Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly

1) Phật Dược Sư ở giữa: Bhaisajya-guru-vaidyrya-Buddha in the centre—See Dược Sư Tam Tôn.
2) Nhật Quang Bồ Tát bên trái: Surya-prabhasana on the left.
3) Nguyệt Quang Bồ Tát bên phải: Candra-prabhasana on the right.

DOWNLOAD ẢNH NGUYÊN BẢN TẠI ĐÂY
DOWNLOAD THE ORIGINAL IMAGE

Leave a Comment