[tôn ảnh tốt nhất / the best image] CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT – a Image of Cundi Bodhisattva

ChuanDeBotat

NAM MÔ ĐẠI THÁNH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT
Namo Great Holy Cundi King Bodhisattva

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH / DOWNLOAD HERE  • Leave a Comment