Tôn ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni và Nhị Vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa)
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center)
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
शाक्यमुनिबुद्ध
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
Tôn Giả A Nan (bên phải Đức Phật) và Tôn Giả Ca Diếp (bên trái Đức Phật)
Ananda (right of the Buddha) and Mahakasyapa (left of the Buddha)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa)
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center)
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
शाक्यमुनिबुद्ध
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
Tôn Giả A Nan (bên phải Đức Phật) và Tôn Giả Ca Diếp (bên trái Đức Phật)
Ananda (right of the Buddha) and Mahakasyapa (left of the Buddha)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa)
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center)
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
शाक्यमुनिबुद्ध
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
Tôn Giả A Nan (bên phải Đức Phật) và Tôn Giả Ca Diếp (bên trái Đức Phật)
Ananda (right of the Buddha) and Mahakasyapa (left of the Buddha)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa)
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center)
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
शाक्यमुनिबुद्ध
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
Tôn Giả A Nan (bên phải Đức Phật) và Tôn Giả Ca Diếp (bên trái Đức Phật)
Ananda (right of the Buddha) and Mahakasyapa (left of the Buddha)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa)
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center)
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
शाक्यमुनिबुद्ध
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
Tôn Giả A Nan (bên phải Đức Phật) và Tôn Giả Ca Diếp (bên trái Đức Phật)
Ananda (right of the Buddha) and Mahakasyapa (left of the Buddha)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa)
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center)
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
शाक्यमुनिबुद्ध
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
Tôn Giả A Nan (bên phải Đức Phật) và Tôn Giả Ca Diếp (bên trái Đức Phật)
Ananda (right of the Buddha) and Mahakasyapa (left of the Buddha)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Leave a Comment