Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn – The True Words of Seven Buddhas for Eradicating Offenses

Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà la ni đế. Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha già đế, Chân lăn càn đế, Ta bà ha.

REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE,
SVAHA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *