Tôn ảnh Tam Thánh Di Lặc – The three divinities in the Tusita Heaven


Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Namo Maitreya Buddha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *