Thích Ca Mâu Ni Như Lai sám nguyện

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con lìa hẳn ba nẻo ác

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con luôn hiểu thấu Phật Pháp

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con mau dứt tâm tham lam

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con xa lìa sự giết hại

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con an nhẫn không oán giận

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con tinh tiến lìa lười biếng

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con định tĩnh trừ tán loạn

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con sáng suốt diệt ngu si

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con mau chứng đạt Thánh Trí

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con chẳng thoái Tâm Bồ Đề

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con rộng độ các chúng sinh

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện con mau chóng thành Phật Quả  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *