Tôn ảnh Phật Dược Sư cập nhật 24/8/2017

View post on imgur.com

NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT
NAMO MEDICINE BUDDHAS
南無藥師琉璃光如來  • Leave a Comment