Tôn ảnh Nhị Vị Thế Tôn: Thích Ca Như Lai và Đa Bảo Như Lai | Images of Shakyamuni Buddha and Prabhutaratna Buddha

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (trái)| Namo Shakyamuni Buddha (left)
Nam mô Đa Bảo Phật (phải) | Namo Prabhutaratna Buddha (right)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (trái)| Namo Shakyamuni Buddha (left)
Nam mô Đa Bảo Phật (phải) | Namo Prabhutaratna Buddha (right)  • Leave a Comment