[tôn ảnh tốt nhất / the best images] NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – Image of Earth-Store Bodhisattva

namo84000.wordpress.com - Dia Tang Bo Tat

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
Namo Great Vows Earth-Store King Bodhisattva
Namo Great Vows Ksitigarbha Bodhisattva

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 39 MB / DOWNLOAD HERE  • Leave a Comment