Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca, 7 Đức Phật Quá Khứ, hai vị tôn giả A Nan và Ca Diếp

 photo BayDucPhatQuaKhu_zpsxa9ld92z.png
Trung tâm bức tôn ảnh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Trên cùng chính giữa là Đức Cổ Phật Nhiên Đăng. Nhiều kinh điển cho rằng đây là Đức Phật Quá Khứ đầu tiên.
Bên phải từ trên xuống dưới bao gồm: Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Ca Diếp.
Bên trái từ trên xuống dưới: Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Tỳ Xá Phù, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni
Dưới cùng bên trái là ngài A Nan, và bên phải là ngài Ca Diếp
Dưới đây là hình ảnh minh họa danh hiệu theo vị trí để quý vị tiện chiêm bái.
 photo BayDucPhatQuaKhu guide_zpsuay8mipd.jpg  • Leave a Comment