[cập nhật] Tôn ảnh Phật Dược Sư

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *