Tôn ảnh ba bức tượng Tam Thánh Tịnh Lưu Ly tại Nhật Bản cách đây hơn 400 năm


Cho đến ngày hôm nay, Đức Phật Dược Sư là một trong số các Đức Phật được sùng bái nhất tại Nhật Bản. Với 12 hạnh nguyện chữa cả Tâm Bệnh và Thân Bệnh, Đức Phật Dược Sư được thờ tại 23 đảo trong số 88 đảo của Nhật Bản. Số điểm thờ tự này đứng thứ hai về số lượng chỉ sau Bồ tát Quan Thế Âm với 29 đảo.
Bức ảnh trên bao gồm: Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, 7 Đức Phật Dược Sư khác nhỏ hơn ở trên, bên dưới Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là 12 Đại tướng Dược Xoa. Hai vị bồ tát hai bên là Nhật Quang Biến chiếu Bồ tát và Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát. Tôn tượng trong bức ảnh trên có niên đại năm 1603, đang được tôn thờ tại chùa Tōji 東寺, Kyoto.

Nguồn onmarkproductions. Lược dịch bởi Thanh Tịnh Lưu Ly
Source: onmarkproductions | summarily translation by PLL-er

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*