[HD] Tải xuống ảnh Phật A Di Đà

 photo namo84000.wordpress.com - PHAT A MI DA 2_zpsq6ohqums.jpg
TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 12MB

 photo namo84000.org Phat A Di Da 23MB_zpsndcxi9zp.png
TẢI XUỐNG TÔN ẢNH PHẬT A DI ĐÀ CHẤT LƯỢNG CAO

 photo Thanh chung Full size_zpsqv42mibg.jpg
TẢI XUỐNG TÔN ẢNH TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN CHẤT LƯỢNG CAO

 photo namo84000.org Tay Phuong Cuc Lac tiep dan repaired_zpsvvwdx77t.png
TẢI XUỐNG TÔN ẢNH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TIẾP DẪN CHẤT LƯỢNG CAO

 photo namo84000.org Tay Phuong Cuc Lac Do_zps5zjqhcj6.png
TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 74MB
TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 21MB

 photo namo84000.wordpress.com - PHAT A MI DA 2_zpshyvky5rk.jpg

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH PHẬT A DI ĐÀ CHẤT LƯỢNG CAO

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*