Thập Tụng Luật – Quyển 58

Tzed Version
T23n1435_p0427b18║
T23n1435_p0427b19║
T23n1435_p0427b20║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập bát (đệ thập tụng chi tam )
T23n1435_p0427b21║
T23n1435_p0427b22║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0427b23║ tỉ ni tụng đạo giới chi dư
T23n1435_p0427b24║ chư tỉ khâu tự tướng ngữ ngôn 。cộng tác tặc khứ lai 。đáp ngôn 。tùy ý 。
T23n1435_p0427b25║ thị tỉ khâu phát khứ 。trung đạo tâm hối sinh tàm quý 。ngã đẳng vân hà
T23n1435_p0427b26║ ư thiện phật pháp trung dĩ tín xuất gia 。nhi tác tặc da 。tác thị niệm
T23n1435_p0427b27║ dĩ tiện bất phục khứ 。tâm nghi 。ngã đẳng tương vô đắc ba la di da 。
T23n1435_p0427b28║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。chư
T23n1435_p0427b29║ tỉ khâu tự tướng ngữ ngôn 。cộng tác tặc khứ lai 。đáp ngôn 。tùy ý 。
T23n1435_p0427c01║ phát khứ thời 。trung đạo nhất nhân tâm hối sinh tàm quý 。ngã vân hà ư thiện
T23n1435_p0427c02║ phật pháp trung dĩ tín xuất gia 。nhi tác tặc da 。phục tác thị niệm 。nhược
T23n1435_p0427c03║ ngã bất khứ 。dư nhân hoặc đương sát ngã 。đương cộng khứ 。ngã bất dụng vật 。
T23n1435_p0427c04║ bất thủ phân 。tác thị tư duy dĩ trục khứ 。trục khứ dĩ thị trung bất đoạt
T23n1435_p0427c05║ tha vật 。diệc bất thủ phân 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba
T23n1435_p0427c06║ la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất phạm ba la di 。đắc thâu
T23n1435_p0427c07║ lan già 。hựu phục chư tỉ khâu tự tướng ngữ ngôn 。cộng tác tặc khứ lai 。
T23n1435_p0427c08║ đáp ngôn 。tùy nhữ đẳng ý phát khứ 。khứ đáo xứ đô vô sở đắc 。thị
T23n1435_p0427c09║ chư tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0427c10║ phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。chư tỉ khâu tự tướng
T23n1435_p0427c11║ ngữ ngôn 。cộng tác tặc khứ lai 。đáp ngôn 。tùy nhữ ý phát khứ 。thị trung
T23n1435_p0427c12║ bán tỉ khâu la đạo 。bán tỉ khâu thủ vật 。la đạo giả ngôn 。ngã đẳng
T23n1435_p0427c13║ bất thủ tha vật 。vô tội dã 。hậu sinh nghi 。ngã đẳng tác như thị sự 。
T23n1435_p0427c14║ tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba
T23n1435_p0427c15║ la di 。đắc thâu lan già 。chư tỉ khâu tự tướng ngữ ngôn 。cộng tác tặc
T23n1435_p0427c16║ khứ lai 。đáp ngôn 。tùy ý 。phát khứ dĩ bán đắc vật 。bán bất đắc vật 。
T23n1435_p0427c17║ bất đắc vật giả ngôn 。ngã bất đắc tha vật bất thủ phân 。vô tội dã 。hựu
T23n1435_p0427c18║ phục sinh nghi 。ngã đẳng tương vô đắc ba la di 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0427c19║ ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。hựu phục chư tỉ khâu tự
T23n1435_p0427c20║ tướng ngữ ngôn 。cộng tác tặc khứ lai 。đáp ngôn 。tùy ý 。tướng ngữ ngôn 。
T23n1435_p0427c21║ đương thiểu thiểu thủ 。mạc linh cụ túc 。thủ dĩ hợp chúng nhân vật dục phân 。
T23n1435_p0427c22║ vật mãn ngũ tiền 。chư tỉ khâu sinh nghi 。ngã đẳng tương vô đắc ba la di
T23n1435_p0427c23║ da 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùy nhân thủ vật li bản xứ kế
T23n1435_p0427c24║ trực 。thủ la nhân dữ tỉ khâu y 。tỉ khâu bất thủ 。tác thị niệm 。
T23n1435_p0427c25║ thị trung thùy thị đàn việt thùy thị chủ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。đãn
T23n1435_p0427c26║ tùy thí giả thụ 。hữu tặc tróc đệ tử tương khứ 。hòa thượng hoàn đoạt thủ 。
T23n1435_p0427c27║ hòa thượng nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。dĩ thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0427c28║ ngôn 。nhược quyết định thuộc tặc 。đắc ba la di 。nhược vị quyết định vô tội 。
T23n1435_p0427c29║ a xà lê cận hành đệ tử diệc như thị 。hữu tặc tróc nhất tỉ khâu tương
T23n1435_p0428a01║ khứ 。hoàn tự đạo thân tẩu lai sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di
T23n1435_p0428a02║ da 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tự thâu đạo thân vô tội 。tỉ khâu trì
T23n1435_p0428a03║ khả thuế vật hành đáo quan môn 。tác thị niệm 。ngã nhược trì thị vật quá 。đắc
T23n1435_p0428a04║ ba la di 。hựu tác thị niệm 。thị thuế trực ngã ninh trì dữ 。nhược phật
T23n1435_p0428a05║ pháp tăng 。nhược hòa thượng a xà lê 。nhược phụ mẫu 。như thị tư duy dĩ 。vi
T23n1435_p0428a06║ thủ quan nhân cộng nhuyễn ngữ ngôn 。ngã trì thị vật cung dưỡng nhược phật pháp tăng
T23n1435_p0428a07║ nhược hòa thượng a xà lê nhược phụ mẫu 。nhân thị vật dữ tha 。nhược tác tín 。
T23n1435_p0428a08║ nhược tác tự cung sở tu 。như thị đẳng khẩu nhuyễn ngữ lực đắc quá 。vô
T23n1435_p0428a09║ cữu 。phi quá vô tội 。tỉ khâu tùng dư tỉ khâu 。tá độc toạ sàng dĩ
T23n1435_p0428a10║ tác thị niệm 。ngã hậu bất phục hoàn 。chủ cầu sách ngôn 。trường lão 。hoàn ngã
T23n1435_p0428a11║ sàng 。tác thị ngôn 。bất dữ nhữ 。tầm sinh nghi hối tâm 。ngã tương vô đắc
T23n1435_p0428a12║ ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc
T23n1435_p0428a13║ thâu lan già 。tỉ khâu tùng tha tá kinh quyển dĩ tác thị niệm 。ngã bất phục
T23n1435_p0428a14║ hoàn 。chủ lai sách ngôn 。trường lão 。hoàn ngã kinh lai 。tác thị ngôn 。bất
T23n1435_p0428a15║ dữ nhữ 。tầm sinh nghi hối tâm 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị
T23n1435_p0428a16║ sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。hữu tỉ
T23n1435_p0428a17║ khâu thâu tế y nang 。nang trung hữu đại giá y 。kiến dĩ sinh niệm 。ngã
T23n1435_p0428a18║ tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。kế y nang
T23n1435_p0428a19║ giá trực ngũ tiền 。đắc ba la di 。nhược bất trực đắc thâu lan già 。chư
T23n1435_p0428a20║ tặc trì tửu chí a lan nhược xứ 。ẩm bán tạng bán 。chư tỉ khâu du hành
T23n1435_p0428a21║ lâm trung kiến tửu ngữ đệ tử 。trì đáo trụ xứ dụng tác khổ tửu 。đệ
T23n1435_p0428a22║ tử tùy giáo trì quy 。tặc hoàn cầu tửu bất đắc 。tặc đáo chư tỉ khâu sở
T23n1435_p0428a23║ vấn ngôn 。trường lão 。bỉ xứ tửu nhữ trì lai bất 。tỉ khâu ngôn 。trì lai 。
T23n1435_p0428a24║ tặc sân ngôn 。nhữ thị tặc tặc 。tỉ khâu ngôn 。hà cố tặc tặc 。tặc ngôn 。
T23n1435_p0428a25║ ngã thị tặc 。nhữ phục thâu ngã 。cố ngôn tặc tặc 。thị tỉ khâu sinh nghi 。
T23n1435_p0428a26║ ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。
T23n1435_p0428a27║ nhữ dĩ hà tâm thủ 。tỉ khâu ngôn 。thế tôn 。ngã vị thị tửu vô chủ
T23n1435_p0428a28║ cố thủ 。phật ngôn vô tội 。tùng kim nhật nhược kiến vật 。ưng hảo tư lượng
T23n1435_p0428a29║ dĩ thủ 。chư tặc trì nhục chí sơn lâm trung 。thực bán tạng bán 。chư tỉ
T23n1435_p0428b01║ khâu du hành lâm trung kiến nhục 。ngữ chư đệ tử 。trì đáo xá dĩ cung minh
T23n1435_p0428b02║ nhật 。đệ tử tùy giáo trì quy 。tặc hoàn cầu nhục bất đắc 。đáo tỉ khâu
T23n1435_p0428b03║ sở vấn ngôn 。trường lão 。bỉ xứ nhục nhữ trì lai bất 。tỉ khâu ngôn 。ngã
T23n1435_p0428b04║ trì lai 。tặc sân ngôn 。nhữ thị tặc tặc 。tỉ khâu ngôn 。hà dĩ cố tặc
T23n1435_p0428b05║ tặc 。tặc ngôn 。ngã thị tặc nhữ phục thâu ngã 。cố ngôn tặc tặc 。thị tỉ
T23n1435_p0428b06║ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0428b07║ tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。tỉ khâu ngôn 。thế tôn 。ngã vị thị
T23n1435_p0428b08║ nhục vô chủ cố thủ 。phật ngôn vô tội 。tùng kim nhật nhược kiến vật 。ưng
T23n1435_p0428b09║ hảo tư lượng dĩ thủ 。chư tặc phá thành ấp tụ lạc 。nhược trì tiền vật thượng
T23n1435_p0428b10║ chí a lan nhược xứ 。hậu quan lực lai vi nhiễu thị xứ 。thị tặc bố úy
T23n1435_p0428b11║ cấp cố 。trì vật thí chư tỉ khâu 。thí dĩ tiện xuất khứ 。chư bạch y 。
T23n1435_p0428b12║ lai kiến vật tại tỉ khâu sở 。ngữ ngôn 。trường lão 。thử thị ngã vật 。kim
T23n1435_p0428b13║ tại nhữ thủ 。tỉ khâu ngôn 。tặc bố thí ngã 。chư bạch y ngôn 。thùy tín
T23n1435_p0428b14║ nhữ ngữ 。nhữ hoặc tự tác tặc 。hoặc tùng tặc đắc 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0428b15║ vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。mạc tùng tặc thủ vật 。nhược tặc chủ
T23n1435_p0428b16║ dữ đương thủ 。thủ dĩ tiện nhiễm hoại sắc trước 。nhược hoại sắc dĩ 。chủ cố
T23n1435_p0428b17║ sách giả đương hoàn 。hữu cư sĩ thoát y trước đạo biên tiện lợi 。hữu nạp y
T23n1435_p0428b18║ tỉ khâu 。kiến tứ hướng cố thị bất kiến nhân 。tiện thủ trì khứ 。cư sĩ
T23n1435_p0428b19║ ngôn 。tỉ khâu mạc trì ngã y khứ 。tỉ khâu bất văn cố khứ bất chỉ 。
T23n1435_p0428b20║ cư sĩ tẩu trục đoạt thủ 。ngữ ngôn 。tỉ khâu pháp 。ưng bất dữ cường thủ
T23n1435_p0428b21║ da 。tỉ khâu đáp ngôn 。ngã vị thị y vô sở thuộc 。cư sĩ ngôn 。thị
T23n1435_p0428b22║ ngã y phi vô sở thuộc 。tỉ khâu ngôn 。nhược thị nhữ y trì khứ 。thị
T23n1435_p0428b23║ tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0428b24║ phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。tỉ khâu ngôn 。ngã vị vô sở
T23n1435_p0428b25║ thuộc cố thủ 。phật ngôn vô tội 。tùng kim nhật kiến vật ưng hảo tư lượng dĩ
T23n1435_p0428b26║ thủ 。vật thật hữu sở thuộc 。tự vô sở thuộc 。chư nhân hữu thân lí tử 。
T23n1435_p0428b27║ khí trước tử nhân xứ 。thị quốc độ nhân pháp 。hảo tịnh khiết thoát y 。trước
T23n1435_p0428b28║ tử nhân xứ ngoại 。nhiên hậu nhập thiêu thi 。nạp y tỉ khâu kiến thị y 。
T23n1435_p0428b29║ tứ cố bất kiến nhân 。tiện trì khứ 。bạch y kiến dĩ ngữ tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0428c01║ mạc trì ngã y khứ 。tỉ khâu bất văn kì ngôn cố khứ bất chỉ 。bạch y
T23n1435_p0428c02║ tẩu trục tróc đoạt y thủ 。ngữ ngôn 。tỉ khâu pháp 。ưng bất dữ thủ da 。
T23n1435_p0428c03║ tỉ khâu đáp ngôn 。ngã vị thị y vô sở thuộc 。bạch y ngôn 。thị ngã
T23n1435_p0428c04║ y phi vô sở thuộc 。tỉ khâu ngôn 。nhược thị trì khứ 。thị tỉ khâu sinh
T23n1435_p0428c05║ nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật tri cố
T23n1435_p0428c06║ vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。tỉ khâu ngôn 。ngã vị vô sở thuộc cố thủ 。phật
T23n1435_p0428c07║ ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật nhược kiến vật 。ưng hảo tư lượng dĩ thủ 。hữu
T23n1435_p0428c08║ vật thật hữu sở thuộc 。tự vô sở thuộc 。hoán y nhân trì chư y 。tẩm
T23n1435_p0428c09║ trước thuỷ trung vô khứ 。đáo dư tụ lạc 。hoàn ức niệm ngôn 。ngã bất thất
T23n1435_p0428c10║ thị y da 。nhĩ thời nạp y tỉ khâu 。cầu tế nạp y cố đáo thị xứ 。
T23n1435_p0428c11║ kiến thị y tứ cố bất kiến nhân 。tiện trì khứ 。hoán y nhân lai kiến tỉ
T23n1435_p0428c12║ khâu trì khứ 。ngữ ngôn 。mạc trì ngã y khứ 。tỉ khâu bất văn cố khứ bất
T23n1435_p0428c13║ chỉ 。hoán y nhân tẩu trục tróc đoạt thủ ngữ ngôn 。tỉ khâu chi pháp 。ưng
T23n1435_p0428c14║ bất dữ thủ da 。tỉ khâu đáp ngôn 。ngã vị thị y vô sở thuộc 。hoán
T23n1435_p0428c15║ y nhân ngôn 。thị ngã y phi vô sở thuộc 。tỉ khâu ngôn 。nhược thị trì
T23n1435_p0428c16║ khứ 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự
T23n1435_p0428c17║ bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。tỉ khâu ngôn 。ngã vị
T23n1435_p0428c18║ thị vô sở thuộc cố thủ 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật nhược kiến vật 。
T23n1435_p0428c19║ ưng hảo tư lượng dĩ thủ 。hữu vật thật hữu sở thuộc 。tự vô sở thuộc 。phục
T23n1435_p0428c20║ hữu hoán y nhân 。trì y chí thuỷ biên 。hoán hoán dĩ hào lệ 。sái dĩ
T23n1435_p0428c21║ nhất xứ toạ khán 。hữu nạp y tỉ khâu 。cầu tế nạp y 。thị xứ kiến
T23n1435_p0428c22║ y 。tứ cố bất kiến nhân 。tiện trì khứ 。hoán y nhân lai kiến tỉ khâu
T23n1435_p0428c23║ trì y khứ 。ngữ tỉ khâu ngôn 。mạc trì ngã y khứ 。tỉ khâu bất văn
T23n1435_p0428c24║ cố khứ bất chỉ 。hoán y nhân tẩu trục tróc đoạt thủ ngữ ngôn 。tỉ khâu
T23n1435_p0428c25║ pháp 。ưng bất dữ thủ da 。tỉ khâu đáp ngôn 。ngã vị thị y vô sở
T23n1435_p0428c26║ thuộc 。hoán y nhân ngôn 。thị ngã y phi vô sở thuộc 。tỉ khâu ngôn 。nhược
T23n1435_p0428c27║ thị nhữ y trì khứ 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la
T23n1435_p0428c28║ di da 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。tỉ
T23n1435_p0428c29║ khâu ngôn 。ngã vị vô sở thuộc cố thủ 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật
T23n1435_p0429a01║ nhược kiến vật 。ưng hảo tư lượng dĩ thủ 。hữu vật thật hữu sở thuộc 。tự
T23n1435_p0429a02║ vô sở thuộc 。hữu nhất tiểu nhi 。trì xá lặc chung nhật tại đạo trung hí 。
T23n1435_p0429a03║ vô xá lặc quy khứ 。nạp y tỉ khâu cầu tế nạp y 。đáo thị xứ kiến
T23n1435_p0429a04║ dĩ 。tứ cố bất kiến nhân 。tiện trì khứ 。tiểu nhi xá hữu nữ xuất
T23n1435_p0429a05║ kiến 。ngữ tỉ khâu ngôn 。mạc trì ngã xá lặc khứ 。tỉ khâu ngôn 。ngã đạo
T23n1435_p0429a06║ trung đắc 。nữ nhân ngôn 。ngã tiểu nhi trì xá lặc chung nhật đạo trung hí 。
T23n1435_p0429a07║ vô trì quy 。nhữ mạc trì khứ 。tỉ khâu ngôn 。nhược thị nhữ hứa tiện trì
T23n1435_p0429a08║ khứ 。tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch
T23n1435_p0429a09║ phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。tỉ khâu ngôn 。ngã vị thị
T23n1435_p0429a10║ vô sở thuộc cố thủ 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật nhược kiến y 。hảo
T23n1435_p0429a11║ tư lượng dĩ thủ 。chư nạp y tỉ khâu 。trước bất tịnh ô nạp y 。chư
T23n1435_p0429a12║ thiên thần kim cương thần bất hí 。diệc thất uy đức 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0429a13║ ngôn 。bất tịnh ô nạp y bất ưng trước 。trước đắc đột cát la 。hữu nhất cư
T23n1435_p0429a14║ sĩ 。văn chư thích tử tỉ khâu năng trước nạp y 。trì đại giá [điệp *mao ]khoã
T23n1435_p0429a15║ bát mai tiền 。trước phẩn nhưỡng trung linh lũ hiện 。viễn xứ lập khán 。hữu nhất
T23n1435_p0429a16║ nạp y tỉ khâu 。cầu tế nạp cố đáo thị xứ 。kiến lũ dĩ tiện thủ 。
T23n1435_p0429a17║ thủ dĩ kiến thị đại giá [điệp *mao ]。tiện trì khứ 。cư sĩ hoán ngôn 。trường lão 。
T23n1435_p0429a18║ thị ngã [điệp *mao ]。nhữ mạc đam khứ 。tỉ khâu ngôn 。ngã tự phẩn nhưỡng trung đắc 。
T23n1435_p0429a19║ hà dự nhữ sự 。cư sĩ ngôn 。ngã văn thích tử tỉ khâu năng trước tế nạp
T23n1435_p0429a20║ y 。ngã dục thí cố 。trì đại giá [điệp *mao ]khoã bát mai tiền 。thị [điệp *mao ]trung
T23n1435_p0429a21║ hữu bát mai tiền 。nhược bất tín ngã khả số khán 。số khán dĩ thật hữu bát
T23n1435_p0429a22║ mai tiền 。tỉ khâu ngôn 。nhược thị nhữ hứa tiện trì khứ 。tỉ khâu sinh nghi
T23n1435_p0429a23║ ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ
T23n1435_p0429a24║ dĩ hà tâm thủ 。tỉ khâu ngôn 。ngã vị vô sở thuộc cố thủ 。phật ngôn 。
T23n1435_p0429a25║ vô tội 。tùng kim nhật nhược kiến vật 。ưng hảo tư lượng dĩ thủ 。hữu nhất
T23n1435_p0429a26║ nạp y tỉ khâu 。tạng nạp y trước nhất xứ 。nhập xá vệ thành khí thực 。
T23n1435_p0429a27║ canh hữu nạp y tỉ khâu 。cầu tế nạp cố đáo thị y biên 。kiến dĩ tứ
T23n1435_p0429a28║ cố bất kiến nhân 。tiện trì khứ 。dĩ thuỷ hoán chi kì hoàn môn biên sái 。
T23n1435_p0429a29║ y chủ tỉ khâu khí thực hoàn 。cửu cầu bất đắc 。dục nhập kì hoàn kiến tại
T23n1435_p0429b01║ môn biên 。ngữ thủ y tỉ khâu ngôn 。trường lão 。nhữ đắc ba la di da 。
T23n1435_p0429b02║ thủ y tỉ khâu ngôn 。hà dĩ cố 。y chủ ngôn 。ngã nạp y nhữ triếp
T23n1435_p0429b03║ trì lai 。thủ y tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。
T23n1435_p0429b04║ thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0429b05║ ngã vị vô sở thuộc cố thủ 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật nhược kiến
T23n1435_p0429b06║ vật 。ưng hảo tư lượng dĩ thủ 。tạng vật dị vô sở thuộc vật diệc dị 。
T23n1435_p0429b07║ kiêu tát la quốc cận tử nhân xứ 。hữu chư thiên từ xá 。thủ từ xá nhân
T23n1435_p0429b08║ hoán y hào lệ 。sái dĩ bất thu kiểm 。phong xuy đoạ tử nhân xứ 。hữu
T23n1435_p0429b09║ nhất tỉ khâu 。tử nhân xứ trụ 。quan tử thi kiến thị y 。tứ cố bất
T23n1435_p0429b10║ kiến nhân 。tiện trì khứ 。thủ từ nhân kiến ngữ ngôn 。trường lão 。mạc đoạt ngã
T23n1435_p0429b11║ y khứ 。tỉ khâu ngôn 。ngã tử nhân xứ đắc 。hà dự nhữ sự 。thủ từ
T23n1435_p0429b12║ nhân ngôn 。thị ngã y 。ngã hoán hào lệ sái 。hữu tiểu nhân duyên bất thời
T23n1435_p0429b13║ thu kiểm 。phong xuy đoạ tử nhân xứ 。tỉ khâu ngôn 。nhược thị nhữ y tiện
T23n1435_p0429b14║ trì khứ 。tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự
T23n1435_p0429b15║ bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。tỉ khâu ngôn 。ngã vị
T23n1435_p0429b16║ vô sở thuộc cố thủ 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật nhược kiến vật ưng
T23n1435_p0429b17║ hảo tư lượng dĩ thủ 。chư tỉ khâu thủ thuộc tử nhân xứ trung y 。chư chiên
T23n1435_p0429b18║ đà la ngôn 。trường lão 。mạc thủ 。ngã thị trung du thuế vật 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0429b19║ bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật hữu thuộc tử
T23n1435_p0429b20║ nhân xứ y 。tỉ khâu bất ưng thủ 。nhược thủ đắc tội 。nhĩ thời ư thuộc
T23n1435_p0429b21║ tử nhân xứ ngoại biên 。kiểm thủ tiểu giả tế nạp 。chư chiên đà la diệc
T23n1435_p0429b22║ bất thính thủ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị trung nhược già mạc thủ 。nhược
T23n1435_p0429b23║ thủ đắc đột cát la 。hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật
T23n1435_p0429b24║ mặc nhiên thụ 。cư sĩ tri phật thụ dĩ 。đầu diện lễ phật túc hữu nhiễu dĩ
T23n1435_p0429b25║ khứ 。đáo tự xá thị dạ biện đa mĩ ẩm thực 。biện thực dĩ thần triêu phu
T23n1435_p0429b26║ tòa xứ 。thời đáo khiển sứ nghệ phật sở 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。thực cụ
T23n1435_p0429b27║ dĩ biện duy thánh tri thời 。phật cập chúng tăng nhập cư sĩ xá 。trường lão da
T23n1435_p0429b28║ xá thủ tăng phòng thỉnh thực phân 。cấp cô độc cư sĩ nhị tiểu nhi 。đáo kì
T23n1435_p0429b29║ hoàn tăng phòng trung đình du hí 。chư tặc dục xâm não kiếp đoạt 。da xá tỉ
T23n1435_p0429c01║ khâu kiến dĩ tác thị niệm 。thử nhi khả mẫn 。vô sở tri cố 。đương vi thị
T23n1435_p0429c02║ tặc thương hại kiếp đoạt 。tức nhập thiền định 。dĩ thần thông lực khởi tứ chủng binh 。
T23n1435_p0429c03║ chư tặc kiến dĩ tâm đại bố úy 。vị thị quan lực nhược tụ lạc lực sở
T23n1435_p0429c04║ kiến vi nhiễu 。ngã hoặc đương liễu 。như thị tư duy 。tiện tật viễn khứ 。chư
T23n1435_p0429c05║ tỉ khâu lai ngữ da xá ngôn 。nhữ đắc ba la di 。da xá ngôn 。hà
T23n1435_p0429c06║ dĩ cố 。chư tỉ khâu ngôn 。tặc dục xâm não đoạt thị nhi vật 。nhữ tiện
T23n1435_p0429c07║ vi đoạt thủ cố 。da xá sinh nghi 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。
T23n1435_p0429c08║ nhữ vân hà đoạt thủ 。da xá ngôn 。ngã hiện thần thông lực 。phật ngôn 。hiện
T23n1435_p0429c09║ thần thông lực thủ vô tội 。hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập chúng tăng minh
T23n1435_p0429c10║ nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。đầu diện lễ
T23n1435_p0429c11║ phật túc hữu nhiễu dĩ khứ 。đáo tự xá thị dạ biện cụ đa mĩ ẩm thực 。
T23n1435_p0429c12║ biện dĩ thần triêu phu toạ xứ 。thời đáo khiển sứ nghệ phật sở 。bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0429c13║ thế tôn 。thực cụ dĩ biện duy thánh tri 。thời phật cập chúng tăng nhập cư sĩ
T23n1435_p0429c14║ xá 。nhất tỉ khâu thủ tăng phòng thỉnh thực phân 。tân tụng chú toại 。cấp cô độc
T23n1435_p0429c15║ cư sĩ nhị tiểu nhi 。đáo kì hoàn du hí 。chư tặc dục xâm não kiếp đoạt 。
T23n1435_p0429c16║ tỉ khâu kiến dĩ niệm ngôn 。thị nhi khả mẫn 。vô sở tri cố 。vi tặc
T23n1435_p0429c17║ sở thương hại kiếp đoạt 。ngã tân tụng chú toại 。khả thí tụng cứu thị tiểu nhi 。
T23n1435_p0429c18║ hữu nghiệm dĩ bất 。tức tụng chú toại thời 。hữu tứ chủng binh xuất 。chư tặc
T23n1435_p0429c19║ kiến dĩ tâm đại bố úy 。niệm ngôn 。thị hoặc quan lực nhược tụ lạc lực vi
T23n1435_p0429c20║ nhiễu ngã 。ngã hoặc đương liễu 。như thị tư duy dĩ 。tiện tật tẩu khứ 。chư
T23n1435_p0429c21║ tỉ khâu lai ngữ thủ tăng phòng tỉ khâu ngôn 。trường lão 。nhữ đắc ba la
T23n1435_p0429c22║ di 。thủ tăng phòng tỉ khâu ngôn 。hà dĩ cố 。chư tỉ khâu ngôn 。nhân dục
T23n1435_p0429c23║ xâm não đoạt thị nhi vật 。nhữ tiện đoạt thủ cố 。thị tỉ khâu sinh nghi 。
T23n1435_p0429c24║ ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。
T23n1435_p0429c25║ nhữ dĩ hà tâm thủ 。tỉ khâu ngôn 。ngã thí tụng tân chú toại 。cứu thị
T23n1435_p0429c26║ tiểu nhi cố 。xuất tứ chủng binh thủ 。phật ngôn 。nhược tụng tân chú toại thủ
T23n1435_p0429c27║ vô tội 。cựu tỉ khâu đáo dư tụ lạc 。chúng tăng phân y 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0429c28║ hữu thiện tri thức 。vi thị tỉ khâu thủ y phân 。thị tỉ khâu tùng tụ lạc
T23n1435_p0429c29║ hoàn 。thiện tri thức tỉ khâu ngữ tỉ khâu ngôn 。trường lão 。vi nhữ thủ y
T23n1435_p0430a01║ phân 。thị tỉ khâu ngôn 。hà dĩ cố thủ 。thiện tri thức tỉ khâu sinh nghi 。
T23n1435_p0430a02║ ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。tùng
T23n1435_p0430a03║ kim nhật nhược tỉ khâu bất ngữ 。bất ưng vi tha thủ y phân 。nhược thủ đắc
T23n1435_p0430a04║ đột cát la 。cựu tỉ khâu đáo dư tụ lạc 。chúng tăng phân y 。thị tỉ
T23n1435_p0430a05║ khâu hữu nhị cộng hành đệ tử 。thị nhị đệ tử bất tướng tri cố 。các vi
T23n1435_p0430a06║ hòa thượng thủ y phân 。hậu nhị đệ tử tự tướng ngữ ngôn 。nhữ diệc thủ y
T23n1435_p0430a07║ phân 。ngã diệc thủ y phân 。thùy cụ túc đắc ba la di da 。tâm sinh
T23n1435_p0430a08║ nghi 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất phạm 。tùng kim nhật ưng tự tướng
T23n1435_p0430a09║ ngữ linh nhất nhân thủ 。thủ thời đương ngôn 。ngã dữ mỗ giáp tỉ khâu thủ y
T23n1435_p0430a10║ phân 。hữu nhất tỉ khâu bệnh 。chúng tăng phân y 。khán bệnh tỉ khâu vi thủ
T23n1435_p0430a11║ y phân 。thị bệnh tỉ khâu tử 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0430a12║ phật 。phật ngôn 。nhược tiên tử hậu thủ y phân giả 。ưng hoàn quy bản xứ 。nhược
T23n1435_p0430a13║ tiên thủ y phân hậu tử giả 。ưng đồng tử tỉ khâu dư vật phân 。hữu nhất
T23n1435_p0430a14║ cư sĩ 。số số dụng chúng tăng điền 。bất dữ chúng tăng thuế trực 。thị cư sĩ
T23n1435_p0430a15║ hậu thời dục chủng 。cựu tỉ khâu lai ngữ cư sĩ ngôn 。nhữ số số dụng chúng
T23n1435_p0430a16║ tăng điền 。nhi bất dữ trực 。nhữ kim mạc chủng 。nhược dục chủng giả đương dữ tăng
T23n1435_p0430a17║ giá 。cư sĩ văn thị ngữ cố cường chủng 。thời cựu tỉ khâu ngoạ địa già
T23n1435_p0430a18║ lê 。cư sĩ tàm quý tức hưu bất chủng 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô
T23n1435_p0430a19║ đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật
T23n1435_p0430a20║ mạc thân tác khả tu sự 。hữu nhất tỉ khâu 。đạo phật đồ vật 。sinh nghi 。
T23n1435_p0430a21║ ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược hữu
T23n1435_p0430a22║ thủ hộ giả ưng kế trực 。nhược cụ túc đắc ba la di 。cựu tỉ khâu linh
T23n1435_p0430a23║ nhân chủng chúng tăng điền 。thị chúng tăng điền cận nhất cư sĩ điền 。tỉ khâu diệc
T23n1435_p0430a24║ linh nhân chủng cư sĩ điền 。cư sĩ ngữ tỉ khâu ngôn 。mạc chủng ngã điền 。tỉ
T23n1435_p0430a25║ khâu ngôn 。ngã tự chủng chúng tăng điền 。hà dự nhữ sự 。cư sĩ ngôn 。thị điền
T23n1435_p0430a26║ ngã hữu phi nhân tác chứng 。thị quốc độ chư điền trung 。dĩ quyết nhược tử nhân
T23n1435_p0430a27║ cước cốt đầu cốt 。trước độ trung vi thức 。cư sĩ kì kì tướng 。tỉ khâu
T23n1435_p0430a28║ kiến dĩ tàm quý xả lê ngưu khứ 。thị tỉ khâu hậu hoàn phục khiển nhân quá
T23n1435_p0430a29║ tướng chủng 。cư sĩ hậu kiến ngữ tỉ khâu ngôn 。ngã tiên dữ nhữ cộng tránh thời 。
T23n1435_p0430b01║ xuất địa tướng dĩ bất tri da 。kim nhật vân hà phục chủng 。thị tỉ khâu tức
T23n1435_p0430b02║ xả lê ngưu khứ 。tâm sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị
T23n1435_p0430b03║ sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng kế giá trực 。nhược cụ túc đắc ba la di 。
T23n1435_p0430b04║ bất cụ túc đắc thâu lan già 。hữu nhất tỉ khâu 。bất dữ thủ hoa thụ 。
T23n1435_p0430b05║ sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0430b06║ ưng kế thị hoa thụ giá trực 。nhược cụ túc đắc ba la di 。quả thụ diệc
T23n1435_p0430b07║ như thị 。hữu nhất tỉ khâu 。phá điêu sào 。thời điêu thường lai vi nhiễu tinh
T23n1435_p0430b08║ xá không trung bi minh 。phật vấn a nan 。thị điêu hà cố đại bi minh da 。
T23n1435_p0430b09║ a nan ngôn 。hữu nhất tỉ khâu phá kì sào 。thị cố bi minh 。phật ngôn 。
T23n1435_p0430b10║ tùng kim nhật bất ưng phá điêu sào 。nhược phá đắc đột cát la 。phục hữu
T23n1435_p0430b11║ tỉ khâu 。thủ điêu sào chử nhiễm 。thời điêu thường lai vi nhiễu tinh xá không trung
T23n1435_p0430b12║ bi minh 。phật vấn a nan 。thị điêu hà cố bi minh 。a nan ngôn 。
T23n1435_p0430b13║ hữu nhất tỉ khâu 。thủ sào chử nhiễm 。thị cố bi minh 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0430b14║ kim nhật bất ưng thủ điêu sào chử nhiễm 。nhược thủ đắc đột cát la 。hữu cư
T23n1435_p0430b15║ sĩ 。la bặc viên thịnh hảo 。nhất tỉ khâu nghệ cư sĩ sở ngữ ngôn 。dữ
T23n1435_p0430b16║ ngã la bặc 。cư sĩ vấn ngôn 。nhữ hữu giá da 。vi đương trực sách 。tỉ
T23n1435_p0430b17║ khâu đáp ngôn 。ngã vô giá 。cư sĩ ngôn 。nhược nhân tu la bặc giả đương
T23n1435_p0430b18║ trì giá lai 。nhược ngã trực dữ vân hà đắc hoạt 。tỉ khâu ngôn 。nhữ tâm
T23n1435_p0430b19║ định bất dữ ngã da 。cư sĩ ngôn 。ngã định bất dữ nhữ 。thời tỉ khâu
T23n1435_p0430b20║ dĩ chú toại lực chú linh kiền khô 。thị tỉ khâu như thị tác dĩ 。tâm sinh
T23n1435_p0430b21║ nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0430b22║ kế thị la bặc trực 。nhược cụ túc đắc ba la di 。nhược bất cụ túc đắc
T23n1435_p0430b23║ thâu lan già 。hành viên hoa viên diệp viên quả viên 。diệc ưng như thị kế giá
T23n1435_p0430b24║ trực 。hữu mã hành thực 。tỉ khâu dĩ nhất thúc thảo kì mã 。mã tùy tỉ khâu
T23n1435_p0430b25║ khứ 。tỉ khâu chỉ kì dư thảo 。tâm niệm sứ thực tha thảo 。thị tỉ khâu sinh
T23n1435_p0430b26║ nghi ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc
T23n1435_p0430b27║ ba la di 。đắc thâu lan già 。chư tỉ khâu du hành kiêu tát la quốc hướng
T23n1435_p0430b28║ xá vệ thành 。cộng cổ khách câu lai 。thị trung hữu hiểm đạo 。chư cổ
T23n1435_p0430b29║ khách thừa hảo mã ngữ chư tỉ khâu 。nhữ diệc thừa như thị hảo mã linh tật
T23n1435_p0430c01║ quá hiểm đạo 。thị trung hữu tỉ khâu 。thừa thị hảo mã 。sinh tâm tác thị
T23n1435_p0430c02║ phương tiện 。thị mã khả đắc thân diệc tiểu động 。tầm sinh nghi 。ngã tương vô
T23n1435_p0430c03║ đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。
T23n1435_p0430c04║ đắc thâu lan già 。hữu cổ khách thừa mãn thuyền bảo 。tỉ khâu kí tái độ
T23n1435_p0430c05║ hà 。sinh tâm tác như thị phương tiện 。thị bảo khả đắc thân diệc tiểu động tầm
T23n1435_p0430c06║ sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0430c07║ bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。hữu nhất cổ khách 。tái mãn thuyền
T23n1435_p0430c08║ bảo độ thuỷ 。thuyền một thuỷ trung bảo vật trầm hạ 。y sương tùy lưu nhi khứ 。
T23n1435_p0430c09║ thuyền chủ bố cụ bất đắc vãng thủ 。hữu tỉ khâu hạ lưu tẩy 。kiến dĩ
T23n1435_p0430c10║ thủ trì khứ 。cổ khách kiến dĩ ngữ tỉ khâu ngôn 。mạc đoạt ngã y sương 。
T23n1435_p0430c11║ tỉ khâu ngôn 。ngã tự thuỷ trung đắc 。hà dự nhữ sự 。cổ khách ngôn 。
T23n1435_p0430c12║ ngã thuyền một thuỷ trung trầm thất bảo vật 。y sương tùy lưu hạ 。ngã bố cụ
T23n1435_p0430c13║ cố 。bất đắc thời thủ 。tỉ khâu ngôn 。nhược thị tiện trì khứ 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0430c14║ sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0430c15║ vô tội 。hữu nhất tỉ khâu 。trì tứ phương chúng tăng vật 。di trước dư phòng 。
T23n1435_p0430c16║ tâm sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0430c17║ ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc đột cát la 。chư tặc khiên ngưu thượng chí
T23n1435_p0430c18║ a lan nhược xứ hệ trước thụ nhi khứ 。chư tỉ khâu thực hậu kinh hành lâm
T23n1435_p0430c19║ trung 。kiến nhiễu thụ vãn dẫn 。tỉ khâu lân mẫn giải phóng 。tầm sinh nghi 。
T23n1435_p0430c20║ ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc
T23n1435_p0430c21║ ba la di 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0430c22║ xá vệ quốc hữu nhất thiên thần tượng 。năng dữ nhân nguyện 。hữu nhất cư sĩ 。
T23n1435_p0430c23║ tùng cầu sở nguyện 。đắc tùy ý nguyện 。hoan hỉ cố 。dĩ bạch [điệp *mao ]khoã thiên
T23n1435_p0430c24║ tượng thân 。thị trung hữu tỉ khâu 。danh hắc a nan 。hữu đại lực bất úy
T23n1435_p0430c25║ thần tượng 。đoạt thần [điệp *mao ]trì khứ 。hậu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la
T23n1435_p0430c26║ di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc thâu lan
T23n1435_p0430c27║ già 。hữu thiên thần tượng 。năng hộ nhân thân 。hữu nhất cư sĩ 。tùng cầu sở
T23n1435_p0430c28║ nguyện 。đắc tùy ý nguyện 。thị cư sĩ hoan hỉ cố 。dĩ kim man hệ đầu thượng 。
T23n1435_p0430c29║ hắc a nan đại dũng kiện 。dục vãng đoạt kim man dục đáo thần tiện bố chi 。
T23n1435_p0431a01║ thị tỉ khâu tâm kinh mao thụ 。do cố bất úy 。giáng phục thử thần đoạt kim
T23n1435_p0431a02║ man trì khứ 。hậu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự
T23n1435_p0431a03║ bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。xá vệ quốc
T23n1435_p0431a04║ hữu cư sĩ phụ 。đáo a kì la bà hà biên dục 。thị chư cư sĩ phụ 。
T23n1435_p0431a05║ thoát trang nghiêm cụ y phục 。trước ngạn thượng nhập thuỷ tẩy dục 。ngạn biên thụ thượng
T23n1435_p0431a06║ hữu mi hầu lai hạ 。trì châu anh lạc hoàn thượng thụ khứ 。thị cư sĩ phụ
T23n1435_p0431a07║ tự tứ tẩy dục cánh thượng ngạn trước y 。cầu châu anh lạc cửu bất đắc 。tiện
T23n1435_p0431a08║ xả khứ 。mi hầu kiến khứ dĩ 。hoàn trì anh lạc trước bản xứ dĩ hoàn thượng
T23n1435_p0431a09║ thụ 。tỉ khâu thực hậu du hành 。thụ lâm trung kiến thị anh lạc 。thức kì
T23n1435_p0431a10║ chủ 。tiện trì hoàn cư sĩ phụ 。cư sĩ phụ ngôn 。tỉ khâu nhữ thị tặc 。
T23n1435_p0431a11║ thâu ngã anh lạc 。tâm hối dĩ phương hoàn ngã 。tỉ khâu ngôn 。ngã bất nhĩ 。
T23n1435_p0431a12║ cư sĩ phụ ngôn 。nhữ vân hà đắc 。thị tỉ khâu dĩ thị sự cụ thuyết 。
T23n1435_p0431a13║ tỉ khâu tâm sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0431a14║ phật ngôn 。vô tội 。kinh hành đạo đầu quật thượng 。khang lang điểu tại thượng tác
T23n1435_p0431a15║ sào 。thường trì cốt cập tế nạp y lai khí trước địa 。kinh hành tỉ khâu tiện
T23n1435_p0431a16║ hoại thị sào 。thị điểu thường lai vi nhiễu tinh xá không trung bi minh 。phật tri
T23n1435_p0431a17║ cố vấn a nan 。thị điểu hà cố bi minh 。a nan ngôn 。hữu nhất tỉ
T23n1435_p0431a18║ khâu hoại sào 。thị cố bi minh 。phật ngôn 。tùng kim nhật bất ưng hoại thị
T23n1435_p0431a19║ khang lang điểu sào 。nhược hoại đắc đột cát la 。
T23n1435_p0431a20║ chư tỉ khâu nhất xứ hữu khố tạng 。dĩ ẩm thực tiền vật trước trung 。thử tùng
T23n1435_p0431a21║ huyệt trung xuất 。thâu tiền vật tế y ẩm thực trì nhập huyệt 。chư tỉ khâu nghi 。
T23n1435_p0431a22║ thùy thâu thị vật khứ 。thời hữu nhất tỉ khâu 。khí thực trí khố biên 。đãi
T23n1435_p0431a23║ thời chí đương thực 。thử tùng khố trung xuất 。trì thực nhập huyệt 。tỉ khâu kiến
T23n1435_p0431a24║ tri thị thử thâu vật 。thị tỉ khâu hoại thị huyệt 。diệc đắc thử vật 。diệc
T23n1435_p0431a25║ đắc tự vật tận tự thủ 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ đắc ba la di tội 。
T23n1435_p0431a26║ thị tỉ khâu ngôn 。hà dĩ cố 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ thủ thử vật cố 。
T23n1435_p0431a27║ thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0431a28║ phật ngôn 。bất đắc ba la di 。tùng kim nhật đương thủ tự vật 。thử vật
T23n1435_p0431a29║ bất ưng thủ 。nhất tỉ khâu tại phòng trung ngoạ 。dạ thử trì thực lai trước sàng
T23n1435_p0431b01║ hạ 。tỉ khâu tảo khởi táo thủ 。tùng tịnh nhân thụ dĩ tiện thực 。chư tỉ
T23n1435_p0431b02║ khâu bất đại kiến thị tỉ khâu khí thực 。thủ túc thường tịnh khiết 。tiện vấn ngôn 。
T23n1435_p0431b03║ trường lão 。bất kiến nhữ khí thực 。thủ túc thường tịnh da 。thị tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0431b04║ chư trường lão 。hữu thử dạ trì thực lai 。trước ngã sàng hạ 。ngã tảo khởi
T23n1435_p0431b05║ táo thủ dĩ 。tùng tịnh nhân thụ dĩ thực 。thị cố ngã thường bất khí thực 。
T23n1435_p0431b06║ thủ túc tịnh khiết 。chư tỉ khâu ngôn 。trường lão 。nhữ đắc ba la di 。thị
T23n1435_p0431b07║ tỉ khâu ngôn 。hà dĩ cố 。chư tỉ khâu ngôn 。thử bất dữ nhữ tự thủ
T23n1435_p0431b08║ thực cố 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị
T23n1435_p0431b09║ sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ mạc thuyết thị tỉ khâu sự 。hà
T23n1435_p0431b10║ dĩ cố 。thị thử thứ tiền thế 。thị thử tỉ khâu phụ 。ái niệm tử cố 。
T23n1435_p0431b11║ kiến tiện tâm ái cố 。thường trì thực trước sàng hạ 。thị tỉ khâu vô tội 。
T23n1435_p0431b12║ hữu chư lạp sư 。trục lộc tẩu nhập tăng phòng 。thị lạp sư lai cầu lộc 。
T23n1435_p0431b13║ chư tỉ khâu bất dữ 。lạp sư cửu bất đắc 。tiện hoàn khứ 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0431b14║ sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0431b15║ vô tội 。phục hữu nhất lạp sư 。dĩ vô độc tiến xạ nhất lộc 。trục tẩu
T23n1435_p0431b16║ nhập tăng phòng 。lạp sư lai cầu 。tỉ khâu bất dữ 。cửu bất đắc tiện hoàn khứ 。
T23n1435_p0431b17║ tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0431b18║ phật ngôn 。vô tội 。hữu nhất lạp sư 。dĩ độc tiến xạ lộc 。lộc tẩu nhập
T23n1435_p0431b19║ tăng phòng 。lạp sư lai cầu 。tỉ khâu bất dữ 。lạp sư ngôn 。thị lộc bí
T23n1435_p0431b20║ độc tiến tất đương tử 。tỉ khâu ngôn 。tử tiện tử bất đắc dữ 。lạp sư cửu
T23n1435_p0431b21║ bất đắc tiện khứ 。khứ vị cửu lộc tiện tử 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0431b22║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng hoàn quy lạp sư 。hữu chư lạp sư tác
T23n1435_p0431b23║ lộc cương 。tỉ khâu dĩ khoái tâm hoại 。đắc thâu lan già 。dĩ lân mẫn tâm
T23n1435_p0431b24║ hoại 。đắc đột cát la 。hữu bộ điểu sư trương [(ㄇ@nhân )/đạp ]。tỉ khâu dĩ khoái tâm
T23n1435_p0431b25║ hoại 。đắc thâu lan già 。lân mẫn tâm hoại 。đột cát la 。chư bộ điểu
T23n1435_p0431b26║ sư trương la 。tỉ khâu khoái tâm hoại 。đắc thâu lan già 。lân mẫn tâm hoại 。
T23n1435_p0431b27║ đắc đột cát la 。hữu bộ điểu sư trương tế võng 。tỉ khâu dĩ khoái tâm
T23n1435_p0431b28║ hoại 。đắc thâu lan già 。lân mẫn tâm hoại 。đắc đột cát la 。bộ điểu sư hữu
T23n1435_p0431b29║ lung điểu xa 。tỉ khâu khoái tâm hoại thâu lan già 。lân mẫn tâm hoại đột cát
T23n1435_p0431c01║ la 。mại y nhân mãi y tỉ khâu 。kiến thị y tiện trì khứ 。mại y
T23n1435_p0431c02║ nhân ngôn 。mạc trì ngã y khứ 。tỉ khâu ngôn 。ngã trì y kì bỉ dĩ hoàn
T23n1435_p0431c03║ quy nhữ 。hậu sinh tâm dục bất phục hoàn 。tầm sinh nghi 。ngã tương vô đắc
T23n1435_p0431c04║ ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc
T23n1435_p0431c05║ thâu lan già 。hữu tỉ khâu 。sứ mộc sư tác 。bất dữ mộc sư giá 。mộc
T23n1435_p0431c06║ sư sách trực 。tỉ khâu sinh tâm bất dữ 。tầm sinh nghi hối 。ngã tương vô
T23n1435_p0431c07║ đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。
T23n1435_p0431c08║ đắc thâu lan già 。hữu nhất tỉ khâu 。thủ đào sư ngoã khí bất dữ trực 。
T23n1435_p0431c09║ đào sư tùng sách dữ ngã giá 。tỉ khâu sinh tâm bất dữ 。tầm sinh nghi hối 。
T23n1435_p0431c10║ ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc
T23n1435_p0431c11║ ba la di 。đắc thâu lan già 。tỉ khâu tùng điếm tứ mãi vật bất dữ giá 。
T23n1435_p0431c12║ điếm tứ mại vật nhân tùng sách giá 。tỉ khâu tâm sinh bất dữ 。tầm sinh
T23n1435_p0431c13║ nghi hối 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0431c14║ ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。hữu bệnh tỉ khâu 。dữ chư
T23n1435_p0431c15║ khán bệnh tỉ khâu giá ngôn 。nhữ trì thị giá tác tam tân dục 。ngã xuyết
T23n1435_p0431c16║ thị dục diệc dữ chúng tăng 。thị khán bệnh chư tỉ khâu tác thị ngôn 。ngã
T23n1435_p0431c17║ hà vi dĩ thị giá tác dục dữ chúng tăng 。ngã đẳng đãn tác thiểu dục dữ
T23n1435_p0431c18║ bệnh nhân 。thị tiền ngã đẳng đương tự phân thủ 。cộng tác thị trù lượng
T23n1435_p0431c19║ dĩ 。tác dục dữ bệnh nhân 。tiền tiện cộng phân thủ 。thị chư khán bệnh tỉ
T23n1435_p0431c20║ khâu 。tức thời sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch
T23n1435_p0431c21║ phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc đột cát la 。hữu nhất tỉ khâu
T23n1435_p0431c22║ bệnh tư bính 。dữ chư khán bệnh tỉ khâu giá ngôn 。nhữ trì thị giá tác
T23n1435_p0431c23║ bính 。ngã tự thực diệc dữ chúng tăng 。chư khán bệnh tỉ khâu tác thị ngôn 。
T23n1435_p0431c24║ ngã hà vi dĩ thị giá tác bính dữ chúng tăng 。ngã đãn tác bính dữ bệnh
T23n1435_p0431c25║ tỉ khâu 。thị tiền ngã đẳng đương tự phân thủ 。cộng tác thị trù lượng dĩ 。
T23n1435_p0431c26║ tác bính dữ bệnh nhân 。tiền tiện cộng phân thủ 。thị chư khán bệnh tỉ khâu tức
T23n1435_p0431c27║ thời sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0431c28║ ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc đột cát la 。hữu nhất tỉ khâu bệnh 。đa
T23n1435_p0431c29║ hữu tiền tác thị niệm 。ngã tử hậu chúng tăng tất đương phân ngã tiền 。ngã kim
T23n1435_p0432a01║ đương linh tăng bất đắc phân 。niệm dĩ ngữ khán bệnh nhân ngôn 。tác ma sa đậu
T23n1435_p0432a02║ canh dữ ngã lai 。khán bệnh nhân tác canh dữ 。dĩ tiểu nhân duyên cố 。khán
T23n1435_p0432a03║ bệnh nhân xuất 。bệnh nhân dĩ tiền trước canh trung hợp xuyết 。thị thực nan tiêu cố
T23n1435_p0432a04║ tiện tử 。khán bệnh nhân trì khí tử nhân xứ 。chư điểu lai phá phúc xuất trường
T23n1435_p0432a05║ tiền đoạ địa 。thời chúng tăng tức đả kiền chuy 。hô khán bệnh nhân lai ngôn 。
T23n1435_p0432a06║ thị tử tỉ khâu đa hữu tiền 。nhữ trì lai chúng tăng đương phân 。chư khán
T23n1435_p0432a07║ bệnh tỉ khâu cầu tiền bất đắc 。hữu nhất trủng gian tỉ khâu 。đáo tử nhân xứ
T23n1435_p0432a08║ quan vô thường 。kiến thị tiền trì lai dữ chúng tăng 。tức sinh nghi hối 。ngã
T23n1435_p0432a09║ tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。hữu
T23n1435_p0432a10║ bệnh tỉ khâu đa hữu điền địa 。ngữ chư khán bệnh nhân ngôn 。hoán chư tỉ khâu
T23n1435_p0432a11║ lai 。ngã xứ phân thử địa 。dữ phật dữ chúng tăng nhược dữ nhân 。chư khán
T23n1435_p0432a12║ bệnh nhân sinh niệm 。bệnh tỉ khâu nhược dĩ thị địa 。dữ phật dữ chúng tăng dữ
T23n1435_p0432a13║ nhân 。ngã đẳng vô sở đắc 。tiện bất vi hoán chư tỉ khâu 。bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0432a14║ tử 。chư khán bệnh tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0432a15║ mạc dĩ tiểu nhân duyên vi nghịch bệnh nhân ngữ 。đương tùy bệnh nhân xứ phân giai
T23n1435_p0432a16║ vi tác 。hữu bệnh tỉ khâu 。đa y bát đa sinh hoạt vật 。bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0432a17║ ngữ chư khán bệnh tỉ khâu ngôn 。hoán chư tỉ khâu lai 。ngã đương xứ phân thị
T23n1435_p0432a18║ vật dữ phật dữ chúng tăng dữ nhân 。chư khán bệnh nhân sinh niệm 。thị bệnh tỉ
T23n1435_p0432a19║ khâu 。nhược dĩ thị vật dữ phật dữ chúng tăng dữ nhân 。ngã đẳng vô sở đắc 。
T23n1435_p0432a20║ tiện bất vi hoán chư tỉ khâu 。bệnh tỉ khâu tử 。chư khán bệnh tỉ khâu bất
T23n1435_p0432a21║ tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。mạc dĩ tiểu nhân duyên vi nghịch
T23n1435_p0432a22║ bệnh tỉ khâu ngữ 。đương tùy sở xứ phân giai vi tác 。hữu đông phương tỉ khâu
T23n1435_p0432a23║ ni 。dữ ba lê tỉ khâu ni cộng đạo hành 。ba lê tỉ khâu ni tại tiền 。
T23n1435_p0432a24║ đông phương tỉ khâu ni tại hậu 。ba lê tỉ khâu ni thất y 。đông phương tỉ
T23n1435_p0432a25║ khâu ni đắc 。cộng hợp nhất xứ thời 。đông phương tỉ khâu ni xướng ngôn 。thùy
T23n1435_p0432a26║ thất thử y ngã địa đắc 。ba lê tỉ khâu ni ngôn 。nhữ thủ thị y da 。
T23n1435_p0432a27║ đáp ngôn 。ngã thủ y 。chủ ngôn 。nhữ đắc ba la di 。vấn ngôn 。hà dĩ
T23n1435_p0432a28║ cố 。đáp ngôn 。nhữ dĩ đạo tâm thủ 。thị tỉ khâu ni tâm sinh nghi 。ngã
T23n1435_p0432a29║ tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。hữu
T23n1435_p0432b01║ thí việt tỉ khâu ni 。hỉ đắc cung dưỡng 。đại đắc tô du mật thạch mật 。
T23n1435_p0432b02║ hữu nhất cổ khách 。kiến thị tỉ khâu ni 。tâm hỉ tác thị ngôn 。thiện nữ 。
T23n1435_p0432b03║ nhữ nhược tu tô du mật thạch mật 。tùy ý ngã xá thủ 。tỉ khâu ni ngôn
T23n1435_p0432b04║ nhĩ 。tác thị thỉnh thời 。hữu dư tỉ khâu ni văn 。quá số nhật tiện vãng
T23n1435_p0432b05║ đáo cổ khách xá 。trá ngôn 。thí việt tỉ khâu ni tu ngũ thăng du 。cổ
T23n1435_p0432b06║ khách ngôn 。dụng tác hà vật 。đáp ngôn 。ngã trì chí tỉ khâu ni tự trung 。
T23n1435_p0432b07║ cổ khách tiện dữ 。thị tỉ khâu ni trì chí tự trung 。tiện phục quá số
T23n1435_p0432b08║ nhật 。cổ khách kiến thí việt tỉ khâu ni ngữ ngôn 。thiện nữ 。nhữ hà dĩ
T23n1435_p0432b09║ đãn sách du 。bất sách phạn nhục canh đẳng 。tỉ khâu ni ngôn 。nhữ hà sở
T23n1435_p0432b10║ đạo 。cổ khách ngôn 。tiên hữu nhất tỉ khâu ni lai vân 。nhữ sách ngũ thăng
T23n1435_p0432b11║ du 。ngã tiện dữ 。thí việt ngôn hảo 。nhược canh sách dư vật diệc ưng dữ 。
T23n1435_p0432b12║ thí việt đáo bỉ tỉ khâu ni biên ngôn 。nhữ thị tế tỉ khâu ni 。ác tỉ
T23n1435_p0432b13║ khâu ni 。tặc tỉ khâu ni 。nhữ đắc ba la di 。thị tỉ khâu ni ngôn 。
T23n1435_p0432b14║ hà dĩ cố 。thí việt ngôn 。cổ khách bất thí nhữ 。nhữ cuống tha thủ du
T23n1435_p0432b15║ cố 。đáp ngôn 。ngã phi bất dữ thủ 。ngã dĩ nhữ danh tự cố thủ 。thị
T23n1435_p0432b16║ tỉ khâu ni sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0432b17║ phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。đáp ngôn 。ngã dĩ thí việt danh
T23n1435_p0432b18║ tự cố thủ 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。cố vọng ngữ cố 。đắc ba
T23n1435_p0432b19║ dạ đề 。tùng kim nhật bất đắc trá xưng tha danh tự thủ 。nhược thủ đắc
T23n1435_p0432b20║ tội 。
T23n1435_p0432b21║ xá vệ thành hữu cổ khách 。trang nghiêm thuyền nhập đại hải 。nhập dĩ long
T23n1435_p0432b22║ lai tróc thuyền 。chư cổ khách các tự cầu sở sự thần thiên 。lễ bái cầu
T23n1435_p0432b23║ nguyện do bất mông ân 。bất mông đắc thoát 。trung hữu nhất cổ khách 。thị
T23n1435_p0432b24║ mục liên đệ tử 。mục liên thường xuất nhập kì xá 。thử nhân tức tác thử niệm 。
T23n1435_p0432b25║ nhược mục liên kiến niệm giả 。tất đắc miễn tế 。như thị tư duy dĩ 。nhất
T23n1435_p0432b26║ tâm lễ bái mục liên 。thời trường lão mục liên dĩ thiên nhãn kiến 。tức nhập thiền
T23n1435_p0432b27║ định 。dĩ thần thông biến tác kim sí điểu vương 。tại thuyền đầu lập 。chư long
T23n1435_p0432b28║ kiến thị kim sí điểu vương 。thậm đại bố úy 。xả thuyền trầm một đại hải 。
T23n1435_p0432b29║ chư cổ khách giai đắc an ẩn vãng hoàn đáo xá vệ thành tán thán mục liên 。
T23n1435_p0432c01║ thật thành tựu đại thần thông lực 。ngã đẳng tùng hải đắc thoát 。giai thị mục liên
T23n1435_p0432c02║ ân lực cố 。chư tỉ khâu đáo mục liên sở ngữ ngôn 。nhữ đắc ba la di 。
T23n1435_p0432c03║ mục liên ngôn 。hà dĩ cố 。chư tỉ khâu ngôn 。thị thuyền thuộc long 。nhữ tiện
T23n1435_p0432c04║ đoạt chi 。mục liên sinh nghi 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ vân
T23n1435_p0432c05║ hà cứu 。mục liên ngôn 。ngã dĩ thần thông lực 。phật ngôn 。nhược dĩ thần
T23n1435_p0432c06║ thông lực cứu vô tội 。
T23n1435_p0432c07║ xá vệ quốc cổ khách 。xuất hành thành ấp tụ lạc trị sinh 。ư hiểm đạo
T23n1435_p0432c08║ trung vi tặc vi nhiễu 。bất đắc tấn thối 。chư cổ khách các tự cầu sở sự
T23n1435_p0432c09║ thần thiên 。lễ bái cầu nguyện liễu bất mông ân 。bất năng đắc thoát 。trung hữu
T23n1435_p0432c10║ nhất cổ khách 。mục liên thị sư 。thường xuất nhập kì xá 。thử nhân tức tác
T23n1435_p0432c11║ thị niệm 。nhược mục liên kiến niệm giả tất đắc miễn tế 。như thị tư duy dĩ 。
T23n1435_p0432c12║ nhất tâm lễ bái mục liên 。thời trường lão mục liên dĩ thiên nhãn kiến 。tức nhập
T23n1435_p0432c13║ thiền định 。dĩ thần thông lực hiện tứ chủng binh 。chư tặc kiến dĩ tức tác thị
T23n1435_p0432c14║ niệm 。thử hoặc thị vương lực nhược thị tụ lạc lực lai vi nhiễu 。tất bất đắc
T23n1435_p0432c15║ xuất 。như thị bố úy xả viễn khứ 。chư cổ khách tùng hiểm đạo trung đắc
T23n1435_p0432c16║ an ẩn vãng hoàn 。đáo xá vệ quốc tán thán mục liên 。thật thành tựu đại
T23n1435_p0432c17║ thần thông lực 。ngã đẳng tùng hiểm đạo đắc thoát 。giai thị mục liên ân lực cố 。
T23n1435_p0432c18║ chư tỉ khâu đáo mục liên sở ngữ ngôn 。nhữ đắc ba la di 。mục liên ngôn 。
T23n1435_p0432c19║ hà dĩ cố 。chư tỉ khâu ngôn 。thị cổ khách thuộc tặc 。nhữ tiện đoạt cố 。
T23n1435_p0432c20║ mục liên sinh nghi 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ vân hà cứu 。
T23n1435_p0432c21║ mục liên ngôn 。ngã dĩ thần thông lực 。phật ngôn 。nhược thần thông lực cứu vô
T23n1435_p0432c22║ tội 。
T23n1435_p0432c23║ trường lão tất lăng già bà sa thường xuất nhập nhất đàn việt xá 。hữu nhất tiểu
T23n1435_p0432c24║ nhi 。tỉ khâu đáo kì xá thời 。nhất tiểu nhi tiếp túc tác lễ 。tiếp
T23n1435_p0432c25║ túc nhi khởi 。thị tiểu nhi tại thuỷ ngạn biên lập hí 。hữu thuyền tặc lai
T23n1435_p0432c26║ tiêm tiêm dụ tấn thượng thuyền 。trường lão tất lăng già bà sa dĩ thiên nhãn kiến 。
T23n1435_p0432c27║ tức nhập thiền định 。dĩ thần thông lực tại thuyền đầu lập 。tiểu nhi kiến dĩ như
T23n1435_p0432c28║ thường pháp tiếp túc tác lễ 。các dĩ lưỡng thủ tróc nhất túc 。thị trường lão tức
T23n1435_p0432c29║ thời phi khứ 。tiểu nhi tùy khứ đáo xá 。chư tỉ khâu đáo tất lăng già bà
T23n1435_p0433a01║ sa sở ngôn 。nhữ đắc ba la di 。tất lăng già bà sa ngôn 。hà dĩ
T23n1435_p0433a02║ cố 。chư tỉ khâu ngôn 。thị tiểu nhi thuộc tặc 。nhữ tiện đoạt cố 。tất lăng già
T23n1435_p0433a03║ bà sa sinh nghi 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ vân hà cứu 。
T23n1435_p0433a04║ đáp ngôn 。ngã dĩ thần thông lực 。phật ngôn 。nhược dĩ thần thông lực cứu vô
T23n1435_p0433a05║ tội 。
T23n1435_p0433a06║ bình sa vương dữ trúc viên trung chúng tăng ngũ bá thủ viên nhân 。thử ngũ bá
T23n1435_p0433a07║ nhân khứ trúc viên bất viễn 。tác đại tụ lạc chỉ trụ kì trung 。tặc thường lai
T23n1435_p0433a08║ kiếp đoạt 。trường lão tất lăng già bà sa kiến dĩ tác thị niệm 。ninh khả
T23n1435_p0433a09║ sứ thử nhân vi tặc sở niêu hại da 。tức nhập thiền định 。dĩ thần thông
T23n1435_p0433a10║ lực tác cao viên tường 。tặc dạ lai tác cao thê 。vị biện địa dĩ liễu 。
T23n1435_p0433a11║ tặc tiện bố úy xả khứ 。chư tỉ khâu đáo tất lăng già bà sa sở ngôn 。
T23n1435_p0433a12║ nhữ đắc ba la di 。tất lăng già bà sa ngôn 。hà dĩ cố 。chư tỉ
T23n1435_p0433a13║ khâu ngôn 。tặc lai hoại tụ lạc 。nhữ tiện đoạt cố 。tất lăng già bà sa
T23n1435_p0433a14║ sinh nghi 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ vân hà cứu 。tất lăng
T23n1435_p0433a15║ già bà sa ngôn 。ngã dĩ thần thông lực 。phật ngôn 。nhược thần thông lực cứu
T23n1435_p0433a16║ vô tội 。
T23n1435_p0433a17║ bạt nan đà thích tử 。hạ mạt nguyệt xứ xứ du hành lịch quan chư tự 。dục
T23n1435_p0433a18║ tri chư tự an cư tăng số tinh vật đa thiểu 。thời đáo nhất xứ 。chư tỉ
T23n1435_p0433a19║ khâu dao kiến tùng toạ khởi 。tức dữ toạ xứ vấn tấn tựu toạ tiểu mặc nhiên
T23n1435_p0433a20║ dĩ 。vấn chư tỉ khâu 。thử trụ xứ chúng tăng 。đắc an cư thí vật bất 。
T23n1435_p0433a21║ chư tỉ khâu ngôn đắc 。vấn phân vị 。đáp ngôn 。vị 。bạt nan đà ngôn 。trì
T23n1435_p0433a22║ lai dữ nhữ phân 。chư tỉ khâu trì thử vật lai linh phân 。bạt nan đà dữ
T23n1435_p0433a23║ tác phân 。thượng tòa đắc phân dĩ dục trì khởi khứ 。bạt nan đà ngôn 。thượng tòa
T23n1435_p0433a24║ tiểu trụ vật tiện khứ 。thượng tòa ngôn 。trụ tác hà đẳng 。bạt nan đà ngôn 。nhữ
T23n1435_p0433a25║ đẳng dĩ đắc tài thí 。đương dữ nhữ pháp thí 。thị bạt nan đà biện tài lợi
T23n1435_p0433a26║ căn 。năng nghiêm sức ngữ vi thuyết chủng chủng diệu pháp 。thượng tòa tâm hoan hỉ cố 。
T23n1435_p0433a27║ tận dĩ vật phân dữ bạt nan đà ngôn 。ngã phân tận dĩ thí nhữ 。đệ nhị
T23n1435_p0433a28║ đệ tam thượng tòa giai diệc như thị 。như thị triển chuyển nhất thiết chúng tăng diệc
T23n1435_p0433a29║ như thị 。như thị triển chuyển chí xứ xứ tự trung 。giai như thị đắc đa vật 。
T23n1435_p0433b01║ trì y bộc lai nhập kì hoàn 。nhĩ thời chư tỉ khâu tại kì hoàn môn biên
T23n1435_p0433b02║ kinh hành 。dao kiến bạt nan đà lai 。tác thị ngôn 。thị bạt nan đà thích tử
T23n1435_p0433b03║ vô tàm vô quý 。hữu kiến văn nghi tội 。đa dục vô áp trì thị y
T23n1435_p0433b04║ phốc lai 。tiêm tiêm cận dĩ 。chư tỉ khâu vấn bạt nan đà 。hà xứ đắc
T23n1435_p0433b05║ thị đa y vật lai 。bạt nan đà quảng thuyết thượng sự 。thị trung hữu tỉ khâu 。
T23n1435_p0433b06║ thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm hiềm hận ngôn 。vân hà tỉ
T23n1435_p0433b07║ khâu dư xứ an cư dư xứ thụ vật 。chư tỉ khâu chủng chủng a trái bạt
T23n1435_p0433b08║ nan đà dĩ 。thị sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên hòa hợp tăng 。phật tri
T23n1435_p0433b09║ cố vấn bạt nan đà 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ 。thế tôn 。phật
T23n1435_p0433b10║ chủng chủng nhân duyên a trái bạt nan đà 。vân hà danh tỉ khâu 。dư xứ an
T23n1435_p0433b11║ cư dư xứ thụ vật 。phật đãn a trái nhi vị kế giới 。
T23n1435_p0433b12║ phật phục kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。dữ đa tỉ khâu an cư 。chư bạch
T23n1435_p0433b13║ y cư sĩ kiến đa chúng tăng 。vi tác phòng xá y gia trung y an cư
T23n1435_p0433b14║ y 。phật hậu tuế hoàn kì hoàn an cư 。thị xứ hữu nhị trường lão tỉ khâu
T23n1435_p0433b15║ an cư 。thử chư cư sĩ tâm niệm 。ngã đẳng diệc đương như khứ niên thí
T23n1435_p0433b16║ pháp 。linh chư tỉ khâu đắc y 。ngã đắc bố thí phúc bất đoán tuyệt 。thử
T23n1435_p0433b17║ chư cư sĩ như tiền sở thí 。đa trì y vật chí thử trụ xứ 。bố thí
T23n1435_p0433b18║ thử nhị trường lão 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。thị y vật phân đa 。ngã
T23n1435_p0433b19║ đẳng nhược phân tri đắc hà tội 。cánh bất cảm phân 。bạt nan đà thích tử hạ
T23n1435_p0433b20║ mạt nguyệt du hành 。tùng nhất trụ xứ đáo nhất trụ xứ 。biến quan chư trụ xứ
T23n1435_p0433b21║ an cư tăng số sở đắc thí vật đa thiểu 。hựu tác thị niệm 。phật khứ
T23n1435_p0433b22║ niên an cư xứ 。thị trung tất đa hữu thí vật 。kim đương nghệ bỉ 。niệm
T23n1435_p0433b23║ dĩ tiện khứ 。thị nhị trường lão dao kiến dĩ 。tùng toạ khởi nghênh dữ toạ xứ
T23n1435_p0433b24║ vấn tấn 。bạt nan đà toạ dĩ tiểu mặc nhiên trụ 。vấn thị trường lão 。thị
T23n1435_p0433b25║ xứ chúng tăng an cư hữu thí vật bất 。đáp ngôn hữu 。vấn ngôn 。phân vị 。
T23n1435_p0433b26║ đáp ngôn 。vị phân 。hà dĩ cố 。trường lão đáp ngôn 。thị y vật đa 。
T23n1435_p0433b27║ ngã đẳng nhân thiểu 。nhược phân bất tri đắc hà tội 。bạt nan đà ngôn 。nhữ
T23n1435_p0433b28║ vị phân giả hảo 。nhược phân tri nhữ đẳng đắc hà tội 。nhị trường lão ngữ bạt
T23n1435_p0433b29║ nan đà 。nhữ năng phân bất 。đáp ngôn năng 。bạt nan đà ngôn 。thử trung ưng
T23n1435_p0433c01║ tác yết ma 。bất đắc trực phân 。thời nhị trường lão tận trì y xuất 。trước
T23n1435_p0433c02║ bạt nan đà tiền bạt nan đà phân thị y tác tam phân 。ngữ ngôn 。nhữ nhị
T23n1435_p0433c03║ nhân toạ nhất tụ biên 。tự toạ nhị tụ gian 。ngữ ngôn 。nhữ trường lão nhất
T23n1435_p0433c04║ tâm thính 。yết ma ngôn 。nhữ đẳng nhị nhân nhất tụ y danh vi tam 。ngã
T23n1435_p0433c05║ nhất nhân nhị tụ y danh vi tam 。thị yết ma hảo bất 。đáp ngôn 。thiện
T23n1435_p0433c06║ hảo 。trì thị y khoã phọc dục đam khứ 。nhị trường lão ngôn 。thị tụ y
T23n1435_p0433c07║ ngã đẳng vị phân 。vân hà tiện khứ 。bạt nan đà ngôn 。ngã nhược dữ nhữ phân
T23n1435_p0433c08║ giả 。thị trung nhất hảo y 。ưng dữ tri pháp nhân 。nhiên hậu đương phân 。đáp
T23n1435_p0433c09║ ngôn 。đương dữ 。tức trì nhất thượng giá y xuất trước nhất biên 。phân dư y
T23n1435_p0433c10║ tác nhị phân dữ nhị trường lão 。bạt nan đà tức khoã phọc đa y vật 。đam
T23n1435_p0433c11║ phụ đáo kì hoàn 。chư tỉ khâu kì hoàn môn biên kinh hành 。dao kiến bạt
T23n1435_p0433c12║ nan đà lai 。tự tướng vị ngôn 。thử vô tàm vô quý 。hữu kiến văn nghi
T23n1435_p0433c13║ tội 。đa dục vô áp 。nhân lai tiêm tiêm cận dĩ vấn ngôn 。bạt nan đà 。
T23n1435_p0433c14║ nhữ tùng hà xứ đắc thị đa y vật lai 。bạt nan đà hướng chư tỉ khâu
T23n1435_p0433c15║ quảng thuyết thượng sự 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。
T23n1435_p0433c16║ văn thị sự tâm hiềm hận 。chủng chủng a trái bạt nan đà 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0433c17║ khâu 。cố đoạt nhị trường lão vật 。a trái dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ
T23n1435_p0433c18║ thị nhân duyên hòa hợp chúng tăng 。phật tri cố vấn bạt nan đà 。nhữ thật nhĩ
T23n1435_p0433c19║ bất 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng a trái bạt nan đà 。nhữ
T23n1435_p0433c20║ vân hà khi cuống 。cố đoạt thị trường lão tỉ khâu vật 。chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0433c21║ trái dĩ ngữ chư tỉ khâu 。thị bạt nan đà 。phi đãn kim thế đoạt thị nhị
T23n1435_p0433c22║ trường lão tỉ khâu vật 。thị bạt nan đà 。tiên thế khi cuống thị nhị trường lão
T23n1435_p0433c23║ tỉ khâu đoạt vật 。thị sự trung gian kim thính 。quá khứ thế hà khúc trung
T23n1435_p0433c24║ hữu nhị thát 。tại thị trung trụ 。hà biên đắc nhất lí ngư 。vô năng phân
T23n1435_p0433c25║ giả 。nhị thát thủ trụ 。hữu dã can lai ẩm thuỷ 。kiến dĩ vấn ngôn 。a
T23n1435_p0433c26║ cữu nhữ tác hà đẳng 。thát ngôn 。ngoại sanh 。ngã đẳng đắc thử đại ngư bất
T23n1435_p0433c27║ năng phân 。nhữ năng vi ngã phân bất 。đáp ngôn năng 。thử trung ưng y kinh
T23n1435_p0433c28║ thư ngữ phân 。bất đắc trực nhĩ phân 。thời dã can tức phân ngư tác tam phân 。
T23n1435_p0433c29║ đầu vi nhất phân 。vĩ vi nhất phân 。trung gian phì giả tác nhất phân 。tác
T23n1435_p0434a01║ tam phân dĩ vấn ngôn 。thùy hí cận ngạn hành 。đáp ngôn 。thử thị 。thùy hí
T23n1435_p0434a02║ nhập thâm thuỷ hành 。đáp ngôn 。thử thị 。thời dã can ngôn 。nhữ nhất tâm thính
T23n1435_p0434a03║ thuyết kinh thư ngôn 。cận ngạn hành giả dữ vĩ 。nhập thâm thuỷ hành giả dữ đầu 。
T23n1435_p0434a04║ trung gian thân phân dữ tri pháp giả 。nhĩ thời dã can khẩu hàm thị đại ngư
T23n1435_p0434a05║ thân quy khứ 。phụ kiến trì thị đại ngư lai 。thuyết kệ vấn ngôn 。thiện tai trí
T23n1435_p0434a06║ giả 。hà xứ đắc thị mãn khẩu vô đầu vô vĩ lí ngư lai 。đáp ngôn 。hữu
T23n1435_p0434a07║ ngu si bất tri đoán sự hí đấu tránh giả 。trí giả nhân thị đắc vi vương
T23n1435_p0434a08║ giả 。đắc tăng khố tạng 。thử vô đầu vĩ ngư 。ngã dĩ đoán sự cố đắc 。phật
T23n1435_p0434a09║ ngữ chư tỉ khâu 。nhữ vị thử nhị thát 。khởi dị nhân hồ 。tức kim nhị trường
T23n1435_p0434a10║ lão tỉ khâu thị 。thời dã can giả 。khởi dị nhân hồ 。kim bạt nan đà
T23n1435_p0434a11║ thị 。nhĩ thời bạt nan đà đoạt thát vật cố 。kim thế diệc đoạt 。phật chủng chủng
T23n1435_p0434a12║ nhân duyên a trái bạt nan đà dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật bất ưng
T23n1435_p0434a13║ dư xứ an cư dư xứ thủ vật 。nhược thủ đắc đột cát la 。
T23n1435_p0434a14║ a nan hữu cộng hành đệ tử 。danh trực tín 。nhuyễn thiện hảo nhân 。thường nhập
T23n1435_p0434a15║ xuất nhất cư sĩ xá 。thị cư sĩ hữu nhị nhi 。cư sĩ đắc trùng bệnh 。
T23n1435_p0434a16║ trực tín tỉ khâu vãng vấn tấn 。cư sĩ dữ thí toạ xứ 。cộng tướng vấn tấn 。
T23n1435_p0434a17║ thị cư sĩ tiểu mặc nhiên dĩ 。ngữ trực tín tỉ khâu 。nhược ngã tử hậu quan
T23n1435_p0434a18║ ngã nhị nhi 。nhược hữu hảo giả đương dữ hộ dược 。tác thị ngữ dĩ tiện
T23n1435_p0434a19║ mệnh chung 。thị trực tín tỉ khâu 。tức quan thiện hảo nhi tiện dữ hộ dược 。
T23n1435_p0434a20║ đệ nhị nhi sách phân vật 。đắc hộ dược giả bất dữ 。thời tiểu nhi đáo a
T23n1435_p0434a21║ nan sở 。ngôn trực tín tỉ khâu 。a nan tiện tấn trực tín tỉ khâu 。trực
T23n1435_p0434a22║ tín tỉ khâu thị thích chủng tử 。ngữ ngũ bá thích tử ngôn 。vi ngã cầu thỉnh
T23n1435_p0434a23║ hòa thượng thính ngã sám hối 。đáp ngôn 。vân hà năng linh nhữ đắc sám hối 。
T23n1435_p0434a24║ trực tín ngôn 。nhữ đẳng tận vi ngã tương nam nữ tiểu nhi nghệ hòa thượng
T23n1435_p0434a25║ sở 。đầu diện lễ túc tại tiền toạ 。hòa thượng tất đương vi nhữ đẳng thuyết pháp 。
T23n1435_p0434a26║ hòa thượng thuyết pháp mặc nhiên dĩ 。nhữ đẳng tận lưu chư tiểu nhi tiện xả khứ 。
T23n1435_p0434a27║ hòa thượng tất đương ngôn 。nhữ đẳng tương thị chư tiểu nhi khứ 。tác thị ngữ thời
T23n1435_p0434a28║ nhữ đẳng đương ngôn 。thính trực tín tỉ khâu sám hối giả 。ngã đương tương khứ 。
T23n1435_p0434a29║ chư thích tử ngôn nhĩ 。thời tức ngũ bá chư thích tử 。như trực tín tỉ
T23n1435_p0434b01║ khâu giáo 。tương tiểu nam nữ chí a nan sở 。đầu diện lễ túc tại tiền toạ 。
T23n1435_p0434b02║ a nan vi thuyết pháp dĩ mặc nhiên 。chư thích tử lưu chư tiểu nhi tiện xả
T23n1435_p0434b03║ khứ 。thời chư tiểu nhi đề khốc 。a nan ngữ ngôn 。tương chư tiểu nhi khứ 。
T23n1435_p0434b04║ bỉ ngôn 。nhược thính trực tín tỉ khâu sám hối giả ngã đương tương khứ 。a nan
T23n1435_p0434b05║ tư lượng dĩ ngữ chư thích tử ngôn 。ngã thính sám hối 。a nan hậu ngữ
