Tôn ảnh Nhật Quang và Nguyệt Quang Bồ tát | Images of Sunlight and Moonlight Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát
Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát
Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát
Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát
Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát (phải)
Namo Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining (right)
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát (trái)
Namo Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining (left)  • Leave a Comment