Tôn ảnh Nhị Vị Thế Tôn: Thích Ca Như Lai và Đa Bảo Như Lai

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (trái)| Namo Shakyamuni Buddha (left)
Nam mô Đa Bảo Phật (phải) | Namo Prabhutaratna Buddha (right)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (trái)| Namo Shakyamuni Buddha (left)
Nam mô Đa Bảo Phật (phải) | Namo Prabhutaratna Buddha (right)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *