Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Đảnh lễ Đức Phật Đà / Tìm hiểu tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Tìm hiểu tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn phụng qua bốn loại hình tượng là: tượng đứng, tượng ngồi, tượng dựa và tượng nằm.

1. Tượng đứng

1.1. Tượng Bồ tát đản sanh

Tượng Bồ Tát Đản Sinh được Rồng phun nước tắm (tượng Cửu Long)
Tượng Bồ Tát Đản Sinh được Rồng phun nước tắm (tượng Cửu Long)
Tượng Bồ Tát Đản Sinh
Tượng Bồ Tát Đản Sinh

1.2. Tượng Phật đứng với các kết ấn

Tượng Phật kết Thí Vô Úy Ấn (Abhaya-mudrā)
Tượng Phật kết Thí Vô Úy Ấn (Abhaya-mudrā)

 

Tượng Phật kết Đắc Giáo Nghĩa Ấn (Sandarśana-mudrā: Đắc Chiếu Kiến Ấn)
Tượng Phật kết Đắc Giáo Nghĩa Ấn (Sandarśana-mudrā: Đắc Chiếu Kiến Ấn)
Tượng Phật kết An Ủy Ấn (Śvasa-mudrā)
Tượng Phật kết An Ủy Ấn (Śvasa-mudrā)
Tượng Phật kết Dữ Nguyện Ấn (Vara-mudrā:Thắng Diệu Ấn, Nguyện Vọng Ấn
Tượng Phật kết Dữ Nguyện Ấn (Vara-mudrā:Thắng Diệu Ấn, Nguyện Vọng Ấn
Tượng Phật kết Giải Thuyết Ấn (Vyākhyāna--mudrā)
Tượng Phật kết Giải Thuyết Ấn (Vyākhyāna–mudrā)

 

 

 

Tượng Phật với Thủ Ấn khác

Tượng Phật với Thủ Ấn khác
Tượng Phật với Thủ Ấn khác

 

2. Tượng ngồi

Tượng Khổ Hạnh

 Tượng Phật kết Thiền Định Ấn (Dhyāna-mudrā)
Tượng Phật kết Thiền Định Ấn (Dhyāna-mudrā)
 Tượng Phật kết Thiền Định Ấn (Dhyāna-mudrā)

Tượng Phật kết Thiền Định Ấn (Dhyāna-mudrā)
Tượng Phật kết Pháp Luân Ấn (Dharma-cakra-mudrā)
Tượng Phật kết Pháp Luân Ấn (Dharma-cakra-mudrā)

 

Tượng Phật kết Pháp Luân Ấn (Dharma-cakra-mudrā)
Tượng Phật kết Pháp Luân Ấn (Dharma-cakra-mudrā)

 

 

Tượng Phật kết Giáo Hóa Ấn (Vitarka-mudrā)

 

Tượng Phật kết Giáo Hóa Ấn (Vitarka-mudrā)
Tượng Phật kết Giáo Hóa Ấn (Vitarka-mudrā)

 

Tượng Phật kết Giáo Hóa Ấn (Vitarka-mudrā)
Tượng Phật kết Giáo Hóa Ấn (Vitarka-mudrā)

 

Tượng Phật kết Thần Biến Ấn (Prātihārya-mudrā)
Tượng Phật kết Thần Biến Ấn (Prātihārya-mudrā)

 

Tượng Phật kết Đắc Giáo Nghĩa Ấn (Sandarśana-mudrā: Đắc Chiếu Kiến Ấn)
Tượng Phật kết Đắc Giáo Nghĩa Ấn (Sandarśana-mudrā: Đắc Chiếu Kiến Ấn)

 

Tượng Phật kết Đắc Giáo Nghĩa Ấn (Sandarśana-mudrā: Đắc Chiếu Kiến Ấn)
Tượng Phật kết Đắc Giáo Nghĩa Ấn (Sandarśana-mudrā: Đắc Chiếu Kiến Ấn)

 

Tượng Phật kết Thí Vô Úy Ấn (Abhaya-mudrā)
Tượng Phật kết Thí Vô Úy Ấn (Abhaya-mudrā)

 

Tượng Phật kết Xúc Địa Ấn (Bhūmi-sparsh-mudrā)
Tượng Phật kết Xúc Địa Ấn (Bhūmi-sparsh-mudrā)

3. Tượng nằm

3.1. Tượng nằm nghỉ

Phật Thích Ca nằm nghỉ
Phật Thích Ca nằm nghỉ

3.2. Tượng nhập Niết Bàn

Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

Bài viết có tham khảo tài liệu Như Lai Phật Bộ của tác giả Huyền Thanh  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *