TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP – HUYỀN THANH dịch

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mục lục | Table of main contents

QUYỂN THƯỢNG

HUÂN TU DƯỢC SƯ SÁM NGHI
_Nghiêm Tịnh Đàn Trường
Nước nhành Dương trong mát
Rưới ba ngàn Đại Thiên
Tính rỗng không, tám Đức
Lợi cho Người, chư Thiên
Pháp Giới rộng tăng Thọ
Diệt tội chướng oan khiên
Lửa cháy bừng nóng bức
Biến dạng, hoá sen hồng
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (xưng ba lần)
Nam mô Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát (xưng ba lần)
(Chúng trì Chú, Tâm Kinh của nhóm Đại Bi, đều cử)
Ma ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (v.v…)
“Án, nại ma ba cát ngõa đế, a ba la mật đạp, a ưu lý a nạp, tô tất nễ, thật chấp đạp, điệp tả la tể dã, đát tháp cả đạt dã, a la ha đế, tam dược tam bất đạt dã Đát nễ dã tháp: Án, tát lý ba, tang tư cát lý, bá lý thuật đạp, đạt la mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, bà ba ngõa, bỉ thuật đế, mã hát nại dã, bá lý ngõa lý bà hát”
巧伕 矛丫向包 狣扔先亦凹 狣仰鄐巧 鉏合弁 鳪凹 包介 全仄伏 凹 卡丫出伏 狣照包 屹谷湨后盍伏 凹渰卡 湡 屹笎 戌弢先 扔共圩眨 叻愍包 丫丫巧 屹亙怐包 辱矢 向 合圩眨 亙扣 巧伏 扔共名刑 送扣
Namo Bhagavate Aparimita ajurjñāna suvine ścita , teja , rājaya , tathāgatāya , arhate , samyaksaṃbuddhāya Tadyathā : Oṃ_ Sarva saṃskāra pari’suddha dharmate , gagana samudgate svabhāva vi’suddhe , mahā naya parivāre _ svāhā

[Nguyện đem Thắng Công Đức này, chúc tán Hoàng Đế vạn vạn tuổi. ThánhMinh Quân, các nước đều triều hội. Nam Mô Vô Lượng Thọ, chúc tán Hoàng Đế vạn vạn tuổi (Lại nói rằng)]
Nguyện đem công đức của Chú Kinh
Hồi hướng Hộ Pháp, hàng Trời Rồng
Ba cõi núi ngòi linh thông khắp
Chân Tể gìn giữ, hộ Đạo Trường
Cầu Phước, giữ an bình, hiền thiện
Trang nghiêm nơi Vô Thượng Bồ Đề
Nguyện khắp chúng sinh trong Pháp Giới

Cùng vào biển Tính của Tỳ Lô
_ Tán Hương
Lò hương vừa phát nóng
Pháp Giới liền ướp xông
Dược Sư Hải Hội thảy đều nghe
Tuỳ nơi kết mây lành
Thành ý khắp muôn phương
Chư Phật hiện toàn thân
Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (xưng ba lần, quỳ gối tụng Kinh Dược Sư một quyển)
KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA ĐỨC LƯU LY QUANG NHƯ LAI
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavān:Thế Tôn) du hoá các nước, đến thành Quảng Nghiêm, trụ dưới cây Nhạc Âm cùng với chúng Đại Bật Sô gồm tám ngàn người đến dự. Ba vạn sáu ngàn vị Bồ Tát Ma Ha Tát với quốc vương, đại thần, Bà La Môn, Cư Sĩ, Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dược Xoa (Yakṣa), Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya)…vô lượng Đại Chúng cung kính vây quanh để nói Pháp.
Bấy giờ Mạn Thù Thất Lợi Pháp Vương Tử (Mañjuśrī-dharma-rāja-putra) nương theo uy thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở một vai, quỳ gối phải sát đất, hướng về Đức Bạc Già Phạm, cong mình chắp tay bạch rằng:”Thế Tôn !
Nguyện xin diễn nói tướng loại như vầy: Danh hiệu với Bản Đại Nguyện, Công Đức thù thắng của chư Phật, khiến các người nghe, tiêu trừ nghiệp chướng, vì muốn lợi lạc cho các hữu tình trong thời Tượng Pháp chuyển”.
Bấy giờ Đức Thế Tôn khen Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử rằng:”Lành thay ! Lành thay Mạn Thù Thất Lợi ! Ông dùng Đại Bi khuyến thỉnh Ta nói Danh Hiệu, Bản Nguyện, Công Đức của chư Phật để nhổ bứt nghiệp chướng đã ràng buộc hữu tình, lợi ích an vui cho các hữu tình trong thời Tượng Pháp chuyển. Nay ông hãy lắng nghe!
Suy tư cho thật khéo ! Ta sẽ vì ông mà nói” Mạn Thù Thất Lợi bạch rằng:”Thưa vâng ! Nguyện xin diễn nói, chúng con vui thích lắng nghe”
Đức Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi:”Ở phương Đông, cách đây hơn mười căng già sa đẳng cõi Phật, có Thế Giới tên là Tịnh Lưu Ly, Đức Phật hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm.
Này Mạn Thù Thất Lợi ! Đức Phật Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy lúc tu hành Đạo Bồ Tát thời phát mười hai Nguyện lớn khiến cho các hữu tình đều được sự mong cầu.
_ Nguyện lớn thứ nhất: Nguyện Ta đời sau, lúc được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttara-samyaksaṃbuddha:Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) thời tự thân có ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng vô lượng vô số vô biên Thế Giới. Dùng ba mươi hai tướng lớn của Đại Trượng Phu với tám mươi tuỳ hình tốt đẹp để trang nghiêm thân ấy khiến cho tất cả hữu tình như Ta không có khác

_ Nguyện lớn thứ hai: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời thân như Lưu Ly, trong ngoài trong sáng, không có vết nhơ, ánh sáng rộng lớn, công đức cao tột, thân khéo an trụ, lưới rực lửa trang nghiêm hơn cả mặt trời mặt trăng. Chúng sinh u minh đều nương nhờ mở sáng, tuỳ theo nơi hướng đến, làm các sự nghiệp.

_ Nguyện lớn thứ ba: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời dùng vô lượng vô biên phương tiện Trí Tuệ, khiến cho các hữu tình đều được vật thọ dụng không có hết, chẳng khiến cho chúng sinh có chỗ thiếu thốn.

_ Nguyện lớn thứ tư: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình hành Tà Đạo thảy đều khiến an trụ trong Đạo Bồ Đề. Nếu người hành Thanh Văn, Độc Giác Thừa đều dùng Đại Thừa mà an lập.

_ Nguyện lớn thứ năm: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có vô lượng vô biên hữu tình ở trong Pháp của Ta, tu hành Phạm Hạnh, tất cả đều khiến được chẳng khuyết Giới, đủ ba Tụ Giới. Giả sử có huỷ phạm mà nghe tên của Ta xong, quay lại được trong sạch, chẳng bị đoạ trong nẻo ác.

_ Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình có thân thể hèn kém, chẳng đủ các Căn, xấu xí, ngu si, mù, điếc, câm, khèo hai chân, thân cong, lưng gù, hủi lác, điên cuồng, mọi loại bệnh khổ. Nghe tên của Ta xong, tất cả đều được đoan chính, sáng suốt lanh lợi, các Căn đầy đủ trở lại, không có các tật khổ.

_ Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình bị mọi bệnh bức bách, không có sự giúp đỡ, không có nơi nương dựa, không có thầy, không có thuốc, không có người thân, không có nhà, nghèo túng chịu nhiều khổ đau.. Người này nếu được nghe danh hiệu của Ta, một lần lọt vào tai thì mọi bệnh thảy đều được trừ, thân tâm an vui, người thân thuộc vật dụng trong nhà thảy đều đông đủ, cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề.

_ Nguyện lớn thứ tám: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu có người nữ bị trăm điều ác của thân nữ gây bức não cho nên sinh chán lìa, nguyện bỏ thân nữ. Nghe tên của Ta xong, tất cả đều được chuyển nữ thành nam có đủ tướng Trượng Phu cho đến chứng được Vô Thượng Bồ Đề.

_ Nguyện lớn thứ chín: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời khiến cho tất cả hữu tình ra khỏi lưới Ma, thoát khỏi sự ràng buộc của tất cả Ngoại Đạo. Nếu rơi vào rừng rậm của mọi loại Ác Kiến đều sẽ dẫn nhiếp đặt ở Chính Kiến, dần dần khiến tu tập các Hạnh của Bồ Tát, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

_ Nguyện lớn thứ mười: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình bị pháp của vua bó buộc, cột trói, đánh đập, nhốt trong lao ngục, hoặc sẽ tử hình với vô lượng tai nạn lăng nhục, buồn lo nấu ép, thân tâm chịu khổ. Nếu nghe tên của Ta, dùng sức uy thần Phước Đức của Ta đều được giải thoát tất cả lo khổ.

_ Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình bị đói khát gây buồn bực, vì cầu thức ăn cho nên tạo các nghiệp ác. Nếu được nghe tên của Ta, chuyên niệm thọ trì thì trước tiên Ta sẽ đem thức ăn uống thượng diệu cho thân ấy no đủ xong, sau đó dùng Pháp Vị, cuối cùng được an vui mà dựng lập.

_ Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện Ta đời sau, lúc được Bồ Đề thời nếu các hữu tình nghèo nàn, không có quần áo, chịu nóng lạnh muỗi mòng, ngày đêm bức não. Nếu nghe tên của Ta, chuyên niệm thọ trì thì như điều ưa thích của kẻ đó liền được mọi loại quần áo thượng diệu, cũng được tất cả vật trang nghiêm báu, vòng hoa, hương xoa bôi, trống, nhạc, mọi tài khéo…tuỳ theo sự quen dùng của tâm đều khiến cho đầy đủ.

Này Mạn Thù Thất Lợi ! Đây là mười hai Thượng Nguyện vi diệu mà Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lúc hành Đạo Bồ Tát đã phát ra.
Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi Nguyện lớn mà Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly  Quang Như Lai ấy lúc hành Đạo Bồ Tát đã phát ra, với công đức trang nghiêm của cõi Phật ấy. Nếu Ta dùng một kiếp hoặc hơn một kiếp, nói chẳng thể hết.
Cõi Phật ấy hoàn toàn trong sạch, không có người nữ, cũng không có nẻo ác với tiếng khổ, Lưu Ly làm đất, dây vàng chăng lối đi, cổng thành, cung điện, lầu gác, mái hiên, lưới giăng… đều do bảy báu tạo thành như Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vati) ở phương Tây, công đức trang nghiêm không có sai khác.
Ở trong nước ấy có hai vị Bồ Tát Ma Ha Tát, vị thứ nhất tên là Nhật Quang Biến Chiếu (Sūrya-prabha), vị thứ hai tên là Nguyệt Quang Biến Chiếu (Candra- prabha) là bậc thượng thủ của vô lượng vô số chúng Bồ Tát, đều hay giữ gìn Tạng báu Chính Pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy.
Thế nên Mạn Thù Thất Lợi ! Các kẻ trai lành, người nữ thiện có lòng tin, cần phải nguyện sinh về Thế Giới của Đức Phật ấy”
Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Mạn Thù Sư Lợi Đồng Tử rằng:”Mạn Thù Thất Lợi ! Có chúng sinh chẳng nhận biết Thiện Ác, chỉ ôm giữ tham lam, chẳng biết bố thí với quả báo của việc ban cho, ngu si không có Trí, khuyết thiếu gốc tin (Tín Căn), phần lớn gom chứa tài bảo, siêng năng bảo vệ. Nhìn thấy người đến xin, tâm họ chẳng vui Nếu chẳng đặng đừng phải đem cho thời như cắt thịt trên thân, sinh lòng đau tiếc.
Lại có vô lượng hữu tình keo kiệt tham lam, gom chứa tiền của, tự mình còn chẳng dám tiêu dùng, huống chi đem cho cha mẹ, vợ con, đày tớ, người làm thuê với người đến xin. Các hữu tình ấy từ cõi này chết đi sẽ sinh vào nẻo Quỷ đói, hoặc nẻo bàng sinh.
Do xưa kia ở nhân gian từng được tạm nghe tên của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cho nên ngày nay tại nẻo ác, tạm được nhớ niệm tên của Đức Như Lai ấy, liền ở niệm đó thời từ chốn ấy mất đi, được sinh trở lại trong cõi người, được Túc Mệnh, sợ hãi khổ của nẻo ác, chẳng ham dục lạc, thích hành Tuệ Thí (ban cho), khen ngợi người bố thí, tất cả hết thảy đều không có tham tiếc. Dần dần còn có thể đem đầu, mắt, tay,chân, máu, thịt, thân mình …đem cho người đến cầu xin, huống chi là tài vật khác.
Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu các hữu tình tuy đối với Như Lai, thọ nhận các chỗ học, nhưng lại phá Thi La (Śīla:Thanh Lương Giới). Có kẻ tuy chẳng phá Thi La mà phá Quỹ Tắc. Có kẻ đối với Thi La, Quỹ Tắc tuy chẳng phá hoại nhưng huỷ Chính Kiến. Có kẻ tuy chẳng huỷ Chính Kiến nhưng vứt bỏ Đa Văn, đối với nghĩa sâuxa của Khế Kinh do Đức Phật đã nói, chẳng thể hiểu rõ. Có kẻ tuy đa văn nhưng Tăng Thượng Mạn, do Tăng Thượng Mạn che lấp tâm nên tự cho mình đúng còn kẻ khác là sai, nghi ngờ chê bai Chính Pháp, làm bạn đảng của Ma. Người ngu như vậy tự hành
Tà Kiến lại khiến cho vô lượng câu chi hữu tình bị đoạ vào hố nguy hiểm lớn, Các hữu tình này bị ở trong nẻo Địa Ngục, Bàng Sinh, Quỷ… lưu chuyển không có cùng tận.

Nếu được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai này, liền bỏ hạnh ác, tu các Pháp lành, chẳng bị đoạ ở nẻo ác. Giả sử có kẻ chẳng buông bỏ các hạnh ác, tu hành Pháp lành, bị đoạ ở nẻo ác, do uy lực Bản Nguyện của Đức Như Lai ấy, khiến kẻ đó hiện tiền tạm nghe danh hiệu thì từ mạng ấy chết đi, sinh trở lại cõi người, được Chính Kiến tinh tiến, khéo điều ý ưa thích, liền hay bỏ nhà, chí hướng ở chỗ không nhà, trong Pháp của Đức Như Lai, thọ trì chỗ học không có huỷ phạm, Chính Kiến , da văn, hiểu nghĩa thâm sâu, lìa Tăng Thượng Mạn, chẳng chê Chính Pháp, chẳng làm bạn của Ma, dần dần lần lượt tu hành các Hạnh của Bồ Tát mau được viên mãn.
Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu các hữu tình tham lam, keo kiệt, ganh ghét, chỉ khen mình chê người sẽ đọa vào trong ba nẻo ác, vô lượng ngàn năm chịu các nỗi khổ đau. Chịu nhiều đau khổ xong, từ nơi đó chết đi, sinh vào Nhân Gian làm bò, ngựa, lạc đà, lừa …luôn bị roi gậy đánh đập, đói khát dày vò, lại thườngphải chở nặng tuỳ theo đường mà đi. Hoặc được làm người, thì sinh ở chốn hèn kém, làm đày tớ cho người, chịu sự sai khiến của kẻ khác, luôn luôn chẳng được tự tại.
Nếu xưa kia trong cõi người, từng nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do Nhân lành này, nay lại nhớ niệm, chí tâm quy y, dùng Thần Lực của Đức Phật mà thoát khỏi mọi khổ, các căn thông lợi, Trí Tuệ đa văn, luôn cầu Thắng Pháp, thường gặp bạn lành, chặt đứt hẳn lưới Ma, đập nát vỏ vô minh, khô cạn sông phiền não, thoát khỏi tất cả sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não.
Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu các hữu tình ưa thích sự ngang trái chia lìa, cùng nhau tranh cãi, kiện cáo, não loạn ta người. Dùng thân miệng với ý tạo làm tăngtrưởng mọi loại nghiệp ác, triển chuyển thường làm việc chẳng nhiêu ích, mưu hại lẫn nhau. Cáo triệu Thần của hàng núi, rừng, cây, gò mả…giết các chúng sinh, lấy máu thịt ấy cúng tế cho hàng Dạ Xoa, La Sát. Viết tên của người oán, làm hình tượng của họ, dùng Chú Thuật ác mà chú trớ, Yểm Mỵ, Cổ Đạo, Chú, Khởi Thi Quỷ… khiến cho chặt đứt mạng sống và phá hoại thân thể của người ấy.
Các hữu tình đó nếu được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì các việc ác ấy chẳng thể gây hại, tất cả triển chuyển đều khởi tâm hiền lành (Từ Tâm), lợi ích, an vui, không có ý gây tổn não với tâm nghi ngờ oán hận… mỗi mỗiđều vui thích. Đối với nơi thọ nhận của mình, sinh niềm vui biết đủ, chẳng xâm lấn nhau, cùng trợ nhau làm việc nhiêu ích.
Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu có bốn Chúng: Bật Sô, Bật Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca cùng với kẻ trai lành, người nữ thiện có lòng tin khác… hay thọ trì tám phần Trai Giới, hoặc trải qua một năm, hoặc là ba tháng, thọ trì chỗ học. Dùng căn lành này, nguyện sinh về chỗ của Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitāyus-buddha) tại Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây, lắng nghe Chính Pháp mà chưa được quyết định.
Nếu nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nên lúc mạng chung thời có tám vị Bồ Tát nương Thần Thông đi đến, bày lối lối nẻo ấy. Liền ở cõi đó, tự nhiên hóa sinh trong mọi loại hoa hoa báu đủ màu sắc. Nếu có Nhân này sinh ở trên Trời, tuy sinh trong cõi Trời mà căn lành xưa kia cũng chưa cùng tận, lại chẳng còn sinh vào các nẻo ác khác. Tuổi thọ ở trên cõi Trời
chấm dứt, sanh trở lại Nhân Gian, hoặc làm vị Luân Vương, thống nhiếp bốn châu, uy đức tự tại, an lập cho vô lượng trăm ngàn hữu tình ở mười Thiện Đạo.

Hoặc sanh vào nhà của Sát Đế Lợi, Bà La Môn, cư sĩ đại gia… tài bảo rất nhiều tràn đầy kho chứa. Hình tướng đoan nghiêm, đầy đủ quyến thuộc, thông minh, Trí Tuệ, mạnh cứng uy mãnh như đại lực sĩ.
Nếu có người nữ được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Như Lai này rồi chí tâm thọ trì thì sau này chẳng còn thọ nhận thân nữ.
Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Khi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai được Bồ Đề thời do sức của Bản Nguyện quán thấy các hữu tình gặp mọi bệnh khổ, bệnh của nhóm gầy ốm, sốt rét, khô đét, vàng da, nóng sốt… hoặc bị trúng Yểm Mỵ, Cổ Độc hoặc bị chết yểu, hoặc bị chết đột ngột. Muốn khiến cho bệnh khổ của nhóm đó tiêu trừ, viên mãn điều cầu nguyện. Thời Đức Thế Tôn ấy nhập vào Tam Ma Địa tên là Diệt Trừ Nhất Thiết Chúng Sinh Khổ Não. Đã vào Định xong, ở trong nhục kế tuôn ra ánh sáng lớn, trong ánh sáng diễn nói Đại Đà La Ni Chú là:
“Nam mô bạc già phạt đế, tỳ sát xã cũ lỗ, bệ lưu ly bát lạt bà, hạt la xà dã, đát tha yết đa dã, a la hát đế, tam miểu tam bột đà dã Đát điệt tha: Án, tỳ sát thệ, tỳ sát thệ, tỳ sát xã, tam một yết đế, toa ha”
巧伕 矛丫向包 丞守助 么冰 因爪搏 盲矛全仄伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏 凹渰卡 湡 丞守吝 丞守吝 丞守助 屹亙怐包 送扣
Namo bhagavate bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabha-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya Tadyathā: Oṃ _ Bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya samudgate_ svāhā
Bấy giờ, trong ánh sáng nói Chú này xong thì đại địa chấn động, phóng ánh sáng lớn, tất cả bệnh khổ của chúng sinh đều được tiêu trừ, thọ nhận niềm vui an ổn.
Này Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu thấy người nam, người nữ có bệnh khổ thì nên nhất tâm vì người bệnh ấy súc miệng sạch sẽ. Hoặc thức ăn, hoặc thuốc men, hoặc nước không có trùng… chú vào 108 biến rồi cho người ấy ăn uống thì hết thảy bệnh khổ thảy đều tiêu trừ.
Nếu có mong cầu, chỉ dùng tâm niệm tụng đều được như ý, không có bệnh, sống lâu, sau khi chết được sinh về Thế Giới ấy, được Bất Thoái Chuyển, cho đến Bồ Đề.
Chính vì thế cho nên, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu có người nam, người nữ đối với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên chí tâm ân trọng, cung kính, cúng dường, thường trì Chú này, đừng để quên mất.
Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch được nghe hết thảy danh hiệu của bảy Đức Phật Như Lai Ứng Chính Ðẳng Giác như trên. Nghe xong, tụng trì, sáng sớm nhai nhấm Xỉ Mộc, tắm rửa, súc miệng sạch sẽ, đem các hương hoa, hương bột, hương đốt, hương xoa bôi, tấu các kỹ nhạc cúng dường hình tượng. Ðối với Kinh Điển này, hoặc tự mình viết, hoặc dạy người viết, một lòng thọ trì, lắng nghe nghĩa ấy. Đối với vị Pháp Sư ấy cần phải cúng dường, tất cả hết thảy vật dụng của thân này thảy đều đem cho đừng để thiếu thốn. Như vậy liền được chư Phật hộ niệm, đầy đủ mọi nguyện cầu, cho đến Bồ Đề”.
Bấy giờ Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Con sẽ thề vào thời Tượng Pháp chuyển, dùng mọi loại phương tiện khiến cho các kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch…được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cho đến trong giấc ngủ cũng dùng tên của Phật, thức tỉnh bên tai họ.

Thế Tôn ! Nếu đối với Kinh này, đọc tụng, tuyên nói. Hoặc lại vì người khác diễn nói mở bày. Hoặc tự mình viết, hoặc khiến người viết, cung kính tôn trọng. Đem mọi loại hoa, hương, hương xoa bôi, hương bột, vòng hoa, Anh Lạc, phan, lọng, kỹ nhạc.. để làm cúng dường. Dùng tơ lụa ngũ sắc làm cái túi, rồi an trí tại cái toà được dựng ở chỗ đã được rưới quét sạch sẽ. Khi ấy bốn vị Ðại Thiên Vương và quyến thuộc của họ cùng với vô lượng trăm ngàn chư Thiên, Thiên Chúng khác đều đến chỗ đó cúng dường thủ hộ.
Thế Tôn ! Nếu nơi chốn có Kinh báu này lưu hành, có người hay thọ trì. Dùng Công Đức Bản Nguyện của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy với nghe danh hiệu. Nên biết chốn đó không có nạn chết đột ngột cũng lại chẳng bị các Quỷ Thần ác cướp đoạt tinh khí. Giả sử đã bị cướp đoạt cũng được hoàn lại như cũ,thân tâm an vui”
Đức Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi:” Như vậy ! Như vậy! Như ông đã nói.
Này Mạn Thù Thất Lợi ! Kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch muốn cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy thì trước tiên nên làm hình tượng của Đức Phật ấy, bày Toà trong sạch rồi an trí tại một chỗ, rải mọi loại hương, thiêu đốt mọi loại hương, dùng mọi loại phướng phan trang nghiêm chỗ ấy. Bảy ngày bảy đêm thọ trì tám phần Trai Giới, ăn thức ăn trong sạch, tắm gội sạch thơm, mặc áo mới sạch, nên sinh tâm không có cấu trược, tâm không có giận hại. Đối với tất cả hữu tình khởi tâm lợi ích, an vui, Từ Bi Hỷ Xả, Bình Đẳng. Tấu nhạc, ca ngợi, đi nhiễu quanh tượng Phật theo phía bên phải. Lại nên nhớ Bản Nguyện, Công Đức của Đức Như Lai ấy, đọc tụng Kinh này, suy tư ý nghĩa, diễn nói mở bày thì tuỳ theo sự mong cầu, tất cả đều vừa ý. Cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu có được giàu có, cầu quan vị được quan vị, cầu con trai con gái được con trai con gái.
Hoặc lại có người chợt có mộng ác, thấy các tướng ác, hoặc chim quái đến tụ tập, hoặc nơi chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị… Nếu người này đem mọi loại vật dụng màu nhiệm cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì mộng ác, tướng ác, các việc chẳng tốt lành thảy đều ẩn mất, chẳng thể gây tai vạ.
Hoặc có sự sợ hãi về nạn nước, lửa, đao, chất độc, bị treo ở nơi cao ngất, voi ác, sư tử, cọp, sói, gấu heo, gấu chó, rắn độc, bọ cạp ác, rít, loài giống như con sên, muỗi, mòng… Nếy hay nhớ nghĩ Đức Phật ấy, cung kính cúng dường thời tất cả sự sợ hãi đều được giải thoát.
Nếu bị nước khác xâm lấn quấy nhiễu, trộm cướp, phản loạn… Nghĩ nhớ cung kính Đức Như Lai ấy, cũng đều giải thoát.
Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện có niềm tin trong sạch, cho đến trọn đời chẳng phụng thờ hàng Trời khác. Chỉ nên một lòng quy y Phật Pháp Tăng, thọ trì Cấm Giới, hoặc năm Giới, mười Giới, 400 Giới của Bồ Tát, 250 Giới của Bật Sô, 500 Giới của Bật Sô Ni. Ở trong các điều đã thọ nhận, giả sử có hủy phạm, sợ bị đọa vào nẻo ác. Nếu hay chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính cúng dường thì quyết định chẳng bị sinh trong ba nẻo ác.
Hoặc có người nữ ngay lúc sinh sản chịu sự cực khổ. Nếu hay chí tâm xưng tên, lễ tán, cung kính cúng dường Đức Như Lai ấy thì mọi khổ đều trừ, đứa con được sanh ra có đầy đủ thân phần, hình sắc đoan chính, người nhìn thấy đều vui vẻ, thông minh lợi căn, an ổn, ít bệnh, không có bị Phi Nhân cướp đoạt tinh khí”.

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo A Nan (Ānanda) rằng:” Như Ta khen ngợi hết thảy Công Đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy. Đây là Hành Xứ thâm sâu của chư Phật, khó thể hiểu thấu. Ông có tin nhận chăng ? ”
A Nan bạch rằng:”Đại Đức Thế Tôn ! Con đối với Khế Kinh mà Đức Như Lai đã nói, chẳng sinh nghi hoặc. Tại sao thế ? Vì Nghiệp thuộc thân, miệng, ý của tất cả Như Lai không có gì chẳng thanh tịnh
Thế Tôn ! Mặt trời, mặt trăng này có thể khiến cho rơi xuống. Núi vua Tu Di có thể khiến cho nghiêng động, nhưng lời của chư Phật đã nói, không có sai khác.
Thế Tôn ! Có các chúng sanh chẳng đủ Tín Căn, nghe nói Hành Xứ thâm sâu của chư Phật, khởi suy nghĩ này: “Làm sao chỉ niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, danh hiệu của một Đức Phật liền được chừng ấy Công Đức thắng lợi?”. Do đây chẳng tin, ngược lại sinh phỉ báng, kẻ ấy ở trong đêm dài mất lợi lớn, bị đoạ lạc trong các nẻo ác, lưu chuyển không cùng tận”
Đức Phật bảo:”Này A Nan ! Nếu nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thọ trì, chẳng sinh nghi hoặc mà bị đọa vào nẻo ác thì không có chuyện đó.
Này A-Nan! Đây là chỗ hành thâm sâu của chư Phật, khó thể tin hiểu. Nay ông hay thọ nhận, nên biết đều là uy lực của Như Lai.
Này A Nan ! Tất cả hàng Thanh Văn, Độc Giác với các Bồ Tát chưa đăng Địa thảy đều chẳng thể tin hiểu như thật, chỉ trừ hàng Nhất Sinh Sở Hệ Bồ Tát.
Này A Nan! Thân người khó được, ở trong Tam Bảo tin kính tôn trọng cũng khó có thể được. Được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai còn khó hơn điều đó.
Này A Nan ! Vô lượng Hạnh Bồ Tát, vô lượng phương tiện khéo léo, vô lượng Nguyện rộng lớn của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy. Ta nếu một kiếp hoặc hơn một kiếp, nói về Hạnh Nguyện Bồ Tát của Đức Như Lai ấy, cho đến cùng kiếp mà rộng nói thì kiếp có thể mau hết chứ Hạnh Nguyện, phương tiện khéo léo của Đức Phật ấy không có hết được”

Bấy giờ trong Chúng có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, cong mình chắp tay, rồi bạch Phật rằng:”Đại Đức Thế Tôn ! Thời Tượng Pháp chuyển, có các chúng sanh bị mọi loại tai nạn gây khốn ách, bệnh lâu dài, gầy ốm, chẳng thể ăn uống, miệng cổ khô ráo, thấy các phương mờ tối, tướng chết hiện trước mặt, mắt không nhìn thấy, cha mẹ, thân quyến, bạn bè, Tri Thức vây quanh khóc lóc. Thân của người ấy nằm tại chỗ của mình thấy Diêm Ma Sứ (Yama-ceṭa) dẫn Thần Thức ấy, đến trước mặt Diêm Ma Pháp Vương (Yama-dharma-rāja). Các hữu tình có vị Thần Câu Sinh, tùy theo việc người ấy đã làm , hoặc tội hoặc phước, tất cả đều biên chép đủ, gìn giữ hết, rồi trao cho Diêm Ma Pháp Vương. Lúc đó Diêm Ma Pháp Vương tìm hỏi người ấy, tính toán việc đã làm, tùy theo tội phước mà phân xử.
Thời quyến thuộc tri thức của người bệnh ấy, nếu hay vì người ấy, quy y Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thỉnh các Chúng Tăng chuyển đọc Kinh này, Thắp đèn bảy tầng, treo Ngũ Sắc Tục Mệnh Thần Phan (Cành phan Thần năm màu nối tiếp mạng sống) . Hoặc có chốn đó, Thần Thức của kẻ ấy quay trở lại, như ngay trong mộng, hiểu thấu tự thấy. Hoặc trải qua 7 ngày, hoặc 14 ngày, hoặc 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày… Lúc Thần Thức ấy quay về thời như từ mộng tỉnh dậy, đều tự nhớ biết quả báo đã được của nghiệp Thiện, Bất Thiện. Do tự mình chứng thấy quả báo của nghiệp cho đến bị mất mạng cũng chẳng tạo các nghiệp ác nữa. Chính vì thế cho nên kẻ trai lành, người nữ thiện có lòng tin trong sạch đều nên thọ trì danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tuỳ theo sức làm được mà cung kính cúng dường”.
Khi ấy A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng:”Thiện Nam Tử! Nên cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy như thế nào ? Làm sao tạo được Tục Mệnh Phan Đăng?”
Cứu Thoát Bồ Tát nói:” Ðại Đức! Nếu có người bệnh muốn khỏi bệnh khổ, nên vì người ấy, bảy ngày bảy đêm thọ trì tám phần Trai Giới. Nên đem thức ăn uống với vật dụng khác, tuỳ theo sức mà bày biện, cúng dường Bật Sô Tăng, ngày đêm sáu thời lễ bái cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy, đọc tụng Kinh này 49 biến, thắp 49 ngọn đèn, làm bảy pho hình tượng của Đức Như Lai ấy, trước mỗi một Tượng đều để bảy ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn lớn như bánh xe, cho đến 49 ngày, ánh sáng chẳng dứt, làm cành Phan lụa ngũ sắc dài 49 gang tay, nên thả đủ loại chúng sinh đến 49 loài thì có thể được vượt qua nạn nguy ách, chẳng bị các tai nạn, Quỷ ác bắt giữ.
Lại nữa A Nan ! Nếu hàng Sát Đế Lợi Quán Đỉnh Vương, lúc có tai nạn xảy ra, nghĩa là chúng dân bị nạn bệnh dịch, nạn nước khác xâm bức, nạn phản nghịch ngay trong nước, nạn Tinh Tú biến ra nhiều điềm quái dị, nạn Nhật Thực Nguyệt Thực, nạn mưa gió chẳng đúng thời, nạn quá thời tiết không mưa. Vị Sát Đế Lợi Quán Đỉnh Vương ấy lúc đó nên đối với tất cả hữu tình, khởi tâm Từ Bi, tha cho kẻ bị cột trói giam cầm, y theo Pháp cúng dường đã nói lúc trước mà cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy.
Do căn lành này với sức Bản Nguyện của Đức Như Lai ấy khiến cho quốc giới của vị vua ấy liền được an ổn, mưa gió đúng thời, lúa mạ được mùa, tất cả hữu tình không có bệnh được hoan lạc, tất cả tướng ác liền đều ẩn mất. Vị Sát Đế Lợi Quán Đỉnh Vương ấy sống lâu, sắc đẹp, mạnh khỏe, không có bệnh, được tự tại và được tăng thêm lợi ích”
Này A Nan ! Nếu Đế Hậu, Phi Chủ, Trữ Quân, Vương Tử, Đại Thần, Phụ Tướng, Trung Cung Biện Nữ, trăm quan, người dân bị bệnh gây khổ với ách nạn khác…cũng nên dựng làm Ngũ Sắc Thần Phan, thắp đèn sáng liên tục, thả các sinh mệnh, rải hoa đủ màu, đốt mọi hương thơm nổi tiếng thì bệnh được trừ khỏi, thoát khỏi mọi nạn”
Bấy giờ, A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng:”Thiện Nam Tử! Vì sao mạng sống đã hết mà có thể tăng thêm ích lợi ?”
Cứu Thoát Bồ Tát nói:” Đại Đức ! Há ông chẳng nghe Đức Như Lai nói có chín cách chết đột ngột sao ? Chính vì thế cho nên khuyên làm Tục Mệnh Phan Đăng tu các Phước Đức. Do tu Phước cho nên thọ mệnh ấy chẳng trải qua nạn khổ”. A Nan hỏi rằng:”Thế nào là chín cách chết đột ngột ?”
Cứu Thoát Bồ Tát nói:”Có các hữu tình bị bệnh tuy nhẹ nhưng không có Y Dược với người chăm sóc bệnh, giả sử có gặp người làm thuốc trao cho thuốc chẳng đúng, thật chẳng chẳng đáng chết mà liền chết đột ngột. Lại tin Thầy của yêu nghiệt, Ngoại Đạo, Tà Ma trong thế gian, vọng nói hoạ phước, liền sinh sợ hãi. Tâm chẳng tự chính, bói hỏi tìm hoạ, giết mọi loại chúng sinh, giải tấu Thần Minh, hô gọi các Võng Lượng, thỉnh xin Phước… Có muốn được sống lâu , cuối cùng chẳng thể được. Ngu si, mê hoặc, tin Tà, thấy ngược…liền khiến bị chết đột ngột, vào ở Địa Ngục không có kỳ ra. Đây gọi là cách chết đột ngột đầu tiên. Thứ hai là bị giết chết bởi Vương Pháp Thứ ba là: đi săn bắn, vui chơi, ham dâm thích rượu, phóng dật không có độ nên chết đột ngột vì bị Phi Nhân cướp đoạt tinh khí Thứ tư là: chết đột ngột vì bị lửa thiêu đốt.
Thứ năm là: chết đột ngột vì bị nước cuốn chìm.
Thứ sáu là: chết đột ngột vì bị mọi loại thú ác ăn nuốt
Thứ bảy là: chết đột ngột vì bị rơi từ vách núi
Thứ tám là: chết đột ngột vì bị thuốc độc, Yểm Đảo, Chú Trớ, Khởi Thi Quỷ…gây hại
Thứ chín là: bị đói khát vây khốn, chẳng được ăn uống mà liền chết đột ngột Ðây gọi là Đức Như Lai lược nói chết đột ngột có chín loại này. Ngoài ra còn có vô lượng các cách chết đột ngột, khó thể nói đủ “.
Lại nữa A Nan ! Vị Diêm Ma Chủ ấy thống lĩnh sự ghi chép về danh tịch của Thế Gian. Nếu các hữu tình bất hiếu, năm Nghịch, huỷ nhục Tam Bảo, phá hoại Pháp vua tôi, huỷ nơi Tín Giới…..Diêm Ma Pháp Vương tuỳ theo tội nặng nhẹ mà phạt.
Chính vì thế cho nên nay Ta khuyên các hữu tình thắp đèn, làm Phan, phóng sinh, tu Phước khiến vượt qua khổ ách, chẳng gặp mọi nạn”
Lúc đó trong Chúng có mười hai vị Đại Tướng Dược Xoa đều ngồi ngay trong Hội, ấy là: Ðại Tướng Cung Tỳ La (Kumbhīra), Đại Tướng Bạt Chiết La (Vajra), Đại Tướng Mê Xí La (Mihira), Đại Tướng An Để La (Andira), Đại Tướng Át Nễ La (Majira), Đại Tướng Săn Để La (Śandira), Đại Tướng Nhân Ðạt La (Indra), Đại Tướng Ba Di La (Pajra), Đại Tướng Ma Hổ La (Makura), Đại Tướng Chân Ðạt La
(Siṇḍura), Đại Tướng Chiêu Ðỗ La (Catura), Đại Tướng Tỳ Yết La (Vikarala). Mười hai vị Đại Tướng Dược Xoa này, mỗi một vị đều có bảy ngàn Dược Xoa dùng làm quyến thuộc, cùng lúc mở lời bạch với Đức Phật rằng:” Thế Tôn ! Nay chúng con nương vào uy lực của Đức Phật, được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nên chẳng còn sợ hãi nẻo ác nữa. Tướng Soái chúng con cùng chung một lòng, cho đến hết đời xin quy y Phật Pháp Tăng, thề sẽ gánh vác tất cả hữu tình để làm các việc nghĩa lợi, nhiêu ích, an vui. Tùy theo những chỗ nào, làng xóm, thành, nước, ấp, Không Nhàn, trong rừng … Nếu có lưu bố Kinh này, hoặc lại có người thọ trì danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường thì quyến thuộc của chúng con đều hộ vệ người đó, đều khiến cho giải thoát tất cả nạn khổ. Mọi mong cầu của chư Hữu đều khiến cho đầy đủ. Hoặc có tật ách, cầu vượt thoát cũng nên đọc tụng Kinh này, dùng sợi tơ năm màu kết danh tự của
con. Như nguyện xong, sau đó mở gút kết”

Bấy giờ Đức Thế Tôn khen các Đại Tướng Dược Xoa rằng:”Lành thay ! Lành thay Đại Dược Xoa Tướng ! Các ông nhớ báo ân đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thường nên nhớ làm lợi ích an vui như vậy cho tất cả hữu tình”

Khi ấy A Nan bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nên dùng tên nào gọi Pháp Môn này ? Chúng con phụng trì như thế nào?”
Đức Phật bảo:”Này A Nan ! Pháp Môn này có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Bản Nguyện Công Đức, cũng gọi là Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng gọi là Bạt Trừ Nhất Thiết Nghiệp Chướng, nên trì như vậy”
Khi Đức Bạc Già Phạm nói lời đó xong, thời các Bồ Tát Ma Ha Tát với Đại Thanh Văn, quốc vương, đại thần, Bà La Môn, Cư Sĩ, Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dược Xoa (Yakṣa), Càn Đạt Phộc (Gandharva), A Tố Lạc (Asura), Yết Lộ Trà (Garuḍa), Khẩn Nại Lạc (Kiṃnara), Mạc Hô Lạc Già (Mahoraga), Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya), tất cả Đại Chúng…. nghe điều Đức Phật đã nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA ĐỨC LƯU LY QUANG NHƯ LAI – Hết

_ Phổ Hiền Vương Bồ Tát
Cỡi voi trắng quang lâm
Có một vị Bồ Tát
Ngồi theo thế Kiết Già
Tên gọi là Phổ Hiền
Thân hình màu ngọc trắng
Năm mươi loại ánh sáng
Ánh sáng năm mươi màu
Làm hào quang sau cổ
Các chân lông trên thân
Tuôn ra ánh sáng vàng
Đầu ánh sáng vàng ấy
Có vô lượng Hoá Phật
Các vị Hoá Bồ Tát
Dùng làm hàng quyến thuộc
An lành bước chậm rãi
Tuôn mưa hoa báu lớn
Đến trước mặt Hành Giả
Voi trắng ấy mở miệng
Trên răng nanh của voi
Có các ao, Ngọc Nữ
Trống, Nhạc, Đàn, ca hát
Tấu âm thanh vi diệu
Khen ngợi Pháp Đại Thừa
Con đường của Nhất Thật
_ Hành Giả nhìn thấy xong
Vui vẻ, cung kính lễ

Lại liền nên đọc tụng
Các Kinh Điển thâm sâu
Lễ khắp cả mười phương
Vô lượng các Đức Phật
Lễ tháp Đa Bảo Phật
Với Thích Ca Mâu Ni
Kèm lễ bái Phổ Hiền
Các vị Đại Bồ Tát
Phát lời Thệ Nguyện này
“Nếu Phước trước của con
Đáng nhìn thấy Phổ Hiền
Nguyện Tôn Giả biến cát (tốt lành khắp)
Bày sắc thân cho con”
Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (ba tiếng)
Tất cả cung kính
Một lòng đỉnh lễ Phật thường trụ trong mười phương Pháp Giới
Một lòng đỉnh lễ Pháp thường trụ trong mười phương Pháp Giới
Một lòng đỉnh lễ Tăng thường trụ trong mười phương Pháp Giới
Các Chúng Đẳng đó mỗi mỗi đều quỳ gối, trang nghiêm cầm hương hoa, như
Pháp cúng dường
_ Nguyện hương hoa tràn khắp mười phương
Dùng làm đài ánh sáng vi diệu
Âm nhạc của Trời, hương quý báu
Món ngon, áo báu của chư Thiên
Bụi Pháp màu nhiệm chẳng thể bàn
Mỗi một bụi tuôn tất cả bụi
Mỗi một bụi tuôn tất cả Pháp
Xoay chuyển không ngại, trợ trang nghiêm
Đến khắp trước mười phương Tam Bảo
Trước Tam Bảo, mười phương Pháp Giới
Đều có thân con tu cúng dường
Mỗi mỗi đều tràn khắp Pháp Giới
Mỗi mỗi không tạp, không chướng ngại
Tận mé vị lai làm Phật Sự
Xông khắp chúng sinh trong Pháp Giới
Xông ướp đều phát Tâm Bồ Đề
Đồng vào Vô Sinh, chứng Phật Trí
_ Nguyện mây hương hoa này
Tràn khắp mười phương Giới
Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, các Bồ Tát
Chúng Duyên Giác, Thanh Văn
Với tất cả Thiên Tiên
Dùng khởi Đài ánh sáng
Vượt qua vô biên cõi

