Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Disaster Eradicating Auspicious Spirit Mantra

Nẳng mồ tam mãn đa
mẫu đà nẩm. Á bát ra để
hạ đa xá ta nẳng nẩm.
Ðát điệt tha.
Án
khê khê
khê hế
khê hế
hồng hồng
nhập phạ ra
nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
để sắc sá
để sắc sá
sắc trí rị
sắc trí rị
ta phấn tra
ta phấn tra
phiến để ca thất rị duệ
ta phạ ha.

Tiếng Phạn

Namah samanta,
buddhanam,
apratihatasa,
sananam,
tadyatha:
om kha kha,
khahi,
khahi,
hum hum,
jvala jvala,
prajvala
Prajvala,
tista tista,
sitiri sitiri,
sphati sphati,
shantika,
Sriye svaha.

NAMAH SAMANTA,
BUDDHANAM,
APRATIHATASA,
SANANAM,
TADYATHA:
OM KHA KHA,
KHAHI,
KHAHI,
HUM HUM,
JVALA JVALA,
PRAJVALA

PRAJVALA,
TISTA TISTA,
SITIRI SITIRI,
SPHATI SPHATI,
SHANTIKA,

SRIYE SVAHA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *