Thập Tụng Luật – Quyển 09

Tzed Version
T23n1435_p0063b09║
T23n1435_p0063b10║
T23n1435_p0063b11║
T23n1435_p0063b12║ thập tụng luật quyển đệ cửu (nhị tụng chi tam )
T23n1435_p0063b13║
T23n1435_p0063b14║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0063b15║  minh cửu thập ba dạ đề pháp chi nhất
T23n1435_p0063b16║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời nam thiên trúc hữu luận nghị sư 。dĩ đồng diệp
T23n1435_p0063b17║ diệp phúc đầu thượng nhiên hoả lai nhập xá vệ quốc 。thời nhân vấn ngôn 。nhữ
T23n1435_p0063b18║ hà nhân duyên nhĩ 。đáp ngôn 。ngã trí tuệ đa 。khủng phúc liệt cố 。nhữ đầu
T23n1435_p0063b19║ thượng hà dĩ trước hoả 。dục chiếu ám cố 。ngữ ngôn 。si bà la môn 。nhật
T23n1435_p0063b20║ chiếu thiên hạ 。hà dĩ ngôn ám 。đáp ngôn 。nhữ đẳng bất tri 。ám hữu nhị
T23n1435_p0063b21║ chủng 。nhất giả vô nhật nguyệt hoả chúc 。nhị giả ngu si vô trí tuệ minh 。chư
T23n1435_p0063b22║ nhân ngôn 。nhữ vị kiến ha đa thích tử tỉ khâu 。cố cảm tác thị ngữ 。nhược
T23n1435_p0063b23║ kiến cộng ngữ giả 。nhật xuất tắc ám 。dạ tắc nhật xuất 。thời thành nội nhân
T23n1435_p0063b24║ dân 。tức hoán ha đa thích tử tỉ khâu 。dục linh cộng luận 。thời ha đa văn
T23n1435_p0063b25║ chi tâm sầu 。bất đắc dĩ nhi lai nhập thành đạo trung 。kiến nhị đê dương cộng
T23n1435_p0063b26║ đấu 。tức nhân thủ tướng tác thị niệm 。nhất dương thị bà la môn 。nhất dương thị
T23n1435_p0063b27║ ngã 。thị ngã giả đấu tắc bất như 。kiến dĩ chuyển canh sầu ưu 。tiền hành hựu
T23n1435_p0063b28║ kiến nhị ngưu cộng đấu 。phục tác thị niệm 。nhất ngưu thị bà la môn 。nhất ngưu
T23n1435_p0063b29║ thị ngã 。thị ngã giả tức phục bất như 。hựu tiền hành phục kiến nhị nhân tướng
T23n1435_p0063c01║ phốc 。tác thị niệm 。nhất thị bà la môn 。nhất thị ngã 。ngã giả tức phục
T23n1435_p0063c02║ bất như 。dục nhập luận xứ 。kiến nhất nữ nhân trì mãn 。bình thuỷ thuỷ bình tức
T23n1435_p0063c03║ phá 。phục tác thị niệm 。ngã kiến chư bất cát tướng 。tương vô bất như 。bất
T23n1435_p0063c04║ đắc dĩ 。tiện tiền nhập xá 。kiến thị luận sư bà la môn nhãn khẩu tướng mạo 。
T23n1435_p0063c05║ tự tri bất như sầu ưu canh thậm 。đích toạ tu du 。chư nhân tiện ngôn khả
T23n1435_p0063c06║ cộng luận nghị 。đáp ngôn 。ngã kim tiểu bất an ẩn 。tu đãi minh nhật 。tác
T23n1435_p0063c07║ thị ngữ dĩ tiện hoàn tú xứ 。chí hậu dạ thời tức hướng vương xá thành 。minh
T23n1435_p0063c08║ đán thành trung nhân tập 。cửu đãi bất lai 。tri thời dĩ quá 。tự đáo kì
T23n1435_p0063c09║ hoàn suy tầm cầu chi 。dư tỉ khâu ngôn 。ha đa thích tử tức hậu dạ
T23n1435_p0063c10║ thời trì y bát khứ 。chư thành nội nhân văn dĩ chủng chủng a trái 。vân hà
T23n1435_p0063c11║ danh tỉ khâu 。cố vọng ngữ 。nhất nhân ngữ nhị nhân 。nhị nhân ngữ tam nhân 。như
T23n1435_p0063c12║ thị triển chuyển ác danh lưu bố mãn xá vệ thành 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu
T23n1435_p0063c13║ dục tri túc hành đầu đà 。trước y trì bát nhập thành khí thực 。văn thị sự
T23n1435_p0063c14║ tâm bất hỉ 。thực dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0063c15║ dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cố vọng ngữ 。chủng chủng
T23n1435_p0063c16║ a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0063c17║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu cố vọng ngữ giả 。ba dạ đề 。
T23n1435_p0063c18║ cố vọng ngữ giả 。tri thị sự bất nhĩ 。cuống tha cố dị thuyết 。ba dạ
T23n1435_p0063c19║ đề giả 。thị tội danh thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0063c20║ đạo 。thị trung phạm giả 。hữu ngũ chủng 。hữu vọng ngữ nhập đột cát la 。hữu
T23n1435_p0063c21║ nhập ba dạ đề 。hữu nhập thâu lan già 。hữu nhập tăng già bà thi sa 。hữu
T23n1435_p0063c22║ nhập ba la di 。hữu nhập ba la di giả 。tự tri vô thánh pháp 。ngữ
T23n1435_p0063c23║ nhân ngôn 。ngã hữu thánh pháp 。thị danh nhập ba la di 。nhập tăng già bà thi
T23n1435_p0063c24║ sa giả 。dĩ vô căn tứ ba la di pháp 。báng tha tỉ khâu cố 。nhập
T23n1435_p0063c25║ thâu lan già giả 。bất cụ túc ba la di vọng ngữ 。diệc bất cụ túc tăng
T23n1435_p0063c26║ già bà thi sa vọng ngữ cố 。nhập ba dạ đề giả 。nhược tỉ khâu dĩ vô
T23n1435_p0063c27║ căn tăng già bà thi sa 。báng tha tỉ khâu cố 。nhập đột cát la giả 。trừ
T23n1435_p0063c28║ tứ chủng vọng ngữ 。dư vọng ngữ phạm đột cát la 。nhược tỉ khâu bất kiến sự
T23n1435_p0063c29║ ngôn kiến 。ba dạ đề 。nhược kiến ngôn bất kiến 。ba dạ đề 。nhược kiến vị
T23n1435_p0064a01║ bất kiến 。ngữ tha ngôn kiến 。ba dạ đề 。nhược bất kiến vị kiến 。ngữ tha
T23n1435_p0064a02║ ngôn bất kiến 。ba dạ đề 。nhược kiến dĩ nghi 。vi kiến bất kiến 。ngữ tha
T23n1435_p0064a03║ ngôn bất kiến 。ba dạ đề 。nhược bất kiến nghi 。vi kiến bất kiến 。ngữ tha
T23n1435_p0064a04║ ngôn kiến 。ba dạ đề 。văn giác tri diệc như thị 。nhược tùy tâm tưởng thuyết
T23n1435_p0064a05║ bất phạm (nhất sự cánh )。
T23n1435_p0064a06║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。hỉ đấu tránh tướng mạ 。thị
T23n1435_p0064a07║ lục quần tỉ khâu dữ chư tỉ khâu cộng đấu tránh dĩ 。tiện xuất tha quá hình
T23n1435_p0064a08║ tướng khinh hoán 。hạ tiện chủng tính hạ tiện danh tự kĩ toại tác nghiệp 。thị thời
T23n1435_p0064a09║ hữu vị tránh giả tiện tránh 。dĩ tránh giả bất dục chỉ 。vị xuất sự tiện
T23n1435_p0064a10║ xuất 。dĩ xuất sự bất khả diệt 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0064a11║ đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh
T23n1435_p0064a12║ tỉ khâu 。hỉ đấu tránh tướng mạ 。cộng tha tránh dĩ 。tiện xuất kì quá hình tướng
T23n1435_p0064a13║ khinh hoán 。hạ tiện chủng tính danh tự kĩ toại 。thị thời hữu vị tránh giả
T23n1435_p0064a14║ tiện tránh 。dĩ tránh giả bất dục chỉ 。vị xuất sự tiện xuất 。dĩ xuất sự bất
T23n1435_p0064a15║ khả diệt 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0064a16║ tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。
T23n1435_p0064a17║ đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh
T23n1435_p0064a18║ tỉ khâu 。hỉ đấu tránh tướng mạ 。cộng tha tránh dĩ 。tiện xuất kì quá hình
T23n1435_p0064a19║ tướng khinh hoán 。hạ tiện chủng tính danh tự kĩ toại 。thị thời hữu vị tránh
T23n1435_p0064a20║ giả tiện tránh 。dĩ tránh giả bất dục chỉ 。vị xuất sự tiện xuất 。dĩ xuất
T23n1435_p0064a21║ sự bất khả diệt 。phật chủng chủng nhân duyên a dĩ 。thuyết bản sinh nhân duyên 。phật
T23n1435_p0064a22║ ngữ chư tỉ khâu 。quá khứ hữu nhân hữu nhất hắc ngưu 。phục hữu nhất nhân diệc
T23n1435_p0064a23║ hữu nhất ngưu 。vi tài vật cố xướng ngôn 。thùy ngưu lực thắng ngã ngưu giả 。ngã
T23n1435_p0064a24║ du nhĩ sở vật 。nhược bất như giả du ngã nhĩ sở vật 。thời hắc ngưu chủ
T23n1435_p0064a25║ văn thị xướng thanh 。đáp ngôn khả nhĩ 。thời tái trùng vật hệ ngưu xa tả 。
T23n1435_p0064a26║ hình tướng khinh hoán vị hắc khúc giác 。dĩ trượng kích chi khiên thị xa khứ 。
T23n1435_p0064a27║ thời ngưu văn thị hình tướng mạ cố 。tức thất sắc lực 。bất năng vãn trùng thượng
T23n1435_p0064a28║ bản 。thời hắc ngưu chủ đại du tài vật 。thị đắc vật nhân hậu phục canh xướng 。
T23n1435_p0064a29║ thùy ngưu lực thắng 。ngã du nhĩ sở vật 。thị thời hắc ngưu văn thị xướng thanh 。
T23n1435_p0064b01║ tiện ngữ chủ ngôn 。thị nhân hà cố phục xướng tư ngôn 。thời chủ đáp viết 。
T23n1435_p0064b02║ tham tài vật cố phục tác thị xướng 。hắc ngưu ngữ chủ 。khả đáp ngôn nhĩ 。chủ
T23n1435_p0064b03║ ngôn bất năng 。sở dĩ nhiên giả 。dĩ nhữ tế ác ngưu cố 。đại du ngã
T23n1435_p0064b04║ vật 。kim phục tác giả du ngã vật tận 。ngưu ngữ chủ ngôn 。tiên tại chúng
T23n1435_p0064b05║ nhân tiền hình tướng khinh ngã 。dĩ hạ tiện danh hoán vị hắc khúc giác 。văn ác
T23n1435_p0064b06║ danh cố tức thất sắc lực 。thị cố bất năng vãn trùng thượng bản 。kim thụ chủ
T23n1435_p0064b07║ ngữ 。mạc xuất ác ngôn 。tại tha tiền thời tiện ngữ ngã ngôn 。nhữ độc tử thời
T23n1435_p0064b08║ thứ nhập cước trung 。tự khán thị thứ dục đắc xuất cố 。giác nhập địa trung cố
T23n1435_p0064b09║ khúc 。nhữ thị hảo hắc đại ngưu 。sinh lai lương cát giác quảng thả trực 。chủ
T23n1435_p0064b10║ thụ ngưu ngữ 。tức tiện tẩy loát ma du đồ giác 。trước hảo hoa man hệ xa
T23n1435_p0064b11║ hữu biên 。nhu nhuyễn ái ngữ 。đại cát hắc ngưu quảng giác đại lực 。khiên thị
T23n1435_p0064b12║ xa khứ 。thị ngưu văn thị nhu nhuyễn ái ngữ cố 。tức đắc sắc lực khiên trùng
T23n1435_p0064b13║ thượng bản 。thời hắc ngưu chủ 。tiên sở thất vật canh tái tam bội đắc 。thị
T23n1435_p0064b14║ ngưu chủ đắc đại lợi dĩ 。tâm thậm hoan hỉ 。tức thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0064b15║ tái trùng nhập thâm triệt  tùy ngã ngữ năng khứ
T23n1435_p0064b16║ thị cố ưng nhuyễn ngữ  bất ưng xuất ác ngôn
T23n1435_p0064b17║ nhuyễn ngữ hữu sắc lực  thị ngưu năng khiên trùng
T23n1435_p0064b18║ ngã hoạch đại tài vật  thân tâm đắc hỉ lạc
T23n1435_p0064b19║ phật ngữ chư tỉ khâu 。súc sinh văn hình tướng ngữ thượng thất sắc lực 。hà huống
T23n1435_p0064b20║ ư nhân 。thời phật dĩ chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập
T23n1435_p0064b21║ lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược
T23n1435_p0064b22║ tỉ khâu hình tướng tha giả 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。chử thiêu phú
T23n1435_p0064b23║ chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。hữu bát chủng 。
T23n1435_p0064b24║ vị chủng kĩ tác phạm bệnh tướng phiền não mạ chủng giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0064b25║ sa lợi tử tỉ khâu ngôn 。nhữ sa lợi chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh
T23n1435_p0064b26║ huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bà la môn
T23n1435_p0064b27║ tử tỉ khâu ngôn 。nhữ bà la môn chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ
T23n1435_p0064b28║ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ cổ khách tử tỉ
T23n1435_p0064b29║ khâu ngôn 。nhữ cổ khách chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。
T23n1435_p0064c01║ nhất nhất ngữ trung đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đoán sư tử tỉ khâu
T23n1435_p0064c02║ ngôn 。nhữ đoán sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất
T23n1435_p0064c03║ nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ mộc sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0064c04║ mộc sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba
T23n1435_p0064c05║ dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đào sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ đào sư chủng 。
T23n1435_p0064c06║ dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。
T23n1435_p0064c07║ nhược tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ bì sư chủng 。dụng
T23n1435_p0064c08║ xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0064c09║ tỉ khâu vãng ngữ trúc sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ trúc sư chủng 。dụng xuất gia
T23n1435_p0064c10║ thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0064c11║ vãng ngữ thế mao phát sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ thế mao phát sư chủng 。dụng
T23n1435_p0064c12║ xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0064c13║ khâu vãng ngữ chiên đà la tử tỉ khâu ngôn 。nhữ chiên đà la chủng 。dụng xuất
T23n1435_p0064c14║ gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi
T23n1435_p0064c15║ chủng 。kĩ giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ sa lợi tử tỉ khâu ngôn 。nhữ sa lợi
T23n1435_p0064c16║ chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học thừa tượng mã thừa xa liễn dư 。
T23n1435_p0064c17║ học tróc đao thuẫn cung tiến 。học tróc thiết câu 。học trịch võng la 。học nhập
T23n1435_p0064c18║ trận xuất trận 。như thị chủng chủng sa lợi kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm
T23n1435_p0064c19║ cố 。nhất nhất ngữ đột cát la tội 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bà la môn tử
T23n1435_p0064c20║ tỉ khâu ngôn 。nhữ bà la môn chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng
T23n1435_p0064c21║ học vi đà kinh diệc giáo tha học 。tự tác thiên từ diệc giáo tha tác 。học
T23n1435_p0064c22║ ẩm thực chú xà chú tật hành chú cù la chú kiền đà la chú 。như thị
T23n1435_p0064c23║ chủng chủng bà la môn kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ
T23n1435_p0064c24║ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ cổ khách tử tỉ khâu ngôn 。nhữ cổ
T23n1435_p0064c25║ khách chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học thư toán số ấn tướng 。học
T23n1435_p0064c26║ tri kim ngân tướng ti miên tăng thể 。học toạ kim tứ ngân tứ khách tác tứ
T23n1435_p0064c27║ đồng tứ châu tứ 。như thị chủng chủng cổ khách kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ
T23n1435_p0064c28║ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đoán sư tử tỉ
T23n1435_p0064c29║ khâu ngôn 。nhữ đoán sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tác
T23n1435_p0065a01║ xuyến 鉡toả đỉnh 。ngao 鏵thiêu quặc 。phủ sóc đại đao tiểu đao 。bát
T23n1435_p0065a02║ câu bát đa la 。bán câu bát đa la 。đại kiền tư tiểu kiền
T23n1435_p0065a03║ tư 。thế đao châm câu toả dược 。như thị chủng chủng đoán sư kĩ toại nhữ ưng
T23n1435_p0065a04║ học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ mộc
T23n1435_p0065a05║ sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ mộc sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng
T23n1435_p0065a06║ học tác cơ quan mộc nhân nhược nam nhược nữ 。học tác bồn vu lâu lê
T23n1435_p0065a07║ xa thừa liễn dư 。như thị chủng chủng mộc sư kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ
T23n1435_p0065a08║ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đào sư tử tỉ
T23n1435_p0065a09║ khâu ngôn 。nhữ đào sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tri độ
T23n1435_p0065a10║ tướng thủ độ điều nê trước thuỷ đa thiểu 。học chuyển luân tác bồn bình phủ cái 。
T23n1435_p0065a11║ đại bát câu bát đa la 。bán câu bát đa la 。đại kiền tư tiểu kiền
T23n1435_p0065a12║ tư 。như thị chủng chủng đào sư kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。
T23n1435_p0065a13║ nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0065a14║ nhữ bì sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tri bì tướng tí
T23n1435_p0065a15║ bì kiên nhuyễn tài cát phúng liên tác phú la cức tỉ 。học trị tẩm bì ma
T23n1435_p0065a16║ sản bì tri bì biểu lí 。học tác an lặc tiên [cức *tất ]。như thị chủng chủng
T23n1435_p0065a17║ bì sư kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。
T23n1435_p0065a18║ hựu tỉ khâu vãng ngữ trúc sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ trúc sư chủng 。dụng xuất
T23n1435_p0065a19║ gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tri trúc vi tướng tẩm trúc kiên nhuyễn 。học phá
T23n1435_p0065a20║ học quật học tác sóc tiến phiến cái sương đan 。như thị chủng chủng trúc sư kĩ
T23n1435_p0065a21║ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0065a22║ vãng ngữ thế mao sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ thế mao sư chủng 。dụng xuất
T23n1435_p0065a23║ gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tri lưu đỉnh thượng chu la phát 。học thế tu
T23n1435_p0065a24║ thế dịch hạ mao tiễn trảo giáp nhiếp tị mao 。như thị chủng chủng thế mao sư
T23n1435_p0065a25║ kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0065a26║ khâu vãng ngữ chiên đà la tử tỉ khâu ngôn 。nhữ chiên đà la chủng 。dụng xuất
T23n1435_p0065a27║ gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tiệt nhân thủ túc nhĩ tị đầu trì trước mộc
T23n1435_p0065a28║ thượng 。học đam tử nhân xuất thiêu 。như thị chủng chủng chiên đà la kĩ toại nhữ
T23n1435_p0065a29║ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi kĩ 。tác
T23n1435_p0065b01║ giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ sa lợi tử tỉ khâu ngôn 。nhữ sa lợi chủng 。dụng
T23n1435_p0065b02║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học thừa tượng mã liễn dư tróc đao thuẫn cung
T23n1435_p0065b03║ tiến trịch câu võng la nhập trận xuất trận 。như thị chủng chủng sa lợi sự nhữ
T23n1435_p0065b04║ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng
T23n1435_p0065b05║ ngữ bà la môn tử tỉ khâu ngôn 。nhữ bà la môn chủng 。dụng xuất gia thụ
T23n1435_p0065b06║ giới vi 。nhữ ưng độc vi đà kinh diệc ưng giáo tha nhân độc 。tự tác
T23n1435_p0065b07║ thiên từ diệc giáo tha tác 。độc ẩm thực chú xà chú tật hành chú cù la
T23n1435_p0065b08║ chú kiền đà la chú 。như thị chủng chủng bà la môn sự nhữ ưng tác 。khinh
T23n1435_p0065b09║ huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ cổ khách tử
T23n1435_p0065b10║ tỉ khâu ngôn 。nhữ cổ khách chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng toạ
T23n1435_p0065b11║ kim tứ ngân tứ đồng tứ khách tác tứ châu tứ 。như thị chủng chủng cổ khách
T23n1435_p0065b12║ sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0065b13║ vãng ngữ đoán sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ đoán sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới
T23n1435_p0065b14║ vi 。nhữ ưng tác xuyến 鉡toả đỉnh 。ngao 鏵thiêu quặc phủ sóc đại
T23n1435_p0065b15║ đao tiểu đao 。bát câu bát đa la bán câu bát đa la 。đại kiền tư
T23n1435_p0065b16║ tiểu kiền tư thế đao châm câu toả dược 。như thị chủng chủng đoán sư sự nhữ
T23n1435_p0065b17║ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0065b18║ mộc sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ mộc sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ
T23n1435_p0065b19║ ưng tác cơ quan mộc nhân bồn vu lâu lê xa thừa liễn dư 。như thị
T23n1435_p0065b20║ chủng chủng mộc sư sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ
T23n1435_p0065b21║ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đào sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ đào sư chủng 。dụng
T23n1435_p0065b22║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng thủ độ điều nê 。chuyển luân tác bồn bình úng
T23n1435_p0065b23║ phủ cái 。đại bát câu bát đa la 。bán câu bát đa la 。đại kiền
T23n1435_p0065b24║ tư tiểu kiền tư 。như thị chủng chủng đào sư sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ
T23n1435_p0065b25║ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ
T23n1435_p0065b26║ khâu ngôn 。nhữ bì sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng thủ bì
T23n1435_p0065b27║ tẩm trị cát tiệt liên phúng 。tác phú la cức tỉ an lặc tiên [cức *tất ]。như thị
T23n1435_p0065b28║ chủng chủng bì sư sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ
T23n1435_p0065b29║ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ trúc sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ trúc sư chủng 。dụng
T23n1435_p0065c01║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng phá trúc vi tác sóc tác tiến phiến cái sương
T23n1435_p0065c02║ đan 。như thị chủng chủng trúc sư sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất
T23n1435_p0065c03║ ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ thế mao sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0065c04║ thế mao sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng thế mao tu phát 。thế
T23n1435_p0065c05║ dịch hạ mao 。tiễn trảo giáp nhiếp tị mao 。như thị chủng chủng thế mao sư sự
T23n1435_p0065c06║ nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng
T23n1435_p0065c07║ ngữ chiên đà la tử tỉ khâu ngôn 。nhữ chiên đà la chủng 。dụng xuất gia thụ
T23n1435_p0065c08║ giới vi 。nhữ ưng đoán nhân thủ túc nhĩ tị đầu 。trì trước mộc thượng đam tử
T23n1435_p0065c09║ nhân xuất thiêu 。như thị chủng chủng chiên đà la sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm
T23n1435_p0065c10║ cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi tác 。phạm giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0065c11║ vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ phạm tội nhân 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ
T23n1435_p0065c12║ phạm tăng già bà thi sa 。phạm ba dạ đề 。phạm ba la đề đề xá ni
T23n1435_p0065c13║ đột cát la 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi
T23n1435_p0065c14║ phạm 。bệnh giả 。nhược tỉ khâu ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ ác tật bệnh nhân 。
T23n1435_p0065c15║ dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ hữu lại bệnh ung bệnh bạch lại bệnh kiền bệnh
T23n1435_p0065c16║ tiêu bệnh quỷ bệnh 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi
T23n1435_p0065c17║ bệnh 。tướng giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ ác tướng nhân 。dụng
T23n1435_p0065c18║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ quyền thủ ô thủ anh tích tả tác tí tự điểu
T23n1435_p0065c19║ sí 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi tướng 。phiền
T23n1435_p0065c20║ não giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ trùng phiền não nhân dụng
T23n1435_p0065c21║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ đa dục đa sân đa si hỉ ưu não khinh huỷ
T23n1435_p0065c22║ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh phiền não 。mạ giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0065c23║ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ hỉ mạ nhân 。dụng xuất gia thụ giới vi 。
T23n1435_p0065c24║ nhữ tác nhị chủng mạ mạ tha 。nhất giả bạch y mạ 。nhị giả xuất gia
T23n1435_p0065c25║ mạ 。linh tâm khổ não 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị
T23n1435_p0065c26║ danh vi mạ 。nhược tỉ khâu dĩ thị bát chủng ngữ ngữ dư tỉ khâu 。khinh
T23n1435_p0065c27║ huỷ tâm cố 。ba dạ đề 。trừ thị bát chủng 。nhược dĩ dư sự khinh huỷ
T23n1435_p0065c28║ tỉ khâu giả 。đột cát la 。nhược trừ tỉ khâu dĩ bát chủng khinh huỷ dư nhân
T23n1435_p0065c29║ giả 。đột cát la (nhị sự cánh )。
T23n1435_p0066a01║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu hỉ đấu tránh tướng ngôn lục 。
T23n1435_p0066a02║ quần tỉ khâu dữ dư tỉ khâu cộng đấu tránh cố 。chư tỉ khâu tăng phân vi
T23n1435_p0066a03║ nhị bộ 。thị lục quần tỉ khâu vãng ngữ nhất bộ ngôn 。nhữ đẳng tri bất 。bỉ
T23n1435_p0066a04║ bộ thuyết 。nhữ đẳng dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ
T23n1435_p0066a05║ chủng mỗ tác mỗ tướng 。phục hoàn ngữ nhất bộ ngôn 。nhữ đẳng tri bất 。bỉ bộ
T23n1435_p0066a06║ thuyết 。nhữ đẳng dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ chủng
T23n1435_p0066a07║ mỗ tác mỗ tướng 。thị thời hữu vị phá giả tiện phá 。dĩ phá giả bất hòa
T23n1435_p0066a08║ hợp 。vị xuất sự tiện xuất 。dĩ xuất sự bất khả diệt 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0066a09║ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0066a10║ duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。hỉ đấu tránh linh tỉ khâu tăng phá vi
T23n1435_p0066a11║ nhị bộ 。tiện ngữ nhất bộ ngôn 。bỉ chư tỉ khâu thuyết 。nhữ đẳng dụng xuất gia
T23n1435_p0066a12║ thụ giới vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ chủng mỗ tác mỗ tướng 。phục hoàn
T23n1435_p0066a13║ ngữ nhất bộ ngôn 。nhữ đẳng tri bất 。bỉ chư tỉ khâu thuyết 。nhữ đẳng dụng
T23n1435_p0066a14║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ chủng mỗ tác mỗ tướng 。
T23n1435_p0066a15║ thị thời hữu vị phá giả tiện phá 。dĩ phá giả bất hòa hợp 。vị xuất sự
T23n1435_p0066a16║ tiện xuất 。dĩ xuất sự bất khả diệt 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng
T23n1435_p0066a17║ thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0066a18║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng
T23n1435_p0066a19║ nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。đấu tránh linh tỉ khâu tăng phá vi
T23n1435_p0066a20║ nhị bộ 。tiện vãng ngữ nhất bộ ngôn 。bỉ chư tỉ khâu thuyết 。nhữ đẳng dụng
T23n1435_p0066a21║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ chủng mỗ tác mỗ tướng 。
T23n1435_p0066a22║ phục ngữ nhất bộ ngôn 。bỉ chư tỉ khâu thuyết 。nhữ đẳng dụng xuất gia thụ giới
T23n1435_p0066a23║ vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ chủng mỗ tác mỗ tướng 。thị thời hữu vị
T23n1435_p0066a24║ phá giả tiện phá 。dĩ phá giả bất khả hòa hợp 。vị xuất sự tiện xuất 。
T23n1435_p0066a25║ dĩ xuất sự bất khả diệt 。phật chủng chủng nhân duyên a dĩ 。tức thuyết bản sinh
T23n1435_p0066a26║ nhân duyên 。ngữ chư tỉ khâu 。quá khứ thế tuyết sơn hạ hữu nhị thú 。nhất danh
T23n1435_p0066a27║ hảo mao sư tử 。nhị danh hảo nha hổ 。cộng vi thiện tri thức 。tướng thân ái
T23n1435_p0066a28║ niệm tướng vấn tấn 。thời bế mục tướng thị mao 。thị nhị thú hằng đắc nhuyễn hảo
T23n1435_p0066a29║ nhục đạm 。khứ thị bất viễn 。hữu lưỡng thiệt dã can 。dã can tác thị niệm 。
T23n1435_p0066b01║ thị hảo mao sư tử hảo nha hổ cộng tác thiện tri thức 。tướng thân ái niệm
T23n1435_p0066b02║ tướng vấn tấn 。thời bế mục tướng thị mao 。hằng đắc hảo nhuyễn nhục đạm 。ngã
T23n1435_p0066b03║ đương chí thị nhị thú biên tác đệ tam bạn 。tác thị niệm dĩ 。đáo hổ sư
T23n1435_p0066b04║ tử sở 。tác thị ngôn 。ngã dữ nhữ tác đệ tam bạn 。nhữ thính ngã nhập
T23n1435_p0066b05║ bất 。sư tử hổ ngôn 。tùy ý 。lưỡng thiệt dã can 。đắc nhị thú tàn nhục
T23n1435_p0066b06║ đạm cố 。thân thể phì đại 。phì dĩ tác thị niệm 。thị hảo mao sư tử hảo
T23n1435_p0066b07║ nha hổ 。cộng vi thiện tri thức 。tướng thân ái niệm tướng vấn tấn 。thời bế mục
T23n1435_p0066b08║ tướng thị mao 。hằng đắc hảo nhục đạm 。hoặc thời bất đắc tất đương đạm ngã 。ngã
T23n1435_p0066b09║ hà bất tiên tác phương tiện linh tâm biệt li 。biệt li dĩ giai tùng ngã thụ
T23n1435_p0066b10║ ân 。tác thị niệm dĩ 。vãng ngữ sư tử ngôn 。nhữ tri bất 。hảo nha hổ
T23n1435_p0066b11║ hữu ác tâm ư nhữ 。tác thị ngôn 。hảo mao sư tử hữu sở thực đạm 。giai
T23n1435_p0066b12║ thị ngã lực 。thuyết thị kệ ngôn 。
T23n1435_p0066b13║ tuy hữu hảo mao sắc  tiễu tật nhân sở úy
T23n1435_p0066b14║ hảo mao bất thắng ngã  hảo nha tác thị thuyết
T23n1435_p0066b15║ hảo mao sư tử ngôn 。vân hà đắc tri 。lưỡng thiệt dã can đáp ngôn 。hảo
T23n1435_p0066b16║ nha hổ minh nhật kiến nhữ thời 。bế mục thị nhữ mao giả 。đương tri ác tướng 。
T23n1435_p0066b17║ tác thị ngữ dĩ vãng ngữ hổ ngôn 。nhữ tri bất 。hảo mao sư tử ư nhữ
T23n1435_p0066b18║ hữu ác tâm 。tác thị ngôn 。hảo nha hữu sở thực đạm 。giai thị ngã lực 。
T23n1435_p0066b19║ thuyết thị kệ ngôn 。
T23n1435_p0066b20║ tuy hữu hảo nha sắc  tiễu tật nhân sở úy
T23n1435_p0066b21║ hảo nha bất thắng ngã  hảo mao tác thị thuyết
T23n1435_p0066b22║ vân hà đắc tri 。đáp ngôn 。hảo mao minh nhật kiến nhữ thời 。bế mục thị nhữ
T23n1435_p0066b23║ mao giả 。đương tri ác tướng 。thị nhị tri thức trung 。hổ sinh úy tưởng 。thị
T23n1435_p0066b24║ cố tiên vãng sư tử sở ngôn 。nhữ ư ngã sinh ác tâm 。tác như thị ngôn 。
T23n1435_p0066b25║ hảo nha hữu sở thực đạm 。giai thị ngã lực 。phục thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0066b26║ tuy hữu hảo nha sắc  tiễu tật nhân sở úy
T23n1435_p0066b27║ hảo nha bất thắng ngã  nhữ tác thị thuyết da
T23n1435_p0066b28║ sư tử ngôn 。thùy tác thị ngữ 。đáp ngôn 。lưỡng thiệt dã can 。hảo mao phục
T23n1435_p0066b29║ vấn ngôn 。nhữ ư ngã sinh ác tâm 。tác như thị ngôn 。hảo mao hữu sở
T23n1435_p0066c01║ thực đạm 。giai thị ngã lực 。phục thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0066c02║ tuy hữu hảo mao sắc  tiễu tật nhân sở úy
T23n1435_p0066c03║ hảo mao bất thắng ngã  nhữ tác thị thuyết da
T23n1435_p0066c04║ hổ ngôn bất dã 。hổ ngữ sư tử ngôn 。nhữ nhược hữu thị ác ngữ giả 。bất
T23n1435_p0066c05║ đắc cộng tác thiện tri thức 。hảo mao ngôn 。thị lưỡng thiệt dã can hữu như
T23n1435_p0066c06║ thử ngôn 。ư ý vân hà 。bất hỉ cộng ngã trụ da 。tức thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0066c07║ nhược tín thị ác nhân  tắc tốc biệt li khứ
T23n1435_p0066c08║ thường hoài kì sầu ưu  sân hận bất li tâm
T23n1435_p0066c09║ phàm vi thiện tri thức  bất dĩ tha ngữ li
T23n1435_p0066c10║ bất tín dục trừ giả  thường mịch kì phương tiện
T23n1435_p0066c11║ nhược tín tha biệt li  tắc vi kì sở thực
T23n1435_p0066c12║ bất tín lưỡng thiệt giả  hoàn cộng tác hòa hợp
T23n1435_p0066c13║ sở hoài tướng hướng thuyết  tâm tịnh ngôn nhu nhuyễn
T23n1435_p0066c14║ ưng tác thiện tri thức  hòa hợp như thuỷ nhũ
T23n1435_p0066c15║ kim thử tế tiểu huỷ  sinh lai tính tự ác
T23n1435_p0066c16║ nhất đầu nhi lưỡng thiệt  sát chi tắc hòa hợp
T23n1435_p0066c17║ nhĩ thời hổ dữ sư tử 。nghiệm sự thật dĩ 。cộng tróc dã can phá tác nhị
T23n1435_p0066c18║ phân 。phật ngôn 。súc sinh thượng dĩ lưỡng thiệt nhân duyên cố đắc bất an lạc hà
T23n1435_p0066c19║ huống ư nhân 。phật dĩ thị nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0066c20║ cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0066c21║ lưỡng thiệt giả 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。danh thiêu chử phú chướng 。nhược
T23n1435_p0066c22║ bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả hữu bát chủng 。vị chủng kĩ
T23n1435_p0066c23║ tác phạm bệnh tướng phiền não mạ 。thị bát sự trung giai dụng ngũ sự 。như thị
T23n1435_p0066c24║ danh như thị tính như thị chủng như thị tác như thị tướng 。như thị danh giả 。
T23n1435_p0066c25║ mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu danh 。tính giả 。bà sa tính câu tha tính thương
T23n1435_p0066c26║ đề la tính bà la đoạ tính a chi la tính 。thị danh tính 。chủng giả 。sa
T23n1435_p0066c27║ lợi chủng bà la môn chủng tì xá chủng 。thủ đà la chủng tác giả 。tác mại
T23n1435_p0066c28║ kim tứ mại ngân tứ khách tác tứ châu tứ 。tướng giả 。quyền thủ ô thủ anh
T23n1435_p0066c29║ tích tả tác tí tự điểu sí 。thị danh tướng 。chủng giả 。nhược tỉ khâu vãng
T23n1435_p0067a01║ ngữ sa lợi tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ sa lợi chủng 。dụng xuất gia thụ
T23n1435_p0067a02║ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết
T23n1435_p0067a03║ mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết
T23n1435_p0067a04║ mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả đột cát
T23n1435_p0067a05║ la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0067a06║ tỉ khâu vãng ngữ bà la môn tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ bà la môn
T23n1435_p0067a07║ chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ
T23n1435_p0067a08║ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ
T23n1435_p0067a09║ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược
T23n1435_p0067a10║ bỉ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ canh thuyết
T23n1435_p0067a11║ diệc đột cát la 。nhược tỉ khâu vãng ngữ cổ khách tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết
T23n1435_p0067a12║ nhữ cổ khách chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh
T23n1435_p0067a13║ mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067a14║ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067a15║ tướng 。nhược bỉ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ
T23n1435_p0067a16║ canh thuyết diệc đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đoán sư tử tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0067a17║ bỉ thuyết nhữ đoán sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp
T23n1435_p0067a18║ viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp
T23n1435_p0067a19║ viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp
T23n1435_p0067a20║ viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。
T23n1435_p0067a21║ giải dĩ canh thuyết đắc ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0067a22║ mộc sư tử tỉ khâu 。ngôn bỉ thuyết nhữ mộc sư 。chủng dụng xuất gia thụ giới
T23n1435_p0067a23║ vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067a24║ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067a25║ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。
T23n1435_p0067a26║ bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết giả ba dạ đề đột cát la 。
T23n1435_p0067a27║ hựu tỉ khâu vãng ngữ đào sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ đào sư chủng 。
T23n1435_p0067a28║ dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị
T23n1435_p0067a29║ thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị
T23n1435_p0067b01║ thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải
T23n1435_p0067b02║ giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ
T23n1435_p0067b03║ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết
T23n1435_p0067b04║ nhữ bì sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh
T23n1435_p0067b05║ mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067b06║ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067b07║ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh
T23n1435_p0067b08║ thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ trúc sư tử tỉ khâu
T23n1435_p0067b09║ ngôn 。bỉ thuyết nhữ trúc sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy
T23n1435_p0067b10║ da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị
T23n1435_p0067b11║ thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị
T23n1435_p0067b12║ thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột
T23n1435_p0067b13║ cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0067b14║ thế mao phát sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ thế mao sư chủng 。dụng xuất
T23n1435_p0067b15║ gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。
T23n1435_p0067b16║ đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。
T23n1435_p0067b17║ đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả
T23n1435_p0067b18║ ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột
T23n1435_p0067b19║ cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ chiên đà la tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ
T23n1435_p0067b20║ chiên đà la chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh
T23n1435_p0067b21║ mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067b22║ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067b23║ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。nhược bất giải giả đột cát la 。giải
T23n1435_p0067b24║ dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị danh vi chủng 。kĩ giả 。
T23n1435_p0067b25║ nhược tỉ khâu vãng ngữ sa lợi tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ sa lợi chủng 。
T23n1435_p0067b26║ ưng học thừa tượng mã xa dư 。tróc đao thuẫn cung tiến 。trịch câu trịch võng
T23n1435_p0067b27║ la 。nhập trận xuất trận 。như thị chủng chủng sa lợi kĩ toại nhữ ưng học 。
T23n1435_p0067b28║ dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị
T23n1435_p0067b29║ thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị
T23n1435_p0067c01║ thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải
T23n1435_p0067c02║ giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc đột
T23n1435_p0067c03║ cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bà la môn tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ
T23n1435_p0067c04║ bà la môn chủng 。ưng học vi đà kinh diệc giáo tha học 。tự tác thiên
T23n1435_p0067c05║ từ diệc giáo tha tác 。độc ẩm thực chú xà chú tật hành chú cù la chú
T23n1435_p0067c06║ kiền đà la chú 。như thị chủng chủng bà la môn kĩ toại nhữ ưng học 。dụng
T23n1435_p0067c07║ xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị
T23n1435_p0067c08║ thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị
T23n1435_p0067c09║ thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải
T23n1435_p0067c10║ giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc đột
T23n1435_p0067c11║ cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ cổ khách tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ cổ
T23n1435_p0067c12║ khách chủng 。ưng học toán thư số ấn tướng 。học tri kim ngân tướng ti miên
T23n1435_p0067c13║ tăng thể 。ưng toạ kim tứ ngân tứ khách tác tứ đồng tứ châu tứ 。như thị
T23n1435_p0067c14║ chủng chủng cổ khách kĩ toại nhữ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị
T23n1435_p0067c15║ thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính
T23n1435_p0067c16║ thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác
T23n1435_p0067c17║ thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc
T23n1435_p0067c18║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đoán
T23n1435_p0067c19║ sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ đoán sư chủng 。ưng học tác xuyến 鉡toả
T23n1435_p0067c20║ đỉnh ngao 鏵thiêu quặc phủ sóc đại đao tiểu đao 。bát câu bát đa la bán
T23n1435_p0067c21║ câu bát đa la 。đại kiền tư tiểu kiền tư thế đao châm câu toả dược 。như
T23n1435_p0067c22║ thị chủng chủng đoán sư kĩ toại nhữ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ
T23n1435_p0067c23║ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ
T23n1435_p0067c24║ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ
T23n1435_p0067c25║ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả
T23n1435_p0067c26║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng
T23n1435_p0067c27║ ngữ mộc sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ mộc sư chủng 。ưng học tác cơ
T23n1435_p0067c28║ quan mộc nhân 。bồn vu lâu lê xa thừa liễn dư 。như thị chủng chủng mộc
T23n1435_p0067c29║ sư kĩ toại nhữ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp
T23n1435_p0068a01║ viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp
T23n1435_p0068a02║ viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp
T23n1435_p0068a03║ viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la giải
T23n1435_p0068a04║ dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đào sư tử tỉ
T23n1435_p0068a05║ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ đào sư chủng 。ưng học tri độ tướng thủ độ điều nê
T23n1435_p0068a06║ học chuyển luân tác bồn bình phủ cái 。bát câu bát đa la bán câu bát đa
T23n1435_p0068a07║ la 。đại kiền tư tiểu kiền tư 。như thị chủng chủng đào sư kĩ toại nhữ
T23n1435_p0068a08║ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ
T23n1435_p0068a09║ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0068a10║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ
T23n1435_p0068a11║ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ
T23n1435_p0068a12║ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết
T23n1435_p0068a13║ nhữ bì sư chủng 。ưng học tri bì tướng tẩm bì kiên nhuyễn 。cát tiệt tài phúng
T23n1435_p0068a14║ tác ngoa phú la cức tỉ 。học trị thô bì ma sản bì an lặc tiên [cức *tất ]。
T23n1435_p0068a15║ như thị chủng chủng bì sư kĩ toại nhữ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。
T23n1435_p0068a16║ bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ
T23n1435_p0068a17║ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ
T23n1435_p0068a18║ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả
T23n1435_p0068a19║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng
T23n1435_p0068a20║ ngữ trúc sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ trúc sư chủng 。ưng học tri trúc
T23n1435_p0068a21║ vi tướng tẩm trúc kiên nhuyễn 。học phá học quật tác phiến cái sương đan 。như thị
T23n1435_p0068a22║ chủng chủng trúc sư kĩ toại nhữ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị
T23n1435_p0068a23║ thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính
T23n1435_p0068a24║ thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác
T23n1435_p0068a25║ thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột
T23n1435_p0068a26║ cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0068a27║ thế mao sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ thế mao sư chủng 。ưng học tri
T23n1435_p0068a28║ lưu đỉnh thượng chu la phát 。học thế phát thế tu thế dịch hạ mao 。tiễn trảo
T23n1435_p0068a29║ giáp nhiếp tị mao 。như thị chủng chủng thế mao sư kĩ toại nhữ ưng học 。dụng
T23n1435_p0068b01║ xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。
T23n1435_p0068b02║ đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp
T23n1435_p0068b03║ viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba
T23n1435_p0068b04║ dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát
T23n1435_p0068b05║ la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ chiên đà la tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ chiên
T23n1435_p0068b06║ đà la chủng 。ưng học đoán nhân thủ túc nhĩ tị đầu 。trì trước mộc thượng đam
T23n1435_p0068b07║ tử nhân xuất thành thiêu 。như thị chủng chủng chiên đà la kĩ toại nhữ ưng học 。
T23n1435_p0068b08║ dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh
T23n1435_p0068b09║ thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0068b10║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ
T23n1435_p0068b11║ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ
T23n1435_p0068b12║ đề đột cát la 。thị danh vi kĩ 。tác giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ sa
