[tôn ảnh tốt nhất / the best images] NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – Image of Earth-Store Bodhisattva -v2

Dia Tang Bo tat 2
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
Namo Great Vows Earth-Store King Bodhisattva
Namo Great Vows Ksitigarbha Bodhisattva
TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 11MB / DOWNLOAD HERE  • Leave a Comment