Tôn ảnh Bồ tát Di Lặc | a image of Maitreya Boddhisattva

NAM MÔ DI LẶC THIÊN TÔN
Namo Maitreya Boddhisattva  • Leave a Comment