Tôn ảnh cổ Bảy Đức Phật Dược Sư – an old image of Seven Medicine Buddhas


NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *