Tôn ảnh Phật Đản Sanh phiên bản 2561

 photo depositphotos_110023650-stock-illustration-portrait-of-buddha-with-commemorating copy_zpsi97hl61w.png

Nam mô Sa Bà Thế Giới, Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ Nhân Thiên Giáo Chủ Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *