Tôn ảnh Bát Đại Bồ tát

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
1_ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva)
2_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva)
3_ Đắc Đại Thế Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta-bodhisatva)
4_ Vô Tận Ý Bồ Tát (Akaṣaya-mati-bodhisatva)
5_ Bảo Đàn Hoa Bồ Tát (Ratna-maṇḍala-puṣpa-bodhisatva)
6_ Dược Vương Bồ Tát (Bhaiṣaijya-rāja-bodhisatva)
7_ Dược Thượng Bồ Tát (Bhaiṣaijya-samudgata-bodhisatva)
8 _ Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva)

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


卍 TÔN ẢNH MỚI

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật