Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Tuyển tập mừng Phật Đản / Tôn ảnh Phật Đản Sanh phiên bản 2561

Tôn ảnh Phật Đản Sanh phiên bản 2561

 photo depositphotos_110023650-stock-illustration-portrait-of-buddha-with-commemorating copy_zpsi97hl61w.png

Nam mô Sa Bà Thế Giới, Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *