Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHIST IMAGE / Mỗi tuần một ảnh | an image per week / Tôn ảnh Đức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni nhập thiền định

Tôn ảnh Đức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni nhập thiền định

Trung tâm bức tôn ảnh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trên cùng ở giữa có ba Đức Thế Tôn là hình ảnh đại diện cho Chư Phật Ba Đời Quá Khứ – Hiện Tại – Vị Lai, hai bên trên cùng có 10 Đức Thế Tôn mỗi bên 5 Đức Thế Tôn biểu thị cho chư Phật Mười Phương.

Mời quý vị kích vào hình dưới đây để tải xuống hình lớn

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Chư Phật mười phương khen ngợi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *