Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHIST IMAGE / Mỗi tuần một ảnh | an image per week / Tôn ảnh Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát | image of Mount Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha-Bodhisattvas

Tôn ảnh Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát | image of Mount Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha-Bodhisattvas

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

NAM MÔ LINH SƠN HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

Namo Mount Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha-Bodhisattvas  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *