Tôn ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ tát | Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva.

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva  • Leave a Comment