T23n1435_p0434b06║ đệ tử 。nhữ đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0434b07║ hữu nhị tỉ khâu 。cộng tác thiện tri thức 。nhất danh chiên đà la 。nhị danh
T23n1435_p0434b08║ tô đà di chiên đà la tỉ khâu 。hữu tăng già lê dục mậu dị 。tô đà
T23n1435_p0434b09║ di tỉ khâu tu tăng già lê 。chiên đà la trí tăng già lê trước phòng trung 。
T23n1435_p0434b10║ tô đà di vị chiên đà la dục mậu thị y 。ngã kim tu chi tiện thí
T23n1435_p0434b11║ trước khán 。nhược khả thân giả ngã tiện thủ chi 。chiên đà la nhập kiến trước kỉ
T23n1435_p0434b12║ y tiện ngữ ngôn 。nhữ đắc ba la di 。tô đà di ngôn 。hà dĩ cố 。
T23n1435_p0434b13║ đáp ngôn 。nhữ đạo tâm trước ngã y 。tô đà di ngôn 。bất nhĩ 。nhữ dục
T23n1435_p0434b14║ mậu tăng già lê 。ngã tu chi 。nhữ xuất hậu ngã thủ thí trước khán nhĩ 。
T23n1435_p0434b15║ thời tô đà di tâm sinh nghi hối 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị
T23n1435_p0434b16║ sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。đáp ngôn 。ngã dĩ
T23n1435_p0434b17║ đồng ý thủ 。phật ngôn 。nhược dĩ đồng ý thủ vô tội 。tùng kim nhật phi
T23n1435_p0434b18║ đồng ý vật bất ưng thủ 。nhược thủ đắc tội 。hữu ngũ chủng đồng ý thủ 。
T23n1435_p0434b19║ nhất khả tín thiện tri thức 。nhị nhân hiện tại 。tam vật hiện tại 。tứ thủ
T23n1435_p0434b20║ thời bạch tha 。ngũ thủ bỉ tất hoan hỉ 。thị danh ngũ chủng 。hữu nhị tỉ
T23n1435_p0434b21║ khâu cộng vi thiện tri thức 。nhất danh tu thi ma 。nhị danh hòa tu đạt 。
T23n1435_p0434b22║ tu thi ma năng tài cát y 。hòa tu đạt tu tài cát y 。trì y tài
T23n1435_p0434b23║ đáo tu thi ma sở 。vấn ngôn 。thùy năng cát tiệt thị y giả 。ngã đương
T23n1435_p0434b24║ dữ thị nhân bát 。tu thi ma ngôn 。ngã năng dữ nhữ tài cát y 。nhữ
T23n1435_p0434b25║ dữ ngã bát bất 。đáp ngôn năng 。tu thi ma ngôn 。nhược năng dữ ngã bát
T23n1435_p0434b26║ giả 。lưu y tài trước ngã biên khứ 。tức tiện lưu y khứ 。hậu tu thi
T23n1435_p0434b27║ ma tức dữ tài cát 。phúng lưỡng hướng xuất diệp quyển điệp dĩ hoàn chủ 。ngữ
T23n1435_p0434b28║ ngôn 。ngã dụng nhữ y tài tác y ngật 。nhữ dữ ngã ngoã bát lai 。hòa
T23n1435_p0434b29║ tu đạt ngôn 。nhữ thị khách tác bần cùng 。bất năng tự hoạt nhân da 。đáp
T23n1435_p0434c01║ ngôn 。nhữ bất tri da ngã thị 。tức thời hòa tu đạt 。tịnh tẩy bát trước
T23n1435_p0434c02║ nhất diện vị dữ tiện xuất khứ 。thời tu thi ma tác tự vật tưởng thủ trì
T23n1435_p0434c03║ khứ 。hòa tu đạt lai bất kiến bát 。ngữ tu thi ma ngôn 。thiện tri thức 。
T23n1435_p0434c04║ nhữ đắc ba la di 。hà dĩ cố 。nhữ dĩ đạo tâm thủ ngã bát 。tu
T23n1435_p0434c05║ thi ma sinh nghi hối 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0434c06║ phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。đáp ngôn 。ngã dĩ tự vật tưởng
T23n1435_p0434c07║ thủ 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật bất ưng vi thủ vật cố dữ tha
T23n1435_p0434c08║ tác 。nhược vi thủ vật cố tác đắc đột cát la 。bất phạm giả 。nhược bỉ
T23n1435_p0434c09║ ngôn 。nhữ hữu sự ngã đương đại nhữ tác 。ngã nhược thủ tăng phòng 。nhữ đương đại
T23n1435_p0434c10║ ngã nghênh thực phân 。như thị vô tội 。
T23n1435_p0434c11║ hữu nhị khách tỉ khâu 。nhất danh a dật đa 。nhị danh xá ma đạt đa 。
T23n1435_p0434c12║ thị nhị khách tỉ khâu hướng mộ lai 。xá ma đạt đa tỉ khâu trước tân nhiễm
T23n1435_p0434c13║ hảo y 。a dật đa kiến thị y tức sinh tham tâm 。thị nhị nhân cộng phòng
T23n1435_p0434c14║ xá tú 。các tự quyển điệp thị y triền khoã trí nhất xứ 。dĩ tiểu nhân duyên
T23n1435_p0434c15║ cố thị y dị bản xứ 。a dật đa tỉ khâu 。dạ vị hiểu vị kỉ y
T23n1435_p0434c16║ thị xá ma đạt đa y 。dĩ đạo tâm nhi trì khứ 。địa liễu khán nãi thị
T23n1435_p0434c17║ kỉ y 。tâm sinh nghi 。ngã tương vô dĩ tự đạo y cố đắc ba la di
T23n1435_p0434c18║ da 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm thủ 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0434c19║ ngã dĩ đạo tâm thủ 。phật ngôn 。tiên tác cố vô tội 。tùng kim nhật tự
T23n1435_p0434c20║ y bất ưng dĩ đạo tâm thủ 。nhược đạo tâm thủ đắc thâu lan già 。phóng trư
T23n1435_p0434c21║ nhân thất trư 。chư tặc tại kì hoàn tiệm trung 。sát trư thủ hảo nhục trì khứ 。
T23n1435_p0434c22║ lưu trường trước tiệm trung 。chư tỉ khâu tảo khởi khí thực 。kiến thị trường ngữ đệ
T23n1435_p0434c23║ tử ngôn 。trì thử trường chử 。ngã khí phạn thực khứ 。phóng trư nhân bất kiến 。
T23n1435_p0434c24║ cầu mịch đáo thị trung 。dao kiến yên tiện vãng khán 。kiến chử trư trường 。vấn
T23n1435_p0434c25║ ngôn 。chư tỉ khâu thử trung chử hà đẳng 。đáp ngôn 。ngã chử trư trường 。
T23n1435_p0434c26║ phóng trư nhân ngôn 。ngã thất trư 。nhữ đẳng chử trư trường 。nhữ tất thâu ngã
T23n1435_p0434c27║ trư 。chư tỉ khâu đáp ngôn 。ngã đẳng bất thâu nhữ trư 。ngã ư tiệm trung
T23n1435_p0434c28║ đắc thị trường nhĩ 。phóng trư nhân ngôn 。chư tỉ khâu ngữ ngã thật 。chư tỉ
T23n1435_p0434c29║ khâu nhược bất khẳng ngữ ngã thật 。ngã đương hướng quan ngôn 。ngôn dĩ quan nhân vấn
T23n1435_p0435a01║ tỉ khâu ngôn 。nhữ thật thâu trư da 。tỉ khâu ngôn 。bất ngã tự ư kì
T23n1435_p0435a02║ hoàn tiệm trung đắc 。quan nhân ngôn 。thử chư tỉ khâu chung bất năng sát trư 。tức
T23n1435_p0435a03║ phóng tỉ khâu linh khứ 。dư thời nhược không địa kiến trư trường mạc phục thủ 。thị
T23n1435_p0435a04║ tỉ khâu ư thị tránh tụng sự biên đắc thoát 。chư tỉ khâu văn thị sự bạch
T23n1435_p0435a05║ phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật như thị bất tịnh khí vật bất ưng thủ 。nhược
T23n1435_p0435a06║ thủ đắc đột cát la 。hữu thủ cam giá viên nhân thất cam giá 。thủ đa la
T23n1435_p0435a07║ viên nhân thất đa la quả diệc như thị 。hữu chư nhân dân thân lí tử 。dĩ
T23n1435_p0435a08║ bạch [điệp *mao ]khoã khí trước tử nhân xứ 。thời a nan du hành thị trung 。kiến tiện
T23n1435_p0435a09║ trì khứ 。tử nhân tức động 。ngữ a nan ngôn 。mạc đoạt ngã y 。a nan
T23n1435_p0435a10║ hoàn dĩ [điệp *mao ]phú tử nhân dĩ khứ 。a nan đáo kì hoàn ngữ chư tỉ khâu
T23n1435_p0435a11║ ngôn 。mỗ xứ tử nhân dĩ [điệp *mao ]phú 。hữu tỉ khâu 。danh hắc a nan 。hung
T23n1435_p0435a12║ kiện hữu lực 。vấn a nan ngôn 。tại hà xứ 。đáp ngôn 。tại bỉ xứ 。
T23n1435_p0435a13║ tức tiện vãng thủ 。thời tử nhân tiện động 。ngữ hắc a nan ngôn 。đoạt ngã
T23n1435_p0435a14║ y 。hắc a nan mạ ngôn 。tiểu quỷ tế quỷ 。nhữ hà xứ hữu thị y 。
T23n1435_p0435a15║ nhữ dĩ tham trước thị y cố 。sinh thử quỷ trung 。hắc a nan trì y tại
T23n1435_p0435a16║ tiền khứ 。tử thi đề khốc trục hậu 。hắc a nan trì thị [điệp *mao ]nhập kì
T23n1435_p0435a17║ hoàn trung 。kì hoàn trung hữu đại uy đức chư thiên quỷ thần 。bất thính thị tiểu
T23n1435_p0435a18║ quỷ nhập 。thời tử thi đoạ kì hoàn tiệm trung 。thời hắc a nan dĩ [điệp *mao ]kì
T23n1435_p0435a19║ chư tỉ khâu ngôn 。thử thị tử nhân y ngã trì lai 。chư tỉ khâu vấn
T23n1435_p0435a20║ ngôn 。tử nhân kim tại hà xứ 。đáp ngôn 。tại kì hoàn tiệm trung 。chư tỉ
T23n1435_p0435a21║ khâu sinh nghi 。thị sự vân hà 。tức dĩ bạch phật 。phật ngữ hắc a nan 。
T23n1435_p0435a22║ hoàn tương tử thi khứ trí bản xứ 。hoàn dĩ bạch [điệp *mao ]phú 。hành thời đương tại
T23n1435_p0435a23║ hậu 。mạc tại tiền 。tại tả biên hành 。mạc tại hữu biên 。cận đầu biên 。
T23n1435_p0435a24║ mạc cận túc 。vật linh đả nhữ 。phật dĩ thị nhân duyên ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0435a25║ tùng kim nhật tử thi nhược vị hoại 。bất ưng thủ y 。nhược thủ đắc đột cát
T23n1435_p0435a26║ la 。hữu nhất tỉ khâu phúc đức 。hỉ đắc tô du mật thạch mật 。nhất cổ
T23n1435_p0435a27║ khách kiến thị tỉ khâu ngữ ngôn 。đại đức 。nhữ tu tô du mật thạch mật 。
T23n1435_p0435a28║ lai chí ngã xá ngã đương dữ nhữ 。tỉ khâu ngôn nhĩ 。thị tỉ khâu hữu cộng
T23n1435_p0435a29║ hành đệ tử 。văn tác thị niệm 。thử cổ khách thường thỉnh ngã hòa thượng 。tự
T23n1435_p0435b01║ tứ dữ tô du mật thạch mật 。ngã kim đương vãng thí chi 。thật năng dữ bất 。
T23n1435_p0435b02║ như thị tư duy dĩ 。quá số nhật vãng sách ngũ thăng tô 。cổ khách tức
T23n1435_p0435b03║ dữ 。thị đệ tử trì trước thực trung dữ hòa thượng 。quá thiểu thời 。cổ khách
T23n1435_p0435b04║ kiến thị tỉ khâu ngữ ngôn 。đại đức 。hà dĩ bất sách phạn nhục canh đẳng 。
T23n1435_p0435b05║ đãn sách ngũ thăng tô da 。tỉ khâu ngôn 。nhữ đạo hà đẳng 。đáp ngôn 。đại
T23n1435_p0435b06║ đức đệ tử lai 。sách ngũ thăng tô bất sách dư 。tỉ khâu ngôn hảo 。nhược
T23n1435_p0435b07║ canh sách dư đương dữ 。thị tỉ khâu đáo đệ tử sở ngôn 。nhữ đắc ba la
T23n1435_p0435b08║ di 。đệ tử ngôn 。hà dĩ cố 。cổ khách bất dữ 。nhữ nhữ triếp thủ
T23n1435_p0435b09║ cổ khách ngũ thăng tô 。cố đệ tử 。ngôn ngã phi bất dữ 。thủ thị cổ
T23n1435_p0435b10║ khách thường tự 。ngôn thỉnh hòa thượng dữ tô du mật thạch mật 。ngã thí vãng sách 。
T23n1435_p0435b11║ khán vi thật năng dữ bất 。đắc tô hoàn trước hòa thượng thực trung 。ngã bất tự
T23n1435_p0435b12║ dụng 。thị đệ tử sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự
T23n1435_p0435b13║ bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。cố vọng ngữ cố 。đắc ba dạ
T23n1435_p0435b14║ đề 。du mật thạch mật diệc như thị 。hữu nhất trụ xứ 。lâm trung hổ sát
T23n1435_p0435b15║ lộc thực nhục 。dư cốt nhục tại 。chư tỉ khâu thực hậu kinh hành lâm trung 。
T23n1435_p0435b16║ kiến thử tàn lộc 。kiến dĩ tự tướng ngữ ngôn 。trì thử tàn lộc trước phòng trung 。
T23n1435_p0435b17║ minh nhật đương thực 。chư tỉ khâu trì quy trước phòng trung dĩ 。hổ cơ hoàn chí
T23n1435_p0435b18║ bản xứ 。cầu lộc bất đắc 。nhiễu kì hoàn tinh xá hống 。phật tri cố vấn 。
T23n1435_p0435b19║ a nan 。hổ hà dĩ cố hống 。a nan ngôn 。chư tỉ khâu trì hổ tàn
T23n1435_p0435b20║ cốt nhục trước phòng trung 。thị cố hống 。phật ngôn 。tùng kim nhật hổ tàn cốt
T23n1435_p0435b21║ nhục bất ưng thủ 。nhược thủ đắc đột cát la 。hà dĩ cố 。hổ ư nhục
T23n1435_p0435b22║ bất đoán vọng cố 。nhược sư tử tàn nhục khả thủ 。hà dĩ cố đoán vọng cố
T23n1435_p0435b23║ (đệ nhị ba la di cánh )。
T23n1435_p0435b24║     đệ thập tụng sát giới
T23n1435_p0435b25║ phật tại bà kì quốc bà cầu mạt hà biên 。phật dữ bà cầu mạt chư
T23n1435_p0435b26║ tỉ khâu 。kế bất sát giới ngôn 。tiên tác vô tội 。thị chư tỉ khâu sinh
T23n1435_p0435b27║ nghi hối 。ngã đa vi chư tỉ khâu 。tán thán tử linh phát tử tâm nhi sát 。
T23n1435_p0435b28║ bất tri hà thời thị tiên 。phật ngôn 。vị kế giới tiền bà cầu mạt chư
T23n1435_p0435b29║ tỉ khâu nhất thiết thời bất phạm 。cố thuyết tiên tác vô tội 。hữu nhất tỉ khâu 。
T23n1435_p0435c01║ dĩ phi nhân tưởng sát nhân 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la
T23n1435_p0435c02║ di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhân tác nhân tưởng sát 。đắc ba la
T23n1435_p0435c03║ di 。nhân tác phi nhân tưởng sát 。đắc ba la di 。nhân trung sinh nghi sát 。
T23n1435_p0435c04║ đắc ba la di phi nhân phi nhân tưởng sát 。đắc thâu lan già 。phi nhân nhân
T23n1435_p0435c05║ tưởng sát 。đắc thâu lan già 。phi nhân trung sinh nghi sát 。đắc thâu lan già 。
T23n1435_p0435c06║ hữu nhất tỉ khâu cửu lai bệnh 。hữu tướng thức tỉ khâu lai vấn tấn 。bệnh nhân
T23n1435_p0435c07║ ngôn 。mịch đao dữ ngã 。tỉ khâu ngôn 。dụng tác hà đẳng 。bệnh nhân ngôn 。
T23n1435_p0435c08║ đãn dữ ngã lai 。tức trì đao dữ 。bệnh nhân đắc đao 。trì nhập phòng toạ
T23n1435_p0435c09║ sàng 。dĩ tự cát ân 。thị tướng thức tỉ khâu 。quá ngũ lục nhật dĩ sinh
T23n1435_p0435c10║ nghi 。thị bệnh nhân trì đao nhập phòng 。ngũ lục nhật bất xuất 。bất hoàn ngã
T23n1435_p0435c11║ đao 。vi tác hà đẳng 。tức nhập phòng khán 。kiến bệnh tỉ khâu tử đao tại
T23n1435_p0435c12║ địa 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。thị bệnh nhân tử 。thị ngã nhân duyên 。
T23n1435_p0435c13║ nhược bỉ sách đao 。ngã bất dữ giả tắc bất tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。
T23n1435_p0435c14║ ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。
T23n1435_p0435c15║ tùng kim nhật bất ưng linh bệnh nhân đắc đao 。nhược linh đắc đao đắc đột cát
T23n1435_p0435c16║ la 。hữu tỉ khâu 。thường nhập xuất nhất cư sĩ xá 。thị tỉ khâu tảo khởi
T23n1435_p0435c17║ trước y trì bát nhập cư sĩ xá 。cư sĩ hành bất tại 。kì phụ vi phu
T23n1435_p0435c18║ tòa xứ 。toạ dĩ cộng tướng vấn tấn 。tiểu mặc nhiên dĩ ngữ tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0435c19║ cộng tác dâm dục lai 。tỉ khâu ngôn 。mạc tác thị ngữ 。nhữ phu thậm ác 。
T23n1435_p0435c20║ phụ ngôn 。ngã năng linh thiện 。tỉ khâu xuất hậu 。tức dữ phu độc dược 。thị
T23n1435_p0435c21║ cư sĩ thực tức tử 。hậu thời tỉ khâu 。trước y trì bát phục đáo cư sĩ
T23n1435_p0435c22║ xá 。thị phụ dữ phu toạ xứ 。toạ dĩ cộng tướng vấn tấn 。tiểu mặc nhiên
T23n1435_p0435c23║ dĩ ngữ tỉ khâu ngôn 。cộng tác dâm dục lai 。tỉ khâu ngôn 。tỉ mạc tác
T23n1435_p0435c24║ thị ngữ 。ngã đoán dâm dục nhân 。bỉ ngôn 。nhữ tiên hà bất ngữ ngã thị
T23n1435_p0435c25║ đoán dâm dục nhân 。ngã vi nhữ cố sát phu 。nhi kim phương ngôn ngã đoán dâm
T23n1435_p0435c26║ dục nhân da 。tỉ khâu ngôn 。ngã bất giáo nhữ sát phu 。bỉ ngôn 。nhữ tiên
T23n1435_p0435c27║ ngôn 。ngã phu thậm ác 。tỉ khâu ngôn 。ngã đãn ngôn 。nhữ phu ác tính 。
T23n1435_p0435c28║ bất giáo nhữ sát 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。
T23n1435_p0435c29║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。hữu nhất tỉ khâu 。thường nhập xuất nhất
T23n1435_p0436a01║ cư sĩ xá 。thị tỉ khâu trung tiền trước y trì bát nhập cư sĩ xá 。cư
T23n1435_p0436a02║ sĩ bệnh 。phụ ngữ tỉ khâu ngôn 。cộng tác dâm dục lai 。tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0436a03║ phu bệnh 。vân hà tác thị ngữ 。đáp ngôn 。ngã năng linh vô bệnh 。tỉ khâu
T23n1435_p0436a04║ xuất hậu 。phụ tức dĩ độc dược sát phu 。tỉ khâu hậu thời 。phục trước y
T23n1435_p0436a05║ trì bát đáo kì xá 。phụ ngôn 。tác dâm dục lai 。tỉ khâu ngôn 。ngã đoán
T23n1435_p0436a06║ dâm dục nhân 。nhữ mạc tác thị ngữ 。kì phụ ngôn 。ngã vi nhữ cố sát
T23n1435_p0436a07║ phu 。nhữ kim vân hà phương ngôn ngã đoán dâm dục nhân 。tỉ khâu ngôn 。ngã
T23n1435_p0436a08║ bất giáo nhữ sát phu 。ngã ngôn 。nhữ phu bệnh vân hà tác thử ngôn 。thị
T23n1435_p0436a09║ tỉ khâu sinh nghi 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。tỉ khâu
T23n1435_p0436a10║ sát tâm đả nhân 。thị nhân nhược tử 。đắc ba la di 。nhược bất tử đắc
T23n1435_p0436a11║ thâu lan già 。tỉ khâu dĩ sát tâm đả nhân 。thị nhân vị tử khuể 。tỉ
T23n1435_p0436a12║ khâu nhược cuồng nhược phản giới 。đắc thâu lan già 。tỉ khâu sân mẫu đoạ thai nhược
T23n1435_p0436a13║ mẫu tử 。đắc ba la di 。nhược nhi tử đắc thâu lan già 。nhược câu tử
T23n1435_p0436a14║ đắc ba la di 。câu bất tử đắc thâu lan già 。nhược sân nhi cố đoạ mẫu
T23n1435_p0436a15║ thai 。nhược nhi tử đắc ba la di 。nhược mẫu tử đắc thâu lan già 。nhược
T23n1435_p0436a16║ câu tử đắc ba la di 。câu bất tử đắc thâu lan già 。tỉ khâu đoạ tha
T23n1435_p0436a17║ thai nhược động thai 。thị nhân tử dĩ sản xuất 。đắc ba la di 。nhược thai
T23n1435_p0436a18║ thị quỷ 。tử dĩ sản xuất 。đắc thâu lan già 。nhược thai thị súc sinh 。tử
T23n1435_p0436a19║ dĩ sản xuất 。đắc ba dạ đề 。tỉ khâu ni diệc như thị 。hữu nhất tỉ
T23n1435_p0436a20║ khâu bệnh 。ngữ khán bệnh nhân ngôn 。ngã dục đắc tô tì la tương 。khán bệnh
T23n1435_p0436a21║ nhân tức dữ ẩm dĩ tiện tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba
T23n1435_p0436a22║ la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。hữu nhất phạm chí bệnh
T23n1435_p0436a23║ giới 瘙。đáo chư tỉ khâu sở ngôn 。ngã nhược đắc tô tì la tương đương
T23n1435_p0436a24║ đắc sai 。tỉ khâu ngôn 。nhữ thị bần cùng khí nhi phúc trung thường không 。hà
T23n1435_p0436a25║ cố sinh thử sang 。đáp ngôn 。ngã tằng hữu thị sang 。ẩm thị tương đắc sai 。
T23n1435_p0436a26║ tỉ khâu dữ tương 。ẩm dĩ tiện tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô
T23n1435_p0436a27║ đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。hữu nhất nhân 。
T23n1435_p0436a28║ quán tại mộc đầu cực thụ khổ não 。hữu nhất trủng gian tỉ khâu 。đáo tử nhân
T23n1435_p0436a29║ xứ quan vô thường 。kiến thử nhân 。thử nhân ngữ tỉ khâu ngôn 。ngã đắc tô
T23n1435_p0436b01║ tì la tương 。đương đắc hoạt 。tỉ khâu tức dữ 。ẩm dĩ tiện tử 。tỉ
T23n1435_p0436b02║ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0436b03║ ngôn 。vô tội 。hữu nhất nhân 。bí tiệt thủ túc trước kì hoàn tiệm trung 。chư
T23n1435_p0436b04║ tỉ khâu ni vi thính pháp cố lai đáo kì hoàn 。văn thị nhân đề khốc thanh 。
T23n1435_p0436b05║ nữ nhân khinh táo tiện vãng tựu quan 。cộng tướng ngữ ngôn 。nhược hữu năng dữ thị
T23n1435_p0436b06║ nhân dược 。sứ đắc thời tử giả 。tắc bất cửu thụ khổ não 。trung hữu nhất
T23n1435_p0436b07║ ngu trực tỉ khâu ni 。dữ tô tì la tương 。thị nhân tức tử 。chư tỉ
T23n1435_p0436b08║ khâu ni ngữ ngôn 。nhữ đắc ba la di 。thị tỉ khâu ni ngôn 。hà dĩ
T23n1435_p0436b09║ cố 。đáp ngôn 。nhữ nhược bất dữ thị nhân tương 。thị nhân bất tử 。thị tỉ
T23n1435_p0436b10║ khâu ni sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0436b11║ phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm dữ 。tỉ khâu ni ngôn 。ngã dục linh
T23n1435_p0436b12║ tảo tử bất cửu thụ khổ cố dữ 。phật ngôn 。thị nhân tử thời 。nhữ tức đắc
T23n1435_p0436b13║ ba la di 。a la tì quốc tăng phòng trung khởi tân xá 。tỉ khâu tại thượng
T23n1435_p0436b14║ tác 。thủ trung tạm đoạ mộc sư đầu thượng tiện tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。
T23n1435_p0436b15║ ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。
T23n1435_p0436b16║ tùng kim nhật tác ưng nhất tâm hảo quan hạ 。phục hữu a la tì quốc tăng
T23n1435_p0436b17║ phòng trung khởi tân xá 。tỉ khâu tại thượng tác 。phủ đoạ sát mộc sư 。tỉ
T23n1435_p0436b18║ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0436b19║ ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật tác ưng nhất tâm hảo quan hạ 。phục hữu a
T23n1435_p0436b20║ la tì quốc tăng phòng trung khởi dục thất 。vãn tài thượng 。tỉ khâu thiểu tài trùng 。
T23n1435_p0436b21║ tróc bất cấm 。tài đoạ sát mộc sư 。chư tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô
T23n1435_p0436b22║ đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà
T23n1435_p0436b23║ tâm 。tỉ khâu ngôn 。nhân thiểu tài trùng 。lực bất cấm cố thất tài 。phật ngôn 。
T23n1435_p0436b24║ vô tội 。tùng kim nhật đương nhất tâm hảo quan hạ 。
T23n1435_p0436b25║ phục hữu a la tì quốc tác trị dục thất 。cố vãn lương thượng 。tỉ khâu
T23n1435_p0436b26║ thiểu lương trùng 。tróc bất cấm cố 。lương đoạ sát mộc sư 。chư tỉ khâu sinh
T23n1435_p0436b27║ nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật tri cố
T23n1435_p0436b28║ vấn 。nhữ dĩ hà tâm 。tỉ khâu ngôn 。chư tỉ khâu thiểu tài lương trùng 。tróc
T23n1435_p0436b29║ bất cấm cố thất 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật tác đương nhất tâm quan 。
T23n1435_p0436c01║ mạc linh sát nhân 。nhược nhân thiểu bất ưng vãn trùng tài 。a la tì quốc
T23n1435_p0436c02║ phú dục thất cố 。nang thịnh nê khiên thượng 。mẫn đoán sát mộc sư 。chư tỉ
T23n1435_p0436c03║ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0436c04║ ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật tác ưng hảo dụng tâm 。mạc linh sát nhân 。hữu nhất
T23n1435_p0436c05║ tỉ khâu 。sơn thượng toạ thiền 。canh hữu nhất tỉ khâu 。tại thượng suy thạch 。đoạ
T23n1435_p0436c06║ toạ thiền tỉ khâu đầu thượng tức tử 。tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba
T23n1435_p0436c07║ la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật dục suy thạch
T23n1435_p0436c08║ thời 。đương xướng ngôn 。thạch lai thạch lai 。hữu nhất tỉ khâu 。tại ngưu quần trung
T23n1435_p0436c09║ hành 。hữu ác tự ngưu 。trục dục xúc tỉ khâu 。tỉ khâu tẩu đoạ nhất tiểu nhi
T23n1435_p0436c10║ thượng 。tiểu nhi tức tử 。tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di
T23n1435_p0436c11║ da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật ưng an tường
T23n1435_p0436c12║ ngưu quần trung hành 。hữu nhất tỉ khâu 。bệnh cửu luy sấu tích lũ 。tác thị
T23n1435_p0436c13║ niệm 。ngã hà dụng thị hoạt 。kim khả tự đầu thâm khanh tử 。tức tự đầu
T23n1435_p0436c14║ khanh 。khanh trung tiên hữu dã can đạm tử nhân 。tỉ khâu đoạ thượng 。dã can
T23n1435_p0436c15║ tử 。tỉ khâu tích tiện đắc trực 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc
T23n1435_p0436c16║ ba dạ đề da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật mạc
T23n1435_p0436c17║ dĩ tiểu nhân duyên tiện tự sát 。hữu nhất tỉ khâu noãn toạ xứ toạ 。dĩ
T23n1435_p0436c18║ y tự phú 。hữu dư tỉ khâu hoán ngôn 。khởi khởi 。thị tỉ khâu ngôn 。vật
T23n1435_p0436c19║ hoán 。ngã khởi ngã khởi tiện tử 。dư tỉ khâu phục trùng hoán ngôn 。khởi khởi 。
T23n1435_p0436c20║ tiện tức tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。
T23n1435_p0436c21║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。tỉ
T23n1435_p0436c22║ khâu cuồng dĩ sát tâm đả tha 。nhược thị nhân tử đắc ba la di 。nhược bất
T23n1435_p0436c23║ tử đắc thâu lan già 。hữu nhất tỉ khâu bệnh cửu 。khán bệnh tỉ khâu khán thị
T23n1435_p0436c24║ cố 。tác thị niệm 。ngã khán lai cửu 。thị bệnh nhân bất tử bất sai 。kim
T23n1435_p0436c25║ bất năng phục khán 。trí linh tử 。thị khán bệnh nhân tiện bất khán cố 。bệnh
T23n1435_p0436c26║ nhân tiện tử 。thị khán bệnh tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di
T23n1435_p0436c27║ da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。
T23n1435_p0436c28║ hữu nhất tỉ khâu bệnh 。đa hữu y bát tài vật 。khán bệnh nhân chiêm thị lai
T23n1435_p0436c29║ cửu 。tác như thị niệm 。ngã kim bất năng phục khán 。trí linh tử 。tài vật
T23n1435_p0437a01║ đương nhập chúng tăng phân 。canh bất khán cố 。bệnh nhân tiện tử 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0437a02║ sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0437a03║ bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。hữu nhất tỉ khâu 。thực bất tiêu
T23n1435_p0437a04║ cố 。dĩ hậu y bí tự triền khoã toạ nhất xứ 。hữu dư tỉ khâu lai
T23n1435_p0437a05║ hoán ngôn 。khởi 。đáp ngôn 。mạc hoán 。ngã khởi ngã khởi đương tử 。hữu dư
T23n1435_p0437a06║ tỉ khâu 。trùng hoán ngôn 。khởi khởi 。tiện tức tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã
T23n1435_p0437a07║ tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba
T23n1435_p0437a08║ la di 。đắc thâu lan già 。hữu nhất tỉ khâu 。ung sang vị thục 。hữu
T23n1435_p0437a09║ nhất tỉ khâu lai phá 。thị tỉ khâu tức tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã
T23n1435_p0437a10║ tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược ung sang
T23n1435_p0437a11║ vị thục phá nhân tử 。đắc thâu lan già 。nhược phá thục ung tử vô tội 。
T23n1435_p0437a12║ hữu nhất tỉ khâu bệnh 。khán bệnh nhân cửu lai dữ cầu tùy bệnh ẩm thực 。
T23n1435_p0437a13║ bất năng đắc 。ngữ bệnh nhân ngôn 。ngã cửu vi nhữ cầu tùy bệnh ẩm thực 。
T23n1435_p0437a14║ bất năng đắc 。kim thú đắc thực tiện đạm 。thị bệnh nhân thú đắc thực 。thực
T23n1435_p0437a15║ cố tiện tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。
T23n1435_p0437a16║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la di 。đắc thâu lan già 。hữu
T23n1435_p0437a17║ nhất tỉ khâu bệnh 。khán bệnh nhân vi đa cầu dược 。nhi bất năng đắc 。thị
T23n1435_p0437a18║ khán bệnh nhân đáo bệnh nhân sở ngôn 。ngã vi nhữ cố cầu tùy bệnh dược 。nhi
T23n1435_p0437a19║ bất năng đắc 。nhữ kim thú đắc dược đương phục 。thị bệnh nhân thú đắc tiện phục
T23n1435_p0437a20║ tức tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị
T23n1435_p0437a21║ sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược thú dữ dược tử giả 。đắc thâu lan già 。nhược
T23n1435_p0437a22║ dữ tùy bệnh dược tử vô tội 。hữu nhất tỉ khâu bệnh 。ngữ khán bệnh nhân ngôn 。
T23n1435_p0437a23║ nhữ phù ngã khởi 。phù ngã toạ 。dữ ngã trước y 。phù ngã xuất phòng toạ 。
T23n1435_p0437a24║ dữ ngã tẩy dục 。dữ ngã trước y 。tương ngã nhật trung 。tương ngã âm trung 。
T23n1435_p0437a25║ hoàn tương ngã phòng trung 。linh ngã toạ 。linh ngã ngoạ 。thị tỉ khâu tức tiện
T23n1435_p0437a26║ tử 。khán bệnh tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị
T23n1435_p0437a27║ sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。toạ thiền tỉ khâu thụy 。hành thiền tỉ khâu 。
T23n1435_p0437a28║ dĩ pháp trượng xúc linh giác 。tức tiện tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương
T23n1435_p0437a29║ vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị tỉ khâu đao phong
T23n1435_p0437b01║ phát 。nhược xúc nhược bất xúc 。tất đương tử cố 。vô tội 。toạ thiền tỉ
T23n1435_p0437b02║ khâu thụy 。hành thiền tỉ khâu dĩ miên 毱trịch linh giác 。tức tiện tử 。thị
T23n1435_p0437b03║ tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0437b04║ phật ngôn 。thị tỉ khâu đao phong phát 。nhược trịch nhược bất trịch 。tất đương tử
T23n1435_p0437b05║ cố 。vô tội 。toạ thiền tỉ khâu thụy 。hữu nhất tỉ khâu 。trì thuỷ quán đầu
T23n1435_p0437b06║ linh giác tức tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。
T23n1435_p0437b07║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị tỉ khâu đao phong phát 。nhược quán nhược bất
T23n1435_p0437b08║ quán 。tất đương tử cố 。vô tội 。thập thất quần chúng trung hữu nhất tiểu nhi
T23n1435_p0437b09║ hí tiếu 。chư tỉ khâu tróc kích 攊。linh đại tiếu cố tiện tử 。thị tỉ
T23n1435_p0437b10║ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0437b11║ tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm 。đáp ngôn 。dĩ hí tiếu cố kích 攊。đại
T23n1435_p0437b12║ tiếu cố tiện tử 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật bất ưng kích 攊nhân 。
T23n1435_p0437b13║ nhược kích 攊đắc ba dạ đề 。hữu nhất cư sĩ đắc tân cốc tân thái 。
T23n1435_p0437b14║ tiên dữ chúng tăng hậu tự đạm 。hữu nhất a lan nhược tỉ khâu 。thường nhập xuất
T23n1435_p0437b15║ thử cư sĩ xá 。thị a lan nhược 。trung tiền trước y trì bát nhập cư sĩ
T23n1435_p0437b16║ xá 。chí toạ xứ toạ cộng tướng vấn tấn 。thị cư sĩ kiến a lan nhược 。
T23n1435_p0437b17║ tác thị niệm 。thị tân cốc tân thái 。đương dữ thử a lan nhược 。bất dữ
T23n1435_p0437b18║ chúng tăng 。tức trì dữ a lan nhược tỉ khâu 。chư tỉ khâu sinh niệm 。thử
T23n1435_p0437b19║ cư sĩ thường đắc tân cốc tân thái 。tiên dữ chúng tăng nhiên hậu tự thực 。kim
T23n1435_p0437b20║ tuế hà dĩ bất dữ chúng tăng da 。chư tỉ khâu tự tướng vấn ngôn 。thùy thị
T23n1435_p0437b21║ bỉ xá nhập xuất tỉ khâu 。hữu tỉ khâu ngôn 。hữu nhất a lan nhược tỉ khâu 。
T23n1435_p0437b22║ thường nhập xuất kì xá 。tất đương thị bỉ sở già 。chư tỉ khâu ngôn 。hoán
T23n1435_p0437b23║ thị a lan nhược tỉ khâu lai 。thử tỉ khâu lai dĩ 。chư tỉ khâu ngữ
T23n1435_p0437b24║ ngôn 。mỗ giáp cư sĩ 。tuế tuế thường trì tân cốc tân thái 。tiên dữ chúng
T23n1435_p0437b25║ tăng nhiên hậu tự thực 。kim tuế bất dữ 。tất thị nhữ già 。đáp ngôn 。ngã
T23n1435_p0437b26║ hà cố già 。chư tỉ khâu ngôn 。thử tỉ khâu bất khẳng trực thủ 。đương dĩ
T23n1435_p0437b27║ lưỡng mộc áp thủ kì từ 。áp thời tiện tử 。chư tỉ khâu sinh nghi 。
T23n1435_p0437b28║ ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc
T23n1435_p0437b29║ ba la di 。đắc thâu lan già 。hữu nhất cư sĩ 。thường dữ chúng tăng an
T23n1435_p0437c01║ cư y 。hữu nhất a lan nhược tỉ khâu 。thường nhập xuất kì xá 。thị
T23n1435_p0437c02║ tỉ khâu trung tiền trước y trì bát nhập cư sĩ xá 。chí toạ xứ toạ cộng
T23n1435_p0437c03║ tướng vấn tấn 。cư sĩ kiến dĩ tác thị niệm 。thị y ngã đương dữ thị a
T23n1435_p0437c04║ lan nhược 。bất dữ chúng tăng 。niệm dĩ tức trì y dữ thị tỉ khâu 。chư
T23n1435_p0437c05║ tỉ khâu tác như thị niệm 。mỗ giáp cư sĩ 。thường dữ chúng tăng an cư y 。
T23n1435_p0437c06║ kim tuế hà cố bất dữ 。cộng tướng vấn ngôn 。thùy thị bỉ xá thường nhập xuất
T23n1435_p0437c07║ tỉ khâu 。hữu tỉ khâu ngôn 。hữu nhất a lan nhược tỉ khâu 。thường nhập xuất
T23n1435_p0437c08║ kì xá 。tất thị a lan nhược sở già 。chư tỉ khâu ngôn 。hoán thị tỉ
T23n1435_p0437c09║ khâu lai 。lai dĩ chư tỉ khâu vấn ngôn 。mỗ giáp cư sĩ 。tuế tuế thường
T23n1435_p0437c10║ dữ an cư tăng y 。kim tuế bất dữ 。tất thị nhữ già 。đáp ngôn 。ngã
T23n1435_p0437c11║ hà dĩ cố già 。chư tỉ khâu ngôn thử tỉ khâu tất bất khẳng trực thủ 。đương
T23n1435_p0437c12║ trịch trước trì trung 。trước thời tức tử 。chư tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương
T23n1435_p0437c13║ vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc ba la
T23n1435_p0437c14║ di 。đắc thâu lan già 。hữu nhất khí thực tỉ khâu 。trung tiền trước y trì
T23n1435_p0437c15║ bát nhập xá vệ thành khí thực 。du hành thời đáo nhất đa nhân náo xứ môn
T23n1435_p0437c16║ trung 。trịch y 。giác xúc mộc xử 。mộc xử đảo áp sát nhất tiểu nhi 。tỉ
T23n1435_p0437c17║ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0437c18║ ngôn 。vô tội tùng kim nhật khí thực thời đương nhất tâm quan tiền hậu 。hữu nhất
T23n1435_p0437c19║ khí thực tỉ khâu 。trung tiền trước y trì bát nhập xá vệ thành khí thực 。du
T23n1435_p0437c20║ hành chư xứ đáo nhất bà la môn xá 。thị xá chủ 。thần triêu tẩy đầu tẩy
T23n1435_p0437c21║ thân trước tân bạch y 。tại trung môn gian tòa 。thượng toạ tỉ khâu tại môn hạ
T23n1435_p0437c22║ lập đàn chỉ 。bà la môn văn đàn chỉ thanh 。tức xuất khán 。kiến tỉ khâu
T23n1435_p0437c23║ tức sinh ác tâm 。tác thị niệm 。ngã vị từ thiên 。vị từ vong phụ mẫu
T23n1435_p0437c24║ thân lí 。ngốc đạo nhân trước hoại sắc tế y 。đoán chủng nhân tiên lai tùng ngã
T23n1435_p0437c25║ khí thực 。dĩ sân tâm suy hung linh khứ 。tỉ khâu đảo nhất tiểu nhi thượng 。
T23n1435_p0437c26║ tiểu nhi tức tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。
T23n1435_p0437c27║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật khí thực thời 。đương nhất
T23n1435_p0437c28║ tâm quan tiền hậu 。hữu nhất tỉ khâu 。hữu bác bệnh chú toại 。bác nhất nhân
T23n1435_p0437c29║ giáp 。tức thời tử 。thị tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di
T23n1435_p0438a01║ da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật dục bác thời đương
T23n1435_p0438a02║ từ từ mạc linh tử 。hữu nhất tỉ khâu 。thực thời ế 。nhất tỉ khâu dữ
T23n1435_p0438a03║ đôi cảnh 。sở ế thực tinh huyết lai xuất 。tức thời tiện tử 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0438a04║ sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0438a05║ vô tội 。tùng kim nhật đương an từ đôi 。đãn linh thực xuất 。mạc linh
T23n1435_p0438a06║ tử 。ca lưu đà di thường nhập xuất nhất gia 。trung tiền trước y trì bát vãng
T23n1435_p0438a07║ đáo kì xá 。thị gia hữu phụ nhân nhũ nhi 。tảo khởi trì nhi trước sàng
T23n1435_p0438a08║ thượng 。dĩ bạch [điệp *mao ]phú xả khứ 。ca lưu đà di môn hạ lập đàn chỉ 。
T23n1435_p0438a09║ phụ nhân xuất khán 。kiến ca lưu đà di ngôn 。đại đức toạ thử sàng 。ca
T23n1435_p0438a10║ lưu đà di bất quan 。tiện toạ tiểu nhi thượng 。tiểu nhi đại hoán 。phụ nhân
T23n1435_p0438a11║ ngôn 。thử trung hữu tiểu nhi hữu tiểu nhi 。ca lưu đà di thân trùng 。toạ
T23n1435_p0438a12║ thời tiểu nhi tức tử trường xuất 。ca lưu đà di tác thị sự dĩ 。hoàn đáo
T23n1435_p0438a13║ tự trung ngữ chư tỉ khâu 。ngã kim nhật tác như thị sự 。chư tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0438a14║ thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm tác thị sự 。thế
T23n1435_p0438a15║ tôn 。ngã tiên bất quan thị sàng tiện toạ 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật
T23n1435_p0438a16║ sàng tháp toạ xứ 。đương hảo khán nhiên hậu toạ 。nhược bất khán toạ 。đắc
T23n1435_p0438a17║ đột cát la 。thâu la nan đà tỉ khâu ni diệc như thị 。phục hữu phụ tử
T23n1435_p0438a18║ nhị tỉ khâu 。cộng du hành kiêu tát la quốc 。dục nghệ xá vệ thành 。nhật
T23n1435_p0438a19║ mộ thị trung hữu hiểm đạo vị độ 。nhi ngữ phụ ngôn 。thị trung hữu hiểm đạo 。
T23n1435_p0438a20║ đương tật hành quá 。tức tùng nhi ngữ tật hành tức phạp tử 。nhi tỉ khâu sinh
T23n1435_p0438a21║ nghi 。ngã tương vô đắc ba la di tinh nghịch tội da 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0438a22║ phật tri cố vấn 。nhữ dĩ hà tâm ngữ 。nhi tỉ khâu ngôn 。nhật mộ khủng bất
T23n1435_p0438a23║ quá hiểm đạo 。ngã dĩ ân ái tâm ngữ linh tật hành 。tật hành thời phạp
T23n1435_p0438a24║ tử 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật mạc dĩ tiểu nhân duyên cố nhật mộ
T23n1435_p0438a25║ hiểm đạo trung hành 。nhược dĩ nhập hiểm đạo 。lão tỉ khâu sở đam vật 。niên
T23n1435_p0438a26║ thiểu tỉ khâu ưng đại đam 。ưng ngữ ngôn 。ngã nhược tiền khứ 。nhữ đương ư
T23n1435_p0438a27║ hậu lai 。thị thời chư tỉ khâu tiện sinh nghi 。vân hà tỉ khâu sát phụ 。
T23n1435_p0438a28║ bất đắc ba la di cập nghịch tội da 。phật tri chư tỉ khâu tâm sở niệm 。
T23n1435_p0438a29║ vi thuyết bản sinh 。ngữ chư tỉ khâu 。hữu quá khứ thế 。hữu ngốc đầu nhiễm
T23n1435_p0438b01║ y nhân 。cộng nhi trì y nghệ thuỷ biên 。hoán chư y dĩ hào lệ sái
T23n1435_p0438b02║ quyển điệp 。thịnh trước nang trung trì phục đạo hoàn quy 。nhĩ thời đại nhiệt nhãn ám 。
T23n1435_p0438b03║ đạo trung kiến nhất thụ 。tiện tự dĩ y nang chấm đầu hạ thụy 。hữu văn
T23n1435_p0438b04║ tử lai ẩm kì đầu huyết 。nhi kiến dĩ sân tác thị niệm 。ngã phụ bì
T23n1435_p0438b05║ cực thụy ngoạ 。thị tế ác tì nhi văn tử 。hà dĩ lai ẩm ngã phụ
T23n1435_p0438b06║ huyết tức trì đại bổng dục đả văn tử 。văn tử phi khứ 。bổng trước phụ đầu
T23n1435_p0438b07║ tức tử 。thời thử thụ thần thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0438b08║  ninh vi trí giả cừu   bất dữ vô trí thân
T23n1435_p0438b09║  ngu vi phụ hại văn   văn khứ phá phụ đầu
T23n1435_p0438b10║ phật ngữ chư tỉ khâu 。vị bỉ thời ngốc nhiễm y nhân 。khởi dị nhân hồ 。mạc
T23n1435_p0438b11║ tác thị quan 。tức thử trường lão tỉ khâu thị dã 。nhĩ thời nhi giả 。kim
T23n1435_p0438b12║ thử tỉ khâu thị 。nhĩ thời thử nhi tuy sát phụ nhi bất đắc nghịch tội 。kim
T23n1435_p0438b13║ sát phụ diệc bất đắc ba la di cập nghịch tội 。
T23n1435_p0438b14║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập bát TTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  • Leave a Comment