[tt] Thủ ấn cơ bản – Tứ Chủng Quyền (Bốn loại nắm tay)

Gọi Tứ Chủng quyền là chỉ Liên Hoa quyền, Kim Cang quyền, Ngoại Phược quyền, Nội Phược quyền.
I. Liên hoa quyền
Còn đường gọi là Thai quyền. Là loại ấn mẫu thường được dùng của Thai Tạng bộ. Hình dạng của ấn như sau: nắm bốn ngón từ ngón trỏ trở xuống lại, ngón cái dùng đầu ngón đè vào bên cạnh của đốt giữa ngón trỏ. Giống như quyển thứ 13 của “Đại Nhật kinh sớ” viết: “Như cách nắm quyền (nắm đấm) bình thường nhưng ngón cái dựng đứng”. Còn về ý nghĩa đại biểu của Liên Hoa quyền, phần lớn dùng để chỉ hoa sen chưa nở (búp sen).
II. Kim cang quyền
Kim Cang quyền, chủ yếu được dùng cho Kim Cang đỉnh bộ, Yết Ma ấn trong “Kim Cang đỉnh kinh” nói đến, đều dựa trên cơ bản của Kim Cang quyền này. “Đại Nhật kinh sớ” đã mô tả nói về hình dạng của ấn này như sau: “Nắm các ngón tay ở lòng bàn tay thành ra quyền”, “Kim Luân Thời xứ quỹ” lại viết: “Dùng ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm lấy ngón cái, lấy ngón trỏ đặt trên lưng của ngón cái”. Mặc dù do lưu phái khác nhau, phương pháp kiết Kim Cang quyền có khác, nhưng phần lớn theo cách mô tả trong “Kim Luân Thời xứ quỹ” làm chuẩn.
“Kim Cang đỉnh kinh” nói về Kim Cang quyền này: “Nhất Thiết Như Lai thân, ngữ, tâm Kim Cang phược trí ấn”. Ngài Bất Không trong “Bát Nhã Lý Thú thích” lại viết: “Thân, khẩu, ý Kim Cang hợp thành danh vi quyền”. Hai kinh này đều cho rằng Kim Cang quyền là biểu thị sự tổng trì về hoạt động của Thân, Khẩu, ý Tam mật của hết thảy Như lai.
III. Ngoại phược quyền
Trong quyển thứ 13 bộ “Đại Nhật kinh sớ”, gọi quyền này là “Chỉ tại ngoại quyền”, nhưng phần lớn thì gọi là Ngoại Phục. Hình dạng của ấn đan xen hai tay thành quyền, mười ngón tay nằm bên ngoài. “Kim Cang đỉnh kinh” gọi đó là Kim Cang phược, và cho Kim Cang phược này là “Nhị thủ như nguyệt hình” (hai tay như hình Mặt Trăng), đó là do hình tròn của bàn tay như hình vành trăng của Ngoại Phược quyền. Ấn Tam muội gia trong “Kim Cang đỉnh kinh” đều lấy Ngoại Phược quyền này làm ấn mẫu. Theo ghi chép của bộ “Kim Cang đỉnh kinh lược xuất niệm tụng kinh”, khi quán tưởng ra khỏi sự trói buộc của nguyệt luân tu bồ đề tâm quán, phải kết Ngoại Phược ấn.
IV. Nội phược quyền
“Đại Nhật kinh sớ” gọi quyền này là đệ nhị quyền. Về hình tướng của ấn, mười ngón tay đan xen, mười ngón tay đều nằm trong lòng bàn tay.
Bốn loại quyền Liên Hoa quyền, Kim Cang quyền, Ngoại Phược quyền, Nội Phược quyền, nếu thêm vào Phẫn Nộ quyền, Như Lai quyền sẽ thành sáu loại quyền. Gọi là Phẫn Nộ quyền, tức dùng ngón vô danh, ngón giữa nắm lấy ngón cái, còn ngón trỏ và ngón út dựng thẳng, hơi cong lại như răng. Gọi là Như Lai quyền, là tay trái bắt Liên Hoa quyền, tay phải bắt Kim Cang quyền và dùng Kim Cang quyền của tay phải nắm lấy ngón tay cái của tay trái.

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*