[tôn ảnh tốt nhất / the best images] NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – Image of Earth-Store Bodhisattva – v3

Dia tang botat

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
Namo Great Vows Earth-Store King Bodhisattva
Namo Great Vows Ksitigarbha Bodhisattva

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH / DOWNLOAD HERE  • Leave a Comment