Tôn ảnh ba bức tượng Tam Thánh Tịnh Lưu Ly tại Nhật Bản cách đây hơn 400 năm | Medicine Buddha's statue in 1603 Tōji Temple 東寺 in Kyoto, Japan


Cho đến ngày hôm nay, Đức Phật Dược Sư là một trong số các Đức Phật được sùng bái nhất tại Nhật Bản. Với 12 hạnh nguyện chữa cả Tâm Bệnh và Thân Bệnh, Đức Phật Dược Sư được thờ tại 23 đảo trong số 88 đảo của Nhật Bản. Số điểm thờ tự này đứng thứ hai về số lượng chỉ sau Bồ tát Quan Thế Âm với 29 đảo.
Bức ảnh trên bao gồm: Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, 7 Đức Phật Dược Sư khác nhỏ hơn ở trên, bên dưới Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là 12 Đại tướng Dược Xoa. Hai vị bồ tát hai bên là Nhật Quang Biến chiếu Bồ tát và Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát. Tôn tượng trong bức ảnh trên có niên đại năm 1603, đang được tôn thờ tại chùa Tōji 東寺, Kyoto.
Even today, Yakushi is one of the most cherished Buddhist figures in Japan. Among the 88 temples on the well-trodden Shikoku Pilgrimage, 23 are dedicated to Yakushi, second only to the 29 sites dedicated to Kannon (Goddess of Mercy).
The second major deity among the 88 temples of the Shikoku Island Pilgrimage is called Yakushi Nyorai in Japanese. Yakushi made twelve vows or resolutions, the seventh one being the resolution that he would disperse the illness of any person who called upon his name. ’If my name be called for, I will cure any sick person, whose body and soul shall instantly feel tranquil and free from a sickly feeling.’ He is assisted by his two trusted attendants Nikkō & Gakkō, and also has under his jurisdiction twelve divine generals (Jūni Shinshō), who represent his twelve great vows. He is many times (and most popularly) portrayed carrying a pot of medicine in one hand, and it is from this pot that he dispenses healing medicines. These medicines heal both the sickness of body and the sickness of mind. Yakushi Nyorai is not depicted in the Vajaradhatu (Kongokai) Mandara, nor in the Garbhadhatu (Taizokai) Mandara. In Tibetan images, he is depicted beautifully in his own Mandala, aptly called “The Medicine Buddha Mandala.”

Nguồn onmarkproductions. Lược dịch bởi Thanh Tịnh Lưu Ly
Source: onmarkproductions | summarily translation by PLL-er

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *