Tôn ảnh Tam Thánh Di Lặc

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Theo tài liệu Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ quyển trung – HT Kim Cương Trí dịch đời đường:
1. Phật Di Lặc ở giữa. Maitreya Buddha in the center
2. Bồ tát Pháp Âm Luân bên trái
3. Bồ tát Đại Diện Tướng bên phải


Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Namo Maitreya Buddha

Leave a Comment