T23n1435_p0068b13║ lợi tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ sa lợi chủng 。ưng thừa tượng mã xa dư 。
T23n1435_p0068b14║ tróc đao thuẫn cung tiến 。trịch câu võng la 。nhập trận xuất trận 。như thị chủng
T23n1435_p0068b15║ chủng sa lợi chủng sự nhữ ưng tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy
T23n1435_p0068b16║ da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị
T23n1435_p0068b17║ thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị
T23n1435_p0068b18║ thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc
T23n1435_p0068b19║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bà
T23n1435_p0068b20║ la môn tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ bà la môn chủng 。ưng độc vi đà
T23n1435_p0068b21║ kinh diệc giáo tha độc 。tự tác thiên từ diệc giáo tha tác 。độc ẩm thực chú
T23n1435_p0068b22║ xà chú tật hành chú cù la chú kiền đà la chú 。như thị chủng chủng bà
T23n1435_p0068b23║ la môn sự nhữ ưng tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp
T23n1435_p0068b24║ viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp
T23n1435_p0068b25║ viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp
T23n1435_p0068b26║ viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。
T23n1435_p0068b27║ nhược giải dĩ canh thuyết diệc đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ cổ khách
T23n1435_p0068b28║ tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ cổ khách chủng 。ưng toạ kim tứ ngân tứ khách
T23n1435_p0068b29║ tác tứ đồng tứ châu tứ 。như thị chủng chủng cổ khách sự nhữ ưng học 。
T23n1435_p0068c01║ dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh
T23n1435_p0068c02║ thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0068c03║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ
T23n1435_p0068c04║ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc
T23n1435_p0068c05║ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đoán sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ
T23n1435_p0068c06║ đoán sư chủng 。ưng tác xuyến 鉡toả đỉnh 。ngao 鏵thiêu hoạch phủ sóc đại
T23n1435_p0068c07║ đao tiểu đao 。bát câu bát đa la bán câu bát đa la 。đại kiền tư
T23n1435_p0068c08║ tiểu kiền tư 。thế đao châm câu bát câu toả dược 。như thị chủng chủng đoán
T23n1435_p0068c09║ sư sự nhữ ưng tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết
T23n1435_p0068c10║ danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết
T23n1435_p0068c11║ mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết
T23n1435_p0068c12║ mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ
T23n1435_p0068c13║ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ mộc sư tử tỉ
T23n1435_p0068c14║ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ mộc sư chủng ưng tác cơ quan mộc nhân xa dư lâu
T23n1435_p0068c15║ lê 。như thị chủng chủng mộc sư sự nhữ ưng tác dụng xuất gia thụ giới vi 。
T23n1435_p0068c16║ bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ
T23n1435_p0068c17║ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ
T23n1435_p0068c18║ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả
T23n1435_p0068c19║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng
T23n1435_p0068c20║ ngữ đào sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ đào sư chủng 。ưng thủ độ điều
T23n1435_p0068c21║ nê 。chuyển luân tác bồn bình úng phủ cái 。bát câu bát đa la 。bán câu
T23n1435_p0068c22║ bát đa la đại kiền tư tiểu kiền tư 。như thị chủng chủng đào sư sự
T23n1435_p0068c23║ nhữ ưng tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。
T23n1435_p0068c24║ mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。
T23n1435_p0068c25║ mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược
T23n1435_p0068c26║ bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba
T23n1435_p0068c27║ dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ
T23n1435_p0068c28║ thuyết nhữ bì sư chủng 。ưng thủ bì tẩm trị cát tiệt liên phúng 。tác ngoa phú
T23n1435_p0068c29║ la cức tỉ an lặc tiên [cức *tất ]。như thị chủng chủng bì sư sự nhữ ưng tác 。
T23n1435_p0069a01║ dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh
T23n1435_p0069a02║ thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0069a03║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ
T23n1435_p0069a04║ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ
T23n1435_p0069a05║ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ trúc sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết
T23n1435_p0069a06║ nhữ trúc sư chủng 。ưng học phá trúc vi tác sóc tác tiến phiến cái sương điệm 。
T23n1435_p0069a07║ như thị chủng chủng trúc sư sự nhữ ưng học tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。
T23n1435_p0069a08║ bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ
T23n1435_p0069a09║ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ
T23n1435_p0069a10║ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải
T23n1435_p0069a11║ giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0069a12║ vãng ngữ thế mao sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ thế mao sư chủng 。ưng
T23n1435_p0069a13║ học tri lưu đỉnh thượng chu la phát 。học thế phát thế tu thế dịch hạ mao 。
T23n1435_p0069a14║ tiễn trảo giáp nhiếp tị mao 。như thị chủng chủng thế mao sư kĩ toại nhữ ưng
T23n1435_p0069a15║ học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh
T23n1435_p0069a16║ thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0069a17║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược
T23n1435_p0069a18║ bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết
T23n1435_p0069a19║ ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ chiên đà la tử tỉ khâu
T23n1435_p0069a20║ ngôn 。bỉ thuyết nhữ chiên đà la chủng 。ưng tác đoán nhân thủ túc nhĩ tị
T23n1435_p0069a21║ đầu 。trì trước mộc thượng đam tử nhân xuất thiêu 。như thị chủng chủng chiên đà
T23n1435_p0069a22║ la sự nhữ ưng tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy na 。đáp
T23n1435_p0069a23║ viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp
T23n1435_p0069a24║ viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp
T23n1435_p0069a25║ viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。
T23n1435_p0069a26║ giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị danh vi tác 。phạm giả 。nhược
T23n1435_p0069a27║ tỉ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ phạm tội nhân 。dụng xuất gia
T23n1435_p0069a28║ thụ giới vi 。nhữ phạm tăng già bà thi sa 。nhữ phạm ba dạ đề 。nhữ
T23n1435_p0069a29║ phạm ba la đề đề xá ni 。nhữ phạm đột cát la 。bỉ thị thùy da 。
T23n1435_p0069a30║ đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。
T23n1435_p0069b01║ đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。
T23n1435_p0069b02║ đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát
T23n1435_p0069b03║ la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị danh vi phạm 。bệnh
T23n1435_p0069b04║ giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết 。nhữ ác bệnh
T23n1435_p0069b05║ nhân 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ lại bệnh ung bệnh kiền bệnh tiêu bệnh quỷ
T23n1435_p0069b06║ bệnh 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0069b07║ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0069b08║ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。
T23n1435_p0069b09║ bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị
T23n1435_p0069b10║ danh vi bệnh 。tướng giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ
T23n1435_p0069b11║ ác tướng nhân 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ quyền thủ ô thủ 。anh tích
T23n1435_p0069b12║ tả tác 。tí tự điểu sí 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh
T23n1435_p0069b13║ thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0069b14║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ
T23n1435_p0069b15║ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ
T23n1435_p0069b16║ đề đột cát la 。thị danh vi tướng 。phiền não giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0069b17║ dư tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ trùng phiền não nhân 。dụng xuất gia thụ giới vi 。
T23n1435_p0069b18║ nhữ đa dục đa sân đa si hỉ ưu não 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh
T23n1435_p0069b19║ mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0069b20║ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0069b21║ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh
T23n1435_p0069b22║ thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị danh vi phiền não 。mạ giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0069b23║ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ hỉ mạ nhân 。dụng xuất gia thụ
T23n1435_p0069b24║ giới vi 。nhữ dĩ nhị chủng mạ mạ tha 。bạch y mạ xuất gia mạ 。bỉ thị
T23n1435_p0069b25║ thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính
T23n1435_p0069b26║ thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác
T23n1435_p0069b27║ thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả
T23n1435_p0069b28║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị danh vi mạ 。
T23n1435_p0069b29║ nhược tỉ khâu dĩ thị bát chủng 。ngữ dư tỉ khâu 。biệt li tâm cố 。ba dạ
T23n1435_p0069c01║ đề đột cát la 。dị thị bát chủng 。nhược dĩ dư sự 。biệt li tỉ khâu
T23n1435_p0069c02║ giả 。đột cát la 。trừ tỉ khâu 。nhược dĩ bát chủng biệt li dư nhân giả 。
T23n1435_p0069c03║ đột cát la (tam sự cánh )。
T23n1435_p0069c04║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。hỉ đấu tránh tướng ngôn tướng
T23n1435_p0069c05║ mạ 。thị lục quần tỉ khâu 。cộng dư tỉ khâu đấu tránh tướng ngôn tướng mạ 。tăng
T23n1435_p0069c06║ như pháp đoán tránh cánh 。lục quần tỉ khâu tri như pháp đoán dĩ 。hoàn canh phát
T23n1435_p0069c07║ khởi tác thị ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。ưng canh tác phi
T23n1435_p0069c08║ đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh
T23n1435_p0069c09║ diệt 。thị trung hữu vị phá tỉ khâu tiện phá 。dĩ phá giả bất khả hòa hợp 。
T23n1435_p0069c10║ vị tránh giả tiện tránh 。dĩ tránh giả bất khả diệt 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu
T23n1435_p0069c11║ dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0069c12║ trái lục quần tỉ khâu ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。tăng như pháp đoán tránh cánh 。
T23n1435_p0069c13║ hoàn canh phát khởi 。tác thị ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。
T23n1435_p0069c14║ canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác
T23n1435_p0069c15║ diệt canh diệt 。thị trung hữu vị phá tỉ khâu tiện phá 。dĩ phá giả bất
T23n1435_p0069c16║ khả hòa hợp 。vị tránh giả tiện tránh 。dĩ tránh giả bất khả diệt 。chủng chủng
T23n1435_p0069c17║ a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0069c18║ vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0069c19║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0069c20║ khâu 。tăng như pháp đoán tránh cánh 。hoàn canh phát khởi 。tác thị ngôn chư trường
T23n1435_p0069c21║ lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi
T23n1435_p0069c22║ đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh diệt 。trung hữu vị phá tỉ
T23n1435_p0069c23║ khâu tiện phá 。dĩ phá giả bất khả hòa hợp 。vị tránh giả tiện tránh 。dĩ tránh
T23n1435_p0069c24║ giả bất khả diệt 。phật chủng chủng a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0069c25║ cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0069c26║ khâu tăng như pháp đoán tránh cánh 。hoàn canh phát khởi giả 。ba dạ đề 。như pháp
T23n1435_p0069c27║ đoán giả 。như pháp như luật như tỉ ni như phật giáo thuyết 。tránh giả hữu
T23n1435_p0069c28║ tứ chủng 。tướng ngôn tránh vô sự tránh phạm tội tránh thường sở hành tránh 。hoàn canh
T23n1435_p0069c29║ phát khởi giả 。tác như thị ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。
T23n1435_p0070a01║ ưng canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi
T23n1435_p0070a02║ diệt 。ác diệt canh diệt 。thị nhân hữu ngũ chủng 。nhất giả cựu nhân 。nhị giả
T23n1435_p0070a03║ khách nhân 。tam giả thụ dục nhân 。tứ giả thuyết yết ma nhân 。ngũ giả kiến
T23n1435_p0070a04║ yết ma nhân 。ba dạ đề giả 。danh chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。
T23n1435_p0070a05║ năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược cựu tỉ khâu 。ư tướng ngôn tránh
T23n1435_p0070a06║ trung 。tướng ngôn tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát
T23n1435_p0070a07║ khởi 。tác như thị ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác
T23n1435_p0070a08║ phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt
T23n1435_p0070a09║ canh diệt 。ba dạ đề 。tướng ngôn tránh trung 。vô căn tránh tưởng 。phạm tội tránh
T23n1435_p0070a10║ tưởng 。thường sở hành tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh
T23n1435_p0070a11║ phát khởi ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác phi đoán ác
T23n1435_p0070a12║ đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh diệt 。ba
T23n1435_p0070a13║ dạ đề 。nhược cựu tỉ khâu vô sự tránh trung 。vô sự tránh tưởng 。như
T23n1435_p0070a14║ pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi ngôn 。chư trường lão 。thị
T23n1435_p0070a15║ sự phi tác ác tác 。ưng canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác
T23n1435_p0070a16║ đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh diệt 。ba dạ đề 。vô sự tránh trung 。
T23n1435_p0070a17║ phạm tội tránh tưởng 。thường sở hành tránh tưởng 。tướng ngôn tránh tưởng 。như pháp diệt
T23n1435_p0070a18║ dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi
T23n1435_p0070a19║ tác ác tác 。canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình
T23n1435_p0070a20║ phi diệt 。ác diệt canh diệt 。ba dạ đề 。cựu tỉ khâu phạm tội tránh trung 。
T23n1435_p0070a21║ phạm tội tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi
T23n1435_p0070a22║ ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác phi đoán ác đoán 。
T23n1435_p0070a23║ canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh diệt 。ba dạ
T23n1435_p0070a24║ đề 。phạm tội tránh trung 。thường sở hành tránh tưởng 。tướng ngôn tránh tưởng 。vô sự
T23n1435_p0070a25║ tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi ngôn 。chư
T23n1435_p0070a26║ trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán
T23n1435_p0070a27║ phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh diệt 。ba dạ đề 。cựu
T23n1435_p0070a28║ tỉ khâu thường sở hành tránh trung 。thường sở hành tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như
T23n1435_p0070a29║ pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。
T23n1435_p0070b01║ canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác
T23n1435_p0070b02║ diệt canh diệt 。ba dạ đề 。thường sở hành tránh trung 。tướng ngôn tránh tưởng 。vô
T23n1435_p0070b03║ sự tránh tưởng 。phạm tội tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn
T23n1435_p0070b04║ canh phát khởi ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác phi
T23n1435_p0070b05║ đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh
T23n1435_p0070b06║ diệt 。ba dạ đề 。khách tỉ khâu 。thụ dục tỉ khâu 。tác yết ma tỉ khâu 。
T23n1435_p0070b07║ kiến yết ma tỉ khâu diệc như thị 。nhược tỉ khâu như pháp diệt tránh trung 。như
T23n1435_p0070b08║ pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi 。ba dạ đề 。như pháp diệt tránh trung 。bất
T23n1435_p0070b09║ như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi 。ba dạ đề 。như pháp diệt tránh trung 。
T23n1435_p0070b10║ sinh nghi hoàn canh phát khởi 。ba dạ đề 。bất như pháp diệt tránh trung 。như
T23n1435_p0070b11║ pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi 。đột cát la 。bất như pháp diệt tránh trung 。
T23n1435_p0070b12║ sinh nghi hoàn canh phát khởi 。đột cát la 。bất như pháp diệt tránh trung 。bất như
T23n1435_p0070b13║ pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi bất phạm (tứ sự cánh )。
T23n1435_p0070b14║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca lưu đà di 。trung tiền trước y trì bát
T23n1435_p0070b15║ nhập xá vệ thành khí thực 。thực dĩ hoàn chí tự phòng 。thu y bát trì
T23n1435_p0070b16║ hộ câu tại môn gian lập 。tác thị niệm 。nhược hữu nữ nhân lai thử khán giả 。
T23n1435_p0070b17║ ngã đương kì chư phòng xá 。nhĩ thời đa hữu nữ nhân lai nhập tự khán 。ca
T23n1435_p0070b18║ lưu đà di dao kiến nữ nhân lai 。tác thị ngôn 。chư tỉ muội lai 。ngã
T23n1435_p0070b19║ đương kì chư phòng xá xứ 。dĩ thị nhân duyên cố 。chư nữ nhân tập 。thuyết
T23n1435_p0070b20║ lưỡng khả tu sự 。dĩ tha mẫu sự hướng nữ thuyết ngôn 。nhữ mẫu ẩn xứ hữu
T23n1435_p0070b21║ như thị như thị tướng 。nhĩ thời nữ tác thị niệm 。như thị tỉ khâu sở
T23n1435_p0070b22║ thuyết 。tất đương dữ ngã mẫu thông 。hựu dĩ nữ sự hướng mẫu thuyết 。nhữ nữ ẩn
T23n1435_p0070b23║ xứ hữu như thị như thị tướng 。mẫu tác thị niệm 。như thị tỉ khâu sở thuyết 。
T23n1435_p0070b24║ tất đương dữ ngã nữ thông 。hựu dĩ tử phụ sự hướng cô thuyết 。nhữ tử phụ
T23n1435_p0070b25║ ẩn xứ hữu như thị như thị tướng 。cô tác thị niệm 。như thị tỉ khâu sở
T23n1435_p0070b26║ thuyết 。tất đương dữ ngã tử phụ thông 。hựu dĩ cô sự hướng tử phụ thuyết 。
T23n1435_p0070b27║ nhữ cô ẩn xứ hữu như thị như thị tướng 。tử phụ tác thị niệm 。như thị
T23n1435_p0070b28║ tỉ khâu sở thuyết 。tất đương dữ ngã cô thông 。ca lưu đà di tác thị
T23n1435_p0070b29║ ngữ thời 。vi tha thân tự thân tác nghi 。thị chư phụ nữ triển chuyển tướng nghi 。
T23n1435_p0070c01║ thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất
T23n1435_p0070c02║ hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。nữ nhân tiền thuyết
T23n1435_p0070c03║ lưỡng khả tu sự 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0070c04║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn ca lưu đà di 。nhữ thật tác
T23n1435_p0070c05║ thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0070c06║ trái 。vân hà danh tỉ khâu 。nữ nhân tiền thuyết lưỡng khả tu sự 。phật chủng
T23n1435_p0070c07║ chủng nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu
T23n1435_p0070c08║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ nữ nhân thuyết
T23n1435_p0070c09║ pháp quá ngũ lục ngữ ba dạ đề 。trừ hữu tri nam tử 。nữ nhân giả 。
T23n1435_p0070c10║ nữ nhân năng thụ dâm dục 。quá ngũ lục ngữ giả 。ngũ ngữ 。danh sắc âm
T23n1435_p0070c11║ vô thường thụ tưởng hành thức âm vô thường 。lục ngữ 。danh nhãn vô thường nhĩ tị
T23n1435_p0070c12║ thiệt thân ý vô thường 。pháp giả 。danh phật sở thuyết 。đệ tử sở thuyết 。thiên
T23n1435_p0070c13║ sở thuyết 。tiên nhân sở thuyết 。hoá nhân sở thuyết 。hiển kì bố thí trì giới sinh
T23n1435_p0070c14║ thiên niết bàn 。hữu trí nam tử giả 。tri danh năng phân biệt ngôn ngữ hảo
T23n1435_p0070c15║ xú 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0070c16║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vô giải ngữ nam tử 。vi nữ nhân
T23n1435_p0070c17║ thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。nhược kệ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược khinh
T23n1435_p0070c18║ thuyết 。sự sự ba dạ đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba dạ đề 。nhược tỉ
T23n1435_p0070c19║ khâu tức tiên toạ xứ toạ 。vô giải ngữ nam tử 。canh hữu dị nữ nhân lai 。
T23n1435_p0070c20║ phục vi thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。tiên nữ nhân diệc tại trung toạ 。nhị câu
T23n1435_p0070c21║ văn pháp 。nhược kệ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược kinh thuyết 。sự sự ba dạ
T23n1435_p0070c22║ đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba dạ đề 。nhược tỉ khâu vi nữ nhân
T23n1435_p0070c23║ thuyết pháp 。vô giải ngữ nam tử 。quá ngũ lục ngữ 。dĩ tùng toạ khởi khứ 。canh
T23n1435_p0070c24║ hữu nữ nhân đạo trung nghịch lai 。phục vi thuyết pháp 。vô hữu giải ngữ nam tử 。
T23n1435_p0070c25║ quá ngũ lục ngữ 。tiên nữ nhân phục tùng hậu lai 。nhị câu văn pháp 。nhược kệ
T23n1435_p0070c26║ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược kinh thuyết 。sự sự ba dạ đề 。nhược biệt cú
T23n1435_p0070c27║ thuyết 。cú cú ba dạ đề 。nhược tỉ khâu vô giải ngữ nam tử 。vi nữ nhân
T23n1435_p0070c28║ thuyết pháp quá ngũ lục ngữ dĩ 。thứ nhập dư gia 。canh vi dư nữ nhân thuyết
T23n1435_p0070c29║ pháp quá ngũ lục ngữ 。vô giải ngữ nam tử 。tiên nữ nhân diệc lai tại bích
T23n1435_p0071a01║ biên lập 。nhược tại chướng biên 。nhược tại li biên 。nhược tại tiệm biên 。diệc phục
T23n1435_p0071a02║ văn pháp 。nhược kệ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược kinh thuyết 。sự sự ba
T23n1435_p0071a03║ dạ đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba dạ đề 。bất phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0071a04║ khâu bái 。nhược đạt sấn nhược thuyết 。sở thí công đức 。nhược dữ thụ giới 。nhược
T23n1435_p0071a05║ nữ nhân vấn nhi đáp bất phạm (ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0071a06║ phật tại a la tì quốc 。nhĩ thời a la tì quốc tỉ khâu 。ư tự nội
T23n1435_p0071a07║ dĩ cú pháp giáo vị thụ cụ giới nhân 。hoặc túc cú bất túc cú 。túc vị
T23n1435_p0071a08║ bất túc vị 。túc tự bất túc tự 。dĩ thị nhân duyên cố 。tự nội xuất đại
T23n1435_p0071a09║ âm thanh cao thanh 。đa nhân chúng thanh 。tự học toán nhân thanh 。tự bà la
T23n1435_p0071a10║ môn độc vi đà kinh thời 。như bộ ngư sư thất ngư thời thanh 。thị tự
T23n1435_p0071a11║ nội dĩ cú pháp giáo vị thụ cụ giới nhân giả thanh diệc như thị 。phật văn
T23n1435_p0071a12║ thị đại cao âm thanh 。tri nhi cố vấn a nan 。thị tự nội hà dĩ
T23n1435_p0071a13║ cố 。hữu thị đa nhân chúng thanh 。a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thị a la
T23n1435_p0071a14║ tì quốc tỉ khâu 。ư tự nội dĩ cú pháp giáo vị thụ cụ giới nhân 。hoặc
T23n1435_p0071a15║ túc cú bất túc cú 。túc vị bất túc vị 。túc tự bất túc tự 。dĩ thị
T23n1435_p0071a16║ nhân duyên cố 。hữu đại cao thanh đa nhân chúng thanh 。phật dĩ thị sự tập tỉ
T23n1435_p0071a17║ khâu tăng 。tri nhi cố vấn a nan tì tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。
T23n1435_p0071a18║ đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ thị chủng chủng nhân duyên a trái a la
T23n1435_p0071a19║ tì tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。dĩ cú pháp giáo vị thụ cụ giới nhân 。
T23n1435_p0071a20║ chủng chủng nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ
T23n1435_p0071a21║ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dĩ cú pháp 。
T23n1435_p0071a22║ giáo vị thụ cụ giới nhân giả 。ba dạ đề 。vị thụ cụ giới nhân giả 。trừ
T23n1435_p0071a23║ tỉ khâu tỉ khâu ni 。dư nhất thiết nhân thị 。cú pháp giả 。túc cú bất túc
T23n1435_p0071a24║ cú túc tự bất túc tự túc vị bất túc vị 。túc cú giả 。cụ
T23n1435_p0071a25║ túc thuyết cú 。bất túc cú giả 。bất cụ túc thuyết cú 。túc vị giả 。cụ
T23n1435_p0071a26║ túc thuyết vị 。bất túc vị giả 。bất cụ túc thuyết vị 。túc tự giả 。cụ
T23n1435_p0071a27║ túc thuyết tự 。bất túc tự giả 。bất cụ túc thuyết tự 。nhược túc cú 。tức
T23n1435_p0071a28║ thị túc vị túc tự 。phi bất túc cú bất túc vị bất túc tự 。nhược bất
T23n1435_p0071a29║ túc cú 。tức thị bất túc vị bất túc tự 。phi túc cú túc vị túc tự 。
T23n1435_p0071b01║ pháp giả 。phật sở thuyết 。đệ tử sở thuyết 。thiên sở thuyết 。tiên nhân sở thuyết 。
T23n1435_p0071b02║ hoá nhân sở thuyết 。hiển kì bố thí trì giới sinh thiên nê hoàn 。ba dạ đề
T23n1435_p0071b03║ giả 。danh chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung
T23n1435_p0071b04║ phạm giả 。nhược tỉ khâu dĩ túc cú pháp 。giáo vị thụ cụ giới nhân 。nhược kệ
T23n1435_p0071b05║ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược kinh thuyết 。sự sự ba dạ đề 。nhược biệt
T23n1435_p0071b06║ cú thuyết 。cú cú ba dạ đề 。túc vị túc tự diệc như thị 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0071b07║ dĩ bất túc cú pháp 。giáo vị thụ cụ giới nhân 。nhược kệ thuyết 。kệ kệ ba
T23n1435_p0071b08║ dạ đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba dạ đề 。nhược kinh thuyết 。sự
T23n1435_p0071b09║ sự ba dạ đề 。bất túc vị bất túc tự diệc như thị 。bất phạm giả 。thuyết
T23n1435_p0071b10║ cánh thuyết 。bất phạm giả 。uất đề xá sự vấn đáp tịnh tụng 。bỉ trung tự
T23n1435_p0071b11║ dĩ uất đề xá giả 。thụ kinh dư tụng giả tụng cánh (lục sự cánh )。
T23n1435_p0071b12║ thập tụng luật quyển đệ cửu TTTTTTTTTTTTTTTTTT • Leave a Comment