Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Disaster Eradicating Auspicious Spirit Mantra

Nẳng mồ tam mãn đa
mẫu đà nẩm. Á bát ra để
hạ đa xá ta nẳng nẩm.
Ðát điệt tha.
Án
khê khê
khê hế
khê hế
hồng hồng
nhập phạ ra
nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
bát ra nhập phạ ra
để sắc sá
để sắc sá
sắc trí rị
sắc trí rị
ta phấn tra
ta phấn tra
phiến để ca thất rị duệ
ta phạ ha.

Tiếng Phạn

Namah samanta,
buddhanam,
apratihatasa,
sananam,
tadyatha:
om kha kha,
khahi,
khahi,
hum hum,
jvala jvala,
prajvala
Prajvala,
tista tista,
sitiri sitiri,
sphati sphati,
shantika,
Sriye svaha.

NAMAH SAMANTA,
BUDDHANAM,
APRATIHATASA,
SANANAM,
TADYATHA:
OM KHA KHA,
KHAHI,
KHAHI,
HUM HUM,
JVALA JVALA,
PRAJVALA

PRAJVALA,
TISTA TISTA,
SITIRI SITIRI,
SPHATI SPHATI,
SHANTIKA,

SRIYE SVAHA.

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*