Tôn ảnh Tam Thánh Di Lặc | Images of The three divinities in this saha world in the future

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Theo tài liệu Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ quyển trung – HT Kim Cương Trí dịch đời đường:
1. Phật Di Lặc ở giữa. Maitreya Buddha in the center
2. Bồ tát Pháp Âm Luân bên trái
3. Bồ tát Đại Diện Tướng bên phải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *