[Tôn ảnh tốt nhất] Đức Phật Thích Ca thành đạo

 photo Phat Thich Ca 80x120 copy_zpsj03ceon6.jpg
tôn ảnh Phật Thích Ca tư thế ngồi kiết già, hai tay kết định ấn. Đây là bức tôn ảnh mô tả Đức Phật thành đạo  • Leave a Comment