Tôn ảnh Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát | image of Mount Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha-Bodhisattvas

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ LINH SƠN HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Namo Mount Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha-Bodhisattvas  • Leave a Comment