn tỉ khâu tâm hối tri tội 。cung kính lễ bái chúng tăng 。chư
T23n1435_p0408a03║ tỉ khâu tương giới ngoại giải tấn 。đắc giải tấn bất 。đáp đắc giải tấn 。chư tỉ
T23n1435_p0408a04║ khâu đắc tội 。câu xá di hà thời danh phá tăng 。đáp nhược câu xá di tỉ
T23n1435_p0408a05║ khâu giới nội cộng nhất trụ xứ 。biệt tác bố tát cập chư yết ma 。nhĩ
T23n1435_p0408a06║ thời danh phá tăng 。vấn câu xá di thùy danh phá chúng tăng 。đáp như pháp
T23n1435_p0408a07║ tỉ khâu giới nội cộng trụ xứ 。biệt tác bố tát cập chư yết ma giả thị 。
T23n1435_p0408a08║ vấn nhược tỉ khâu ni tăng phá vi nhị bộ 。tỉ khâu ni lai nghệ chư tỉ
T23n1435_p0408a09║ khâu cầu giáo hoá 。chư tỉ khâu ưng dữ giáo hoá bất 。đáp ưng dữ 。ưng
T23n1435_p0408a10║ tác thị ngôn 。chư tỉ thiện cộng hòa hợp 。vấn nhị nhân duyên cố danh phá
T23n1435_p0408a11║ tăng 。nhất xướng thuyết 。nhị giả thủ trù 。nhược dĩ dư nhân duyên xướng thuyết thủ
T23n1435_p0408a12║ trù 。danh phá tăng bất 。đáp bất danh phá tăng 。vấn nhược chúng tăng phá vi
T23n1435_p0408a13║ nhị bộ 。chư tỉ khâu ni lai cầu giáo hoá 。ưng giáo hoá bất 。đáp ưng
T23n1435_p0408a14║ dữ giáo hoá 。hà dĩ cố 。bất dục linh tỉ khâu ni tăng phá cố 。vấn
T23n1435_p0408a15║ tì da li tỉ khâu thụ tỉ khâu ni 。cầu giáo hoá 。nhược câu xá di tỉ
T23n1435_p0408a16║ khâu 。nhĩ thời tại giới nội tì da li tỉ khâu 。vân hà 。tác giáo hoá
T23n1435_p0408a17║ đáp 。ưng xuất giới giáo hoá 。vấn câu xá di nhị bộ bằng đảng 。nhất bố
T23n1435_p0408a18║ tát xứ tập 。thát lại trá tỉ khâu vân hà tác bố tát 。đáp ưng xuất
T23n1435_p0408a19║ giới tác bố tát thuyết giới thị 。đàn việt tróc thượng tòa thủ 。bố thí chúng
T23n1435_p0408a20║ tăng 。thị thí vật ưng thuộc thùy 。đáp tùy hà bộ tác thượng tòa 。thị vật
T23n1435_p0408a21║ ưng thuộc 。nhược đàn việt tróc đệ nhất thượng tòa đệ nhị thượng tòa thủ ngôn 。thị
T23n1435_p0408a22║ vật thí chúng tăng 。ưng thuộc thùy 。đáp nhược đệ nhất thượng tòa đệ nhị thượng
T23n1435_p0408a23║ tòa đồng nhất bộ 。ưng thuộc nhất bộ 。đệ nhất thượng tòa đệ nhị thượng tòa 。
T23n1435_p0408a24║ các tại nhất bộ 。ưng thuộc nhị bộ 。vân hà ưng phân 。thứ đệ phân 。đệ
T23n1435_p0408a25║ tứ phân dữ sa di 。vấn tì da li tỉ khâu 。tựu thát lại trá tỉ khâu 。
T23n1435_p0408a26║ cộng tác bố tát thuyết giới 。đắc danh bố tát thuyết giới bất 。đáp đắc 。hiển
T23n1435_p0408a27║ thát lại trá tướng cố 。nhược thát lại trá tỉ khâu 。tựu tì da li tỉ khâu 。
T23n1435_p0408a28║ cộng tác bố tát thuyết giới 。đắc danh bố tát thuyết giới bất 。đáp đắc bố tát
T23n1435_p0408a29║ thuyết giới 。đãn thất thát lại trá tướng cố 。vấn câu xá di tỉ khâu 。tựu
T23n1435_p0408b01║ thát lại trá tỉ khâu bố tát thuyết giới 。đắc danh bố tát thuyết giới bất 。đáp
T23n1435_p0408b02║ đắc hiển thát lại trá tướng cố 。thát lại trá tỉ khâu 。tựu câu xá di tỉ
T23n1435_p0408b03║ khâu 。cộng tác bố tát thuyết giới 。đắc danh bố tát thuyết giới bất 。đáp đắc
T23n1435_p0408b04║ bố tát thuyết giới 。đãn thất thát lại trá tướng cố 。như phật sở thuyết 。hữu
T23n1435_p0408b05║ nhất trụ xứ 。chư tỉ khâu tác yết ma 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa
T23n1435_p0408b06║ hợp chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như
T23n1435_p0408b07║ pháp hòa hợp chúng 。vân hà danh phi pháp biệt chúng 。đáp ưng dữ khổ thiết
T23n1435_p0408b08║ yết ma 。dữ tác bất kiến tấn yết ma 。tăng bất hòa hợp 。thị danh phi
T23n1435_p0408b09║ pháp biệt chúng 。vân hà danh phi pháp hòa hợp chúng 。đáp ưng dữ khổ thiết
T23n1435_p0408b10║ yết ma 。dữ tác bất kiến tấn yết ma 。tăng hòa hợp 。thị danh phi pháp
T23n1435_p0408b11║ hòa hợp chúng 。vân hà danh tự pháp biệt chúng 。đáp nhược tác bất kiến tấn yết
T23n1435_p0408b12║ ma thời 。tiên xướng thuyết hậu bạch 。tăng bất hòa hợp 。thị danh tự pháp biệt
T23n1435_p0408b13║ chúng 。vân hà tự pháp hòa hợp chúng 。đáp nhược tác bất kiến tấn yết ma
T23n1435_p0408b14║ thời 。tiên xướng thuyết hậu bạch 。tăng hòa hợp 。thị danh tự pháp hòa hợp chúng 。
T23n1435_p0408b15║ vân hà danh như pháp biệt chúng 。đáp nhược ưng dữ tác bất kiến tấn 。dữ tác
T23n1435_p0408b16║ bất kiến tấn yết ma 。tăng bất hòa hợp 。thị danh như pháp biệt chúng vân hà
T23n1435_p0408b17║ như pháp hòa hợp chúng 。đáp nhược ưng dữ tác bất kiến tấn 。dữ tác bất kiến
T23n1435_p0408b18║ tấn yết ma 。tăng hòa hợp 。thị danh như pháp hòa hợp chúng 。vấn nhược nhất
T23n1435_p0408b19║ tỉ khâu tấn nhất nhân 。nhất đột cát la 。nhất nhân tấn nhị nhân 。nhị đột
T23n1435_p0408b20║ cát la 。nhất nhân tấn tam nhân 。tam đột cát la 。nhất nhân tấn tứ nhân 。
T23n1435_p0408b21║ tứ đột cát la 。nhị nhân tấn nhị nhân 。nhị đột cát la 。nhị nhân tấn
T23n1435_p0408b22║ tam nhân 。tam đột cát la 。nhị nhân tấn tứ nhân 。tứ đột cát la 。nhị
T23n1435_p0408b23║ nhân tấn nhất nhân 。nhất đột cát la 。tam nhân tấn tam nhân 。tam đột cát
T23n1435_p0408b24║ la 。tam nhân tấn tứ nhân 。tứ đột cát la 。tam nhân tấn nhất nhân 。nhất
T23n1435_p0408b25║ đột cát la 。tam nhân tấn nhị nhân 。nhị đột cát la 。vấn nhược tứ tỉ
T23n1435_p0408b26║ khâu tấn tứ tỉ khâu 。đắc hà tội 。đáp đắc thâu lan già tội 。dĩ phá
T23n1435_p0408b27║ tăng nhân duyên cố 。vấn nhất thiết chúng tăng thụy miên 。nhĩ thời tấn tỉ khâu 。
T23n1435_p0408b28║ đắc tấn bất 。đáp nhược chúng tăng văn bạch dĩ thụy miên 。đắc tấn 。vấn nhược
T23n1435_p0408b29║ chúng tăng dĩ dư nhân duyên hòa hợp 。tức tấn tỉ khâu 。đắc danh tấn bất 。
T23n1435_p0408c01║ đáp viết 。đắc tấn 。thuyết yết ma giả đắc tội 。vấn nhược giảm tứ tỉ khâu
T23n1435_p0408c02║ tấn nhân 。đắc danh tấn bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược tam tỉ khâu 。đệ tứ
T23n1435_p0408c03║ nhược bạch y 。sa di 。phi tỉ khâu 。ngoại đạo 。bất kiến tấn 。bất tác
T23n1435_p0408c04║ tấn 。ác tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。tự
T23n1435_p0408c05║ ngôn phạm trùng tội 。tiên lai bạch y 。ô tỉ khâu ni 。sát phụ mẫu 。sát
T23n1435_p0408c06║ a la hán 。phá tăng 。ác tâm xuất phật thân huyết nhân 。tác đệ tứ nhân 。
T23n1435_p0408c07║ đắc tấn nhân bất 。đáp bất đắc 。vấn như phật sở thuyết 。hữu nhất trụ xứ 。
T23n1435_p0408c08║ chư tỉ khâu ưng tác yết ma giả 。bỉ bất tập nhất xứ 。ưng dữ dục nhi
T23n1435_p0408c09║ bất dữ 。hiện tiền tỉ khâu năng già giả già thành già 。vân hà ưng tác
T23n1435_p0408c10║ yết ma tỉ khâu 。đáp nhược ưng tứ chúng tác yết ma 。tứ tỉ khâu ưng tác 。
T23n1435_p0408c11║ nhược ưng ngũ chúng tác yết ma giả 。ngũ tỉ khâu ưng tác 。nhược thập chúng
T23n1435_p0408c12║ ưng tác yết ma giả 。thập tỉ khâu ưng tác 。nhược ưng nhị thập chúng tác yết
T23n1435_p0408c13║ ma giả 。nhị thập tỉ khâu ưng tác 。chư tỉ khâu thanh tịnh cộng trụ đồng
T23n1435_p0408c14║ kiến 。thị danh ưng tác yết ma tỉ khâu 。vấn nhược tỉ khâu thụy miên 。chư
T23n1435_p0408c15║ tỉ khâu tác tấn 。đắc tấn bất 。đáp nhược tỉ khâu văn bạch dĩ thụy miên 。đắc
T23n1435_p0408c16║ danh tấn 。vấn nhược nhập định tỉ khâu 。chư tỉ khâu đắc tấn bất 。đáp nhược
T23n1435_p0408c17║ thị tỉ khâu văn bạch dĩ nhập định 。đắc danh tấn 。vấn nhược chúng tăng phá vi
T23n1435_p0408c18║ nhị bộ 。hỗ tướng tấn 。đắc tấn bất 。đáp nhược như pháp giả tấn 。đắc danh
T23n1435_p0408c19║ tấn 。vấn dĩ thát lại trá tỉ khâu túc số tấn tỉ khâu 。đắc tấn bất 。
T23n1435_p0408c20║ đáp đắc tấn 。đãn thất thát lại trá tướng 。vấn sở hữu phi pháp yết ma 。
T23n1435_p0408c21║ thị biệt chúng yết ma da 。sở hữu biệt chúng yết ma 。thị phi pháp yết ma
T23n1435_p0408c22║ da 。đáp hoặc phi pháp yết ma 。phi biệt chúng 。hoặc biệt chúng yết ma 。phi
T23n1435_p0408c23║ phi pháp 。hoặc phi pháp yết ma 。diệc thị biệt chúng 。hoặc phi phi pháp yết
T23n1435_p0408c24║ ma 。diệc phi biệt chúng 。vân hà phi pháp yết ma phi biệt chúng 。đáp sở
T23n1435_p0408c25║ hữu trung tác yết ma tỉ khâu 。hòa hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả giai dữ
T23n1435_p0408c26║ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu già thành già nhi bất già 。nhược nhân bất hiện
T23n1435_p0408c27║ tiền 。bất tiên thuyết kì sự 。dữ tác yết ma 。thị danh phi pháp yết ma
T23n1435_p0408c28║ phi thị biệt chúng 。vân hà biệt chúng yết ma phi phi pháp 。đáp sở hữu trung
T23n1435_p0408c29║ tác yết ma tỉ khâu 。bất hòa hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả bất dữ dục
T23n1435_p0409a01║ lai hiện tiền tỉ khâu năng già giả già thành già 。nhược nhân hiện tiền 。tiên
T23n1435_p0409a02║ thuyết kì sự dữ tác yết ma 。thị biệt chúng yết ma phi phi pháp 。vân
T23n1435_p0409a03║ hà phi pháp yết ma diệc biệt chúng 。đáp sở hữu trung tác yết ma tỉ khâu 。
T23n1435_p0409a04║ bất hòa hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả bất dữ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu
T23n1435_p0409a05║ năng già giả già thành già 。nhược nhân bất hiện tiền 。bất tiên thuyết kì sự 。
T23n1435_p0409a06║ dữ tác yết ma 。thị danh phi pháp yết ma diệc biệt chúng 。vân hà phi phi
T23n1435_p0409a07║ pháp diệc phi biệt chúng 。đáp sở hữu trung tác yết ma tỉ khâu hòa hợp nhất
T23n1435_p0409a08║ xứ 。ưng dữ dục giả giai dữ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu già thành già nhi
T23n1435_p0409a09║ bất già 。nhược nhân hiện tiền 。tiên thuyết kì sự dữ tác yết ma 。thị danh
T23n1435_p0409a10║ phi phi pháp diệc phi biệt chúng 。vấn sở hữu thị pháp yết ma 。giai thị hòa
T23n1435_p0409a11║ hợp da 。sở hữu hòa hợp yết ma 。giai thị hữu pháp da 。đáp hoặc thị
T23n1435_p0409a12║ hữu pháp yết ma 。phi thị hòa hợp 。hoặc thị hòa hợp yết ma 。phi thị
T23n1435_p0409a13║ hữu pháp 。hoặc hữu pháp yết ma 。diệc thị hòa hợp 。hoặc phi hữu pháp yết
T23n1435_p0409a14║ ma 。diệc phi hòa hợp 。vân hà hữu pháp yết ma phi thị hòa hợp 。đáp
T23n1435_p0409a15║ sở hữu trung tác yết ma tỉ khâu bất hòa hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả
T23n1435_p0409a16║ bất dữ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu già thành già nhi già 。nhược nhân hiện
T23n1435_p0409a17║ tiền tiên thuyết kì sự nãi tác yết ma 。thị danh hữu pháp yết ma phi thị
T23n1435_p0409a18║ hòa hợp 。vân hà hòa hợp phi thị hữu pháp yết ma 。đáp sở hữu trung tác
T23n1435_p0409a19║ yết ma tỉ khâu hòa hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả giai dữ dục lai 。hiện
T23n1435_p0409a20║ tiền tỉ khâu già thành già nhi bất già 。nhược nhân bất hiện tiền 。bất tiên thuyết
T23n1435_p0409a21║ kì sự 。dữ tác yết ma 。thị danh hòa hợp phi hữu pháp yết ma 。vân hà
T23n1435_p0409a22║ hữu pháp yết ma diệc hòa hợp 。đáp sở hữu trung tác yết ma tỉ khâu hòa
T23n1435_p0409a23║ hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả giai dữ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu già thành
T23n1435_p0409a24║ già nhi bất già 。nhược nhân hiện tiền tiên thuyết kì sự 。dữ tác yết ma 。thị
T23n1435_p0409a25║ danh hữu pháp yết ma diệc hòa hợp 。vân hà phi hữu pháp yết ma diệc phi
T23n1435_p0409a26║ hòa hợp 。đáp sở hữu trung tác yết ma tỉ khâu bất hòa hợp nhất xứ 。ưng
T23n1435_p0409a27║ dữ dục giả bất dữ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu già thành già nhi già 。nhược
T23n1435_p0409a28║ nhân bất hiện tiền bất tiên thuyết kì sự 。dữ tác yết ma 。thị danh phi pháp
T23n1435_p0409a29║ yết ma diệc phi hòa hợp 。vấn như phật sở thuyết 。sở hữu tội nhân 。chúng
T23n1435_p0409b01║ tăng nãi chí tam giáo sắc 。phả tỉ khâu vô tội 。chúng tăng nãi chí tam giáo
T23n1435_p0409b02║ sắc da 。đáp nhược trừ chư tội 。dư giáo sắc thị dã 。vấn tú bạch tăng
T23n1435_p0409b03║ trung đắc tác yết ma bất 。đáp trừ thuộc hòa thượng ni yết ma nhược tăng vị
T23n1435_p0409b04║ khởi 。đắc tác nhất thiết yết ma 。vấn chư tỉ khâu xướng thuyết 。hậu hướng tấn tỉ
T23n1435_p0409b05║ khâu thuyết 。đắc danh tấn bất 。đáp đắc danh tấn 。tác yết ma nhân đắc đột cát
T23n1435_p0409b06║ la 。vấn chư tỉ khâu nhân tú dữ dục tác chư yết ma 。đắc danh tác da 。
T23n1435_p0409b07║ đáp trừ thuộc hòa thượng ni yết ma nhược tăng vị khởi 。đắc tác nhất thiết yết
T23n1435_p0409b08║ ma 。vấn tỉ khâu tự vi tác yết ma 。đắc tác bất 。đáp bất đắc 。nhược tác
T23n1435_p0409b09║ giả 。chúng tăng ưng ngữ thị nhân ngôn 。nhữ tự thuận tự thụ trì 。ưu ba
T23n1435_p0409b10║ li vấn phật 。thị chư bản phá giới nhân 。tặc trụ tỉ khâu 。tiên lai bạch y
T23n1435_p0409b11║ đẳng 。thị nhân vân hà như pháp tự ngôn 。đáp thị nhân tăng trung nãi chí tam
T23n1435_p0409b12║ tự thuyết thị 。vấn khả đắc nhất thời xướng thuyết tứ nhân linh đắc giới da 。đáp
T23n1435_p0409b13║ bất đắc 。vấn khả đắc nhất thời xướng thuyết linh tứ nhân thụ cụ giới da 。đáp
T23n1435_p0409b14║ bất đắc 。vấn tam tỉ khâu đệ tứ trù tấn tỉ khâu 。đắc tấn bất 。đáp
T23n1435_p0409b15║ bất đắc 。vấn đệ tứ biệt trụ tỉ khâu tấn tỉ khâu 。đắc tấn bất 。đáp
T23n1435_p0409b16║ bất đắc 。vấn chư tỉ khâu tấn chiết phục 。đắc tấn bất 。đáp đắc tấn 。tiên
T23n1435_p0409b17║ chiết phục yết ma đắc diệt 。vấn chư tỉ khâu đắc tấn khả y chỉ tỉ
T23n1435_p0409b18║ khâu 。khả xuất sám hối tỉ khâu bất da 。đáp đắc tấn 。tiên khả y chỉ
T23n1435_p0409b19║ khả xuất sám hối yết ma đắc diệt 。vấn chư tỉ khâu 。dữ dĩ tấn tỉ khâu
T23n1435_p0409b20║ tác chiết phục yết ma 。danh tác bất 。đáp bất đắc 。dĩ bất trung đồng sự
T23n1435_p0409b21║ cố 。vấn chư tỉ khâu 。dữ tấn tỉ khâu tác y chỉ khiển xuất sám hối yết
T23n1435_p0409b22║ ma 。đắc danh tác bất 。đáp bất đắc 。dĩ bất trung đồng sự cố 。vấn trừ
T23n1435_p0409b23║ tỉ khâu 。sàm dư nhân đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。
T23n1435_p0409b24║ ưu ba li vấn phật 。chiết phục yết ma hữu hà nghĩa da 。phật ngôn 。thử
T23n1435_p0409b25║ thị yết ma danh tự 。thị trù ma tùng đấu tránh tướng ngôn biên xuất 。ưng ngữ
T23n1435_p0409b26║ thị nhân chúng tăng hậu đương trù lượng nhữ sự 。hựu vấn 。thế tôn 。y chỉ
T23n1435_p0409b27║ yết ma hữu hà nghĩa 。đáp thử thị yết ma danh tự 。thị đãn số tác
T23n1435_p0409b28║ chúng tội 。chúng tăng ưng ngữ thị nhân 。nhữ đương y chỉ mỗ giáp tỉ khâu
T23n1435_p0409b29║ trụ 。vấn thế tôn 。khu xuất yết ma hữu hà nghĩa 。đáp thử thị yết ma
T23n1435_p0409c01║ danh tự 。thị yết ma ô tha gia tỉ khâu biên xuất 。ưng ngữ thị nhân 。
T23n1435_p0409c02║ nhữ xuất khứ 。mạc thị trung trụ 。ưu ba li vấn phật 。phá mạn yết ma
T23n1435_p0409c03║ hữu hà nghĩa 。đáp thử thị yết ma danh tự 。thị yết ma tùng khinh mạ bạch
T23n1435_p0409c04║ y biên xuất 。ưng ngữ thị nhân 。nhữ ưng hướng mỗ giáp cư sĩ hối quá 。
T23n1435_p0409c05║ ưu ba li vấn 。như phật sở thuyết 。nhữ ưng y chỉ mỗ giáp tỉ khâu
T23n1435_p0409c06║ trụ 。thử thuyết hữu hà nghĩa 。phật ngôn 。tùy thị tội tỉ khâu thâm tâm ái niệm
T23n1435_p0409c07║ cung kính giả úy nan giả ưng y chỉ thị tỉ khâu 。trụ vấn như phật sở
T23n1435_p0409c08║ thuyết 。chúng tăng hậu đương trù lượng 。thử thuyết hữu hà nghĩa 。đáp ưng ngữ
T23n1435_p0409c09║ ngôn 。nhữ nhược hữu tội 。ưng nhập tăng trung tam tự thủ 。tăng đương tùy tội
T23n1435_p0409c10║ trị nhữ 。thị danh trù lượng 。vấn nhược tỉ khâu ngữ lưỡng nhãn nhân ngôn 。nhữ
T23n1435_p0409c11║ thị nhất nhãn nhân 。đắc hà tội 。đáp cố vọng ngữ cố 。đắc ba dật đề 。
T23n1435_p0409c12║ hựu vấn 。ngữ nhất nhãn nhân ngôn 。nhữ nhất nhãn nhân 。đắc hà tội 。đáp
T23n1435_p0409c13║ khinh não tha cố 。đắc ba dật đề 。vấn như phật sở thuyết 。tỉ khâu nhược
T23n1435_p0409c14║ nội nhược ngoại khinh não tha 。thị trung vân hà nội vân hà ngoại 。đáp nội giả
T23n1435_p0409c15║ giới nội ngoại giả giới ngoại 。phục thứ xá nội danh nội 。lộ địa danh ngoại 。
T23n1435_p0409c16║ vấn như phật sở thuyết 。a lợi trá tỉ khâu 。kiệt đà bà la môn bản
T23n1435_p0409c17║ đệ tử 。thuyết già đạo pháp tác bất già đạo 。vấn vân hà thị già đạo 。
T23n1435_p0409c18║ đáp ngã thuyết dục thị già đạo (vấn tạp sự cánh )。
T23n1435_p0409c19║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập ngũ TTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment