Tôn ảnh Tam Thánh Di Lặc | The three divinities in the Tusita Heaven


Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Namo Maitreya Buddha  • Leave a Comment