Trong vô biên cõi Phật
Nhận dùng làm Phật Sự
Xông khắp các chúng sinh
Đều phát Tâm Bồ Đề
_ Dung nhan thật kỳ diệu
Ánh sáng chiếu mười phương
Con thích từng cúng dường
Nay quay lại gần gũi
Thánh Chủ, vua của Trời
Tiếng Ca Lăng Tần Già
Thương xót các chúng sinh
Nay chúng con kính lễ.
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát Ma Ha Tát (xưng ba lần)
_ Đức Dược Sư Như Lai (nói rằng) chứng minh lễ sám (Thuật Hoà Chủ bạch rằng)
Vọng niệm thành sinh diệt
Chân Như chẳng đổi dời
Tổng Trì khó nghĩ bàn
Vô trụ đối Không tuyên
Ngưỡng bạch mười phương Tam Bảo, Dược Sư Như Lai, cõi nước như biển, Trời Rồng, tất cả Thánh Chúng. Nguyện ban Từ Bi, rũ thương chứng giám, có Sớ tuyên bày, cúi mong lắng nghe.
(Biểu bạch, tuyên ý xong)
Trên đến bày ý chỉ
Cung kính thưa, bày tỏ
Trong gương tròn to lớn (?Đại Viên Kính Trí)
Xin tha thứ, ấn khả
Nay dùng hương hoa khô cúng dường, đèn đuốc trang nghiêm, mạng chúng con tuôn chảy, đời đời hành Sám Pháp
Nay bắt chước, cậy nhờ biển Đại Tịch Diệt của Đức Như Lai, nương theo Phổ Môn Đại Bi Nguyện Vương. Tội nghiệp mông mênh ở thôn làng không sao có, xén sạch hạt quả ở đất chẳng có mầm cành. Tâm thuần Pháp đó cùng với Pháp tương ứng, Lý Sự viên dung, Hạnh Nguyện thành tựu. Con đã như vậy, Phật đều xót thương, cầu lạy Hồng Từ (tâm hiền lành to lớn) ngầm xông ướp gia bị Mặt Phật giống như trăng tròn sáng
Như ngàn mặt trời phóng quang minh
Hào quang tròn chiếu khắp mười phương
Hỷ, Xả, Từ, Bi đều đầy đủ
Khải vận Dược Sư Đạo Trường Sám Pháp
Nay nên quy mệnh chư Phật ba đời
Nam mô quá khứ Tỳ-Bà-Thi Phật
Nam mô Thi Khí Phật
Nam mô Tỳ Xá Phù Phật
Nam mô Câu Lưu Tôn Phật
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật
Nam mô Ca-Diếp Phật

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô đương lai Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-Tát (xưng ba lần)
KỆ KHAI KINH
Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng
Trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu
Nay con thấy nghe, được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa Như Lai Sám Pháp

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP
_QUYỂN THƯỢNG_

Tất cả chư Phật thương xót chúng sinh, vì họ nói Dược Sư Đạo Trường Sám Pháp. Tin rằng chúng sinh quá dơ bẩn bị Vô Minh che tối, chẳng am tường Nhân Quả, chẳng siêng sám hối. Buông thả Tham, Sân, Si với bốn Sát (giết hại), Đạo (trộm cắp), Dâm (dâm dục). Tội dơ bẩn đã làm nhiều vô lượng vô biên, đã kết Oan Nghiệp nhiều vô lượng vô biên, chẳng hiểu chẳng biết, ngày ngày càng sâu dầy, bãi bỏ hết sự thúc dục sống lâu mà bị chết yểu, chết oan. Gạt bỏ Quan Vị mà thành hèn kém, nạo vót giàu có mà thành nghèo túng. Huỷ đi con cái mà thành cô độc. Gặp chín cách chết đột ngột, rơi rớt vào ba đường, ngổn ngang quả khổ, tự làm tự chịu, mọi loại Ác Báo hoặc đời này hoặc đời sau, tơ hào không sai, mau chậm đều báo. Bấy giờ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Từ Bi cứu vớt, nói Kinh Bản Nguyện Công Đức đó, khiến người đọc tụng làm bảy pho tượng Như Lai ấy, trước mỗi một Tượng đều để bảy ngọn đèn, mỗi một ngọn đèn lớn như bánh xe, thắp đến 49 ngày, ánh sáng không dứt. Việc này chỉ có hàng Sát Lợi, cư sĩ đại gia có nhiềi tài bảo, thương khố đầy chặt mới làm nổi. Còn chúng sinh sức yếu, tuy tâm vui thích nhưng chẳng thể như Pháp trang nghiêm. Do Nhân Duyên này, liền ở trong Kinh Bản Nguyện Công Đức dịch ra Sám Pháp Tiêu Tai Diên Thọ tiện cho các chúng sinh, Trai Giới, tắm gội hoặc ở Tự Viện, hoặc tại gia đình, hoặc mời bạn Thiền, hoặc đều là
Thiện Sĩ, rưới quét huân tu, hương hoa đèn đuốc tuỳ phần cúng dường, y theo Khoa tán vịnh, chân thành kính lễ. Tức không có cầu thì chẳng có ứng, không có Nguyện ắt chẳng thành
Kinh ghi rằng:”Nói, hối hận tội lúc trước là điều mà Tịnh Danh đã ưa chuộng, sửa chữa việc đã qua, tu chỉnh việc sắp đến, tẩy giặt thân tâm, đoạn trừ mọi ác, thề không làm lại nữa, tội lỗi sai lầm của nhiều kiếp sạch hết không còn dư sót, tuỳ theo mong cầu đều khiến cho đầy đủ” (Chúng con….) chí tâm đỉnh lễ, khẩn cầu sám hối:
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
_Lễ chư Phật xong, tiếp lại sám hối. Duyên niệm thời Tượng Pháp chuyển. Nếu các hữu tình vì muốn lợi ích an vui, bạt trừ tất cả nghiệp chướng, dựng lập Công Đức thù thắng.
Người vì muốn tu đủ Đại Nguyện của chư Phật, thọ trì đầy đủ danh hiệu của chư Phật với Tạng báu Chính Pháp.
Người muốn được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttara- samyaksaṃbuddha), ba mươi hai tướng, tám mươi tuỳ hình trang nghiêm thân ấy.
Người muốn được vô lượng phương tiện Trí Tuệ khiến cho các chúng sinh an lập Đại Thừa.
Người vì muốn tu hành Phạm Hạnh (Brahma-cārya) được chẳng khuyết Giới, đủ ba Tụ Giới, cứu cánh thanh tịnh, không có huỷ phạm.
Người muốn được các Căn đầy đủ trở lại, không có các tật khổ, gia thuộc đầy đủ thảy đều giàu có.
Người muốn được phá lưới Ma, thoát khỏi sự trói buộc của tất cả Ngoại Đạo, nhố bứt mọi loại rừng rậm Ác Kiến.
Nếu có người nữ muốn chuyển nữ thành nam, đủ tướng Trượng Phu.
Người vì muốn cầu con trái, con gái sẽ được con trai, con gái
Người muốn cầu sống lâu sẽ được sống lâu
Hoặc người đang bị phép vua bắt tội, muốn thoát khỏi tất cả lo khổ
Người muốn được thức ăn uống thượng diệu, no đủ Pháp Vị với mọi loại quần áo, tất cả vật trang nghiêm báu.
Người muốn hành ban bố thì tất cả tài vật của mình, không có tham tiếc, đem cho kẻ đến xin.
Người muốn được Chính KIến tinh tiến, khéo điều ý vui, đa văn, thông lợi, hiểu nghĩa thạm sâu, luôn cầu Thắng Pháp, thường gặp bạn lành.
Người muốn thọ trì chỗ học, nguyện sinh về chỗ của Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitāyus-buddha) trong Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vati) ở phương Tây, lắng nghe Chính Pháp.
Hoặc có người đã huỷ hoại Giới mà muốn trở lại trong sạch.

Người đã hết mạng mà muốn cứu lại để tiếp tục sống.
Cho đến mọi người trong quốc giới, mọi loại chết đột ngột, mọi loại tai nạn mà muốn tiêu tan ẩn mất, thuận thời hoan lạc thì cần phải như Pháp trang nghiêm _Quy mệnh Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, một lòng tinh tiến, tu Tam Ma Địa. Tại sao như thế ? Khi Đức Như Lai ấy hành Đạo Bồ Tát thời đã phát ra mười hai Thượng Nguyện vi diệu, Công Đức thù thắng khiến các người nghe, tiêu trừ
nghiệp chướng, tất cả mong cầu đều được mãn nguyện. Điều đó chỉ có bậc Nhất Sinh Sở Hệ Bồ Tát là hay tin hiểu như thật.
Như thuyết tu hành, cần phải đem thân mệnh, tiền của chẳng sinh đau tiếc, tận sức trang nghiêm đều được Quả vừa ý. Thế nên ngày nay cúng với (chúng đẳng) hiện tiền, mỗi mỗi đều chí tâm, quy mệnh đỉnh lễ.
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
_ Lễ chư Phật xong, chí tâm quy mệnh. Nguyện xin chư Phật, Bồ Tát đồng vận Từ Bi giáng lâm Đạo Trường. Tất cả tám Bộ Trời Rồng, Dược Xoa chư Tướng đều sinh thương xót, đi đến Đạo Trường. Các Thành Chúng đó, nguyện đều chứng minh, con ở ngày nay muốn vì tất cả chúng sinh trong sáu nẻo ở mười phương, tu hành Vô Thượng Bồ Đề, đoạn trừ tất cả nghiệp chướng, đồng vào biển Bản Đại Nguyện của Đức Như Lai, hiện khắp sắc thân. Ở trong một niệm, cúng dường Tam Bảo ở tất cả mười phương. Ở trong một niệm, độ khắp tất cả chúng sinh trong sáu nẻo khiến vào Đại Tuệ bình đẳng. Cho nên ở ngày nay, một lòng tinh tiến, như Thuyết tu hành.

Nguyện xin chư Phật, Bồ Tát, sức Bản Nguyện của Đức Dược Sư Như Lai nhận sự sám hối của con, khiến cho chỗ hành của con, quyết định phá trừ tội chướng, viên thành Hạnh Nguyện như Kinh đã nói.
Nguyện đều chứng minh.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Ứng Chính Đẳng Giác
Minh Hạnh Viên Mãn
Ánh sáng rộng lớn
Công Đức cao tột
Thân khéo an trụ
Lưới lửa trang nghiêm
Vượt hơn Nhật Nguyệt
Chúng sinh U Minh
Đều nương mở biết
Tuỳ cầu ưa thích
Thảy đều toại nguyện
Hết thảy bệnh khổ
Thảy đều tiêu diệt
Vô lượng Bồ Tát
Hành vô lượng Môn
Phương tiện khéo léo
Vô lượng Nguyện lớn
Con hoặc một kiếp
Hoặc hơn một kiếp
Rộng bày giải nói
Kiếp hay mau dứt
Hạnh Nguyệt Phật ấy
Phương tiện khéo léo
Không có cùng tận
Vì thế chí Tâm
Quy mệnh, đỉnh lễ.
“Nam mô Bạc-già phạt đế, tỳ sát xã, cũ lỗ bệ lưu ly, bát la bà, hát lạt xà dã, đát tha yết đá gia, a la ha đế, tam miểu tam bột đà gia Đát điệt tha: Án, tỳ sát thệ , tỳ sát thệ, tỳ sát xã, tam một yết đế, toa ha”
巧伕 矛丫向包 丞守助 么冰 因爪搏 盲矛全仄伏 凹卡丫出伏 狣 照包 屹谷湨后盍伏凹渰卡 湡 丞守吝 丞守吝 丞守助 屹亙怐包 送扣
Namo bhagavate bhaiṣaijya guru vaiḍurya prabha-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā : Oṃ_ bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya samudgate _ svāhā
_ Tán:
Dược Sư Như Lai
Thế Giới Lưu Ly
Từ Bi Hỷ Xả đều tuỳ nghi
Sám Pháp độ quần mê

Cúi đầu lễ, Quy Y
Ước Nguyện mãn mong cầu
Dược Sư Phật
Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
(Nhiễu quanh Đàn, khởi Phật Kệ, niệm Phật hồi hướng)
_ Cúi lạy Đông Phương Mãn Nguyệt Giới
Vi Diệu Chính Giác Dược Sư Tôn
Ba Kỳ, quả mãn khó nghĩ bàn
Mười Hiệu, Danh Xưng Vô Đẳng Luân
Mười hai Nguyện Môn, Nhân Địa phát
Trăm ngàn tướng tốt, tròn trong Quả
Biển Từ Bi rộng lớn khó lường
Núi Công Đức cao, khen chẳng hết
Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như
Lai
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
(Hoặc trăm tiếng, ngàn tiếng…tuỳ ý hồi hướng)

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP – QUYỂN THƯỢNG (Hết)

QUYỂN TRUNG

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Từ Bi Chủ trong ba ngàn cõi
Đại Pháp Vương trong trăm ức châu
Nguyển mở mắt sen, soi Phàm Tình
Chúng sinh có cầu đều cảm ứng
Tất cả chư Phật thương xót chúng sinh, vì họ nói Dược Sư Đạo Trường Sám
Pháp. Nay xin quy mệnh tất cả chư Phật
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
Lễ chư Phật xong, tiếp lại sám hối
(Đệ tử….) chúng con khắp vì bốn Ân, ba Hữu với tất cả chúng sinh trong Pháp
Giới đều nguyện đoạn trừ ba Chướng. Quy mệnh sám hối
Con với chúng sinh từ vô thuỷ đến nay, do Ái Kiến cho nên bên trong tính toán Ta Người, bên ngoài thêm bạn ác, chẳng tuỳ vui với một mảy lông làm Thiện của người khác. Chỉ có khắp ba Nghiệp rộng tạo mọi tội, việc tuy chẳng rộng nhưng tâm ác tràn khắp, ngày đêm nối tiếp nhau không có gián đoạn, che dấu lỗi lầm chẳng muốn người biết, chẳng sợ nẻo ác, không có tủi thẹn, không có xấu hổ, cho rằng không có Nhân Quả….Như tội chướng ấy, chưa trải qua sám hối.

Con ở ngày nay, đối trước mười phương Phật, Đức Dược Sư Như Lai, tin sâu Nhân Quả, coi trọng sự tủi thẹn xấu hổ, sinh rất sợ hãi, tỏ bày sám hối, chặt đứt tâm tương tục, phát Tâm Bồ Đề, đoạn ác tu thiện, siêng năng sách tấn ba Nghiệp, lật lại lỗi nặng xưa kia, tuỳ vui với một mảy lông làm thiện của Phàm Thánh. Niệm Dược Sư Phật có Nguyện Lực lớn hay cứu bạt cho con với chúng sinh ra khỏi hai biển chết đến bờ của ba Đức. Nguyện xin Từ Bi xót thương nhiếp thọ.
_ Mỗi mỗi đều chí tâm quy mệnh đỉnh lễ
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
Lễ chư Phật xong, tiếp là sám hối
(Đệ Tử…) chúng con từ vô thuỷ trở đi cho đến ngày nay. Hết thảy bệnh tham, giận, ganh tị. Bệnh kiêu mạn, xấc láo. Bệnh chẳng biết Thiện Ác. Bệnh chẳng tin Tội Phước. Bệnh bất hiếu, năm Nghịch. Bệnh phá nhục Tam Bảo. Bệnh chẳng tu Trai Giới. Bệnh phá phạm Thi La (Śīla). Bệnh khen mình chê người. Bệnh tham được không có chán. Bệnh mê âm thanh đuổi theo hình sắc. Bệnh tham mùi thơm yêu sự tiếp chạm. Bệnh tin Tà, kiến thức không đúng (đảo kiến). Bệnh đam mê dâm dục, ham thích uống rượu. Bệnh buông thả không có chừng mực. Bệnh giả sử lại gặp thầy thuốc trao cho thuốc chẳng hợp. Bệnh bị vô lượng tai nạn lăng nhục, đau thương buồn rầu bức bách, thân tâm chịu khổ….Muốn khiến cho bệnh khổ của nhóm đó được tiêu trừ, sự nguyện cầu được đầy đủ.
Bấy giờ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhập vào Tam Ma Địa tên là Trừ Diệt Nhất Thiết Chúng Sinh Khổ Não. Đã vào Định xong, ở trong nhục kế tuôn ra ánh sáng lớn, trong ánh sáng diễn nói Đại Đà La Ni Chú là:

“Nam mô bạc già phạt đế, tỳ sát xã cũ lỗ, bệ lưu ly bát lạt bà, hạt la xà dã, đát tha yết đa dã, a la hát đế, tam miểu tam bột đà dã Đát điệt tha: Án, tỳ sát thệ, tỳ sát thệ, tỳ sát xã, tam một yết đế, toa ha”
巧伕 矛丫向包 丞守助 么冰 因爪搏 盲矛全仄伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏 凹渰卡 湡 丞守吝 丞守吝 丞守助 屹亙怐包 送扣
Namo bhagavate bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabha-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Oṃ _ Bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya samudgate_ svāhā
Bấy giờ, trong ánh sáng nói Chú này xong thì đại địa chấn động, phóng ánh sáng lớn, tất cả bệnh khổ của chúng sinh đều được tiêu trừ, thọ nhận niềm vui an ổn Đây biết công của sám hối là tễ thuốc linh nghiệm chữa lành các bệnh thân tâm, là phương thuốc hiếm có hiểu rõ sự sống, thoát khỏi sự chết (liễu sinh thoát tử), là Đại Y Vương ứng bệnh đặt bày thuốc. Ấy là Từ Bi Hỷ Xả là thuốc, Nhẫn Nhục như hoà là thuốc, chân chính tin Tam Bảo là thuốc, siêng tu Phước Tuệ là thuốc, sáu Ba La Mật là thuốc, ăn no Cam Lộ là thuốc, tham cầu Pháp Vị là thuốc, tu Chân dưỡng Khí là thuốc, trở về gốc quay lại nguồn (phản Bản hoàn Nguyên) là thuốc, có lỗi lầm hay sửa chữa là thuốc, phương tiện khéo léo là thuốc, chẳng bị động bởi âm thanh hình sắc là thuốc, lòng trong sạch chặt đứt ham muốn là thuốc.
Thường dùng thuốc của nhóm như vậy đâm giã, rây sàng hoà lại với nhau rồi lấy uống uống. Chúng sinh nếu có bệnh nên đồng một bệnh, chúng sinh cần thuốc nên đồng một thuốc. Nếu nói nhiều Pháp, đây gọi là điên đảo.
Nếu căn cứ vào Thật tướng của Nhất Thừa (Eka-yāna) mà nói, tức đâu có tăng đâu có giảm, đâu có dơ đâu có sạch, đâu có thiện đâu có ác, đâu có tội đâu có phước,đâu có bệnh đâu có thuốc. Quán phương tiện xưa kia như người trong mộng, mộng thấy thân bị bệnh hoạn, cầu thầy uống thuốc mà được trừ khỏi, đến khi tỉnh mộng liền biết xưa nay không có bệnh. Không có bệnh (vô bệnh) cũng không có huống chi là thầy, thuốc. Cho nên bệnh của chúng sinh đồng nhất với bệnh huyễn, thuốc của Như Lai đồng nhất với thuốc huyễn, nên biết Đức Như Lai nói Pháp, một Tướng một Vị là tướng giải thoát, Tướng xa lìa, Tướng tan mất, cứu cánh Niết Bàn, cuối cùng quay về với Không (Śūṇya: trống rỗng) như một đám mây tuôn mưa mà cây thuốc lớn nhỏ đều được tươi tốt.
Chúng con ngày nay nương nhờ Ân Lực của Phật, được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn có nạn của bệnh khổ nữa, liền hay rốt ráo được Vô Thượng Bồ Đề.Chính vì thế cho nên ngày nay, tướng soái chúng con đều đồng một lòng cho đến trọn đời quy Phật Pháp Tăng. Nay xin quy mệnh tất cả chư Phật.
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
Lễ chư Phật xong, tiếp lại sám hối
Nếu có chúng sinh muốn thoát bệnh khổ. Nên vì người ấy, bảy ngày bảy đêm thọ trì Bát Quan Trai Giới. Nên đem thức ăn uống với các vật dụng khác, tuỳ theo sức bày biện, cúng dường Bật Sô Tăng. Ngày đêm sáu thời lễ bái hành Đạo, cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy, đọc tụng Tôn Kinh 49 biến, thắp 49 ngọn đèn cho đến 49 ngày, ánh sáng chẳng dứt thời có thể vượt qua được nạn nguy ách, chẳng bị chết đột ngột, Quỷ ác bắt giữ. Thế nên ngày nay cùng với Chúng Đẳng hiện tiền, mỗi mỗi đều ngẩng đầu lên, ân cần đốt hương, rải hoa, thắp đèn, làm Phan, phóng sinh tu Phước khiến vượt qua khổ ách, chẳng gặp mọi nạn.
Nguyện xin Đức Như Lai chứng minh sám hối.
Chúng con lại từ vô thuỷ trở đi cho đến ngày nay. Phàm có chỗ làm đều chẳng vừa ý, nên biết đều là nghiệp ác của quá khứ đã đem quả báo đến. Chính vì thế cho nên nay cần phải siêng năng cầu sám hối.
Sám hối quả báo của mộng ác, tướng ác, các điều chẳng tốt lành trong nhân gian
Sám hối quả báo của bệnh ác nhiều năm lắm tháng chẳng khỏi nằm trên giường chiếu chẳng thể đi đứng trong nhân gian
Sám hối quả báo của bệnh truyền nhiễm ở mùa Đông, bệnh dịch ở mùa Hạ, bệnh hủi độc, bệnh thương hàn trong nhân gian
Sám hối quả báo nguy hiểm của nước, lửa, trộm cướp, đao binh trong nhân gian
Sám hối quả báo bị sư tử, cọp, sói, rắn độc, bò cạp ác, rết, loài sâu bọ đầu có sừng chân dài (du diên) hại người trong nhân gian
Sám hối quả báo của sinh, già, bệnh, chết, lo buồn khổ não trong nhân gian.
Sám hối quả bảo của mọi loại nghiệp ác được tạo làm tăng trưởng từ nghiệp thân miệng ý của chúng sinh
Sám hối quả báu của chúng sinh sẽ bị đoạ trong ba nẻo ác vô lượng ngàn năm chịu các nỗi đau khổ.
Sám hối quả báo của chúng sinh đang bị lưu chuyện không cùng tận trong nẻo Địa Ngục, bàng sinh, Quỷ.
Sám hối quả báo của chúng sinh lại bị sinh vào các nẻo ác khác.
Sám hối quả báo của chúng sinh sinh làm đày tớ cho người, chịu sự sai khiến của kẻ khác

Sám hối quả báo của chúng sinh hoặc làm bò, ngựa, lạc đà, lừa luôn bị roi đánh.
Lại thường gánh nặng tuỳ theo đường mà đi, chịu báo ứng đói khát bức bách
Sám hối quả báo của Yểm Mỵ, Cổ Độc, Phi Thi Tà Quỷ, đối trá làm điều quái lạ (yêu dị) trong nhân gian.
Như vậy trong cõi Người Trời đời hiện tại, đời vị lai có vô lượng quả báo của tai hoạ ngang trái, tai vạ, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn, suy kém, bực bội.
(chúng con) ngày nay chí thành hướng về Chúng Thánh trong Hải Hội của Đức Phật Dược Sư cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu diệt.
_ Trước đã xét tìm hết bệnh đó thuốc đó đồng quy về một Huyễn, chỗ đến của Nghiệp ác, tất cả báo chướng.
Nay sẽ theo thứ tự, phát Nguyện hồi hướng.
Chúng con nguyện đem Công Đức được sinh ra do sám hối ba chướng này thảy đều hồi hướng ban cho tất cả chúng sinh đều đồng sám hối.
Nguyện tất cả chúng sinh từ nay trở đi, cho đến Bồ Đề, nhớ nỗi khổ của sinh tử, phát Tâm Bồ Đề, sửa ác tu thiện, ngược Tà về Chính, thân tâm an vui, khéo tính toán không cùng tận, đầy đủ quần áo thức ăn, quyến thuộc. Vật dụng tràn đầy trong kho lẫm. Hình tướng đoan chính, thông minh Trí Tuệ, mạnh cứng uy mãnh, các Tướng ủng hộ, Phật Thánh giúp đỡ. Phàm làm việc gì đều mong cầu bóng mát của lòng Từ.
Đệ Tử chúng con lại nguyện từ nay trở đi, mau chứng Bồ Đề, tướng tốt, ánh sáng trang nghiêm thù thắng. Nguyện các chúng sinh nương theo ánh sáng soi sáng, tuỳ theo nơi ý hướng đến, làm các sự nghiệp.
Nguyện các chúng sinh đều được vật cần thọ dụng không có hết, không có bị thiếu thốn
Nguyện các chúng sinh dựng lập Đại Thừa đều khiến an trụ trong Đạo Bồ Đề.
Nguyện các chúng sinh được Giới chẳng khuyết. Giả sử có huỷ phạm thì trở lại được trong sạch.
Nguyện các chúng sinh đoan chính, thông tuệ, các Căn đầy đủ trở lại, không có các tật khổ.
Nguyện các chúng sinh đều trừ khỏi bệnh, quyến thuộc vật dụng trong nhà thảy đều đầy đủ.
Nguyện các chúng sinh chuyển nữ thành nam, đủ tướng Trượng Phu cho đến Bồ Đề
Nguyện các chúng sinh ra khỏi lưới của Ma La (Māra:Ma chướng) thoát khỏi tất cả sự ràng buộc của Ngoại Đạo.
Nguyện các chúng sinh bị phép vua bắt tội, buồn thương bực bội áp bức đều được giải thoát.
Nguyện các chúng sinh ăn uống no đủ, sau đó dùng Pháp Vị, rốt ráo được an vui.
Nguyện các chúng sinh như điều ưa thích, mọi loại quần áo tuỳ theo tâm được đầy đủ
Nguyện các chúng sinh sống lâu, giàu có, quan vị, con trai con gái…phàm có mong cầu, tất cả đều vừa ý. Khiến cho các Thế Giới, trăm điều quái dị, chín cách chết đột ngột, tám nạn ba tai, nước khác xâm nhiễu, trộm cướp, phản loạn, tất cả nạn ác thảy đều tiêu diệt. Quốc giới an ổn, mưa gió thuận thời, lúa mạ được mùa, tất cả hữu tình không có bệnh đều hoan lạc. Hạnh Nguyện Bồ Đề niệm niệm thêm sáng, cứu chúng sinh bị đau khổ thường như tưởng chính mình
Lại nguyện đời đời kiếp kiếp, chốn chốn nơi nơi, chẳng bị đoạ ở biên thuỳ, sinh trong nhà có Chính Tín, tướng mạo đoan nghiêm, Trí Tuệ biện tài, lìa hẳn Pháp ác, thân cận bạn lành, giữ bền Luật Hạnh, an lập Đại Thừa.
Lại nguyện đời đời kiếp kiếp, chốn chốn nơi nơi, hưng hiển Phật Pháp, phá các lưới Ma, phấn chí tu đủ sáu Ba La Mật, rộng tu cúng dường, Phước Tuệ trang nghiêm, nhẫn nhục tinh tiến, chứng Đạo Bồ Đề.
_ Chúng con ngày nay, cần phải nhớ báo Ân Đức của Đức Dược Sư Lưu Ly
Quang Như Lai, thường ứng theo lợi ích an vui cho tất cả hữu tình như vậy. Chính vì thế cho nên chí tâm quy mệnh đỉnh lễ
“Nam mô bạc già phạt đế, tỳ sát xã cũ lỗ, bệ lưu ly bát lạt bà, hạt la xà dã, đát tha yết đa dã, a la hát đế, tam miểu tam bột đà dã Đát điệt tha: Án, tỳ sát thệ, tỳ sát thệ, tỳ sát xã, tam một yết đế, toa ha”
巧伕 矛丫向包 丞守助 么冰 因爪搏 盲矛全仄伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏 凹渰卡 湡 丞守吝 丞守吝 丞守助 屹亙怐包 送扣
Namo bhagavate bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabha-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Oṃ _ Bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya samudgate_ svāhā Phương Đông ngồi ngay thẳng
Đấng Vô Thượng Y Vương
Mười hai Nguyện lớn khó đo lường
Diệt tội, dứt tai ương
Giáng Phước, ban cát tường
Tăng ích, sống dài lâu
Dược Sư Phật
Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
(Như lúc trước, khởi Phật Kệ, nhiễu quanh Đàn, niệm Phật, hồi hướng)
TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP – QUYỂN TRUNG (Hết)

QUYỂN HẠ

Thân Phật tràn đầy ở Pháp Giới
Hiện khắp trước mặt các chúng sinh
Tuỳ Duyên đến cảm hoá vòng khắp.
Nhưng luôn ở Toà Bồ Đề này
Chư Phật ba đời thương xót chúng sinh, vì họ nói Dược Sư Đạo Trường Sám Pháp.
Nay xin quy mệnh tất cả chư Phật
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
Lễ chư Phật xong, tiếp lại sám hối
Đệ Tử chúng con, từ bên trên đến đây đã sám hối xong. Nên sinh tâm không có cấu trược, tâm không có giận hại. Đối với tất cả hữu tình, khởi tâm lợi ích an vui, Từ Bi Hỷ Xả, bình đẳng. Ở đấy, thâu niệm lại Chính Quán, chẳng chặt đứt Kiết Sử, chẳng trụ ở biển Kiết Sử. Quán tất cả Pháp trống rỗng như Thật Tướng.
Thế nào gọi là quán tất cả Pháp trống rỗng ?
Hành Giả quán kỹ lưỡng, một tâm hiện tại chỉ là vọng tâm tuỳ theo Duyên đã khởi, Như Tâm ở đây là nhân vào Tâm, cho nên Tâm là chẳng nhân vào Tâm, cũng nhân vào Tâm, cũng chẳng nhân vào Tâm. Cho nên Tâm là chẳng phải nhân vào Tâm, chẳng phải chẳng nhân vào Tâm. Cho nên Tâm là bên trong, bên ngoài, khoảng giữa.
Có dấu vết nào ? Tại phương sở nào ? Nhóm như vậy trong mọi loại Nhân Duyên, cầu Tâm ắt cuối cùng chẳng thể được, như mộng như huyễn, không có tên không có tướng.
Bấy giờ Hành Giả, bên trên chẳng thấy Tâm là sinh tử, khởi thấy Tâm là Niết Bàn (Nirvāṇa), đã chẳng được nơi quán (sở quán), cũng chẳng được người quán (năng quán), chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng nương nhờ chẳng giữ gìn, cũng chẳng trụ lặng yên, chặt đứt đường nói năng, chẳng thể tuyên nói. Quán Tâm, không có Tâm tức tội phước không có chủ. Tính của tội phước trống rỗng, tức tất cả Pháp đều trống rỗng.
Tâm, không có chỗ của Tâm ( sở tâm) thì Pháp chẳng trụ Pháp.
Tác sám hối đó, gọi là Đại Sám Hối, gọi là Phá hoại tâm thức sám hối. Dùng Nhân Duyên đó nên Tâm Tâm tịch diệt, cứu cánh chẳng thể đắc cũng chẳng thể được, tự nhiên vượt qua các Tam Muội (Samādhi) ánh sáng chiếu diệu, vạn Pháp hiển hiện, thông đạt không có ngại, rộng lớn như Pháp Tính, cứu cánh như hư không. Chỉ có Nguyện được như điều đã nguyện, mãn Nguyện của Bồ Đề.
_ Chúng Đẳng mỗi mỗi đều vận tâm quy mệnh đỉnh lễ
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
Lễ chư Phật xong, tiếp lại quán Thật Tướng của Tâm. Ở mỗi một Thời, hành mỗi một Pháp. Hoặc đi hoặc ngồi, hoặc ra vào, đi đại tiểu tiện, rưới quết tẩy giặt, vận làm cử động, cúi ngửa nhìn nghe…cần phải nhất tâm giữ nhớ Tam Bảo, quán Tâm Tính trống rỗng. Chẳng được ở khoảng sát na nhớ nghĩ năm Dục, việc đời, sinh tâm Tà Niệm, với cùng người ngoài nói chuyện luận bàn, buông lung cười đùa, nhìn hình sắc nghe âm thanh, vướng các Trần Cảnh, khởi nghiệp chẳng lành, không có ghi nhớ, tạp niệm phiền não, chẳng thể như Pháp tu hành.
Nếu quả Tâm Tâm nối tiếp, chẳng lìa Thật Tướng, chẳng tiếc thân mạng, vì tất cả chúng sinh hành Pháp sám hối. Đây gọi là chân thật, một lòng tinh tiến dùng Pháp trang nghiêm
Chính vì thế cho nên Chúng Đẳng lại một lần nữa, cúi năm vóc sát đất, quy mệnh đỉnh lễ Thường Trụ Tam Bảo
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
_ Lễ chư Phật xong, chí tâm sám hối
Đệ Tử chúng con cùng với tất cả chúng sinh trong Pháp Giới, tù vô thuỷ đến nay, do ba Chướng ràng buộc, che lấp Tâm cho nên ở các cảnh duyên, vọng sinh tham dính, ngu si không có Trí, khuyết thiếu Tín Căn, dùng thân miệng ý tạo mọi loại nghiệp, cho đến nghi ngờ chê bai Chính Pháp, phá phạm Thi La (Śīla: Giới), triển chuyển thường làm việc chẳng lợi ích. Hoặc trụ Tịnh Địa nhưng chưa tròn Thánh Quả, lưu chú (sự sinh diệt liên tục trong từng sát na) nhỏ nhiệm, khó được Tam Muội.
Nay gặp Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mau trừ tội chướng khiến thành Diệu Giác. Cho nên con chí tâm quy hướng, cúi vầng trán gieo chân thành tỏ bày mọi tội, xin cầu sám hối. Nguyện xin biển Nguyện Đại Từ, bình đẳng nhiếp thọ, khiến cho con cùng với tất cả chúng sinh trong Pháp Giới, tự trừ Nghiệp đời trước, thoát khỏi mọi nạn, phá vỏ Vô Minh, khô cạn sông phiền não, khai ngộ Chính Kiến, thấu suốt Diệu Tâm, an trụ Bồ Đề, Thường Quang (?Thường Tịch Quang) hiện trước mặt, không có bệnh an vui, như ưa thích mong cầu tất cả trang nghiêm tuỳ theo tâm đầy đủ, các Căn thông lợi, đa văn hiểu biết, chu đáo kỹ lưỡng giữ gìn Phạm Hạnh, vào Tam Ma Địa, dùng vô lượng vô biên phương tiện Trí Tuệ khiến cho các hữu tình được vật thọ dụng, không có sự thiếu thốn. Khéo tu mọi loại Hạnh của các Bồ Tát, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề. Đến khi sắp chết, sáng suốt an vui, quyết về Thế Giới Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở phương Tây, được tám vị Đại Bồ Tát chỉ bày lối nẻo ấy, tự nhiên hoá sinh ở trong hoa báu, nương vào sự thọ ký của Đức Phật, được chứng vô lượng Đà La Ni Môn, tất cả Công Đức thảy đều thành tựu.
Sau đó chia thân vô số khắp các cõi ở mười phương, ở trong một niệm cúng dường tất cả chư Phật trong Pháp Giới. Ở trong một niệm hiện mọi loại Thần Lực, độ thoát tất cả chúng sinh thành Đẳng Chính Giác.
Hư không có chấm dứt
Nguyện của con không dừng.
_ Sám hối phát nguyện xong, quy mệnh lễ Thường Trụ Tam Bảo
“Nam mô bạc già phạt đế, tỳ sát xã cũ lỗ, bệ lưu ly bát lạt bà, hạt la xà dã, đát tha yết đa dã, a la hát đế, tam miểu tam bột đà dã
Đát điệt tha: Án, tỳ sát thệ, tỳ sát thệ, tỳ sát xã, tam một yết đế, toa ha”
巧伕 矛丫向包 丞守助 么冰 因爪搏 盲矛全仄伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏 凹渰卡 湡 丞守吝 丞守吝 丞守助 屹亙怐包 送扣
Namo bhagavate bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabha-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Oṃ _ Bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya samudgate_ svāhā
_ Tán:
Hải hội Dược Sư
Quang Vương rực rỡ
Tám Đại Bồ Tát giáng cát tường
Bảy Phật trợ tuyên dương
Nhật Nguyệt sợ lánh sáng
Phước Thọ luôn an khang
Dược Sư Phật
Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
(Như trước cử Phật Kệ, nhiễu Đàn, niệm Phật, đều quỳ trước Phật, phúng Di
Sơn Phát Nguyện Văn, hồi hướng)
Quy mệnh mười phương Điều Ngự Sư
Diễn dương Pháp thanh tịnh vi diệu
Ba Thừa, bốn Quả, Giải Thoát Tăng
Nguyện ban Từ Bi thương nhiếp thọ.
Đệ Tử (họ tên là….) tự trái ngược Chân Tính, uốn mình vào sông mê, tuỳ theo sinh tử đã trôi chìm, đuổi theo hình sắc âm thanh nên tham nhiễm. Mười Triền mười Sử gom chứa thành nhân Hữu Lậu. Sáu Căn sáu Trần vọng làm vô biên tội. Mê mờ luân chuyển trong biển khổ, chìm đắm trong đường Tà, vướng dính Ngã ham mê Người, nêu Tà bỏ Chính, chồng chất sinh nghiệp chướng.

Tất cả lỗi lầm, ngưỡng mong Tam Bảo dùng Từ Bi lọc lấy một Tâm mà sám hối.
Nguyện xin Đấng Năng Nhân cứu giúp, bạn lành nâng dắt ra khỏi vực sâu phiền não, đến bờ kia của Bồ Đề. Đời này, nền Phước, Mệnh Vị… đều nguyện tốt đẹp tôn quý (xương long). Đời sau, Trí gieo trồng mầm giống linh hoạt, đồng mong cầu tăng đẹp lạ. Sinh ra ở nước trung tâm, luôn gặp Minh Sư, chính tín xuất gia, đồng chân (thân đồng tử) vào Đạo, sáu căn thông lợi, ba nghiệp thuần hoà, chẳng nhiễm duyên của đời, thường tu Phạm Hạnh, chấp trì Giới cấm, bụi nghiệp chẳng thể xấm lấn, nghiêm hộ uy nghi. Loài cựa quậy, loài bay nhảy không thể gây tổn hại, chẳng gặp tám nạn, chẳng
thiếu bốn duyên.
Trí Bát Nhã đã hiện tiền, chẳng thoái lùi Tâm Bồ Đề, tu tập Chính Pháp, thấu hiểu Đại Thừa, mở Hạnh Môn của sáu Độ, vượt biển Kiếp của ba Kỳ, dựng cây phướng Pháp ở nơi nơi, phá lưới nghi ngờ ở lớp lớp, giáng phục Chúng Ma, nối tiếp nâng cao Tam Bảo, phụng sự chư Phật ở mười phương không có mệt nhọc, tu học tất cả Pháp Môn thảy đều thông đạt, rộng làm Phước Tuệ, lợi khắp trần sa, được sáu loại Thần Thông, tròn Phật Quả trong một đời. Sau đó chẳng bỏ Pháp Giới, vào khắp trần lao, cùng với Tâm Từ của Quán Âm, hành biển Nguyện của Phổ Hiền. Phương khác cõi này, theo từng loại tuỳ từng hình, ứng hiện sắc thân, diễn dương Diệu Pháp. Nẻo khổ của Nê Lê (Địa Ngục), trong đường Quỷ đói…hoặc phóng ánh sáng lớn, hoặc hiện các Thần Biến. Kẻ kia có thấy tướng của Ta, cho đến nghe tên của Ta, đều phát Tâm Bồ Đề, lìa hẳn khổ luân hồi. Đất của vạc lửa, sông băng biến làm rừng hương. Nẻo uống nước đồng, ăn sắt thép đều hoá sinh Tịnh Thổ. Loài mang lông đội sừng, mang nợ chịu oan được dứt hết chua cay đều thấm lợi lạc. Đời có bệnh dịch thì hiện làm cỏ thuốc, cứu chữa bệnh nặng. Thời đói khát thì hoá làm gạo, lương thực cứu giúp các kẻ nghèo đói. Chỉ có lợi ích, không có gì không vui thích tôn trọng.
Tiếp oán thân nhiều đời, quyến thuộc hiện còn đều thoát khỏi sự chìm đắp trong bốn Sinh (trứng sinh, thai sinh, ẩm thấp sinh, hoá sinh), buông bỏ sự ràng buộc yêu thương trong vạn kiếp… đều cùng với Hàm Sinh, đồng thành Phật Đạo
Hư không có chấm dứt
Nguyện của con không dừng
Hữu Tình với Vô Tình
Đồng viên thành Chủng Trí.
_Kết Đàn:
Lễ Sám Công Đức, Hạnh thù thắng
Vô biên Thắng Phước đều hồi hướng
Nguyện khắp chúng sinh đang chìm đắm
Mau về cõi Phật Vô Lượng Quang
Do Nhân Duyên trên, Phật ba đời
Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại
Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
Ở Thế Giới, hoặc hư không
Tựa hoa sen chẳng dính nước
Tâm trong sạch, hơn nơi ấy
Cúi đầu lễ Vô Thượng Tôn

_ Tự quy y Phật
Xin nguyện chúng sinh
Thể giải Đạo lớn
Phát Tâm vô thượng
_ Tự quy y Pháp
Xin nguyện chúng sinh
Vào sâu Kinh Tạng
Trí Tuệ như biển
_ Tự quy y Tăng
Xin nguyện chúng sinh
Thống lý Đại Chúng
Tất cả không ngại
Kính lễ (Hoà nam:Vandana) chúng Thánh

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP – QUYỂN HẠ (Hết)

Dịch xong một Bộ gồm ba quyển vào ngày 03/02/2010  • Leave a Comment