[Best] Ảnh Địa tạng Bồ tát – Image of Earth-Store Bodhisattva -v2

Dia Tang Bo tat 2
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
Namo Great Vows Earth-Store King Bodhisattva
Namo Great Vows Ksitigarbha Bodhisattva
TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 11MB / DOWNLOAD HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *