Tôn ảnh Tam Thế Phật theo chiều không gian | Images of Buddhas of Three Dicrections

Tây Phương: Nam mô A Di Đà Phật (bên trái)
Sa Bà: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (ở giữa)
Đông Phương: Nam mô Dược Sư Phật (bên phải)
The Buddha in the West: Namo Amitabha Buddha (left of the image below)
The Budda in the Center: Namo Shakyamuni Buddha (center of the image below)
The Buddha in the East: Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata (Bhaiṣaijya-guru-buddha) (right of the image below)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire  • Leave a Comment