[Best] Ảnh Địa tạng Bồ tát – Image of Earth-Store Bodhisattva – v3

Dia tang botat

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
Namo Great Vows Earth-Store King Bodhisattva
Namo Great Vows Ksitigarbha Bodhisattva

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH / DOWNLOAD HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *