Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

[2561] Tôn ảnh Bảy Đức Phật Dược Sư – phiên bản Bảy Đức Phật trong một bức ảnh | Images of Seven Medicine Buddhas – Version 7in1

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Dược Sư Phật
Namo Medicine Buddhas
南無藥師佛
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Dược Sư Phật
Namo Medicine Buddhas
南無藥師佛

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *