Tôn ảnh Quan Thế Âm Bồ tát

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva


 photo namo84000.org-BotatQuanTheAm2_zpsglydf0l2.png

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Namo Great Compassion Avalokitesvara Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

14325766245_5294d98805_o copy

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Namo Kuan Shi Yin Great Compassion Bodhisattva
Namo Avalokitesvara Boddhisattva

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 14MB / DOWNLOAD HERE

a_di_da_phat_quan_the_am_bo_tat_buddha_gold_gu_by_kwanyinbuddha-d6mhkmb copy

NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Namo Kuan Shi Yin Great Compassion Bodhisattva

Namo Avalokitesvara Boddhisattva

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 25MB / DOWNLOAD HERE

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*