Thập Tụng Luật – Quyển 09

Tzed Version
T23n1435_p0063b09║
T23n1435_p0063b10║
T23n1435_p0063b11║
T23n1435_p0063b12║ thập tụng luật quyển đệ cửu (nhị tụng chi tam )
T23n1435_p0063b13║
T23n1435_p0063b14║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0063b15║  minh cửu thập ba dạ đề pháp chi nhất
T23n1435_p0063b16║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời nam thiên trúc hữu luận nghị sư 。dĩ đồng diệp
T23n1435_p0063b17║ diệp phúc đầu thượng nhiên hoả lai nhập xá vệ quốc 。thời nhân vấn ngôn 。nhữ
T23n1435_p0063b18║ hà nhân duyên nhĩ 。đáp ngôn 。ngã trí tuệ đa 。khủng phúc liệt cố 。nhữ đầu
T23n1435_p0063b19║ thượng hà dĩ trước hoả 。dục chiếu ám cố 。ngữ ngôn 。si bà la môn 。nhật
T23n1435_p0063b20║ chiếu thiên hạ 。hà dĩ ngôn ám 。đáp ngôn 。nhữ đẳng bất tri 。ám hữu nhị
T23n1435_p0063b21║ chủng 。nhất giả vô nhật nguyệt hoả chúc 。nhị giả ngu si vô trí tuệ minh 。chư
T23n1435_p0063b22║ nhân ngôn 。nhữ vị kiến ha đa thích tử tỉ khâu 。cố cảm tác thị ngữ 。nhược
T23n1435_p0063b23║ kiến cộng ngữ giả 。nhật xuất tắc ám 。dạ tắc nhật xuất 。thời thành nội nhân
T23n1435_p0063b24║ dân 。tức hoán ha đa thích tử tỉ khâu 。dục linh cộng luận 。thời ha đa văn
T23n1435_p0063b25║ chi tâm sầu 。bất đắc dĩ nhi lai nhập thành đạo trung 。kiến nhị đê dương cộng
T23n1435_p0063b26║ đấu 。tức nhân thủ tướng tác thị niệm 。nhất dương thị bà la môn 。nhất dương thị
T23n1435_p0063b27║ ngã 。thị ngã giả đấu tắc bất như 。kiến dĩ chuyển canh sầu ưu 。tiền hành hựu
T23n1435_p0063b28║ kiến nhị ngưu cộng đấu 。phục tác thị niệm 。nhất ngưu thị bà la môn 。nhất ngưu
T23n1435_p0063b29║ thị ngã 。thị ngã giả tức phục bất như 。hựu tiền hành phục kiến nhị nhân tướng
T23n1435_p0063c01║ phốc 。tác thị niệm 。nhất thị bà la môn 。nhất thị ngã 。ngã giả tức phục
T23n1435_p0063c02║ bất như 。dục nhập luận xứ 。kiến nhất nữ nhân trì mãn 。bình thuỷ thuỷ bình tức
T23n1435_p0063c03║ phá 。phục tác thị niệm 。ngã kiến chư bất cát tướng 。tương vô bất như 。bất
T23n1435_p0063c04║ đắc dĩ 。tiện tiền nhập xá 。kiến thị luận sư bà la môn nhãn khẩu tướng mạo 。
T23n1435_p0063c05║ tự tri bất như sầu ưu canh thậm 。đích toạ tu du 。chư nhân tiện ngôn khả
T23n1435_p0063c06║ cộng luận nghị 。đáp ngôn 。ngã kim tiểu bất an ẩn 。tu đãi minh nhật 。tác
T23n1435_p0063c07║ thị ngữ dĩ tiện hoàn tú xứ 。chí hậu dạ thời tức hướng vương xá thành 。minh
T23n1435_p0063c08║ đán thành trung nhân tập 。cửu đãi bất lai 。tri thời dĩ quá 。tự đáo kì
T23n1435_p0063c09║ hoàn suy tầm cầu chi 。dư tỉ khâu ngôn 。ha đa thích tử tức hậu dạ
T23n1435_p0063c10║ thời trì y bát khứ 。chư thành nội nhân văn dĩ chủng chủng a trái 。vân hà
T23n1435_p0063c11║ danh tỉ khâu 。cố vọng ngữ 。nhất nhân ngữ nhị nhân 。nhị nhân ngữ tam nhân 。như
T23n1435_p0063c12║ thị triển chuyển ác danh lưu bố mãn xá vệ thành 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu
T23n1435_p0063c13║ dục tri túc hành đầu đà 。trước y trì bát nhập thành khí thực 。văn thị sự
T23n1435_p0063c14║ tâm bất hỉ 。thực dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0063c15║ dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。cố vọng ngữ 。chủng chủng
T23n1435_p0063c16║ a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng
T23n1435_p0063c17║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu cố vọng ngữ giả 。ba dạ đề 。
T23n1435_p0063c18║ cố vọng ngữ giả 。tri thị sự bất nhĩ 。cuống tha cố dị thuyết 。ba dạ
T23n1435_p0063c19║ đề giả 。thị tội danh thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0063c20║ đạo 。thị trung phạm giả 。hữu ngũ chủng 。hữu vọng ngữ nhập đột cát la 。hữu
T23n1435_p0063c21║ nhập ba dạ đề 。hữu nhập thâu lan già 。hữu nhập tăng già bà thi sa 。hữu
T23n1435_p0063c22║ nhập ba la di 。hữu nhập ba la di giả 。tự tri vô thánh pháp 。ngữ
T23n1435_p0063c23║ nhân ngôn 。ngã hữu thánh pháp 。thị danh nhập ba la di 。nhập tăng già bà thi
T23n1435_p0063c24║ sa giả 。dĩ vô căn tứ ba la di pháp 。báng tha tỉ khâu cố 。nhập
T23n1435_p0063c25║ thâu lan già giả 。bất cụ túc ba la di vọng ngữ 。diệc bất cụ túc tăng
T23n1435_p0063c26║ già bà thi sa vọng ngữ cố 。nhập ba dạ đề giả 。nhược tỉ khâu dĩ vô
T23n1435_p0063c27║ căn tăng già bà thi sa 。báng tha tỉ khâu cố 。nhập đột cát la giả 。trừ
T23n1435_p0063c28║ tứ chủng vọng ngữ 。dư vọng ngữ phạm đột cát la 。nhược tỉ khâu bất kiến sự
T23n1435_p0063c29║ ngôn kiến 。ba dạ đề 。nhược kiến ngôn bất kiến 。ba dạ đề 。nhược kiến vị
T23n1435_p0064a01║ bất kiến 。ngữ tha ngôn kiến 。ba dạ đề 。nhược bất kiến vị kiến 。ngữ tha
T23n1435_p0064a02║ ngôn bất kiến 。ba dạ đề 。nhược kiến dĩ nghi 。vi kiến bất kiến 。ngữ tha
T23n1435_p0064a03║ ngôn bất kiến 。ba dạ đề 。nhược bất kiến nghi 。vi kiến bất kiến 。ngữ tha
T23n1435_p0064a04║ ngôn kiến 。ba dạ đề 。văn giác tri diệc như thị 。nhược tùy tâm tưởng thuyết
T23n1435_p0064a05║ bất phạm (nhất sự cánh )。
T23n1435_p0064a06║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。hỉ đấu tránh tướng mạ 。thị
T23n1435_p0064a07║ lục quần tỉ khâu dữ chư tỉ khâu cộng đấu tránh dĩ 。tiện xuất tha quá hình
T23n1435_p0064a08║ tướng khinh hoán 。hạ tiện chủng tính hạ tiện danh tự kĩ toại tác nghiệp 。thị thời
T23n1435_p0064a09║ hữu vị tránh giả tiện tránh 。dĩ tránh giả bất dục chỉ 。vị xuất sự tiện
T23n1435_p0064a10║ xuất 。dĩ xuất sự bất khả diệt 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0064a11║ đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh
T23n1435_p0064a12║ tỉ khâu 。hỉ đấu tránh tướng mạ 。cộng tha tránh dĩ 。tiện xuất kì quá hình tướng
T23n1435_p0064a13║ khinh hoán 。hạ tiện chủng tính danh tự kĩ toại 。thị thời hữu vị tránh giả
T23n1435_p0064a14║ tiện tránh 。dĩ tránh giả bất dục chỉ 。vị xuất sự tiện xuất 。dĩ xuất sự bất
T23n1435_p0064a15║ khả diệt 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0064a16║ tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。
T23n1435_p0064a17║ đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh
T23n1435_p0064a18║ tỉ khâu 。hỉ đấu tránh tướng mạ 。cộng tha tránh dĩ 。tiện xuất kì quá hình
T23n1435_p0064a19║ tướng khinh hoán 。hạ tiện chủng tính danh tự kĩ toại 。thị thời hữu vị tránh
T23n1435_p0064a20║ giả tiện tránh 。dĩ tránh giả bất dục chỉ 。vị xuất sự tiện xuất 。dĩ xuất
T23n1435_p0064a21║ sự bất khả diệt 。phật chủng chủng nhân duyên a dĩ 。thuyết bản sinh nhân duyên 。phật
T23n1435_p0064a22║ ngữ chư tỉ khâu 。quá khứ hữu nhân hữu nhất hắc ngưu 。phục hữu nhất nhân diệc
T23n1435_p0064a23║ hữu nhất ngưu 。vi tài vật cố xướng ngôn 。thùy ngưu lực thắng ngã ngưu giả 。ngã
T23n1435_p0064a24║ du nhĩ sở vật 。nhược bất như giả du ngã nhĩ sở vật 。thời hắc ngưu chủ
T23n1435_p0064a25║ văn thị xướng thanh 。đáp ngôn khả nhĩ 。thời tái trùng vật hệ ngưu xa tả 。
T23n1435_p0064a26║ hình tướng khinh hoán vị hắc khúc giác 。dĩ trượng kích chi khiên thị xa khứ 。
T23n1435_p0064a27║ thời ngưu văn thị hình tướng mạ cố 。tức thất sắc lực 。bất năng vãn trùng thượng
T23n1435_p0064a28║ bản 。thời hắc ngưu chủ đại du tài vật 。thị đắc vật nhân hậu phục canh xướng 。
T23n1435_p0064a29║ thùy ngưu lực thắng 。ngã du nhĩ sở vật 。thị thời hắc ngưu văn thị xướng thanh 。
T23n1435_p0064b01║ tiện ngữ chủ ngôn 。thị nhân hà cố phục xướng tư ngôn 。thời chủ đáp viết 。
T23n1435_p0064b02║ tham tài vật cố phục tác thị xướng 。hắc ngưu ngữ chủ 。khả đáp ngôn nhĩ 。chủ
T23n1435_p0064b03║ ngôn bất năng 。sở dĩ nhiên giả 。dĩ nhữ tế ác ngưu cố 。đại du ngã
T23n1435_p0064b04║ vật 。kim phục tác giả du ngã vật tận 。ngưu ngữ chủ ngôn 。tiên tại chúng
T23n1435_p0064b05║ nhân tiền hình tướng khinh ngã 。dĩ hạ tiện danh hoán vị hắc khúc giác 。văn ác
T23n1435_p0064b06║ danh cố tức thất sắc lực 。thị cố bất năng vãn trùng thượng bản 。kim thụ chủ
T23n1435_p0064b07║ ngữ 。mạc xuất ác ngôn 。tại tha tiền thời tiện ngữ ngã ngôn 。nhữ độc tử thời
T23n1435_p0064b08║ thứ nhập cước trung 。tự khán thị thứ dục đắc xuất cố 。giác nhập địa trung cố
T23n1435_p0064b09║ khúc 。nhữ thị hảo hắc đại ngưu 。sinh lai lương cát giác quảng thả trực 。chủ
T23n1435_p0064b10║ thụ ngưu ngữ 。tức tiện tẩy loát ma du đồ giác 。trước hảo hoa man hệ xa
T23n1435_p0064b11║ hữu biên 。nhu nhuyễn ái ngữ 。đại cát hắc ngưu quảng giác đại lực 。khiên thị
T23n1435_p0064b12║ xa khứ 。thị ngưu văn thị nhu nhuyễn ái ngữ cố 。tức đắc sắc lực khiên trùng
T23n1435_p0064b13║ thượng bản 。thời hắc ngưu chủ 。tiên sở thất vật canh tái tam bội đắc 。thị
T23n1435_p0064b14║ ngưu chủ đắc đại lợi dĩ 。tâm thậm hoan hỉ 。tức thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0064b15║ tái trùng nhập thâm triệt  tùy ngã ngữ năng khứ
T23n1435_p0064b16║ thị cố ưng nhuyễn ngữ  bất ưng xuất ác ngôn
T23n1435_p0064b17║ nhuyễn ngữ hữu sắc lực  thị ngưu năng khiên trùng
T23n1435_p0064b18║ ngã hoạch đại tài vật  thân tâm đắc hỉ lạc
T23n1435_p0064b19║ phật ngữ chư tỉ khâu 。súc sinh văn hình tướng ngữ thượng thất sắc lực 。hà huống
T23n1435_p0064b20║ ư nhân 。thời phật dĩ chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập
T23n1435_p0064b21║ lợi cố dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược
T23n1435_p0064b22║ tỉ khâu hình tướng tha giả 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。chử thiêu phú
T23n1435_p0064b23║ chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。hữu bát chủng 。
T23n1435_p0064b24║ vị chủng kĩ tác phạm bệnh tướng phiền não mạ chủng giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0064b25║ sa lợi tử tỉ khâu ngôn 。nhữ sa lợi chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh
T23n1435_p0064b26║ huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bà la môn
T23n1435_p0064b27║ tử tỉ khâu ngôn 。nhữ bà la môn chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ
T23n1435_p0064b28║ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ cổ khách tử tỉ
T23n1435_p0064b29║ khâu ngôn 。nhữ cổ khách chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。
T23n1435_p0064c01║ nhất nhất ngữ trung đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đoán sư tử tỉ khâu
T23n1435_p0064c02║ ngôn 。nhữ đoán sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất
T23n1435_p0064c03║ nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ mộc sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0064c04║ mộc sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba
T23n1435_p0064c05║ dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đào sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ đào sư chủng 。
T23n1435_p0064c06║ dụng xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。
T23n1435_p0064c07║ nhược tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ bì sư chủng 。dụng
T23n1435_p0064c08║ xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu
T23n1435_p0064c09║ tỉ khâu vãng ngữ trúc sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ trúc sư chủng 。dụng xuất gia
T23n1435_p0064c10║ thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0064c11║ vãng ngữ thế mao phát sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ thế mao phát sư chủng 。dụng
T23n1435_p0064c12║ xuất gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0064c13║ khâu vãng ngữ chiên đà la tử tỉ khâu ngôn 。nhữ chiên đà la chủng 。dụng xuất
T23n1435_p0064c14║ gia thụ giới vi 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi
T23n1435_p0064c15║ chủng 。kĩ giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ sa lợi tử tỉ khâu ngôn 。nhữ sa lợi
T23n1435_p0064c16║ chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học thừa tượng mã thừa xa liễn dư 。
T23n1435_p0064c17║ học tróc đao thuẫn cung tiến 。học tróc thiết câu 。học trịch võng la 。học nhập
T23n1435_p0064c18║ trận xuất trận 。như thị chủng chủng sa lợi kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm
T23n1435_p0064c19║ cố 。nhất nhất ngữ đột cát la tội 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bà la môn tử
T23n1435_p0064c20║ tỉ khâu ngôn 。nhữ bà la môn chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng
T23n1435_p0064c21║ học vi đà kinh diệc giáo tha học 。tự tác thiên từ diệc giáo tha tác 。học
T23n1435_p0064c22║ ẩm thực chú xà chú tật hành chú cù la chú kiền đà la chú 。như thị
T23n1435_p0064c23║ chủng chủng bà la môn kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ
T23n1435_p0064c24║ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ cổ khách tử tỉ khâu ngôn 。nhữ cổ
T23n1435_p0064c25║ khách chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học thư toán số ấn tướng 。học
T23n1435_p0064c26║ tri kim ngân tướng ti miên tăng thể 。học toạ kim tứ ngân tứ khách tác tứ
T23n1435_p0064c27║ đồng tứ châu tứ 。như thị chủng chủng cổ khách kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ
T23n1435_p0064c28║ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đoán sư tử tỉ
T23n1435_p0064c29║ khâu ngôn 。nhữ đoán sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tác
T23n1435_p0065a01║ xuyến 鉡toả đỉnh 。ngao 鏵thiêu quặc 。phủ sóc đại đao tiểu đao 。bát
T23n1435_p0065a02║ câu bát đa la 。bán câu bát đa la 。đại kiền tư tiểu kiền
T23n1435_p0065a03║ tư 。thế đao châm câu toả dược 。như thị chủng chủng đoán sư kĩ toại nhữ ưng
T23n1435_p0065a04║ học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ mộc
T23n1435_p0065a05║ sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ mộc sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng
T23n1435_p0065a06║ học tác cơ quan mộc nhân nhược nam nhược nữ 。học tác bồn vu lâu lê
T23n1435_p0065a07║ xa thừa liễn dư 。như thị chủng chủng mộc sư kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ
T23n1435_p0065a08║ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đào sư tử tỉ
T23n1435_p0065a09║ khâu ngôn 。nhữ đào sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tri độ
T23n1435_p0065a10║ tướng thủ độ điều nê trước thuỷ đa thiểu 。học chuyển luân tác bồn bình phủ cái 。
T23n1435_p0065a11║ đại bát câu bát đa la 。bán câu bát đa la 。đại kiền tư tiểu kiền
T23n1435_p0065a12║ tư 。như thị chủng chủng đào sư kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。
T23n1435_p0065a13║ nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0065a14║ nhữ bì sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tri bì tướng tí
T23n1435_p0065a15║ bì kiên nhuyễn tài cát phúng liên tác phú la cức tỉ 。học trị tẩm bì ma
T23n1435_p0065a16║ sản bì tri bì biểu lí 。học tác an lặc tiên [cức *tất ]。như thị chủng chủng
T23n1435_p0065a17║ bì sư kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。
T23n1435_p0065a18║ hựu tỉ khâu vãng ngữ trúc sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ trúc sư chủng 。dụng xuất
T23n1435_p0065a19║ gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tri trúc vi tướng tẩm trúc kiên nhuyễn 。học phá
T23n1435_p0065a20║ học quật học tác sóc tiến phiến cái sương đan 。như thị chủng chủng trúc sư kĩ
T23n1435_p0065a21║ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0065a22║ vãng ngữ thế mao sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ thế mao sư chủng 。dụng xuất
T23n1435_p0065a23║ gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tri lưu đỉnh thượng chu la phát 。học thế tu
T23n1435_p0065a24║ thế dịch hạ mao tiễn trảo giáp nhiếp tị mao 。như thị chủng chủng thế mao sư
T23n1435_p0065a25║ kĩ toại nhữ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ
T23n1435_p0065a26║ khâu vãng ngữ chiên đà la tử tỉ khâu ngôn 。nhữ chiên đà la chủng 。dụng xuất
T23n1435_p0065a27║ gia thụ giới vi 。nhữ ưng học tiệt nhân thủ túc nhĩ tị đầu trì trước mộc
T23n1435_p0065a28║ thượng 。học đam tử nhân xuất thiêu 。như thị chủng chủng chiên đà la kĩ toại nhữ
T23n1435_p0065a29║ ưng học 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi kĩ 。tác
T23n1435_p0065b01║ giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ sa lợi tử tỉ khâu ngôn 。nhữ sa lợi chủng 。dụng
T23n1435_p0065b02║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng học thừa tượng mã liễn dư tróc đao thuẫn cung
T23n1435_p0065b03║ tiến trịch câu võng la nhập trận xuất trận 。như thị chủng chủng sa lợi sự nhữ
T23n1435_p0065b04║ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng
T23n1435_p0065b05║ ngữ bà la môn tử tỉ khâu ngôn 。nhữ bà la môn chủng 。dụng xuất gia thụ
T23n1435_p0065b06║ giới vi 。nhữ ưng độc vi đà kinh diệc ưng giáo tha nhân độc 。tự tác
T23n1435_p0065b07║ thiên từ diệc giáo tha tác 。độc ẩm thực chú xà chú tật hành chú cù la
T23n1435_p0065b08║ chú kiền đà la chú 。như thị chủng chủng bà la môn sự nhữ ưng tác 。khinh
T23n1435_p0065b09║ huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ cổ khách tử
T23n1435_p0065b10║ tỉ khâu ngôn 。nhữ cổ khách chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng toạ
T23n1435_p0065b11║ kim tứ ngân tứ đồng tứ khách tác tứ châu tứ 。như thị chủng chủng cổ khách
T23n1435_p0065b12║ sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ đột cát la 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0065b13║ vãng ngữ đoán sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ đoán sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới
T23n1435_p0065b14║ vi 。nhữ ưng tác xuyến 鉡toả đỉnh 。ngao 鏵thiêu quặc phủ sóc đại
T23n1435_p0065b15║ đao tiểu đao 。bát câu bát đa la bán câu bát đa la 。đại kiền tư
T23n1435_p0065b16║ tiểu kiền tư thế đao châm câu toả dược 。như thị chủng chủng đoán sư sự nhữ
T23n1435_p0065b17║ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0065b18║ mộc sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ mộc sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ
T23n1435_p0065b19║ ưng tác cơ quan mộc nhân bồn vu lâu lê xa thừa liễn dư 。như thị
T23n1435_p0065b20║ chủng chủng mộc sư sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ
T23n1435_p0065b21║ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đào sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ đào sư chủng 。dụng
T23n1435_p0065b22║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng thủ độ điều nê 。chuyển luân tác bồn bình úng
T23n1435_p0065b23║ phủ cái 。đại bát câu bát đa la 。bán câu bát đa la 。đại kiền
T23n1435_p0065b24║ tư tiểu kiền tư 。như thị chủng chủng đào sư sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ
T23n1435_p0065b25║ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ
T23n1435_p0065b26║ khâu ngôn 。nhữ bì sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng thủ bì
T23n1435_p0065b27║ tẩm trị cát tiệt liên phúng 。tác phú la cức tỉ an lặc tiên [cức *tất ]。như thị
T23n1435_p0065b28║ chủng chủng bì sư sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ
T23n1435_p0065b29║ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ trúc sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ trúc sư chủng 。dụng
T23n1435_p0065c01║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng phá trúc vi tác sóc tác tiến phiến cái sương
T23n1435_p0065c02║ đan 。như thị chủng chủng trúc sư sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất
T23n1435_p0065c03║ ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng ngữ thế mao sư tử tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0065c04║ thế mao sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ ưng thế mao tu phát 。thế
T23n1435_p0065c05║ dịch hạ mao 。tiễn trảo giáp nhiếp tị mao 。như thị chủng chủng thế mao sư sự
T23n1435_p0065c06║ nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。hựu tỉ khâu vãng
T23n1435_p0065c07║ ngữ chiên đà la tử tỉ khâu ngôn 。nhữ chiên đà la chủng 。dụng xuất gia thụ
T23n1435_p0065c08║ giới vi 。nhữ ưng đoán nhân thủ túc nhĩ tị đầu 。trì trước mộc thượng đam tử
T23n1435_p0065c09║ nhân xuất thiêu 。như thị chủng chủng chiên đà la sự nhữ ưng tác 。khinh huỷ tâm
T23n1435_p0065c10║ cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi tác 。phạm giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0065c11║ vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ phạm tội nhân 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ
T23n1435_p0065c12║ phạm tăng già bà thi sa 。phạm ba dạ đề 。phạm ba la đề đề xá ni
T23n1435_p0065c13║ đột cát la 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi
T23n1435_p0065c14║ phạm 。bệnh giả 。nhược tỉ khâu ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ ác tật bệnh nhân 。
T23n1435_p0065c15║ dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ hữu lại bệnh ung bệnh bạch lại bệnh kiền bệnh
T23n1435_p0065c16║ tiêu bệnh quỷ bệnh 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi
T23n1435_p0065c17║ bệnh 。tướng giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ ác tướng nhân 。dụng
T23n1435_p0065c18║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ quyền thủ ô thủ anh tích tả tác tí tự điểu
T23n1435_p0065c19║ sí 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh vi tướng 。phiền
T23n1435_p0065c20║ não giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ trùng phiền não nhân dụng
T23n1435_p0065c21║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ đa dục đa sân đa si hỉ ưu não khinh huỷ
T23n1435_p0065c22║ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị danh phiền não 。mạ giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0065c23║ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。nhữ hỉ mạ nhân 。dụng xuất gia thụ giới vi 。
T23n1435_p0065c24║ nhữ tác nhị chủng mạ mạ tha 。nhất giả bạch y mạ 。nhị giả xuất gia
T23n1435_p0065c25║ mạ 。linh tâm khổ não 。khinh huỷ tâm cố 。nhất nhất ngữ ba dạ đề 。thị
T23n1435_p0065c26║ danh vi mạ 。nhược tỉ khâu dĩ thị bát chủng ngữ ngữ dư tỉ khâu 。khinh
T23n1435_p0065c27║ huỷ tâm cố 。ba dạ đề 。trừ thị bát chủng 。nhược dĩ dư sự khinh huỷ
T23n1435_p0065c28║ tỉ khâu giả 。đột cát la 。nhược trừ tỉ khâu dĩ bát chủng khinh huỷ dư nhân
T23n1435_p0065c29║ giả 。đột cát la (nhị sự cánh )。
T23n1435_p0066a01║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu hỉ đấu tránh tướng ngôn lục 。
T23n1435_p0066a02║ quần tỉ khâu dữ dư tỉ khâu cộng đấu tránh cố 。chư tỉ khâu tăng phân vi
T23n1435_p0066a03║ nhị bộ 。thị lục quần tỉ khâu vãng ngữ nhất bộ ngôn 。nhữ đẳng tri bất 。bỉ
T23n1435_p0066a04║ bộ thuyết 。nhữ đẳng dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ
T23n1435_p0066a05║ chủng mỗ tác mỗ tướng 。phục hoàn ngữ nhất bộ ngôn 。nhữ đẳng tri bất 。bỉ bộ
T23n1435_p0066a06║ thuyết 。nhữ đẳng dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ chủng
T23n1435_p0066a07║ mỗ tác mỗ tướng 。thị thời hữu vị phá giả tiện phá 。dĩ phá giả bất hòa
T23n1435_p0066a08║ hợp 。vị xuất sự tiện xuất 。dĩ xuất sự bất khả diệt 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0066a09║ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0066a10║ duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。hỉ đấu tránh linh tỉ khâu tăng phá vi
T23n1435_p0066a11║ nhị bộ 。tiện ngữ nhất bộ ngôn 。bỉ chư tỉ khâu thuyết 。nhữ đẳng dụng xuất gia
T23n1435_p0066a12║ thụ giới vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ chủng mỗ tác mỗ tướng 。phục hoàn
T23n1435_p0066a13║ ngữ nhất bộ ngôn 。nhữ đẳng tri bất 。bỉ chư tỉ khâu thuyết 。nhữ đẳng dụng
T23n1435_p0066a14║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ chủng mỗ tác mỗ tướng 。
T23n1435_p0066a15║ thị thời hữu vị phá giả tiện phá 。dĩ phá giả bất hòa hợp 。vị xuất sự
T23n1435_p0066a16║ tiện xuất 。dĩ xuất sự bất khả diệt 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng
T23n1435_p0066a17║ thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0066a18║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng
T23n1435_p0066a19║ nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。đấu tránh linh tỉ khâu tăng phá vi
T23n1435_p0066a20║ nhị bộ 。tiện vãng ngữ nhất bộ ngôn 。bỉ chư tỉ khâu thuyết 。nhữ đẳng dụng
T23n1435_p0066a21║ xuất gia thụ giới vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ chủng mỗ tác mỗ tướng 。
T23n1435_p0066a22║ phục ngữ nhất bộ ngôn 。bỉ chư tỉ khâu thuyết 。nhữ đẳng dụng xuất gia thụ giới
T23n1435_p0066a23║ vi 。nhữ đẳng mỗ danh mỗ tính mỗ chủng mỗ tác mỗ tướng 。thị thời hữu vị
T23n1435_p0066a24║ phá giả tiện phá 。dĩ phá giả bất khả hòa hợp 。vị xuất sự tiện xuất 。
T23n1435_p0066a25║ dĩ xuất sự bất khả diệt 。phật chủng chủng nhân duyên a dĩ 。tức thuyết bản sinh
T23n1435_p0066a26║ nhân duyên 。ngữ chư tỉ khâu 。quá khứ thế tuyết sơn hạ hữu nhị thú 。nhất danh
T23n1435_p0066a27║ hảo mao sư tử 。nhị danh hảo nha hổ 。cộng vi thiện tri thức 。tướng thân ái
T23n1435_p0066a28║ niệm tướng vấn tấn 。thời bế mục tướng thị mao 。thị nhị thú hằng đắc nhuyễn hảo
T23n1435_p0066a29║ nhục đạm 。khứ thị bất viễn 。hữu lưỡng thiệt dã can 。dã can tác thị niệm 。
T23n1435_p0066b01║ thị hảo mao sư tử hảo nha hổ cộng tác thiện tri thức 。tướng thân ái niệm
T23n1435_p0066b02║ tướng vấn tấn 。thời bế mục tướng thị mao 。hằng đắc hảo nhuyễn nhục đạm 。ngã
T23n1435_p0066b03║ đương chí thị nhị thú biên tác đệ tam bạn 。tác thị niệm dĩ 。đáo hổ sư
T23n1435_p0066b04║ tử sở 。tác thị ngôn 。ngã dữ nhữ tác đệ tam bạn 。nhữ thính ngã nhập
T23n1435_p0066b05║ bất 。sư tử hổ ngôn 。tùy ý 。lưỡng thiệt dã can 。đắc nhị thú tàn nhục
T23n1435_p0066b06║ đạm cố 。thân thể phì đại 。phì dĩ tác thị niệm 。thị hảo mao sư tử hảo
T23n1435_p0066b07║ nha hổ 。cộng vi thiện tri thức 。tướng thân ái niệm tướng vấn tấn 。thời bế mục
T23n1435_p0066b08║ tướng thị mao 。hằng đắc hảo nhục đạm 。hoặc thời bất đắc tất đương đạm ngã 。ngã
T23n1435_p0066b09║ hà bất tiên tác phương tiện linh tâm biệt li 。biệt li dĩ giai tùng ngã thụ
T23n1435_p0066b10║ ân 。tác thị niệm dĩ 。vãng ngữ sư tử ngôn 。nhữ tri bất 。hảo nha hổ
T23n1435_p0066b11║ hữu ác tâm ư nhữ 。tác thị ngôn 。hảo mao sư tử hữu sở thực đạm 。giai
T23n1435_p0066b12║ thị ngã lực 。thuyết thị kệ ngôn 。
T23n1435_p0066b13║ tuy hữu hảo mao sắc  tiễu tật nhân sở úy
T23n1435_p0066b14║ hảo mao bất thắng ngã  hảo nha tác thị thuyết
T23n1435_p0066b15║ hảo mao sư tử ngôn 。vân hà đắc tri 。lưỡng thiệt dã can đáp ngôn 。hảo
T23n1435_p0066b16║ nha hổ minh nhật kiến nhữ thời 。bế mục thị nhữ mao giả 。đương tri ác tướng 。
T23n1435_p0066b17║ tác thị ngữ dĩ vãng ngữ hổ ngôn 。nhữ tri bất 。hảo mao sư tử ư nhữ
T23n1435_p0066b18║ hữu ác tâm 。tác thị ngôn 。hảo nha hữu sở thực đạm 。giai thị ngã lực 。
T23n1435_p0066b19║ thuyết thị kệ ngôn 。
T23n1435_p0066b20║ tuy hữu hảo nha sắc  tiễu tật nhân sở úy
T23n1435_p0066b21║ hảo nha bất thắng ngã  hảo mao tác thị thuyết
T23n1435_p0066b22║ vân hà đắc tri 。đáp ngôn 。hảo mao minh nhật kiến nhữ thời 。bế mục thị nhữ
T23n1435_p0066b23║ mao giả 。đương tri ác tướng 。thị nhị tri thức trung 。hổ sinh úy tưởng 。thị
T23n1435_p0066b24║ cố tiên vãng sư tử sở ngôn 。nhữ ư ngã sinh ác tâm 。tác như thị ngôn 。
T23n1435_p0066b25║ hảo nha hữu sở thực đạm 。giai thị ngã lực 。phục thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0066b26║ tuy hữu hảo nha sắc  tiễu tật nhân sở úy
T23n1435_p0066b27║ hảo nha bất thắng ngã  nhữ tác thị thuyết da
T23n1435_p0066b28║ sư tử ngôn 。thùy tác thị ngữ 。đáp ngôn 。lưỡng thiệt dã can 。hảo mao phục
T23n1435_p0066b29║ vấn ngôn 。nhữ ư ngã sinh ác tâm 。tác như thị ngôn 。hảo mao hữu sở
T23n1435_p0066c01║ thực đạm 。giai thị ngã lực 。phục thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0066c02║ tuy hữu hảo mao sắc  tiễu tật nhân sở úy
T23n1435_p0066c03║ hảo mao bất thắng ngã  nhữ tác thị thuyết da
T23n1435_p0066c04║ hổ ngôn bất dã 。hổ ngữ sư tử ngôn 。nhữ nhược hữu thị ác ngữ giả 。bất
T23n1435_p0066c05║ đắc cộng tác thiện tri thức 。hảo mao ngôn 。thị lưỡng thiệt dã can hữu như
T23n1435_p0066c06║ thử ngôn 。ư ý vân hà 。bất hỉ cộng ngã trụ da 。tức thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0066c07║ nhược tín thị ác nhân  tắc tốc biệt li khứ
T23n1435_p0066c08║ thường hoài kì sầu ưu  sân hận bất li tâm
T23n1435_p0066c09║ phàm vi thiện tri thức  bất dĩ tha ngữ li
T23n1435_p0066c10║ bất tín dục trừ giả  thường mịch kì phương tiện
T23n1435_p0066c11║ nhược tín tha biệt li  tắc vi kì sở thực
T23n1435_p0066c12║ bất tín lưỡng thiệt giả  hoàn cộng tác hòa hợp
T23n1435_p0066c13║ sở hoài tướng hướng thuyết  tâm tịnh ngôn nhu nhuyễn
T23n1435_p0066c14║ ưng tác thiện tri thức  hòa hợp như thuỷ nhũ
T23n1435_p0066c15║ kim thử tế tiểu huỷ  sinh lai tính tự ác
T23n1435_p0066c16║ nhất đầu nhi lưỡng thiệt  sát chi tắc hòa hợp
T23n1435_p0066c17║ nhĩ thời hổ dữ sư tử 。nghiệm sự thật dĩ 。cộng tróc dã can phá tác nhị
T23n1435_p0066c18║ phân 。phật ngôn 。súc sinh thượng dĩ lưỡng thiệt nhân duyên cố đắc bất an lạc hà
T23n1435_p0066c19║ huống ư nhân 。phật dĩ thị nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0066c20║ cố dữ tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0066c21║ lưỡng thiệt giả 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。danh thiêu chử phú chướng 。nhược
T23n1435_p0066c22║ bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả hữu bát chủng 。vị chủng kĩ
T23n1435_p0066c23║ tác phạm bệnh tướng phiền não mạ 。thị bát sự trung giai dụng ngũ sự 。như thị
T23n1435_p0066c24║ danh như thị tính như thị chủng như thị tác như thị tướng 。như thị danh giả 。
T23n1435_p0066c25║ mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu danh 。tính giả 。bà sa tính câu tha tính thương
T23n1435_p0066c26║ đề la tính bà la đoạ tính a chi la tính 。thị danh tính 。chủng giả 。sa
T23n1435_p0066c27║ lợi chủng bà la môn chủng tì xá chủng 。thủ đà la chủng tác giả 。tác mại
T23n1435_p0066c28║ kim tứ mại ngân tứ khách tác tứ châu tứ 。tướng giả 。quyền thủ ô thủ anh
T23n1435_p0066c29║ tích tả tác tí tự điểu sí 。thị danh tướng 。chủng giả 。nhược tỉ khâu vãng
T23n1435_p0067a01║ ngữ sa lợi tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ sa lợi chủng 。dụng xuất gia thụ
T23n1435_p0067a02║ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết
T23n1435_p0067a03║ mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết
T23n1435_p0067a04║ mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả đột cát
T23n1435_p0067a05║ la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0067a06║ tỉ khâu vãng ngữ bà la môn tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ bà la môn
T23n1435_p0067a07║ chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ
T23n1435_p0067a08║ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ
T23n1435_p0067a09║ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược
T23n1435_p0067a10║ bỉ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ canh thuyết
T23n1435_p0067a11║ diệc đột cát la 。nhược tỉ khâu vãng ngữ cổ khách tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết
T23n1435_p0067a12║ nhữ cổ khách chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh
T23n1435_p0067a13║ mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067a14║ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067a15║ tướng 。nhược bỉ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ
T23n1435_p0067a16║ canh thuyết diệc đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đoán sư tử tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0067a17║ bỉ thuyết nhữ đoán sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp
T23n1435_p0067a18║ viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp
T23n1435_p0067a19║ viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp
T23n1435_p0067a20║ viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。
T23n1435_p0067a21║ giải dĩ canh thuyết đắc ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0067a22║ mộc sư tử tỉ khâu 。ngôn bỉ thuyết nhữ mộc sư 。chủng dụng xuất gia thụ giới
T23n1435_p0067a23║ vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067a24║ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067a25║ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。
T23n1435_p0067a26║ bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết giả ba dạ đề đột cát la 。
T23n1435_p0067a27║ hựu tỉ khâu vãng ngữ đào sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ đào sư chủng 。
T23n1435_p0067a28║ dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị
T23n1435_p0067a29║ thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị
T23n1435_p0067b01║ thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải
T23n1435_p0067b02║ giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ
T23n1435_p0067b03║ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết
T23n1435_p0067b04║ nhữ bì sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh
T23n1435_p0067b05║ mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067b06║ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067b07║ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh
T23n1435_p0067b08║ thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ trúc sư tử tỉ khâu
T23n1435_p0067b09║ ngôn 。bỉ thuyết nhữ trúc sư chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy
T23n1435_p0067b10║ da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị
T23n1435_p0067b11║ thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị
T23n1435_p0067b12║ thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột
T23n1435_p0067b13║ cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0067b14║ thế mao phát sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ thế mao sư chủng 。dụng xuất
T23n1435_p0067b15║ gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。
T23n1435_p0067b16║ đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。
T23n1435_p0067b17║ đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả
T23n1435_p0067b18║ ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột
T23n1435_p0067b19║ cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ chiên đà la tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ
T23n1435_p0067b20║ chiên đà la chủng 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh
T23n1435_p0067b21║ mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067b22║ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0067b23║ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。nhược bất giải giả đột cát la 。giải
T23n1435_p0067b24║ dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị danh vi chủng 。kĩ giả 。
T23n1435_p0067b25║ nhược tỉ khâu vãng ngữ sa lợi tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ sa lợi chủng 。
T23n1435_p0067b26║ ưng học thừa tượng mã xa dư 。tróc đao thuẫn cung tiến 。trịch câu trịch võng
T23n1435_p0067b27║ la 。nhập trận xuất trận 。như thị chủng chủng sa lợi kĩ toại nhữ ưng học 。
T23n1435_p0067b28║ dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị
T23n1435_p0067b29║ thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị
T23n1435_p0067c01║ thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải
T23n1435_p0067c02║ giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc đột
T23n1435_p0067c03║ cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bà la môn tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ
T23n1435_p0067c04║ bà la môn chủng 。ưng học vi đà kinh diệc giáo tha học 。tự tác thiên
T23n1435_p0067c05║ từ diệc giáo tha tác 。độc ẩm thực chú xà chú tật hành chú cù la chú
T23n1435_p0067c06║ kiền đà la chú 。như thị chủng chủng bà la môn kĩ toại nhữ ưng học 。dụng
T23n1435_p0067c07║ xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị
T23n1435_p0067c08║ thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị
T23n1435_p0067c09║ thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải
T23n1435_p0067c10║ giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc đột
T23n1435_p0067c11║ cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ cổ khách tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ cổ
T23n1435_p0067c12║ khách chủng 。ưng học toán thư số ấn tướng 。học tri kim ngân tướng ti miên
T23n1435_p0067c13║ tăng thể 。ưng toạ kim tứ ngân tứ khách tác tứ đồng tứ châu tứ 。như thị
T23n1435_p0067c14║ chủng chủng cổ khách kĩ toại nhữ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị
T23n1435_p0067c15║ thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính
T23n1435_p0067c16║ thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác
T23n1435_p0067c17║ thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc
T23n1435_p0067c18║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đoán
T23n1435_p0067c19║ sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ đoán sư chủng 。ưng học tác xuyến 鉡toả
T23n1435_p0067c20║ đỉnh ngao 鏵thiêu quặc phủ sóc đại đao tiểu đao 。bát câu bát đa la bán
T23n1435_p0067c21║ câu bát đa la 。đại kiền tư tiểu kiền tư thế đao châm câu toả dược 。như
T23n1435_p0067c22║ thị chủng chủng đoán sư kĩ toại nhữ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ
T23n1435_p0067c23║ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ
T23n1435_p0067c24║ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ
T23n1435_p0067c25║ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả
T23n1435_p0067c26║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng
T23n1435_p0067c27║ ngữ mộc sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ mộc sư chủng 。ưng học tác cơ
T23n1435_p0067c28║ quan mộc nhân 。bồn vu lâu lê xa thừa liễn dư 。như thị chủng chủng mộc
T23n1435_p0067c29║ sư kĩ toại nhữ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp
T23n1435_p0068a01║ viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp
T23n1435_p0068a02║ viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp
T23n1435_p0068a03║ viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la giải
T23n1435_p0068a04║ dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đào sư tử tỉ
T23n1435_p0068a05║ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ đào sư chủng 。ưng học tri độ tướng thủ độ điều nê
T23n1435_p0068a06║ học chuyển luân tác bồn bình phủ cái 。bát câu bát đa la bán câu bát đa
T23n1435_p0068a07║ la 。đại kiền tư tiểu kiền tư 。như thị chủng chủng đào sư kĩ toại nhữ
T23n1435_p0068a08║ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ
T23n1435_p0068a09║ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0068a10║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ
T23n1435_p0068a11║ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ
T23n1435_p0068a12║ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết
T23n1435_p0068a13║ nhữ bì sư chủng 。ưng học tri bì tướng tẩm bì kiên nhuyễn 。cát tiệt tài phúng
T23n1435_p0068a14║ tác ngoa phú la cức tỉ 。học trị thô bì ma sản bì an lặc tiên [cức *tất ]。
T23n1435_p0068a15║ như thị chủng chủng bì sư kĩ toại nhữ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。
T23n1435_p0068a16║ bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ
T23n1435_p0068a17║ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ
T23n1435_p0068a18║ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả
T23n1435_p0068a19║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng
T23n1435_p0068a20║ ngữ trúc sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ trúc sư chủng 。ưng học tri trúc
T23n1435_p0068a21║ vi tướng tẩm trúc kiên nhuyễn 。học phá học quật tác phiến cái sương đan 。như thị
T23n1435_p0068a22║ chủng chủng trúc sư kĩ toại nhữ ưng học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị
T23n1435_p0068a23║ thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính
T23n1435_p0068a24║ thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác
T23n1435_p0068a25║ thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột
T23n1435_p0068a26║ cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0068a27║ thế mao sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ thế mao sư chủng 。ưng học tri
T23n1435_p0068a28║ lưu đỉnh thượng chu la phát 。học thế phát thế tu thế dịch hạ mao 。tiễn trảo
T23n1435_p0068a29║ giáp nhiếp tị mao 。như thị chủng chủng thế mao sư kĩ toại nhữ ưng học 。dụng
T23n1435_p0068b01║ xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。
T23n1435_p0068b02║ đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp
T23n1435_p0068b03║ viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba
T23n1435_p0068b04║ dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát
T23n1435_p0068b05║ la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ chiên đà la tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ chiên
T23n1435_p0068b06║ đà la chủng 。ưng học đoán nhân thủ túc nhĩ tị đầu 。trì trước mộc thượng đam
T23n1435_p0068b07║ tử nhân xuất thành thiêu 。như thị chủng chủng chiên đà la kĩ toại nhữ ưng học 。
T23n1435_p0068b08║ dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh
T23n1435_p0068b09║ thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0068b10║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ
T23n1435_p0068b11║ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ
T23n1435_p0068b12║ đề đột cát la 。thị danh vi kĩ 。tác giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ sa
T23n1435_p0068b13║ lợi tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ sa lợi chủng 。ưng thừa tượng mã xa dư 。
T23n1435_p0068b14║ tróc đao thuẫn cung tiến 。trịch câu võng la 。nhập trận xuất trận 。như thị chủng
T23n1435_p0068b15║ chủng sa lợi chủng sự nhữ ưng tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy
T23n1435_p0068b16║ da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị
T23n1435_p0068b17║ thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị
T23n1435_p0068b18║ thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc
T23n1435_p0068b19║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bà
T23n1435_p0068b20║ la môn tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ bà la môn chủng 。ưng độc vi đà
T23n1435_p0068b21║ kinh diệc giáo tha độc 。tự tác thiên từ diệc giáo tha tác 。độc ẩm thực chú
T23n1435_p0068b22║ xà chú tật hành chú cù la chú kiền đà la chú 。như thị chủng chủng bà
T23n1435_p0068b23║ la môn sự nhữ ưng tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp
T23n1435_p0068b24║ viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp
T23n1435_p0068b25║ viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp
T23n1435_p0068b26║ viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。
T23n1435_p0068b27║ nhược giải dĩ canh thuyết diệc đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ cổ khách
T23n1435_p0068b28║ tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ cổ khách chủng 。ưng toạ kim tứ ngân tứ khách
T23n1435_p0068b29║ tác tứ đồng tứ châu tứ 。như thị chủng chủng cổ khách sự nhữ ưng học 。
T23n1435_p0068c01║ dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh
T23n1435_p0068c02║ thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0068c03║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ
T23n1435_p0068c04║ giải giả đột cát la 。bất giải giả diệc đột cát la 。giải dĩ canh thuyết diệc
T23n1435_p0068c05║ đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ đoán sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ
T23n1435_p0068c06║ đoán sư chủng 。ưng tác xuyến 鉡toả đỉnh 。ngao 鏵thiêu hoạch phủ sóc đại
T23n1435_p0068c07║ đao tiểu đao 。bát câu bát đa la bán câu bát đa la 。đại kiền tư
T23n1435_p0068c08║ tiểu kiền tư 。thế đao châm câu bát câu toả dược 。như thị chủng chủng đoán
T23n1435_p0068c09║ sư sự nhữ ưng tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết
T23n1435_p0068c10║ danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết
T23n1435_p0068c11║ mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết
T23n1435_p0068c12║ mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ
T23n1435_p0068c13║ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ mộc sư tử tỉ
T23n1435_p0068c14║ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ mộc sư chủng ưng tác cơ quan mộc nhân xa dư lâu
T23n1435_p0068c15║ lê 。như thị chủng chủng mộc sư sự nhữ ưng tác dụng xuất gia thụ giới vi 。
T23n1435_p0068c16║ bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ
T23n1435_p0068c17║ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ
T23n1435_p0068c18║ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả
T23n1435_p0068c19║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng
T23n1435_p0068c20║ ngữ đào sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ đào sư chủng 。ưng thủ độ điều
T23n1435_p0068c21║ nê 。chuyển luân tác bồn bình úng phủ cái 。bát câu bát đa la 。bán câu
T23n1435_p0068c22║ bát đa la đại kiền tư tiểu kiền tư 。như thị chủng chủng đào sư sự
T23n1435_p0068c23║ nhữ ưng tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。
T23n1435_p0068c24║ mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。
T23n1435_p0068c25║ mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược
T23n1435_p0068c26║ bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba
T23n1435_p0068c27║ dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ bì sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ
T23n1435_p0068c28║ thuyết nhữ bì sư chủng 。ưng thủ bì tẩm trị cát tiệt liên phúng 。tác ngoa phú
T23n1435_p0068c29║ la cức tỉ an lặc tiên [cức *tất ]。như thị chủng chủng bì sư sự nhữ ưng tác 。
T23n1435_p0069a01║ dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh
T23n1435_p0069a02║ thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0069a03║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ
T23n1435_p0069a04║ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ
T23n1435_p0069a05║ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ trúc sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết
T23n1435_p0069a06║ nhữ trúc sư chủng 。ưng học phá trúc vi tác sóc tác tiến phiến cái sương điệm 。
T23n1435_p0069a07║ như thị chủng chủng trúc sư sự nhữ ưng học tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。
T23n1435_p0069a08║ bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ
T23n1435_p0069a09║ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ
T23n1435_p0069a10║ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải
T23n1435_p0069a11║ giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu
T23n1435_p0069a12║ vãng ngữ thế mao sư tử tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ thế mao sư chủng 。ưng
T23n1435_p0069a13║ học tri lưu đỉnh thượng chu la phát 。học thế phát thế tu thế dịch hạ mao 。
T23n1435_p0069a14║ tiễn trảo giáp nhiếp tị mao 。như thị chủng chủng thế mao sư kĩ toại nhữ ưng
T23n1435_p0069a15║ học 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh
T23n1435_p0069a16║ thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0069a17║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược
T23n1435_p0069a18║ bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết
T23n1435_p0069a19║ ba dạ đề đột cát la 。hựu tỉ khâu vãng ngữ chiên đà la tử tỉ khâu
T23n1435_p0069a20║ ngôn 。bỉ thuyết nhữ chiên đà la chủng 。ưng tác đoán nhân thủ túc nhĩ tị
T23n1435_p0069a21║ đầu 。trì trước mộc thượng đam tử nhân xuất thiêu 。như thị chủng chủng chiên đà
T23n1435_p0069a22║ la sự nhữ ưng tác 。dụng xuất gia thụ giới vi 。bỉ thị thùy na 。đáp
T23n1435_p0069a23║ viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp
T23n1435_p0069a24║ viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp
T23n1435_p0069a25║ viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。
T23n1435_p0069a26║ giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị danh vi tác 。phạm giả 。nhược
T23n1435_p0069a27║ tỉ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ phạm tội nhân 。dụng xuất gia
T23n1435_p0069a28║ thụ giới vi 。nhữ phạm tăng già bà thi sa 。nhữ phạm ba dạ đề 。nhữ
T23n1435_p0069a29║ phạm ba la đề đề xá ni 。nhữ phạm đột cát la 。bỉ thị thùy da 。
T23n1435_p0069a30║ đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。
T23n1435_p0069b01║ đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。
T23n1435_p0069b02║ đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát
T23n1435_p0069b03║ la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị danh vi phạm 。bệnh
T23n1435_p0069b04║ giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết 。nhữ ác bệnh
T23n1435_p0069b05║ nhân 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ lại bệnh ung bệnh kiền bệnh tiêu bệnh quỷ
T23n1435_p0069b06║ bệnh 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0069b07║ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0069b08║ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。
T23n1435_p0069b09║ bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị
T23n1435_p0069b10║ danh vi bệnh 。tướng giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ
T23n1435_p0069b11║ ác tướng nhân 。dụng xuất gia thụ giới vi 。nhữ quyền thủ ô thủ 。anh tích
T23n1435_p0069b12║ tả tác 。tí tự điểu sí 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh
T23n1435_p0069b13║ thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng
T23n1435_p0069b14║ thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ
T23n1435_p0069b15║ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ
T23n1435_p0069b16║ đề đột cát la 。thị danh vi tướng 。phiền não giả 。nhược tỉ khâu vãng ngữ
T23n1435_p0069b17║ dư tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ trùng phiền não nhân 。dụng xuất gia thụ giới vi 。
T23n1435_p0069b18║ nhữ đa dục đa sân đa si hỉ ưu não 。bỉ thị thùy da 。đáp viết danh
T23n1435_p0069b19║ mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0069b20║ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác thị thùy 。đáp viết mỗ
T23n1435_p0069b21║ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả đột cát la 。giải dĩ canh
T23n1435_p0069b22║ thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị danh vi phiền não 。mạ giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0069b23║ khâu vãng ngữ dư tỉ khâu ngôn 。bỉ thuyết nhữ hỉ mạ nhân 。dụng xuất gia thụ
T23n1435_p0069b24║ giới vi 。nhữ dĩ nhị chủng mạ mạ tha 。bạch y mạ xuất gia mạ 。bỉ thị
T23n1435_p0069b25║ thùy da 。đáp viết danh mỗ 。mỗ danh thị thùy 。đáp viết mỗ tính 。mỗ tính
T23n1435_p0069b26║ thị thùy 。đáp viết mỗ chủng 。mỗ chủng thị thùy 。đáp viết mỗ tác 。mỗ tác
T23n1435_p0069b27║ thị thùy 。đáp viết mỗ tướng 。nhược bỉ giải giả ba dạ đề 。bất giải giả
T23n1435_p0069b28║ đột cát la 。giải dĩ canh thuyết ba dạ đề đột cát la 。thị danh vi mạ 。
T23n1435_p0069b29║ nhược tỉ khâu dĩ thị bát chủng 。ngữ dư tỉ khâu 。biệt li tâm cố 。ba dạ
T23n1435_p0069c01║ đề đột cát la 。dị thị bát chủng 。nhược dĩ dư sự 。biệt li tỉ khâu
T23n1435_p0069c02║ giả 。đột cát la 。trừ tỉ khâu 。nhược dĩ bát chủng biệt li dư nhân giả 。
T23n1435_p0069c03║ đột cát la (tam sự cánh )。
T23n1435_p0069c04║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。hỉ đấu tránh tướng ngôn tướng
T23n1435_p0069c05║ mạ 。thị lục quần tỉ khâu 。cộng dư tỉ khâu đấu tránh tướng ngôn tướng mạ 。tăng
T23n1435_p0069c06║ như pháp đoán tránh cánh 。lục quần tỉ khâu tri như pháp đoán dĩ 。hoàn canh phát
T23n1435_p0069c07║ khởi tác thị ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。ưng canh tác phi
T23n1435_p0069c08║ đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh
T23n1435_p0069c09║ diệt 。thị trung hữu vị phá tỉ khâu tiện phá 。dĩ phá giả bất khả hòa hợp 。
T23n1435_p0069c10║ vị tránh giả tiện tránh 。dĩ tránh giả bất khả diệt 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu
T23n1435_p0069c11║ dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0069c12║ trái lục quần tỉ khâu ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。tăng như pháp đoán tránh cánh 。
T23n1435_p0069c13║ hoàn canh phát khởi 。tác thị ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。
T23n1435_p0069c14║ canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác
T23n1435_p0069c15║ diệt canh diệt 。thị trung hữu vị phá tỉ khâu tiện phá 。dĩ phá giả bất
T23n1435_p0069c16║ khả hòa hợp 。vị tránh giả tiện tránh 。dĩ tránh giả bất khả diệt 。chủng chủng
T23n1435_p0069c17║ a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0069c18║ vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0069c19║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0069c20║ khâu 。tăng như pháp đoán tránh cánh 。hoàn canh phát khởi 。tác thị ngôn chư trường
T23n1435_p0069c21║ lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi
T23n1435_p0069c22║ đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh diệt 。trung hữu vị phá tỉ
T23n1435_p0069c23║ khâu tiện phá 。dĩ phá giả bất khả hòa hợp 。vị tránh giả tiện tránh 。dĩ tránh
T23n1435_p0069c24║ giả bất khả diệt 。phật chủng chủng a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0069c25║ cố 。dữ chư tỉ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0069c26║ khâu tăng như pháp đoán tránh cánh 。hoàn canh phát khởi giả 。ba dạ đề 。như pháp
T23n1435_p0069c27║ đoán giả 。như pháp như luật như tỉ ni như phật giáo thuyết 。tránh giả hữu
T23n1435_p0069c28║ tứ chủng 。tướng ngôn tránh vô sự tránh phạm tội tránh thường sở hành tránh 。hoàn canh
T23n1435_p0069c29║ phát khởi giả 。tác như thị ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。
T23n1435_p0070a01║ ưng canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi
T23n1435_p0070a02║ diệt 。ác diệt canh diệt 。thị nhân hữu ngũ chủng 。nhất giả cựu nhân 。nhị giả
T23n1435_p0070a03║ khách nhân 。tam giả thụ dục nhân 。tứ giả thuyết yết ma nhân 。ngũ giả kiến
T23n1435_p0070a04║ yết ma nhân 。ba dạ đề giả 。danh chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。
T23n1435_p0070a05║ năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược cựu tỉ khâu 。ư tướng ngôn tránh
T23n1435_p0070a06║ trung 。tướng ngôn tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát
T23n1435_p0070a07║ khởi 。tác như thị ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác
T23n1435_p0070a08║ phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt
T23n1435_p0070a09║ canh diệt 。ba dạ đề 。tướng ngôn tránh trung 。vô căn tránh tưởng 。phạm tội tránh
T23n1435_p0070a10║ tưởng 。thường sở hành tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh
T23n1435_p0070a11║ phát khởi ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác phi đoán ác
T23n1435_p0070a12║ đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh diệt 。ba
T23n1435_p0070a13║ dạ đề 。nhược cựu tỉ khâu vô sự tránh trung 。vô sự tránh tưởng 。như
T23n1435_p0070a14║ pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi ngôn 。chư trường lão 。thị
T23n1435_p0070a15║ sự phi tác ác tác 。ưng canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác
T23n1435_p0070a16║ đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh diệt 。ba dạ đề 。vô sự tránh trung 。
T23n1435_p0070a17║ phạm tội tránh tưởng 。thường sở hành tránh tưởng 。tướng ngôn tránh tưởng 。như pháp diệt
T23n1435_p0070a18║ dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi
T23n1435_p0070a19║ tác ác tác 。canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình
T23n1435_p0070a20║ phi diệt 。ác diệt canh diệt 。ba dạ đề 。cựu tỉ khâu phạm tội tránh trung 。
T23n1435_p0070a21║ phạm tội tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi
T23n1435_p0070a22║ ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác phi đoán ác đoán 。
T23n1435_p0070a23║ canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh diệt 。ba dạ
T23n1435_p0070a24║ đề 。phạm tội tránh trung 。thường sở hành tránh tưởng 。tướng ngôn tránh tưởng 。vô sự
T23n1435_p0070a25║ tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi ngôn 。chư
T23n1435_p0070a26║ trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán
T23n1435_p0070a27║ phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh diệt 。ba dạ đề 。cựu
T23n1435_p0070a28║ tỉ khâu thường sở hành tránh trung 。thường sở hành tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như
T23n1435_p0070a29║ pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。
T23n1435_p0070b01║ canh tác phi đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác
T23n1435_p0070b02║ diệt canh diệt 。ba dạ đề 。thường sở hành tránh trung 。tướng ngôn tránh tưởng 。vô
T23n1435_p0070b03║ sự tránh tưởng 。phạm tội tránh tưởng 。như pháp diệt dĩ 。như pháp diệt tưởng 。hoàn
T23n1435_p0070b04║ canh phát khởi ngôn 。chư trường lão 。thị sự phi tác ác tác 。canh tác phi
T23n1435_p0070b05║ đoán ác đoán 。canh đoán phi đình ác đình 。canh đình phi diệt 。ác diệt canh
T23n1435_p0070b06║ diệt 。ba dạ đề 。khách tỉ khâu 。thụ dục tỉ khâu 。tác yết ma tỉ khâu 。
T23n1435_p0070b07║ kiến yết ma tỉ khâu diệc như thị 。nhược tỉ khâu như pháp diệt tránh trung 。như
T23n1435_p0070b08║ pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi 。ba dạ đề 。như pháp diệt tránh trung 。bất
T23n1435_p0070b09║ như pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi 。ba dạ đề 。như pháp diệt tránh trung 。
T23n1435_p0070b10║ sinh nghi hoàn canh phát khởi 。ba dạ đề 。bất như pháp diệt tránh trung 。như
T23n1435_p0070b11║ pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi 。đột cát la 。bất như pháp diệt tránh trung 。
T23n1435_p0070b12║ sinh nghi hoàn canh phát khởi 。đột cát la 。bất như pháp diệt tránh trung 。bất như
T23n1435_p0070b13║ pháp diệt tưởng 。hoàn canh phát khởi bất phạm (tứ sự cánh )。
T23n1435_p0070b14║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca lưu đà di 。trung tiền trước y trì bát
T23n1435_p0070b15║ nhập xá vệ thành khí thực 。thực dĩ hoàn chí tự phòng 。thu y bát trì
T23n1435_p0070b16║ hộ câu tại môn gian lập 。tác thị niệm 。nhược hữu nữ nhân lai thử khán giả 。
T23n1435_p0070b17║ ngã đương kì chư phòng xá 。nhĩ thời đa hữu nữ nhân lai nhập tự khán 。ca
T23n1435_p0070b18║ lưu đà di dao kiến nữ nhân lai 。tác thị ngôn 。chư tỉ muội lai 。ngã
T23n1435_p0070b19║ đương kì chư phòng xá xứ 。dĩ thị nhân duyên cố 。chư nữ nhân tập 。thuyết
T23n1435_p0070b20║ lưỡng khả tu sự 。dĩ tha mẫu sự hướng nữ thuyết ngôn 。nhữ mẫu ẩn xứ hữu
T23n1435_p0070b21║ như thị như thị tướng 。nhĩ thời nữ tác thị niệm 。như thị tỉ khâu sở
T23n1435_p0070b22║ thuyết 。tất đương dữ ngã mẫu thông 。hựu dĩ nữ sự hướng mẫu thuyết 。nhữ nữ ẩn
T23n1435_p0070b23║ xứ hữu như thị như thị tướng 。mẫu tác thị niệm 。như thị tỉ khâu sở thuyết 。
T23n1435_p0070b24║ tất đương dữ ngã nữ thông 。hựu dĩ tử phụ sự hướng cô thuyết 。nhữ tử phụ
T23n1435_p0070b25║ ẩn xứ hữu như thị như thị tướng 。cô tác thị niệm 。như thị tỉ khâu sở
T23n1435_p0070b26║ thuyết 。tất đương dữ ngã tử phụ thông 。hựu dĩ cô sự hướng tử phụ thuyết 。
T23n1435_p0070b27║ nhữ cô ẩn xứ hữu như thị như thị tướng 。tử phụ tác thị niệm 。như thị
T23n1435_p0070b28║ tỉ khâu sở thuyết 。tất đương dữ ngã cô thông 。ca lưu đà di tác thị
T23n1435_p0070b29║ ngữ thời 。vi tha thân tự thân tác nghi 。thị chư phụ nữ triển chuyển tướng nghi 。
T23n1435_p0070c01║ thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất
T23n1435_p0070c02║ hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。nữ nhân tiền thuyết
T23n1435_p0070c03║ lưỡng khả tu sự 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0070c04║ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố vấn ca lưu đà di 。nhữ thật tác
T23n1435_p0070c05║ thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0070c06║ trái 。vân hà danh tỉ khâu 。nữ nhân tiền thuyết lưỡng khả tu sự 。phật chủng
T23n1435_p0070c07║ chủng nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu
T23n1435_p0070c08║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dữ nữ nhân thuyết
T23n1435_p0070c09║ pháp quá ngũ lục ngữ ba dạ đề 。trừ hữu tri nam tử 。nữ nhân giả 。
T23n1435_p0070c10║ nữ nhân năng thụ dâm dục 。quá ngũ lục ngữ giả 。ngũ ngữ 。danh sắc âm
T23n1435_p0070c11║ vô thường thụ tưởng hành thức âm vô thường 。lục ngữ 。danh nhãn vô thường nhĩ tị
T23n1435_p0070c12║ thiệt thân ý vô thường 。pháp giả 。danh phật sở thuyết 。đệ tử sở thuyết 。thiên
T23n1435_p0070c13║ sở thuyết 。tiên nhân sở thuyết 。hoá nhân sở thuyết 。hiển kì bố thí trì giới sinh
T23n1435_p0070c14║ thiên niết bàn 。hữu trí nam tử giả 。tri danh năng phân biệt ngôn ngữ hảo
T23n1435_p0070c15║ xú 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại
T23n1435_p0070c16║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu vô giải ngữ nam tử 。vi nữ nhân
T23n1435_p0070c17║ thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。nhược kệ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược khinh
T23n1435_p0070c18║ thuyết 。sự sự ba dạ đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba dạ đề 。nhược tỉ
T23n1435_p0070c19║ khâu tức tiên toạ xứ toạ 。vô giải ngữ nam tử 。canh hữu dị nữ nhân lai 。
T23n1435_p0070c20║ phục vi thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。tiên nữ nhân diệc tại trung toạ 。nhị câu
T23n1435_p0070c21║ văn pháp 。nhược kệ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược kinh thuyết 。sự sự ba dạ
T23n1435_p0070c22║ đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba dạ đề 。nhược tỉ khâu vi nữ nhân
T23n1435_p0070c23║ thuyết pháp 。vô giải ngữ nam tử 。quá ngũ lục ngữ 。dĩ tùng toạ khởi khứ 。canh
T23n1435_p0070c24║ hữu nữ nhân đạo trung nghịch lai 。phục vi thuyết pháp 。vô hữu giải ngữ nam tử 。
T23n1435_p0070c25║ quá ngũ lục ngữ 。tiên nữ nhân phục tùng hậu lai 。nhị câu văn pháp 。nhược kệ
T23n1435_p0070c26║ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược kinh thuyết 。sự sự ba dạ đề 。nhược biệt cú
T23n1435_p0070c27║ thuyết 。cú cú ba dạ đề 。nhược tỉ khâu vô giải ngữ nam tử 。vi nữ nhân
T23n1435_p0070c28║ thuyết pháp quá ngũ lục ngữ dĩ 。thứ nhập dư gia 。canh vi dư nữ nhân thuyết
T23n1435_p0070c29║ pháp quá ngũ lục ngữ 。vô giải ngữ nam tử 。tiên nữ nhân diệc lai tại bích
T23n1435_p0071a01║ biên lập 。nhược tại chướng biên 。nhược tại li biên 。nhược tại tiệm biên 。diệc phục
T23n1435_p0071a02║ văn pháp 。nhược kệ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược kinh thuyết 。sự sự ba
T23n1435_p0071a03║ dạ đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba dạ đề 。bất phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0071a04║ khâu bái 。nhược đạt sấn nhược thuyết 。sở thí công đức 。nhược dữ thụ giới 。nhược
T23n1435_p0071a05║ nữ nhân vấn nhi đáp bất phạm (ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0071a06║ phật tại a la tì quốc 。nhĩ thời a la tì quốc tỉ khâu 。ư tự nội
T23n1435_p0071a07║ dĩ cú pháp giáo vị thụ cụ giới nhân 。hoặc túc cú bất túc cú 。túc vị
T23n1435_p0071a08║ bất túc vị 。túc tự bất túc tự 。dĩ thị nhân duyên cố 。tự nội xuất đại
T23n1435_p0071a09║ âm thanh cao thanh 。đa nhân chúng thanh 。tự học toán nhân thanh 。tự bà la
T23n1435_p0071a10║ môn độc vi đà kinh thời 。như bộ ngư sư thất ngư thời thanh 。thị tự
T23n1435_p0071a11║ nội dĩ cú pháp giáo vị thụ cụ giới nhân giả thanh diệc như thị 。phật văn
T23n1435_p0071a12║ thị đại cao âm thanh 。tri nhi cố vấn a nan 。thị tự nội hà dĩ
T23n1435_p0071a13║ cố 。hữu thị đa nhân chúng thanh 。a nan đáp ngôn 。thế tôn 。thị a la
T23n1435_p0071a14║ tì quốc tỉ khâu 。ư tự nội dĩ cú pháp giáo vị thụ cụ giới nhân 。hoặc
T23n1435_p0071a15║ túc cú bất túc cú 。túc vị bất túc vị 。túc tự bất túc tự 。dĩ thị
T23n1435_p0071a16║ nhân duyên cố 。hữu đại cao thanh đa nhân chúng thanh 。phật dĩ thị sự tập tỉ
T23n1435_p0071a17║ khâu tăng 。tri nhi cố vấn a nan tì tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。
T23n1435_p0071a18║ đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ thị chủng chủng nhân duyên a trái a la
T23n1435_p0071a19║ tì tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。dĩ cú pháp giáo vị thụ cụ giới nhân 。
T23n1435_p0071a20║ chủng chủng nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ
T23n1435_p0071a21║ khâu kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu dĩ cú pháp 。
T23n1435_p0071a22║ giáo vị thụ cụ giới nhân giả 。ba dạ đề 。vị thụ cụ giới nhân giả 。trừ
T23n1435_p0071a23║ tỉ khâu tỉ khâu ni 。dư nhất thiết nhân thị 。cú pháp giả 。túc cú bất túc
T23n1435_p0071a24║ cú túc tự bất túc tự túc vị bất túc vị 。túc cú giả 。cụ
T23n1435_p0071a25║ túc thuyết cú 。bất túc cú giả 。bất cụ túc thuyết cú 。túc vị giả 。cụ
T23n1435_p0071a26║ túc thuyết vị 。bất túc vị giả 。bất cụ túc thuyết vị 。túc tự giả 。cụ
T23n1435_p0071a27║ túc thuyết tự 。bất túc tự giả 。bất cụ túc thuyết tự 。nhược túc cú 。tức
T23n1435_p0071a28║ thị túc vị túc tự 。phi bất túc cú bất túc vị bất túc tự 。nhược bất
T23n1435_p0071a29║ túc cú 。tức thị bất túc vị bất túc tự 。phi túc cú túc vị túc tự 。
T23n1435_p0071b01║ pháp giả 。phật sở thuyết 。đệ tử sở thuyết 。thiên sở thuyết 。tiên nhân sở thuyết 。
T23n1435_p0071b02║ hoá nhân sở thuyết 。hiển kì bố thí trì giới sinh thiên nê hoàn 。ba dạ đề
T23n1435_p0071b03║ giả 。danh chử thiêu phú chướng 。nhược bất hối quá 。năng chướng ngại đạo 。thị trung
T23n1435_p0071b04║ phạm giả 。nhược tỉ khâu dĩ túc cú pháp 。giáo vị thụ cụ giới nhân 。nhược kệ
T23n1435_p0071b05║ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược kinh thuyết 。sự sự ba dạ đề 。nhược biệt
T23n1435_p0071b06║ cú thuyết 。cú cú ba dạ đề 。túc vị túc tự diệc như thị 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0071b07║ dĩ bất túc cú pháp 。giáo vị thụ cụ giới nhân 。nhược kệ thuyết 。kệ kệ ba
T23n1435_p0071b08║ dạ đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba dạ đề 。nhược kinh thuyết 。sự
T23n1435_p0071b09║ sự ba dạ đề 。bất túc vị bất túc tự diệc như thị 。bất phạm giả 。thuyết
T23n1435_p0071b10║ cánh thuyết 。bất phạm giả 。uất đề xá sự vấn đáp tịnh tụng 。bỉ trung tự
T23n1435_p0071b11║ dĩ uất đề xá giả 。thụ kinh dư tụng giả tụng cánh (lục sự cánh )。
T23n1435_p0071b12║ thập tụng luật quyển đệ cửu TTTTTTTTTTTTTTTTTT

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*