Tôn ảnh Bát Đại Bồ tát

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
1_ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva)
2_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva)
3_ Đắc Đại Thế Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta-bodhisatva)
4_ Vô Tận Ý Bồ Tát (Akaṣaya-mati-bodhisatva)
5_ Bảo Đàn Hoa Bồ Tát (Ratna-maṇḍala-puṣpa-bodhisatva)
6_ Dược Vương Bồ Tát (Bhaiṣaijya-rāja-bodhisatva)
7_ Dược Thượng Bồ Tát (Bhaiṣaijya-samudgata-bodhisatva)
8 _ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *